Календарне планування з фізики (нові вимоги). 9 клас. 2019-2020 н.р.

Фізика

Для кого: 9 Клас

30.04.2020

1126

98

0

Опис документу:
Календарне планування з фізики (9 клас) на 2019-2020 навчальний рік, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І. (3 години на тиждень) в редакція 2017 року з очікуваними результатами. За підручником для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування

ФІЗИКА

9 КЛАС

І семестр

(105 год, 3 год на тиждень)

за програмою «Фізика. 7-9 класи» (нова редакція 2017)

з/п

Тема

Кількість годин

1-й семестр

48

1

Магнітні явища

18

2

Світлові явища

19

3

Механічні та електромагнітні хвилі

9

4

Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

2

2-й семестр

57

4

Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики (продовж.)

11

5

Рух і взаємодія. Закони збереження

38

Фізика та екологія

4

Резерв навчального часу

4

План виконання навчальної програми

Назва

Дата

Назва

Дата

Лабораторні роботи

Контрольні роботи

1

Складання та випробування електромагніту

26.09

1

Магнітні явища

11.10

2

Спостереження явища електромагнітної індукції

04.10

2

Світлові явища

12.11

3

Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала

25.10

3

Світлові явища

03.12

4

Дослідження заломлення світла

07.11

4

Механічні та електромагнітні хвилі

24.12

5

Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

22.11

6

Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допо-могою сучасних цифрових засобів

10.12

з/п

Тема. Зміст навчального матеріалу

Вимоги до учнів

Дата

При-мітка

МАГНІТНІ ЯВИЩА (18 год.)

1

Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Магнітне поле

дає означення постійних магнітів; означення магнітного поля; пояснює дослід Г.Ерстеда; знає їхні основні властивості; називає джерела та особливості магнітного поля

03.09

2

Індукція магнітного поля. Лінії магнітної індукції. Постійні магніти, взаємодія магнітів. Магнітне поле Землі

дає означення силової характеристики – індукції; розуміє, як магнітні поля зображують наочно за допомогою ліній індукції; розрізняє однорідне та неоднорідне магнітні поля; доводить, що Земля має магнітне поле; пояснює зміст магнітних бурь і розуміти їхній вплив на самопочуття людини

05.09

3

Магнітне поле провідника зі струмом. Дія магнітного поля на провідник зі струмом.

усвідомлює, що напрямок магнітних ліній магнітного поля провідника зі струмом залежить від напрямку струму в провіднику; вміє визначати їх напрямок за допомогою правила свердлика та правила правої руки; визначати розташування магнітних полюсів котушки зі струмом за допомогою правої руки; розуміє, від чого залежить модуль індукції магнітного поля

06.09

4

Розв'язування задач з теми «Магнітне поле»

вміє розв'язувати задачі різного типу на застосування знань за темою «Магнітне поле струму. Правило свердлика»

10.09

5

Сила Ампера

вміє характеризувати силу Ампера як фізичну величину; визначає її напрямок за правилом лівої руки; розуміє фізичний зміст магнітної індукції

12.09

6

Розв'язування задач з теми «Сила Ампера»

вміє розв’язувати якісні задачі за темою «Сила Ампера»

13.09

7

Розв'язування задач з теми «Сила Ампера»

вміє розв’язувати обчислювальні задачі на застосування знань за темою «Сила Ампера»

17.09

8

Магнітні властивості речовин та їх застосування. Гіпотеза Ампера

усвідомлює, як магнітне поле впливає на речовину; пояснює основні властивості слабомагнітних речовин (діамагнетиків, парамагнетиків) і сильномагнітних речовин (феромагнетиків); розуміє суть гіпотези Ампера

19.09

9

Електромагніти. Магнітна левітація

усвідомлює, від чого залежить магнітна дія котушки зі струмом; дає означення електромагніта; пояснює його будову; знає, де застосовують електромагніти; розуміє принцип дії електромагнітного підіймального крана та принцип дії електромагнітного реле

20.09

10

Розв'язування задач з теми «Електромагніти та їх застосування»

вміє розв'язувати задачі різного типу на застосування знань за темою «Електромагніти та їх застосування»

24.09

11

Лабораторна робота № 1. Складання та випробування електромагніту

вміє виготовляти найпростіший електромагніт; з'ясовує від чого залежить його дія

26.09

12

Електродвигуни, гучномовці. Електровимірювальні прилади

пояснює дію магнітного поля на рамку зі струмом; характеризує електричний двигун як фізичний прист-рій; знає принцип дії електровимірювальних приладів

27.09

13

Досліди Фарадея. Явище елек-тромагнітної індукції. Індук-ційний електричний струм

розуміє суть явища електромагнітної індукції; дає означення індукційного струму; визначає його напрямок; пояснює будову та принцип дії електромеханічного генератора електроенергії

01.10

14

Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії

вміє розв’язувати якісні задачі за темою «Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм»

03.10

15

Лабораторна робота № 2. Спостереження явища електромагнітної індукції

досліджує умови виникнення індукційного струму в замкненій котушці; з’ясовує чинники, від яких залежать сила та напрямок індукційного струму

04.10

16

Розв'язування задач. Підго-товка до контрольної роботи

вміє розв’язувати задачі різних типів, застосовуючи теоретичні знання, отримані в ході вивчення теми I «Магнітне поле»

08.10

17

Захист учнівських проектів

демонструє знання, отримані в ході роботи над проектом в межах теми I «Магнітне поле»; вміє працювати індивідуально чи в команді, оцінювати роботу інших учнів

10.10

18

Контрольна робота з теми: «Магнітні явища»

11.10

СВІТЛОВІ ЯВИЩА (19 год.)

19 (1)

Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла

наводить приклади світлових явищ; дає означення та наводить приклади джерел і приймачів світла; розуміє класифікацію джерел світла; знає про швидкість поширення світла

15.10

20 (2)

Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення

розрізняє поняття «світловий пучок» і «світловий промінь»; усвідомлює закон прямолінійного поширення світла; розуміє поняття півтіні та повної тіні; вміє пояснювати сонячне та місячне затемнення

17.10

21 (3)

Розв'язування задач з теми «Закон прямолінійного поширення світла»

вміє розв'язувати задачі різних типів за темою «Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення»

18.10

22 (4)

Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало

розуміє, чому ми бачимо тіла, які не є джерелами світла; дає означення кута падіння та кута відбивання; формулює закон відбивання світла; розуміє зміст оборотності світлових променів; називає загальні характеристики зображень у плоских дзеркалах; розуміє, чим зумовлені дзеркальне та розсіяне відбивання світла

22.10

23 (5)

Розв'язування задач з теми «Закон відбивання світла»

вміє розв’язувати задачі різних типів за темою «Відбивання світла. Закони відбивання світла. Плоске дзеркало»

24.10

24 (6)

Лабораторна робота №3. Дос-лідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала

перевіряє експериментально закони відбивання світла

25.10

25 (7)

Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла

дає означення кута заломлення; формулює закони заломлення світла; пояснює, чому відбувається заломлення світла, в чому сенс явища повного відбивання світла; розуміє фізичний зміст показника заломлення

05.11

26 (8)

Лабораторна робота №4. Дос-лідження заломлення світла

навчився визначати показник заломлення скла відносно повітря

07.11

27 (9)

Розв'язування задач з теми «Закон заломлення світла»

вміє розв’язувати задачі різних типів за темою «Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла»

08.11

28 (10)

Контрольна робота з теми: «Світлові явища»

12.11

29 (11)

Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів

знає, що називають спектром, у якій послідовності розташовані кольори в спектрі; усвідомлює зміст досліду І. Ньютона щодо з’ясування спектрального складу світла; дає означення дисперсії світла; пояснює, чому ми бачимо світ різнокольоровим

14.11

30 (12)

Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи

дає означення лінзи; розпізнає різні види лінз; називає основні характеристики лінз і розуміти їх зміст

15.11

31 (13)

Отримання зображень за допо-могою лінзи. Формула тонкої лінзи. Деякі оптичні пристрої

розуміє принципи побудови зображень, яке дають збиральні лінзи, з використанням «зручних» променів; називає характеристики цих зображень

19.11

32 (14)

Розв'язування задач з теми «Формула тонкої лінзи»

вміє розв’язувати задачі на побудову зображень, які дає збиральна лінза; характеризує ці зображення; вміє застосовувати формулу тонкої лінзи

21.11

33 (15)

Лабораторна робота № 5. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

вміє визначати фокусну відстань і оптичну силу тонкої збиральної лінзи

22.11

34 (16)

Око як оптична система. Зір і бачення. Найпростіші оптичні прилади. Окуляри. Вади зору та їх корекція

знає будову людського ока та призначення його окремих оптичних елементів; розуміє, яким чином можна коригувати вади людського зору; усвідомлює явище інерції зору

26.11

35 (17)

Розв'язування задач. Підго-товка до контрольної роботи

вміє розв’язувати задачі різних типів, застосовуючи теоретичні знання, отримані в ході вивчення теми IІ «Світлові явища»

28.11

36 (18)

Захист учнівських проектів

демонструє знання, отримані в ході роботи над проектом в межах теми IІ «Світлові явища»; вміє працювати індивідуально чи в команді; оцінює роботу інших учнів

29.11

37 (19)

Контрольна робота з теми: «Світлові явища»

03.12

Механічні та електромагнітні хвилі (9 год.)

38 (1)

Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі

дає означення механічної хвилі; пояснює, як хвиля поширюється пружним середовищем; розрізняє поздовжні та поперечні механічні хвилі; називає основні властивості хвиль; розуміє зміст величин, які їх характеризують

05.12

39 (2)

Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку, довжина і частота звукової хвилі. Гучність звуку та висота тону. Інфразвук і ультразвук

дає означення звуку, інфра­ та ультразвуку; називає його джерела та приймачі; розуміє зміст основних характеристик звуку

06.12

40 (3)

Лабораторна робота № 6. Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів

вміє з’ясовувати зв’язок між характеристиками звукової хвилі (амплітуда, частота) та гучністю й висотою тону звуку

10.12

41 (4)

Електромагнітне поле й елек-тромагнітні хвилі. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі.

дає означення електромагнітного поля; називає дві його складові (дві форми виявлення); дає означення електромагнітної хвилі; вказує її джерела; називає основні характеристики хвилі

12.12

42 (5)

Залежність властивостей електромагнітних хвиль від частоти. Шкала електромагнітних хвиль

називає послідовність розташування хвиль на шкалі електромагнітних хвиль; розуміє, в чому спільні та відмінні риси електромагнітних хвиль, яка їхня природа, який вплив вони чинять на людину

13.12

43 (6)

Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв'язку та комунікацій. Радіолокація

розуміє принцип здійснення стільникового мобільного радіозв’язку та радіолокації, застосування радіолокації

17.12

44 (7)

Розв'язування задач. Підго-товка до контрольної роботи

вміє розв’язувати задачі різних типів, застосовуючи теоретичні знання, отримані в ході вивчення теми IІІ «Механічні та електромагнітні хвилі»

19.12

45 (8)

Захист учнівських проектів

демонструє знання, отримані в ході роботи над проектом в межах теми IІІ «Механічні та електро-магнітні хвилі»; вміння працювати індивідуально чи в команді; оцінює роботу інших учнів

20.12

46 (9)

Контрольна робота з теми: «Механічні та електромагнітні хвилі»

24.12

ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

(13 год.)

47 (1)

Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи. Використання ізотопів

пояснює дослід Резерфорда; характеризує ядерну модель атома та протонно­нейтронну модель атомного ядра; дає означення нуклона; знає, що таке сильна взаємодія, називає основні властивості ядерних сил

26.12

48 (2)

Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання, їхня фізична природа і властивості

наводить приклади речовин – радіонуклідів; дає означення радіоактивності; пояснює дослід із вивчення природи радіоактивного випромінювання; називає види радіоактивних променів; усвідомлює способи захисту від кожного з видів

27.12

Календарне планування

ФІЗИКА

9 КЛАС

ІІ семестр

(105 год, 3 год на тиждень)

за програмою «Фізика. 7-9 класи» (нова редакція 2017)

з/п

Тема

Кількість годин

1-й семестр

48

1

Магнітні явища

18

2

Світлові явища

19

3

Механічні та електромагнітні хвилі

9

4

Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

2

2-й семестр

57

4

Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики (продовж.)

11

5

Рух і взаємодія. Закони збереження

39

Фізика та екологія

3

Резерв навчального часу

4

План виконання навчальної програми

Назва

Дата

Назва

Дата

Лабораторні роботи

Контрольні роботи

7

Вивчення закону збереження механічної енергії

05.05

1

Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

06.02

2

Рівноприскорений рух. Закони Ньютона

12.03

3

Рух тіла під дією кількох сил

09.04

4

Рух і взаємодія. Закони збереження

14.05

з/п

Тема. Зміст навчального матеріалу

Вимоги до учнів

Дата

При-мітка

ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

(13 год.)

49 (3)

Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів

дає означення періоду радіоактивного розпаду та активності радіоактивної речовини; знає формули для їх обчислення та одиниці в СІ; усвідомлює застосування радіоактивних ізотопів

14.01

50 (4)

Розв’язування задач з теми «Активність радіоактивної речовини»

вміє розв’язувати задачі різних типів за темою «Активність радіоактивної речовини»

16.01

51 (5)

Розв’язування задач з теми «Активність радіоактивної речовини»

вміє розв’язувати задачі різних типів за темою «Активність радіоактивної речовини»

17.01

52 (6)

Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри

усвідомлює вплив радіоактивного випромінювання на організм; знає означення величин, що характеризують йонізуюче випромінювання (поглинута й еквівалентна дози випромінювання), наводить формули для їх обчислення та одиниці в СІ; знає джерела радіаційного фону; знайомий із побутовим дозиметром як приладом для вимірювання доз йонізуючого випромінювання

21.01

53 (7)

Розв’язування задач з теми «Йонізаційна дія радіоактивно-го випромінювання»

вміє розв’язувати задачі різних типів за темою «Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання»

23.01

54 (8)

Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор

знає, як відбувається розщеплення ядра; розуміє механізм ланцюгової реакції; вміє характеризувати ядерний реактор як фізичний пристрій; дає означення термоядерної реакції

24.01

55 (9)

Розв’язування задач з теми «Ланцюгова ядерна реакція»

вміє розв’язувати задачі різних типів за темою «Ланцюгова ядерна реакція»

28.01

56 (10)

Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики

дає означення ядерного циклу; міркує над аргументами «за» і «проти» будівництва сховища для відпрацьованих радіоактивних відходів; знає атомні елект-ростанції України, їхню загальну потужність; аналізує причини та наслідки трагедії на Чорнобильській АЕС

30.01

57 (11)

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

вміє розв’язувати задачі різних типів, застосовуючи теоретичні знання, отримані в ході вивчення теми ІV «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

31.01

58 (12)

Захист учнівських проектів

демонструє знання, отримані в ході роботи над проектом в межах теми IV «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»; вміння працювати індивідуально чи в команді; оцінювати роботу інших учнів

04.02

59 (13)

Контрольна робота № 5 з теми «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

06.02

18.02

Рух і взаємодія. Закони збереження (39 год.)

60 (1)

Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху

характеризує прискорення як фізичну величину; розуміє, в яких випадках прискорення розганяє та сповільнює тіло; дає означення рівноприскореного прямолінійного руху; знає, як для цього руху виглядає графік залежності аx(t); характеризує миттєву швидкість і знає, як виглядає графік залежності vx(t) для рівноприскореного прямолінійного руху

07.02

20.02

61 (2)

Розв’язування задач з теми «Рівноприскорений прямолінійний рух»

вміє розв’язувати задачі різних типів за темою «Рівноприскорений прямолінійний рух»

11.02

62 (3)

Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати

розуміє, в чому полягає фізичний зміст переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху; аналізує та будує графік залежності sx(t); записує рівняння проекції переміщення, рівняння координати для рівноприскореного прямолінійного руху

13.02

21.02

63 (4)

Розв’язування задач з теми «Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху»

вміє розв’язувати задачі різних типів за темою «Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху»

14.02

64 (5)

Розв’язування задач з теми «Рівняння координати»

вміє розв’язувати задачі різних типів за темою «Рівняння координати»

18.02

25.02

65 (6)

Розв’язування задач з теми «Рівняння координати»

вміє розв’язувати задачі різних типів за темою «Рівняння координати»

20.02

66 (7)

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

формулює закон інерції, перший закон Ньютона та принцип відносності Ґалілея; дає означення інерціальних систем відліку та наводить приклади таких систем

21.02

27.02

67 (8)

Другий закон Ньютона

розуміє, від яких чинників залежить прискорення руху тіла; формулює другий закон Ньютона, записує його математичний вираз для випадків, коли на тіло діє одна сила та кілька сил; усвідомлює, якою є умова рівноприскореного руху тіла

25.02

28.02

68 (9)

Розв’язування задач з теми «Другий закон Ньютона»

вміє розв’язувати задачі різних типів за темою «Другий закон Ньютона»

27.02

69 (10)

Третій закон Ньютона

формулює третій закон Ньютона; наводить приклади його прояву; пояснює, чому цей закон називають законом взаємодії; розуміє природу сил, які виникають під час взаємодії тіл, і чому ці сили не зрівноважують одна одну

28.02

03.03

70 (11)

Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння

формулює та записує закон всесвітнього тяжіння; називає межі його застосування; знає, яким є фізичний зміст гравітаційної сталої та чому вона дорівнює; дає означення сили тяжіння; розуміє, як вона напрямлена та за якою формулою її обчислюють; знає, як розрахувати прискорення вільного падіння, від яких чинників воно залежить

03.03

05.03

71 (12)

Розв’язування задач з теми «Закон всесвітнього тяжіння»

вміє розв’язувати задачі різних типів за темою «Закон всесвітнього тяжіння»

05.03

06.03

72 (13)

Розв’язування задач з теми «Закон всесвітнього тяжіння»

вміє розв’язувати задачі різних типів за темою «Закон всесвітнього тяжіння»

06.03

73 (14)

Захист учнівських проектів

демонструє знання, отримані в ході роботи над проектом в межах теми V «Рух і взаємодія. Закони збереження»; вміння працювати індивідуально чи в команді; оцінювати роботу інших учнів

10.03

74 (15)

Контрольна робота № 6 з теми «Рівноприскорений рух. Закони Ньютона»

12.03

75 (16)

Рух тіла під дією сили тяжіння

характеризує рух під дією сили тяжіння; розуміє, як він напрямлений та за якими формулами її обчислюють

13.03

76 (17)

Розв’язування задач з теми «Рух тіла під дією сили тяжіння»

вміє розв’язувати задачі різних типів за темою «Рух тіла під дією сили тяжіння»

17.03

77 (18)

Розв’язування задач з теми «Рух тіла під дією сили тяжіння»

вміє розв’язувати задачі різних типів за темою «Рух тіла під дією сили тяжіння»

19.03

78 (19)

Рух тіла під дією кількох сил

характеризує рух під дією кількох сил (у вертикальному та горизонтальному напрямках і по похилій площині); розуміє, як він напрямлений та за якими формулами її обчислюють

20.03

79 (20)

Розв’язування задач з теми «Рух тіла під дією кількох сил»

вміє розв’язувати задачі різних типів за темою «Рух тіла під дією кількох сил»

31.03

80 (21)

Розв’язування задач з теми «Рух тіла під дією кількох сил»

вміє розв’язувати задачі різних типів за темою «Рух тіла під дією кількох сил»

02.04

81 (22)

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

вміє розв’язувати задачі різних типів, застосовуючи теоретичні знання, отримані в ході вивчення теми V «Рух і взаємодія. Закони збереження»

03.04

82 (23)

Захист учнівських проектів

демонструє знання, отримані в ході роботи над проектом в межах теми V «Рух і взаємодія. Закони збереження»; вміння працювати індивідуально чи в команді; оцінювати роботу інших учнів

07.04

83 (24)

Контрольна робота № 7 з теми «Рух тіла під дією кількох сил»

09.04

84 (25)

Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

формулює та записує закон всесвітнього тяжіння;

застосовує закони збереження для пояснення фізичних явищ і процесів; оцінює фундаментальний характер законів збереження; застосовує набуті знання, формули імпульсу тіла, законів збереження імпульсу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

10.04

85 (26)

Розв’язування задач з теми «Закон збереження імпульсу»

вміє розв’язувати задачі різних типів за темою «Закон збереження імпульсу»

14.04

86 (27)

Розв’язування задач з теми «Закон збереження імпульсу»

вміє розв’язувати задачі різних типів за темою «Закон збереження імпульсу»

16.04

87 (28)

Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики

знає поняття реактивного руху; розуміє фізичні основи ракетної техніки; оцінює досягнення людства та внесок України в освоєння космосу

17.04

88 (29)

Розв’язування задач з теми «Реактивний рух»

вміє розв’язувати задачі різних типів за темою «Реактивний рух»

21.04

89 (30)

Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах

застосовує закони збереження для пояснення фізичних явищ і процесів; застосовує набуті знання, формули законів збереження механічної енергії та імпульсу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

23.04

24.04

90 (31)

Розв’язування задач з теми «Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах»

вміє розв’язувати задачі різних типів за темою «Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах»

24.04

28.04

91 (32)

Розв’язування задач з теми «Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах»

вміє розв’язувати задачі різних типів за темою «Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах»

28.04

30.04

92 (33)

Розв’язування задач з теми «Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах»

вміє розв’язувати задачі різних типів за темою «Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах»

30.04

93 (34)

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 7. «Вивчення закону збереження механічної енергії»

застосовує набуті знання, формули імпульсу тіла, законів збереження механічної енергії та імпульсу під час виконання лабораторних робіт;

05.05

94 (35)

Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження

оцінює роль законів Ньютона у розвитку фізичного знання, фундаментальний характер законів збереження

07.05

95 (36)

Розв’язування задач. Підготов-ка до контрольної роботи

вміє розв’язувати задачі різних типів, застосовую-чи теоретичні знання, отримані в ході вивчення теми V «Рух і взаємодія. Закони збереження»

08.05

96 (37)

Захист учнівських проектів

демонструє знання, отримані в ході роботи над проектом в межах теми V «Рух і взаємодія. Закони збереження»; вміння працювати індивідуально чи в команді; оцінювати роботу інших учнів

12.05

97 (38)

Контрольна робота № 8 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»

14.05

98 (39)

Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла. Фізика і науково-технічний прогрес

оцінює межі застосування класичної механіки, межі застосування фізичних законів і теорій, досягнення людства та внесок України в освоєння космосу

15.05

ФІЗИКА ТА ЕКОЛОГІЯ (3 год.)

99 (1)

Фізика та екологія. Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії

знає фізичні параметри забрудненості довкілля (механічної, шумової, електромагнітної, радіаційної); фізико-технічні основи роботи засобів попередження та очищення довкілля від викидів; визначає фізичні параметри безпечної життєдіяльності людини за довідниковими джерелами.

19.05

100 (2)

Альтернативні джерела енергії

знає фізичні основи безпечної енергетики;

визначає фізичні параметри безпечної життєдіяльності людини за довідниковими джерелами.

21.05

101 (3)

Урок-семінар. Сучасні проблеми екології та енергетики в Україні та світі

усвідомлює необхідність екологічно виваженого вико-ристання досягнень сучасної фізики для суспільного розвитку, вплив цього процесу на життя та майбутнє існування людей на Землі; причинно-наслідкові зв’язки у взаємодії людини, суспільства і природи

22.05

102

Повторення матеріалу вивченого за ІІ семестр

26.05

103

Повторення матеріалу вивченого за ІІ семестр

28.05

104

Повторення матеріалу вивченого за рік

29.05

105

Повторення матеріалу вивченого за рік

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.