Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Календарно-тематичне планування з хімії для учнів 10 класу (рівень стандарту)

Хімія

Для кого: 10 Клас

30.08.2021

128

15

0

Опис документу:
Розробка особистого календарно-тематичного планування з хімії для учнів 10 класу. Вивчення хімії у старшій школі на рівні стандарту спрямоване на подальше формування у випускників наукового світогляду, хімічної культури як складника загальної культури сучасної людини і розвитку їхнього творчого потенціалу задля успішної соціалізації в сучасному суспільстві.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

10 клас

52 год, 1,5 год на тиждень

Дата

Зміст (тема) уроку

К-ть годин

Демонстрації, П/р, Л/р, Н/п, задачі, наскрізні змістові лінії

Д/з

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Повторення початкових понять про органічні речовини

2Учень (учениця):

називає десять членів гомологічного ряду алканів (СН4 – С10Н22);

розуміє належність речовин за їхнім складом до вуглеводнів, оксигеновмісних, нітрогеновмісних сполук.

складає

молекулярні, структурні формули метану, гомологів метану, етену, етину, метанолу, етанолу, гліцеролу, етанової та аміноетанової кислот;

рівняння реакцій: горіння; заміщення для метану; приєднання для етену й етину; що описують хімічні властивості етанової кислоти.

обґрунтовує

застосування метану, етану, етену, етину, метанолу, етанолу, гліцеролу, етанової кислоти;

роль органічних сполук у живій природі;

оцінює вплив на здоровя і довкілля окремих органічних речовин;

висловлює судження щодо необхідності знан ь про органічні сполуки для їх безпечного застосування.

1


Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів (метан, етан, етен, етин)


12


Склад, властивості, застосування окремих представників оксигеновмісних сполук (метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота) та нітрогеновмісних органічних речовин на прикладі аміноетанової кислоти.

1Тема 1. Теорія будови органічних сполук

4
3


Класифікація органічних сполук.

1
Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

пояснює

суть явища ізомерії;

залежність властивостей речовин від складу і будови їхніх молекул на основі положень теорії будови органічних сполук;

наводить приклади органічних сполук із простими, подвійними, потрійними карбон-карбоновими зв’язками.

Діяльнісний компонент

розрізняє

органічні сполуки за якісним складом: вуглеводні, оксигено- і нітрогеновмісні речовини;

простий, подвійний, потрійний карбон-карбонові зв’язки;

характеризує суть теорії будови органічних сполук;

розв’язує задачі на виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

Ціннісний компонент

усвідомлює необхідність знання властивостей речовини для встановлення її впливу на власне здоров’я і довкілля;

висловлює судження про значення теорії будови органічних сполук для розвитку органічної хімії;

робить висновки про багатоманітність органічних сполук на основі теорії хімічної будови.

4


Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул. Поняття про явище ізомерії та ізомери.

1

Демонстрації:

1. Моделі молекул органічних сполук (у тому числі 3D-проектування ).

2. Моделі молекул ізомерів (у тому числі 3D-проектування).

Наскрізні змістові лінії

Екологічна безпека і сталий розвиток, Підприємливість і фінансова грамотність


5


Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний.

1

Навчальні проєкти:

1.Ізомери у природі.

2.Історія створення та розвитку теорії будови органічних сполук.

3.3D-моделі


6


Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.

1

Розрахункові задачі

Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність


Тема 2. Вуглеводні


11

7


Класифікація вуглеводнів. Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.


1Учень/учениця:

називає

алкани, алкени і алкіни за систематичною номенклатурою;

загальні формули алканів, алкенів, алкінів;

фізичні властивості бензену;

пояснює суть структурної ізомерії вуглеводнів;

розпізнає структурні ізомери певної речовини;

наводить приклади

насичених, ненасичених й ароматичних вуглеводнів;

структурних формул ізомерів алканів, алкенів і алкінів.

розрізняє вуглеводні різних гомологічних рядів;

складає

на основі загальної формули молекулярні формули вуглеводнів певного гомологічного ряду;

молекулярну і структурну формули бензену;

структурні формули алканів, алкенів і алкінів;

структурні формули ізомерів алканів, алкенів і алкінів за молекулярною формулою сполуки;

рівняння реакцій, які описують хімічні властивості алканів, етену і етину, бензену, одержання алканів, етену, етину, бензену;

класифікує

вуглеводні різних гомологічних рядів, порівнює їхні будову і властивості;

характеризує

хімічні властивості алканів, етену та етину, бензену, способи одержання їх;

дотримується

правил безпечного поводження з вуглеводнями і їхніми похідними у побуті;

розв’язує задачі

на виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною; масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

робить висновки щодо властивостей речовин на підставі їхньої будови і про будову речовин на підставі їхніх властивостей;

усвідомлює необхідність збереження довкілля під час одержання і застосування вуглеводнів;

обґрунтовує застосування вуглеводнів їхніми властивостями;

оцінює

пожежну небезпечність вуглеводнів;

екологічні наслідки порушення технологій добування і застосування вуглеводнів та їхніх похідних;

висловлює судження про значення засобів захисту рослин і їхній вплив на здоров’я людей та довкілля за їх неправильного використання.

8


Фізичні та хімічні властивості алканів.

1

Демонстрації:

3.Відношення насичених вуглеводнів до лугів, кислот.


9


Одержання та використання алканів.

1

Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність10


Алкени і алкіни. Загальні та молекулярні формули алкенів і алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.


111


Хімічні властивості етену та етину. Одержання алкенів та алкінів.

1

Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність


12


Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною.

1

Розрахункові задачі

Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність13


Виведення формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.


1

Розрахункові задачі

Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність


14


Арени. Бензен: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.

1

Навчальні проєкти:

4.Октанове число та якість бензину.

5.Цетанове число дизельного палива.

6.Ароматичні сполуки навколо нас.

7.Смог як хімічне явище.

8.Коксування вугілля: продукти та їх використання.

9.Біогаз.

10.Вплив на довкілля вуглеводнів та їхніх похідних.

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність. Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.15


Хімічні властивості бензену. Методи одержання бензену. Застосування бензену та ароматичних сполук.

116


Контрольна робота № 1


1
17


Аналіз контрольної роботи № 1


1
Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки


6
18


Спирти. Поняття про характеристичну (функціональну) групу. Гідроксильна характеристична (функціональна) група.

Насичені одноатомні спирти: загальна та структурні формули, ізомерія (пропанолів і бутанолів), систематична номенклатура. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів.

1Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

називає

загальні формули та характеристичні (функціональні) групи спиртів, альдегідів, карбонових кислот, естерів;

за систематичною номенклатурою спирти, альдегіди, насичені одноосновні карбонові кислоти, естери;

пояснює

вплив характеристичної групи на фізичні і хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук;

водневого зв’язку на фізичні властивості оксигеновмісних органічних сполук;

наводить приклади

спиртів, альдегідів, насичених одноосновних карбонових кислот, естерів, жирів, вуглеводів і їхні тривіальні назви;

поширення оксигеновмісних органічних сполук у природі і харчових продуктах.

Діяльнісний компонент

розрізняє

насичені й ненасичені жири;

моно-, ди-, полісахариди; реакції естерифікації;

класифікує

оксигеновмісні органічні сполуки за характеристичними групами;

складає

молекулярні і структурні формули спиртів, фенолу, альдегідів, насичених одноосновних карбонових кислот, естерів, жирів, вуглеводів;

рівняння реакцій, які описують хімічні властивості насичених одноатомних спиртів, гліцеролу, фенолу, етаналю, одноосновних карбонових кислот, естерів, жирів, глюкози, сахарози, крохмалю і целюлози, одержання етанолу, етаналю, етанової кислоти, фотосинтезу, утворення сахарози, крохмалю і целюлози у природі ;

порівнює

будову і властивості сполук з різними характерист. групами, одноатомних спиртів і фенолу, крохмалю і целюлози;

хімічні властивості насичених одноосновних карбонових і неорганічних кислот; властивості натуральних і штучних волокон;

характеризує

хімічні властивості одноатомних насичених спиртів, етаналю, насичених одноосновних карбонових кислот, естерів, жирів, вуглеводів;

способи одержання етанолу, етаналю, етанової кислоти, глюкози, сахарози, крохмалю і целюлози;

прогнозує

хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук на основі знань про властивості характеристичних груп;

установлює

причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями, застосуванням і впливом на довкілля оксигеновмісних органічних сполук;

генетичні зв’язки між оксигеновмісними органічними сполуками;

виявляє

наявність альдегідів, карбонових кислот, глюкози;

дотримується правил

безпечного поводження з органічними речовинами;

обчислює

за хімічними рівняннями кількість речовини, масу або об’єм за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання;

розв’язує

експериментальні задачі, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

Ціннісний компонент

робить висновки

щодо властивостей оксигеновмісних органічних речовин на підставі їхньої будови і про будову оксигеновмісних речовин на підставі їхніх властивостей; на основі спостережень;

усвідомлює

взаємозв’язок складу, будови, властивостей, застосування оксигеновмісних органічних речовин і їхнього впливу на довкілля;

необхідність охорони довкілля від промислових відходів, що містять фенол;

висловлює судження

щодо впливу продуктів органічного синтезу на здоровя людини та екологічний стан довкілля;

розв’язує проблему

власного раціонального харчування на основі знань про жири і вуглеводи;

оцінює

біологічне значення жирів і вуглеводів для харчування людини;

раціональне співвідношення вживання рослинних та тваринних жирів, перевагу одягу з натуральних тканин;

безпечність органічних речовин і приймає обґрунтоване рішення щодо їхнього використання.

19


Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання етанолу.

1

Демонстрації:

4.Окиснення етанолу до етаналю.

5.Окиснення метаналю (етаналю) амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (віртуально).

6.Окиснення метаналю (етаналю) свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом.

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність, Підприємливість і фінансова грамотність


20


Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості.

121


Фенол: склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості.

1

Навчальні проєкти:

11.Екологічна безпечність застосування і одержання фенолу.

12.Виявлення фенолу в екстракті зеленого чаю або гуаші.


22


Альдегіди. Склад, будова молекул альдегідів. Альдегідна характеристич-на (функціональна) група. Загальна та структурні формули, систематична номенклатура і фізичні властивості альдегідів. Хімічні властивості етаналю, його одержання.

1

Демонстрації:

5.Окиснення метаналю (етаналю) амоніачним розчином арґентум(І) оксиду


23


Підсумковий урок.


1Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.