Приклади реалізації наскрізних ліній у контексті компетентісного підходу до вивчення фізики

Опис документу:
Під час розв’язування творчих задач учень відкриває для себе нові знання й оволодіває методами пізнання фізичних явищ, що є ознакою самопізнання. Для реалізації цих ідей виокремлено такі наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» що є спільними і для інших предметів, що вивчаються в старшій школі.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Приклади реалізації наскрізних ліній у контексті компетентісного підходу до вивчення фізики

Актуальність теми : сучасна українська школа забезпечує випускників досить широким набором знань і предметних умінь, особливо в галузі природничо-математичних дисциплін, однак ми є свідками того, що:

 • не всі учні, які добре навчалися в школі, закінчивши її, досягають успіху в обраній кар’єрі;

 • медалісти, що опановують навчальні дисципліни у межах шкільних програм, не витримують конкурсу до обраних вищих навчальних закладів;

 • у критичних ситуаціях з’ясовується, що отримані в школі знання і вміння не «працюють» в життєвих ситуаціях, які треба розв’язувати;

 • випускники шкіл надто довго адаптуються на робочому місці, хоча обсяг отриманих знань і вмінь, набутих у школі, можна вважати достатнім для опанування професією;

 • значна кількість набутих знань і вмінь, отриманих у школі, виявляється не конкурентоспроможною у вищих навчальних закладах на місці працевлаштування, та і взагалі у житті.

Наведені факти свідчать, про те що:

 • випускника школи з традиційним підходом до навчання можна охарактеризувати як такого, якому вистачає знань і умінь для розв’язання навчальних завдань, але не вистачає досвіду їх застосування в різних нестандартних ситуаціях. Він не готовий до того, чому його не вчили – діяти в ситуаціях невизначеності, яких у житті більше ніж стандартних;

 • традиційні методи й засоби навчання не в повній мірі спроможні задовольнити потреби суспільства та особистості в якісній освіті, забезпечити її випереджаючий характер і спрямованість на подальший розвиток і самореалізацію майбутніх громадян;

 • задачі, які учні розглядають на уроках фізики не сучасні, не цікаві, не пов’язанні із життям, не відображають сучасний стан в природі та техніці.

Наше завдання розглянути методи та засоби, які можна застосувати на уроках фізики при розв’язуванні задач, які будуть життєві, будуть викликати емоції та нести в собі цікаві факти.

Наукова новизна і практичне значення роботи полягають у пошуку відповідностейміж ключовими компетентностями та наскрізними змістовими лініями, а також у встановленні прикладних засобів реалізації наскрізних змістових ліній на уроках фізики під час вивчення окремих тем. Такі ключові компетентності, як вміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здорове життя, соціальна та громадянська компетентності, можуть формуватися одразу засобами всіх навчальних предметів і є міжпдметними. Для їх реалізації у навчальних програмах з усіх предметів видокремлено такі наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність».

Метою нашої роботи є:

- розгянути наскрізні змістові лінії;

- запропонувати орієнтовні приклади реалізації наскрізних ліній у контексті

компетентісного підходу до вивчення фізики.

Сучасна система навчання направлена на те, що учні повинні усвідомлювати, розуміти суть речей, осмислювати зміст навчання і вже на основі цього вміти шукати потрібну інформацію в різних джерелах і застосовувати її в конкретних умовах.

Для цього потрібно виробити в школярів мотиви і цілі навчальної діяльності. Основне завдання школи полягає в тому, щоб створити умови розвитку, саморозвитку особистості, сприяти пошуку індивідуальності, самореалізації.

Уміння вчитися передбачає індивідуальний досвід успішної навчальної праці учня, наявністю в нього розвинених способів навчальної діяльності.

Сформоване уміння вчитися передбачає, що учень сам визначає собі мету навчання, виявляє зацікавленість навчанням, докладає вольових зусиль для досягнення позитивного результату пізнавальної діяльності, раціонально організовує свою навчальну працю, знаходить джерела потрібної інформації, виконує практичні дії, усвідомлює свою діяльність і намагається її вдосконалити.

Головною дійовою особою в навчанні є учень. Зовсім іншу роль відіграє вчитель (ментор), він допомагає учню вчитися, створює сприятливу атмосферу і значно збагачує мотивацію навчання, зміцнює почуття гідності особистості.

Компетентнісний підхід передбачає не засвоєння учнем окремих відірваних один від одного знань і вмінь, а оволодіння ними в комплексі. У зв'язку з цим змінюється підхід до відбору системи методів, форм і засобів навчання. Переваги набувають методи навчання, які здатні забезпечити оволодіння учнями відповідними компетенціями, а, отже, й функціями, які вони виконують в освіті.

Важливою складовою особистісного компонента компетентності є позитивна мотивація до навчання. З урахуванням здобутків учених стосовно розвитку мотивації учнів до навчання та власного практичного досвіду було встановлено, що для формування позитивної мотивації учнів до навчання фізики зміст навчального матеріалу має бути спрямований на: пробудження емоцій під час його сприйняття; висвітлення ролі фізики в житті людини та практичного застосування фізичних знань у побуті, науці, техніці; пояснення з точки зору фізики негативного впливу людської діяльності на довкілля та здоров’я як окремої людини, так і здоров’я нації, усього людства; формування навичок відповідального ставлення до природи та її ресурсів, раціонального природокористування як умови подальшого розвитку людської цивілізації; ознайомлення учнів із життєвим шляхом видатних учених-фізиків, у тому числі й українських, розгляд їх моральних якостей як прикладу для наслідування; демонстрацію краси та довершеності природи, природних явищ.

Якщо зробити висновок на основі вивчених нами фахових видань, та літературних джерел, то можна стверджувати, що:

 • механізм формування цінностей включає:

 • появу під впливом власних потреб особистості мотивів і стимулів, які виявляються як інтерес;

 • розвиток спрямованості особистості на певний вид діяльності під впливом стійкого інтересу, що забезпечує виникнення емоційно-ціннісного ставлення до неї і об’єктів, що з нею пов’язані, які сприймаються як цінність;

 • механізм засвоєння цінностей враховує їх особливості, але в усіх випадках має будуватися на технології, що органічно поєднує методи формування суспільної свідомості (інформування, коментування, узагальнення, переконання) і методи залучення до соціально-культурної діяльності, шляхом якої знання перетворюються на переконання, норми та принципи поведінки;

 • у формуванні ціннісної сфери дитини особливу роль відіграють емоції.

Саме з емоційного ставлення виникає відчуття значущості явищ, їх суб’єктивне оцінювання. У свою чергу цінності надають емоціям глибини, перетворюючи їх у стійкі почуття.

З’ясування сутності поняття «компетентність» та його структурного складу дало можливість перейти до визначення змісту предметних, міжпредметних та ключових компетентностей. Важливість цього питання пов’язана з тим, що, приступаючи до компетентнісного навчання учнів, вчитель має чітко усвідомлювати, що саме він повинен у них формувати, а вже потім визначати, у який спосіб це робити.

Предметна (фізична) компетентність – структурований комплекс якостей особистості, що забезпечує здатність учня здійснювати основні види діяльності, пов’язані з засвоєнням, розумінням і застосуванням нових знань з фізики. Враховуючи те, що під час вивчення фізики учні залучаються до таких основних видів навчально-пізнавальної діяльності (вивчення теоретичного матеріалу з фізики, розв’язування фізичних задач, експериментування, дослідження та проектної діяльності).

Розвиток компетентностей здійснюється шляхом залучення учнів до розв’язування творчих завдань. Організація творчої пізнавальної діяльності вимагає від вчителя фізики застосування спеціальних завдань творчого характеру, які можуть бути як експериментальних та якісних завдань. Їх суттєвою відмінністю від традиційних задач є спорідненість процесу розв’язування з науковим дослідженням реальних проблем. Під час розв’язування творчих задач учень відкриває для себе нові знання й оволодіває методами пізнання фізичних явищ, що є ознакою самопізнання.

Для реалізації цих ідей виокремлено такі наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» що є спільними і для інших предметів, що вивчаються в старшій школі.

Ці лінії послідовно розкриваються у процесі навчання й виховання учнів, є спільними для всіх предметів і корелюються з ключовими компетентностями.

Змістова лінія «Екологічна безпека і сталий розвиток» реалізується на конкретних прикладах, що дають змогу учневі усвідомити причинно-наслідкові зв’язки у природі, її цілісність; важливість сталого розвитку країни для майбутніх поколінь. Такі приклади надає матеріал про одержання й застосування речовин, збереження природних ресурсів – води й повітря, раціональне й ощадне використання природних ресурсів: нафти, газу, вугілля, колообіг хімічних елементів і речовин тощо. Використання поновлювальних джерел енергії, їх безпечність в порівнянні з традиційними джерелами.

Результатом реалізації цієї змістової лінії є не лише обізнаність учня із екологічними проблемами, а й усвідомлення можливості розв’язування цих проблем засобами природничих наук. Учень вчиться цінувати природні ресурси, від яких залежить його здоров’я, добробут, сталий розвиток країни; усвідомлює необхідність збереження чистоти довкілля; бере участь у відповідних заходах; екологічно виважено поводиться у довкіллі.

Ця змістова лінія реалізується тим, що під час навчання фізики учні можуть:

 • використовувати знання, отриманні на уроках фізики, для вирішення проблем довкілля;

 • визначати причинно-наслідкові зв’язки впливу сучасного виробництва, життєдіяльності людини на довкілля;

 • критично оцінювати результати людської діяльності в природному середовищі, усвідомлювати важливість ощадного природокористування;

 • прогнозувати екологічні та соціальні наслідки використання надбань фізики та сучасних технологій у природному й соціальному середовищі, оцінювати їхнє значення для сталого розвитку;

 • бути готовим брати участь у природоохоронних заходах, безпечній утилізації побутових відходів;

 • ефективно співпрацювати з іншими над реалізацією екологічних проектів, розв’язувати проблеми довкілля, залучаючи членів родини та ширшу спільноту до природоохоронних заходів.

Реалізація наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» має сприяти становленню учнів як свідомих громадян, патріотів України, членів соціуму, місцевої громади, шкільного колективу. На уроках учні ознайомлюються зі здобутками вітчизняних учених та їхньою громадянською позицією, оцінюють розвиток вітчизняного виробництва на основі досягнень природничих наук, навчаються працювати в команді, відповідально ставитись до завдань, визначених колективом, та ретельно виконувати свою частину роботи. У позаурочний час дбають про чистоту навколишнього середовища свого регіону, беруть посильну участь у реалізації соціально значущих навчальних проектів. Результатами, що засвідчують продуктивність реалізації цієї лінії, є усвідомлення учнями відповідальності за результати навчання, які можуть у майбутньому вплинути на розвиток країни; сумлінне виконання завдань у команді; раціональне використання природоресурсів; участь у захисті довкілля і збереженні його для себе та майбутніх поколінь.

Ця змістова лінія реалізується тим, що під час навчання фізики учні можуть:

 • працювати в команді, приймати виважені рішення, що сприятимуть вирішенню науково-технологічних, економічних, соціальних чи інших проблем сучасного суспільства;

 • ефективно співпрацювати з іншими над реалізацією різноманітних проектів, залучаючи родину, місцеву громаду та ширшу спільноту;

 • визначати особистісні якості відомих учених-фізиків, що свідчать про їхню громадянську позицію, моральні якості;

 • розуміти, що стан надходження інвестицій в Україну, а отже й рівень добробуту в громадах, суспільстві в цілому залежить від рівня фізико-математичної й технологічної освіти, розвитку високотехнологічного виробництва;

 • аналізувати й критично оцінювати події в державі на основі статистичних даних соціально-економічних, демографічних, екологічних та інших явищ і процесів в Україні та світі, протистояти маніпулюванню свідомістю, що застосовується в інформаційному просторі;

 •  діяти як активний та відповідальний член громадянського суспільства.

Змістова лінія «Здоров'я і безпека» торкається більшості тем програми з курсу «Природничі науки», оскільки використання здобутків природничих наук упродовж усього життя людини тісно пов’язано зі здоров’ям і життєзабезпеченням. Послідовний розвиток цієї змістової лінії у змісті курсу дає учням змогу усвідомити, з одного боку, значення природничих наук для охорони здоров’я, а з іншого – можливу шкоду продуктів сучасної технології у разі неналежного використання їх. У результаті реалізації цієї змістової лінії учень дотримується правил безпечної поведінки у шкільній лабораторії, побуті й довкіллі; усвідомлює залежність здоров’я від чистоти води, повітря, складу харчових продуктів; дотримується здорового способу життя.

Ця змістова лінія реалізується тим, що під час навчання фізики учні можуть:

 • застосовувати набуті знання та навички для збереження власного здоров’я та здоров’я інших;

 • дотримуватися правил безпеки життєдіяльності під час виконання навчальних експериментів, у надзвичайних ситуаціях природного чи техногенного характеру;

 • оцінювати позитивний потенціал та ризики використання надбань фізики, техніки і технологій для добробуту людини і безпеки суспільства та довкілля;

 • виявляти ціннісне ставлення до власного здоров’я і здоров’я інших людей, до навколишнього середовища як до потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки.

Наскрізна змістова лінія «Підприємливість і фінансова грамотність» націлює учнів на мобілізацію знань, практичного досвіду і ціннісних установок у ситуаціях вибору і прийняття рішень. У навчанні такі ситуації створюються під час планування самоосвітньої навчальної діяльності, групової навчальної, дослідницької роботи, виконання навчальних проектів і презентування їх, розв’язування ситуативних вправ, вироблення власної моделі поведінки у довкіллі.

Розкриття наскрізної змістової лінії потребує позитивних зразків із історії розвитку природничих наук, діяльності вчених і підприємців. У результаті реалізації цієї змістової лінії учень усвідомлює важливість вивчення природничих наук; оцінює успіхи, досягнуті сучасним суспільством у наукових дослідженнях; переносить це ставлення на різні види своєї навчальної діяльності, поводження у довкіллі; свідомо обирає напрям навчання у старшій школі, виходячи з власних можливостей.

Ця змістова лінія реалізується тим, що під час навчання фізики учні можуть:

 • застосовувати фізичні знання для генерування ідей та ініціатив щодо проектної, конструкторської й винахідницької діяльності, для вирішення життєвих проблем, пов’язаних із матеріальними та енергетичними ресурсами;

 • прогнозувати вплив фізики на розвиток технологій, нових напрямів підприємництва;

 • оцінювати можливості застосування набутих знань з фізики в майбутній професійній діяльності, для ефективного вирішення повсякденних проблем;

 • оцінювати власні здібності щодо вибору майбутньої професії, пов’язаної з фізикою чи технікою;

 • розвивати ініціативність, працьовитість, відповідальність як запоруку результативності власної діяльності;

 • прагнути досягти певного соціального статусу в суспільстві, зробити внесок до економічного процвітання держави;

 • презентувати власні ідеї та ініціативи;

 • аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет;

 • орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, протистояти маніпуляціям, що використовуються в рекламному та інформаційному просторі.

Реалізація наскрізних змістових ліній не передбачає будь-якого розширення чи поглиблення навчального матеріалу, але потребує посилення уваги до певних його аспектів. Провідні ідеї, на яких ґрунтуються наскрізні змістові лінії, втілюються у навчанні як у теоретичному змісті курсу, так і в практичній діяльності учнів, під час розв’язування завдань із реальними даними; виконання навчальних проектів, роботи з різними джерелами інформації; в позаурочний час вони реалізуються під час тематичних тижнів, участі в конкурсах (у тому числі дистанційних). Ми пропонуємо задачі, розділенні по наскрізним лініям, які цікаві, несуть в собі сучасний зміст та мають емоційну складову.

Розв’язуючи такі задачі учнями ми отримали такі результати: підвищення інтересу до предмету, покращення оцінок з предмету (експеримент проводився в різних школах на протязі 2018-2019 н.р.).

Додатки

Громадянська відповідальність

 1. Україна входить у вісімку країн з найрозвиненішою авіацією. До того в нашій країні відбувається повний цикл створення літаків - від розробок у КБ до готових машин на авіазаводах. Група літаків, одночасно виконуючи фігури вищого пілотажу, зберігає незмінною відстань між кожним із них. Що можна сказати про рух літаків один відносно одного?

 2. В Києві у військовому параді до 27-ї річниці незалежності України взяли участь близько 4,5 тисячі військовослужбовців з 24 підрозділів. Під час огляду військ відстань між автомобілями командувача парадом і генерала, що приймає парад, залишається незмінною. Відносно яких тіл протягом цього інтервалу часу кожний з них перебуває у стані спокою, а відносно яких рухається?

 3. Чи можна потяг, що рухається з Києва до Львова, вважати матеріальною точкою?

 4. Відстань від Києва до Харкова реактивний літак пролетів зі швидкістю1800 км/год. Зворотній шлях він пролетів зі швидкістю 700м/с. У якому напрямі швидкість літака була більшою?

 5. На початку ділянки шосе стоїть дорожній знак у вигляді круга, на якому намальоване коло, всередині якого є число 50. Чи порушив правила руху водій автомобіля, який за 5с проїхав 50м?

 6. Про яку швидкість йде мова, коли говорять про швидкість руху транспортних засобів?

 7. . Чому неможливо чути гуркіт ракетних двигунів у космосі?

 8. У багатьох голлівудських фантастичних фільмах космічні бої супроводжуються жахливим гуркотом. Чи це взагалі можливо?

 9. Палац України в Києві збудований у формі трапеції та вміщує понад 300 приміщень, різних за величиною та функціональним призначенням .Від чого залежить якість звуку в концертній залі?

 10. З якою метою колони в концертних залах роблять ребристими?

 11. Яка роль ультразвуку в техніці?

 12. Ігор Сікорський, видатний авіаконструктор українського походження, побудував у Києві 6 моделей літаків та гелікоптер. З рухомого гелікоптера скидають пакет з донесенням. Чи впаде цей пакет на землю під місцем кидання? У якому напрямку зміститься він відносно цього місця у безвітряну погоду і чому?

 13. Чому автомобіль, який тягне на буксирі автопричіп, не повинен раптово змінювати швидкість руху?

 14. Який автомобіль-вантажний чи легковий- швидше зупиняється за однакової швидкості руху? Чому?

 15. Навіщо на задній частині міського транспорту автоінспекція робить написи «Водій, дотримуйся дистанції!»?

 16. Сила тяжіння, що діяла на перший американський штучний супутник Землі «Авангард», запущений на навколоземну орбіту в грудні 1957року становила 230Н. Яка була маса цього супутника?

 17. Либідь» — перший український геостаціонарний телекомунікаційний супутник. Призначений для формування Національної системи супутникового зв'язку України. Запуск національного супутника зв'язку «Либідь» планувався на 2018 р. Сила тяжіння, що діяла на космічний корабель «Восток», на якому 12 квітня 1961року космонавт Юрій Гагарін здійснив перший у світі космічний політ, становила 47300Н. Яка маса цього корабля?

 18. Чи однакова сила тяжіння діє на космічний корабель, коли він перебуває на Землі і коли рухається по орбіті навколо Землі? Чому?

 19. Чи притягує Земля штучні супутники, що рухаються по орбіті навколо неї?

 20. Чи діє сила тяжіння на тіло, що знаходиться у космічному кораблі при його польоті по орбіті?

 21. Чому більшість супутників планет і астероїди не мають атмосфери?

 22. Із Херсону у Київ приїхав потяг. Чи однакові маса і вага електровоза у цих містах?

 23. Де більша вага астронавта на Землі чи на Місяці?

 24. На сьогоднішній день найвищим будинком України є ЖК на Кловському узвозі, 7 в Києві. Його висота дорівнює 168 метрів. На початку піднімання у швидкісному ліфті висотної будівлі людина відчуває, що її притискує до підлоги, а перед зупинкою ліфта – відчувається зменшення тиску. Однакові чи різні в ці моменти: а) маса людини; б) сила тяжіння, що діє на людину; в) вага людини?

 25. В Україні звузять дороги, а простір, що звільнився, відведуть під велодоріжки і громадський транспорт. Зі сходу на захід проти вітру, швидкість якого 6 м/с, рухається велосипедист зі швидкістю 8 м/с. Зобразіть графічно ці швидкості в масштабі: 0,5 см (1 клітинка) відповідає 2 м/с.

 26. Автонавантажувач рухається уздовж ряду контейнерів. Контейнери, завдовжки 12 м кожний, стоять упритул один до одного. З якою швидкістю їде автонавантажувач, якщо повз 5 контейнерів він проїжджає за 1 хв?

 27. 28 грудня 2000 виповнилося 125 років з часу заснування в Києві стаціонарного цирку. До того в місті існували лише тимчасові дерев'яні або брезентові цирки, кожен з яких працював кілька місяців, після чого їх розбирали. Мотоцикліст, рухаючись ареною цирка, проїжджає коло радіуса 13 м. Визначте шлях і модуль переміщення мотоцикліста, якщо він проїхав половину кола.

 28. Запорізький міст є найдовшим арочним мостом в Україні. Його побудували для того, щоб з’єднати правобережну частину міста з легендарним островом Хортиця, що зробило споруду популярною серед туристів. Потяг довжиною 120 м рухається по мосту рівномірно з швидкістю 18 км/год. Знайдіть, за який час він проїде міст, якщо довжина моста 180 м.

 29. Коли скріплюють болтом дерев’яні бруски, то під гайку і головку болта підкладають металеві шайби - широкі плоскі кільця великого діаметра. Для чого це роблять?

 30. Для чого, витягуючи цвяхи з оштукатуреної стіни, під обценьки підкладають металеву пластинку або дощечку

 31. Для чогоу підвалини стін, коли будують будинок, укладають широкі бетонні блоки?

 32. З якою метою під залізничні рейки підкладають шпали?

 33. Чи можна по слідові на зораній прикордонній смузі встановити:пробігла одна людина, чи вона несла на собі іншу людину або масивний вантаж?

 34. Чому дуло гармати виготовляють з особливо міцних сортів сталі з потовщенням у при замковій частині і зменшенням товщини при наближенні до кінця дула?

 35. Чому балони з газом зберігають під навісом, а не на відкритій площадці, що освітлюється сонцем

 36. Чому підводні вибухи згубні для організмів, що живуть у воді

 37. На нижніх чи на верхніх поверхах будинків вода з кранів витікає під більшим тиском.Чому?

 38. Навіщо труби для подавання води на велику висоту роблять із міцного матеріалу й з товстими стінками?

 39. Чому глибина занурення підводного човна є обмеженою, а не як завгодно великою?

 40. Чому нирець, що занурюється на велику глибину, відчуває біль у вухах

 41. Під час запуску зондів на велику висоту кулю наповнюють газом частково. Чому на великій висоті вона роздувається, округлюється і навіть тріскає?

 42. Пасажирські реактивні літаки, що обслуговують довготривалі рейси, здійснюють перельоти на висотах близько 10км.Навіщо корпуси таких літаків роблять герметичними?

 43. Тиск у скафандрі космонавта О.Леонова, що здійснив перший у світі вихід з космічного корабля у космічний простір, становив 0,4 нормального атмосферного тиску. Яке числове значення цього тиску?

 44. Під час опускання в шахту виявилось, що тиск повітря збільшився на 46 мм.рт..ст. Чому? Яка приблизно глибина шахти?

 45. Як за допомогою двох скляних трубок і шланга перевірити чи поверхня збудованого фундаменту горизонтальна?

 46. Чому водомірне скло з’єднують з водо нагрівним котлом знизу і зверху?

 47. Чому водонапірна башта має бути вищою за всі будинки, в які надходить вода з цієї башти?

 48. Чому іноді вода на верхніх поверхах не витікає з водопровідних кранів, тоді як вона продовжує витікати з кранів нижніх поверхів?

 49. До якої найбільшої висоти може бити струмінь фонтана, якщо вода поступає від водонапірної башти?

 50. Навіщо відвідній трубі, що з’єднує кухонну раковину з каналізаційною трубою, надають колінчасту форму?

 51. Ніпель камери колеса діє як випускний клапан велосипедного насоса. Що служить впускним клапаном?

 52. Підмітаючи подвір’я, великий віник тримають двома руками. .Яка рука більше працює, тобто виконує більшу роботу?

 53. Трактор тягне сіялку по горизонтальній ділянці поля. Яка сила – сила тяги трактора чи сила тяжіння – виконує при цьому роботу?

 54. Яку роботу виконує підйомний кран, піднімаючи плиту, маса якої 3т,на висоту 10м?

 55. Щосекунди насос подає 10л води на висоту 10м. Яку роботу виконує двигун насоса за 5хв?

 56. Двигун якого автомобіля – з вантажем чи порожнього – розвиває більшу потужність за однакової швидкості руху?

 57. Перед переїздом калюжі з намулистим дном водій вирішив переїхати її, розігнавши автомобіль. Чому водій прийняв таке рішення?

 58. За якої умови снаряд, що летить за літаком, не завдасть йому шкоди?

 59. Навіщо, споруджуючи гідроелектростанцію, будують греблю?

 60. В яких місцях річки – у верхів’ї чи гирлі – кожна тонна води має більшу потенціальну енергію?

 61. За рахунок якої енергії рухається снаряд у стволі гармати?

 62. Яка енергія використовується у пневматичних гальмівних системах поїздів, тролейбусів, автобусів та інших транспортних засобів?

 63. Криголам розколює тільки тонкий лід. В інших випадках він заповзає на льодяне поле і, провалюючись, руйнує його своєю вагою. За рахунок якого виду енергії в цьому випадку руйнується лід?

 64. Навіщо залізничні вагони оснащують буферами?

 65. Навіщо амортизатори багатьох автомобілів оснащують міцними пружинами?

 66. Чому вночі у світлі фар калюжа на асфальті здається темною плямою на світлому тлі?

 67. Тонка лінза створює на екрані зображення предмета в 20 раз більше, ніж предмет. Екран пересунули уздовж осі лінзи на 4м. Щоб отримати чітке зображення, предмет довелося перемістити на 40 см. Яким, при цьому, стало збільшення? В який бік - до лінзи або від лінзи - перемістили предмет?

 68. Учень зауважив, що палиця довжиною 1,2 м, поставлена вертикально, відкидає тінь довжиною 0,8 м. Довжина тіні від дерева в той же час виявилася рівно в 12 разів більше довжини палиці. Яка висота дерева?

 69. Вуличний ліхтар висить на висоті 4 м. Якої довжини тінь відкине палиця висотою 1 м, якщо її встановити вертикально на відстані 3 м від основи стовпа, на якому укріплений ліхтар?

 70. У спекотний літній день на розігрітому асфальті шосе водії часто бачать калюжі води. Однак, під'їжджаючи до калюжі, виявляють, що її зовсім немає. Поясніть явище.

 71. Пасажир, який сидить на задньому сидінні, глянувши у дзеркало заднього огляду, що висить у салоні легкового авто, побачив у ньому обличчя водія. Чи може водій у цей час , дивлячись у те саме дзеркало, побачити обличчя пасажира? Чому?

Здоров'я і безпека

 1. Найбільша гострота слуху спостерігається у 15-20-річних, а потім вона поступово падає. Чому грім чути набагато пізніше за спалах блискавки?

 2. За даними медиків дія шуму може спричинити нервові, серцево-судинні захворювання, виразкову хворобу, порушення обмінних процесів та функціонування органів слуху тощо.Чому зачинене вікно суттєво послаблює вуличний шум?

 3. Тріск, що доходить до вуха, коли розламуємо сухар, здається ледве чутним. А коли ми відкушуємо сухар, то тріск сухаря сприймається як справжній гуркіт. Як це пояснити?

 4. Людина чує звуки частотою від 16 Гц до 20 кГц. Деколи вуха закладає. Тиск повітря змінюється і вуха не встигають відразу до цього пристосуватися — тому що тиск є різним з зовні барабанної перетинки і в середині. У момент вирівнювання тиску у вухах чується хлопок. Що відбувається органах слуху людини, коли вона сприймає звук?

 5. Для чого людині та іншим живим істотам два вуха?

 6. Чому ми розрізняємо знайомих людей за голосом?

 7. Чому людина, яка тривалий час перебуває поблизу працюючого виробничого обладнання транспортному , або у рухомому транспортному засобі, досить часто відчуває погіршення самопочуття?

 8. Що таке «звукове забруднення»?

 9. Коли шум під час проходження трамвая менший, якщо рейки прокладені на асфальтованій дорозі, чи вимощеній бруківкою?

 10. Чому пластмасові шестерні малошумні у порівнянні з металевими?

 11. Чи добре почувається людина, перебуваючи в абсолютній тиші?

 12. На людський організм шкідливо діють вібрації, особливо ті, які є джерелом інфразвуків. Якої частоти інфразвук особливо шкідливо діє на людський організм? Іноді дресирувальники собак подають сигнал своїм вихованцям за допомогою свистків, звук яких людина не чує. Який секрет криється в цих свистках?

 13. Чому варто пам’ятати, що після вимкнення двигуна циркулярна пила продовжує обертатися?

 14. Людина швидко біжить. Що станеться з людиною, якщо вона ногою зачепиться за нерухомий масивний предмет?

 15. Чому перед зльотом і посадкою літака просять пасажирів пристебнутися ременем безпеки?

 16. Чому не можна перебігати вулицю перед транспортом, що рухається?

 17. Чому за потреби нагальної зупинки мотоцикл не гальмують переднім колесом?

 18. Чому приклад рушниці чи гвинтівки, коли стріляють, потрібно щільно притискати до плеча?

 19. Для занять акробатикою застосовують батут – пружну сітку ,яка натягнута горизонтально. Спортсмен може виконувати на батуті стрибки на висоту, що значно перевищує висоту спортсмена.

А)Чи змінюється під час стрибка сила тяжіння, що діє на спортсмена?

Б)Коли спортсмен перебуває у стані невагомості?

В)Коли вага спортсмена більша за силу тяжіння?

 1. Навіщо футбольні воротарі користуються під час гри спеціальними рукавичками?

 2. Чому важко і небезпечно вести автомобіль по обледенілій дорозі?

 3. Якщо ожеледиця пам’ятай :ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте в колінах, а ступайте на всю підошву. Руки повинні бути не зайняті торбами. Пам'ятайте, що поспіх збільшує небезпеку слизоти, тому виходьте із будинку не поспішаючи. Навіщо при ожеледиці дорогу посипають піском?

 4. Навіщо взимку задні колеса тракторів перевязують ланцюгами?

 5. Чому під час їзди з гори іноді одне колесо воза закріплюють так, щоб воно не оберталося?

 6. Яка сила втримує драбину від падіння, коли вона сперта на стіну? Між яким тілами виникає ця сила?

 7. Чому мастило зменшує силу тертя ковзання стичних поверхонь?

 8. Поверхні всіх суглобів покриті синовіальною рідиною, яку виробляє організм. Яке це має значення при роботі суглобів?

 9. Коли треба зрушити з місця дуже важкий предмет, то робітники нерідко роблять це під команду «Раз, два, разом!» Чому необхідність у цьому відпадає, коли предмет приведено в рух?

 10. Яку роботу здійснює серце людини за один день? Причому серце дорослої людини за одне скорочення проганяє 160 см² крові. Скорочуючись 70 разів за хвилину, воно здійснює роботу в 1 Дж за кожне скорочення.

 11. Як зберегти серце здоровим?

 12. Які природні явища впливають на роботу цього природного насоса

 13. Чи впливає сонячна активність на серцеві ритми?

 14. Протягом тренувань, для нормального функціонування організму, необхідно випивати невеликими порціями приблизно 1 літр води за годину. Зневоднення організму на 10% призводить до фізичної та психічної недієздатності. Втрата 20% води призводить до смерті. Знайдіть вагу води, необхідної людині протягом доби.

 15. Під час тренувань для нормального функціонування організму необхідно випивати невеликими порціями приблизно 1 л. води. Навіщо?

 16. До людини, під якою провалився лід, підходити небезпечно. Спасаючи таку людину, їй подають широку дошку. Пояснити, чому таким способом можна врятувати людину?

 17. Якщо важку в’язку книжок нести за шнурок, то відчувається сильна біль («ріже пальці»), а якщо під шнурок підкласти складений в декілька разів лист паперу, то біль зменшується, Чому?

 18. Як зміниться тиск людини на підлогу, якщо вона,сидячи на стільці, підніме ноги над підлогою?

 19. Курець сонячного дня залишив газову запальничку на підвіконні, який освітлюється сонячними променями. Через деякий час пролунав вибух. Коли курець глянув на підвіконник, то побачив, що там лежати уламки. Що сталося із запальничкою?

 20. Їжу для космонавтів фасують у тюбики з еластичними стінками.Чому пасто подібна їжа легко вичавлюється з тюбика і в умовах невагомості?

 21. Якщо з гвинтівки вистрілити у зварене яйце , то в ньому утвориться отвір. Якщо вистрілити у сере яйце, то воно розлетиться, Як це пояснити?

 22. Чому стінки внутрішніх органів глибоководних морських тварин, швидко витягнутих на поверхню, розриваються?

 23. Чому витягнути ноги з болотистого грунту тяжко?

 24. Чому під час сходження на високу гору нормальна діяльність суглобів порушується – руки і ноги стають «неслухняними», легко може статися вивих? Який зв'язок цього стану людського організму з атмосферним та внутрісуглобовим тиском?

 25. Чи можна медичний шприц вважати насосом?

 26. Плавець, що горілиць лежить на поверхні води, робить почергово глибокі вдих і видих. Як при цьому змінюється положення тіла плавця відносно поверхні води? Чому?

 27. По краях гірських шосейних доріг у місцях особливо крутих поворотів насипають товстий шар деревної тирси, роблячи так звані «тирсові пастки» для автомобілів. Чому такі заходи зменшують імовірність аварій на цих дорогах?

 28. Чому ртутні термометри заборонені для користування у шкільних кабінетах?

 29. Якщо обмороження поширюється всередину тіла, виникає загроза життю. Чому внаслідок енергійного потирання руки зігріваються навіть узимку?

 30. Чому, піднімаючись під час занять з фізкультури по канату, не слід швидко спускатися, охопивши його руками?

 31. Чому при перевезенні балонів зі стиснутим та зрідженим газом на балони одягають гумові кільця та надійно зв’язують у блоки?

 32. Чому, коли варять варення, господині користуються деревяною ложкою?

 33. Навіщо ручки кухонного посуду і сковорідок роблять із дерева чи пластмаси?

 34. Чому обпікаються губи, коли пити чай з металевого горнятка, і не обпікаються, коли пити з фарфорового?

 35. Чому рибалки, які користуються парусними човнами, переважно виходять у море в ночі, а повертаються з лову в день?

 36. Чому в холодному приміщенні насамперед мерзнуть ноги?

 37. Сталевар, спостерігаючи за процесом варіння сталі через темні окуляри, захищає обличчя спеціальним щитком або рукою. Чому в цих випадках обличчя не перегрівається?

 38. Які особливості ртуті дають їй перевагу над спиртом у застосуванні в медичних термометрах?

 39. Чому самовар з електрокипятильником небезпечно вмикати в електромережу, якщо він без води?

 40. Чому корпуси штепсельних розеток, вилок, патронів, вимикачів тощо роблять з пластмаси чи фарфору?

 41. Навіщо електричні, телефонні та радіопроводки підвішують на фарфорові або скляні чашки, закріплені на стовпах?

 42. Щоб з’єднати пошкоджені проводи, електромонтер надіває гумові рукавиці й використовує інструменти з ізольованими ручками. Чому?

 43. Чому нижній кінець блискавковідводу потрібно закопувати якнайглибше?

 44. Чому під час грози не можна стояти під високим деревом чи запускати повітряного змія?

 45. Сила струму, який проходить через тіло людини вважається безпечною, якщо її значення не перевищує 1мА. А яка сила струму здатна призвести до серйозних уражень людини?

 46. При русі електропоїзда у верхньому проводі і рейках проходить струм однакової сили. Чому небезпечно, стоячи на землі, торкатись «повітряних» проводів електрифікованих залізничних ліній і така небезпека не виникає, якщо братись руками за рейку?

 47. Чому дотик до трамвайної колії безпечний, хоча під час руху трамваю у ньому проходить значної сили струм?

 48. Чому волога земля, тіло людини або тварини є добрим провідниками електричного струму?

 49. Напруга 100-120Ввважається небезпечною для людини. Яка максимальна напруга дозволяється для шкільних експериментів?

 50. Чому дуже небезпечно братися мокрими руками за прилади, які увімкнуті в електромережу?

 51. Чому забороняється проводити ремонт електропроводки або електроапаратури, що перебуває під напругою?

 52. Що потрібно зробити, перш ніж замінювати згорілий запобіжник справним?

 53. Чи можна електропроводку, що загорілась, гасити водою? Що потрібно зробити в такому випадку перед початком гасіння пожежі?

 54. Чому дуже небезпечно братися руками за обірвані проводи електролінії?

 55. Які джерела йонізуючої радіації – космічні промені,відходи теплових і атомних електростанцій, гранітні породи, джерела радонової води – є штучні?

 56. Які властивості радіоактивних ізотопів є основою для їх практичного використання?

 57. Який метод використовується в промисловості для стерилізації одноразових шприців та систем переливання крові?

 58. Біологічний вплив різних видів випромінювання на живі організми є неоднаковим. Яке випромінювання найнебезпечніше для людини?

 59. Чим зумовлена підвищена небезпека радіонуклідів, що потрапили всередину організму?

 60. Чому під час використання радіоактивного препарату для медичної діагностики та лікування(радіотерапії), його необхідно вводити в організм людини в строго допустимій дозі?

 61. Від чого людина отримує найбільшу дозу радіаційного опромінення?

 62. Як уникнути додаткового впливу радіації?

 63. Чим зумовлена підвищена небезпека радіонуклідів, що потрапили всередину організму?

 64. Які речовини використовують на АЕС для захисту від радіаційного випромінювання?

 65. Чому кожна людина, незалежно від місця проживання, постійно зазнає впливу радіації?

 66. Чому радіологи під час вимірювання радіаційного забруднення надівають спеціальні костюми?

 67. Для чого лікарі-рентгенологи під час роботи користуються фартухами, рукавицями й окулярами, зробленими з матеріалів, що містять солі Плюмбуму?

 68. Лікар-отоларинголог і окуліст користуються увігнутим дзеркалом, у центрі якого є отвір. Це дзеркало винайшов німецький фізик – лікар І. Гельмгольц. Яке призначення такого дзеркала?

 69. Чому погано розглядати предмети через рельєфне скло?

 70. Якого кольору світло найменше розсіюється туманом?

 71. Чому попереджувальні вогні автомобільних стоп- сигналів червоного кольру?

 72. Чому фари, що використовуються в туманну погоду, роблять із жовтого скла?

 73. Чому шлагбауми фарбують білими і чорними смугами?

 74. Чому високо в горах людина засмагає швидше?

 75. З якою вадою зору вояк не зможе чітко бачити мушку?

 76. Яка відстань для людей з нормальним зором є відстанню найкращого бачення?

 77. Чому стомлюються очі під час вишивання, якщо тканину тримати близько до очей?

 78. Чому для зору шкідлива надто яскрава освітленість?

 79. Чому очам боляче, коли увімкнути яскраве світло?

 80. Чому в темній кімнаті зіниці розширюються?

 81. Кришталик чийого ока – людини чи риби – повинен сильніше заломлювати світло?

 82. Який недолік зору має людина , котра носить біфокальні окуляри, у яких нижня частина – опукле скло, верхня – плоске?

 83. Який оптичний прилад за своєю будовою схожий на око людини?

 84. Що збільшують оптичні прилади , які служать для озброєння ока?

 85. Люди з вадами зору повинні дивитися в оптичні прилади в окулярах чи без окулярів?

 86. Короткозора або далекозора людина, добре бачить у воді?

 87. Двоє людей-далекозора і короткозора - розглядають один і той же предмет за допомогою лупи по черзі. Хто з них має в своєму розпорядженні предмет ближче до лупи, якщо відстань від лупи до очі у обох однаково?

 88. Хлопчик, знявши окуляри, читає книгу, тримаючи її на відстані 16 см від очей. Який оптичної сили у нього окуляри?

 89. Максимальна відстань, на якому короткозорий людина досить добре розрізняє дрібні деталі без надмірного стомлення очей, дорівнює 15 см. Який оптичної сили окуляри повинен носити така людина, щоб йому було зручно читати?

 90. На якій максимальній відстані короткозорий людина може читати без окулярів дрібний шрифт, якщо звичайно він користується окулярами з оптичною силою -4 дптр?

 91. Визначте головне фокусна відстань і оптичну силу окулярів для людини, у якого відстань найкращого зору дорівнює 50 см.

 92. Чому різко погіршується видимість через окуляри, які «запітніли»?

 93. Під час хірургічних операцій тінь від руки хірурга закриває операційне поле. Як прибрати таку незручність?

Підприємливість і фінансова грамотність

 1. У напружену жнивну пору виникає потреба вивантажувати зерно з комбайна в автомобіль без зупинки косовиці. Як це зробити?

 2. Які прилади використовуються у транспортних засобах для вимірювання пройденого шляху?

 3. Що ми оплачуємо, користуючись таксі – шлях чи швидкість руху?

 4. Якої форми набуває вода у умовах невагомості?

 5. Щоб запобігти втратам тепла, до вхідних коридорних дверей взимку прикріплюють пружину. Що стається з пружиною при відчинені дверей? Яка сила діє на двері, зачиняючи їх?

 6. Щоб пом’якшити удари під час їзди автомобіля, кузов автомобіля встановлено на ресорах. Що стається з ресорами в час їзди автомобіля? Яка сила протидіє силі тяжіння, що діє на кузов?

 7. Які механічні властивості твердих тіл найчастіше розглядаються в науці і техніці?

 8. І корисне, і шкідливе, Непотрібне і важливе. Нам завжди псує взуття. Здогадались? Це…

 9. Чи може автомобіль рухатися рівномірно по горизонтальному шосе з вимкненим двигуном? Чи можна на цьому заощадити?

 10. Чому в метро забороняється ставити вантажі на рухомі поручні ескалаторів?

 11. Чому пилою важко пиляти дрова, коли обидва куски розрізуваного дерева стискають пилу?

 12. Для надійного кріплення ручки молотка у той кінець ручки, що вставлений у вухо молотка, забивають клинчик. Пояснити значення такого виду кріплення.

 13. Навіщо на стержні цвяхів під головкою роблять декілька поперечних насічок?

 14. Чому, вдосконаливши технологію виготовлення автомобільних коліс, на автомобільні шини стали не лише наносити протектори певної форми, але й добирати спеціальні матеріали?

 15. Чому при нарізанні різьби рекомендується змастити плашку або мітчик?

 16. Навіщо стародавні єгиптяни, споруджуючи піраміди, поливали річковим мулом дорогу, по якій перетягували камяні брили?

 17. Чому потрібно оберігати мастила від попадання в них піску і бруду?

 18. Для чого використовуються кулькові та роликові підшипники?

 19. Який з блоків дає виграш у силі?

 20. Хоч рухомий блок й дає виграш у силі, але, користуючись ним, у чомусь програємо. У чому дає програш рухомий блок?

 21. Перший потяг їде зі швидкістю 20 м/с, а на зустріч йому по сусідній колії рухається другий потяг зі швидкістю 36 км/год. Скільки часу потяги будуть проїжджати один повз одного, якщо перший потяг має довжину 900 м, а другий 600 м? Яким потягом користуватися вигідніше, якшо ціна квитка за 1 км. становить 50 грвн.?

 22. З якою метою верхній кінець лопати, на який натискають ногою, загнутий?

 23. З якою метою надівають на палець наперсток під час шиття голкою?

 24. Чому домашні ножиці час від часу заточують?

 25. Чому важко працювати рубанком із затупленим лезом?

 26. Навіщо косар клепає косу?

 27. При роботі новим напилком прикладають більші зусилля, ніж старим. Чому ж вигідніше користуватися новим напилком?

 28. Чому колеса вантажних автомобілів ширші, ніж у легкових?

 29. Чому задні осі вантажівок часто мають подвійні колеса?

 30. Чому зимою їздять саньми, а не возом?

 31. Чому під час їзди піщаним грунтом та по снігові у шинах автомобільних коліс зменшують тиск?

 32. Чому для вирівнювання тенісний м’ячик, що має вм’ятину, опускають в гарячу воду

 33. Чому парнокопитні тварини легше переміщуються по заболоченій місцевості, ніж однокопитні?

 34. Чому шланг насоса, що відсмоктує повітря, роблять товстостінним?

 35. Чому атмосферний тиск у центрі великих міст нижчий, ніж на околицях?

 36. Чому для піднімання важких автомобілів найвигіднішим є гідравлічний домкрат?

 37. Часто бензинові двигуни мають відстійники для очищення палива від води та домішок. Чому вода осідає на дно відстійника?

 38. Чому не можна гасити палаючий гас, заливаючи його водою?

 39. В оболонку повітряної кулі, яка використовувалась для висотних досліджень, вмонтували клапан, що відкривався за допомогою троса, протягнутого в гандолу кулі. Яке було призначення клапана? Чому клапан встановили не в нижній частині оболонки, а у верхній?

 40. Дирижаблі наповнюють легким газом. Чи не краще було б з них лише «викачати» повітря?

 41. Трактор має три швидкості. На якій швидкості за незмінної потужності двигуна трактор розвиває більшу силу тяги?

 42. Чому навантажений корабель пливе повільніше, ніж без вантажу, за незмінної потужності двигуна?

 43. Потужність, достатня для переміщення причеплених до трактора сільськогосподарських знарядь, називається «потужністю на гаку». Чому ця потужність завжди менша за потужність, яку розвиває двигун трактора?

 44. Стогоклад піднімає копицю вагою 5кН на висоту 5м за 5с. Яку потужність розвиває в цей час стогоклад?

 45. Електродвигун токарного верстата розвиває потужність 6кВт. Яка швидкість різання, якщо сила опору, якого зазнає різець верстата, дорівнює 500Н?

 46. Який автомобіль - вантажний чи легковий, що рухаються з однаковою швидкістю,- має більшу енергію?

 47. -Чому гальмівна система вантажних автомобілів мусить розвивати більше зусилля, ніж легкового?

 48. Чому автомобіль порівняно легко долає підйом, якщо перед підйомом зробити розгін?

 49. Корабель, що пливе з Києва у Миколаїв, пройшов шлюз. Чи змінилась його потенціальна енергія?

 50. Якою сокирою – легкою чи важкою – можна швидше поколоти дрова? Чому?

 51. Чи однакова енергія ходової пружини годинника з тижневим накручуванням у понеділок і п’ятницю, якщо годинник «заводять» регулярно щопонеділка вранці?

 52. Чому важко ходити по глибокому снігу або сипкому піску?

 53. У шахтах для перевезення вантажів використовують гіровози. Двигуном такого транспорту є важкий маховик, що розганяється електродвигуном на зупинках. У гіровозах рух від маховика до коліс передається за допомогою коробки передач. За рахунок якого виду енергії рухається гіровоз?

 54. Яка з двох ГЕС, через турбіни яких протікає за даний час однакова кількість води, виробляє більше електроенергії – та, що на гірській річці, чи та, що на рівнинній?

 55. Гідромонітор – машина, що викидає потужний струмінь води з великою швидкістю, - застосовують для розмивання грунту й гірських порід, для розробок вугільних родовищ та ін. Якого виду енергія використовується в гідромоніторах?

 56. Чому вантаж, який лежить у кузові вантажівки, можна легко пересунути в передню частину кузова в той момент, коли автомобіль різко гальмує? За рахунок якої енергії виконується в цьому випадку робота по переміщенню вантажу?

 57. Чому автомобіль під час їзди по місту витрачає більше палива, ніж при їзді по трасі на таку ж відстань?

 58. З якою метою крихкі речі перед перевезенням обгортають папером і пакують у стружку, вату або вкладають у спеціальні упаковки, виготовлені з пінопластика.

 59. Чому за допомогою колодязного коловорота тим легше витягувати відро з колодязя, чим довша ручка коловорота?

 60. Чому дорогу в горах до перевалу прокладають зигзагами по схилу гори?

 61. В яких слюсарних інструментах застосовують клин? Яка частина інструмента є клином?

 62. У яких господарських знаряддях застосовують клин?

 63. Чому стамеску роблять з меншим кутом загострення, ніж долото?

 64. Які механізми є неодмінними складовими частинами сучасних машин?

 65. Які прості механізми використовуються в механічних домкратах?

 66. Які прості механізми входять до складу м’ясорубки?

 67. Які прості механізми лежать в основі будови підіймальних кранів?

 68. Чому знижується ККД установки, в якій використовується багато простих механізмів?

 69. Чому, обробляючи деталь на токарному та фрезерному верстатах, оброблювальну деталь та різець чи фрезу поливають спеціальною рідиною? Як у цей час змінюється внутрішня енергія рідини?

 70. Чому пилка нагрівається під час тривалого пиляння?

 71. Чому недостатньо змащенні шатунні і корінні підшипники виплавляються під час роботи двигуна?

 72. Чому механізатори під час технічного огляду комбайнів і жаток старанно очищають обертові частини від намотаної соломи?

 73. Яка автомобільна шина сильніше нагрівається під час їзди – з камерою чи безкамерна? Чому?

 74. Чому нова ковдра краще гріє, ніж стара?

 75. Який будинок тепліший – деревяний чи цегляний – за однакової товщини стін?

 76. Чому пористі, волокнисті і сипкі тіла є добрими тепло ізоляторами?

 77. Чому глибокий пухкий сніг захищає озимину від вимерзання?

 78. Чому у старому чайнику вода нагрівається повільніше,ніж у новому?

 79. Чому їжу можна зберігати тривалий час гарячою, якщо посуд з нею загорнути в папір і поставити між подушки?

 80. З якою метою між залізним димарем стелі кладуть шар азбесту?

 81. Чому трубки радіаторів охолодження двигунів автомобілів і тракторів роблять з латуні? Для чого між цими трубками вкладають складені «гармошкою» латунні смужки?

 82. Чому радіатори центрального опалення у кімнаті розміщують під вікнами?

 83. Чому в каміні більшої висоти краща тяга? Чому котельні оснащують високими коминами?

 84. Для чого між мотором і радіатором встановлюють вентилятор?

 85. Винороби деяких південних країн фарбують бочки з вином у чорний колір і виставляють на сонце. Чому це сприяє дозріванню вина?

 86. Чому медичний термометр, залишений сонячного літнього дня на підвіконні, може зіпсуватися?

 87. Чи можна зберігати в термосі морожені продукти, тобто використовувати його як морозильник?

 88. Праску можна нагріти до значно вищої температури, ніж піч. Чому ж ніхто не використовує праску для нагрівання кімнатного повітря?

 89. Чому для опалення будинків використовують вугілля, природний газ, дерево, а не солому?

 90. Чому теплота згоряння сирих дров менша за теплоту згоряння сухих дров?

 91. Навіщо овочі або фрукти, призначені для сушіння, ріжуть на тонкі скибочки?

 92. Чому овочі і фрукти швидко висихають у вакуумі?

 93. Чому хліб не так швидко черствіє, якщо його зберігати у закритій посудині чи поліетиленовому мішечку?

 94. Столярний клей за температури вищої 100°Спідгорає. Чому він не підгорає, якщо посудину з клеєм помістити у воду і цю воду нагрівати?

 95. Чому дірку, яка утворилася в каструлі, в якій варять їжу, запаюють оловом і не запаюють сковорідку, призначену для смаження?

 96. У холодну пору року в легкових автомобілях вітрове скло обдувають струменем гарячого повітря. З якою метою це роблять?

 97. Для чого до корпусу автоцистерни, призначеної для перевезення бензину, прикріплюють ланцюг, кілька ланок якого тягнуться по землі?Чому такий ланцюг не потрібний залізничній цистерні?

 98. Від джерела струму(генератора), встановленого на велосипеді, до електричної лампочки у фарі проведено лише один провід. Що служить другим проводом?

 99. Чому для запобігання пожежі від електропроводок треба кінці проводів добре з’єднувати один з одним і з увімкненими в мережу приладами?

 100. Однією з причин поганої роботи статера під час запуску автомобільного двигуна є те, що напруга на полюсах акумуляторної батареї нижча норми(«сів» акумулятор). Водії - народ товариський , тому виручають один одного: від’єднують один провід від ненадійного акумулятора і приєднують статер до клем акумулятора працюючого двигуна іншого автомобіля. Чому в цьому випадку треба автомобілі ставити близько один біля другого, а дроти з’єднувальних проводів повинні бути товстими?

 101. Чому контакти , які часто розмикають і замикають електричне коло, роблять мідними, а то й покривають сріблом?

 102. Чому електромагніти набули широкого застосування?

 103. Під час роботи підйомного електромагнітного крана частина вантажу не відпала від полюсів електромагніту після вимикання струму. Що має зробити кранівник, щоб вивільнити вантаж?

 104. Чи можна за допомогою електромагнітного підйомного крана переносити розжарені сталеві деталі?

 105. Які атомні електростанції (АЕС) на даний час працюють в Україні?

 106. Яку частину електроенергії країни виробляють АЕС України?

 107. Чому, обробляючи деталь на токарному та фрезерному верстатах, оброблювальну деталь та різець чи фрезу поливають спеціальною рідиною? Як у цей час змінюється внутрішня енергія рідини?

 108. Чому пилка нагрівається під час тривалого пиляння?

 109. Чому недостатньо змащенні шатунні і корінні підшипники виплавляються під час роботи двигуна?

 110. Чому механізатори під час технічного огляду комбайнів і жаток старанно очищають обертові частини від намотаної соломи?

 111. Яка автомобільна шина сильніше нагрівається під час їзди – з камерою чи безкамерна? Чому?

 112. Чому нова ковдра краще гріє, ніж стара?

 113. Який будинок тепліший – деревяний чи цегляний – за однакової товщини стін?

 114. Чому пористі, волокнисті і сипкі тіла є добрими тепло ізоляторами?

 115. Чому глибокий пухкий сніг захищає озимину від вимерзання?

 116. Чому у старому чайнику вода нагрівається повільніше,ніж у новому?

 117. Чому їжу можна зберігати тривалий час гарячою, якщо посуд з нею загорнути в папір і поставити між подушки?

 118. З якою метою між залізним димарем стелі кладуть шар азбесту?

 119. Чому трубки радіаторів охолодження двигунів автомобілів і тракторів роблять з латуні? Для чого між цими трубками вкладають складені «гармошкою» латунні смужки?

 120. Чому радіатори центрального опалення у кімнаті розміщують під вікнами?

 121. Чому в каміні більшої висоти краща тяга? Чому котельні оснащують високими коминами?

 122. Для чого між мотором і радіатором встановлюють вентилятор?

 123. Винороби деяких південних країн фарбують бочки з вином у чорний колір і виставляють на сонце. Чому це сприяє дозріванню вина?

 124. Чому медичний термометр, залишений сонячного літнього дня на підвіконні, може зіпсуватися?

 125. Чи можна зберігати в термосі морожені продукти, тобто використовувати його як морозильник?

 126. Праску можна нагріти до значно вищої температури, ніж піч. Чому ж ніхто не використовує праску для нагрівання кімнатного повітря?

 127. Чому для опалення будинків використовують вугілля, природний газ, дерево, а не солому?

 128. Чому теплота згоряння сирих дров менша за теплоту згоряння сухих дров?

 129. Навіщо овочі або фрукти, призначені для сушіння, ріжуть на тонкі скибочки?

 130. Чому овочі і фрукти швидко висихають у вакуумі?

 131. Чому хліб не так швидко черствіє, якщо його зберігати у закритій посудині чи поліетиленовому мішечку?

 132. Столярний клей за температури вищої 100°Спідгорає. Чому він не підгорає, якщо посудину з клеєм помістити у воду і цю воду нагрівати?

 133. Чому дірку, яка утворилася в каструлі, в якій варять їжу, запаюють оловом і не запаюють сковорідку, призначену для смаження?

 134. У холодну пору року в легкових автомобілях вітрове скло обдувають струменем гарячого повітря. З якою метою це роблять?

 135. Для чого до корпусу автоцистерни, призначеної для перевезення бензину, прикріплюють ланцюг, кілька ланок якого тягнуться по землі?Чому такий ланцюг не потрібний залізничній цистерні?

 136. Від джерела струму(генератора), встановленого на велосипеді, до електричної лампочки у фарі проведено лише один провід. Що служить другим проводом?

 137. Чому для запобігання пожежі від електропроводок треба кінці проводів добре з’єднувати один з одним і з увімкненими в мережу приладами?

 138. Однією з причин поганої роботи статера під час запуску автомобільного двигуна є те, що напруга на полюсах акумуляторної батареї нижча норми(«сів» акумулятор). Водії - народ товариський , тому виручають один одного: від’єднують один провід від ненадійного акумулятора і приєднують статер до клем акумулятора працюючого двигуна іншого автомобіля. Чому в цьому випадку треба автомобілі ставити близько один біля другого, а дроти з’єднувальних проводів повинні бути товстими?

 139. Чому контакти , які часто розмикають і замикають електричне коло, роблять мідними, а то й покривають сріблом?

 140. Чому електромагніти набули широкого застосування?

 141. Під час роботи підйомного електромагнітного крана частина вантажу не відпала від полюсів електромагніту після вимикання струму. Що має зробити кранівник, щоб вивільнити вантаж?

 142. Чи можна за допомогою електромагнітного підйомного крана переносити розжарені сталеві деталі?

 143. Які атомні електростанції (АЕС) на даний час працюють в Україні?

 144. Яку частину електроенергії країни виробляють АЕС України?

 145. Як можна прискорити танення льоду?

 146. Як в горах, користуючись сферичним дзеркалом, можна зварити в казанку яйце?

 147. Чи можна за допомогою куска льоду запалити сірник?

 148. Яка лінза використовується у дверному вічку? Чому?

 149. Чому не рекомендують поливати рослини вдень, коли яскраво світить сонце?

 150. У кімнаті вертикально висить дзеркало, верхній край якого розташований на рівні волосся верхньої частини голови людини ростом 182 см. Який найменшої довжини має бути дзеркало, щоб ця людина бачила себе на повний зріст?

 151. Оптична сила лінзи +4 дптр. Знайдіть її фокусна відстань. Яка це лінза – збираліна чи розсіювальна?

 152. На лист з друкованим текстом потрапила крапля прозорого клею. Чому літери, видимі через краплю, здаються більше сусідніх?

 153. Предмет, який світиться знаходиться на відстані 12,5 м від лінзи, а його дійсне зображення - на відстані 85 см від неї. Де вийде зображення, якщо предмет присунути до лінзи на 2,5 м?

 154. Бажаючи отримати знімок зебри, фотограф зняв білого віслюка, надівши на об'єктив фотоапарата скло з темними смужками. Що вийшло на знімку?

 155. Один і той же об'єкт фотографують з невеликої відстані фотоапаратами, мають однакову світлосилу, але різні фокусні відстані. Чи однакові повинні бути витримки?

 156. При роботах під водою будівельники повинні надівати двояковипуклі окуляри. А при роботі в герметичній масці з плоским склом такі окуляри не потрібні. Чому?

Екологічна безпека і сталий розвиток

 1. Режим «швидке прання» дозволяє економити витрату води наполовину. Який період обертання активатора пральної машини, що виконує 50 обертів за секунду?

 2. Який вигляд мав перший годинник? Які обертальні рухи лежать в основі вимірювання часу?

 3. На жаль, винахідник колеса жив в настільки давні часи, що історія не зберегла для нас не тільки його імені, але навіть місця, де це сталося. Прообразом колеса багато істориків вважають круглі кам’яні жорна, які використовувалися для розмелювання злаків, починаючи з періоду неоліту. Під час змагань період обертання колеса велосипеда зменшився до 0,2с. Якою є в цей час частота обертання колеса?

 4. А ви знаєте, що номер швейних ниток позначає вагу 10 м цієї нитки? При намотуванні нитки №40 на котушку поступово зменшують частоту обертання. Чому?

 5. Токарний верстат у простому вигляді був відомий ще у ІІ тисячолітті до н. е. Заготовку на токарному верстаті сточують на конус. Як змінюється при цьому швидкість точок на поверхні заготовки?

 6. Тополиний масив збагачує атмосферу киснем на кілька порядків вище ніж інші листяні дерева - це доведено і є незаперечним фактом. Але поряд з листяними деревами є ще і хвойні і також поряд з тополями можна в цей ряд поставити сосну і кедр. Вони не менше кисневі причому тополя дерево сезонне тоді як хвойні круглий рік дає кисень. Який рух здійснює гілка дерева, коли на неї подує вітер?

 7. Кварцовий годинник він у порівнянні із механічним значно дешевший, простіший, але в ньому є батарейка, яку хоча б раз у пів року треба змінювати. Що є головною частиною механічного годинника?

 8. Перший невдалий проект швейної машини запропонував в кінці ХV ст. Леонардо да Вінчі. Які коливання здійснює голка швацької машини?

 9. Найбільш поширені травми, яких може зазнати дитина під час гри на майданчику, - це черепно-мозкові травми, переломи, пошкодження внутрішніх органів внаслідок падіння або сильного удару. Чи зміниться період коливань гойдалки, якщо на неї сядуть спочатку одна, а потім дві дитини?

 10. Комарі можуть виступати в ролі переносників небезпечних для здоров'я та життя людини захворювань. які спричиняють бактерії, віруси, найпростіші, гельмінти. Хто частіше махає крилами під час польоту: комар чи муха?

 11. Гучномовець убудований у мобільний телефон, телевізор й інші побутові прилади, якими користуємося щодня. Чому на великих стадіонах користуються кількома гучномовцями, а не потужним одним?

 12. Для висвердлювання отворів у виробах зі скла, в емалі зубів тощо використовують ультразвукові коливання, спрямовуючи їх на краплю рідини з порошинками абразивного матеріалу, нанесену на відповідну ділянку скляного виробу або зуба. Чому за допомогою цього методу вдається дуже швидко просвердлити отвір у крихких матеріалах з великою твердістю?

 13. Для відшукування косяків риби часто застосовують генератори ультразвуку. На якому явищі ґрунтується ультразвуковий метод розвідки риби?

 14. Яка роль ультразвуку в лікарській практиці?

 15. Як називається динамометр, яким користуються вчителі фізкультури для визначення сили кисті руки?

 16. Тепловоз працює на двигуні внутрішнього згоряння, відпрацьовані гази якого забруднюють повітря. Яке зусилля повинен розвивати тепловоз, щоб він міг замінити дію двох електровозів, якщо перший електровоз діє на потяг силою 350кН, а другий 250кН?

 17. Вагонетку тягнуть два робітники, прикладаючи до неї в одному напрямку сили 30Н і 45Н. Сила опору рухові 15Н. Яке числове значення рівнодійної всіх сил, що діють на вагонетку?

 18. Найвищий і найпотужніший пересувний кран на Землі має назва «Мамонт». Максимальна висота підйому – 180 метрів, а навантаження – 1200 тон. Кран піднімає вантаж зі сталою швидкістю. Які сили діють на вантаж і як вони напрямлені? Якою є рівнодійна цих сил і чому?

 19. В Каліфорнії у 2018 р. внаслідок проливних дощів, що викликали сходження селів, постраждали округи Лос-Анджелес і Санта-Барбара. Загибло 20 чол. Зруйновано не менше ста будинків, кілька сотень серйозно пошкоджені. Яка сила спричинює зсуви ґрунтів?

 20. До альтернативних джерел енергії належать відновлювальні - вітер, сонячне випромінювання, енергія припливів морів і океанів тощо, їх перевагою є те, що всі вони екологічно чисті. Яка сила зумовлює припливи і відпливи у морях і океанах на Землі?

 21. Яка сила приводить у рух механізм наручного годинника, який «накручується»?

 22. У яких механізмах використовується сила пружності для приведення цмх механізмів у дію?

 23. Дрібні морські рибки плавають зграєю, форма якої нагадує краплю. Чому?

 24. Чому деякі птахи під час далеких перельотів розміщуються ланцюгом або клином?

 25. Чому дверну ручку кріплять біля краю дверей?

 26. Чому хвіртку легше відчиняти, штовхаючи подалі від завісів?

 27. Чому при відкручуванні гайок з болтів, за допомогою яких скріплюють залізничні рейки, використовують гайковий ключ з довгою ручкою?

 28. Відомо, що кішка в момент падіння завжди приземлюється на лапи. Який закон фізики вона при цьому використовує?

 29. Чому верблюди легко ходять по піску, а коні з великими труднощами?

 30. Чому лосі легко можуть переміщатися болотом?

 31. Коли виготовляють електричні лампочки, то їхні балони наповнюють інертним газом, тиск якого значно менший від атмосферного. Чому так роблять?

 32. Для чого у кришці самовара роблять невеликі дірочки?

 33. Щоб поповнити витрати повітря, на орбітальну станцію постачають балони з повітрям. Чи чинить повітря тиск на стінки балона в умовах невагомості? Чи балон для зберігання газу на борту станції повинен бути таким же міцним, як і на Землі?

 34. Чому під час випробування на міцність балонів для зберігання стиснутих газів у них нагнітають не повітря, а воду?

 35. У нафтовій промисловості для піднімання нафти на поверхню землі застосовують стиснуте повітря, яке компресорами нагнітають у простір над поверхнею нафтоносного шару. Який закон при цьому проявляється?

 36. Під час виготовлення виробів зі скла крізь трубку вдувають повітря і розплавлене скло набуває форми кулі, з якої формують потрібні вироби. Яку властивість газу тут використовують?

 37. На автомобіль поклали вантаж. Чи змінився при цьому тиск у камерах коліс автомобіля? Чи однаковий він у верхній і нижній частинах камери?

 38. Яка одиниця температури найбільш поширена в Україні?

 39. Яка температура вважається нормальною кімнатною температурою?

 40. В якому місці (у тіні чи на сонці) треба помістити термометр, щоб він точно вимірював температуру зовнішнього повітря?

 41. Чому зовнішні частини надзвукових літаків доводиться охолоджувати за допомогою спеціальних установок?

 42. Зовнішню поверхню космічних апаратів, що повертаються на Землю, захищають спеціальними тугоплавкими пластинами. Чому?

 43. Чи можна добувати вогонь тертям одного куска сухого дерева об інший?

 44. Чому чай швидше охолоджується, якщо в нього занурити металеву ложку?

 45. Навіщо ствол гвинтівки покривають накладкою з деревини?

 46. Перед тим, як налити у склянку окропу, туди опускають ложку. Чому такий захід оберігає склянку від тріскання?

 47. Навіщо кущі малини в північних районах пригинають на зиму до землі, а кущі троянд ще і обкладають опалим листям?

 48. Чому в сильні морози птахи ховаються в місцях, захищених від вітру, настовбурчивши піря?

 49. Чому ноги швидше мерзнуть у тісному взутті, ніж у просторому?

 50. Чому птахи з великими крилами (лелеки,шуляки,орли) можуть триматися на одній висоті, не махаючи крильми?

 51. Навіщо повітряні кулі і літаки фарбують сріблястою фарбою?

 52. Електрокаміни мають добре поліроване металеве дзеркало, розміщене за нагрівальною спіраллю, Яке призначення цього дзеркала?

 53. Напровесні в холодні з приморозками ночі в садах розводять багаття, що дають багато диму. Чому тоді приморозки не пошкоджують цвіт дерев, адже дим не гріє?

 54. Чому скляні рами або поліетиленова плівка сприяють доброму прогріванню грунту в парниках?

 55. Чому тварини в холодну погоду загортаються в калачик?

 56. Нагріті сталеві деталі для гартування занурюють у воду або масло. В якій з цих рідин і чому деталь швидше охолоне?

 57. Який грунт – вологий чи сухий – швидше прогрівається на сонці?

 58. Чому влітку поблизу великих водоймищ завжди прохолодніше, ніж подалі від них?

 59. Чому гальмівні колодки літаків виготовляють з матеріалів з великою питомою теплоємністю і високою температурою загорання?

 60. Чому порох не вигідно використовувати як паливо, а бензином не можна замінити порох в артилерії?

 61. Розжарене вугілля, впавши з грубки на дерев’яну підлогу, продовжує тліти, а на металевій пластині швидко гасне. Чому?

 62. Чому розгорнуте вугілля, що утворилося після горіння багаття, гасне швидше, ніж згорнуте в купку?

 63. Для відновлення гладкості льоду на льодових площадках і ковзанках його поливають гарячою водою. Чому холодна вода для цього менш придатна?

 64. Чому в електрозапобіжниках плавкий елемент виготовляють зі свинцю, а нитки розжарення електролампочок – з вольфраму?

 65. Чому обшивку космічних кораблів і ракет роблять з таких металів, як берилій, тантал, вольфрам і т.п?

 66. Чому для паяння найчастіше використовують олово?

 67. Чому малий паяльник не придатний для паяння масивних виробів з міді або заліза?

 68. Волога білизна, вивішена взимку у дворі замерзає. Але через деякий час стає сухою навіть при сильних морозах. Чому?

 69. Резервуари для зберігання нафти і нафтопродуктів мають клапани для виходу газів. Звідки в резервуарах появляються гази?

 70. Для музичних клавішних інструментів дуже сухе повітря шкідливе. Для чого в кімнаті, де стоїть піаніно, рекомендується тримати акваріум?

 71. Чому для виготовлення одеколону і парфумів застосовують спирт, а не воду?

 72. У однакові дві налили порівну жирний і нежирний борщ. Який борщ швидше охолоне і чому?

 73. Чому літнього ранку з першим промінням сонця туман зникає?

 74. З квітів деяких видів троянд добувають ефірні масла, які використовують для виготовлення парфумів. Чому пелюстки цих квітів збирають вранці?

 75. Зерно з підвищеною вологістю для просушування розсипають тонким шаром і час від часу перелопачують. Навіщо це роблять?

 76. Через коріння і стовбур дерева в його листя безперервно надходить багато води з грунту. Куди дівається вода?

 77. Зимою вітрове скло автомобіля за допомогою вентилятора обдувають повітрям. Яке це має значення?

У спеку собака глибоко дихає, відкривши пащу і висунувши язика. Чому вона так робить?

 1. У приміщеннях гарячих заводських цехів спеціальними вентиляторами продувають повітря з дрібненькими краплинами води . Чому від цього знижується температура повітря?

 2. Чому в літній день, щоб зберегти напій прохолодним, пляшку обгортають рушником, змоченим водою?

 3. Навіщо коня, спітнілого після швидкої їзди, витирають і вкривають попоною?

 4. При перегонці нафти її нагрівають, в результаті чого із суміші спочатку виділяється бензин, а потім гас, солярка (дизельне пальне) та ін. Що можна сказати про температуру кипіння цих речовин?

 5. Чому в закритій кришкою посудині вода закипає швидше, ніж у відкритій?

 6. Чим пояснюється те, що тривалість варіння картоплі, починаючи з моменту закипання води, не залежить від потужності нагрівника, а тому під час кипіння зменшують полум’я з метою економії палива?

 7. У кондитерському виробництві з розчину цукру воду випаровують за температури, що значно нижча 100° С. Це роблять для того, щоб не підгорав цукор. Як цього досягають?

 8. Сухе молоко одержують через його випаровування в посудині, з якої безперервно «викачують» повітря. При цьому температура випаровування набагато нижча від 100°С . Чому так відбувається?

 9. Чому для приготування їжі в горах треба більше часу, ніж на рівнині. Як можна прискорити процес приготування їжі?

 10. Чи за однакової температури кипить вода на рівні моря, на високій горі, у глибокій шахті?

 11. Вугликислотні вогнегасники заряджають зрідженим вуглекислим газом. При дії вогнегасника з нього виходить не струмина рідини, а «вуглекислий сніг» - щільна білувата хмара газу, яка добре гасить пожежу. Чому так відбувається?

 12. Чому висота піднімання літаків, двигуни яких працюють на суміші пального й повітря, обмежена?

 13. Чому сире дерево є добрим провідником електрики?

 14. Які джерела струму виробляють найбільше електроенергії?

 15. Чи прилади контролю є головними елементами електричного кола?

 16. Які споживачі електроенергії є у вашому домі?

 17. Як називається електричний прилад дуже чутливий до електричного струму?

 18. Чому проводи, якими підводять електричний струм від електростанції до споживачів, кріплять на опорах, використовуючи ізолятори?

 19. З яких речовин виготовляють портативну радіоелектронну апаратуру?

 20. З яких речовин виготовляють електроди гальванічного елемента?

 21. Чому широко використовувані в побутовій апаратурі елементи називаються сухими?

 22. Який основний недолік гальванічних елементів?

 23. Що у квартирній електромережі з’єднано послідовно?

 24. В електропоїзд ній і трамвайній лініях струм іде через «повітряний» провід, двигун і рейки. Чи однакова сила струму в проводі і товстих рейках?

 25. Який основний недолік послідовного зєднання?

 26. Яким приладом вимірюють роботу електричного струму?

 27. За допомогою яких приладів можна перевірити справність лічильника електроенергії?

 28. Які прилади треба мати, щоб визначити потужність електричного струму(ватметр відсутній)?

 29. Два тролейбуси з однаковими електродвигунами рухаються з однаковою швидкістю, але один рухається на гору, а другий по горизонтальній ділянці шляху. Який з тролейбусів споживає більший струм, якщо кількість пасажирів в обох тролейбусах однакова?

 30. В яких побутових приладах використовується теплова дія струму?

 31. Як зміниться розжарення спіралі електроплитки при її вмикання в електромережу, якщо спіраль вкоротити?

 32. Чому електрошнур, яким підводять струм до електрокаміна, не нагрівається, а спіраль електрокаміна розжарюються до червоного кольору?

 33. При точковому зварюванні листи металу притискають один до одного двома мідними електродами, через які пропускають струм. За короткий проміжок часу листи з’єднуються. Чому при проходженні струму плавляться тільки з’єднувальні листи в точці їх дотику, а не електроди?

 34. Про що свідчить сильне нагрівання вимикачів, штепсельних розеток, електропилок з’єднання та іншої електричної арматури. До чого це може призвести?

 35. Чому нитки ламп розжарення виготовляють з вольфраму?

 36. Чому вольфрамова спіраль електролампи, температура розжарення якої 3000° С,не повинна торкатись скляного балона?

 37. З яких двох основних частин складається будь-який електронагрівальний прилад?

 38. Чому нагрівальний елемент електронагрівального приладу виготовляють зі сплавів , що мають великий питомий опір?

 39. Чому промисловість виготовляє нагрівальні елементи переважно закритого типу (запресовані в ізолюючий матеріал), які не підлягають ремонту?

 40. З якою метою використовують електричні запобіжники?

 41. У сільській місцевості іноді лелеки споруджують гніздо на стовпі лінії електропередачі. Чи не загрожує таке гніздування життю птахів, адже напруга між проводами 380В?

 42. Що таке термометр опору?

 43. Що служить орієнтиром для косяків риб і пташиних ключів під час наддалеких міграцій?

 44. Чому кораблі,що тривалий час перебувають у плаванні, намагнічуються?

 45. Назвати технічні установки, в яких використовуються електромагніти.

 46. У металобрухті змішані куски чорних і кольорових металів. Яким способом найпростіше розділити їх?

 47. Для чого служить електромагнітне реле?

 48. У чому перевага електромагнітного реле над рубильником , за допомогою якого замикають і розмикають електричне коло зі споживачем великої потужності?

 49. В якому технічному пристрої використовується повертання рамки зі струмом у магнітному полі?

 50. Де використовуються двигуни постійного струму?

 51. Які переваги мають електричні двигуни над тепловими двигунами?

 52. В який момент іскрить рубильник: під час замикання чи розмикання кола? Чому?

 53. Коли електромагніт включають у коло постійного струму, то максимальна сила струму в колі встановлюється поступово. Чому?

 54. Чому в техніці широко використовують гамма-дефектоскопи?

 55. Чому після обробки харчів гамма-випромінюванням збільшується термін їх зберігання?

 56. Чому радіоактивне випромінювання біологічно шкідливо діє на людський організм?

 57. Чим зумовлене внутрішнє радіаційне опромінення людини?

 58. Чим зумовлене зовнішнє радіаційне опромінення кожної людини?

 59. Які клітини живого організму найчутливіші до радіації?

 60. Чому у скло оглядових вікон радіаційних камер додають свинець

 61. Чому комахи ,які живуть у полярних широтах, на високогір’ї, мають темне забарвлення?

 62. Чому білий ведмідь не осліплюється блиском снігу і льоду в сонячні дні?

 63. Яким способом, крім втечі, захищається від нападу кальмар?

 64. Чому в більшості ящірок хвіст має на багато яскравіший колір, ніж усе тіло?

 65. Визначте, наскільки може змінитися фокусна відстань нормального ока, якщо його оптична сила змінюється від 58.6 до 70.6 дптр.

 66. Дві збиральні лінзи з оптичними силами 2і 3 дптр складені впритул. Яка оптична сила системи?

 67. Коли оптична сила ока менша: коли людина розглядає близькі чи віддалені предмети? Поясніть чому?

 68. У риб і земноводних очі акомодуються не зміною кривизни кришталика, а його переміщенням відносно сітківки. Куди переміщується кришталик в оці жаби під час наближення комахи?

 69. Жук – вертячка полює у воді і на суші. Навіщо природа обидва його ока розділила поперечною смугою на верхню частину і нижню?

 70. Чому ми не бачимо обличчя фехтувальника, якщо воно закрите частою сіткою, але вона не заважає самому фехтувальникові добре бачити навколишні предмети?

 71. Водолаз визначив кут заломлення сонячних променів у воді. Він виявився рівним 32 °. На якій висоті над горизонтом знаходиться Сонце?

 72. Чи завжди двоопуклої лінзи збирає, а двоввігнута- розсіювальна?

 73. Як в сонячний день можна визначити фокусну відстань збиральної лінзи, маючи тільки лінійку?

 • 04.08.2019
 • Особливості організації освітнього процесу у 2019/2020 навчальному році
 • Інші методичні матеріали
 • 353
 • 0
 • 20
 • Стежити

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з БІОЛОГІЇ залишилося:
0
4
міс.
1
8
дн.
2
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!