і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Формування комунікативної компетентності молодших школярів. Використання дидактичної гри

Формування комунікативної компетентності молодших школярів. Використання дидактичної гри

Перегляд
матеріалу
Отримати код

«Формування комунікативної компетентності молодших школярів. Використання дидактичної гри.»

Мета:презентація передачі колегам особистого професійного досвіду, ознайомити вчителів із сучасними освітніми методиками, які сприяють формуван-ню комунікативних компетентностей  молодших школярів;набуття навичок роботи, використовуючи дидактичні ігри ; підвищення фахового рівня та педагогічної майстерності вчителів.

Завдання:
•створити умови для професійного спілкування, самореалізації та стимулювання зростання творчого потенціалу педагогів;
•підвищити професійну майстерність і кваліфікацію педагогів;
•поширити передовий педагогічний досвід;
•впровадити нові технології навчання і виховання.

Хід заходу
І. Організаційний етап.
1.1. Привітання
- Добрий день, шановні учасники. Я дуже рада вас бачити і сподіваюсь на вашу допомогу, підтримку і плідну співпрацю.
Така дісталась вже нам робота.
Є в ній і радість,та є й турбота,
Є вічний пошук, безсонні ночі,
Та гріють душу дитячі очі.                                                                      Н.П.Уткіна
- Бажаю всім творчого натхнення, позитивних емоцій та активної участі у роботі.

Девіз нашої зустрічі:
«Зібратись разом – це початок,
Триматися разом – це прогрес,
Працювати разом – успіх!»

1.2. Вправа  «Кольори»   

Мета:  підготувати  учасників  до  успішної  діяльності;  створити  комфортну  атмосферу,  гарний  настрій;  сприяти  згуртованості  групи.

Обладнання:  картки - комахи  різного  кольору:  червоного,  жовтого,  синього.

Хід  вправи: всі  учасники  вибирають  картку  певного  кольору.

Тьютор: Коли ви заходили, то кожен з вас обрав комаху певного кольору. Психологи доводять, що червоний колір означає оптимізм, гарний настрій; жовтий колір - пізнання  істини; синій колір - душевний підйом. З таким настроєм ви сьогодні прийшли на  тренінг.

Але картки – комахи нам також допоможуть об'єднатися у групи для подальшої роботи (об'єднання в групи учасників  тренінгу)

1.3. Вправа «Очікування» 
Мета: сприяти формуванню побажань учасників щодо участі їх у тренінгу;форму-вати їх професійні прагнення; підвищення рівня інформованості щодо даної

проблеми.
Обладнання: картки-комахи 3-х  кольорів

Хід  вправи:  Звичайно, наша плідна робота залежить від вашого настрою. Посміхніться один одному.  Хай вам сонечко сміється, і наука хай дається.

Сподіваюся, що знання та уміння, отримані сьогодні, зроблять наші уроки ще цікавішими та ефективнішими.
- Пропоную вам сьогодні:
Не просто слухати, а чути.
Не просто дивитись,а бачити.
Не просто відповідати,а міркувати.
Дружно і плідно працювати!
- Кожен із вас вибрав комаху, на крилі якого з одного боку  написані незакінчені речення: «Від тренінгу я очікую… », «Від себе я очікую… ».
- Напишіть на крилі , що ви чекаєте? Потім ми перевіримо чи здійснилися ваші очікування. ( Кожен учасник зачитує вголос свої очікування.)
1.4. Вправа «Прийняття правил»

- Шановні  учасники, пропоную вам прийняти правила роботи. Правила поведінки важливі в житті людини та суспільства. Вони допомагають регулювати взаємостосунки людей. Для продуктивної праці в нашій групі, щоб кожен учасник почувався комфортно і міг діяти ефективно, потрібно ухвалити свої правила.

Пропоную : бути ввічливим; бути позитивним; не критикувати; говорити від свого імені; бути активним; бути толерантним; "піднята рука"; "стоп".

Підсумок. Кожний із нас неповторний, має свої індивідуальні риси, якості, розви-ток, але всі ми однаково мрійливі, розважливі, ввічливі, надійні. А отже, кожен формує власний підхід у навчанні і вихованні учнів. Але спільним, мабуть, є прагнення дізнатися більше, щоб підвищити ефективність навчання та виховання, сприяти гармонійному розвитку особистості.

II.  Презентація  досвіду роботи

Три кроки ведуть до успішної комунікації

Перший крок—знати, чого хочеш.

Другий крок—знати, чого хоче твій партнер.

Третій — як вам обом здобути перемогу.

Д. Лаборд

Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. Завдання сучасної школи – це вихо-вання компетентної особистості, здатної до життєтворчої діяльності. Така особис-тість зуміє правильно обрати свій шлях у житті, зважаючи на власні можливості, буде ставити перед собою завдання самовдосконалення і саморозвитку, що стане запорукою успіху в різних сферах діяльності. Сучасний світ висуває високі вимоги до діяльності людини, адже конкурентноспроможною може бути лише по-справжньому компетентна особистість. Від нас, від нашого вміння, від нашої майстерності, від нашого мистецтва та мудрості залежить життя, здоров'я, розум, характер, воля, інтелектуальне обличчя, місце та роль у житті, щастя підростаючого покоління. В. Сухомлинський

2.1. Вправа  «Методична  скарбниця»

Мета:  популяризувати  досвід  роботи  вчителя.

Хід  вправи

Тьютор: Тема   «Формування комунікативної компетентності молодших школярів. Використання дидактичної гри

Актуальність проблеми обумовлена тим, що одним із найважливіших завдань удосконалення якості української освіти є формування особистісної готовності

дітей до активного життя, до творчої самореалізації в демократичному суспільстві. Комунікативна компетентність посідає особливе місце серед творчих проявів молодших школярів. Вона вимагає роботи таких складових літературно-творчих здібностей, як сприймання, мислення, творча уява, мовлення, дає змогу одночасно розкритися почуттєвій та інтелектуальній сфері молодшого школяра. Саме у цей період активно розвиваються дар фантазувати, помітно виявляється допитливість, формується вміння спостерігати, порівнювати, критично оцінювати діяльність.

Термін компетенція широко використовується в наш час там, де йдеться про на-вчання і виховання. Компетентність – це комплексна характеристика особистості, яка вбирає в себе результати попереднього психічного розвитку, знання, уміння, навички; має здатність до творчого вирішення завдань, ініціативності, самостійно-сті, самооцінки, самоконтролю; це сформованість інтелектуальних операцій, спрямованість у діяльності, усвідомленість і мотивацій-на насиченість.

Комунікативна компетентність містить три складові: мовну, мовленнєву й соціокультурну. Їх зміст розкрито в Державному стандарті початкової загальної освіти й в навчальній програмі з української мови для 1-4 класів.

Саме це зумовило вибір проблеми, над реалізацією якої я працюю: «Формуван-ня комунікативної компетентності молодших школярів. Використання дидактичної гри».

Сьогодні вчитель початкової школи повинен не тільки давати знання, уміння, навички, а, в першу чергу створювати передумови для розвитку учня як гармоній-ної особистості, спроможної успішно навчатися в основній школі.

Перед собою ставлю перспективну мету: підготовити дитину не до окремого уроку «на завтра», а до самостійного життя, тобто виявити творчий потенціал уч-нів, створити умови для розвитку творчої особистості, яка вміє формувати власну думку, розв’язувати проблеми, здатна самостійно займатися власною освітою.

Формування комунікативної компетенції спрямоване на розвиток культури мовленнєвого спілкування, засвоєння мовленнєвого етикету та етичних норм спілкування. Розвивати мову дитини, на думку Костянтина Дмитровича Ушинсько-го - це майже те ж, що розвивати її мислення, тому що мова тісно пов’язана з думкою.

Одне із завдань навчання української мови у початкових класах полягає у фор-

муванні усіх видів мовленнєвої діяльності; аудіювання, говоріння, читання і пись-ма. Про важливість розвитку видів мовленнєвої діяльності свідчать дані, наведені

в дослідженнях Флорія Сергійовича Бацевича.Так, він зазначає, що приблизно 42% мовленнєвої діяльності людини припадає на слухання, 30% - на говоріння, 15% -

на читання й орієнтовно 11% - на письмо. Таким чином, понад 70% часу людина витрачає на спілкування з іншими.

Як бачимо, процес навчання потребує напруженої розумової роботи дитини і

її власної активності у цьому процесі.

Одна із проблем, з якою стикаються вчителі початкових класів у нашому регіоні, це майже відсутність у першокласників словникового запасу української мови. Засвоєння української мови здебільшого відбувається тільки у школі, а

відповідне мовне середовище у сім’ях практично відсутнє. Тому з перших кроків особливу увагу приділяю формуванню словникового запасу, його активізації (тому що часто діти розуміють українське мовлення, але не можуть висловити свої думки) та збага-ченню мовлення дітей. Свої зусилля спрямовую для створення сприятливого освіт-нього середовища задля максимального використання всіх джерел. Початкова шко-ла розкриває широкі обрії для формування комунікативної компетентності молод-ших школярів.

Сформувати й розвинути комунікативну компетентність учнів мені допомагає

система вправ, творчих завдань, спрямованих на формування вміння слухати й

говорити. Виконуючи їх, діти вчаться весті дискусію, змагатися, співпрацювати,

будувати діалог, складати вірші, казки, загадки. Кожна дитина має змогу розкрити

свої пізнавальні, творчі можливості, нахили, подолати окремі вади: замкненість,

розгубленість, скутість.

Для ефективності розвитку комунікативної компетентності продумую спеціаль-

ну систему завдань. Проводжу мовленнєві хвилинки на матеріалі українського фольклору (скоромовки, чистомовки, потішки, лічилки, вірші та ін.).

Уже з 1-го класу застосовую інтерактивні технології, що сприяють взаємонав-чанню дітей. Передусім привчаю учнів дотримуватися правил поведінки під час роботи в парі та групі. Застосування методів кооперативного навчання забезпечує: розвиток уміння налагоджувати зворотній зв’язок – розподіл і виконання ролей, прийняття спільного рішення; готовність публічного словесного представлення результату.

Першокласник в школі – найемоційніший учень. Для нього гра, казка, вигадка – це частина духовного життя. І вчитель повинен підтримати, пробудити в душі кожного цікавість до пізнання навколишнього світу, роздмухати вогники дитячої думки і творчості.

Видатний український педагог В. Сухомлинський у книзі «Серце віддаю дітям» писав: «Гра – це величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливаєть-ся життєдайний потік уявлень і понять».

Гра виконує безліч функцій: розвиває пізнавальні здібності, кмітливість, уяву; активізує інтерес та увагу дітей. Якщо не реалізовувати виниклу у дитини пізна-вальну активність, то потім вона зовсім може зникнути. Увага першокласників, насамперед, спрямована на ігрову діяльність.

Гра корисна тоді, коли органічно переплітається з серйозною, наполегливою працею, тобто вона не повинна відволікати уваги від навчання, а спонукати до інтенсивної розумової праці. Така гра робить працю привабливішою і цікавішою, допомагає переборювати труднощі у засвоєнні навчального матеріалу.

Але щоб вогник дитячої допитливості не почав згасати, необхідно систематично підтримувати його засобами навчальної гри. Тому пропоную вашій увазі декілька, на мій погляд, новинок дидактичних ігор до уроків навчання читання і письма.

II. Зразки дидактичних ігор до уроків читання.

1. Звуковий ланцюжок.

Останній звук у назві одного предмета є першим звуком у назві наступного. (за предметними малюнками)

2. В назвах яких предметів живуть ці букви? Де стоїть буква у слові: на початку, в середині чи в кінці? В назві якого предмета немає цих букв? (за таблицею)

3. Абетка-добавлянка. (повторюються назви букв і формується поняття рими)

А Б В – мишка у норі … (живе).

Г Ґ Д – по дорозі пес … (іде).

Е Є Ж – коник весело … (ірже).

З И І – повзе ящірка в … (траві).

Й К – ворон каркнув на … (жука).

Л М Н – серед жаб і я … (спортсмен).

О П Р – вгору кіт хвоста … (задер).

С Т У – щохвилини я … (росту).

Ф Х Ц – посадив я … (деревце).

Ч Ш Щ – вибіг зайчик з-під … (куща).

Ь (знак м’якшення) – рак вщипне, то буде … (знак).

Ю Я – абетка вся від А до … (я).

4. Для засвоєння алфавіту можна вилучити з азбуки букви, які складають

якесь слово і дати завдання вгадати це слово.

Наприклад.

Перед вами абетка. Деякі літери випали з неї. Вони підкажуть вам відповідь

на питання: без чого не може обійтися моряк?

А В Г Ґ Д Є Ж

И І Ї Й К Л Н викласти на набірному полотні

Х С Т У Ф

Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю (БЕЗ МОРЯ)

5. Одне на двох.

Добери таке слово, яке стане закінченням першого і початком другого.

Приклад: ТРИ (ЗУБ) ИЛО – тризуб, зубило.

ГА(…)АРОНИ

БУК(…)ОП

ГОСПО(…)УНОК

МА(…)ЕТА

ПАСА(…)АФА

БАМ(…)ЕТ

6. У колі 22 слова

Рухаючись за годинниковою стрілкою і повторюючи раніше використані букви, склади 22 слова.

(Кома, комар, омар, марка, ра, арка, кабан, бант, антракт, тракт, рак, трактор, актор, акт, бак, акр, рок, око, кок)

7. Гра “Поети”

До слів вірша учні добирають свою риму.

Наприклад:

Зима казку нам …
Навкруги усе …

Землю снігом …
Малих діток …

8. Гра “Розвідники”

На парті декілька речей, закриті папером ( тканиною ). На деякий час папір (тканина) забирається, учні розглядають предмети на столі, торкаються їх, рахують їхню кількість, а потім учитель закриває їх. Учні записують слова, які вони запам’ятали.

Наприклад: щоденник, олівець, годинник, яблуко, крейда, цукерка.

9. Гра «Свої словосполучення»

Учні повинні скласти словосполучення, поєднуючи іменники лівої колонки з прикметниками правої колонки ( або підібрати синоніми чи антоніми до запропо-нованих слів тощо). Утворені словосполучення записати в будь-якому порядку.

Наприклад:

дошка                       цікаве

повідомлення           знайома

жінка                         важливе

слово                         шкільна

10. Гра «А ти вмієш?»

Написати твір-мініатюру, що складається лише з дієслів («Золота осінь»): похоло-дало, задощило, повіяло, полетіло,полетіло, посипало, одяглись, подивились тощо.)

Наприклад

Похолодало, повіяло,

Задощило, полетіло,

Посипало, полетіло,

Одяглись і подивились.

11. Гра «Сила слова»

Записати прислів’я, фразеологізми, де були б наявні числівники (дієслова, прислівники, частки тощо), визначити їхні морфологічні ознаки.

Наприклад:

Намолоти сім мішків гречаної вовни. Семеро одного не ждуть. І один у полі воїн. Сім раз відмір, а раз відріж. Скорчитися в три погибелі. За тридев’ять земель.

12Гра «Подумай»

Знайти помилки та записати правильно словосполучення:

Наприклад:

Приймати участь –

довести для відома –

займати місце-

зраджувати принципи –

13. Гра Продовжи ряд»

Дібрати до прислівників синоніми, утворити, де можливо, ступені порівняння: радісно, крадькома, казково, яскраво.

Наприклад:

Чудово– прекрасно, чудесно, незрівнянно, блискуче .
Уміло – вправно, майстерно .

14. Гра « Іменники на одну букву»

Учням потрібно підібрати якнайбільше іменників (дієслів, прислівників тощо) на одну букву.

Наприклад:

Ананас, абрикос, айстра, акустика, азимут, аркуш, акація.

Банан, барбарис, бузина, букет, борщ, береза, баклан.

15. Гра «Хто швидше?»

Учням необхідно переставити склади в слові та записати отримані слова, розділивши їх на склади.

Наприклад:
Рано -но-ра
насос- сос -на
наша- ша-на
товар-вар -то
наказ-каз -на
кабан- бан –ка

16. Гра « Доповни слово»

Називається частина слова і кидає м’яч. Учень повинен впіймати м’яч та доповни-

ти слово.У ролі ведучого може бути вчитель або учень.
Наприклад: мо-ре, вік-но, знан-ня, за-тока, річ-ка.

17. «Хто більше?»

Учитель пропонує дітям із слова «ластівка» скласти якнайбільше слів, використо-вуючи тільки ті букви, з яких воно складається. Перемагає той, хто складе найбільше слів.

ЛАСТІВКА (Стіл, лак, салат, кава, вітала, тікала, тікав, сітка, лавка, віл, кіт, світ, сіла, Савка, літа, така…).

МУЗИКАНТ (Танк, музика, кант, кузина, муза, зима, таз, туз…).

САДІВНИК (Сад, сів, сік, садив, віник, Іван, нива, два, сани, він, вік…).

СОЛОДКА (Сода, сад, коло,коса, косо, колос, лак…).

18. «Зайчик»

Учитель пропонує дітям прочитати склади, «стрибаючи», як зайчик, «з однієї купинки на іншу».

По гу сам то зе бо ка до у ло лі зує ро а

1 6 8 12 14 10 2 4 9 11 13 3 5 7

(Показує дорогу, а сам у болото лізе).

Яке сі та зі м’яч ке ко й ко лляч

1 2 5 8 3 6 4 7 10 9

(Яке сімячко, таке й зіллячко).

19. «Збери слово»

Учитель пропонує дітям прочитати слова кожного рядка, взяти з першого слова першу літеру, з другого – другу, з третього – третю і т.д. й одержати нове слово.

Риба, рак, макарони, поле, салат, пірїнаракета.

Шия, скло, слово, масло, ручкашкола.

Парк, сіно, ліс, рідня, ліліяпісня.

Метро, дощ, сова, горамова.

20. Гра «Доповни прислівя»

Вода потекла, весну…(принесла).

Грак на горі – весна на…(дворі).

Зробив діло – гуляй …(сміло).

Стук,грюк,аби з …(рук).

Поспішиш – людей …(насмішиш).

І сам не гам, і другому не …(дам).

На язиці густо, а на ділі…(пусто).

Хто багато читає, той багато…(знає).

Отже, ігровими заняттями можна вивчити все: мову, математику, природознав-ство, культуру та ін. Але найважливіше те, що в ігровій ситуації формується характер.

Формування комунікативної компетентності у 1-му класі передбачає розвиток умінь спілкуватися усно і письмово.

Для розвитку усного спілкування використовуються таки методи:

- розігрування діалогу, монологу;

- інсценування казок;

- усний опис картини;

- проведення нестандартних уроків, сюжетно-рольових ігор;

- розширення словникового запасу школярів через роботу зі словниками;

- складання словосполучень та речень, відновлення деформованого тексту;

- використання інтерактивних технологій: «Мозковий штурм», «Мікрофон», тощо;

- здійснення перекладів текстів, паралельне використання двох мовних систем;

- проведення бібліотечних уроків, підтримання постійного зв’язку з бібліотекою.

Для розвитку уміння спілкуватися письмово можна використати такі завдання:

- написання запрошень, привітань, оголошень;

- листування з ровесниками;

- складання пам’яток щодо адекватного спілкування і відпрацювання їх із дітьми з використанням конструкції «Я вважаю», «Перепрошую», «Я певен» тощо та пам’яток: «Формули мовленнєвого етикету» ,«Правила спілкування» ,«Правила розмови по телефону» , «Правила, які слід дотримуватися під час інтерв’ю» .

- написання твору.

Діалог і монолог – форми мовленнєвої діяльності. Тому вже в 1-му класі на уроках навчання грамоти діалог має займати належне місце. Культурне діалогічне

мовлення - невід’ємна складова комунікативної компетентності молодших школярів.

Учні 1 класу вже володіють діалогічним мовленням на побутовому рівні. Для залучення всіх учнів до діалогу можна вдаватися до таких прийомів як:

вибір партнера по спільній роботі;

визначення колективної думки;

планування спільної праці;

використання формул « подумай – обговори з другом – поділися з класом»;

« очікування»;

побудова оцінних суджень за схемою – опорою.

Під час бесіди знайомлю учнів з такими групами слів: (вітання - добрий день, добрий вечір, доброго ранку, здрастуйте, привіт; вибачення - пробачте, вибачте, перепрошую; прощання - до побачення, всього доброго, на все добре, на добраніч; подяка – спасибі, дякую, дуже вдячний; прохання - будь ласка, якщо ваша ласка)

Однією з особливих форм усного діалогічного мовлення є телефонна розмова, з правилами ведення якої вчитель має ознайомити учнів. А у процесі подальшої навчальної роботи слід відпрацьовувати ці навички. А традиційні формули, що властиві телефонній розмові, я вам представлю.

Для встановлення зв’язку:

Можлива відповідь:

Алло!

Слухаю вас!

Гімназія!

Так!

Для уточнення:

Це квартира Михайлових?

Це магазин «Атлант»?

Це Ольга Володимирівна?

Миколко, це ти?

Так! Ви не помилилися.

Так! Це я.

Ні! Ви помилилися!

Ви помилилися номером.

Ви не туди телефонуєте.

Ви не правильно набрали номер.

Ви не точно набрали номер.

Тут таких немає.

Так.

Прохання запросити до телефону:

Можлива відповідь:

Запросить, будь ласка, до телефону Олега.

Покличте, будь ласка, до телефону Бикова.

Ви б не могли запросити до телефону

Людмилу Іванівну?

Ви б не могли запросити до телефону

Дмитра Петровича?

Покличте, будь ласка, до телефону Віку.

Запросить, будь ласка, до телефону Сашка.

Зараз.

Звичайно, покличу.

Зараз вона (він) підійде.

Хвилинку почекайте.

Його (її) немає вдома.

На жаль вона вийшла.

Шкода, його зараз немає.

Ви б не могли зателефонувати пізніше

Гра «Телефонна розмова». Відпрацьовуючи мовний етикет, спочатку діалог ведуть учитель і підготовлений учень (у двох варіантах).Обирається правильний варіант, а потім учні в парах ведуть між собою діалог за зразком.

Щоб спонукати їх виконати це завдання якнайкраще, влаштовую іноді змагання – якій групі «акторів» вдасться найкраще розіграти сценку. Після прослуховування

дитячих виступів обов’язково аналізую їхні репліки, відзначаю позитивні харак-теристики й толерантно вказую на помилки й недоліки.

Сюжетно-рольова гра «Інтерв’ю»

Учні класу об’єднуються в пари. Розподіляються ролі: “кореспондент” і “респон-дент”, «учитель» і « учень» тощо. “Кореспондент” чи « учитель» складає по чоти-

ри запитання за темою уроку, а”респондент” чи « учень» відповідають на них. По-тім учні міняються ролями. Оцінюються відповіді однокласників.

Наприклад:

– Яка частина мови називається іменником ?

– Як пишеться частка не- з іменниками ?

– Які іменники відносяться до III відміни ?

– Які речення називаються односкладними ?

Гра «У продуктовому магазині».

Перед проведенням гри використовую підготовчі вправи на розвиток комуніка-тивних умінь. Наприклад:

1. Ви прийшли до магазину купити хліб. Як ви звернетесь до продавця?

2. Запитайте у перехожого, де знаходиться магазин, який вам потрібен?

3. Запитайте у продавця, скільки коштує батон білого хліба?

Робота в парах

Завдання виконують одночасно всі пари, користуючись індивідуальними картками.

Завдання учням I варіанта: «Ви – продавці продуктового магазину. У ваших картках є перелік продуктів і ціни на них. Користуйтеся також виразами, поданими в картках».

Завдання учням II варіанта: «Ви покупці продуктового магазину. У ваших картках вказані продукти, які ви маєте купити, та потрібна їх кількість. Користуйся також виразами, поданими в картках».

Зразки висловлювань «продавців» і «покупців» можна також записати на дошці. Їх необхідно прочитати вголос і повторити кілька разів разом з учнями. Пара сильних учнів має показати зразок того, як вони будуть «продавати» і «покупати» названі в картках продукти.

Одночасно з розвитком діалогічного мовлення в 1 класі розпочинаю формування умінь будувати невеликі монологічні усні зв’язні висловлювання.

Перше знайомство з монологом в 1 класі я проводжу так:

-У кожної людини свої мрії. А про що мріє твоя матуся? Вислови свою думку за допомогою малюнка.

Методичні поради

1. Діти малюють мрії своїх матусь, про які дізналися раніше.

Кожен учень озвучує свою роботу.

Зробити виставку малюнків.

Завершити урок можна читанням віршів напам’ять про маму.

Основними видами робіт з розвитку монологічних мовленнєвих висловлювань є перекази і твори. Пропоную учням складати усні та письмові висловлювання з безпосередньою комунікативною метою: оголошення, вітання, запрошення тощо.

Наведу приклад роботи над написанням листа, привітання друзів зі святом, днем народження рідних з учнями 1 класу.

- Уявіть собі, що ви – Червона Шапочка і збираєтесь до бабусі на день народження. Як ви почнете своє вітання?

- Оберіть і підкресліть один із варіантів звертання.

1. Бабусю, вітаю!

2. Люба бабусю!

3. Кохана моя бабусю!

- Прочитайте вітання та оберіть варіант, що вам сподобався. Підкресліть його.

Вітаю з днем народження.

Я прийшла (ов) привітати тебе з чудовим днем – днем твого народження.

Ми всі ради привітати тебе з днем народження.

- Прочитайте побажання та оберіть варіант, що вам сподобався. Підкреслить його.

1. Бажаю тобі здоров’я, довгих років життя.

2. Дуже хочеться, щоб тебе ніхто не турбував, особливо Вовк.

3. Обіцяю, що буду уважною й обережною, і жоден Вовк мене не обдурить.

- Пам’ятайте, що привітання необхідно підписувати. Прочитайте підписи та оберіть варіант, що вам сподобався. Підкресліть його.

1. Твоя онучка.

2. Червона Шапочка.

3. Любляча тебе онучка.

- А тепер прочитайте, що у вас вийшло. Сподобалось?

- Спробуйте скласти власне привітання з днем народження для когось із вашої родини.

Однією із складових комунікативної компетентності є  уміння долати  комуні-кативні бар’єри , які виникають при відсутності розуміння ситуації спілкування

або носять психологічний характер. Доцільно знайомити дітей з «каталогом жестів»

і «словником тілорухів». Важливий і візуальний контакт: частота обміну погляда-ми, тривалість погляду, уникання його. Учні при монологічній промові часто див-ляться на підлогу або у вікно. На все це треба звертати увагу.

Значні можливості для формування комунікативної компетентності відкриває

для мене позашкільна діяльність,зокрема вікторини, виховні бесіди, години спіл-кування, тематичні проекти та свята, конкурси віршів, інсценізація казок, родинні заходи,подорожі, екскурсії.

Під час спілкування і навчання значну увагу приділяю розвитку  культури спілкування: умінню уважно слухати співрозмовника, призупиняти своє мовлення, щоб дати можливість висловитися іншому , не перебивати товариша; говорячи, не опускати голови, дивитися в очі співрозмовника; спокійно слухати того, хто говорить; не допускати грубого, зневажливого тону, а також умінню висловити критичне зауваження у такій формі, щоб нікого не образити.; не втручатися у розмову старших.

Також, свої комунікативні здібності і потреби діти реалізують на перервах та у позаурочній роботі.

Дитячі скандали починаються із-за дрібниць: вихопив, штовхнув, зачепив. Наве-ду приклад, як їх попереджати. Учням пропонується ситуація, яку вони розв’язу-

ють за допомогою технології «Акваріум».

Ситуація: – Ти приніс в школу альбом з марками, щоб показати товаришу.Учень з

іншого класу вихопив його з рук та не бажає повертати.

Завдання: – Спробуй повернути альбом «мирним шляхом».

Два способи розв’язання

1.Хазяїн альбому задає кривднику два-три питання, на які він відповість: «так».

Тобі подобається мій альбом?           ( Так )

Бажаєш, щоб я розповів тобі про марки?              ( Так )

Ти згоден, щоб ми разом розглянули марки?               ( Так )

2. Скільки тобі потрібно часу, щоб розглянути альбом?

– Коли ти зможеш мені його повернути ?

Не менш важливим у роботі є психолога - педагогічний аспект, що заснований

на технології «створення ситуації успіху». Саме нам, учителям, слід пам’ятати слова В.Сухомлинського: «Є успіх - є бажання вчитися. Особливо важливо це на першому етапі навчання - в початковій школі, де дитина не вміє долати труднощі,

де невдача приносить справжнє горе».

Технологія «створення ситуації успіху» реалізується завдяки використанню таких прийомів:

-«усмішка» (пригадування смішних подій із життя, оплески після відповідей);

-«очі в очі» (налагодження контакту з дітьми', шепотіння відповіді «на вушко»; особиста подяка вчителя за відповідь);

-«даю шанс»;

-«емоційне стимулювання» (констатація будь- якого, навіть незначного успіху; навіювання дитині віри в себе; відкритість учителя для довіри і співчуття);

-«загальна радість» (емоційний відгук колективу на успіх одного із своїх членів);

-«сердечка доброти» (діти висловлюють свої побажання іншим).

   Одним із методів створення ситуації успіху молодших школярів є комунікативна діяльність «розминка». Вона впроваджується для того, щоб фізично об`єднати уч-нів; заохотити їх спілкування один з одним; встановити довірливі стосунки між дітьми, включити всіх до спільної праці, дати можливість пізнати радість від вико-наної роботи та отриманих знань. Головна функція «розминки» - створення спри-ятливого психологічного клімату на уроці.

«Розминка» може замінювати організаційні моменти класичного уроку, а також використовуватись як зв`язуюча ланка між різними етапами уроку: для об`єднання тих, хто навчається разом; для активації емоційної, розумової діяльності; зосере-дження на конкретному навчальному предметі на початку кожного заняття; для відпочинку, зміни виду діяльності протягом заняття.

Психічне і фізичне розвантаження учнів поділяється на два види вправ :

Динамічні: танцювальні вправи, фізичні вправи з віршованим супроводом, комплекси вправ з предметами, фізкультхвилинки - ігри.

Релаксаційні вправи: «Сонце доброти», «Ми йдемо полювати на лева», «Чотири стихії», «Австралійський дощик», «Хто у класі найуважніший», «Хоровод-віно-чок».

Переживання ситуації успіху породжує радість. І якщо дитина усміхнена про-тягом дня, це є свідченням того, що вона відчуває свою значимість як особистості, потребу в ній всього колективу, і все це працює на позитивний результат у досяг-ненні поставленої мети.Адже якщо до радості учня додати радість батьків, утво-

риться сімейна радість. А вона є підґрунтям для творчої співпраці вчителя з учнем, з батьками. Ця радість, створена ситуацією успіху, є запорукою успіху дитини, до-

сягнення високих результатів, суспільного визнання особистості, що спрямоване

на подальше життя дитини.

Підводячи підсумок, хочу зазначити, що надія на успіх живе в кожній людині. Але, на жаль, не кожна надія справджується, тому що успіх гарантований лише

тим, хто докладає для його здійснення власні зусилля.

Мовлення учнів початкових класів вирізняється неповторністю, природністю, індивідуальністю. Тому і розвиток такої її риси як образності має починатися як можна раніше.

Формування образності мовлення на матеріалі фразеологізмів, загадок, прика-зок, які уточнюють уявлення учнів про різноманітність жанрів і образності мов-лення і поглиблюють художнє сприймання літературних творів, повинно здійсню-ватися ще і в єдності з розвитком інших якостей зв’язного висловлювання; з звер-танням уваги і на розуміння доцільності використання засобів художньої виразно-сті у казці, оповіданні, байці.

Гра «Знавці фразеологізмів»

Брат із сестрою весь час сваряться (Живуть, як кішка з собакою)

Навколо було дуже темно (Темно, хоч в око стрель)

Приїзд гостей був несподіваним (Мов , сніг на голову)

Проблема формування образності мовлення у текстотворчій діяльності молод-ших школярів включає в себе усі напрями роботи над словом, словосполученням, реченням. Вона є багатоаспектною і завжди актуальна.

I. Робота зі словом.

Її метою є розширення лексичного запасу учнів, навчання розуміння відтін-

ків значення слова, вміння влучно і впевнено його використовувати. Досягти

цієї мети допоможуть такі творчі вправи.

1. Гра “Знайдіть зайве слово”

Давайте спробуємо згрупувати,поєднати, а потім записати слова. Це можуть бути антоніми,синоніми,омоніми, різноманітні орфограми, слова за будовою, самостійні та службові частини мови.

Завдання для гри можуть пропонуватися на картках, на дошці,на мультимедійній дошці або в усній формі. Але із запропонованого ряду завдань треба знайти, підкреслити,зафарбувати, викреслити або прибрати зайве слово та пояснити,чому.

Наприклад:

Ходити, чимчикувати, жувати, швендяти, плентатись, пертися.

2. Гра «Лавина»

Наприклад:

Тема. «Тварини» (прикметники)

Дикі; дикі, свійські; дикі, свійські, хижі; дикі, свійські, хижі, всеїдні і т.д.

3. Гра «Хто це?Що це?»

Рідна, лагідна, найдорожча – мама;

Білий, холодний, пухкий – сніг;

Колючий, маленький, сіренький – їжак;

Жовтий, кислий, круглий – лимон.

4. Гра «Конструктор»

Вологий, робота, народворона;

Око,нумерація,капітанонука;

Капелюх, лиса, народ – калина;

Парус, пудинг, газонпапуга.

5. Гра «Вільні асоціації»

Сухі – листя, клімат, білизна;

Живі – риба, легенда, вода;

Важкі – доля, вантаж, завдання;

Глибокі – яма, річка, рана;

Гіркі – досвід, сльози, перець;

Рожеві – щоки, троянди, мрії;

Золоті – ключик, рибка, годинник;

Гучні – музика, слава, ігри.

II. Робота зі словосполученнями.

На цьому етапі цілком успішною знову стає робота в парах. Відповідно до

типу уроку, його теми і мети вчитель добирає творчі завдання,використовую-

чи мовний матеріал:

1.Гра «Назви за зразком»

 • лікар – лікувати, вчитель – вчити тощо;

 • шити – голка, малювати - …, бігати - …;

 • синій, солодкий, тихий – голос, олівець, кавун

2. Гра «Відшукай цікаві слова»

Круглі – сонце, яблуко, місяць, медуза

Гострі – ялина, чагарник, бурулька

Колючі – каштан, троянда, їжак.

3.Гра «На що схоже?»

Сніжинка – квіточка, зірочка,балерина.

Іній на гілці – замерзлі слізки, срібні голки.

4. Гра «Добери влучне словосполучення»

Світанок – ніжна квітка.

Сонце – начищена монета, золота куля, великий апельсин.

Небо – глибоке море, синій купол.

III. Робота над реченням.

Роботу над формуванням в учнів зв’язного писемного мовлення починаю з 2

класу шляхом формування умінь правильно будувати і записувати окремі речен-

ня. З цією метою систематично пропоную учням такі завдання:

- закінчити речення;

- перетворення деформованих речень:

Росла, на, дика, яблунька, узліссі.

Часто, холодні, йдуть, восени, дощі.

1.Гра «Де сховалась нісенітниця»

Діти слухають речення й визначають, чи може подібна подія бути насправді.

(Улітку Миколко катався на ковзанах. Хлопчик поїхав до лісу на лижах,

щоб зібрати суниць. Жабенятко розкрило парасольку, бо пішов дощ.)

- скласти і записати речення за малюнком і питанням;

- дібрати початок речення за поданою кінцівкою.

2. Гра «Сніжний клубок», «Сніжний ком», «Безкінечне речення»

Проводиться в швидкому темпі ланцюжком. Учні поширюють дане речен-

ня, нарощуючи по одному слову. Наприклад, початкове слово «квітка».

Виросла квітка.

Виросла на галявині квітка.

Виросла на галявині запашна квітка.

Виросла на галявині запашна рожева квітка…

3. Гра «Продовж фразу» реалізує творчу уяву кожного учня.Дане вчителем речен-

ня треба продовжити одним словом.

На високому стеблі велика квітка з …

На небі з’явилася ранкова …

Усі ці вправи, ігри формують і розвивають комунікативну компетентність учнів і актуальні на уроках мови і читання з першого по четвертий клас. Із поглибленням знань і вмінь учнів кожного року я добираю мовний матеріал, логічно ускладнюю-чи і розширюючи його.

Ця робота готує дітей до написання творів-мініатюр і віршів.

ІV.Написання твору.

Написання твору – це складний процес і для дитини, і для дорослого, оскільки необхідно не лише сформулювати свою думку і знайти засоби для її вираження, а й мати свій мовленнєвий досвід у виконанні такої роботи, натхнення до творчості.

Мета моїх уроків розвитку мовлення така: навчити дітей виділяти головне, необхідне для складання твору; розвивати комунікативну компетентність школярів, художнє відчуття предмета; уміння зіставляти життєві факти, мовні явища, узагальнювати їх; удосконалювати узагальнені способи мовленнєвої діяльності, орфографічні навички, вміння правильно і точно висловлювати свої думки; збагачувати словниковий запас; формувати вміння зв’язно висловлюватись, вжива-ти епітети, порівняння; виховувати бажання вкладати душу в написання творів, а не тільки розум.

Для відпрацювання навичок створення тексту пропоную учням складання казки за поданим початком, ігри «Юний казкар (письменник)», «Сам собі режисер», «Різнокольорова карусель».

Навчаю дітей складати сенкани. Пояснюю значення слова «сенкан»,його походження. Разом з учнями виводемо формулу створення сенкану. Її можна зобразити так:

1.Тема (іменник).
2. Опис (два прикметники).
3. Дія (три слова).
4. Ставлення (фраза – чотири слова).
5. Перефразування сутності ( одне слово).

-Сенкани — це вірш, що складається з п’яти рядків. Слово ”сенкан” походить від французького слова ”п’ять” і позначає вірш у п’ять рядків.

Наприклад:

1.     Мова
2.     Рідна, барвінкова.
3.     Переливається, єднає, дзвенить.
4.     Вона – єдина й найцінніша.
5.     Доля.

1. Життя.
2. Різнобарвне і багатоголосе.
3. Кличе, вчить, надихає.
4. Радісна  мить перебування на Землі.
5.  Любов. 

-Вправа «Коректор»

Умовні позначки

[ - ]зайве, непотрібне – закресли.

 • пропуск – зроби вставку,доповни.

< - розгорни думку, напиши детальніше.

- невдалий порядок слів – заміни його.

- невиправдане повторення, невдалі слова – заміни, надпиши інші.

- порушена послідовність речень; встанови правильний порядок.

Весняний вітер

Клен цілу зиму спав. Крізь сон Клен хуртовини чув завивання.

Холодний вітер віти Клена.

Прокинувся Клен. Та ось одного сонячного ранку відчув Клен, ніби до нього

доторкнулось щось тепле і лагідне. [ Вимокли кущі та дерева. ] А то прилинув теплий весняний Вітер.

Від вчителя початкових класів значною мірою залежить, чи полюблять діти чи-тання, чи залишаться байдужими до літератури, чи стануть вони друзями книги і постійними її читачами. Тому під час навчання читання ставлю перед собою зав-дання – зацікавити кожну дитину, слідкую, щоб процес читання не перетворився

на міханічне складання букв і озвучення складів, слів. Намагаюсь дати можливість розкрити все краще, закладене в неї природою. Підбираю такі види роботи, які б пробудили у дітей вогник допитливості і цікавості.

Працюючи з дітьми над формуванням і розвитком комунікативних компетент-ностей, намагаюсь допомогти учням досягти «вершини творчості» - усної та писем-ної. Діти вчаться цінувати, любити рідне слово, відчувати його красу, збагачують свій словниковий запас, формують звукову культуру мовлення, розвивають власне зв’язне мовлення: у них виникає бажання та виробляється вмін-ня передавати свої враження й думки за допомогою слова. Це пробуджує фантазію й уяву, прагнення творити.

Представлені мною вправи , завдання та ігри забезпечують формування і роз-виток комунікативних компетентностей особистості, спрямованих на реалізацію учнем його індивідуальних здібностей та організацію шкільного діалогу між учня-ми, між учнем і вчителем, між учнем і книгою. У навчальній діяльності домінує пошукове, розвивальне і стимулююче навчання. Окрім удосконалення комуніка-

тивних компетентностей, у дитини формується вміння навчатися, розвивається пізнавальний інтерес і бажання творити, що особливо актуально для сучасної української школи.

Підсумок уроку.

Підбиття  підсумків – це  дуже  важливий  етап  уроку. Саме  тут  з’ясовують  зміст

зробленого;  установлюють  зв’язок  між  тим,  що  вже  відомо,  і  тим,  що  знадо-биться дітям  у  майбутньому.

Учні підводять підсумки роботи за планом:

* ЗНАЮ ... (Що таке діалог ...)

 *ВМІЮ ... (Писати прямі і похилі, довгі і короткі лінії)

* ЦІНУЮ ... (Думки друзів; поради однокласників; знання, отримані на уроці, час.)

Можна підвести підсумки за допомогою інтерактивної гри «Абетковий суп».

( Вилучити з абетки Ь,И,Й. Кожен учень витягуєз кошика по літері та придумує підсумкове речення на тему уроку, яке починається з цієї літери).

3.Рефлексія.

Створення колективної композиції «Весна прийшла».

Підведення підсумків співпраці.

-Дякую всім учасникам за співпрацю і співтворчість.

Сподіваюсь,що наша зустріч стала для вас корисною,викликала позитивні емоції,надихнула на вас нові ідеї, думки, фантазії. Якщо справдилися ваші очікування,прикрасьте своєю комахою нашу весняну галявину.

ІІІ.ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

     Шановні колеги! Послухайте Притчу, яким повинен бути справжній вчитель та використовуйте  ці  поради  у професійній діяльності.

   Одного разу вирішив янгол віддати своє янголятко до школи. Взяв він його, і полетіли вони до величезної будівлі. «Треба вибрати вчителя від Серця і з янголь-ським терпінням, адже янголятко моє ще зовсім не янгол, воно - невгамовний пустун з непокірним  характером…»

    У класній кімнаті вчителька сиділа перед учнями, заклавши ногу на ногу, милу-валася своїми нігтями. На кожному з них було намальоване маленьке сердечко. У той же час пильно слідкувала за учнями, які  виконували контрольну роботу, і павиним криком припиняла будь-яку спробу списування, «Ханжа... Не від Серця вона…»

     У наступному класі учень записував   на дошці речення, яке диктував учитель: «Найголовнішого очима  не побачиш, пильне тільки Серце». Учень помилився і написав  «Сердце».

—  Скільки разів тобі пояснювати!.. Дай щоденник... Двійка!

«Неук... Не від Серця він...».
Заглянув янгол до наступного класу –там учитель проводив урок математики.

-Порахуйте, скільки разів  постукає Серце протягом доби, якщо за одну хвилину воно стукає  56 разів.

Один учень, не вираховуючи, зразу вигукнув:

-80 640 разів... А за тиждень — 564 480 разів.

Діти ахнули. А вчитель грубо перебив учня:

—  Як ти смієш викрикувати з місця, та ще й без мого дозволу!

«Грубіян... Не від Серця він».

Янгол сумно подумав, залишаючи будівлю школи: «Усі згадують про Серце, але жити Серцем не хочуть…»

Засумували вчителі.

—  Можливо, врятує Мудрість? — сказали вони.
І знайшли Мудреця, який сидів у печері.

—  О, Мудрецю, — почали благати вони, — вкажи нам шлях до Сердець наших учнів!

Сказав їм Мудрець:

—  Дам вам шлях до Сердець ваших учнів, але віддайте мені натомість дар ваш!

Учителі перезирнулися: якого дару від них вимагає Мудрець?

Тоді Мудрець сказав:

Якщо в когось є роздратування, дай мені роздратування

Якщо в когось є гнів, дай мені гнів.

Якщо в когось є жорстокість, дай мені жорстокість

Якщо в когось є грубість, дай мені грубість.

Якщо в когось є сумнів, дай мені сумнів.

Якщо в когось є ненависть, дай мені ненависть.

Якщо в когось є злоба, дай мені злобу.

Якщо в когось є страх, дай мені страх

Якщо в когось є зрада, дай мені зраду

Якщо в когось є забобони, дай мені забобони

Якщо в когось є погані  думки, дай мені погані  думки

А якщо дасте пригорщу дурних звичок, я прийму і ці запилені брязкальця.

Але не забудьте, чого вартий той, хто відніме раз подароване.

Отже, я прийняв увесь бруд вашого Серця, і Воно стає чистим.

А вам відкриваю Мудрість: шляхом до Серця учня

І нехай кожен педагог скаже:

Я — Вчитель  Любов і Відданість, Віра і Терпіння.

Я — Радість і Спів-радість, Страждання і Спів-страждання.

Я — Істина і Серце, Совість і Благородство.

Я — Той, хто Шукає і Дарує, Вбогий і Багатий.

Я — Вчитель і Учень, Вихователь і Вихованець.

Я — Той, хто Прокладає Шлях, і Художник Життя.

Я — Захисток Дитинства і Колиска Людства.

Я — Посмішка Майбутнього і Факел Сущого.

Я — Вчитель від Бога і Співробітник у Бога.

Молюсь тобі, серце моє, дай мудрості осягати моменти істини в житті дітей!

-  Шановні колеги, я гадаю, що поради Мудреця ви будете втілювати у своїй професійній діяльності.

Діти для мене – це нерозкрита скарбниця мудрості, щирості, любові, прагнення

до нових відкриттів. І коли я знаходжу ключик до цієї скарбнички, то почуваюся справжнім чарівником, що пробуджує до життя найкращі скарби. Тоді я щаслива

як вчитель і як людина.

А завершити виступ хочу словами, що стали моїм педагогічним кредо:

« Засвітити вогник інтересу в очах дитини, зробити навчання посильним і радісним-непросте завдання для кожного вчителя. А щоб бути хорошим учителем, треба любити те, чого навчаєш, і любити тих, кого навчаєш».

ЛІТЕРАТУРА

1.Барташнікова І., Барташніков О. Розвиток наочно-образного та логічного мислення дітей. – Тернопіль: Богдан, 1998. – 79с.

2.Бех І. Д. Виховання особистості. У 2-х книгах. – К.: Либідь, 2003.

3.Вашуленко М.С. Методика навчання української мови в початковій школі. – Київ., 2010. – с. 336 – 341

4.Державний стандарт початкової загальної освіти освітньої галузі «Мови і літератури».

5.Єрмаков І. Г., Пузіков Д. О. Життєві компетенції особистості. Практично зорієнтований посібник. – Донецьк: Каштан, 2007.

6. Життєва компетентність особистості : науково-методичний посібник / за ред.

Л. В. Сохань, І. Г. Єрмаков, Г. М. Несен. – К. : Богдана, 2003. – 520 с.

7.Коваль Г.К. Методика навчання української мови.- Тернопіль: Астон,2008.-232 с.

8. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/ documents/15828.html.

9. Нищета В. А. Життєва компетентність особистості: до питання створення функці-ональної моделі / В. А. Нищета // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / за ред. Т. І. Сущенко. – Запоріжжя, 2008. – Вип. 51. – С. 257–264.

10. Родигіна І. Компетентнісно орієнтований підхід у навчанні / Ірина Вікторівна Родигіна. – Харків : Основа, 2008. – 112 с. 8. Яріш Г. П. Розвиток життєвих компетентностей на уроках читання у початковій школі / Галина Петрівна Яріш. – Тернопіль – Харків : Ранок, 2011. – 176 с.

11.Хорошковська О. Н. Розвиток мовлення молодших школярів. – К.: Радянська школа, 1995.

12. Цепова І.В. Розвиток навичок мовленнєвої діяльності молодших школярів: аудіювання, говоріння. - Харків: Ранок, 2008. – с. 122 – 124.

19

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Презентація передачі колегам особистого професійного досвіду, ознайомити вчителів із сучасними освітніми методиками, які сприяють формуван-ню комунікативних компетентностей молодших школярів;набуття навичок роботи, використовуючи дидактичні ігри ; підвищення фахового рівня та педагогічної майстерності вчителів.
 • Додано
  23.02.2018
 • Розділ
  Педагогіка
 • Тип
  Інші методичні матеріали
 • Переглядів
  9392
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  20
 • Номер матеріала
  OO119732
 • Вподобань
  0
Курс:«Інтегрований курс «Мистецтво»: теоретико-прикладний аспект»
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь