Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Календарно-тематичне планування з хімії для учнів 11 класу (рівень стандарту)

Хімія

Для кого: 11 Клас

30.08.2021

135

17

0

Опис документу:
Розробка особистого календарно-тематичного планування з хімії для учнів 11 класу. Вивчення хімії у старшій школі на рівні стандарту спрямоване на подальше формування у випускників наукового світогляду, хімічної культури як складника загальної культури сучасної людини і розвитку їхнього творчого потенціалу задля успішної соціалізації в сучасному суспільстві.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

11 клас

70 год, 2 год на тиждень

Дата

Зміст (тема) уроку

К-ть годин

Демонстрації, П/р, Л/р, Н/п, задачі, наскрізні змістові лінії

Д/з

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

7Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

називає s-, p-, d-елементи за їхнім місцем у періодичній системі;

пояснює валентність і ступінь окиснення елементів 2 і 3 періодів у основному і збудженому станах атомів;

наводить приклади s-, p-, d-елементів.

Діяльнісний компонент

складає електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів (Ферум) 1-4 періодів з урахуванням принципу «мінімальної енергії»; атомів неметалічних елементів 2 і 3 періодів у основному і збудженому станах;

аналізує відмінності електронних конфігурацій атомів s-, p-, d-елементів (Ферум) 1-4 періодів;

порівнює можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів, що знаходяться в одній групі, на основі електронної будови їхніх атомів.

Ціннісний компонент

обґрунтовує періодичну зміну властивостей елементів і їхніх простих речовин на основі електронної будови їхніх атомів;

висловлює судження щодо застосування періодичного закону для передбачення властивостей іще не відкритих елементів.

1


Вступний інструктаж з БЖД (31,32).

Повторення основних понять про будову атома.


1

Демонстрації:

1.Різні варіанти періодичної системи хімічних елементів (довга і коротка форми, віртуальні 3D).


2


Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.

13


Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії».

1

Демонстрації:

2.Форми електронних орбіталей (у тому числі 3D-проектування).

3.Моделі атомів s-, p-, d-елементів (у тому числі 3D-проектування).


4


Збуджений стан атома. Валентні стани елементів.

1
5


Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів.

16


Захист навчальних проектів.

1

Навчальні проєкти:

1. Створення 3D-моделей атомів елементів.

2. Застосування радіонуклідів у медицині.

3.Використання радіоактивних ізотопів як індикаторів у тваринництві, археології.


7


Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з тем: «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів».

1
Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

5

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

установлює види хімічного зв’язку в речовинах за їхніми формулами;

наводить приклади речовин із різними видами хімічного зв

’язку; аморфних і кристалічних речовин.

Діяльнісний компонент

пояснює відмінності в механізмах утворення ковалентних зв’язків у молекулі амоніаку та йоні амонію; між аморфними і кристалічними речовинами;

прогнозує фізичні властивості речовин на основі їхньої будови та будову речовин на основі їхніх фізичних властивостей.

Ціннісний компонент

оцінює на основі будови молекул води і спиртів можливість утворення водневого зв’язку між молекулами води, спиртів, води і спиртів;

висловлює судження щодо залежності між використанням речовин та їхньою будовою і властивостями.

8


Йонний, ковалентний, металічний, водневий хімічні зв’язки.

1
9


Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію).

1

Демонстрації:

5. Утворення амоній хлориду з амоніаку і гідроген хлориду.10


Кристалічний і аморфний стани твердих речовин.

1

Демонстрації:

4. Моделі різних типів кристалічних ґраток (у тому числі 3D-проектування).

6. Зразки кристалічних і аморфних речовин.11


Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

1

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність12


Захист навчальних проектів.

1

Навчальні проєкти:

4. Застосування рідких кристалів.

5. Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці.

6. Значення водневого зв’язку для організації структур біополімерів.Тема 3. Хімічні реакції

7Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

пояснює вплив різних чинників на зміщення хімічної рівноваги, на гідроліз солей; принцип дії гальванічного елемента;

наводить приклади необоротних і оборотних хімічних реакцій.

Діяльнісний компонент

складає рівняння реакцій гідролізу солей;

розрізняє необоротні і оборотні хімічні реакції;

характеризує суть хімічної рівноваги, гідролізу солей;

прогнозує можливість реакції гідролізу солей; рН середовища водних розчинів солей;

добирає умови зміщення хімічної рівноваги оборотних процесів на основі принципу Ле Шательє;

дотримується правил безпеки під час виконання хімічних дослідів;

експериментально визначає рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів;

обчислює за хімічними рівняннями відносний вихід продукту реакції, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

Ціннісний компонент

висловлює судження про значення принципу Ле Шательє в керуванні хімічними процесами;

обґрунтовує значення оборотних процесів у довкіллі, промислових виробництвах; вплив гідролізу солей на рН грунтів;

оцінює негативний вплив на екологію відпрацьованих гальванічних елементів і дотримується правил їхньої утилізації.

13


Необоротні і оборотні хімічні процеси.

114


Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє.

115


Гідроліз солей.

1

Навчальні проєкти:

8. Види і принципи роботи малих джерел електричного струму, утилізація їх.


16


Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.

1

Навчальні проєкти:

7. Гальванічний елемент з картоплі, лимону.

Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність


17


Інструктаж БЖД.

1

Лабораторний дослід

1. Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів.


18


Розв’язування задач: Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.

1

Розрахункові задачі19


Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з тем: «Хімічний зв’язок і будова речовин; Хімічні реакції».

1Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості


12Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

називає найпоширеніші у природі неметалічні елементи; представників класів неорганічних сполук за систематичною номенклатурою;

пояснює суть явища алотропії; відмінності властивостей алотропних модифікацій Оксигену, Сульфуру, Карбону, Фосфору їхнім кількісним складом або будовою; суть явища адсорбції;

наводить приклади алотропних модифікацій Оксигену, Сульфуру, Карбону, Фосфору; сполук неметалічних елементів з Гідрогеном (гідроген хлорид, гідроген сульфід, амоніак); взаємозв’язків між речовинами.

Діяльнісний компонент

складає рівняння, що підтверджують відновні властивості неметалів (кисень, сірка, вуглець, хлор) в реакціях з воднем і металами; реакцій, які характеризують хімічні властивості та одержання оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів; кислот, основ, амфотерних гідроксидів (Алюмінію і Цинку), середніх і кислих солей; реакцій нітратної і концентрованої сульфатної кислот з магнієм, цинком, міддю;

характеризує неметали, їхні фізичні властивості та застосування; застосування гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку;

складає план дослідження та експериментально встановлює генетичні зв’язки між неорганічними і органічними речовинами;

порівнює фізичні та хімічні властивості неметалів, оксидів неметалічних елементів;

аналізує і тлумачить результати досліджень;

дотримується правил безпеки під час виконання хімічних дослідів;

обчислює кількість речовини, масу або об’єм продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

20


Неметали. Загальна характеристика неметалів. Фізичні властивості.

1

Демонстрації:

8. Зразки неметалів.


21


Розв’язування задач: Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

1

Розрахункові задачі

Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність


22


Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів.

1

Демонстрації:

9.Моделі кристалічних ґраток алотропних модифікацій Карбону і Сульфуру (у тому числі 3D-проектування).


23


Явище адсорбції.


1

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека, Екологічна безпека і сталий розвиток,


24


Інструктаж БЖД.

1

Лабораторний дослід

2. Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів.


25


Окисні та відновні властивості неметалів. Застосування неметалів.

1

Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність


26


Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування.

127


Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері.

128


Кислоти. Кислотні дощі.


1

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність, Здоров’я і безпека, Екологічна безпека і сталий розвиток


29Контрольна робота № 1.

130


Аналіз контрольної роботи № 1.

131


Підсумковий урок.

1

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.