• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Педагогіка
 • «Впровадження в практику роботи сучасних освітніх технологій, направлених на розвиток пізнавальних компетентностей молодших школярів в умовах нового Держстандарту»

«Впровадження в практику роботи сучасних освітніх технологій, направлених на розвиток пізнавальних компетентностей молодших школярів в умовах нового Держстандарту»

Опис документу:
Вважаю дану тему актуальною і важливою. По-перше, основна мета освіти полягає в тому, щоб готувати підростаюче покоління до майбутнього, до появи нових можливостей, які надає життя. Сучасна людина живе в умовах постійного оновлення знань, отримуючи щодня великий обсяг інформації. Телебачення, інтернет, друкована продукція пропонують величезний обсяг інформації, вимагають нових способів її засвоєння. Уже в початковій школі учень навчається шукати, фіксувати, розуміти, перетво-рювати, застосов

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код
 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА ДОСВІДУ

Малікова Наталія Анатоліївна,

 вчитель початкових класів ЗЗШ №65,

 спеціаліст I категорії

 1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСВІД

Тема досвіду:

   «Впровадження в практику роботи сучасних освітніх технологій, направлених на розвиток пізнавальних компетентностей молодших школярів в умовах нового Держстандарту»

Провідна педагогічна ідея досвіду:

Мета роботи: вдосконалення методики викладання основних предметів, підвищення рівня навченості учнів, рівня педагогічної майстерності педагога.
   Завдання:
• формувати здатність до творчого саморозвитку, творчої діяльності;
• впроваджувати в навчальний процес інноваційні педагогічні технології;
• забезпечувати програмування своєї діяльності, творчої рефлексії, генерування ідей, втілення творчого задуму;
• продовжувати роботу над підвищенням науково-теоретичного рівня в області теорії і методики викладання основних предметів;
•  приймати участь у різних  формах самоосвіти:

-        індивідуальна (через індивідуальний план),

-       групова (через участь у діяльності шкільного методичного об'єднання вчителів, а також через участь у житті школи).

Очікуваний результат самоосвіти:

 • підвищення якості викладання основних предметів, підвищення результативності участі в олімпіадах;
• узагальнення досвіду з досліджуваної теми.
• доповіді, виступи на засіданнях МО та педагогічних радах  з узагальненням досвіду;
• просування персонального сайту-портфоліо в мережі Інтернет, коригування його основних розділів, розміщення на ньому авторських матеріалів, публікації.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

    Вважаю дану тему актуальною і важливою. По-перше, основна мета освіти полягає в тому, щоб готувати підростаюче покоління до майбутнього, до появи нових можливостей, які надає життя. Сучасна людина живе в умовах постійного оновлення знань, отримуючи щодня великий обсяг інформації. Телебачення, інтернет, друкована продукція пропонують величезний обсяг інформації, вимагають нових способів її засвоєння. Уже в початковій школі учень навчається шукати, фіксувати, розуміти, перетво-рювати, застосовувати, оцінювати її достовірність. 

   У процесі роботи з різноманітною інформацією, учні усвідомлюють необхідність вчитися протягом усього життя, тому що саме потребу в постійному саморозвитку може забезпечити успішну соціалізацію в інформаційному суспільстві.

    Інноваційний пошук нових засобів привів мене до розуміння того, що мені потрібні діяльні, проблемні, рефлексивні форми навчання.      

    Основними завданнями у своїй роботі вважаю формування знань, умінь і навичок, які формують свідому мотивацію до навчання, самоорганізацію, саморозвиток, саморегуляцію, самозахист, самовиховання та інші необхідні якості для становлення особистісного образу і взаємодії з людьми, природою та культурою.   Впевнена, що учні повинні вчитися «добувати» знання і застосовувати їх у самостійній роботі, відчуваючи радість навчальної праці.

 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА БАЗА ДОСВІДУ

   Досягнення нового освітнього результату, на мою думку, можливе при реалізації нового Державного Стандарту, з використанням наступних сучасних педагогічних технологій, яким я надаю перевагу:
- пізнавальне навчання, так як в його основі лежить визнання індивідуальності, самобутності кожної дитини;

- системно–діяльнісний підхід, який визначає необхідність подання нового матеріалу через розгортання послідовності навчальних завдань, моделювання досліджуваних процесів, використання різних джерел інформації, в тому числі інформаційного простору Інтернет, передбачає організацію навчального співробітництва різних рівнів (вчитель – учень, учень – учень, учень – група);
- моделювання – один з найбільш вдалих прийомів для розвитку розумової діяльності молодших школярів. Моделювання сприяє розвитку логічного та абстрактного мислення, готує дитину до сучасного життя, оскільки лежить в основі багатьох комп'ютерних программ;

- впровадження проектної технології, яка стимулює інтерес школярів до пошуку інформації, розвиток дитини шляхом вирішення проблем і застосування отриманих знань у конкретній діяльності.

- використання методики розвиваючого навчання з математики за авторською програмою С. О. Скворцової;

- здоров'язберігаючі технології, використання яких дозволяє рівномірно під час уроку розподіляти різні види завдань, чергувати розумову діяльність з фізхвилинками, визначати час подачі складного навчального матеріалу, виділяти час на проведення самостійних робіт, нормативно застосовувати ІКТ, що дає позитивні результати у навчанні.

Над освітленням даної теми працюють багато науковців. В пригоді стають праці провідних педагогів-дидактів, практичних психологів, вчителів, які впроваджують нове у свою роботу, осучаснюють традиційні прийоми і методи навчання.

   Мною за основу взято праці таких науковців, як О. Я. Савченко, Т. М. Байбара, С. О. Скворцова, Г. О. Анісімова,  а також видання наступних педагогів: І. Базарницька, О. Митник, Г. Дрегваль.

 1. ОПИС ДОСВІДУ

       Мій педагогічний стаж становить 16 років. За результатами попередньої атестації підтвердила категорію «Спеціаліст I категорії». Цілі моєї професійної діяльності плавно випливають і узгоджуються з цілями діяльності освітнього закладу, в якому я працюю. У межатестаційний період працюю над темою «Впровадження сучасних освітніх технологій, спрямованих на розвиток пізнавальних компетентностей молодших школярів в умовах нового Держстандарту».

    Мені, як вчителю необхідно: підтримувати інтерес до школи, не дати дитині розчаруватись і помилитись у своїх очікуваннях, розпалити іскру пізнання. Адже бажання вчитися не пропаде тільки за умови, що учень досягає успіхів у навчанні. Значущими якостями вчителя я вважаю: розум, знання, дисциплінованість, комунікативність, ерудиція, інтелігентність, уміння слухати, порядність, тактовність, справедливість, доброта, працьовитість, захопленість, креативність, любов до дітей, професіоналізм.  

     Виходячи з цього, намагаюся організувати педагогічну підтримку розвитку індивідуальності дитини, з урахуванням індивідуальних особливостей і створити умови для того, щоб кожен учень міг повністю реалізувати себе, хотів і вмів вчитися. Становлення особистості школярів, перш за все, відбувається на уроці. Моя головна мета на уроках – викликати у дітей емоційний інтерес, рефлексію, створити умови, які максимально розкривають творчі здібності учнів. Це допомагає розвинути в дитині інтелектуально - творчу особистість, креативне мислення.

     Вміння вчитися все життя особливо актуально для молодшого школяра ізабезпечується

цілеспрямованим формуванням у нього універсальних навчальних дій.

     У зв'язку з цим я, як учитель початкових класів,  повинна  внести значні зміни в свою діяльність, переглянувши всі традиційні підходи, змінивши їх на сучасні, більш актуальні в сьогоденні.

     Для реалізації пізнавальної та творчої активності школяра в навчальному процесі використовуються сучасні освітні технології, які орієнтовані на індивідуалізацію, дистанційність і варіативність освітнього процесу, академічну мобільність учнів, незалежно від віку та рівня освіти. Показником того, наскільки вчитель здатен нетрадиційно, по-новому вирішувати актуальні проблеми, що стоять перед сучасною школою, - це його готовність до інновацій.

     Впровадження в освітній процес сучасних освітніх та інформаційних технологій дозво-

лить вчителю:
• відпрацювати глибину і міцність знань, закріпити вміння і навички у різних сферах діяльності;
• розвивати мислення, вміння самостійно планувати свою навчальну, самоосвітню діяльність;
• виховувати звички чіткого дотримання дисципліни в організації навчальних занять.

        Педагогічні інновації, насамперед, мають сприяти розвитку особистості учня – формування його світоглядної культури, що необхідно для досягнення успіху в соціумі. Акцент слід надати  розвитку:

 • пізнавальних інтересів, аналітичності розуму, вміння знайти конструктивне рішення;

 • дослідницького інтересу, прагнення до пошуку;

 • логічного, дивергентного мислення;

 • якостей мислення: гнучкості, самостійності, критичності;

 • комунікативних умінь;

 • схильності до винахідливості.[3, с.63]

          Досягнення нового освітнього результату можливо при реалізації системно–діяльнісного підходу, який покладено в основу нового Держстандарту. Побудова уроку в логіці системно–діяльнісного підходу значно відрізняється від класичного уявлення про урок. Основні завдання освіти не просто озброїти випускника фіксованим набором знань, а сформувати у нього вміння і бажання вчитися все життя, працювати в команді, здатність до саморозвитку на основі рефлексивної самоорганізації. [3]
  Системно–діяльнісний підхід полягає в іншій позиції учасників НВП:

Позиція     вчитель              учні   =    відповідь

(готовими знаннями, вміннями, навичками),

а

 вчитель              учні = питання.

Позиція    учня               пізнання світу,

(в спеціально організованих для цього умовах)

    Спираючись на власний досвід у роботі, можу сказати, що йду з часом в ногу у своїй професійній діяльності. Завжди працюючи в школі,  нам говорили, що не треба сидіти на місці, треба застосовувати нові технології.  Я вважаю, що це було, є і буде завжди. Ми просто не маємо права сидіти на місці, ми повинні крокувати з часом або навіть на крок вперед наших сучасних дітей. В даний час ми говоримо про інновації та сучасні технології в системі освіти.

В цьому році я набрала перший клас, перший рік працюю з математики за авторською програмою С. О. Скворцової .Мета мого навчання – досягнення оптимального загального розвитку кожної дитини. Під загальним розвитком маю на увазі розвиток розуму, волі, емоційно-моральних уявлень – все, що лежить в основі навчальної діяльності та успішної соціалізації школяра. Загальний розвиток дитини здійснюється в процесі його пошукової діяльності при взаємодії з учителем, класом, його оточенням. Тому приділяю особливу увагу організації навчальної діяльності та соціалізації дітей.

Моїми впровадженнями  стали:

         технологія проблемного уроку;

         інтерактивні технології;

         інформаційні технології в освітньому процесі (комп'ютерні технології);

         технологія дослідницько-проектної діяльності учнів;

         здоров'язбережувальні технології.

     Зупинюсь більш докладно на методах, які я використовую у своїй роботі.

Новим для самої себе стало використання авторської програми з математики за С. О. Скворцовою.

    Що мене надихнуло на роботу саме за цією методикою? По-перше, відвідування курсів підвищення кваліфікації, де неодноразово лектор Г. О. Анісімова спиралась на цю методику, позитивні відгуки колег з інших шкіл, які вже працювали за даною методикою. По-друге, участь у зустрічі-семінарі зі співавтором цієї методики, Онопрієнко О. В. Ця праця мене дуже зацікавила і я вирішила «випробувати» цю методику на собі, тим паче, як я вище вже вказувала, я набрала першокласників.    

    Однією з ідей розвиваючого навчання  є проблемне навчання. Основу проблемного навчання становить ланцюг проблемних ситуацій у різних видах навчальної діяльності учнів, управління їх пошуковою діяльністю щодо засвоєння нових знань шляхом самостійного (колективного) розв’язання навчальних проблем.[1, с.29]

  Це забезпечує:

- більш міцне засвоєння знань;

-розвиває аналітичне мислення, сприяє зробити навчальну діяльність для учнів більш привабливою, заснованої на постійних труднощі;

- орієнтує на комплексне використання знань. 
     Його актуальність визначається розвитком високого рівня мотивації до навчальної діяльності, активізації пізнавальних інтересів учнів, що стає можливим при вирішенні виникаючих протиріч, створення проблемних ситуацій на уроці. Долаючи посильні труднощі,  учні відчувають постійну потребу в оволодінні новими знаннями, новими способами дій, вміннями і навичками.

     Для отримання позитивного результату на уроці кожний його етап несе в собі смислове навантаження. Стало інновацією використання різноманітних девізів, як варіанту створення ситуації успіху, а також,в деякому сенсі, і мотиваційним аспектом уроку.

У процесі «входження в урок» доцільним є використання психологічного ланцюжку «ХОЧУ - МОЖУ».

Внутрішня проблема           Довірливі відносини                  Духовна єдність

ХОЧУ.                                            МОЖУ?                                       ВІРЮ!

   Діяльнісний метод є невід’ємним у навчанні молодших школярів. На думку науковців, основні ідеї технології діяльнісного методу – це:

- залучення учня до активної пізнавальної діяльності як інструмента формування нових здібностей;
           - зміна функцій учасників навчального процесу: вчитель у нових умовах виконує функцію організатора, а учень є суб’єктом діяльності в базовому процесі;

- провідна роль теоретичних знань у процесі формування здібностей учнів до навчальної діяльності;

- реалізація ідеї педагогіки співпраці.

     Діяльнісний підхід – складне багатогранне явище, над дослідженням якого треба працювати достатньо глибоко і ґрунтовно. Сутність діяльнісного підходу полягає у всебічному розвиткові творчих сил кожного учня, розширення його інтересів, світогляду, у наданні окремим школярам змоги глибше і повніше вивчати матеріал, розвивати пізнавальний інтерес до різних галузей знань.

   Моделювання – один з найбільш вдалих прийомів для розвитку розумової діяльності молодших школярів. Воно сприяє розвитку логічного та абстрактного мислення, готує дитину до сучасного життя, оскільки лежить в основі багатьох комп'ютерних програм.
Для того, щоб озброїти учнів моделюванням як способом пізнання, потрібно, щоб школярі самі будували моделі, самі вивчали об'єкти, явища за допомогою моделювання.
Велике значення при засвоєнні навчального матеріалу надається роботі зі схемами. З перших уроків математики йде формування вміння позначати предмети, зображені на малюнку, символами. Схема є сходинкою, яка допомагає перейти до запису арифметичних дій цифрами і знаками дій. Проводиться робота щодо встановлення відповідностей між малюнком і схемою, схемою і числовим виразом, текстом і схемою. Використання схем при вивченні складу чисел і дозволяє зробити наочною взаємозв'язок дій додавання і віднімання [2, с. 89].

    Одним із найбільш ефективних для формування дії моделювання типів завдань є текстові завдання. Щоб розв'язати задачу, треба побудувати її математичну модель (див. у додатку 1).

   Для того, щоб розв'язати задачу, учень повинен вміти переходити від тексту (словесної моделі) до подання ситуації (уявної моделі), а від неї – до запису рішення за допомогою математичних символів (знаково–символічної моделі).  Всі ці моделі є описом одного і того ж об'єкта – завдання. Вони відрізняються один від одного тим, що виконані різними мовами: мовою слів (словесна); мовою образів (уявна); мовою математичних символів (знаково–символічна).
   Оскільки рівень інтелектуального розвитку у дітей різний, то не можна не враховувати індивідуальних особливостей дитини, навчити її розв’язувати  за шаблоном будь-яку задачу. Учням з різним рівнем розвитку потрібні різні прийоми роботи із задачею, тому на уроках математики я  вчу дітей побудові декількох видів моделей до однієї і тієї ж текстової задачі (схема, графічна модель, таблиця). Це потрібно для того, щоб діти не опинилися в ситуації неуспіху, а відчували себе здатними розв’язати будь-яку задачу.

   Моделювання на уроках російської мови починається на перших уроках навчання грамоти, ми вибираємо речення і ділимо його на слова.
   Вдало для такого аналізу використовуються речення, що складаються з 2-3 слів. Таким чином, діти вчаться аналізувати склад нашого мовлення, що має велике значення для всієї подальшої роботи. На уроках діти не тільки підраховують слова в реченні, але і говорять про значення, зміст кожного з них, переходячи від аналізу даних слів до аналізу цілих речень.

   Схеми використовуються з метою включення кожного учня в активну діяльність, доведення матеріалу вивченої теми до повного розуміння. Доцільним є переслідування мети використати діяльнісний метод, коли учень самостійно будує власну модель речення (на даному прикладі), слова.
      Діти, ще не вміють писати, зображують речення у вигляді схеми (див. у додатку 1).

   Так поступово відбувається психологічне злиття слова вимовленого і слова написаного, але написаного ще без літер.
      Дитина вчиться читати слова в реченні не тільки на слух, але і за схемою, де кожна риска позначає слово. Крім того вона бачить інтервал між рисками і переконується в тому, що в реченні між словами робляться невеликі зупинки – паузи.
    Засвоївши суттєві зв'язки між схемою і звучанням речення, першокласники успішно справляються із зворотним завданням:  складання речень за заданою схемою. Далі проводимо роботу по відпрацюваннівправ по закріпленню отриманих знань.

  Під час вивчення нової теми доцільним є використання проблемної ситуації, яка акумулює розумові процеси і спонукає дитину до діяльності, пошуку виходу з неї. з подальшим створенням ситуації успіху.

   На етапі актуалізації знань, для подальшого «відкриття» нових знань, створення проблемної ситуації  використовую такий ланцюжок:

Ситуація успіху                  Інтелектуальний розрив               ПРОБЛЕМА

     (знаю)                                                (не знаю)

      Використовую можливі варіанти проблеми:

- створення проблемної ситуації;

- діалог, який містить вихід на проблему;

- повідомлення теми уроку з подальшою мотивацією навчальної діяльності.

   Значну роль відіграє рефлексія. Існує безліч прийомів підведення підсумку уроку, але мені більш до вподоби такі види роботи.

1.      Впродовж уроку користуватися шкалою успіху, а на завершальному етапі підбиття загальної роботи учня протягом всього уроку. (див. у додатку 2).

 

-       кожен квадрат відповідає окремому етапу уроку,

                                   розфарбовувати у  відповідний колір результативності.

 

                          - оцінка власних досягнень місцем на «горбку успіху»

 

                                    -  як поетапна, так і загальна оцінка роботи на уроці.

 

                                                      -«сходинки» успішності

Подані вище позначки малюються дітьми у робочих зошитах, доцільно використовувати їх на полях при оформленні класної роботи, впродовж уроку учні з ними працюють.

 1. Так звана «загальна» рефлексія, коли, аналізуючи результат кожного учасника навчально-виховного процесу, оформлюється загальне панно, з прикріпленими на нього умовними позначками (різні фігури однакового кольору, різнокольорові позначки, залежно від теми і мети уроку).

Доцільно використовувати такі прийоми рефлексії як у фронтальній роботі з усіма учнями, так і в практиці групової роботи, роботі в мікрогрупах. Такий вид підведення підсумку уроку дисциплінує учня, вчить його бути чесним, насамперед, перед самим собою; при роботі у групі формує відчуття власної значимості у колективі, розвиває чесність, відповідальність, дисциплінованість.

    Наступною сучасною технологією є дослідницький метод в навчанні. Він дає

 можливість учням самостійно поповнювати свої знання, глибоко вникати в досліджувану проблему та передбачати шляхи її вирішення, що важливо при формуванні світогляду, а також  для визначення індивідуальної траєкторії розвитку кожного школяра.

     Одне з актуальних завдань для вчителя початкової школи – формування ключових компетенцій учня. Для досягнення поставленої мети використовую саме метод проектів, що дає змогу розвивати мислення дітей, розвивати систему технолізованих знань не тільки на уроках, а й в позаурочній діяльності, виховує особистість молодшого школяра. Метод проектів у роботі використовувався мною частіше у 3-4 класах, коли діти більш самостійні, в змозі займатися пошуковою діяльністю. Метод проектів не є якимось спеціальним методом навчання – це всього лише форма навчання. Саме поняття «проект» означає план, задум, опис діяльності, яку належить зробити, створення того, чого ще немає. Там, де ведеться самостійний пошук вирішення проблем, здійснюється пошук нових, оригінальних способів їх вирішення, починається справді творча діяльність учнів.       Я у цьому разі не передаю готові знання, не вчу, а допомагаю вчитися і розвиватися, створюю такі ситуації, при яких школярі самі опановують способами пошукової творчої діяльності.    

     Робота за даною методикою дає можливість розвивати індивідуальні творчі здібності учнів, більш усвідомлено підходити до професійного і соціального самовизначення. Проектна діяльність ставить учня в активну позицію діяльного суб'єкта, оскільки він сам генерує ідеї, ініціює діяльність, реалізує свої творчі задуми, вчить їх мислити, прогнозувати, передбачати, формує адекватну самооцінку і, головне, інтенсивно розвиватися. Цей метод дає результат, коли дитина працює не одна, а співпрацює з іншими дітьми. Частіше я формувала групи з 4-5 дітей, тоді робота виходить більш результативною.

     Проектний метод – один із способів реалізації дитячих знань наочним способом. Теми проектів та приписи до їх виконання безпосередньо включені у підручники, між тим робота над проектом здійснюється, в основному, в позаурочний час, що теж дає змогу формувати вдитини почуття відповідальності, дисциплінованості. На мій погляд, вдалими проектами стали проекти, присвячені рослинам і тваринам України, занесеним до Червоної Книги України, видатним українцям сучасності, екологічним проблемам нашого міста. Проектна діяльність допомагає вирішувати такі педагогічні завдання, як:

-       формування навчальної мотивації школярів,

-       заохочення можливостей для самонавчання,

-       розвиток навичок рефлексивної й оцінної діяльності.

В цьому році з новими першокласниками ця робота тільки розпочалася. (див. у додатку 3).

 

Одним із ноу-хау сучасного уроку є проведення мультимедійних уроків. Інформаційне суспільство диктує свої вимоги до загальноосвітніх закладів. Але, нажаль, в нашій країні кожна школа таких можливостей не має. Тому, як альтернатива, стає можливим проведення уроку з мультимедійною підтримкою, де епізодично використовуються засоби мультимедіа для посилення навчального ефекту.[1, с 62]. Необхідність застосування засобів ІКТ у роботі вчителів початкових класів диктується віковими особливостями учнів, а саме потребою в наочної демонстрації навчального матеріалу, процесів і явищ.

     Інформаційні технології займають важливе місце у моїй професійній діяльності . Практика використання ІКТ дозволяє мені зробити наступний висновок: використання ІКТ на уроках має наступні переваги в порівнянні з традиційним навчанням: :

-сучасність і актуальність навчального матеріалу;

-наявність додаткового та супутнього матеріалу ;

-наочність;

-можливість роздрукувати  матеріал для подальшої індивідуальної роботи ;

  -навчання через ігрову або практичну діяльність;

-підвищення інтересу учнів до навчання;

-більш чітка організація своєї діяльності, як вчителя.

      В цілому, використання ІКТ сприяє підвищенню якості знань і умінь учнів. Частіше за все у своїй практиці використовую їх на уроках читання, природознавства, основ здоровя,  як мотиваційний матеріал, для закріплення матеріалу, а також для подачі нової інформації у вигляді презентацій, навчальних відео-фрагментів. Має місце використання ІКТ у позаурочний час: під час проведення виховних заходів, годин спілкування. (Список відео та програмних продуктів з посиланнями на сайти, якими користуюсь, надаю у додатку 4).

 

     В останні роки спостерігаємо систематичне перенавантаження учнів. Програмовий матеріал має серйозний зміст і обсяг, вимоги до навчально-виховного процесу зростають, в шкільній програмі зявляються нові дисципліни, а здорових дітей, які приходять до школи, меншає. Тому, у своїй роботі приділяю неабияку увагу зміцненню здоров’я учнів через здоров'язбережувальні технології. Використання даних технологій дозволяє рівномірно під час уроку розподіляти різні види завдань, чергувати розумову діяльність з физхвилинками, визначати час подачі складного навчального матеріалу, виділяти час на проведення самостійних робіт, нормативно застосовувати ІКТ, що дає позитивні результати у навчанні.

    Робота над впровадженням  здоров'язбережувальних  технологій у моєму класі включає в себе:

-           проведення тематичних физхвилинок на кожному уроці, динамічних пауз, гімнастик для очей;

-       участь у спортивних змаганнях школи;

-      проведення батьківських зборів на тему «Режим дня в школі та вдома», «Як зберегти здоров'я дитини», «Комп'ютер і дитина»;

-        організацію харчування сніданками в школі для учнів молодших класів;

-        організації рухливих ігор на перервах;

-        проведення профілактичних бесід, написання диктантів для  профілактики інфекційних захворювань;

-        періодична зміна місця сидіння учнів (на початку кожної чверті)

    Думаю, що наше завдання сьогодні – навчити дитину різним прийомам і методам збереження і зміцнення свого здоров'я, щоб потім, перейшовши в середню школу і далі, учні могли вже самостійно їх використовувати. 
   Всі вищевикладені прийоми, нові технології, що застосовуються на уроках і позаурочний час, дають можливість дитині працювати творчо, сприяють розвитку допитливості, підвищують активність, приносять радість, формують у дитини бажання вчитися (фото, див. у додатку 5).

   На завершення хочу ще раз підкреслити, що всі сучасні технології, і комп'ютерна, в особливості, може стати в освіті і тренажером, і засобом контролю, і засобом рухомої наочності та моніторингу, зберігачем і розповсюджувачем інформації. При грамотному застосуванні інформаційно-комунікативної технології істотно підвищується ефективність навчання, культура уроку, формуються інтерес до предмета, а, отже, освіта молодших школярів стає якісною, відповідає вимогам нових освітніх стандартів.

5.      РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ

   Проведена робота дозволяє мені отримувати кращі результати підготовки учнів, сприяє підвищенню розвитку творчих та пізнавальних здібностей дітей:

-                     покращення розумової діяльності;

-                     ефективність засвоєння нових знань;

-                     здатність робити висновки, аналізувати, оцінювати результати навчальної діяльності;

-                     розвиток логічного мислення;

-                     створення ситуацій успіху сприяє зміцненню дитячої самовпевненості.

   Використання методів і прийомів, представлених у досвіді, приносить позитивний результат у роботі з учнями, а саме відчуття психологічного комфорту при фронтальній роботі: діти не соромляться висловлювати свою думку, відстоювати її, вступати у дискусії з однокласниками.

   

 

6. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ

Дана тема неодноразово освітлювалась мною під час виступів:

- на ШМО вчителів початкових класів;

- педагогічній раді з доповіддю на тему «Особливості особистості вчителя початкових класів в сучасних умовах, як складові успішного «старту» навчання школярів»;

- педагогічна рада, присвячена реалізації виховної роботи в діяльності закладу з практикумом для вчителів  «Тренінг як один з інтерактивних методів виховання і  соціально-психологічного розвитку особистості».

ПЕРЕЛІК  ПОСИЛАНЬ

1.      http://metodskarb65.blogspot.com/p/blog-page.html

2.      http://school-65.blogspot.com

ЛІТЕРАТУРА

 1. Анісімова Г. О., Нікулочкіна О. В. Сучасний урок у початковій школі: традиції та інновації (навчально-методичний посібник)- Тернопіль: Мандрівець, 2012.

 2. Скворцова С. О. Методика навчання математики в 1-му класі: Методичний посібник для вчителів перших класів. – Одеса: «Фенікс», 2011.

 3. Дрегваль Г. Інновації в початковій освіті: теорія і практика// Початкова школа. – 2008. – № 3.

 4. Байбара Т. М. Компетентнісний підхід в початковій освіті: теоретичні засади / Т. М. Байбара // Початкова школа. — 2010. – № 8.

 5. Державний стандарт загальної початкової освіти. Режим доступу: mon.gov.ua

 6. Савченко О. Я. Сучасний урок в початкових класах. – К., «Магістр – S», 1997. – С.176-218.

 7. Інтернетресурси

Додаток  1

Діяльнісний метод. Моделювання.

Фрагмент уроку математики у 1 класі

Тема: «Різнецеве порівняння чисел».

( Пропедевтика умови моделювання текстової задачі)
У вазі стояли тюльпани: 8 рожевих і 5 жовтих.
• Намалюй в ряд стільки кіл, скільки рожевих тюльпанів.
• Намалюй під ними в ряд стільки квадратів, скільки жовтих тюльпанів.
• Складиіть пари. Визнач, яких тюльпанів було менше.

В кошику лежать 4 червоних м'яча і 7 синіх.
• Складіть  пари. Визнач, яким м'ячам не вистачило пари. Визнач, яких м’ячів було менше,  яких – більше.


Тема: «Збільшення або зменшення числа на кілька одиниць».

(Пропедевтика роботи з текстовою задачею: символічний запис умови задачі)
Мета: -актуалізувати поняття «стільки ж», формувати поняття «більше (менше) на декілька одиниць», вчити співвідносити малюнок зі схемою та числовим виразом;

-розвивати пам'ять, увагу, уважність, математичне мовлення, логічне мислення;

-виховувати інтерес до математики, охайність оформлення письмової роботи.

Обладнання: блок – схеми, роздатковий лічильний та демонстраційний матеріали;

шкала успішності (до кожного етапу уроку , розміщена на полях робочого зошиту).

Хід уроку

1.                  Мотивація навчальної діяльності.

(Використання героїв м/ф «Смішарики»)

2.                  Актуалізація опорних знань.

1)                 Усні обчислювальні вправи

2)                 Робота з натуральним рядом чисел.

3)                 Актуалізація поняття «стільки ж» (використання роздаткового геометричного матеріалу).

Викладіть на парті стільки червоних кіл, скільки червоних яблук у кошику.
• Викладіть стільки синіх трикутників, скільки синіх м'ячів.

3.                  Формування нових знань.

1)                 Підготовчі вправи (використання роздаткового геометричного матеріалу).

-Викладіть у перший рядок 5 квадратів.

-Викладіть у другий ряд 7 кружечків.

-Що можна сказати про кількість квадратів відносно до кружечків?

=Що можна сказати про кількість кружечків відносно до квадратів?

Вводимо терміни «стільки ж і 2», «стільки ж, але без 2».

-Викладіть на парті у першому рядку 5 червоних кіл, у другому – стільки ж та ще 1.

- Яку арифметичну дію можна скласти, щоб дізнатись кількість кіл у другому рядку? (5+1=6). Запишіть складений  вираз у зошит.

-Викладіть на парті у першому рядку 5 червоних кіл, у другому – стільки ж, але без 1.

- Яку арифметичну дію можна скласти, щоб дізнатись кількість кіл у другому рядку? (5-1=4). Запишіть складений  вираз у зошит.

2)                 Первинне закріплення (на основі практичних вправ: викладання роздаткового матеріалу).

На набірному полотні виставляється 3 білочки.

     -Викладіть горішків на 2 більше. Скільки ви отримали горішків? (3+2=5)

      -Прочитати вираз різними способами. (Варіанти відповідей дітей: до 3 додати 2 дорівнює 5; 3 збільшити на 2 буде 5; перший доданок 3, другий доданок – 2, сума 5; сума чисел 3 і 2 дорівнює 5).

Аналогічно проводиться робота над відпрацюванням поняття «менше на декілька одиниць»

4.                  Закріплення матеріалу уроку (виконання вправ у зошиті на відпрацювання понять уроку).

5.                  Рефлексія

-                     Що вчились визначати на уроці?

-                     Якою арифметичною дією знаходимо більше (менше) число?

-                     Що вдалося більш за все?

-                     З якими труднощами стикнулися. Що здалося важким?

-                     Зафарбуйте останній, вирішальний квадрат відповідним кольором успіху.

2.Фрагмент уроку з теми «Речення» (1 клас).
(Учитель на дошці вивішує малюнок їжачка).
- Яке повідомлення їжачок хоче передати  на малюнку?
Відповіді дітей: Їжачок – лісовий житель. У їжачка гострі голки. 
- Ви склали різні речення, тому що людина не може передавати точну інформацію іншій людині за допомогою малюнка.
   Далі йде робота із сюжетним малюнком і складається речення. (Їжачок побачив гриб.)

Постановка проблеми:

-Отримане речення можна намалювати. Кожен намальований предмет- це слово.
-Але так як кожне слово малювати довго, а читати ми ще не вміємо, то будемо користуватися схемою. Кожна лінія у схемі – це слово. Речення починається з великої літери: на схемі – це вертикальна риска. Наприкінці схеми речення стоїть крапка, яка показує кінець речення. Речення виражає закінчену думку.
   Далі пропоную тренувальні вправи для дітей в «читанні» речень.

Додаток 2

Рефлексія

-                     «виготовлення»  Вітамінного коктейлю на виховному заході «Здоровим бути здорово!»

-          використання методу самоаналізу на кожному з етапів уроку

Додаток 3

Проекти

     Даний вид діяльності має завжди єдину структуру. Цікавим є те, що при плануванні роботи над  темою проекту кожна група «дослідників» отримує своє завдання, і на завершальному етапі-саме захисті проектів - отримуємо всебічно освітлене питання, розкриту проблему. Пропоную структуру одного з проведених проектів, з додатком фото захисту міні-проектів.

Проект «Захистимо планету разом» (4 клас)

I.                    Постановка проблеми.

-          Які екологічні проблеми є в нашому місті?

-          Хто винен у погіршенні стану екології?

-          В чому неподобство живої природи?

-          Шляхи покращення екологічного стану міста.

II.                 Планування роботи.

1.Пошук інформації.

2.Створення продукту презентації (фото, колажі).

III.               Презентація.  Захист міні-проектів.

Практикум «Посадка рослин (квасоля)» (1 клас)

Процес посадки насіння квасолі

   

 

«Посадку завершено! Доглядаємо, чекаємо на результат»

«Перші стеблини, зігріті дитячою турботою»

Додаток 4

Мультимедійні засоби

-відеоматеріали для уроків природознавства:

 «Чомучка» («Бібігон»)    

«Планета Земля» 

«Мандри на край Всесвіту»            

відеофрагменти:

Народження метелика

Навіщо потрібне повітря?

Шишкіна школа: природознавство. Кругообіг води у природі та ін.

          

-          відеоматеріали для уроків основ здоровя

 «Абетка здоровя»   

«Уроки тітоньки Сови»         

   

-          відеоматеріали до рухливих фізхвилинок, гімнастик для очей

«Пісенька-зарядка», «Маленький метелик», «Дві половинки», «Сніжинка» та ін.

Додаток 5

Здоров'язбережувальні технології (фото)

Улюблені віршовані фізхвилинки дітей

Вправи для профілактики порушень зору

 « Стрілянина» очима праворуч, ліворуч, униз ( по 6 разів).

 « Намалюйте очима 6 кіл за годинниковою стрілкою і 6 кіл – проти .

  « Напишіть « очима цифри від 0 до 9.

  « Напишіть» очима число, місяць і рік свого народження.

 « Намалюйте» очима пружинки.

 « Намалюйте» очима 6 горизонтальних вісімок і 6 вертикальних.

 « Намалюйте» очима 6 трикутників за годинниковою стрілкою, потім 6 трикутників – проти.

  Замруживши ліве око, правим «напишіть» непарні числа від 1 до 9. Замруживши праве око , лівим «напишіть» парні числа від 2 до 10.

 « Намалюйте» очима пружинку з 12 витків ліворуч і праворуч.

 « Намалюйте» очима геометричні фігури ( коло, квадрат, трикутник) спочатку за годинниковою стрілкою, а потім – проти

***

Руки вгору, руки вниз!

На сусіда подивись!

Руки вгору, руки в боки, -

Поскачи на місці трохи!

Руки ззаду покладемо, головою поведемо!

Дружно всі присядемо і за парти сядемо.

***

Крутим мельницу вперёд,

 А потом наоборот. (Вращение прямых рук вперёд и назад.)

 Наклоняться будем все,

 Будто прыгаем в бассейн. (Наклоны вперёд.)

 А потом назад прогнёмся,

 Хорошенько разомнёмся. (Наклоны назад.)

 И попрыгать нам пора,

 Мы не прыгали с утра. (Прыжки на месте.)

 Шаг на месте в заключенье.

 Это тоже упражненье. (Ходьба на месте.)

 Поскакали, потянулись —

 Вот и славно отдохнули. (Дети садятся.)

***

1, 2 – выше голова,

3, 4 – руки шире

5, 6- тихо сесть,

1 – подняться, потянуться

2 – согнуться, разогнуться

3 – в ладоши 3 хлопка,

     головою 3 кивка

на 4 – руки шире

5 – руками помахать

6 – за пврты тихо сесть

-                     Розминки для стимуляції кровообігу в організмі дитини, покращення працездатності на уроці.

-                     Створення комфортного спілкування при груповій роботі, ситуації успіху на уроці.

-          Пальчикова гімнастика на уроках письма

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!