Календарно-тематичне планування з хімії для 10 класу

Хімія

Для кого: 10 Клас

12.08.2020

563

44

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з хімії для 10 класу за новою програмою. Рівень стандарту (затверджена наказом МОН України від 10.2017 № 1407). Планування складене на 2020-2021 н.р. І семестр 1 година, ІІ семестр 2 години. Буде в нагоді кожному вчителю та стане незамінним помічником у поурочному плануванню.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Хімія

10 клас

52 год, 1,5 год на тиждень

п\п

Дата проведення

Очікувані результати навчальної діяльності

Тема уроку

Практична складова

Повторення початкових понять про органічні речовини 3

1.

Знаннєвий компонент

називає десять членів гомологічного ряду алканів (СН4 – С10Н22);

розуміє належність речовин за їхнім складом до вуглеводнів.

Діяльнісний компонент

складає молекулярні, структурні і напівструктурні формули метану та дев’яти його гомологів (С2Н6 – С10Н22), етену, етину; рівняння реакцій горіння (повного окиснення) вуглеводнів, заміщення для метану (хлорування), приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування), які описують хімічні властивості етанової кислоти (взаємодія з індикаторами, металами, лугами, солями з точки зору електролітичної дисоціації).

Ціннісний компонент

обґрунтовує застосування метану, етану, етену, етину; роль органічних сполук у живій природі;

оцінює вплив на здоров’я і довкілля окремих органічних речовин;

висловлює судження щодо необхідності знань про органічні сполуки для їх безпечного застосування.

Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів (метан, етан, етен, етин)

2.

Знаннєвий компонент

розуміє належність речовин за їхнім складом до оксигеновмісних, нітрогеновмісних сполук.

Діяльнісний компонент

складає молекулярні, структурні і напівструктурні формули метанолу, етанолу, гліцеролу, етанової та аміноетанової кислот;

Ціннісний компонент

обґрунтовує застосування метанолу, етанолу, гліцеролу, етанової кислоти; роль органічних сполук у живій природі;

оцінює вплив на здоров’я і довкілля окремих органічних речовин;

висловлює судження щодо необхідності знань про органічні сполуки для їх безпечного застосування.

Склад, властивості, застосування окремих представників оксигеновмісних (метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота) і нітрогеновмісних (аміноетанова кислота) органічних речовин.

3.

Знаннєвий компонент

розуміє належність речовин за їхнім складом до вуглеводнів, оксигеновмісних, нітрогеновмісних сполук.

Діяльнісний компонент

складає молекулярні, структурні і напівструктурні формули метану та дев’яти його гомологів (С2Н6 – С10Н22), етену, етину, метанолу, етанолу, гліцеролу, етанової та аміноетанової кислот; рівняння реакцій горіння (повного окиснення) вуглеводнів, заміщення для метану (хлорування), приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування), які описують хімічні властивості етанової кислоти (взаємодія з індикаторами, металами, лугами, солями з точки зору електролітичної дисоціації).

Діагностична самостійна робота за курс 9 класу

Тема 1. Теорія будови органічних сполук 3 +1

4.

Знаннєвий компонент

пояснює залежність властивостей речовин від складу і будови їхніх молекул на основі положень теорії будови органічних сполук;

Діяльнісний компонент

розрізняє органічні сполуки за якісним складом: вуглеводні, оксигено- і нітрогеновмісні речовини;

характеризує суть теорії будови органічних сполук;

Ціннісний компонент

висловлює судження про значення теорії будови органічних сполук для розвитку органічної хімії;

Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул.

(Наскрізні змістові лінії

Екологічна безпека і сталий розвиток.

Підприємливість і фінансова грамотність.)

Навчальні проекти 2. Історія створення та розвитку теорії будови органічних сполук.

Демонстрації: 1. Моделі молекул органічних сполук (у тому числі 3D-проектування ).

5.

Знаннєвий компонент

пояснює суть явища ізомерії;

Ціннісний компонент

усвідомлює необхідність знання властивостей речовини для встановлення її впливу на власне здоров’я і довкілля;

Поняття про явище ізомерії та ізомери.

Навчальні проекти: 1. Ізомери у природі.

Демонстрації : 2. Моделі молекул ізомерів (у тому числі 3D-проектування).

6.

Знаннєвий компонент

наводить приклади органічних сполук із простими, подвійними, потрійними карбон-карбоновими зв’язками.

Діяльнісний компонент

розрізняє простий, подвійний, потрійний карбон-карбонові зв’язки;

Ціннісний компонент

робить висновки про багатоманітність органічних сполук на основі теорії хімічної будови.

Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний. Класифікація органічних сполук.

Навчальні проекти 3. 3D-моделі молекул органічних сполук.

7.

ТО

Діяльнісний компонент

розв’язує задачі на виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

Розрахункові задачі 1. Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.

(Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність.)

Тема 2. Вуглеводні ( 13 годин)

8.

Знаннєвий компонент

називає алкани за систематичною номенклатурою; загальні формули алканів;

пояснює суть структурної ізомерії вуглеводнів;

розпізнає структурні ізомери певної речовини;

наводить приклади насичених ароматичних вуглеводнів; структурних формул ізомерів алканів.

Діяльнісний компонент

розрізняє вуглеводні різних гомологічних рядів;

складає на основі загальної формули молекулярні формули вуглеводнів певного гомологічного ряду; структурні формули алканів; структурні формули ізомерів алканів за молекулярною формулою сполуки;

класифікує вуглеводні різних гомологічних рядів.

Класифікація вуглеводнів. Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

9.

Діяльнісний компонент

складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості алканів (термічний розклад, ізомеризація, галогенування);

порівнює їхні будову і властивості;

характеризує хімічні властивості алканів; дотримується правил безпечного поводження з вуглеводнями і їхніми похідними у побуті;

Ціннісний компонент

робить висновки щодо властивостей речовин на підставі їхньої будови і про будову речовин на підставі їхніх властивостей.

Хімічні властивості алканів.

Демонстрації 3. Відношення насичених вуглеводнів до лугів, кислот.

10.

Діяльнісний компонент

розв’язує задачі на виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

Розрахункові задачі 2. Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною.

(Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність.)

11

Знаннєвий компонент

називає алкени і алкіни за систематичною номенклатурою; загальні формули алкенів, алкінів;

пояснює суть структурної ізомерії вуглеводнів;

розпізнає структурні ізомери певної речовини;

наводить приклади ненасичених вуглеводнів; структурних формул ізомерів алкенів і алкінів.

Діяльнісний компонент

розрізняє вуглеводні різних гомологічних рядів;

складає на основі загальної формули молекулярні формули вуглеводнів певного гомологічного ряду; структурні формули алкенів і алкінів; структурні формули ізомерів алкенів і алкінів за молекулярною формулою сполуки; класифікує вуглеводні різних гомологічних рядів.

Алкени і алкіни. Загальні та молекулярні формули алкенів і алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

12

Діяльнісний компонент

складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості етену і етину (часткове окиснення, приєднання галогеноводнів, гідратація)

порівнює їхні будову і властивості;

характеризує хімічні властивості етену та етину; дотримується правил безпечного поводження з вуглеводнями і їхніми похідними у побуті;

Ціннісний компонент

робить висновки щодо властивостей речовин на підставі їхньої будови і про будову речовин на підставі їхніх властивостей.

Хімічні властивості етену та етину.

13

ТО

Діяльнісний компонент

розв’язує задачі на виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

Розрахункові задачі 2. Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною.

(Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність.)

14

Знаннєвий компонентнаводить приклади ароматичних вуглеводнів; Діяльнісний компонентскладає молекулярну і структурну формули бензену;

Арени. Бензен: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.

15

Діяльнісний компонент

складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості бензену (горіння, галогенування, гідрування);

характеризує хімічні властивості бензену;

Ціннісний компонент

робить висновки щодо властивостей речовин на підставі їхньої будови і про будову речовин на підставі їхніх властивостей;

Хімічні властивості бензену.

16

Діяльнісний компонент

складає рівняння реакцій, які описують одержання алканів (гідрування алкенів, алкінів), етену(дегідрування етану), етину (дегідрування етану, етену, гідроліз кальцій ацетиленіду), бензену (із етину, дегідрування н-гексану);

характеризує способи одержання алканів, етену та етину, бензену;

Ціннісний компонент

усвідомлює необхідність збереження довкілля під час одержання вуглеводнів;

оцінює екологічні наслідки порушення технологій добування вуглеводнів та їхніх похідних.

Методи одержання алканів, етену, етину, бензену.

(Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність.)

17

Діяльнісний компонент

розв’язує задачі на виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

Розрахункові задачі 3. Виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.

(Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність.)

Погоджено ЗНВР

________

__________________

18

Діяльнісний компонент

розв’язує задачі на виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

Розрахункові задачі 3. Виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.

(Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність.)

19

Діяльнісний компонент

установлює зв’язки між складом, будовою, властивостями, зберіганням, транспортуванням і застосуванням вуглеводнів та їхнім впливом на довкілля;

дотримується правил безпечного поводження з вуглеводнями і їхніми похідними у побуті;

Ціннісний компонент

усвідомлює необхідність збереження довкілля під час застосування вуглеводнів;

обґрунтовує застосування вуглеводнів їхніми властивостями;

оцінює пожежну небезпечність вуглеводнів; екологічні наслідки порушення застосування вуглеводнів та їхніх похідних;

висловлює судження про значення засобів захисту рослин і їхній вплив на здоров’я людей та довкілля за їх неправильного використання.

Застосування вуглеводнів.

(Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність. Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.)

Навчальні проекти

4. Октанове число та якість бензину.

5.  Цетанове число дизельного палива.

6. Ароматичні сполуки навколо нас.

7. Смог як хімічне явище.

8. Коксування вугілля: продукти та їх використання.

9. Біогаз.

10. Вплив на довкілля вуглеводнів та їхніх похідних.

20

ТО

Знаннєвий компонент

розпізнає структурні ізомери певної речовини;

наводить приклади насичених, ненасичених й ароматичних вуглеводнів; структурних формул ізомерів алканів, алкенів і алкінів.

Діяльнісний компонент

розрізняє вуглеводні різних гомологічних рядів;

складає на основі загальної формули молекулярні формули вуглеводнів певного гомологічного ряду; молекулярну і структурну формули бензену; структурні формули алканів, алкенів і алкінів; структурні формули ізомерів алканів, алкенів і алкінів за молекулярною формулою сполуки; рівняння реакцій, які описують хімічні властивості алканів (термічний розклад, ізомеризація, галогенування), етену і етину (часткове окиснення, приєднання галогеноводнів, гідратація), бензену (горіння, галогенування, гідрування), одержання алканів (гідрування алкенів, алкінів), етену(дегідрування етану), етину (дегідрування етану, етену, гідроліз кальцій ацетиленіду), бензену (із етину, дегідрування н-гексану);

класифікує вуглеводні різних гомологічних рядів,

установлює зв’язки між складом, будовою, властивостями, зберіганням, транспортуванням і застосуванням вуглеводнів та їхнім впливом на довкілля; взаємозв’язки між гомологічними рядами вуглеводнів;

розв’язує задачі на виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною; масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

Контрольна робота №1 з теми

«Вуглеводні»

Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки (17 годин)

21

Знаннєвий компонент

називає загальні формули та характеристичні (функціональні) групи спиртів; за систематичною номенклатурою спирти;

пояснює вплив характеристичної

(функціональної) групи на фізичні властивості оксигеновмісних органічних сполук; водневого зв’язку на фізичні властивості оксигеновмісних органічних сполук;

наводить приклади спиртів і їхні тривіальні назви;

Діяльнісний компонент

складає молекулярні і структурні формули спиртів (за назвами і загальними формулами відповідних гомологічних рядів);

порівнює будову і властивості сполук з різними характеристичними групами, одноатомних;

Спирти. Поняття про характеристичну (функціональну) групу. Гідроксильна характеристична (функціональна) група. Насичені одноатомні спирти: загальна та структурні формули, ізомерія (пропанолів і бутанолів), систематична номенклатура. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів.

22

Знаннєвий компонент

пояснює вплив характеристичної (функціональної) групи на хімічні властивості спиртів;

Діяльнісний компонент

складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості насичених одноатомних спиртів (повне і часткове окиснення, дегідратація, взаємодія з лужними металами, гідроген галогенідами), одержання етанолу (гідратація етену, бродіння глюкози);

характеризує хімічні властивості одноатомних насичених спиртів;

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами;

Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання етанолу.

(Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність. Підприємливість і фінансова грамотність.)

Демонстрації 4. Окиснення етанолу до етаналю.

23

Діяльнісний компонент

складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості гліцеролу (повне окиснення, взаємодія з лужними металами);

Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості.

24

Діяльнісний компонент

складає молекулярні і структурні формули фенолу; рівняння реакцій, які описують хімічні властивості фенолу (взаємодія з лужними металами, лугами, бромною водою)

порівнює будову і властивості фенолу;

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами;

Ціннісний компонент

робить висновки на основі спостережень;

усвідомлює необхідність охорони довкілля від промислових відходів, що містять фенол;

висловлює судження щодо впливу продуктів органічного синтезу на здоров’я людини та екологічний стан довкілля;

Фенол: склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості.

Навчальні проекти 11-12 :

11. Екологічна безпечність застосування і одержання фенолу.

12. Виявлення фенолу в екстракті зеленого чаю або гуаші.

25

Знаннєвий компонент

називає загальні формули та характеристичні (функціональні) групи альдегідів; за систематичною номенклатурою альдегіди;

пояснює вплив характеристичної (функціональної) групи на фізичні властивості оксигеновмісних органічних сполук;

наводить приклади альдегідів і їхні тривіальні назви;

Діяльнісний компонент

складає молекулярні і структурні формули альдегідів (за назвами і загальними формулами відповідних гомологічних рядів);

Альдегіди. Склад, будова молекул альдегідів. Альдегідна характеристична (функціональна) група. Загальна та структурні формули, систематична номенклатура і фізичні властивості альдегідів.

26

Знаннєвий компонент

пояснює вплив характеристичної (функціональної) групи на хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук;

Діяльнісний компонент

складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості етаналю (часткове окиснення і відновлення), одержання етаналю (гідратація етину, окиснення етанолу);

характеризує хімічні властивості одноатомних насичених етаналю; способи одержання етаналю;

виявляє наявність альдегідів;

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами;

Хімічні властивості етаналю, його одержання.

(Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність. Підприємливість і фінансова грамотність.)

Демонстрації

5. Окиснення метаналю (етаналю) амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (віртуально).

6. Окиснення метаналю (етаналю) свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом (віртуально).

27

Знаннєвий компонент

називає загальні формули та характеристичні (функціональні) групи карбонових кислот; за систематичною номенклатурою насичені одноосновні карбонові кислоти;

пояснює вплив характеристичної (функціональної) групи на фізичні властивості оксигеновмісних органічних сполук; водневого зв’язку на фізичні властивості оксигеновмісних органічних сполук;

наводить приклади насичених одноосновних карбонових кислот і їхні тривіальні назви; Діяльнісний компонент

складає молекулярні і структурні формули насичених одноосновних карбонових кислот, (за назвами і загальними формулами відповідних гомологічних рядів);

Карбонові кислоти, їх поширення в природі та класифікація. Карбоксильна характеристична (функціональна) група. Склад, будова молекул насичених одноосновних карбонових кислот, їхня загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властивості.

28

ТО

Знаннєвий компонент

пояснює вплив характеристичної (функціональної) групи на хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук; водневого зв’язку на фізичні властивості оксигеновмісних органічних сполук;

наводить приклади поширення оксигеновмісних органічних сполук у природі і харчових продуктах.

Діяльнісний компонент

розрізняє реакції естерифікації;

складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості одноосновних карбонових кислот (взаємодія з індикаторами, металами, лугами, солями, спиртами),

порівнює хімічні властивості насичених одноосновних карбонових і неорганічних кислот;

характеризує хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот;

виявляє наявність карбонових кислот;

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами;

Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації.

Одержання етанової кислоти.

(Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність.)

Лабораторні досліди 1ІБЖ Виявлення органічних кислот у харчових продуктах.

29

Знаннєвий компонент

називає загальні формули та характеристичні (функціональні) групи естерів; за систематичною номенклатурою естери;

наводить приклади естерів і їхні тривіальні назви;

Діяльнісний компонент

складає молекулярні і структурні формули естерів; рівняння реакцій, які описують хімічні властивості естерів (гідроліз),

характеризує хімічні властивості естерів;

Естери, загальна та структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів.

Навчальні проекти 17. Етери та естери в косметиці.

Демонстрації 7. Ознайомлення зі зразками естерів

30

Знаннєвий компонент

наводить приклади жирів і їхні тривіальні назви;

Діяльнісний компонент

розрізняє насичені й ненасичені жири;

складає молекулярні і структурні формули жирів (за назвами і загальними формулами відповідних гомологічних рядів); рівняння реакцій, які описують хімічні властивості жирів (гідрування та лужний гідроліз);

характеризує хімічні властивості жирів;

Ціннісний компонент

робить висновки на основі спостережень;

розв’язує проблему власного раціонального харчування на основі знань про жири;

оцінює біологічне значення жирів для харчування людини; раціональне співвідношення вживання рослинних та тваринних жирів;

Жири як представники естерів. Класифікація жирів, їхні хімічні властивості.

Демонстрації

8. Відношення жирів до води та органічних розчинників.

9. Доведення ненасиченого характеру рідких жирів (віртуально).

31

Знаннєвий компонент

наводить приклади вуглеводів і їхні тривіальні назви; поширення оксигеновмісних органічних сполук у природі і харчових продуктах.

Діяльнісний компонент

розрізняє моно-, ди-, полісахариди;

складає молекулярні і структурні формули вуглеводів (за назвами і загальними формулами відповідних гомологічних рядів одержання фотосинтезу, утворення сахарози, крохмалю і целюлози у природі ;

Ціннісний компонент

розв’язує проблему власного раціонального харчування на основі знань про вуглеводи;

оцінює біологічне значення вуглеводів для харчування людини;

Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення у природі.

Навчальні проекти13. Вуглеводи у харчових продуктах: виявлення і біологічне значення.

32

Діяльнісний компонент

складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості глюкози (часткове окиснення, відновлення воднем, бродіння спиртове і молочнокисле.

характеризує хімічні властивості вуглеводів; способи одержання глюкози;

виявляє наявність глюкози;

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами;

Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози.

Лабораторні досліди 2.  ІБЖ Окиснення глюкози свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом.

Демонстрації 10. Окиснення глюкози амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (за відсутності реагентів – віртуально).

33

Діяльнісний компонент

розрізняє моно-, ди-, полісахариди;

складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості сахарози, крохмалю і целюлози (молекулярні рівняння гідролізу),

порівнює будову і властивості крохмалю і целюлози; властивості натуральних і штучних волокон;

Ціннісний компонент

оцінює перевагу одягу з натуральних тканин; безпечність органічних речовин і приймає обґрунтоване рішення щодо їхнього використання.

Сахароза, крохмаль і целюлоза: молекулярні формули, гідроліз.

Навчальні проекти 15. Натуральні волокна рослинного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

18. Біодизельне пальне.

34

Діяльнісний компонент

складає рівняння реакцій,

прогнозує хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук на основі знань про властивості характеристичних (функціональних) груп;

установлює причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями, застосуванням і впливом на довкілля оксигеновмісних органічних сполук; генетичні зв’язки між оксигеновмісними органічними сполуками;

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами;

розв’язує експериментальні задачі, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

Ціннісний компонент

робить висновки щодо властивостей оксигеновмісних органічних речовин на підставі їхньої будови і про будову оксигеновмісних речовин на підставі їхніх властивостей; на основі спостережень;

Практична робота 1. Розв’язування експериментальних задач. ІБЖ

35

Діяльнісний компонент

обчислює за хімічними рівняннями кількість речовини, масу або об’єм за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання;

Розрахункові задачі 4. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

(Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність.)

36

Діяльнісний компонент

обчислює за хімічними рівняннями кількість речовини, масу або об’єм за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання;

Розрахункові задачі 4. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

(Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність.)

37

ТО

Контрольна робота №2 «Оксигеновмісні органічні сполуки».

Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки ( 4 години )

38

Знаннєвий компонент

називає загальні формули та характеристичні (функціональні) групи амінів;

пояснює структурні формули амінів;

наводить приклади амінів.

Діяльнісний компонент

розрізняє насичені й ароматичні аміни;

складає молекулярні та структурні формули амінів за назвами і загальнимиформулами;

Насичені й ароматичні аміни: склад і будова молекул, назви найпростіших за складом сполук. Будова аміногрупи.

39

Діяльнісний компонент

складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості метанаміну (горіння, взаємодія з водою і хлоридною кислотою), аніліну (взаємодія з хлоридною кислотою, бромною водою), та одержання аніліну (відновлення нітробензену);

характеризує хімічні властивості метанаміну, аніліну;

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами.

Ціннісний компонент

усвідомлює вплив аніліну та його похідних (вогненебезпечність, подразливість, отруйність) на довкілля та організм людини;

робить висновки про властивості амінів, виходячи з будови молекул речовин, і про будову речовин, виходячи з їхніх властивостей; на основі спостережень.

Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метанаміну, аніліну. Одержання аніліну.

Навчальні проекти 20. Анілін – основа для виробництва барвників.

(Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека. Громадянська відповідальність. Екологічна безпека і сталий розвиток.

Підприємливість і фінансова грамотність)

Демонстрації

11. Взаємодія аніліну з хлоридною кислотою (віртуально).

12. Взаємодія аніліну з бромною водою (віртуально).

40

Знаннєвий компонент

називає загальні формули та характеристичні (функціональні) групи амінокислот;

пояснює структурні формули амінокислот; амфотерність амінокислот; зміст понять: характеристична (функціональна) аміногрупа, пептидна група, поліпептид;

наводить приклади амінокислот.

Діяльнісний компонент

складає молекулярні та структурні формули амінокислот за назвами і загальнимиформулами; рівняння реакцій, які описують хімічні властивості аміноетанової кислоти (взаємодія з натрій гідроксидом, хлоридною кислотою, утворення дипептиду);

класифікує нітрогеновмісні органічні сполуки за характеристичними (функціональними) групами;

прогнозує хімічні властивості амінокислот, зумовлені особливостями будови їхніх молекул;

характеризує хімічні властивості аміноетанової кислоти; біологічну роль амінокислот;

Ціннісний компонент

висловлює судження про вплив окремих нітрогеновмісних органічних сполук на організм людини;

оцінює біологічне значення амінокислот;

робить висновки про властивості амінокислот, виходячи з будови молекул речовин, і про будову речовин, виходячи з їхніх властивостей;

Амінокислоти: склад і будова молекул, загальні і структурні формули, характеристичні (функціональні) групи, систематична номенклатура. Пептидна група. Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди.

41

ТО

Знаннєвий компонент

наводить приклади білків.

Діяльнісний компонент

характеризує хімічні властивості білків (гідроліз, кольорові реакції); біологічну роль білків;

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами.

Ціннісний компонент

висловлює судження про вплив окремих нітрогеновмісних органічних сполук на організм людини;

оцінює біологічне значення білків;

розв’язує проблему власного раціонального харчування на основі знань про білки;

робить висновки про властивості білків, виходячи з будови молекул речовин, і про будову речовин, виходячи з їхніх властивостей; на основі спостережень.

Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків (без запису рівнянь реакцій).

Навчальні проекти

19. Натуральні волокна тваринного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

21. Синтез білків.

22.  Збалансоване харчування – запорука здорового життя.

23. Виведення плям органічного походження.

Лабораторні досліди 3-4: ІБЖ

3. Біуретова реакція.

4. Ксантопротеїнова реакція.

Тема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі ( 5 годин)

42

Знаннєвий компонент

пояснює суть поняття полімер; реакцій полімеризації і поліконденсації як способів добування полімерів;

наводить приклади синтетичних високомолекулярних речовин на їх основі; рівнянь реакцій полімеризації і поліконденсації.

Діяльнісний компонент

розрізняє реакції полімеризації і поліконденсації; пластмаси, каучуки, гуму;

порівнює пластмаси;

дотримується правил безпечного поводження з синтетичними матеріалами.

Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації і поліконденсації. Пластмаси. Каучуки, гума.

Демонстрації 13. Зразки пластмас, каучуків, гуми, синтетичних волокон.

43

Знаннєвий компонент

наводить приклади полімерних матеріалів на їх основі;

Діяльнісний компонент

описує властивості полімерних матеріалів; установлює причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями та застосуванням полімерів;

Ціннісний компонент

обґрунтовує значення полімерів у створенні нових матеріалів.

Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання. Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства.

(Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.

Громадянська відповідальність. Підприємливість і фінансова грамотність)

44

Захист навчальних проектів :

25. Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів.

26. Переробка побутових відходів в Україні та розвинених країнах світу.

(Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.

Громадянська відповідальність. Підприємливість і фінансова грамотність)

45

Захист навчальних проектів :

27. Перспективи одержання і застосування полімерів із наперед заданими властивостями.

28. Дослідження маркування виробів із полімерних матеріалів і пластмас.

29. Виготовлення виробів із пластикових пляшок.

46

ТО

Діяльнісний компонент

розрізняє синтетичні волокна;

порівнює природні, штучні і синтетичні волокна;

дотримується правил безпечного поводження з синтетичними матеріалами.

Ціннісний компонент

обґрунтовує значення полімерів у створенні синтетичних волокон.

Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування.

Навчальні проекти 24. Синтетичні волокна: їх значення, застосування у побуті та промисловості.

Тема 6. Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин ( 6 годин)

47

Знаннєвий компонент

наводить приклади природних та синтетичних біологічно активних речовин.

Ціннісний компонент

оцінює значення біологічно активних речовин для організму людини;

усвідомлює право на власний вибір і прийняття рішення;

Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти).

(Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність. Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність)

Навчальні проекти 31. Доцільність та шкідливість біологічно активних добавок.

48

Знаннєвий компонент

пояснює причини багатоманітності органічних речовин;

наводить приклади гомологів та ізомерів; сполук із простими і кратними зв’язками; з різними характеристичними (функціональними) групами; Діяльнісний компонент

розрізняє органічні сполуки за належністю до відповідних гомологічних рядів;

складає рівняння реакцій, які характеризують генетичні зв’язки органічних сполук;

установлює зв’язки між класами органічних сполук;

Зв’язки між класами органічних речовин.

49

Ціннісний компонент

усвідомлює роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної;

усвідомлює відповідальність за збереження довкілля від шкідливих викидів;

висловлює судження про можливості використання органічних сполук залежно від їхніх властивостей;

Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичноїї проблем.

(Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність. Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність)

Навчальні проекти 30. Найважливіші хімічні виробництва органічної хімії в Україні.

50

Ціннісний компонент

усвідомлює роль органічної хімії у розв’язуванні продовольчої проблем, створенні нових матеріалів;

обґрунтовує значення органічних речовин у створенні нових матеріалів;

Роль органічної хімії у розв’язуванні продовольчої проблеми, створенні нових матеріалів.

(Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність. Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність)

51

Діяльнісний компонент

розрізняє органічні сполуки за належністю до відповідних гомологічних рядів;

складає рівняння реакцій, які характеризують генетичні зв’язки органічних сполук;

установлює зв’язки між класами органічних сполук;

Контрольна робота №3 Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі . Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин

52

ТО

Узагальнюючий урок.

Погоджено ЗНВР

________

__________________

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.