Програма гуртка

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ»

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання науково-методичної ради Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського

25.05.2017 № 02

Наказ Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації

09.06.2017 № 238

Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму

«Хімія в побуті»

1 рік навчання

Чернігів - 2017

Автор:

Велігорська Світлана Віталіївна, завідувач методичного відділу, керівник гуртка комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».

Рецензенти:

Леус Юрій Віталійович, завідувач біологічного відділу комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів», кандидат біологічних наук;

Хлопіна Жанна Федорівна, методист відділу виховної роботи та здорового способу життя ЧОІППО імені К.Д. Ушинського.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вступна характеристика: хімія – одна з провідних наук сучасності. Вона має прикладний характер і слугує для задоволення індивідуального інтересу учнів щодо вивчення і застосування знань з хімії у повсякденному житті. Головною метою хімії є формування ключових компетентностей учнів, необхідних для соціалізації, творчої самореалізації особистості, розуміння природничо-наукової картини світу, вироблення екологічного стилю мислення і поведінки та виховання громадянина демократичного суспільства.

Навчальна програма «Хімія в побуті» розрахована на дітей віком 12-14 років.

Програма складена з урахуванням змісту освітніх галузей «Природознавство», «Математика», «Технології», «Здоров’я і фізична культура», Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Освітня концепція: вивчення основних хімічних елементів та сполук, їх структур, властивостей, функцій і значення в природі та житті людини, висвітлення основних хімічних процесів; опанування хімічними методами дослідження; ознайомлення з роботою хімічних лабораторій, підприємств тощо.

Метою програми гуртка є задоволення освітніх потреб вихованців у галузі хімії на побутовому рівні для застосування у практичній діяльності; ознайомлення учнів з методологією наукових досліджень, прикладним застосуванням хімічних знань; розвиток у школярів схильності до самостійної дослідницької діяльності.

Основні завдання програми:

- розширення і поглиблення знань учнів;

- ознайомлення вихованців з актуальними питаннями та сучасними напрямками розвитку хімії;

- розвиток наукового мислення, пізнавальних інтересів і творчих здібностей;

- знайомство з сучасними методиками хімічних досліджень та формування і закріплення отриманих вмінь і навиків при демонстрації і проведенні практичних робіт;

- розвиток системи соціалізації;

- сприяння професійному самовизначенню;

- формування інформаційної культури.

Залежно від змісту педагог може застосовувати різні методи занять: аудіальні (бесіди, пояснення, розповідь тощо), візуальні (з використанням таблиць, демонстрування дослідів, робота з науковою та науково-популярною літературою тощо), полімодальні (демонстрування відеофільмів, проведення дослідів, експериментів, виконання схематичних малюнків, складання опорних конспектів тощо). Передбачено широке використання в навчальному процесі активних та інтерактивних форм проведення занять (ділові та рольові ігри, складання проектів, комп’ютерні презентації тощо) в поєднанні з практичним роботами. Крім того заняття можуть бути проведені у вигляді лекцій, диспутів, прес-конференцій, екскурсій до вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, на підприємства. Програмою передбачено проведення групових, парних та колективних форм роботи.

Контроль за рівнем досягнень вихованців здійснюється під час проведення практичних робіт, розробки проектів, участі у вікторинах, конкурсах.

Навчальна програма передбачає один рік навчання (початковий рівень) -144 год. на рік/ 4 год. на тиждень.

Керівник гуртка в установленому порядку може вносити зміни до розподілу навчального часу на вивчення окремих тем програми, враховуючи рівень підготовки, вік, інтереси вихованців, стан матеріально-технічної бази закладу.

Початковий рівень

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з/п

Назва розділу

Кількість годин

теоретич-

них

практич-

них

усього

1.

Вступ

2

2

2.

Хімічні елементи та основні класи хімічних сполук

14

4

18

3.

Вода – найважливіша речовина у житті людини

8

8

16

4.

Хімічні речовини та суміші у повсякденному житті людини

18

10

28

5.

Хімія харчування

12

10

22

6.

Хімія і здоров’я людини

12

4

16

7.

Хімія мінералів і гірських порід

8

8

16

8.

Хімія і сільське господарство

14

6

20

9.

Підсумкові заняття

2

4

6

Разом

90

54

144

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ (2 год.)

Теоретична частина. Хімія — природнича наука. Хімія в навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії. Методи хімічних досліджень. Техніка безпеки в хімічній лабораторії.

Розділ 1. Хімічні елементи та основні класи хімічних сполук (18 год.)

Теоретична частина. Неметалічні елементи та їх сполуки. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії. Поширення неметалічних елементів у природі, застосування неметалів. Поняття про адсорбцію. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів неметалічних елементів.

Загальна характеристика металічних елементів за їх положенням у періодичній системі та будовою атомів. Метали як прості речовини. Металічний зв’язок, металічні кристалічні ґратки. Загальні фізичні властивості металів. Поширеність металічних елементів та їхніх сполук у природі. Загальні хімічні властивості металів. Поняття про корозію.

Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів неметалічних елементів. Оксиди металічних елементів. Фізичні та хімічні властивості оксидів

Фізичні та хімічні властивості кислот.

Основи. Фізичні властивості основ. Класифікація основ. Хімічні властивості лугів. Амфортерні гідроксиди.

Фізичні та хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями. Поширення солей у природі та їхнє практичне значення.

Практична частина.

Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширення в природі, застосування. Принцип дії вогнегасника.

Поняття про твердість води (постійну, тимчасову) і методи її усунення (зменшення).

Розділ 2. Вода – найважливіша речовина у житті людини (16 год.)

Теоретична частина. Вода (Будова молекули, фізичні та хімічні властивості). Вода – основа життя на землі (Вміст, стан і значення води в організмі людини). Колообіг води у природі.

Вода як розчинник. Мінеральні природні води і мінеральні джерела. Карстове явище.

Екологічні проблеми чистої води. Джерела забруднення природної води. Способи очистки води (фізичні, хімічні і біологічні).

Практична частина.

Аналіз води із природних джерел.

Приготування водних розчинів добрив для підживлення рослин.

Очищення річкової води від домішок відстоюванням та фільтруванням.

Екскурсія на очисні споруди.

Розділ 3. Хімічні речовини та суміші у повсякденному житті людини (28 год.)

Теоретична частина.

Кисень. Повітря. Історія відкриття кисню і визначення складу повітря. Кисень і його значення у природі і техніці. Властивості кисню. Озон. Інертні гази та їх використання. Охорона повітря від забруднення.

Фосфор, його алотропні видозміни  (білий, червоний, чорний фосфор). Пірофори. Історія винайдення сірників. Окисно-відновні процеси, які виникають при запалюванні сірників. Сірникове виробництво.

Карбон, його алотропні модифікації (алмаз, графіт, букібол). Графіт. Склад кольорових олівців. Пігменти. Види фарб. Віск і масла, що застосовуються в живопису. Процес виготовлення фарб.

Складні речовини та суміші. Різновиди сумішей. Галузі застосування їх у повсякденному житті людини. Способи очищення речовин.

Натрій хлорид, кухонна сіль. Значення кухонної солі в обміні речовин людини і тварин. Сольовий баланс в організмі людини. Використання хлориду натрію у хімічній промисловості.

Целюлоза. Папір. Види паперу та їх практичне використання. Історія виробництва паперу. Сполучні речовини: каолін, карбонат кальцію, пігменти. Бавовняні тканини.

Оксид силіцію. Скло. Історія склоробства. Отримання скла. Вироби зі скла. Види декоративної обробки скла.

Алюміній і його мінерали - подвійні силікати (польові шпати, слюди та ін.) і продукти їх вивітрювання глини. Види і хімічний склад глин. Різновиди керамічних матеріалів. Вироби з кераміки. Вивчення фізико-хімічних властивостей глини.

Практична частина.

Отримання кухонної солі та її очищення.

Вирощування кристалів кухонної солі.

Виготовлення мінеральних пігментів різних кольорів.

Виготовлення саморобних духів.

Вивчення властивостей різних видів паперу.

Розділ 4. Хімія харчування (22 год.)

Теоретична частина. Жири, білки, вуглеводи, вітаміни як компоненти їжі, їхня роль в організмі. Харчові добавки, Е-числа. Хімія продуктів рослинного і тваринного виробництва. Фізіологія харчування. Продукти швидкого приготування і особливості їх виробництва.

Практична частина.

Визначення якості меду. Перевірка меду на наявність крохмалю, крейди, сахарози.

Визначення вітамінів А, С, Е у рослинному маслі.

Визначення нітратів у продуктах харчування.

Аналіз прохолоджувальних напоїв.

Визначення вмісту жирів у насінні рослин.

Розділ 5. Хімія і здоров’я людини (16 год.)

Теоретична частина. Лікарські препарати. Поняття про синтетичні лікарські препарати (на прикладі аспірину). Багатогранний йод. Перманганат калію. Властивості перекису водню. Активоване вугілля. Ліки від простуди. Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотиків, тютюнопаління.

Хімічні засоби гігієни. Засоби догляду за зубами.

Хімічні засоби гігієни. Мила та синтетичні миючі засоби. Побутові хімікати. Мило, його склад, мийна дія. Синтетичні миючі засоби. Органічні розчинники, їх застосування. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами. Захист навколишнього середовища від забруднення синтетичними мийними засобами. Попередження забруднення довкілля при використанні органічних речовин у побуті.

Косметичні засоби. Ефірні олії рослинного походження.

Аерозолі і дезодоранти.

Практична частина.

Визначення вітамінів у препаратах полівітамінів.

Домашня аптечка. Засоби першої допомоги. Приготування найпростіших розчинів.

Порівняння властивостей мила і синтетичних миючих засобів (СМЗ). Видалення забруднень із поверхні тканини.

Розділ 6. Хімія мінералів і гірських порід (16 год.)

Теоретична частина.

Науки про про хімічний склад Землі – геохімія, петрографія і мінералогія. Засновники геохімії і мінералогії. Мінерали і гірські породи. Їх утворення на Землі.

Фізичні властивості мінералів. Кристали та їх вирощування. Кристали-гіганти.

Хімічний склад і хімічні властивості мінералів. Класифікація мінералів за хімічним складом. Метеорити.

Декоративне коштовне і технічне каміння, їх хімічний склад. Збирання і визначення мінералів і гірських порід.

Практична частина.

Вивчення колекцій мінералів і гірських порід. Визначення мінералів і гірських порід за зовнішніми ознаками і фізичними властивостями.

Вирощування кристалів.

Екскурсія до краєзнавчого музею.

Розділ 7. Хімія і сільське господарство (20 год.)

Теоретична частина. Ґрунт. Формування профілю ґрунту і його горизонтів. Фактори ґрунтоутворювання. Причини відмінностей між ґрунтами. Роль мікроорганізмів, грибів, рослин та тварин у ґрунтоутворюванні.

Фізичні і фізико-механічні властивості ґрунту (питома вага, об’ємна вага, липкість, пластичність, набухання, усадка, вологість). Родючість – основна властивість ґрунту.

Кислотність та лужність (карбонатність) ґрунтів. Відношення різних рослин до кислотності ґрунту. Визначення потреби у вапнуванні.

Елементи живлення рослин. Фізіологічна роль елементів живлення у житті рослин.

Мінеральні добрива. Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив та проблеми охорони довкілля при використанні мінеральних добрив. Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах.

Органічні добрива.

Засоби боротьби із шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин.

Практична частина.

Ґрунтовий розріз та його морфологічний опис. Обладнання агрохімічної лабораторії. Підготовка зразків ґрунту до аналізу. Землевпорядкувальні плани та картограми ґрунтових відмін.

Визначення структурного складу ґрунту. Визначення рН водної і сольової витяжки, гідролітичної кислотності.

Приготування поживних сумішей для водних культур.

Розділ 8. Підсумкові заняття (6 год.)

Теоретична частина. Значення хімії для розв’язання продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем, розвитку біо- та нано- технологій.

Практична частина. Підготовка доповідей та рефератів. Самостійна робота з науковою та науково-популярною літературою. Оформлення результатів дослідної роботи. Екскурсії до науково-дослідних установ, підприємств тощо. Участь в олімпіадах, у роботі лекторіїв, товариств, святах, конференціях, благодійних акціях.

Завдання на літо

  1. Участь у масових заходах еколого-натуралістичного напряму, олімпіадах, святах, конференціях тощо.

  2. Підготовка доповідей та рефератів. Самостійна робота з науковою та науково-популярною літературою.

  3. Написання науково-дослідних робіт. Оформлення результатів науково-дослідної роботи.

  4. Екскурсії до науково-дослідних установ, підприємств тощо.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

- основні хімічні елементи та класи хімічних сполук, поняття про суміші;

- властивості води та її значення;

- значення хімічних речовин та сумішей у повсякденному житті людини;

- значення хімії для розв’язання продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем, розвитку біо- та нано- технологій.

Вихованці мають вміти:

  • застосовувати методи якісного і кількісного аналізу ;

  • самостійно здійснювати хімічні експерименти;

  • дотримуватися правил техніки безпеки під час проведення хімічного досліду;

- готувати звіти про результати досліджень.

Вихованці мають набути досвід:

- навчальної діяльності в умовах сучасного позашкільного закладу;

- виступів на учнівських науково-практичних конференціях;

- участі в учнівських інтелектуальних змаганнях.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

Об'єкти натуральні. Колекції

Мінерали і гірські породи 1 наб.

Кам'яне вугілля і продукти його переробки 1 наб.

Нафта і продукти її переробки 1 наб.

Паливо 1 наб.

Алюміній 1 наб.

Волокна 1 наб.

Каучук 1 наб.

Метали і сплави 1 наб.

Мінеральні добрива 1 наб.

Пластмаса 1 наб.

Скло і вироби із скла 1 наб.

Чавун і сталь 1 наб.

Моделі

Кристалічна гратка алмазу 1 шт.

Кристалічна гратка графіту 1 шт.

Кристалічна гратка заліза 1 шт.

Кристалічна гратка магнію 1 шт.

Кристалічна гратка міді 1 шт.

Кристалічна гратка кухонної солі 1 шт.

Кристалічна гратка оксиду вуглецю 1 шт.

Набір моделей атомів 8 наб.

Набір для складання масштабних моделей молекул 8 наб.

Прилади та пристосування |

Апарат для дистиляції води 1 шт.

Нагрівач для колб 3 шт.

Шафа сушильна 1 шт.

Апарат Кіппа 1 шт.

Паяльник газовий 1 шт.

Штатив лабораторний 15 шт.

Щипці тигельні 5 шт.

Екран захисний 15 шт.

Екран фоновий 15 шт.

Паяльник універсальний 1 шт.

Ареометр 1 шт.

Ваги технічні 3 шт.

Газометр 1 шт.

Прилад для демонстрації порушення рівноваги від температури і тиску 1 шт.

Термометр лабораторний 10 шт.

Трубка паяльна металева 1 шт.

Прилад для демонстрації руху іонів 1 шт.

Прилад для електролізу розчинів солей 1 шт.

Прилад для окислення спирту над мідним каталізатором 1 шт.

Прилад для вивчення електрохімічного ряду напруг

металів 1 шт.

Прилад для проведення дослідів з легкими речовинами в .

замкненій системі 1 шт

Термоскоп 1 шт.

Лабораторний посуд

Холодильник кульковий 1 шт.

Холодильник з прямою трубкою 1 шт.

Склянка двогорла 10 шт.

Склянка тригорла 10 шт.

Склянка з насадкою 10 шт.

Балон резиновий із сіткою для створення потоку газів 1 шт.

Баня комбінована 1 шт.

Дошка для сушки посуду 1 шт.

Набір йоржів для миття посуду 1 наб.

Зажим гвинтовий 15 шт.

Зажим пробірковий 15 шт.

Зажим пружинний 15 шт.

Набір скляних трубок 3 наб.

Насадка для паяльників газових 3 шт.

Окуляри захисні 15 шт.

Паличка скляна 15 шт.

Підставка для піпеток 5 шт.

Підставка для циліндрів 5 шт.

Прес пробковий 1 шт.

Сітка азбестова металева 5 шт.

Сітка латунна 5 шт.

Ступка металева 5 шт.

Трубка хлоркальцієва дугоподібна 5 шт.

Трубка тонкостінна 2,5 мм 5 шт.

Трубка тонкостінна 5,5 мм 5 шт.

Трубка тонкостінна дугоподібна з двома отворами 2 шт.

Шпатель фарфоровий 5 шт.

Лійка ділильна циліндрична на 100 мл 1 шт.

Лійка ділильна циліндрична на 60 мл 1 шт.

Лійка хімічна скляна 1 шт.

Лійка для порошків 1 шт.

Лійка Бюхнера 1 шт.

Вставка для ексикатора 1 шт.

Колба круглодонна 1 шт.

Колба плоскодонна 1 шт.

Колба конічна 1 шт.

Колба мірна з однією міткою 1 шт.

Мензурка на 250 мл 1 шт.

Мензурка на 500 мл 1 шт.

Тиглі залізні 1 шт.

Тиглі низькі 1 шт.

Циліндр вимірювальний з носиком на 250 мл 1 шт.

Циліндр вимірювальний з носиком на 500 мл 1 шт.

Чашка випарювальна 1 шт.

Чашка кристалізаційна 1 шт.

Ексикатор без крану 1 шт.

Друковані таблиці

Найважливіші класи хімічних сполук 1 комп.

Кругообіг речовин в природі 1 комп.

Періодична система Д.І. Менделєєва 1 шт.

Хімічні властивості металів 1 шт.

ЛІТЕРАТУРА

1. Агрохімія: підручник / [М.М. Городній, С.І. Мельник, А.С. Маліновський та ін.]. – К.: Алефа, 2003. – 778 с.

2. Агрохімічний аналіз: [Підручник] / М.М. Городній, В.П. Каленський, А. Бикін та ін. – К: Вид. «Арістей», 2007. – 487 с.

3. Базелюк І.І. та ін. Довідкові матеріали з хімії. – Київ; Ірпінь:DNA «Перун»,1998.

4. Бегей С.В. Екологічне землеробство: підручник / С.В. Бегей, І.А. Шувар. – Львів: Новий Світ, 2000, 2007. – 429 с.

5. Гладюк М.М.Основи агрохімії. Хімія в сільському господарстві. – Ірпінь: «Перун», 2003.

6. Городній М.М. Агрохімія: [Підручник]. – 4-те видання перероблене та доповнене. / М.М. Городній. – К: Вид. ТОВ «Арістей», 2008. – 935 с.

7. Рошаль А. Химия это просто. Харьков: Веста: Изд-во "Ранок", 2002. 136 с.

8. Якість ґрунтів та сучасні стратегії удобрення: [Підручник] / М.М. Городній, В.П. Каленський, А. Бикін та ін. – К.: Вид. «Арістей», 2004. – 487 с.

9. Яковишин Л.А. Занимательные опыты по химии: в школе и дома. Севастополь: Библекс, 2005. 116 с.

10. Яковішин Л.О. Цікаві досліди з хімії: у школі та вдома. Севастополь: Библекс, 2006. 176 с.

11. Цікаво про хімію... – Читанка: [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://chytanka.com.ua/ebooks/index.php?action=url/view&url_id=1789

12. Цікава хімія: [Електронний ресурс] / Режим доступу: http:// chem.in.ua/events/zikava_himija/

13. Сайт для всіх кому цікава хімія: [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://chemistry.pp.ua/

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ХІМІЇ залишилося:
0
4
міс.
2
4
дн.
1
8
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!