• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Хімія
  • Конспект уроку в 11 класі профіль біолого-хімічний з теми "Карбонові кислоти. Насичені одноосновні карбонові кислоти, їх склад, хімічна й електронна будова. Карбоксильна група, її особливості. "

Конспект уроку в 11 класі профіль біолого-хімічний з теми "Карбонові кислоти. Насичені одноосновні карбонові кислоти, їх склад, хімічна й електронна будова. Карбоксильна група, її особливості. "

Опис документу:
Конспект уроку в 11 класі профіль біолого-хімічний з теми "Карбонові кислоти. Насичені одноосновні карбонові кислоти, їх склад, хімічна й електронна будова. Карбоксильна група, її особливості. Фізичні властивості кислот. Номенклатура карбонових кислот. Хімічні властивості"розроблений в модульній технології.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

5

Урок № 71-72

Тема уроку: Карбонові кислоти. Насичені одноосновні карбонові кислоти, їх склад, хімічна й електронна будова. Карбоксильна група, її особливості. Фізичні властивості кислот. Номенклатура карбонових кислот. Хімічні властивості: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями спиртами. Залежність сили карбонових кислот від їхнього складу і будови. Взаємний вплив карбоксильної і вуглеводневої груп. Практична робота: 4. Добування, вивчення властивостей етанової кислоти.

Мета уроку: ознайомити учнів із хімічними властивостями оцтової кислоти, а саме розглянути електролітичну дисоціацію оцтової кислоти, взаємодію з металами, лугами, солями, спиртами, оксидами. Навчити учнів складати відповідні рівняння реакцій, з’ясувати, яким чином можна виявити оцтову кислоту (продемонструвати на досліді), та де її застосовують,розвивати пізнавальний інтерес, уміння записувати рівняння реакцій, виховувати впевненість у власних силах, формувати здоров’язберігаючу та предметну компетентності.

Обладнання: підручник, ПСХЕ; витискувальний ряд металів.

Хід уроку

Міні-модуль№1 Змістовно-пошуковий

І. Організація класу

ІІ Оголошення теми та мети уроку.

ІІI. Актуалізація опорних знань

1.Які сполуки ми отримуємо при частковому окисненні альдегідів?

2. Які карбонові кислоти вам відомі?

IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Насичені одноосновні карбонові кислоти

Органічні речовини, молекули яких містять одну або кілька функціональних карбоксильних груп, сполучених з вуглеводнями, називаються карбоновими кислотами.

Загальна формула карбонових кислот — R(COOH)n .

Карбонові кислоти — органічні сполуки, що містять одну або кілька карбоксильних груп −COOH, сполучених з вуглеводневим радикалом.

Карбоксильна група містить дві функціональні групи — карбоніл , і гідроксил −OH, що безпосередньо зв’язані між собою:

2. Класифікація карбонових кислот За характером вуглеводневого радикала розрізняють кислоти: насичені (CH3CH2CH2COOH); ненасичені (CH2=CHCH2COOH);ароматичні (RC6H4COOH).

Класифікація карбонових кислот за типом радикалу

насичені ненасичені ароматичні

СnH2n +1COOH CnH2n – 1COOH C6H5 RCOOH

CnH2n – 3COOH

Класифікація карбонових кислот за основністю(за числом карбоксильних груп )кислоти поділяються на такі:

  • одноосновні (монокарбонові); багатоосновні (дикарбонові, трикарбонові тощо).

RCOOH Двохосновні HOOCRCOOH

Вищі карбонові кислоти

Вищими карбоновими кислотами називають кислоти, в яких велика кількість атомів Карбону (не менше шести атомів )

1. Найважливіші вищі насичені карбонові кислоти:

С15Н31СООН пальмітинова кислота

С17Н35СООН стеаринова кислота

а) Фізичні властивості

Тверді речовини ,безбарвні (білі) , воскоподібні, нерозчинні у воді.

Карбонові кислоти класифікують за двома структурними ознаками.

3. Номенклатура карбонових кислот

Систематичні назви кислот даються за назвою відповідного вуглеводню з додаванням суфікса -ова і слова «кислота». Часто використовуються також тривіальні назви.

4. Ізомерія карбонових кислот

Структурна ізомерія

  • Ізомерія скелета у вуглеводневому радикалі (починаючи із C4 );

  • міжкласова ізомерія, починаючи із C2.

Наприклад, формулі C2H4O2 відповідають три ізомери, що належать до різних класів органічних сполук.

Просторова ізомерія

Можлива цис-транс-ізомерія в разі ненасичених карбонових кислот.

5. Будова карбоксильної групи

Карбоксильна група сполучає в собі дві функціональні групи — карбонільну й гідроксильну, що взаємно впливають одна на одну:

Кислотні властивості карбонових кислот зумовлені зсувом електронної густини до карбонільного Оксигену та спричиненої цим додаткової (порівняно зі спиртами) поляризації зв’язку O −H.

У водному розчині карбонові кислоти дисоціюють на йони:

Розчинність у воді й високі температури кипіння кислот зумовлені утворенням міжмолекулярних водневих зв’язків.

Зі збільшенням молекулярної маси розчинність кислот у воді зменшується.

Давайте розглянемо хімічні властивості карбонових кислот на прикладі оцтової кислоти.

Хімічні властивості оцтової кислоти:

1.Електролітична дисоціація:

З електролітичною дисоціацією кислот ми з вами знайомі і знаємо, що кислоти дисоціюють на йони гідрогену та кислотного залишку. Давайте, розберемось, то як же буде дисоціювати оцтова кислота? Дослідження різних вчених показали, що катіон Гідрогену відщеплюється від гідроксильної групи, тому рівняння дисоціації нашої одноосновної оцтової кислоти можна записати:

CH3COOHCH3COO- + H+

Запам‘ятайте, що під час дисоціації карбонових кислот першим завжди потрібно записувати аніон кислотного залишку, а потім катіон Гідрогену !!!

Оцтова кислота є дуже слабким електролітом, тому проявляє загальні властивості кислот: взаємодіє з металами, лугами та солями.

2.Дія оцтової кислоти на индикатори: Лабораторні досліди: 9. Дія етанової кислоти на індикатори: до розчину оцтової кислоти додаємо кілька крапель лакмусу, спостерігаємо як синє забарвлення лакмусу змінюється на червоне. Отже, робимо висновок, що оцтова кислота діє на індикатори як і неорганічні кислоти. (Пригадуємо, як діють індикатори в лужному та кислому середовищах).

3.Взаємодія оцтової кислоти з металами

Всі метали, що стоять у витискувальному ряді металів до Водню можуть витісняти його з оцтової кислоти. Розглянемо реакцію на прикладі Магнію:

2CH3COOH + Мg → Мg(CH3COO)2 + H2

магній етаноат

або

магній ацетат

Л.дослід № 10. Взаємодія етанової ї кислоти з цинком. Проведемо дослід між оцтовою кислотою та цинком.

У пробірку кладемо 1 гранулку цинку та таливаємо 2 мл оцтової кислоти. Які зміни відбуваються у пробірці? А коли пробірку нагрівємо то чи змінилась швидкість реакції? Результати спостереження записуємо в зошит.

4.Взаємодія оцтової кислоти з лугами

CH3COOH + КОН → CH3COOК + H2О

калію ацетат

або

калію етаноат

Відбувається реакція нейтралізації, в результаті якої утворюється сіль та вода. Л.дослід№ 11. Взаємодія етанової кислоти з лугом. :

До 1 мл лугу додаємо кілька крапель фенолфталеїну. Спостерігаємо характерне забарвлення розчину. Тоді малими порціями поступово починаємо доливати оцтову кислоту. Спостерігаємо знебарвлення розчину. Всі спостереження записуємо в зошит. Чому забарвлення розчину зникає? Результат записати в зошит.

5.Взаємодія оцтової кислоти зі спиртами (реакція естерифікації)

Реакція проходить в присутності каталізатора (конц. Сульфатної кислоти), при слабкому нагріванні CH3COOH + С2Н5ОН → CH3COOС2Н5 + H2О

етиловий естер оцтової кислоти

6.Взаємодія оцтової кислоти з оксидами основними оксидами

2CH3COOH + СаО → (CH3COO)2Са + H2О

кальцію ацетат

або

кальцію етаноат

7.Взаємодія оцтової кислоти зі солями

Оцтова кислота є слабкою кислотою, але трохи сильніша за карбонатну кислоту, тому вона може витісняти карбонатну кислоту з розчину її солі.

CH3COOH + Nа2CО3CH3COONа + H2CО3

CO2 H2О

!!!Хвилини психологічного розвантаження

ММ№2,3 Адаптивно-перетворюючий

V. Застосування отриманих знань.

Практична робота 4. Добування, вивчення властивостей етанової кислоти.

Перед виконанням практичної роботи ще раз ознайомтеся з правилами безпеки під час роботи в кабінеті хімії.

Пам’ятайте! Дотримання цих правил гарантує вам збереження життя і здоров’я.

Дослід № 1. Дія етанової кислоти на індикатори

Дослід № 2. Взаємодія етанової кислоти з основами

Дослід № 3. Взаємодія етанової кислоти з металами

.Дослід № 4. Взаємодія етанової кислоти із солями

Додаткове запитання

Вапняний наліт на кранах, накип у чайнику — це кальцій карбонат. Як можна позбавитись накипу або вапняного нальоту, використовуючи властивості етанової кислоти? Запишіть рівняння реакції в молекулярній та йонно-молекулярній формах.

Які ще органічні кислоти можна використовувати для видалення вапняного нальоту й накипу?

Висновок

Зробіть висновок до практичної роботи.

Після закінчення роботи наведіть порядок на робочих місцях.

VІ. Підбиття підсумків уроку та виставлення оцінок.

VIІ. Домашнє завдання Прочитати §26,27 вправи 247,233,234.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.