методична доповідь Використання методу проектів під час вивчення хімії

Хімія

25.06.2019

590

9

0

Опис документу:
Метод проектів набув поширення і популярності завдяки раціональному поєднанню теоретичних знань і можливостей їх практичного застосування для розв'язування конкретних проблем дійсності в спільній діяльності учнів. "Все, що я пізнаю, я знаю, навіщо це мені потрібно, де і як я можу ці знання застосовувати" - основна теза сучасного розуміння методу проектів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Використання методу проектів під час вивчення хімії

Метод проектів не є принципово новим у світовій педагогіці. Він застосовувався як у вітчизняній дидактиці, так і в закордонній. Виник у 20-ті роки минулого століття у США. Цей метод пов'язують з ідеями гуманістичного напряму в філософії й освіті, висунутими американським філософом і педагогом Дж. Дьюї, а також його учнем В. Х. Килпатріком. Серед вітчизняних пеагогів які приділяли увагу даному методу можна виділити О. Макаренка, який в результаті своєї новаторської педагогічної діяльності дійшов висновку про проектування особистості як суб'єкта педагогічної праці. Таку думку не раз висловлював і В. Сухомлинський, багатогранну педагогічну спадщину якого проймає ідея проектування людини. Останнім часом цьому методу приділяється пильна увага в багатьох країнах світу. Метод проектів набув поширення і популярності завдяки раціональному поєднанню теоретичних знань і можливостей їх практичного застосування для розв'язування конкретних проблем дійсності в спільній діяльності учнів. "Все, що я пізнаю, я знаю, навіщо це мені потрібно, де і як я можу ці знання застосовувати" - основна теза сучасного розуміння методу проектів.

У чому ж суть і специфіка методу проектів?

Проект - у перекладі з латинської мови означає "кинутий уперед, задум, план" тощо. Проектування - особливий тип інтелектуальної діяльності, відмінною особливістю якої є перспективна орієнтація, практично спрямоване дослідження. Німецький педагог А. Флітнер характеризує проектну діяльність як навчальний процес, в якому обов'язково беруть участь розум, серце і руки , тобто осмислення самостійно добутої інформації здійснюється через призму особистого відношення до неї і оцінку результатів в кінцевому продукті.

Метод проектів завжди зорієнтований на самостійну діяльність учнів, яка реалізується як в індивіду­альній, так і в парній, груповій діяльності, що завжди передбачає розв'язання проблеми: з одного боку — використання сукупності різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого — необхідність інтегрування знань, уміння використовувати знання з різних галузей науки, техніки тощо. Результати виконання проектів мають бути, що називається, «відчутними», тобто, якщо це теоретична проблема, то конкретне її розв'язання (якщо практична — конкретний результат) готове до використання (на занятті, в училищі, у реальному житті). Метод проектів передбачає сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих по своїй суті.

Метод проектів - це метод в основі якого лежить розвиток пізнавальних, творчих навичок студентів, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, критично мислити.

Мета використання методу полягає у формуванні навичок ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій при навчанні студентів за допомогою інноваційних педагогічних технологій, якими передбачається самостійна (індивідуальна чи групова) дослідницько-пошукова діяльність.

Внесок загальної хімічної освіти в становлення й розвиток гармонійної особистості ХХІ століття нині, мабуть, важко переоцінити. Роль хімічної освіти не обмежується її значенням у формуванні інтегрованої системи наукових знань школяра про природу й людину як її частину. Значення предмета «Хімія» також визначається і його неоціненним внеском в розвиток інтелекту студента, його абстрактного мислення й розуміння наукової картини світу. У цьому плані особливо важливо, щоб навчання хімії було спрямованим на самостійне отримання студентами нових знань, засвоєння нових способів діяльності та надбання досвіду активної пошукової діяльності в процесі оволодіння методами хімічного пізнання. Досягнутий при цьому рівень інтелектуального та творчого розвитку особистості потім може стати основою подальшої освіти та становлення її професійної компетентності.

У своїй роботі я широко використовую різноманітні методи активізації пізнавальної та творчої діяльності студентів через реалізацію проектів: творчих, ігрових, пізнавальних, дослідницьких, екологічних, інформаційних, практично – орієнтованих, а інформаційно-комунікаційні технології допомагають реалізувати проекти в життя, зробити їх більш наочними, цікавішими. Студенти активно включаються в роботу максимально проявляючи свою самостійність у здобутті знань лише завдяки власній діяльності з появою внутрішньої потреби в знаннях, пізнавальних інтересів, захопленості.

Що дає робота над проектом? По-перше, стденти вчаться працювати разом над певною темою, збирають матеріали, вчаться виділяти головне. По-друге, кожна група має творчий простір, де все залежить від фантазії учасників. Кожен учасник може проявити себе саме в тій галузі, де почуває себе фахівцем. Так, ті, які люблять хімічні експерименти проводять досліди, діти з артистичними здібностями проявляють себе під час інсценізації, студенти з гуманітарними нахилами охоче займаються пошуком інформації, написанням віршів, казок, оповідань, сценаріїв. Така робота сприяє розвитку креативних здібностей студентів, формує до серйозних дорослих проектів, що чекають на них у подальшому житті.

Проектне навчання – це корисна альтернатива класно-урочній системі , але воно аж ніяк не повинно витісняти її і ставати певною панацеєю. Його варто використовувати як доповнення до інших видів прямого чи непрямого навчання, як засіб росту і в особистісному вимірі, і в академічному. Впровадженню даного методу сприяє наявність в училищі коп’ютерного кабінету та інтернетмережі.

Роботу над проектом я починаю з оголошення теми, мети, завдання майбутнього проекту, мотивую діяльність студентів.

Наприклад, при вивченні теми «Періодичний закон і періодична система Д.І. Менделєєва у світлі теорії будови атома. Хімічний зв’язок і будова речовин».), запитую Чи можна виростити кристал самому? Оголошую тему дослідницько-експериментального проекту «Кристали своїми руками.» Потім оголошую завдання проекту.

 • Пошук інформації, її узагальнення та вибір оптимального способу вирощування кристалів.

 • Підбір солей які утворюють гарні кристали і є у вільному продажі, або в хімічній лабораторії.

 • З’ясувати які процеси керують ростом кристалів та від чого залежить величина вирощеного кристалу.

 • Виростити кристали різних солей.

Так як ця тема вивчається на початку навчального року, то робота над проектом продовжується на протязі першого семестру. За терміном виконання цей проект середньої тривалості. Презентація дослідницько-експериментального проекту проходить під час тижня хімії (супроводжується демонстрацією вирощених кристалів). Тип презентації студенти вибирають самі. Вони можуть бути наступними.

Також студенти дуже охоче приймають участь у творчих проектах. Так студенти були залучені до виконання проекту «У світі цікавої хімії». За два місяця до тижня хімії були оголошені тема і наступні завдання проекту.

 • Підібрати цікаву інформацію про історію хімії, її значення в житті людини.

 • Скласти або переробити вірші, написати казки, розповіді, міні сценки.

 • Підібрати цікаві, видовищні та безпечні досліди.

 • Написати сценарій заходу.

 • Презентувати проект.

Студенти самостійно розподілились на групи і вибрали окремий вид роботи, виходячи з їх інтересів та здібностей. Так були сформовані такі групи: теоретики, сценаристи, літератори, актори, експериментатори, фотографи, репортери, веб-дизайнери, художники. Діти активно включилися в роботу, а я лише виконувала роль координатора та консультанта проекту. Під час роботи над проектом студенти проявили неабиякий інтерес і зацікавленість. Вони неодноразово зверталися до мене за допомогою, порадою, пропонували різноманітні досліди які знаходили в інтернеті, приносили для них речовини, вчилися демонструвати їх під наглядом викладача, або лаборанта, проводили самостійно репетиції заходу. В цьому проекті яскраво проявилися особисті якості студентів, їх творчий потенціал.

Заключним етапом була презентація проекту у формі заходу «Світ цікавої хімії» з елементами інсценізації.

Творчі проекти вимагають виділення домінуючого аспекту. У них немає детально виробленої структури спільної діяльності. Структура тільки намічається і потім розвивається таким чином, щоб отримати кінцевий результат, який відповідає інтересам учасників проекту. Доцільним є домовлення про результати, які плануються та форма представлення. Оформлення результатів творчого проекту вимагає чітко продуманої структури у вигляді сценарію заходу, плану твору, статті, репортажу, програми свята, дизайну і рубрик газети, альбому і т.д.

Можна впроваджувати пошукові проекти (наприклад, «За життя без сміття», «Збережи воду врятуй планету») Такі проекти є інформаційно-дослідницькими та практично-орієнтованими.

В ході виконання проекту про воду группа експериментаторів( члени гуртка «Експериментатор») відвідала КП Лубниводоканал, де ознайомилася з методами якісного та кількісного аналізу води та її очищенням , після чого дослідила хімічний склад колодязевої води с. Тарандинці, а також воду з водопровідного крану, зробила порівняльний аналіз та вивчила її вплив на організм людини, створила мультимедійну презентацію та випустила газету.

Студенти також охоче включаються в роботу над ігровим проектом під час якого беруть на себе певні ролі, зумовлені характером і змістом проекту. Це можуть бути як літературні персонажі, так і реально існуючі особистості. Імітуються їх соціальні і ділові стосунки, які ускладнюються вигаданими учасниками, ситуаціями. Ступінь творчості студентів дуже високий, але домінуючим видом діяльності все-таки є гра.

Цей вид проекту можна застосовувати під час узагальнення й систематизації знань з певних тем. Наприклад, на початку вивчення теми «Металічні елементи та їхні сполуки»), оголошую тему проекту «Передвиборчі дебати в країні Металії» та його завдання. Робота над проектом продовжується на наступних заняттях і завершується рольовою грою.

У своїй роботі я також використовую міні-проекти які розраховані на одне заняття, єтап заняття чи домашнє завдання.

Застосування методу проектів у сучасних умовах показує, що з його використанням ефективність процесу навчання та виховання зростає. Він дає змогу розвивати кожного студента як творчу особистість, здатну до активної пізнавальної та практичної діяльності. формувати у них цілісну картину світу.

Правильність вибору стратегії і тактики навчання на занятті сприяє повноцінному гармонійному розвитку особистості в цілому.

Список використаної літератури

 1. Богданова Л.Є. Інтерактивні технології навчання на уроках хімії. Х.: Основа,2004, 142с.

 2. Буджак Т. Метод проектів як педагогічна технологія. // Біологія і хімія в школі. – 2001.-№1.-с.3-4.

 3. Дослідна та проектна діяльність під час вивчення хімії / укладач К.М.Задорожний . – Х.: Основа, – 107с.

 4. Ліговицький А.О. Теоретичні основи проектування сучасних освітніх систем. - К.: Техніка, 1997 - 210 с.

 5. Логвин В. Метод проектів у контексті сучасної освіти // Сучасні шкільні технології. Ч.2. – К., 2004.

 6. Нові педагогічні технології для вчителів хімії випуск 2/ укладач К.М.Задорожний. . – Х.: Основа - 2010 – 110с.

7. Пометун 0., Пироженко Л. Сучасний урок:
Інтерактивні технології навчання. - К.: А.С.К.,
2003.-192 с.

8. Проектна діяльність у школі/упорядник
М. Голубенко. –К.: Шкільний світ, 2007 – 125с.

Стеблина А.М. Розвиток творчого мислення
на уроках хімії.Х.: Основа – 2005, - 95с.

 1. Спецвипуск. Проектні технології. “Директор школи”. - №45 грудень 2008 р. – К.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.