Календарно-тематичне планування з хімії у 9 класі

Хімія

10.09.2018

905

5

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з хімії у 9 класі
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Добровільський НВК «ЗНЗ – ДНЗ»

ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:

Заступник директора з НВР ДИРЕКТОР

_________________________ ____________________________

ПІБ ПІБ

підпис підпис

«_____»__________________ 20___ р. «_____»__________________ 20___ р.

Календарно-тематичне планування

з хімії

у 9 класі

на 2017-2018 навчальний рік

Учителя: Фесенко Оксани Анатоліївни

Розглянуто на засіданні МО (назва МО) ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Протокол № ______ від «_____»______________20_______ р.

Голова МО (назва МО)

__________________________________________________________________

ПІБ

Календарне планування уроків хімії розроблено згідно з навчальною програмою, що затверджена Міністерством освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

(Оновлена програма 2017 року з хімії)

68 год, 2 год на тиждень ( 5 год резерв)

Хімія 9 клас

68 год, 2 год на тиждень (4 год резерв)

Зміст (тема) уроку

К-ть годин

Дата

Очікуванірезультатинавчально-пізнавальноїдіяльності

Повторення найважливіших питань

курсу хімії 8 класу

3

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

наводить приклади назв і формул речовин, що належать до основних класів неорганічних сполук.

Діяльнісний компонент

класифікує неорганічні сполуки;

порівнює склад і властивості неорганічних сполук різних класів; властивості речовин атомної, молекулярної та йонної будови;

характеризує йонний і ковалентний хімічні зв'язки; хімічні властивості основних класів неорганічних сполук.

.

1

Вступний інструктаж з БЖД (71-1,72-1). Склад і властивості основних класів неорганічних сполук.

1

2

Хімічний зв'язок і будова речовини.

1

3

Діагностичний контроль знань за курс 8 класу. Самостійна робота.

1

Тема 1.Розчини

16

4

Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини. Суспензії, емульсії, аерозолі.

Домашній експеримент

1. Виготовлення колоїдних розчинів (желе, кисіль тощо).

1

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

наводить приклади колоїдних та істинних розчинів, розчинників, суспензій, емульсій, аерозолів, електролітів і неелектролітів, сильних і слабких електролітів, кристалогідратів;

пояснює вплив різних чинників на розчинність речовин; утворення водневого зв’язку; суть процесу електролітичної дисоціації.

Діяльнісний компонент

розрізняє компоненти розчину, насичені й ненасичені розчини, катіони й аніони, електроліти й неелектроліти, сильні й слабкі електроліти; рН лужного, кислого та нейтрального середовища;

описує розчинення речовин у воді як фізико-хімічне явище; якісну реакцію на хлорид-іони; виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену;

складає рівняння електролітичної дисоціації лугів, кислот, солей, рівняння реакцій обміну в повній та скороченій йонній формах; рівняння якісних реакцій на хлорид-іони в молекулярній та йонній формах;

розв’язує експериментальні задачі, обираючи й обґрунтовуючи спосіб розв’язання .

обчислює масу, об’єм, кількість речовини за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

характеризує електроліти за ступенем дисоціації;

визначає характер середовища за значенням рН;

проводить реакції між розчинами електролітів з урахуванням умов їх перебігу; якісні реакції на карбонат-, сульфат- хлорид-іони;

виявляє у розчині гідроксид-іони і йони Гідрогену;

використовує значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища.

5

Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників.

1

6

Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини.

Навчальний проект №3:«Виготовлення розчинів для надання домедичної допомоги.»

1

7

Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Розчинення як фізико-хімічний процес. Поняття про кристалогідрати. Навчальний проект №2: «Вирощування кристалів солей.»

Демонстрації

1.Теплові явища під час розчинення (розчинення амоній нітрату і безводного кальцій хлориду у воді).

1

8

Розрахункові задачі

1. Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

1

9

Розрахункові задачі

1. Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини (розчини кристалогідратів).

1

10

Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах.

Демонстрації

2.Дослідження речовин та їхніх водних розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлоридна кислота).

1

11

Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти. Навчальний проект №1:«Електроліти в сучасних акумуляторах.»

1

12

Поняття про рН розчину (без математичних розрахунків). Значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища.

Інструктаж з БЖД (66-1,67-1,71-1). Лабораторні досліди №1 «Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах.»; №2 «Установлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів (натрій гідроксиду, хлоридної кислоти) за допомогою універсального індикатора.»; №3«Дослідження рН харчової і косметичної продукції.»

1

13

Представлення результатів навчальних проектів № 4:«Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості.»; №5 «Дослідження впливу кислотності й лужності ґрунтів на розвиток рослин.»; №6 «Дослідження рН атмосферних опадів та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі.»; №7 «Дослідження природних об’єктів в якості кислотно-основних індикаторів.»; №8 «Дослідження рН середовища мінеральних вод України.»

1

14

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій.

Інструктаж з БЖД (66-1,67-1,71-1). Лабораторні досліди №4 «Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду.»; №5 «Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються виділенням газу.»; №6 «Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням води.»

Демонстрації

3.Реакції обміну між електролітами у водних розчинах.

1

15

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій.

Демонстрації

3.Реакції обміну між електролітами у водних розчинах.

1

16

Інструктаж з БЖД (66-1,67-1,71-1). Практична робота №1: «Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах.»

1

17

Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену. Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій.

Інструктаж з БЖД (66-1,67-1,71-1). Лабораторні досліди№7 « Виявлення хлорид-іонів у розчині.»; №8 «Виявлення сульфат-іонів у розчині.»; №9 «Виявлення карбонат-іонів у розчині.»

1

18

Інструктаж з БЖД (66-1,67-1,71-1). Практична робота №2: «Розв’язування експериментальних задач.»

1

19

Узагальнюючий контроль знань учнів з теми «Розчини». Самостійна робота.

1

Тема 2. Хімічні реакції

11

20

Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

Демонстрації

  1. Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну, екзо- та ендотермічні реакції.

1

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

знає і розуміє суть понять: хімічна реакція, ступінь окиснення, окисник, відновник, процеси окиснення і відновлення, тепловий ефект реакції, швидкість хімічної реакції;

наводить приклади основних типів хімічних реакцій; відновників і окисників.

Діяльнісний компонент

визначає ступені окиснення елементів у сполуках за їхніми формулами;

розрізняє реакції сполучення, заміщення, обміну, розкладу; окисно-відновні та реакції без зміни ступеня окиснення; екзо- та ендотермічні, оборотні й необоротні реакції; окисники і відновники; валентність і ступінь окиснення елемента;

складає хімічні формули бінарних сполук за ступенями окиснення елементів; рівняння найпростіших окисно-відновних реакцій на основі електронного балансу, термохімічні рівняння; рівняння оборотних і необоротних реакцій;

класифікує реакції за різними ознаками;

характеризує процеси окиснення, відновлення, сполучення, розкладу, заміщення, обміну; вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій; роль окисно-відновних процесів у довкіллі;

дотримується правил використання побутових хімікатів.

21

Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.

1

22

Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.

1

23

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.

1

24

Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.

1

25

Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння.

1

26

Представлення результатів навчальних проектів №9 «Ендотермічні реакції на службі людині.»; №10 «Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих організмів.»

1

27

Оборотні й необоротні реакції.

1

28

Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників.

Інструктаж з БЖД (66-1,71-1). Лабораторний дослід №10 «Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою.»

Демонстрації

  1. Залежність швидкості реакцій металів (цинк, магній, залізо) з хлоридною кислотою від активності металу.

1

29

Інструктаж з БЖД (66-1,71-1). Практична робота №3 «Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій.»

1

30

Контрольна робота №1.

1

Тема 3.

Початкові поняття про органічні сполуки

30

31

Повторний інструктаж з БЖД (71-1,72-1).

Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними).Елементи-органогени.

Демонстрації

  1. Моделі молекул вуглеводнів (у тому числі 3D-проектування).

1

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

знає і розуміє суть понять гомолог, гомологія; поділ органічних речовин за якісним складом на вуглеводні, оксигеновмісні та нітрогеновмісні сполуки;

називає елементи-органогени, найважливіші органічні сполуки (метан і перші десять його гомологів, етен, етин, метанол. етанол, гліцерол, етанова кислота, глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза, стеаринова, пальмітинова, олеїнова, аміноетанова кислоти), основні продукти перегонки нафти;

наводить приклади гомологів метану; природних і синтетичних речовин, спиртів, карбонових кислот, жирів, вуглеводів;

пояснює реакції горіння органічних речовин, заміщення для метану, приєднання для етену й етину; деякі хімічні властивості етанової кислоти; суть процесу перегонки нафти.

Діяльнісний компонент

складає молекулярні й структурні формули метану та перших десяти його гомологів, етену, етину, метанолу, етанолу, гліцеролу, етанової та аміноетанової кислот; молекулярні формули глюкози, сахарози, крохмалю, целюлози; рівняння реакцій горіння (метану, етену й етину, метанолу, етанолу), заміщення для метану (хлорування), приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування), етанової кислоти (електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями); загальну схему полімеризації етену;

розрізняє за складом метан, етен, етин, метанол, етанол, гліцерол, етанову кислоту, вищі карбонові кислоти, глюкозу, сахарозу, крохмаль, целюлозу, мило, природні й гідрогенізовані, тваринні й рослинні, тверді й рідкі жири,

білки, поліетилен, природні і штучні жири;

порівнює: органічні й неорганічні речовини, крохмаль і целюлозу, склад гомологів метану, насичені й ненасичені вуглеводні;

характеризує склад, фізичні властивості метану і його гомологів, етену, етину, етанолу, гліцеролу, етанової кислоти, жирів, глюкози, сахарози, крохмалю, целюлози, білків, поліетилену;

визначає дослідним шляхом гліцерол, етанову кислоту, глюкозу, крохмаль;

розв’язує розрахункові задачі на обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями та інших раніше вивчених типів на прикладі органічних сполук;

дотримується правил безпечного поводження з горючими речовинами, побутовими хімікатами.

32

Вуглеводні

Метан як представник насичених вуглеводнів.

Демонстрації

6.Моделі молекул вуглеводнів (у тому числі 3D-проектування).

1

33

Гомологія. Гомологи метану (перші десять), їхні молекулярні і структурні формули та назви.

1

34

Гомологія. Гомологи метану (перші десять), їхні молекулярні і структурні формули та назви.

1

35

Фізичні властивості. Реакція заміщення для метану.

1

36

Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів. Молекулярні і структурні формули. Фізичні властивості.

1

37

Реакція приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування).

1

38

Горіння вуглеводнів.

Демонстрації

  1. Горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння.

1

39

Розв'язування розрахункових задач

2. «Обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями.»

1

40

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену.

Представлення результатів навчального проекту №11 «Використання полімерів: еколого-економічний аспект.»

Демонстрації

8. Ознайомлення зі зразками виробів із поліетилену Виявлення властивостей поліетилену: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів.

1

41

Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля – природні джерела вуглеводнів.

1

42

Перегонка нафти. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля. Застосування вуглеводнів. Представлення результатів навчального проекту №12 «Альтернативні джерела енергії.»

1

43

Проміжний контроль знань учнів з теми «Вуглеводні». Самостійна робота.

1

44

Оксигеновмісні органічні речовини.

Поняття про спирти, карбонові кислоти, жири, вуглеводи. Метанол, етанол, гліцерол: молекулярні і структурні формули, фізичні властивості.

1

45

Горіння етанолу. Якісна реакція на гліцерол.

Інструктаж з БЖД (66-1,69-1,71-1). Лабораторний дослід №11 «Взаємодія гліцеролу з купрум (ІІ) гідроксидом.»

1

46

Отруйність метанолу й етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини.

1

47

Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.

1

48

Хімічні властивості етанової кислоти: електролітична дисоціація, дія на індикатори, взаємодія з металами, лугами, солями.

Демонстрації

9. Дія етанової кислоти на індикатори.

10. Взаємодія етанової кислоти з металами, лугами.

1

49

Застосування етанової кислоти.

Представлення результатів навчального проекту №13 «Екотрофологія – наука про екологічно безпечне харчування.»

1

50

Інструктаж з БЖД (69-1, 71-1). Практична робота

4 «Властивості етанової кислоти.»

1

51

Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова. Мило, його склад, мийна дія.

Навчальний проект №14 «Виготовлення мила з мильної основи.»

Домашній експеримент

2. Порівняння мийної дії мила та прального порошку вітчизняного виробника.

1

52

Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні й гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів.

1

53

Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі.

1

54

Крохмаль і целюлоза – природні полімери. Якісні реакції на глюкозу і крохмаль.

Інструктаж з БЖД (66-1,69-1,71-1). Лабораторні досліди №12 «Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом.»; №13 «Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру).»; №14 «Взаємодія крохмалю з йодом.»

Домашній експеримент

3. Виявлення крохмалю в харчових продуктах.

1

55

Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль. Представлення результатів навчальних проектів №15 « Дослідження хімічного складу їжі.»; №16 «Хімічний склад жувальних гумок.»; №17 «Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною.»

1

56

Нітрогеновмісні органічні речовини.

Поняття про амінокислоти.

1

57

Білки як біологічні полімери. Денатурація білків. Біологічна роль амінокислот і білків.

1

58

Значення природних і синтетичних органічних сполук. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів.

Представлення результатів навчальних проектів №18 «Друге життя паперу.»; №19 «Джерела органічного забруднення території громади (мікрорайону).»

1

59

Інструктаж з БЖД (69-1, 71-1).

Практичні роботи №5 «Виявлення органічних сполук у харчових продуктах.»

1

60

Контрольна робота №2.

1

Тема 4. Роль хімії в житті суспільства

4

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає: імена видатних вітчизняних учених-хіміків; найважливіші хімічні виробництва в Україні;

наводить приклади: взаємозв’язків між речовинами; застосування хімічних сполук у різних галузях та у повсякденному житті.

Діяльнісний компонент

характеризує: значення хімії у житті суспільства, збереженні довкілля, для здоров’я людей.

Ціннісний компонент

усвідомлює значення громадянської позиції вченого, причинно-наслідкові зв’язки у природі і її цілісність;

поважає авторське право;

обґрунтовує: роль хімії у пізнанні хімічних процесів;

критично ставиться: до хімічної інформації з різних джерел;

оцінює: внесок хімічної науки в розвиток вітчизняного виробництва; значення хімічних знань як складника загальної культури людини.

61

Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення.

1

62

Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.

Представлення результатів навчальних проектів №21 «Екологічна ситуація в моїй місцевості: відчуваю, думаю, дію.»; №22 «Анкетування учнів навчального закладу щодо їхньої участі у розв’язуванні екологічних проблем місцевості.»

1

63

Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства.

Представлення результатів навчального проекту №23 «Дослідження достовірності реклами з погляду хімії.»

1

64

Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені – творці хімічної науки. Представлення результатів навчального проекту №20 «Видатні вітчизняні хіміки як учені й особистості.»

1

65

Повторення. Розв'язування розрахункових задач.

1

66

Повторення. Складання рівнянь окисно-відновних та ионних реакцій.

1

67

Повторення. Генетичний зв'язок між класами неорганічних та органічних сполук.

1

68

Систематизація, аналіз та корекція знань учнів з курсу хімії 9 класу.

1

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.