РОЛЬ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ У РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Інклюзивна освіта

Для кого: Дошкільнята (5-6 років)

05.08.2019

2337

106

0

Опис документу:
стаття присвячена проблемі трудового виховання дошкільників як важливого чинника виховання особистості; формування любові до праці за допомогою впровадження різних методів та прийомів керівництва трудовою діяльністю дошкільників
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Троцька Валентина Михайлівна

вихователь інклюзивної групи

Романівського центру розвитку дитини

«РОЛЬ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ У РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ»

«Праця стає великим вихователем, коли вона входить у духовне життя наших вихованців, дає радість дружби і товариства, розвиває допитливість, народжує хвилюючу радість подолання труднощів, відкриває все нову і нову красу в навколишній світ» В.О.Сухомлинський

Анотація: стаття присвячена проблемі трудового виховання дошкільників як важливого чинника виховання особистості; формування любові до праці за допомогою впровадження різних методів та прийомів керівництва трудовою діяльністю дошкільників.

Ключові слова: трудове виховання, особливі освітні потреби.

Аннотация: статья посвящена проблеме трудового воспитания дошкольников как важного фактора воспитания личности; формирование любви к труду с помощью применения различных методов и приемов руководства трудовой деятельностью дошкольников.

Ключевые слова: трудовое воспитание, особые образовательные потребности.

Annotation: the article is devoted to the problem of labor education of preschool children as an important factor in the education of the individual; the formation of love for work through the introduction of various methods and techniques of leadership in the work of preschoolers.

Key words: labor education, special educational needs.

Особлива роль у корекційно-розвитковій роботі з дітьми, що мають порушення у фізіологічному чи психічному розвитку, відводиться трудовому вихованню. Але корекційно-розвитковий ефект можливий лише за умови спеціальної організації трудового навчання, тобто якщо він є корекційно спрямованим. Максимально можливий розвиток може бути досягнуто тільки при дотриманні ряду умов: застосування програми і методів навчання, що відповідають реальному віковому періоду і реальним можливостям дітей з вадами розвитку та цілям їх виховання. Трудова діяльність є одним з важливих чинників виховання особистості [7,с.131].

Трудове виховання дітей дошкільного віку – це діяльність, що спрямована на розвиток загальних здібностей, формування психологічної готовності, відповідального ставлення до праці, а також впливає на розумовий та фізичний розвиток дитини. Трудове виховання дошкільників є одним із важливих напрямів виховного процесу, спрямованого не тільки на отримання первинних трудових знань, умінь та навичок, а й духовне збагачення особистості, формування необхідних якостей поведінки в соціумі, що сприяє закріпленню ефективних форм спілкування [3,с.4].

Проблемі трудового виховання, його впливу на формування особистості дитини з обмеженими можливостями, надавав великого значення Лев Семенович Виготський. Він стверджував, що найбільш ефективною і дієвою формою впливу на вихованця є трудова діяльність, яку легше організувати. В процесі трудової діяльності у дітей з особливими потребами формуються цілеспрямовані способи діяльності, які відіграють важливу роль у загальному їх розвитку [6,с.1].

Завданнями закладу дошкільної освіти, окресленими в Законі України «Про освіту», «Дошкільну освіту», передбачається трудове виховання дітей дошкільного віку, яке розпочинається з молодшого віку. Базовий компонент дошкільної освіти зазначає одне із завдань – це виховання працею; основною метою визначає жити в злагоді з довкіллям, іншими людьми і з самою собою. Потрібно зазначити, що трудове виховання дошкільнят здійснюють на основі чинної програми, за якою працює ЗДО й за програмами для дітей з особливими освітніми потребами («Віконечко», тощо) [3,с.5].

Завдання трудового виховання в ЗДО:

 • формувати у вихованців позитивні особисті якості, прагнення до праці, зацікавленість до праці дорослих й бажання наслідувати;

 • сформувати систему знань, які необхідні для трудової діяльності, соціального і життєвого самовизначення;

 • формувати мотивацію, позитивно-емоційного, ціннісного ставлення до праці як до способу самореалізації людини;

 • формувати досвід суспільно корисної виробничої діяльності, вміння використовувати свої знання на практиці;

 • мотивувати відповідне ставлення до трудових обов’язків, прагнення доводити справу до кінця;

 • розвивати трудові навички, навички самообслуговування;

 • розширювати уявлення про працю дорослих, соціальну значущість, її види, особливості;

 • виховувати вміння працювати в колективі й шанобливе ставлення до праці, тощо [3,с.5].

Трудове виховання дітей з ооп сприяє:

 • розвиток особистих трудових умінь дітей, розширення уявлень про навколишнє середовище в процесі праці; виховання готовності працювати в колективі;

 • моральне виховання;

 • фізичний розвиток (удосконалення координації рухів рук, дрібної моторики, зорової координації);

 • розумове виховання (розвиток сприймання, уявлень, мислення, оволодіння різними знаряддями праці, набуття вмінь планувати та передбачати результати праці);

 • мовленнєвий розвиток (збагачення та розширення словника);

 • естетичне виховання (вміння працювати правильно та охайно) [6,с.24].

При роботі з дітьми використовуються різні види трудової діяльності:

 • праця з самообслуговування

 • господарсько-побутова праця (трудові доручення тощо)

 • праця в природі (догляд за рослинами й тваринами)

 • ручна (художня) праця (робота з папером, природнім матеріалом)

Методи й прийоми керівництва трудовою діяльністю дошкільників:

 • формувати у дітей доброзичливе ставлення до усіх учасників трудової діяльності, прагнути допомогти один одному;

 • види й зміст праці мають відповідати віковим й індивідуальним можливостям дітей;

 • створення сприятливої психологічної атмосфери, дотримання вимог безпеки, норм навантаження;

 • спрямовувати увагу та зусилля дітей на якісне виконання трудових дій;

 • показ, пояснення й приклад дорослого, створення ігрових й проблемних ситуацій, оцінювання тощо [2,с.9].

Форми організації елементарної трудової діяльності:

Зазначені види елементарної трудової діяльності реалізуються у таких організаційних формах: трудові доручення; чергування; колективна праця [2,с.10].

Доручення використовуються на кожному віковому етапі в усіх видах праці. Вони, як правило, надходять від дорослого і є різноманітними за складністю (прості, складні), способом організації дітей (індивідуальні або колективні), часом виконання (короткотривалі, епізодичні, довготривалі). Вихователь пропонує дітям різні за змістом доручення, пов’язані з іграми, організацією занять і побутових процесів, виконанням окремих прохань дорослих або дітей.

Колективна праця організовується зі старшими дошкільниками 1-2 рази на тиждень. Це здебільшого господарсько-побутова, художня праця, праця у природі. Для колективної праці можна організовувати дітей як фронтально (всією групою), так і підгрупами. Важливо враховувати при цьому їхні індивідуальні особливості. Зокрема, доцільно об’єднувати активних дітей з однолітками, пасивнішими у взаєминах, які їм симпатизують, а в різновікових групах варто до колективу старших дошкільників залучати молодших за віком для взаємозбагачення життєвого досвіду дітей обох вікових категорій [6,с.27].

Трудовому вихованню дітей з особливими освітніми потребами у дошкільному закладі приділяється особлива увага. На час вступу до дошкільного закладу діти, як правило, безпорадні в самообслуговуванні, а також у виконанні простих трудових доручень. У більшості випадків це наслідок недосконалої організації виховання дітей у сім’ї. У процесі спеціально організованого трудового виховання особистість вихованця поступово удосконалюється. Трудова діяльність може відбуватись в процесі освітньої діяльності не лише на занятті, а й прогулянці тощо.

Заклад дошкільної освіти враховуючи індивідуальні й вікові особливості дітей з особливими освітніми потребами, в колективі однолітків навчає їх проявляти активність, ініціативність, свідомо робити вибір, досягати компромісного вирішення проблемного питання, приймати самостійні рішення.

Разом з цим досвід показав, що їм цілком доступне і посильне самообслуговування, прості види ручної праці, господарсько-побутової (прибирання ігрових осередків, догляд кімнатних рослин, різні доручення). Так як і звичайні діти, вони здатні брати участь у суспільно-корисній праці дорослих. При особливій організації праця в особливих дошкільників може набувати достатньо розвинутих форм, здійснюючи вплив на розвиток їх особистості.

Важливою умовою трудового виховання дітей з особливими потребами є забезпечення принципу наступності й системності за роками навчання, сутність якого полягає у послідовному розширенні та поглибленні знань і практичних навичок. Програмові вимоги з трудового виховання дітей з відхиленнями у розвитку повинні бути навчальними, виховними та носити чітко спрямований корекційно-розвитковий характер:

 • Забезпечити максимально можливу для даної дитини самостійність в побутовому і санітарно - гігієнічному обслуговуванні себе;

 • Виробити позитивне ставлення до посильних видів праці, готовність до допомоги в господарсько-побутовій праці в сім’ї або в закладі освіти, уміння виконувати нескладні види цієї праці;

 • Сформувати звичку і позитивну установку до певного виду праці;

 • За індивідуальних можливостей кожного навчити переключатися з виконання однієї знайомої операції на іншу, виконувати декілька взаємозалежних операцій послідовно;

 • Дати можливість вихованцям самообслуговуватись, жити в колективі, по можливості соціально адаптуватися в суспільстві [7,с.3].

Отже, праця - головний вихователь. Необхідно допомогти дітям, що мають порушення у фізіологічному чи психічному розвитку, побачити в ньому джерело розвитку своїх здібностей і моральних якостей, підготувати їх до трудової діяльності та суспільного життя. Завдання виховання працьовитості - одна з найважливіших у системі формування особистості. Успішне формування особистості може здійснюватися тільки на основі організованого поєднання виховної роботи з практичною трудовою діяльністю. Представники педагогічної думки (Ушинський К.Д., Макаренко А.С. та інші) бачили у праці велику перетворюючу силу, яка забезпечує прогресивний розвиток як суспільства в цілому, так і кожної людини окремо [7,с.4].

Саме у навчально-виховному процесі відбувається розвиток усіх складових самовдосконалення особистості, у першу чергу потреби у самоствердженні та самореалізації, що є невід’ємною частиною соціального становлення сучасної людини.

Джерела:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф, д-р пед. наук; Авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. ― К.: Видавництво, 2012. – 26 с.

 2. Організація трудової діяльності в дитячому садку/Фесенко О.В. – Х.:ВГ «Основа»,2018. – 144 с.

 3. Організація трудової діяльності в дитячому садку. –Х.:ВГ «Основа», 2008. - 187.

 4. Комплекс програмно-методичного забезпечення «Зміст корекційно-спрямованого навчання і виховання розумово відсталих дітей у спеціальних дошкільних закладах» (програма з трудового виховання, методичні рекомендації, дидактичні матеріали) / О.В.Чеботарьова. ─ К.: 2012. - 112 с.( http://lib.iitta.gov.ua/1620/1/kniga2_PRINT.pdf)

 5. «Віконечко». Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку / за ред. проф. Т.В. Сак. – 2012. – 238с

 6. http://osvita.ua/vnz/reports/pedagog/14680/

 7. http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1503/Inkloozivna%20osvita.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.