Програма стажування для майстрів виробничого навчання

Опис документу:
Програма стажування призначена для підвищення чи підтвердження робочої кваліфікації на виробництві, працівників ПТНЗ, а саме майстрів в/н з професії: “Секретар-керівника, Оператор комп’ютерного набору” ІІ та І категорій. Метою стажування є практичне вивчення майстрами сучасної техніки і технології виробництва, наукової організації праці, виробничого досвіду, удосконалення професійної майстерності, які конкретно виражаються в підвищенні або підтвердженні робочої кваліфікації, і на цій основі –

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Зміст

І.        Пояснювальна записка.

ІІ.      Методичні рекомендації.

ІІІ.     Професійно-кваліфікаційна характеристика.

 1. Схема розподілу часу за основними напрямками робіт.

 1. Тематичний план стажування.

 1. Програма стажування.

 1. Вимоги до написання рефератів.

 1. Тематика рефератів для майстрів виробничого навчання.

 1. Орієнтовний план складання звіту.

 1. Література.

І.  Пояснювальна записка

Програма стажування призначена для  підвищення чи підтвердження робочої кваліфікації на виробництві, працівників ПТНЗ, а саме майстрів в/н  з професії: “Секретар-керівника, Оператор комп’ютерного набору” ІІ та І категорій.

Програма розроблена у відповідності до інструктивно-методичних вказівок щодо організації і проведення стажування майстрів в/н, з урахуванням Закону України “Про освіту”, “Положення про атестацію”, типової програми виробничої технологічної практики, типової програми підвищення кваліфікації робітників на виробництві та інших нормативних документів Міністерства Освіти.

Метою стажування є практичне вивчення майстрами сучасної техніки і технології виробництва, наукової організації праці, виробничого досвіду, удосконалення професійної майстерності, які конкретно виражаються в підвищенні або підтвердженні робочої кваліфікації, і на цій основі – забезпечення підвищення якості професійної підготовки майбутнього спеціаліста до самостійної високопродуктивної роботи на підприємстві, їх гнучкості і мобільності на ринку праці.

Основними завданнями стажування є:

 • ознайомлення з виробничим процесом підприємства;

 • засвоєння та удосконалення практичних навиків ведення діловодства на підприємстві, оформлення та набір (друк) службових документів різних типів, на комп’ютері;

 • вивчення організації праці, питань економії та раціонального використання матеріальних ресурсів;

 • забезпечення високої якості робіт;

 • суворого дотримання вимог безпеки праці, пожежної безпеки, електробезпеки і вимог експлуатаційних інструкцій.

Майстер виробничого навчання в процесі стажування поповнює і закріплює знання, вміння і навички з професії. Вивчає прийоми і методи передовиків і новаторів виробництва, ведення нормативно-технічної документації, безпечні умови праці, розробляє пропозиції по впровадженню отриманих знань, вмінь і навичок в навчальний процес.

Стажування проводиться на передових підприємствах, установах різної форми власності, які застосовують новітню техніку і технологію, засоби механізації та автоматизації виробничих процесів, прогресивні методи організації праці. До таких підприємств, як правило належать ті, для яких ПТНЗ здійснює професійну підготовку робітничих кадрів.

Об’єм та зміст стажування визначається програмою, яка включає суто виробничі  види робіт, орієнтується на певні виробничі об’єкти (підприємства, цехи тощо), відповідає вимогам сучасного розвитку техніки, технології, науки, охоплює різноманітні форми організації сучасного виробництва, включає прийоми обслуговування новітнього обладнання, сучасні технології, опирається на передовий виробничий досвід і методи праці.

ІІ.  Методичні рекомендації

Направлення майстрів виробничого навчання на стажування оформлюється наказом по навчальному закладу, а прийом – відповідним наказом по підприємству чи установі.

Перед направленням на стажування, майстра виробничого навчання інструктує старший майстер навчального закладу. Під час інструктажу роз’яснюється мета та завдання стажування, місце проходження та вимоги до стажиста, зміст програми. Завдання майстру виробничого навчання видається в залежності від мети з якою його направляють на стажування.

Кожному стажисту видається індивідуальне завдання по спеціальності, яке ставить своєю метою більш глибоке вивчення окремих питань виробництва.

В основу індивідуальних завдань майстрам-стажистам включаються питання технічного рівня та технологічних показників роботи, виходячи з вимог інтенсивного розвитку виробництва та підвищення його ефективності. При цьому основну увагу акцентують на технічному переозброєнні виробництва, впровадження новітньої техніки і технології, що забезпечує високий ріст продуктивності праці, покращує якість продукції.

Обов’язково для всіх стажистів є такі завдання, як підвищення чи підтвердження розряду, категорії, написання реферату або методичної розробки. Можуть передбачатись інші завдання. Теми рефератів і методичних розробок визначаються заступниками директора з ВН та НМР.

Керівники підприємств, організацій, установ, на підставі договорів (угод) з навчальним закладом, визначають робочі місця для стажистів, призначають керівників стажування з числа досвідчених інженерно-технічних працівників чи висококваліфікованих робітників.

Загальне керівництво на час стажування майстрів виробничого навчання здійснює один із ведучих спеціалістів підприємства, який організовує стажування, перевіряє ступінь виконання майстрами-стажистами програми стажування, надає методичну допомогу, відповідає за безпечні умови праці.

Безпосереднє керівництво стажуванням в цехах, відділах, на дільницях здійснюється постійно працюючими в них ведучими спеціалістами, які забезпечують виконання стажистами програми стажування, перевіряють якість роботи, рівень надбаних практичних навиків.

 Всі роботи, передбачені програмою стажування, виконуються стажистом без оплати і записуються в спеціальному щоденнику, який представляється кваліфікаційній комісії як звіт про проходження стажування.

На основі програми стажування керівники підприємств і навчального закладу складають робочі плани проведення стажування з урахуванням специфіки підприємств. В них вказуються для кожного стажиста конкретні робочі місця та терміни роботи на цих місцях (згідно режиму роботи підприємств), визначаються особливості роботи.

Під час проходження стажування на підприємстві, стажисти працюють по режиму, що діє в цехах та на дільницях підприємств. Тривалість робочого дня для стажистів становить 8 год.

Під час стажування майстри-стажисти ведуть журнали (щоденники) обліку виробничих робіт.

Стажування майстрів виробничого навчання завершується атестацією, яку здійснює комісія у складі керівників підрозділів підприємства, де проводилось стажування, керівника групи стажистів та представників ПТНЗ в особі заступника директора з навчально-виробничої роботи і старшого майстра. Майстер-стажист подає комісії звіт та щоденник про проходження стажування, складає кваліфікаційний іспит.

У випадку невиконання завдання, або не здачі кваліфікаційного екзамену – свідоцтво стажисту не видається, і у наступному році він знову підлягає направленню на стажування.

Після здачі кваліфікаційного екзамену майстер виробничого навчання пред’являє методичній комісії училища реферат, в якому обумовлено необхідність і методика застосування в навчальному процесі вивченого виробничого досвіду, прогресивної організації праці, нової техніки, технології тощо. Розглянувши реферат комісія приймає рішення про доцільність його застосування в навчальному процесі.

Копії посвідчення зберігаються в особових справах майстрів виробничого навчання постійно.

ІІІ.  Професійно-кваліфікаційна характеристика

Кваліфікаційну характеристику складено у відповідності до Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника (ЄТКД) в яку включено перелік основних робіт, які повинен вміти виконувати робітник даної професії і кваліфікації, з урахуванням пропозицій спеціалістів підприємств-замовників кадрів.

СЕКРЕТАР-КЕРІВНИКА

Завданні та обов'язки. Виконує технічні функції, що охоплюють забезпечення і обслуговування роботи керівника підприємства або його підрозділів. Одержує необхідні керівникові відомості від підрозділів або виконавців, викликає за його дорученням працівників. Організує телефонні переговори керівника, приймає і передає телефонограми, записує в час відсутності керівника прийняті повідомлення і доводить до його відома їх зміст. Здійснює роботи щодо підготовки засідань і нарад, які проводить керівник (збирання необхідних матеріалів, повідомлення учасників про час, місце і порядок денний засідання або наради, ведення реєстрації), оформляє протоколи. Забезпечує робоче місце керівника канцелярським приладдям, засобами організаційної техніки, створює сприятливі умови для його ефективної роботи. Передає та приймає інформацію за допомогою приймально-передавальних пристроїв. Виконує машинописні роботи із рукописних, машинописних і друкарських оригіналів, у тому числі підготовку матриць для одержання копій матеріалу на друкарських машинах різних систем. Відтворює на комп’ютері записи, зроблені на магнітних носіях (із застосуванням диктофонів, магнітофонів) або друкує під диктування. Веде діловодство, приймає кореспонденцію, яка надходить на ім'я керівника, здійснює її систематизацію відповідно до прийнятого на підприємстві порядку і передає після її розгляду керівником у підрозділи або конкретним виконавцям для використання в процесі їх роботи або підготовки відповіді, стежить за строками виконання доручень керівника, взятих на контроль. Приймає документи на підпис керівника і особисті заяви працівників. Організує приймання відвідувачів, виявляючи при цьому тактовність і увагу до них, сприяє оперативності розгляду заяв і пропозицій працівників. Формує справи відповідно до затвердженої номенклатури. забезпечує їх зберігання і у встановлені строки здає до архіву.

Повинна знати: постанови, розпорядження, накази, положення, інструкції та інші керівні матеріали щодо ведення діловодства; керівний склад підприємства та його підрозділів; машинопис; правила орфографії та пунктуації; порядок розміщення матеріалу під час друкування різних документів; правила друкування ділових листів з використанням типових форм; правила експлуатації комп’ютерної техніки, диктофонів, магнітофонів; правила користування приймально-передавальними пристроями; стандарти системи організаційно-розпорядчої документації; правила внутрішнього трудового розпорядку,

Кваліфікаційні вимоги.

повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, або спеціальна підготовка за встановленою програмою, що передбачає друкування зі швидкістю понад 200 ударів за хвилину. Стаж роботи в діловодстві за професією секретар – керівника не менше 1 року.

 ОПЕРАТОР КОМП’ЮТЕРНОГО НАБОРУ

                                                                               Кваліфікація - ІІ категорія

Повинен знати: правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку; технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується; послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах); стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; діловодство; правила орфографії та пунктуації; технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера; основи організації праці; основи законодавства про працю; правила захисту інформації.

Повинен уміти: виконувати операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних; готувати до роботи устаткування: магнітні диски, стрічки, картки, папір; працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням; оперувати з файлами, записувати текст на дискету або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв; виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо); керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів і графічних документів, розрахунків таблиць, переліків, списків тощо); своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування; доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп’ютерного устаткування; здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення; постійно вдосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою. У разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство.

Загальнопрофесійні вимоги

 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

 • дотримуватись норм технологічного процесу;

 • не допускати браку в роботі;

 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

 • знати інформаційні технології.

Вимоги до кваліфікаційного  рівня осіб, які навчатимуться в системі  професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи..

Сфера професійного використання випускника:

 • обслуговування комп’ютерних і інтелектуальних пристроїв, систем і мереж обробки інформації та прийняття рішень;

 • комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації;

 • обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем.

Специфічні вимоги:

7.1.    Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 17 років.

7.2.    Стать: жіноча, чоловіча.

7.3.    Медичні обмеження.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

 1. Завантаження та завершення текстового редактора Word.

 2. Створення, завантаження та збереження файлів-документів.

 3. Різні прийоми виділення тексту.

 4. Введення, редагування тексту.

 5. Перевірка орфографії і граматики.

 6. Робота зі шрифтом. Вікно “Шрифт”.

 7. Команда “Найти и заменить”.

 8. Встановлення розмірів полів у вікні діалогу „Параметры страницы”.

 9. Орієнтація сторінки.

 10. Встановлення розмірів полів за допомогою лінійки.

 11. Форматування абзаців.

 12. Робота із відступами.

 13. Використання маркованих і нумерованих списків.

 14. Форматування списків.

 15. Таблиці.

 16. Побудова таблиць.

 17. Форматування таблиць.

 18. Заповнювання таблиць.

 19. Робота з таблицями.

 20. Створення колонок, робота з ними.

 21. Поля Word.

 22. Поля злиття.

 23. Функція “Злиття”.

 24. Робота з графічними об’єктами.

 25. Взаємне розміщення тексту і графіки.

 26. Створення буквиці.

 27. Робота з надписами.

 28. Використання WordArt.

 29. Вставка спеціальних символів.

 30. Малювання схем.

 31. Колонтитули.

 32. Нумерація сторінок.

 33. Перегляд документів перед друком.

 34. Завантаження та завершення програми Microsoft Excel.

 35. Створювання, завантаження та збереження файлів(книг).

 36. Робота з аркушами книги.

 37. Робота з комірками електронної таблиці.

 38. Введення і редагування даних.

 39. Форматування комірок та діапазонів комірок.

 40. Переміщення по таблиці.

 41. Засоби виділення фрагментів електронної таблиці.

 42. Автоформат.

 43. Використання формул при обчислюваннях у таблицях Microsoft Excel.

 44. Створення формул, ввід формул.

 45. Функції.

 46. Логічні та математичні функції.

 47. Функції “дата/время”.

 48. Функції користувача.

 49. Вставлення функцій.

 50. Використання функцій при обчислюваннях у Microsoft Excel.

 51. Виконання обчислень з даними з різних аркушів.

 52. Масиви.

 53. Масиви у формулах.

 54. Майстер діаграм.

 55. Основні елементи діаграми.

 56. Редагування і форматування елементів діаграми.

 57. Створення списку.

 58. Робота зі списками.

 59. Лінійні бази даних в Excel.

 60. Створення баз засобом уведення даних у таблицю та з використанням форм.

 61. Сортування, фільтрація, розширений фільтр.

 62. “Автофільтр”.

 63. Попередній огляд і друк робочого аркушу в Microsoft Excel.

 64. Завантаження СУБД.

 65. Створення структури таблиць бази даних.

 66. Заповнення таблиць бази даних.

 67. Редагування таблиць бази даних.

 68. Сортування записів у таблицях.

 69. Індексні та ключові поля таблиць.

 70. Установлення зв'язків між записами у різних таблицях.

 71. Пошук записів у базі даних.

 72. Використання виразів для пошуку інформації.

 73. Створення та використання запитів.

 74. Створення та використання форм.

 75. Створення та використання звітів.

Кваліфікація – І категорія

Повинен знати: правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку; технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується; послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах); стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; діловодство; правила орфографії та пунктуації; технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера; основи організації праці; основи законодавства про працю; правила захисту інформації.

Повинен уміти: виконувати операції з базами даних, на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних; готувати до роботи устаткування: магнітні диски, стрічки, картки, папір; працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням; оперувати з файлами, записувати текст на дискету або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв; виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо); керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів і графічних документів, розрахунків таблиць, переліків, списків тощо); своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування; доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп’ютерного устаткування; здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення; постійно вдосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою. У разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство.

Виконувати роботи в текстовому редакторі з введенням 10-пальцевим методом текстів, які містять спеціальну термінологію, формули, інші абетки тощо.

Загальнопрофесійні вимоги

Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційних характеристик професій, усі робітники повинні:

 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

 • дотримуватись норм технологічного процесу;

 • не допускати браку в роботі;

 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

 • знати інформаційні технології.

        Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти 

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – „Оператор комп’ютерного набору” ІІ-ї категорії:

 • за умови продовження первинної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційного рівнія, без вимог до стажу роботи

 •  за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією „Оператор комп’ютерного набору” ІІ-категорії не менше одного року.

        Сфера професійного використання випускника:

 • обслуговування комп’ютерних і інтелектуальних пристроїв, систем і мереж обробки інформації та прийняття рішень;

 • комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації;

 • обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем.

        Специфічні вимоги:

7.1.    Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 17 років.

7.2.    Стать: жіноча, чоловіча.

7.3.    Медичні обмеження.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

 1. Дискові утиліти. Інформаційні і перевірні утиліти.

 2. Стиснення дисків.

 3. Упаковка файлів, що виконуються.

 4. Архівація даних. Різні способи архівації.

 5. Засоби використання програм архівації даних.

 6. Створення Web-сторінки.

 7. Створення публікації.

 8. Створення місцевої газети.

 9. Створення бланку ділового листа.

 10. Створення рекламного проспекту.

 11. Розробка та створення бази даних.

 12. Пошук та сортування у базах даних.

 13. Поштова адреса в Internet.

 14. Передача поштових повідомлень.

 15. Програми читання поштової кореспонденції.

 16. Формування поштового повідомлення.

 17. Створення плакатів.

 18. Передача поштових повідомлень.

 19. Захист інформації.

 20. Обробка тексту на комп'ютері.

 21. Використання автозаміни та автотексту.

 22. Засоби швидкого пересування по тексту.

 23. Форматування з використанням стилів.

 24. Використання стандартних стилів, зміна і створення стилів.

 25. Робота з таблицями.

 26. Використання вбудованих об'єктів.

 27. Загальні принципи роботи з об'єктами.

 28. Побудова графіків.

 29. Вставка малюнків.

 30. Використання об'єктів WordArt.

 31. Робота з редактором формул.

 32. Введення і редагування даних.

 33. Форматування комірок та діапазонів комірок.

 34. Переміщення по таблиці.

 35. Засоби виділення фрагментів електронної таблиці.

 36. Автоформат.

 37. Використання формул при обчислюваннях у таблицях Microsoft Excel.

 38. Створення формул, ввід формул.

 39. Розв’язання задач практичного характеру.

 40. Майстер функцій.

 41. Категорії функцій.

 42. Логічні та математичні функції.

 43. Функції “дата/время”.

 44. Використання логічних функцій.

 45. Вставлення функцій.

 46. Використання функцій при обчислюваннях у електронних таблицях.

 47. Виконання обчислень з даними з різних аркушів.

 48. Масиви. Масиви у формулах.

 49. Майстер діаграм.

 50. Основні елементи діаграми.

 51. Редагування і форматування елементів діаграми.

 52. Створення списку.

 53. Робота зі списками.

 54. Лінійні бази даних в Excel.

 55. Створення баз засобом уведення даних у таблицю та з використанням форм.

 56. Сортування, фільтрація, розширений фільтр.

 57. “Автофільтр”.

 58. Попередній огляд і друк робочого аркушу в Microsoft Excel.

IV. Схема розподілу часу за основними напрямками робіт

п/п

Тематика робочих завдань

Кількість днів

1

Загальні питання (ознайомлення з виробництвом, залік з охорони праці)

2

2

Робота щодо удосконалення майстерності з основної професії

8

3

Практичне освоєння нового обладнання, сучасних технологій і виробничого досвіду

5

4

Підвищення професійної майстерності шляхом освоєння елементів суміжних професій

3

5

Складання звіту і кваліфікаційного іспиту

3

V. Тематичний план стажування

№ теми

Найменування виробничих завдань

Кількість

робочих днів

годин

1

Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на підприємстві.

2

16

2

Удосконалення професійної майстерності з професії.

8

64

3

Вивчення та освоєння нової техніки, сучасних технологій, передового виробничого досвіду

5

40

4

Підвищення професійної майстерності шляхом освоєння суміжних професій.

3

24

5

Складання звіту і кваліфікаційного іспиту

3

24

Всього:

21

168

 

VI. Програма стажування

Тема 1.  Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві.

Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві. Система управління охорони праці, організація служби безпеки на підприємстві. Застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту. Ознайомлення із специфікою виробництва, технологічним процесом, правилами внутрішнього режиму роботи, умовами праці та робочими місцями секретар-керівника, оператора комп’ютерного набору.

Вивчення кваліфікаційної характеристики і програми стажування з професії: “Секретар-керівника, оператор комп’ютерного набору ІІ та І категорій”.

 

Тема 2.     Удосконалення професійної майстерності з професії.

Самостійне виконання робіт на робочих місцях підприємств, передбачених кваліфікаційною характеристикою секретар-керівника та оператора комп’ютерного набору IІ – І категорій, під наглядом інструктора.

Роботи виконуються з урахуванням специфіки виробництва у відповідності до діючої на підприємстві нормативно-технічної документації, правил технічної експлуатації персональних комп’ютерів, з дотриманням правил безпечної праці.

 

Тема 3. Вивчення та освоєння нової техніки, сучасних технологій, передового виробничого досвіду.

Ознайомлення з передовими технологіями виробництва на даному підприємстві. Освоєння передових прийомів і методів праці:

 • підвищення продуктивності праці за рахунок економії часу на підготовчу і на основну роботу;

 • застосування високопродуктивних інструментів та пристроїв;

 • удосконалення технологічних процесів;

 • закріплення та вдосконалення навиків роботи.

Тема 4. Підвищення професійної майстерності шляхом освоєння суміжних професій.

Застосування нової сучасної техніки, передових прийомів і методів праці при освоєнні елементів суміжних професій згідно спеціалізації підприємства.

Професія “Секретар керівника (організації, підприємства, установи)”.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, положення, інструкції та інші керівні матеріали з ведення діловодства; організацію і зміст роботи керівника; правила користування технічними засобами оброблення документів, усної та писемної документної інформації, комп'ютерами; технологічні процеси оброблення інформації; стандарти систем організаційно-розпорядчої документації; ділову мову і етику службових стосунків; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Повинен вміти: виконувати функції, що включають забезпечення і обслуговування роботи керівника організації, підприємства, установи; проводити роботу з документальною інформацією і документами, необхідними для керівництва, управління і взаємодії структурних підрозділів; одержувати необхідні керівникові відомості від підрозділів або виконавців, викликати за його дорученням працівників; ефективно використовувати засоби обчислювальної та офісної техніки; забезпечувати робоче місце керівника канцелярським приладдям, створювати сприятливі умови для його продуктивної роботи; організовувати телефонні переговори керівника, приймати і передавати телефонограми, записувати в час відсутності керівника прийняті повідомлення і доводити до його відома їх зміст; здійснювати роботи щодо підготовки засідань і нарад, які проводить керівник (збирання необхідних матеріалів, повідомлення учасників про час, місце і порядок денний засідання або наради, ведення реєстрації тощо), оформляти протоколи; передавати і приймати інформацію за допомогою приймально-передавальних пристроїв; вести діловодство, приймати кореспонденцію, яка надходить на ім'я керівника, здійснювати її систематизацію відповідно до прийнятого на підприємстві порядку і передавати після її розгляду керівником у підрозділи або конкретним виконавцям для використання в процесі їх роботи або підготовки відповіді; пильнувати за строками і визначати причини несвоєчасного виконання доручень, узятих на контроль, інформувати керівника про стан їх виконання; приймати документи на підпис керівником і особисті заяви працівників; організовувати прийом відвідувачів, сприяти оперативності розгляду заяв і пропозицій працівників. Формувати справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечувати їх зберігання і в установлені строки здавати до архіву; вивчати досвід з діловодства, документознавства і використання організаційної техніки, застосовувати сучасні технічні засоби і технологічні процеси оброблення документів і документної інформації.

Професія “Оператор комп’ютерного набору”.

Повинен знати: будову пульта управління комп’ютера і правила технічної експлуатації; робочі інструкції та інші матеріали з обробки інформації, технічні носії інформації, коди, які застосовуються на комп’ютері.

Повинен вміти: забезпечувати проведення обчислювального процесу згідно з робочими програмами; вводити інформацію в персональні комп’ютери з технічних носіїв інформації і каналів зв’язку і виводити її з комп’ютера; передавати по каналах зв’язку отримані на комп’ютерах розрахункові дані на наступні операції; готувати технічні носії інформації на пристроях підготовки даних; переносити інформацію з одного виду носіїв на інші; вести контроль технічних носіїв інформації; забезпечувати проведення обчислювального процесу відповідно до робочих програм; вести спостереження за роботою комп’ютера; оновлювати причини збоїв роботи комп’ютера у процесі оброблення інформації; оформляти результати виконаних робіт.

Тема 5.  Складання звіту і кваліфікаційного іспиту.

На протязі всього звітного періоду стажування, майстер виробничого навчання веде щоденник. По закінченню стажування складається звіт, який включає коротку характеристику місця стажування, характер виконуваних робіт, особисті спостереження за роботою секретаря керівника підприємства. Описуються передові методи, форми організації праці, впровадження нової техніки та сучасної технології. Здача усного екзамену.

VIІ. Вимоги до написання реферату

Реферат повинен мати приблизно таку структуру:

1. Тема реферату.

2. План викладу  (не більше 4-х пунктів).

3. Логічна  послідовність викладу змісту питання     (за планом).

1. Вступ: В цій частині реферату автор коротко обґрунтовує актуальність теми в соціальному і педагогічному плані, розкриває основні завдання по розв'язанню даної проблеми, формулює питання, які планує розглянути в рефераті. Вступ повинен бути не більше 3—4 сторінок.

2. Основна частина: На висвітлення питань в цій частині варто відвести 12—15 сторінок. Головна вимога — повна відповідність плану. Необхідно глибоко і повно висвітлити всі питання плану. Основні питання теми розкриваються на основі використання передового педагогічного досвіду роботи з даної проблеми, узгодженості досвіду з сучасними науковими положеннями. Особливу увагу звернути на цінність та узагальненість досвіду, актуальність його на сучасному етапі розвитку підприємства. Теоретичні положення реферату доцільно підкріплювати прикладами з практики роботи.

Реферат має носити творчий, оригінальний характер, розкривати особистий підхід до даної проблеми.  Якість реферату залежить від того, в якій мірі автор розкриває типові утруднення та недоліки практичної    діяльності.

3. Заключна частина. На основі узагальнень, зроблених в процесі аналізу наукової та методичної літератури, власного досвіду, автор подає пропозиції, робить висновки щодо вдосконалення виробничого процесу, що свідчить про вміння творчо відноситись до вивчення передового досвіду, сучасної техніки та можливості їх застосування у навчальному процесі при підготовці молодих робітничих кадрів.

Висновки можуть носити вигляд конкретного переліку заходів щодо підвищення ефективності роботи в професійних навчально-виховних закладах.

4. В кінці реферату слід дати список    використаної та   рекомендованої  літератури.

5. Обсяг реферату — не менше 18—20 стор. машинописного тексту або 29—30 стор. рукописного.

VIII. Тематика рефератів для майстрів виробничого навчання

 1. Застосування передового досвіду, новітньої технології та техніки на підприємстві.

 2. Методика пошуку та усунення несправностей в роботі електрообладнання.

 3. Технологія проведення ремонту та технічного обслуговування електрообладнання.

 4. Безпека життєдіяльності на підприємстві.

 5. Застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту.

 6. Специфіка роботи секретаря в офісі.

 7. Робота секретаря з документацією із кадрово-контрактових питань.

 8. Удосконалення професійної майстерності при роботі у мережі Internet.

 9. Методика роботи в локальній комп’ютерній мережі підприємства.

 10. Робота оператора з сучасними периферійними пристроями та пристроями зв’язку.

 11. Специфіка роботи оператора зі спеціалізованим програмним забезпеченням підприємства.

ІХ. Орієнтовний план складання звіту

 1. Організація стажування (загальне знайомство з підприємством).

 2. Коротка історія розвитку підприємства.

 3. Структура підприємства, режим його роботи.

 4. Технічні характеристики обладнання, периферійних пристроїв, що використовуються в процесі роботи секретаря керівника підприємства, або комп’ютерного центру даного підприємства..

 5. Правила техніки безпеки при експлуатації електричних друкарських машинок та персональних комп’ютерів.

 6. Заходи з економії електроенергії та витратних матеріалів.

 7. Перспектива розвитку підприємства.

Література

 1. Ф.Н. Черкашин. Организация стажировки мастеров производственного обучения на передовых предприятиях. – М.: Высш. шк., 1976.

 2. Н.Г. Ничкало. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: Навч.-метод. Посібник  , 2-ге вид., допов. - К.: Вища шк., 1992.

 3. С.П. Бибик. Універсальний довідник. – практикум з ділових паперів. – К.: Довіра, 1997.

 4. А.Н.Віденко. Сучасне діловодство. – К.: Либідь, 1998.

 5. Л.М.Паламар, Г.М.Кацавець. Українське ділове мовлення. – К.: Либідь, 1997.

 6. С.В.Глущик. Сучасні ділові папери. – К.: А.С.К., 1998.

 7. Т.С.Вербицька, В.П.Чіннікова. Секретарська справа та сучасне справочинство. – Л.: Оріяна-нова, 2001.

 8. Хэлворсон М., Янг М. Эффективная работа с Microsoft Office 2000. – СПб.: Питер, 2001.

 9. Библия пользователя Windows 95: Пер. с англ. – К.: Диалектика,  1997.

 10. Руденко В.Д., Макарчик О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М. – К.: Фенікс, 2000.

 11. Учебные планы и программы подготовки и повышения квалификации рабочих на производстве. – Киев, 1990.

 

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
3
міс.
1
5
дн.
1
6
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!