Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках»

Методика оволодіння елементами творчої дослідницької діяльності

Опис документу:
Посібник адресовано вчителям загальноосвітніх шкіл, працівникам ВНЗ, що організовують проведення наукових досліджень здобувачів освіти. Навчально-методичний посібник буде корисним студентам практично всіх спеціальностей педагогічних навчальних закладів, які планують або можуть займатися цим у майбутньому.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

УДК 811.161.2

ББК 81.411.1

Упорядник:

Котелевич О.В. – учитель української мови і літератури ІІ кваліфікаційної категорії Скадовської спеціалізованої загальноосвітньої школи I IIІ ступенів «Академія творчості».

Методика оволодіння елементами творчої дослідницької діяльності (самостійна підготовка реферату, доповіді, проекту, учнівського наукового дослідження).

У даному посібнику сформульована позиція викладача з питань організації наукових досліджень школярів. Даються загальні уявлення про реферат, доповідь, проект. Формулюються можливі напрямки шкільних наукових робіт, наведені конкретні приклади. Показані шляхи подальшого поліпшення цієї діяльності. Посібник адресовано вчителям загальноосвітніх шкіл, працівникам ВНЗ, що організовують проведення наукових досліджень здобувачів освіти. Навчально-методичний посібник буде корисним студентам практично всіх спеціальностей педагогічних навчальних закладів, які планують або можуть займатися цим у майбутньому.

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………......................................3

1. Методичні рекомендації щодо оформлення реферату………………………..5

1.1. Структура реферату…………………………...................................................5

1.2. Оформлення реферату………………………………………….......................9

2. Оформлення доповіді: правила і особливість………………………………...15

3. Правила і вимоги оформлення творчого проекту…………………………....18

4. Алгоритм підготовки учнів до написання, оформлення і представлення учнівських науково-дослідницьких робіт…………………………………….....19

Додатки:

1. Зразок оформлення титульного листа реферату………………………….......26

2. Зразок оформлення списку літератури……......................................................27

3. Зразок оформлення творчого проекту «Печальні акварелі Шевченкового дитинства – відблиски радості серед згорьованого смутку»…………...............29

Список використаної літератури……………........................................................36

ВСТУП

Завдання школи – навчити жити,

наша школа – школа життя.

Ми повинні виховувати людину,

здатну створити своє власне життя,

здатну до самовизначення.

Павло Блонський

Школа XXІ століття зумовлює необхідність докорінного переосмислення освітньої парадигми, актуалізації змісту, технологій становлення особистості учня як суб’єкта і проектувальника життя, створення проектно-життєвого простору, спрямованого на розвиток і саморозвиток компетентної, конкурентно-спроможної особистості, яка вміє творчо розв’язувати проблеми, прагне на краще змінити своє життя й життя своєї країни.

Повна середня освіта, яку учень отримує у навчальному закладі, передбачає не лише систему спеціальних знань, а і певну систему гуманітарних знань, яка дає можливість розвинути творче мислення і, головне, навчитися здобувати знання самостійно. Важливою формою розвитку таких якостей є – самостійна наукова робота здобувачів освіти, зокрема підготовка рефератів. Тут проявляється міра оволодіння теоретичними положеннями гуманітарних наук: філософії, культурології, релігієзнавства, психології, навики опрацювання літературних джерел.

Результатом аналітичної роботи над рефератом є також і доповідь, що включає огляд наукових та інших джерел з обраної теми або виклад змісту наукової роботи.

При викладанні літератури метод проектів надає вчителеві безмежні можливості для виконання навчальних завдань і розвитку творчих здібностей учнів.

Презентація й захист проектів – невід’ємна й обов’язкова складова застосування методу проектів. Найчастіше плани навчальних проектів, а також звіти про їхнє виконання представляють у формі мультимедійної презентації. Під час створення мультимедійного проекту з’являється можливість розкрити всі таланти школярів. Адже мультимедійність – це поєднання в одній програмі малюнків (фотографій), звуку і тексту(можливо й кіно) та їх взаємозв’язок.

Свої творчі здібності учень може розвивати і просто набираючи текст, добираючи ілюстрації, вставляючи в презентацію власні малюнки, створюючи оригінальні колажі, власні вірші, добираючи музичний супровід. До презентації можна залучити власний відеофільм, тести, питання з теми. Багато можливостей виявити творчі здібності надає робота з дизайном слайда – вдало підібрати шаблон, шрифт, анімацію, створити навігацію. Таку роботу можна вважати підготовкою до виконання «серйозних» проектів у майбутньому.

У методичному посібнику містяться теоретичні та практичні поради щодо реалізації проектних задумів, наукових досліджень на уроках з вивчення біографії письменника, оглядових уроках, уроках позакласного читання тощо. Докладно описано всі етапи написання рефератів, доповідей.

Ці матеріали допоможуть учителеві побудувати навчальний процес найбільш продуктивно, враховуючи вікові категорії школярів.

1. Методичні рекомендації щодо оформлення реферату

Реферат — це науково-технічний документ, який містить вичерпну систематизовану інформацію за вибраною темою (приблизно на 25-60 сторінках формату А4), передбачає виклад матеріалу на основі спеціально підібраної літератури та самостійно проведеного дослідження.

Реферат необхідно оформлювати відповідно до Державного стандарту України. Необхідно неухильно дотримуватися порядку подання окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій.

Загальні вимоги:

 • чіткість та логічна послідовність викладення матеріалу;

 • переконливість аргументації;

 • стислість і точність формулювань, які виключають можливість неоднозначного тлумачення;

 • конкретність викладення результатів дослідження;

 • обґрунтованість рекомендацій та пропозицій.

У рефераті повинні бути відображеними:

 • актуальність тематики та відповідність до сучасного стану науки, техніки і питань виробництва;

 • обґрунтування вибраного направлення досліджень, методів розв’язку задачі та їх порівняльні оцінки;

 • аналіз та узагальнення існуючих результатів;

 • розробка загальної методики проведення досліджень;

 • характер і зміст виконаних теоретичних досліджень та розрахунків, методи досліджень;

 • обґрунтування необхідності проведення експериментальних досліджень, принцип дії розроблених програм, характеристики цих програм, оцінка похибок розрахунків, отримані експериментальні дані;

 • оцінка повноти розв’язку поставленої задачі;

 • оцінка достовірності отриманих результатів, їх порівняння з аналогічними результатами;

 • наукова та практична цінність виконаної роботи.

1.1. Структура реферату

 • титульний аркуш;

 • зміст;

 • перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів (за необхідності);

 • вступ;

 • суть реферату (основна частина);

 • висновки;

 • список використаних джерел (перелік посилань);

 • додатки (за необхідності).

Вимоги до змісту структурних частин

Титульний аркуш

Титульний аркуш є першою сторінкою реферату, який містить:

 • найменування організації, де виконана робота;

 • назву роботи;

 • прізвище, ім’я, по батькові автора та його статус;

 • науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові передбачуваного наукового керівника;

 • місто та рік.

Зміст реферату

Зміст подають безпосередньо після титульного аркуша, починаючи з нової сторінки. До змісту включають структурні елементи у такому порядку: перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів (за необхідності); вступ; послідовно перелічені найменування всіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають заголовок) суті роботи; висновки; рекомендації (за необхідності); список використаних джерел; назви додатків і номери сторінок, які містять початок відповідного матеріалу.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів

Перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів складають за умови повторення таких елементів більше трьох разів у тексті та вміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки. Інакше — їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні. Якщо у роботі вжита специфічна термінологія, чи використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять скорочення, справа — їх детальну розшифровку.

Вступ

Вступ розташовують після переліку умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів (якщо він є), починаючи з нової сторінки. У вступі розкривають сутність і стан наукової задачі та її значущість, підстави та вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження. Далі подають загальну характеристику роботи у рекомендованій нижче послідовності.

Обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України шляхом аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями наукової задачі. Коротко викладають зв’язок вибраного напрямку досліджень з планами організації, де виконана робота, а також з галузевими та (або) державними планами, програмами.

Формулюють мету роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

Об’єкт дослідження — це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і вибране для вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта.

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої у роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом.

Також подають коротку анотацію нових наукових положень (рішень), запропонованих автором особисто. Необхідно показати відмінність одержаних результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, дістало подальший розвиток).

У роботі, що має теоретичне значення, треба подати відомості про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, а у роботі, що має прикладне значення, — відомості про практичне застосування отриманих результатів або рекомендації щодо їх використання.

Відзначаючи практичну цінність одержаних результатів, необхідно подати інформацію щодо ступеня готовності до використання або масштабів використання.

Необхідно дати короткі відомості щодо впровадження результатів досліджень із зазначенням назв організацій, в яких здійснена реалізація, форм реалізації та реквізитів відповідних документів.

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми та її значимість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

У вступі треба коротко відобразити оцінку сучасного стану досліджуваної проблеми, обґрунтування вибраної теми та необхідності проведення досліджень, відмічаючи:

 • практично розв’язані задачі;

 • прогалини знань, що існують у даній галузі;

 • провідних вчених і фахівців даної галузі; актуальність та новизну теми;

 • взаємозв’язок з іншими роботами.

Необхідно також дати коротку характеристику розділів реферату.

Основна частина

Суть роботи вміщують після вступу, починаючи з нової сторінки. Суть роботи — це викладання відомостей про предмет дослідження, необхідних і достатніх для розкриття сутності даної роботи (опис теорії, методів, характеристик створеного об’єкта, принципів дії об’єкта, основних принципових рішень, що дають уявлення про його устрій і т. ін.) та її результатів. Викладаючи суть роботи, особливу увагу приділяють новизні у ній, а також питанням сумісності, взаємозамінності, надійності, безпеки, екології. Суть роботи викладають, поділяючи матеріал на розділи. Кожний розділ починають із нової сторінки.

У розділах основної частини подають:

 • огляд літератури за темою і вибір напрямків досліджень;

 • виклад загальної методики і основних методів досліджень;

 • експериментальну частину і методику досліджень;

 • відомості про проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження;

 • аналіз і узагальнення результатів досліджень.

В огляді літератури окреслюють основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, автор повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв’язанні проблеми. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі.

У другому розділі, як правило, обґрунтовують вибір напрямку досліджень, наводять методи вирішення задач і їх порівняльні оцінки, розробляють загальну методику проведення досліджень. У теоретичних роботах розкривають методи розрахунків, гіпотези, що розглядають, в експериментальних — принципи дії та характеристики розробленого програмно-модельного комплексу, оцінки похибок вимірювань. Далі, у наступних розділах, з вичерпною повнотою викладаються результати власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розробку проблеми. Автор повинен давати оцінку повноти вирішення поставлених задач, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів), їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних праць, обґрунтування потреби додаткових досліджень, негативні результати, які обумовлюють необхідність припинення подальших досліджень.

Розділи можна поділяти на підрозділи і пункти. Пункти, якщо це необхідно, поділяють на підпункти. Кожен пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію. Повні докази або подробиці дослідження можна розмістити у додатках.

Висновки

Висновки розташовують безпосередньо після викладення суті роботи, починаючи з нової сторінки. У висновках наводять оцінку одержаних результатів дослідження (наукову, практичну, соціальну цінність). Ця частина містить висновки автора стосовно суті проблеми, питань, що розглядались у роботі, можливих галузей використання здобутих результатів роботи.

У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках отриманих результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.

Текст висновків можна поділяти на пункти.

Рекомендації

Рекомендації вміщують, якщо це потрібно, після висновків, починаючи з нової сторінки. У рекомендаціях визначають подальші роботи, які вважають необхідними, приділяючи основну увагу пропозиціям щодо ефективного використання результатів дослідження. Текст рекомендацій можна поділяти на пункти.

Список використаних джерел

Список використаної літератури, який починають з нової сторінки, завершує основну частину. Перелік джерел, на які є посилання в основній частині роботи, наводять після рекомендацій, якщо вони є. Список використаних джерел — елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел. Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують із каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т. ін. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями у тексті (номерні посилання). Список використаної літератури складають із джерел у тому порядку, за яким вони вперше згадуються у тексті (найбільш зручний для користування). Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць. Зокрема, потрібну інформацію щодо згаданих вимог можна одержати із таких стандартів: ДСТУ 3582–97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила» .

Додаток

Додаток необхідно починати з нової сторінки. У додатках вміщують матеріал, який:

 • є необхідним для повноти роботи, але включення його до основної частини роботи може змінити логічне та впорядковане уявлення про роботу;

 • не може бути послідовно розміщений в основній частині роботи через великий обсяг або способи відтворення;

 • може бути вилучений для широкого кола читачів, але є необхідним для фахівців.

У додаток, за необхідності, можна включити допоміжний матеріал, наприклад:

 • проміжні математичні доведення, формули, рівняння та розрахунки;

 • таблиці додаткових цифрових даних;

 • протоколи і акти випробувань, впровадження;

 • опис нових програм, які використовувались при проведенні експериментів та розрахунків;

 • інструкції, методики, опис алгоритмів і програм реалізації на комп’ютерах створених методів;

 • текст розроблених програм;

 • ілюстрації допоміжного характеру;

 • додатковий перелік джерел, на які не було посилань у роботі, але які можуть викликати інтерес.

1.2. Оформлення реферату

Загальні правила

Наукова робота може бути рукописною, надрукованою машинописним способом або за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм). За необхідності допускається використання аркушів формату А3 (297×420 мм). За машинописного способу виконання роботу друкують через два інтервали; за комп’ютерного — через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм.

Бажано використовувати шрифти текстового редактора Word розміру 14.

Під час виконання роботи необхідно дотримуватись рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення впродовж усієї роботи. Всі лінії, літери, цифри та знаки повинні бути однаково чорними впродовж усієї роботи. Окремі слова, формули, знаки, які вписують чорнилом, тушшю, пастою у надрукований текст мають бути чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту має максимально наближуватись до щільності основного тексту. Помилки, описки та графічні неточності можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою та нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту машинописним способом або від руки. Виправлене повинно бути чорного кольору.

Текст роботи друкують, дотримуючись таких розмірів берегів:

 • верхній, лівий і нижній — не менше 20 мм,

 • правий — не менше 10 мм.

Розмір шрифту — не менше 12 (стандарт — 14).

Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту роботи і дорівнювати п’яти знакам.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) і подальшим чи попереднім текстом має бути:

 • за машинописного способу — не менше, ніж три інтервали;

 • за комп’ютерним набором — не менше, ніж два рядки.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту у нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Допускається включення до роботи сторінок, виконаних методом репрографії.

Роздруковані на ЕОМ програмні документи повинні відповідати формату А4 (мають бути розрізаними), їх включають до загальної нумерації сторінок роботи і розміщують, як правило, у додатках.

Текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

Розділи та підрозділи роботи повинні мати заголовки. Пункти та підпункти можуть мати заголовки. Заголовки структурних частин роботи і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка та друкувати великими літерами без крапки у кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів роботи слід починати з абзацного відступу і друкувати малими літерами (крім першої великої) не підкреслюючи, без крапки у кінці. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Новий розділ та кожну структурну частину треба починати з нової сторінки.

Назви установ, організацій, фірм, програмних засобів, прізвища, та інші власні назви у тексті роботи наводять мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви й наводити назви організацій у перекладі на мову роботи, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів

Перелік повинен розташовуватись двома колонками. Ліворуч в абетковому порядку наводять умовні позначення, символи, одиниці скорочення і терміни, праворуч — їх детальну розшифровку.

Нумерація сторінок роботи

Сторінки роботи слід нумерувати арабськими цифрами без знака №, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту роботи. Титульний аркуш (перша сторінка роботи) включають до загальної нумерації сторінок роботи, але на ньому номер сторінки не проставляють, на наступних сторінках номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки у кінці.

Такі структурні частини, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини роботи, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: «1 ВСТУП» або «Розділ 6 ВИСНОВКИ».

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти роботи слід нумерувати арабськими цифрами. Розділи повинні мати порядкову нумерацію у межах викладення суті роботи, їх позначають арабськими цифрами без крапки, наприклад: 1, 2 і т. д. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію у межах кожного розділу. Номер підрозділу складають із номера розділу та порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою; після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад: 2.3 (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. Пункти повинні мати порядкову нумерацію у межах кожного підрозділу. Номер пункту складають із номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту крапку не ставлять, наприклад: 1.1.1, 1.1.2 і т. д. Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка. Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою. Після номера підпункту крапку не ставлять, наприклад: 1.1.1.1, 1.1.1.2 і т. д. Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт складається з одного підпункту, його нумерують. Якщо текст поділяють тільки на пункти, їх слід нумерувати, за винятком додатків, порядковими номерами.

Оформлення переліків

Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою, або, не нумеруючи — дефіс (-) це, так званий, перший рівень деталізації. Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації). Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого — з відступом відносно місця розташування переліків першого рівня.

Зразок

В організації є:

а)склад:

     1)матеріалів;

     2)готової продукції;

б)відділ реалізації.

Оформлення приміток

Примітки вміщують у роботі за необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації. Їх розташовують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосуються. Одну примітку не нумерують. Слово «Примітка» друкують з великої літери з абзацного відступу, не підкреслюють, після слова «Примітка» ставлять крапку і з великої літери у тому ж рядку подають текст примітки, наприклад:

Примітка. Тут можна подати необхідні пояснення.

Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою. У такому разі після слова «Примітка» ставлять двокрапку і у наступному рядку з абзацу після номера примітки з великої літери подають текст примітки, наприклад:

Примітка:

1. Текст першої примітки.

2. Текст другої примітки.

Загальні правила цитування та посилання на різні елементи

Текст роботи може включати:

 • посилання, відзначені лапками та індексом посилання на джерело з точними вихідними даними;

 • посилання, переказані власними словами автора реферату (без лапок), але проіндексовані також, з точною вказівкою джерела.

Цитування повинно бути повним, допускається пропуск слів, речень, абзаців без перекручення авторського тексту. Випущений текст замінюється трьома крапками. Розділовий знак, який стояв перед пропущеним знаком, не зберігається. Кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело. При непрямому цитуванні (переказі) слід бути гранично точним у викладанні думок автора і давати відповідні посилання на джерело. Посилання у тексті роботи на джерело слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: «... у працях [1-3] ...». Якщо використовують відомості, матеріали з джерел із великою кількістю сторінок, то у посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання у роботі. Рекомендується в основному тексті давати посилання на особисті наукові праці (якщо вони є). При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, додатки зазначають їх номери. При цьому слід писати: «... у розділі 3 ...», «... дивись 2.3 ...», «... відповідно до 1.2.3 ...» . Посилання на формули та рівняння роботи вказують порядковим номером формули чи рівняння у круглих дужках, наприклад: «... за формулою (2.1) ...». За необхідності посилання на ілюстрації роботи вказують порядковий номер ілюстрації, наприклад: «... на рис. 1.2 ...» або зворот типу : «... як це показано на рис. 1.2». На всі таблиці роботи повинні бути посилання у тексті, при цьому слово «таблиця» у тексті пишуть повністю наприклад: «... у таблиці 1.2 ...». При повторному посиланні на таблиці та ілюстрації потрібно вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «... див. таблицю 1.3 ...» чи «...див. рисунок 1.2 ...».

Розміщення та оформлення ілюстрацій

Ілюстрації (блок-схеми, схеми, графіки, діаграми, фотознімки, рисунки) разом з їх назвами слід розміщувати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у роботі. Ілюстрації, розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок роботи. Рисунок або схему, розміри яких більше формату А4, враховують як одну сторінку. Листи більшого формату розміщують у кінці роботи після висновків чи рекомендацій (якщо вони є) у тому порядку, в якому вони згадуються у тексті. Рисунки, графіки, схеми, блок-схеми, діаграми, розміщені у роботі, мають відповідати вимогам стандартів «Единой системы программной документации» [5]. Ілюстрації нумерують арабськими цифрами без знаку № порядковою нумерацією у межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації складають з номера розділу та порядкового номера ілюстрації у цьому розділі, відокремлених крапкою. Наприклад: «... Рисунок 1.2 ...» — другий рисунок першого розділу. Назва ілюстрації може бути під нею, після слова «Рисунок» та номера, наприклад: «Рисунок 3.2 — Схема передачі інформації».

Якщо ілюстрації створені не автором роботи, необхідно при поданні їх у роботі дотримуватись вимог чинного законодавства про авторські права.

Оформлення таблиць

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиці, яку слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. Таблицю розташовують таким чином, щоб було зручно її читати без повороту переплетеного блоку роботи (чи з поворотом за годинниковою стрілкою). З нового рядка пишуть слово «Таблиця» з великої літери, після чого вказують порядковий номер. Таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією у межах розділу, за винятком таблиць, наведених у додатках. Номер таблиці складають з номера розділу та порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад: «Таблиця 1.2» — друга таблиця першого розділу. Якщо у роботі одна таблиця, її нумерують згідно з вимогами. Таблиця може мати заголовок, який друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею після її номера. Назва має бути стислою та відбивати зміст таблиці. Таблицю з великою кількістю рядків необхідно переносити на наступну сторінку. При поділі таблиці на частини допускається її головку (заголовки стовпців) або бокових (заголовки рядків) заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці. Слово «Таблиця 1.2» та її назву вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці 1.2» із зазначенням номера таблиці. Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки — з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині. Слово, що повторюється в якійсь графі, можна заміняти лапками, два та більше слів при першому повторенні заміняють словом «Те ж», а далі — лапками. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то у ньому ставлять прочерк. На всі таблиці повинні бути посилання у тексті роботи.

Написання формул та рівнянь

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті. Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Формули та рівняння у рефераті (за винятком формул та рівнянь, наведених у додатках) нумерують порядковою нумерацією арабськими цифрами у межах розділу. Номер формули або рівняння складають із номера розділу та порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою. Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння у круглих дужках у крайньому правому положенні на рядку, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). Номер, який не вміщується у рядку з формулою, переносять у наступний. нижче формули. Номер формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка. Якщо формула знаходиться у рамці, то номер такої формули записують зовні рамки з правого боку навпроти основного рядка формули. Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули. Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і об’єднаних фігурною дужкою (парантезом), ставиться справа від вістря парантеза, яке знаходиться у середині групи формул і звернене у сторону номера. Формула входить до речення як його рівноправний елемент. Тому після формул і у тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації. Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених правилами пунктуації:

а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово;

б) цього вимагає побудова тексту, що передує формулі.

Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна за одною і не відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо за формулою перед її номером. Розділові знаки між формулами при парантезі ставлять всередині парантеза. Після таких громіздких математичних виразів, як визначники і матриці, можна розділові знаки не ставити. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні. Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта можна давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки.

Оформлення додатків

Додатки слід оформлювати як продовження роботи на його наступних сторінках, розташовуючи додатки у порядку появи посилань на них у тексті роботи. Кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додатки повинні мати спільну з рештою звіту наскрізну нумерацію сторінок. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковане слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: «Додаток А», «Додаток Б» і т. д. Текст додатка, за необхідності, можна розділити на підрозділи, пункти та підпункти, які слід нумерувати арабськими цифрами у межах кожного додатку. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад: «А.2» (другий розділ додатку А), «Г3.1» (підрозділ 3.1 додатку Г) і т. д. Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, розміщені у тексті додатку, слід нумерувати арабськими цифрами у межах кожного додатка, наприклад: «Рисунок Г.2» — другий рисунок додатку Г; «Таблиця А.2» — друга таблиця додатку А, «формула (А.1)» — перша формула додатку А. У посиланнях на ілюстрації, таблиці, формули, рівняння у тексті додатку рекомендується писати: «... на рисунку А.2 ...», «... у таблиці А.1 ...», «... за формулою (А.3) ...». Переліки, примітки у тексті додатку оформлюють і нумерують як і в основній частині. Джерела, що цитують тільки у додатках, повинні розглядатись незалежно від тих, які цитують в основній частині роботи, і повинні бути перелічені наприкінці кожного додатку у переліку посилань (список використаної літератури). Форма цитування, правила складання переліку посилань повинні бути аналогічними прийнятим в основній частині роботи.

Перелік нормативних документів до оформлення реферату

 1. ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

 2. ГОСТ 7.1–84 Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления.

 3. ДСТУ 3582–97 Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила.

 4. ГОСТ 7.1293 Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила.

 5. Единая система программной документации.

2. Оформлення доповіді: правила і особливість.

Учень повинен знати, як треба оформляти будь-яку виконану роботу. Адже зібрати потрібний матеріал – це тільки половина справи. Головне – грамотно його подати. Доповідь – це невеликого об’єму текст, який допомагає учню під час виступу. Однак найчастіше викладачі вимагають їх оформляти за певними правилами. До доповідей висуваються вимоги і в тому випадку, якщо вони представляються для участі в конференції. Головне в такому випадку – текст повинен повністю відповідати пропонованій тематиці. Найчастіше перед конференціями текст доповідей (який повинен надсилатися попередньо) перевіряється спеціально створеною для цього групою осіб.

Правила оформлення тексту

Кожен навчальний заклад або робоча група конференції може висувати вимоги до оформлення доповідей. Так, найчастіше їх треба здавати в форматі Word, рідше – RTF. Також зазначаються шрифт, відступи по краях, міжрядковий інтервал. Загалом, вимоги найчастіше виглядають наступним чином: формат – Word, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – полуторний, відступи – 3 см зліва, по 1,5 – з інших сторін. Можуть зазначатися й інші нюанси: положення на сторінці — книжкову (найчастіше) або альбомне, вирівнювання (в основному по ширині сторінки), нумерація (найчастіше внизу по центру або праворуч). Доповідь – одна з найпоширеніших форм публічних виступів. Вона порушує нові проблеми, що ще потребують вирішення, має характер гострої злободенності. Доповідь є дуже важливим елементом системи зв’язків з громадськістю (повідомлення наукової та громадської позиції тощо). Різняться політичні, звітні, ділові та наукові доповіді. Представлення доповідача передбачає надання стислої інформації про нього: його прізвище, ім’я та посада. Голова зібрання може пояснити, чому саме цю людину запрошено виступити. Якщо вже з моменту представлення доповідач прагне справити враження, він має дати якомога більше інформації про себе тому, хто його представлятиме.

Доповідач повинен знати заздалегідь:

1) тему засідання, конференції, круглого столу, зустрічі тощо;

2) склад аудиторії;

3) хто ще виступатиме на зібранні;

4) де й коли відбудеться засідання, конференція, круглий стіл, зустріч тощо.

Проголошення доповіді вимагає серйозної підготовки.

1. Визначення мети та завдання виступу, окреслення кола питань, які він має охопити. Заздалегідь слід сформулювати предмет та тему виступу (можливо, все це вже було визначено організаторами зібрання). 2. Збір, аналіз і узагальнення інформації з теоретичних джерел (це можуть бути статті в періодичних виданнях, книги та окремі публікації, що стосуються теми, енциклопедичні, термінологічні словники); з усних розмов з обізнаними у проблемі людьми; з власного досвіду. Висвітлювані питання мають ґрунтуватися на найновіших дослідженнях та наукових публікаціях (якщо це науковий виступ), на останніх виступах в пресі, на радіо та телебаченні як прихильників, так й опонентів (якщо це політичний виступ), на аналізі та посиланні на протоколи попередніх засідань (якщо це громадські збори). Доповідь слід будувати, дотримуючись наступних вимог: теоретична обґрунтованість, опора на фактичний матеріал, наведення переконливих прикладів, власне бачення проблеми. 3. Написання плану та тез доповіді, що містить: вступ, основний текст (серцевина доповіді), висновки.

Структура доповіді

Вступ: початок доповіді є визначальним і має чітко й переконливо відбивати причину та мету виступу. Першочергове завдання доповідача на цьому етапі – привернути й утримати увагу аудиторії. Основний текст: в основній частині викладається суть проблеми, наводяться докази, пояснення, міркування. Висновки певним чином мають узгоджуватися із вступом і не випадати із загального стилю викладу.

Практичні поради доповідачеві:

1) подякуйте тому, хто представив вас аудиторії (наприклад, голові);

2) чітко назвіть тему вашої доповіді та проблему, що їй присвячена остання;

3) стисло поясніть, у який спосіб ви аналізуєте проблему; на що, насамперед, звернете увагу; обмежте кількість аналізованих у доповіді питань.

4) зазначте, яку візуальну допомогу ви задієте (відеофільм, графіки, діаграми, таблиці та інші ілюстративні матеріали);

5) зв’язок з аудиторією: вибір звертання у залежності від складу слухачів і ситуації; щирий непідробний інтерес, доброзичливість і відвертість, зоровий контакт; короткі і нечасті заклики до слухачів («Подумаємо про це!»); зауваження («Можливо, ви зараз не поділяєте мого погляду»; «Як ви знаєте»; «Ви розумієте»);

6) змістовність, чіткість, логічність висловлювання;

7) інтонаційне виділення найважливіших місць висловлення;

8) вираження свого ставлення до предмета мовлення;

9) використання переконливих цифр, фактів, цитат, прикладів, порівнянь (проте кількість ілюстративного матеріалу не повинна поглинати змісту доповіді);

10) наявність зв’язку між частинами доповіді;

11) збалансованість висвітлення усіх питань (не обо’язково кожному з них приділяти однакову кількість часу);

12)короткі «ліричні» відступи (анекдот, деякі подробиці, захоплюючі описи подій як ілюстрація повідомлення);

13) дотримання загальноприйнятих літературних норм (фонетичних, лексичних, граматичних і стилістичних);

14) текст усної доповіді на папері готується за принципом: писати, як говоримо (усна доповідь значною мірою відрізняється від писемної);

15) користування нотатками (доречно записати найважливіше);

16) прочитати уголос текст доповіді (якщо є страх перед аудиторією, варто зробити це двічі або тричі перед дзеркалом);

17) записати промову на диск та прослухати критично;

18) застосування жестів, коли потрібно надати словам особливої виразності: не безперервно, не одним і тим самим жестом;

19) не говоріть надто голосно (це справляє враження агресивності), не говоріть надто тихо (це справляє враження, що людина не впевнена в собі);

20) підвищуйте голос для запитання, виявлення радості чи здивування – понижуйте з метою переконання або відповіді на запитання;

21) використання метафор, повтору, протиставлення, гри слів, натяку тощо (обережно: невдале висловлення може привести до порушення порозуміння);

22) закінчуйте свій виступ раніш, аніж слухачі захочуть цього.

3. Правила і вимоги оформлення творчого проекту.

Також, з'ясуємо і визначимо правила і вимоги оформлення творчої роботи учнів загальноосвітньої школи.

Параметри сторінок творчого проекту

Текст творчого проекту друкується на листах формату А4 з одного боку.

Поля:

 • ліве поле листа - 20 мм

 • праве - 10 мм

 • верхнє і нижнє - 15 мм

Текст набирається шрифтом Times New Roman.
Розмір шрифту 14.
Інтервал - полуторний.
Текст на сторінці вирівнюється по ширині.
Обов'язково робіть абзацні відступи величиною на розсуд автора. Текст творчої роботи має бути добре читаним.

Титульний лист творчого проекту

Написання і оформлення творчого проекту учнів розпочинається з оформлення титульного аркуша. Залежно від вимог управління освіти вашого міста або району титульний аркуш може мати деякі свої відмінності.

Заголовки в творчій роботі

Заголовок друкується напівжирним шрифтом із заголовної букви, не підкреслюється, крапка у кінці не ставиться. Перенесення слів в заголовках глав не допускаються. Між заголовком і текстом робиться відступ у 2 інтервали. Кожна глава творчого проекту учня розпочинається тільки з нової сторінки. Нумеруються глави арабськими цифрами. Параграфи нумеруються цифрами через крапку, де перша цифра - це номер глави, друга - номер параграфа (наприклад, 1.1., 1.2., 1.3., 1.4 і так далі). Якщо у вас параграфи мають теж пункти, тоді їх нумерують відповідно трьома цифрами через крапку (наприклад, 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4. і так далі).

Скорочення і формули в тексті проекта

Намагайтеся не використовувати в тексті творчого проекта часто скорочення, виключенням можуть бути тільки скорочення загальноприйняті. Якщо згадуються в тексті творчої роботи прізвища інших людей: авторів, учених, дослідників та винахідників, то їх ініціали пишуться на початку прізвища. При написанні формул дається пояснення використовуваним символам (наприклад: X-Y=Z, де X - кількість яблук у магазині на ранок, Y - кількість яблук продано, Z - залишилось наприкінці дня.

Оформлення додатків

Малюнки, фотографії, таблиці, графіки, діаграми, технічні креслення, ескізи і таке інше мають бути розташовані та оформлені наприкінці опису творчого проекту після Списку використаної літератури на окремих сторінках в додатках (наприклад: Додаток 1, Додаток 2, Додаток 3...). Напис Додаток 1 розташовується в правому верхньому кутку листа.

Фотографії і графіки, діаграми, схеми і таблиці

Усі перелічені вище об'єкти в додатках відповідно нумеруються і підписуються.
Назву картинки розташовують під нею
(наприклад: Мал. 1. Зміна положення сонця протягом дня; Фото 1. Гори взимку; Графік 1. Зміна курсу гривні; Діаграма 1. Рівень навчання учнів класу). Таблиці в додатках пронумеровані і озаглавлені. У полях таблиці застосовується одинарний інтервал. Назва таблиці з нумерацією стоїть під таблицею (Таблиця 1. Відомість зарплати за місяць).

При оформленні творчого проекту в кінці речення, де треба послатися на додаток пишуть у дужках: (Додаток 1).

Нумерація сторінок творчого проекту

Після завершення набору тексту творчої роботи слід пронумерувати сторінки проекту. Номери сторінок ставляться починаючи з цифри 2 з другої сторінки. На першу сторінку номер не ставиться. Розташування нумерації сторінок - внизу по центру.
Не допускається використовувати в оформленні творчого проекту рамок або інших різноманітних елементів для прикраси

4. Алгоритм підготовки учнів до написання, оформлення і представлення учнівських науково-дослідницьких робіт.

1. Виявлення учнів, які мають бажання та можливості приймати участь в науково-дослідницькій роботі МАН. У конкурсі беруть участь учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та учні, вихованці, слухачі (відповідного віку) позашкільних навчальних закладів, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю. Як виняток, участь у конкурсі можуть брати учні 8 класу за умов виконання ними випробувань з базових дисциплін за програмами 9 класу.

При виборі учня необхідно керуватися результатами психолого-педагогічної діагностики за методиками з визначення рівня розумового розвитку, направленості особистості та інтересів, діагностичних бесід з вчителями та учнем щодо рівня учбових досягнень та особистісних якостей учня-конкурсанта.

2. Визначення наукової теми:

- вільний вибір;

- визначення базового профільного предмету, залучення до співпраці учителя-предметника;

- робота з літературою, складання списку.

Тематика науково-дослідницької роботи має відповідати напряму секції наукового відділення МАН.

3. Науково-дослідницька робота повинна відповідати наступним вимогам: ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі, містити власні дані дослідів, спостережень, пошукової роботи; їх обробки, аналізу та узагальнення; посилання на відповідні наукові джерела та відображати власну позицію дослідника.

У роботі мають бути чітко відображені наступні аспекти: визначення мети, об’єкта та предмета дослідження, завдання, методика дослідження, відмінність та перевага запропонованих підходів та результатів. Зміст та результати досліджень викладаються стисло, логічно, грамотно та аргументовано, без загальних слів, міркувань, бездоказових тверджень, тавтології.

Назва роботи має бути стислою і відповідати суті наукової проблеми (завдання), що вирішується.

На наукову роботу обов'язково подаються відгуки наукових керівників та рецензії відповідних фахівців (досвідчених педагогів, науковців, спеціалістів із певної галузі).

Достовірність наведених у роботі результатів підтверджується науковим керівником у відгуку.

Увага! До розгляду не приймаються роботи, тема і зміст яких не відповідають профілю секції; роботи, що були представлені у попередні роки і не мають суттєвого доопрацювання; роботи, які є плагіатом; компілятивні роботи без самостійного дослідження, опрацювання джерел та власних висновків з обраної тематики; роботи без відредагованих та оформлених відповідно до даних вимог тез..

Автори цих робіт після етапу заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт отримують відповідну рецензію і до участі в наступних етапах конкурсу не допускаються.

4. Складання плану наукового дослідження – наступний етап роботи учня. Правильна та логічна структура науково-дослідницької роботи – це запорука успіху розкриття теми. Укладаючи план, слід пам’ятати, що це перелік найважливіших питань, які потрібно буде висвітлити у ході пошукової діяльності.

Так, наприклад, план дослідження може мати такий умовний вигляд:

Вступ

Розділ І. Теоретичні основи досліджуваної проблеми

1.1. … … … …

1.2. … … … …

1.3. ... ... ... …

Висновки до розділу І.

Розділ ІІ. … … … …

(Формулювання цього розділу має відображати тему та предмет дослідження, методи вирішення поставленої проблеми)

2.1. … … … …

2.2. … … … …

2.3. … … … …

Висновки до розділу ІІ.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

5. Робота виконуються державною мовою і має бути побудована за певною структурою. Текст роботи має бути написаний грамотно, без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок. Основними її елементами в порядку розташування є:

- титульний аркуш - перша сторінка роботи, що заповнюється за зразком;

- тези роботи подаються у друкованому вигляді та обов’язково на електронних носіях – CD, DVD, текст обсягом до 2 сторінок (формат А-4, набраний в текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman розміром 14 р. з полуторним міжрядковим інтервалом), в яких подається стисла характеристика змісту науково-дослідницької роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження; у них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи. У заголовку тез наводяться такі дані: назва роботи; прізвище, ім’я, по батькові автора; назва територіального відділення МАН; назва базового позашкільного навчального закладу; навчальний заклад; клас; населений пункт; прізвище, ім’я, по батькові, посада (за наявності науковий ступень, вчене звання) наукового керівника;

- зміст подається на початку роботи, фактично має бути планом науково-дослідницької роботи і відображати суть поставленої проблеми, структуру та логіку дослідження. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел тощо;

- перелік умовних позначень (за необхідності) у вигляді окремого списку, який розміщується перед вступом. Перелік має розташовуватись двома стовпчиками. Ліворуч в абетковому порядку наводяться умовні позначення, символи, одиниці скорочення або терміни, праворуч — їх детальна розшифровка;

- вступ – 2-3 сторінки. У вступі коротко обґрунтовується актуальність та доцільність обраної теми, підкреслюється сутність проблеми; формулюється мета роботи і зміст поставлених завдань, об’єкт і предмет дослідження, подається перелік використаних методів дослідження; дається характеристика роботи (теоретична, прикладна); вказуються нові наукові положення, запропоновані учасником конкурсу особисто, відмінність одержаних результатів від відомих раніше та ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, набуло подальшого розвитку); повідомляється про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, для прикладних робіт — прикладну цінність отриманих результатів;

- основна частина складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починається з нової сторінки. Основному тексту розділу може передувати коротка передмова з описом вибраного напряму та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного розділу формулюються висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів. В основній частині роботи наводиться характеристика джерел для написання роботи та короткий огляд літератури з даної тематики (не повинен перевищувати 20% обсягу основної частини), окреслюються основні етапи наукової думки за визначеною проблемою, вказуються питання, які залишилися невирішеними; обґрунтовується вибір напряму досліджень, наводиться методика і техніка дослідження; подаються відомості про обсяг дослідження; викладаються, аналізуються та узагальнюються отримані результати, дається їх оцінка. Зміст основної частини має точно відповідати темі роботи та повністю її розкривати;

- висновки мають містити стислий виклад результатів розв’язку наукової проблеми та поставлених завдань, зроблених у процесі аналізу обраного матеріалу оцінок та узагальнень. Необхідно підкреслити їх самостійність, новизну, теоретичне і (або) прикладне значення, наголосити на кількісних та якісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів та навести рекомендації щодо їх використання;

- список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний у користуванні та рекомендований під час написання роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. Відомості про джерела складаються відповідно до вимог, зазначених у стандартах: ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання»:

Зразки опису самостійних видань (монографій, підручників, навчальних посібників і т. д.)

1 автор Куркевич А. К. Пренатальна ехокардіографія в діагностиці критичних вроджених вад серця / за ред. І. М. Ємця. Київ, 2015. 180 с.

Мюллер М. Якщо ви пережили психотравмуючу подію / пер. з англ. Д. Бусько. Львів : Свічадо, 2015. 120 с. 2 автори Кухта С. Й., Турчин Ю. В. Львівський професор стоматології К. П. Каліга (1785 – 1845). Львів : Галицька видавнича спілка, 2009. 80 с. Сиволоб А. В., Афанасьєва К. С. Молекулярна організація хромосом : навч. посіб. Київ : ВПЦ “Київський ун-т”, 2014. 287 с. 3 автори Шматенко О. П., Гончеренко Н. В., Гончаренко І. Ф. Психологія і деонтологія у фармації : навч. посіб. / за ред. О. П. Шматенка. Київ, 2015. 132 с. 4 автори Військова епідеміологія з епідеміологією надзвичайних ситуацій / М. А. Андрейчин, О. Д. Крушельницький, В. С. Копча, І. В. Огороднічук. Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. 320 с. Більше 4-х авторів Грип, гострі респіраторні захворювання та їх ускладнення : навч. посіб. / В. Л. Савицький, В. І. Трихліб, Г. В. Осьодло [та ін.]. Київ, 2016. 206 с.

Зразок опису авторефератів Щукін С. П. Хірургічне лікування хворих з тромботичними ускладненнями при тяжких формах варикозної хвороби  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України. Київ, 2017. 22 с.

Зразки опису частини видання (статті зі збірника, журналу, розділу з книги):

1 автор Юзвенко Т. Ю. Зміни функціонального стану щитоподібної залози у хворих на цукровий діабет 2 типу з надмірною масою тіла // Ендокринна патологія у віковому аспекті : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 26-27 листоп. 2015 р.). Харків, 2015. С. 106–107. 2 автори Гордієнко В. В., Косуба Р. Б. Вікові особливості екологічно обумовленого накопичення важких металів в органах інтактних лабораторних щурів // Клінічна та експериментальна патологія. 2016. Т. 15, № 3. С. 26–29. 3 автори Бандрівський Ю. Л., Виноградова О. М., Бандрівська О. О. Комбінована індексна оцінка гігієни порожнини рота у хворих на генералізований пародонтит із різною груповою належністю крові // Клінічна та експериментальна патологія. 2016. Т. 15, № 3. С. 12–15. 4 автори Гістологічне дослідження впливу збору антидіабетичного на тканини підшлункової залози щурів із цукровим діабетом, індукованим введенням дексаметазону / А. О. Савич, С. М. Марчишин, Н. М. Островський, Ю. Б. Лар’яновська // Фармацевтичний журнал. 2016. № 5. С. 92–100. Більше 4-х авторів Використання вобензиму в комплексному лікуванні хворих працездатного віку на цукровий діабет із гемофтальмом / С. О. Сокур, В. В. Жмурик, І. В. Семенюк [та ін.] // Ендокринна патологія у віковому аспекті : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 26–27 листоп. 2015 р.). Харків, 2015. С. 90.

Зразок опису електронного ресурсу: Боброва В. І. Морфо-функціональні особливості формування атрофії слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки у дітей при хронічному гастродуоденіті // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии : електрон. версія журн. 2013. Т. 3, № 3. С. 40–45. URL : http://ijpog.org/downloads/6/6.pdf (дата звернення: 15.04.2017).

- додатки (за необхідності), в яких містяться допоміжні або додаткові матеріали, необхідні для повноти сприйняття роботи, кращого розуміння отриманих результатів: проміжні математичні доведення, формули і розрахунки, додаткові таблиці, графіки, рисунки, ілюстрації тощо.

6. Загальні вимоги до оформлення роботи.

Науково-дослідницька робота друкується шрифтом Times New Roman текстового редактору Word (або Open Office) розміру 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з інтервалом 1,5 (до 30 рядків на сторінці).

Поля: ліве, верхнє і нижнє — не менше 20 мм, праве — не менше 10 мм.

Обсяг науково-дослідницької роботи складає 15-20 (для гуманітарних напрямів 20-25) друкованих сторінок. До загального обсягу науково-дослідницької роботи не входять: тези, додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Текст роботи має бути написаний грамотно, без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок. Кожна структурна частина науково-дослідницької роботи починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин друкуються великими літерами симетрично до набору: «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ».

Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Заголовки пунктів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в підбір до тексту.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3-4 інтервалам.

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №.

Всі сторінки роботи, враховуючи титульну сторінку, тези і додатки, підлягають суцільній нумерації, номер на титульній сторінці не ставиться, а на наступних сторінках проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Нумеруються тільки розділи основної частини. Зміст, вступ, висновки не нумеруються, тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «РОЗДІЛ 6. ВИСНОВКИ».

Номер розділу ставиться після слова «РОЗДІЛ», після номера крапка не ставиться. Заголовок розділу друкується з нового рядка.

Підрозділи нумеруються у межах кожного розділу за правилом: (номер розділу).(номер підрозділу). В кінці номера підрозділу має стояти крапка, наприклад: «2.4.». Заголовок підрозділу наводиться у тому ж рядку.

Пункти нумеруються у межах кожного підрозділу таким чином: (номер розділу).(номер підрозділу).(номер пункту), наприклад: «2.3.4.». Заголовок пункту наводиться у тому ж рядку, але пункт може й не мати заголовка.

У кінці назв розділів, підрозділів, пунктів крапка не ставиться.

Рисунки нумеруються в межах розділу арабськими цифрами (аналогічно до формул та підрозділів) і позначаються словом «Рис.», наприклад «Рис. 1.2».

Таблиці нумеруються послідовно в межах розділу. У правому верхньому куті над заголовком таблиці розміщується напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 2.3».

Додатки оформлюються як безпосереднє продовження роботи на наступних сторінках. Вони розміщуються в порядку посилань у тексті роботи. Кожен із додатків має розміщуватись на окремій сторінці. Додаток має мати заголовок, який друкується угорі симетрично відносно тексту. Додатки нумеруються великими українськими літерами і позначаються словом «Додаток», наприклад: «Додаток Б».

7. Захист наукового дослідження – завершальний етап конкурсу наукових робіт учнів в системі МАН України. Це процедура прилюдного оголошення основних результатів підготовлених досліджень. Усі учасники конкурсу, а також усі присутні можуть виступати як опоненти. Захист проходить таким чином:

- конкурсанти виступають з доповідями за темою дослідження;

- відповідають на поставлені запитання;

- уважно слухають виступи інших учнів, беруть активну участь у дискусії.

Готуючись до захисту роботи необхідно підготувати текст виступу (до 10 хвилин), презентацію (електрона презентація, таблиці, діаграми, плакати тощо). Під час захисту роботи учень повинен чітко знати відповіді на такі запитання:

- назва теми, її актуальність;

- мета, завдання, об’єкт, предмет дослідження;

- де проводилось дослідження, хто брав участь;

- які методики використовувалися та математичні методи;

- результати дослідження та які були зроблені висновки;

- практична значущість роботи;

- перспектива дослідження.

ДОДАТОК №1

Зразок титульного листа реферату

Міністерство ОСВІТИ І НАУКИ україни

сКАДОВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА і-ііі СТУПЕНІВ «АКАДЕМІЯ ТВОРЧОСТІ» З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ХУДОЖНЬО-ЕПСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ сКАДОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РЕФЕРАТ

з дисципліни

Тема

Учня (ениці)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Клас

Керівник:

Скадовськ 2019

ДОДАТОК №2

Зразок оформлення списку літератури

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Статті:
Один автор

Миронов Ю. Б. Державне регулювання процесу валідації методологій складання банківських рейтингів / Ю. Б. Миронов // Ефективність державного управління. – 2014. – № 39. – С. 231-238.

Два автори

Свидрук І. І. Методи та інструменти управління просуванням Інтернет-магазинів / І. І. Свидрук, Ю. Б. Миронов // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2012. – Вип. 14. – С. 20-24.

П'ять і більше авторів

Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2007. – № 1. – С. 25-29.

Книги:
Один автор

Трут О. О. Операційний менеджмент : підручник / О. О. Трут – К. : Академвидав, 2013. – 348 с.

Два автори

Йохна М. А. Менеджмент : підручник / М. А. Йохна, В. В. Стадник. – К. : Академвидав, 2010. – 472 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга. Профессиональное издание / Ф. Котлер, Г. Армстронг. – 12-е издание. - М. : Вильямс, 2009. - 1072 с.

Три автори

Свидрук І. І. Теорія організації : підручник / І. І. Свидрук, Ю. Б. Миронов, О. О. Кундицький. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 175 с.

Мескон М. Х. Основы менеджмента : учебник / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – 3-е изд. – М. : Дело, 2000. - 704 с.

Чотири автори

Управління рекреаційними територіями : монографія / [О. М. Гаркуша, В. В. Горлачук, І. М. Песчанська, В. Г. В’юн] ; Акад. екон. наук України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : Іліон, 2010. – 235 с. - С. 109-115.

П'ять і більше авторів

Регулювання банківської інвестиційної діяльності в Україні : монографія / [Г. І. Башнянин, І. М. Бриндзя, А. А. Сельський та ін.]. – Львів : Видавництвово ЛКА, 2011. – 208 с.

Без автора

Регуляторна політика та дозвільна система в бізнесі : довід. підприємця / [упоряд. В. Веремчук та ін. ; наук. ред. О. Савчук та ін.] ; Ін-т аналізу держ. та регіон. політики, Волин. облдержадмін., Голов. упр. економіки Волин. обл. облдержадмін. – Луцьк : Гадяк Ж. В. : ІАДП, 2012. – 160 с.

Законодавчі та нормативні документи

Конституція України : [зі змін. та допов., внесеними Законом України від 1 лют. 2011 р. № 2952-VI]. – Харків : Фактор, 2011. – 118 с.

Податковий кодекс України : прийнятий Верховною Радою України 2 груд. 2010 р. № 2755-VI : текст із змін. станом на 1 січ. 2012 р. / М-во юстиції України. – Офіц. вид. – К. : Укрправінформ, 2012. – 455 с.

Дисертації

Коцко Т. А. Економічне оцінювання інтеграційних управлінських рішень в паливно-енергетичному комплексі : дис. ... канд. екон. наук : 08.02.03 / Тарас Аркадійович Коцко. – Львів, 2006. – 249 с.

Автореферати дисертацій

Свидрук І. І. Формування систем управління в підприємствах електронної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (економіка торгівлі та послуг)» / Ірена Ігорівна Свидрук. – Львів, 2007. – 20 с.

Електронні ресурси

Миронов Ю. Б. Сильні та слабкі сторони різних показників надійності банківських рейтингів / Ю. Б. Миронов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Випуск 6, частина 5. – С.26-30.URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_06/260.pdf.

Статистичний щорічник за 2012 рік / Держ. служба статистики України. – К. : Август Трейд, 2013. URL: http://library.oseu.edu.ua/files/StatSchorichnyk Ukrainy 2012.pdf.

ДОДАТОК №3

Зразок оформлення творчого проекту

ПЕЧАЛЬНІ АКВАРЕЛІ ШЕВЧЕНКОВОГО ДИТИНСТВА –

ВІДБЛИСКИ РАДОСТІ СЕРЕД ЗГОРЬОВАНОГО СМУТКУ

Керівник проекту Котелевич О.В., учитель української мови та літератури Скадовської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Академія творчості».

Учасники проекту: Дудченко Ксенія

Тип проекту – практико-орієнтований, індивідуальний, середньотривалий.

І. Актуальність

Школа закладає основи патріотизму, моральності, гідності за свій народ. На жаль, не всі учні належно ставляться до скарбниці національної літератури, тому прищеплення поваги й любові до Кобзаря, до Шевченкового слова національної свідомості, патріотизму, знання біографії митця, нелегкої долі людини у відповідний історичний період є актуальною.

ІІ. Мета і завдання проекту

Прищеплення любові до Шевченкового слова, шани до світочів літератури, осягнення трагічної сторінки історії України.

Розвиток пізнавальних інтересів, творчих здібностей, уяви учасниці проекту.

Створення умов для індивідуального розвитку.

Участь у Всеукраїнському конкурсі творчих робіт.

ІІІ. Етапи реалізації проекту

Розробка плану роботи над реалізацією проекту.

Опрацювання літератури з даної теми.

Створення ілюстрацій до власного твору учениці.

Оформлення матеріалу.

ІV. Очікувані результати

Набуття ученицею таких моральних цінностей, як глибока шана до митця, Шевченкових творів.

Перетворення учениці з об’єкту виховного впливу на суб’єкта виховної діяльності.

Розвиток життєтворчості учнів.

V. Рефлексія

Печальні акварелі Шевченкового дитинства – відблиски радості серед згорьованого смутку

Ілюстрації до власного твору

Автор – Ксенія Дудченко

Дитинство – золота пора для кожного хлопчика чи дівчинки. Нам ці літа – то весела райдуга.

Яке цікаве й розмаїте життя: дзюркотливий струмочок перших слів, хвилепади несміливих кроків... Стільки світла довкруж і тепла, спокою та радості! Дні перших років життя – це яскраві барви палітри нашого дитинства.

Але була й холодна темно-синя ніч наприкінці зими 1814 року. Єдиний тьмяний вогник на всі Моринці ледь-ледь блимнув у старенькій хаті Григорія Шевченка «над чистим ставом край села».

Тоді новонароджене дитя вперше взяла на руки кріпачка-ненька. Саме звідти рожевая зоря повела за собою літа Тарасикові... Тихим болем відлунюється спів натомленої молодої жінки, сповнюючи смутком серце й душу.

«У тій хатині, у раю» – вогненно-пекуче пекло неволі, тяжкої роботи, нужди і – лише «ота Оксаночка»... Вона мов світлі промені в похмурих буднях осиротілого Тараса. Так сіро, пусто, так безвихідно без матері, а діти «малі були і голі»...

В уяві та мріях доля лагідна, тепла, приязна. Вона так обнадійливо взяла

... маленького за руку

І в школу хлопця одвела

До п’яного дяка в науку.

Як розпачливо холодно, голодно, боляче!.

Але сльозами не розмити чорноту сирітства, не пробудити з безрадісного сну «ставок, неначе полотно» і «гай зелений», що «похиливсь».

О як же сумно-сумно, що «іноді така печаль оступить душу»... Лише «рожевая» зоря крізь морок кріпацької безвиході веде Тараса «за собою» в літа його «молодії».

Список використаної літератури

1. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. — К.: АБУ, 2002. — 480 с.

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. — 5-те вид. К. ; Ірпінь : Перун, 2005. ISBN 966-569-013-2.

3. Юридична енциклопедія : [в 6-ти т.] / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.] — К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2003. — Т. 5 : П — С. — 736 с. — ISBN 966-7492-05-2.

4. Швецова-Водка Г.М. Документознавство:слов.-довід. Термінів і понять: навч.посіб./Г.М.Швецова-Водка – Київ: Знання, 2011 – 319 с.

5. Методичні вказівки до підготовки реферату URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KOMPLEKS/KURS_1/kurs/7/103.htm (дата звернення 14.05.2019)

6. Поняття та класифікація проектів URL: https://library.if.ua/book/66/4897.html (дата звернення 29.05.2019)

7. Промова. Доповідь. Лекція. URL: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/dilovodstvo/24161/ (дата звернення 29.05.2019)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.