Календарне планування з фізики (нові вимоги). 8 клас. 2019-2020 н.р.

Фізика

Для кого: 8 Клас

30.04.2020

807

97

0

Опис документу:
Календарне планування з фізики (8 клас) на 2019-2020 навчальний рік, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І. (2 години на тиждень) в редакція 2017 року з очікуваними результатами
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування

ФІЗИКА

8 КЛАС

І семестр

(70 год, 2 год на тиждень)

за програмою «Фізика. 7-9 класи» (нова редакція 2017)

з/п

Тема

Кількість годин

1-й семестр

32

Теплові явища

32

1

Теплові явища

32

2-й семестр

38

Електричні явища

37

2

Електричний струм

37

Резерв навчального часу

1

План виконання навчальної програми

Назва

Дата

Назва

Дата

Лабораторні роботи

Контрольні роботи

1

Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури

08.10

1

Теплові явища

22.10

2

Визначення питомої теплоємності речовини

10.10

2

Теплові явища

24.12

з/п

Тема. Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати

Дата

При-мітка

ТЕПЛОВІ ЯВИЩА (31 год.)

І. Теплові явища (31 год.)

1

Рух молекул і тепловий стан тіл. Температура. Термометри. Темпера-турна шкала. Теплова рівновага

розуміє властивості теплового руху; володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (температура,) та її одиниці; знає способи вимірювання температури; принци-пи побудови температурної шкали Цельсія;

03.09

2

Залежність розмірів фізичних тіл від температури. Агрегатні стани речови-ни. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів

розуміє особливості руху атомів i молекул речовини в різних агрегатних станах речовини; фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів; пояснює залежність розмірів фізичних тіл від температури.

05.09

3

Внутрішня енергія. Способи змінення внутрішньої енергії тіла.

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (внутрішня енергія) та її одиниці; знає два способи зміни внутрішньої енергії тіла;

10.09

4

Види теплообміну. Розв’язування задач з теми «Внутрішня енергія»

знає види теплообміну; застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів

12.09

5

Теплопровідність.

володіє поняттям теплопровідності, формулює визначення теплопровідності

17.09

6

Конвекція. Випромінювання

володіє поняттям конвекції та випромінювання, формулює визначення конвекції та випромінювання

19.09

7

Кількість теплоти. Питома теплоєм-ність речовини. Розрахунок кількості теплоти при нагріванні/охолодженні тіла.

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (кількість теплоти, питома теплоємність) та їхні одиниці; пояснює графіки теплових процесів (нагрівання/ охолодження);

24.09

8

Розв’язування задач з теми «Кількість теплоти»

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів

26.09

9

Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу.

застосовує рівняння теплового балансу; аналізує графіки теплових процесів

01.10

10

Розв’язування задач з теми «Рівняння теплового балансу»

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів

03.10

11

Лабораторна робота № 1 «Вивчення теплового балансу за умов змішу-вання води різної температури».

користується термометром, калориметром; дотримується правил безпеки під час про-ведення експериментів; застосовує набуті знання в процесі виконання лабораторних робіт;

08.10

12

Лабораторна робота № 2 «Визначен-ня питомої теплоємності речовини».

користується термометром, калориметром; дотримується правил безпеки під час про-ведення експериментів; застосовує набуті знання в процесі виконання лабораторних робіт;

10.10

13

Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища»

ситуативні вправи і задачі на аналіз перебігу теплових процесів; усвідомлення важливос-ті енергозбережувальних заходів у масшта-бах родини, громади, країни; вплив тепло-вих машин та інших засобів теплотехніки на довкілля

15.10

14

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів

17.10

15

Контрольна робота з теми: «Теплові явища»

22.10

16

Агрегатні стани речовини. Криста-лічні та аморфні тіла. Наноматеріали

розуміє особливості руху атомів i молекул речовини в різних агрегатних станах речовини; фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів; володіє поняттям кристалічні тіла, аморфні тіла, наноматеріали

24.10

17

Температура плавлення.

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (температура плавлення) та її одиниці

05.11

18

Питома теплота плавлення. Розраху-нок кількості теплоти при плавленні/ твердненні тіл. Розв’язування задач

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (питома теплота плавлення) та її одиниці; пояснює графіки теплових процесів (плавлення/ тверднення);

07.11

19

Розв’язування задач. Самостійна робота

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів

12.11

20

Випаровування та конденсація. Кипіння. Температура кипіння

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (температура)

14.11

21

Питома теплота пароутворення. Розв’язування задач

володіє поняттям, формулює визначення фі-зичної величини (питома теплота пароутво-рення) та її одиниці; пояснює графіки тепло-вих процесів (пароутворення/конденсація);

19.11

22

Розв’язування задач. Самостійна робота

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів

21.11

23

Згорання палива. Розрахунок кількос-ті теплоти внаслідок згорання палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (питома теплота згорання палива, коефіцієнту корисної дії) та їхні одиниці;

26.11

24

Розв’язування задач з теми «Теплота згоряння палива»

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів

28.11

25

Розв’язування задач. Самостійна робота

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів

03.12

26

Теплові двигуни. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна

знає види теплових машин; пояснює принцип дії теплових двигунів; визначає переваги і недоліки впливу теплових машин та інших засобів теплотехніки на довкілля

05.12

27

Деякі види теплових двигунів

знає види теплових машин;

10.12

28

Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів

усвідомлює необхідність використання енергозбережувальних технологій

12.12

29

Розв’язування задач з теми «Теплові явища»

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів

17.12

30

Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища»

ситуативні вправи і задачі на аналіз перебігу теплових процесів; усвідомлення важливос-ті енергозбережувальних заходів у масшта-бах родини, громади, країни; вплив тепло-вих машин та інших засобів теплотехніки на довкілля

19.12

31

Контрольна робота з теми: «Теплові явища»

24.12

32

Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища»

ситуативні вправи і задачі на аналіз перебігу теплових процесів; усвідомлення важливос-ті енергозбережувальних заходів у масшта-бах родини, громади, країни; вплив тепло-вих машин та інших засобів теплотехніки на довкілля

26.12

Орієнтовні теми навчальних проектів

Екологічні проблеми теплоенергетики та теплокористування. Енергозбережувальні технології.

Унікальні фізичні властивості води

Рідки кристали та їх використання.

Полімери. Наноматеріали.

Холодильні машини. Кондиціонер, теплові насоси.

Календарне планування

ФІЗИКА

8 КЛАС

ІІ семестр

(70 год, 2 год на тиждень)

за програмою «Фізика. 7-9 класи» (нова редакція)

з/п

Тема

Кількість годин

1-й семестр

32

Теплові явища

32

1

Теплові явища

32

2-й семестр

38

Електричні явища

38

2

Електричний струм

38

План виконання навчальної програми

Назва

Дата

Назва

Дата

Лабораторні роботи

Контрольні роботи

3

Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра

27.02

1

Електричний струм

20.02

4

Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників

31.03

2

Електричний струм

17.03

5

Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників

12.04

3

Електричні явища

21.05

з/п

Тема. Зміст навчального матеріалу

Вимоги до учнів

Дата

Примітка

Електричні явища (37 год.)

ІІ. Електричний струм (37 год.)

33 (1)

Електричні явища. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів.

знає поняття електричного заряду, механізми електризації; розуміє природу процесу електризації

14.01

34 (2)

Взаємодія заряджених тіл. Електричне поле.

знає характер взаємодії заряджених тіл; графічно зображає електричне поле

16.01

35 (3)

Розв’язування задач з теми: «Електричне поле»

застосовує знання про електричне поле в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

21.01

36 (4)

Закон збереження електричного заряду.

формулює закон збереження електричного заряду; застосовує закон збереження електричного заряду в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

23.01

37 (5)

Закон Кулона.

формулює закон Кулона; застосовує закон Кулона в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

28.01

38 (6)

Розв’язування задач з теми: «Закон Кулона».

застосовує закони Кулона і збереження електричного заряду в процесі розв’я-зування фізичних задач різних типів

30.01

39 (7)

Електричний струм. Дії електричного струму. Провідники, напівпровідники, діелектрики. Струм у металах.

розуміє природу електричного струму в різних середовищах; знає умови виникнення електричного струму

04.02

40 (8)

Джерела електричного струму.

розрізняє джерела електричного струму, розуміє принцип роботи джерела електричного струму

06.02

18.02

41 (9)

Електричне коло та його основні елементи.

креслить схеми простих електричних кіл; складає прості електричні кола

11.02

42 (10)

Контрольна робота з теми: «Електричний струм»

13.02

20.02

43 (1)

Сила струму. Амперметр.

формулює визначення фізичної величини сила струму і її одиниці; користується вимірювальними приладами для визначення сили струму

18.02

25.02

44 (2)

Електрична напруга. Вольтметр.

формулює визначення фізичної величини напруга і її одиниці; користується вимірювальними приладами для визначення напруги

20.02

45 (3)

Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола.

формулює визначення фізичної величини (опір провідника) і її одиниці; формулює закон Ома для ділянки кола;

користується вимірювальними приладами для визначення опору

25.02

27.02

46 (4)

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 3 «Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра».

користується вимірювальними приладами для визначення опору під час виконання лабораторних робіт

27.02

47 (5)

Розв’язування задач з теми: «Закон Ома».

застосовує закон Ома для ділянки кола в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

03.03

48 (6)

Залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та матеріалу. Реостати.

знає формули залежності опору провідника від його довжини, площі перерізу та питомого опору матеріалу

05.03

49 (7)

Розв’язування задач з теми: «Опір провідника»

застосовує формули залежності опору провідника від його довжини, площі перерізу та питомого опору матеріалу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

10.03

50 (8)

Навчальний проект №3

ситуативні вправи і задачі на усвідомлення важливості заощадливого використання електроенергії з метою зменшення витрат сімейного бюджету; формування свідомості дотримання правил безпеки під час роботи з електричними приладами й пристроями

12.03

51 (9)

Контрольна робота з теми: «Електричний струм»

17.03

52 (1)

Послідовне з’єднання провідників.

знає формули сили струму, напруги, опору для послідовного з’єднання про-відників; застосовує формули сили струму, напруги, опору для послідовного з’єднання провідників в процесі роз-в’язування фізичних задач різних типів

19.03

53 (2)

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 4 «Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників».

застосовує формули сили струму, напруги, опору для послідовного з’єднання провідників під час виконання лабораторних робіт

31.03

54 (3)

Розв’язування задач з теми: «Послідовне з’єднання провідників».

застосовує формули сили струму, напруги, опору для послідовного з’єднання провідників в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

02.04

55 (4)

Паралельне з’єднання провідників.

знає формули сили струму, напруги, опору для паралельного з’єднання провідників; застосовує формули сили струму, напруги, опору для паралельного з’єднання провідників в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

07.04

56 (5)

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 5 «Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників».

застосовує формули сили струму, напруги, опору для паралельного з’єднання провідників під час виконання лабораторних робіт

09.04

57 (6)

Розв’язування задач з теми: «Паралельне з’єднання провідників».

застосовує формули сили струму, напруги, опору для паралельного з’єд-нання провідників в процесі розв’язу-вання фізичних задач різних типів

14.04

58 (7)

Робота й потужність електричного струму.

формулює визначення фізичної величини (робота і потужність електричного струму) і її одиниці; застосовує формули роботи і потужності електричного струму в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

16.04

59 (8)

Розв’язування задач з теми: «Робота й потужність електричного струму».

застосовує формули роботи і потужності електричного струму в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

21.04

60 (9)

Закон Джоуля  Ленца. Електронагрівальні прилади.

формулює закон Джоуля–Ленца;

розраховує спожиту електричну енергію за допомогою побутового лічильника електроенергії

23.04

61 (10)

Розв’язування задач з теми: «Закон Джоуля-Ленца».

вміє розв'язувати задачі різного типу на застосування знань за темою «Закон Джоуля-Ленца»

28.04

62 (11)

Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея для електролізу.

розуміє природу електричного струму в різних середовищах; формулює визна-чення фізичної величини (електрохіміч-ний еквівалент) і їхні одиниці; формулює закон Фарадея для електролізу

30.04

63 (12)

Розв’язування задач з теми: «Закон Фарадея».

вміє розв'язувати задачі різного типу на застосування знань за темою «Закон Фарадея»

05.05

64 (13)

Електричний струм у газах.

розуміє природу електричного струму в різних середовищах; розрізняє види електричного розряду в газах

07.05

65 (14)

Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями.

оцінює параметри струму, безпечні для людського організму, можливості захисту людини від ураження електричним струмом; дотримується правил безпеки під час роботи з електричними приладами й пристроями

12.05

66 (15)

Узагальнюючий урок із теми «Електричні явища».

вміє розв’язувати задачі різних типів, застосовуючи теоретичні знання, отримані в ході вивчення теми «Електричні явища»

14.05

67 (16)

Навчальний проект №4

ситуативні вправи і задачі на усвідомлен-ня важливості заощадливого використан-ня електроенергії з метою зменшення витрат бюджету; формування свідомості дотримання правил безпеки під час роботи з електричними приладами

19.05

68 (17)

Контрольна робота з теми: «Електричні явища»

21.05

69

Способи збереження енергетичних ресурсів. Енергозберігаючі технології

вміє заощадливого використовувати електроенергію з метою збереження енергетичних ресурсів; знає різні енергозберігаючі технології

26.05

70

Використання енергії людиною та охорона природи

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику; значення енергії електричного струму в побуті й техніці

28.05

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.