Етилен і ацетилен: будова молекул та фізичні властивості

Опис документу:
Розробка містить готовий до використання конспект про будову ненасичених вугдеводні наприкладі етилену і ацетилену. РОзхглядаються принципи будови, номенклатури, гомологічні ряди, ізомери та фізичні властивості. Пропонуються практичні завдання на закріпленння знань і вмінь назв сполук і принципи побудови структурних формул, а також задачі на визхначення масових часток, виведенння формул речовин.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

План-конспект уроку № 38-39

Клас _____________________ Дата________________________

Розділ : Найважливіші органічні сполуки

Тема уроку: Етилен і ацетилен: будова молекул та фізичні властивості

Мета уроку:

Навчальна:

Розглянути будову, молекулярні і структурні формули молекул етилену і ацетилену. Сформувати уявлення про гомологічні ряди етилену і ацетилену. Ознайомити з природою кратних зв’язків, з новим видом ізомерії—за положенням кратного зв’язку. Пояснити фізичні властивості ненасичених вуглеводнів на прикладі етилену і ацетилену. Продовжити формувати вміння складати структурні формули за назвами речовин і давати назви за структурними формулами, будувати ізомери.

Розвиваюча:

продовжити розвивати вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати, розглядаючи ізомерію алкенів і алкінів. Розвивати уявлення про класи органічних сполук та взаємозв’язки між ними

Виховна:

Формувати уявлення наукового світогляду, різноманітності органічних речовин

Обладнання : періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, куле-стержневі моделі, презентація «Номенклатура органічних сполук»

Базові поняття та терміни:

Алкени, алкіни, гібридизація, ізомерія, радикал, кратні зв’язки, σ- і π-звязки

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Вид уроку: комбінований

Методи і методичні прийоми:

пояснювально-ілюстративні—бесіда, розповідь, обговорення; наочні—демонстрації, робота з куле-стержневими моделями, практичні—розв’язування задач і вправ

Структура уроку:

І. Організація учнів класу…………………………....1-2хв.

ІІ. Перевірка д/з і актуалізація опорних знань….…..10хв.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу ……………………...30хв.

 1. Будова молекул етилену і ацетилену

 2. Гомологічні ряди

 3. Ізомерія алкенів і номенклатура

 4. Фізичні властивості

IV. Первинне застосування одержаних знань.……..30хв.

V. Самостійна робота………….…………………….15хв.

VI. Повідомлення д/з……………………………….....1хв.

VII. Підсумки уроку………………………………......1-2хв.

Хід уроку

п/п

Зміст уроку

Методи і методичні прийоми

І.

Організація учнів класу

ІІ.

ІІІ.

Перевірка домашнього завдання і актуалізація опорних знань

 1. Перевірка виконання письмових завдань в зошитах

 2. Бліцопитування (Органічна хімія,органічні речовини, основні відмінності органічних і неорганічних речовин,елементи-органогени, алкани, загальна формула алканів, тип гібридизації атома Карбону,довжина зв’язку С-С, валентний кут, гомологічний ряд алканів, гомологічна різниця, ізомери, принципи номенклатури ІUPAC для алканів )

 3. Індивідуальні завдання

 • пояснити тип гібридизації атома Карбону у молекулі метану

 • побудувати куле-стержневі моделі для метану та етану, пояснити типи зв’язків у цих сполуках

 • побудувати структурні формули сполук: 2,2,3-триметилгептан, 3-етил-4,5-диметилоктан.

 • Написати всі можливі ізомери для вуглеводню з молекулярною формулою С5Н12.Назвати їх

 • Порівняти масові частки Карбону у бутані і пентані.

 • Назвати вуглеводень,якщо відомо, що відносна густина його за повітрям 2.

 • Назвати вуглеводень, якщо відомо, що відносна густина його за киснем 2,25.

Вивчення нового матеріалу

Тема уроку: Етилен і ацетилен: будова молекул та фізичні властивості

План

1. Будова молекул етилену і ацетилену

 1. Гомологічні ряди

 2. Ізомерія алкенів і номенклатура

 3. Фізичні властивості

1. Будова молекул етилену і ацетилену

Ненасичені вуглеводні—це вуглеводні, що містять в складі молекул кратні зв’язки. Атоми Карбону в цих сполуках зв’язані між собою подвійним або потрійним зв’язком.

Порівняємо будову молекул етану, етилену і ацетилену.

У молекулі етану С2Н6 атоми Карбону зв’язані за допомогою σ-зв'язку, що утворюється у результаті перекривання орбіталей уздовж лінії зв’язку, що об’єднує центри атомів.

У молекулі етилену С2Н4 атоми Карбону зв’язані за допомогою σ- і π-зв'язку. π-зв'язок—це ковалентний зв'язок, що виникає внаслідок перекривання орбіталей по обидва боки від лінії, що з’єднує центри атомів, які зв’язуються. π-зв'язок менш міцний, ніж σ-зв'язок.

Внаслідок цього атоми Карбону біля подвійного зв’язку перебувають в стані sp2 –гібридизації, довжина зв’язку С-С зменшується до 0,134 нм, а кут становить 120°.

У молекулі ацетилену С2Н2 атоми Карбону зв’язані за допомогою σ- і 2π-зв'язків. Внаслідок цього атоми Карбону зв’язані потрійним зв’язком, перебувають біля цього зв’язку в стані sp –гібридизації, довжина зв’язку С-С зменшується до 0,120 нм, а кут становить 180°.

2.Гомологічні ряди

Етилен і ацетилен утворюють гомологічні ряди—алкени і алкіни.

Алкени—ненасичені вуглеводні із загальною формулою СnH2n, в молекулах яких є один подвійний зв'язок.

Алкіни—ненасичені вуглеводні із загальною формулоюСnH2n-2, в молекулах яких є один потрійний зв'язок.

За поясненням вчителя учні складають порівняльну таблицю

Характеристика

Алкани

Алкени

Алкіни

Загальна формула

СnH2n+2

СnH2n

СnH2n-2

Види зв’язків

С-Н

σ-зв’язок

С-С

σ-зв'язок

С-Н σ-зв’язок

С=С σ- і

π-зв’язок

С-Н σ-зв’язок

С≡С σ- і

2 π-зв’язки

Тип гібридизації

sp3

sp2

sp

Довжина зв’язку

0,154нм

0,134нм

0,120нм

Валентний кут

109°28΄

120°

180°

Енергія зв’язку

374,4 кДж

611,1 кДж

834,3 кДж

Назви алкенів і алкінів утворюються з назв алканів заміною суфікса –ан- на –ен та -ин відповідно. Суфікси –ен та -ин вказують на наявність у молекулах подвійного зв’язку або потрійного зв’язку.

Назва алкану

Формула алкану

Назва алкену

Формула алкену

Назва алкіну

Формула алкіну

Етан

C2H6

Етилен

C2H4

Ацетилен

C2H2

Пропан

C3H8

Пропен

C3H6

Пропін

C3H4

Бутан

C4H10

Бутен

C4H8

Бутин

C4H6

Завдання

Продовжити гомологічні ряди до 10 гомолога

3.Ізомерія та номенклатура алкенів і алкінів

Для алкенів і алкінів характерні основні 2 види ізомерії: структурна і положення кратного зв’язку. Для перших двох представників гомологічних рядів ізомерія нехарактерна. Пояснення ізомерії на прикладі бутену і бутину.

Принципи міжнародної номенклатури IUPAC:

  1. У головному ланцюзі обов’язково має бути кратний зв'язок.

  2. Нумерація головного ланцюга починається з того кінця, до якого ближче кратний зв'язок.

  3. Положення кратного зв’язку вказується після назви вуглеводню.

  4. Суфікс у назві головного ланцюга для алкенів –ен(-єн), а для алкінів: -ин(-ін).

Завдання

Написати всі можливі ізомери для пентану і пентину, дати назви.

Однією з причин різноманіття органічних сполук є між класова ізомерія—явище існування ізомерів з різних класів органічних сполук. Для алкенів між класовими ізомерами будуть циклоалкани: бутен—циклобутан, для алкінів ізомерами будуть органічні сполуки, що містять два подвійні зв’язки: бутин—бутадієн.

4.Фізичні властивості алкенів і алкінів

Прочитайте пункт «Фізичні властивості етилену й ацетилену», заповніть таку таблицю:

Ознака

Етан

Етилен

Ацетилен

Агрегатний стан

Безбарвний газ

Безбарвний газ

Безбарвний газ

Запах

Без запаху

Майже без запаху

Зі слабким фруктовим запахом

Розчинність у воді

Майже не розчиняється

Малорозчинний у воді

Слабко розчинний у воді

Розчинність у органічних розчинниках

розчиняється

розчиняється

Розчиняється, добре в ацетоні під тиском

Фронтальна робота

Робота біля дошки(1-4)

Запис на дошці

Розповідь

Складання таблиці

Пояснення

Робота з підручником

ІV.

Первинне застосування одержаних знань

Виконання тренувальних вправ

 1. Напишіть структурні формули речовин(по ланцюжку біля дошки): пропен, пропін, 2-метилбут-1-ен, 3-метилбут-1-ин.

 2. Складіть формули двох гомологів для речовин, назвіть їх: ацетилен, бут-1-ен.

 3. Складіть формули можливих ізомерів, дайте їм назви: С4Н8, С5Н8

 4. Порівняти масові частки Карбону в пропені, пропіні.

 5. Визначити відносну густину ацетилену за: а)воднем, б)киснем, в)повітрям.

Робота в групах

Учні об’єднуються в малі навчальні групи по 4 особи. В групі вчитель призначає консультанта, який керує роботою групи, звітується про роботу групи, одержані результати; виставляє оцінки кожному учню групи; годинникаря, який слідкує за часом виконання завдань. Кожна група учнів отримує завдання відповідного варіанту.

Виконання завдань варіанту 1-6 с.р. 9 С. 64-66 //М.Гладюк. дидактичні матеріали з хімії.10кл.-Тернопіль:підручники і посібники, 2003.//

Час виконання 10хв.

Фронтальна робота

Робота в малих навчальних групах

V.

Контролююча частина

Варіант 1

 1. Для речовини складу С5Н10 написати структурну формулу, скласти всі можливі ізомери, назвати їх.

 2. Написати структурні формули речовин: 3-метилпент-1-ин, 2,3-диметилгепт-2-ен

 3. Для пропену розрахувати:а) відносну густину за повітрям, б) масову частку Карбону.

Варіант 2

 1. Для речовини складу С5Н8 написати структурну формулу, скласти всі можливі ізомери, назвати їх.

 2. Написати структурні формули речовин: 3-метилпент-1-ен, 3,4-диметилгепт-1-ин

 3. Для етилену розрахувати:а) відносну густину за воднем, б) масову частку Карбону.

Варіант 3

 1. Для речовини складу С6Н10 написати структурну формулу, скласти всі можливі ізомери, назвати їх.

 2. Написати структурні формули речовин: 4,4-диметилпент-2-ин, 3,5-диметилгепт-2-ен

 3. Для пропіну розрахувати:а) відносну густину за воднем, б) масову частку Карбону.

Самостійна робота

VІ.

Повідомлення д/з

1.Вивчити § 22, опрацювати конспект

2. Виконати завдання № 1-6 с. 149

Запис на дошці

VIІ

Підсумки уроку

«Тепер я знаю, що…»

«Алкени і алкіни відрізняються...»

«В молекулах алкенів…»

«В молекулах алкінів…»

«Фізичні властивості ненасичених вуглеводнів…»

Методика «Незакінчене речення»

Варіант 1

1.Для речовини складу С5Н10 написати структурну формулу, скласти всі можливі ізомери,

назвати їх.

2. Написати структурні формули речовин: 3-метилпент-1-ин,

2,3-диметилгепт-2-ен

3. Для пропену розрахувати:

а) відносну густину за повітрям,

б) масову частку Карбону.

Варіант 2

1.Для речовини складу С5Н8 написати структурну формулу, скласти всі можливі ізомери,

назвати їх.

2. Написати структурні формули речовин: 3-метилпент-1-ен,

3,4-диметилгепт-1-ин

3. Для етилену розрахувати:

а) відносну густину за воднем,

б) масову частку Карбону.

Варіант 3

1. Для речовини складу С6Н10 написати структурну формулу, скласти всі можливі ізомери, назвати їх.

2. Написати структурні формули речовин: 4,4-диметилпент-2-ин, 3,5-диметилгепт-2-ен

3. Для пропіну розрахувати:

а) відносну густину за воднем,

б) масову частку Карбону.

Варіант 1

1.Для речовини складу С5Н10 написати структурну формулу, скласти всі можливі ізомери, назвати їх.

2.Написати структурні формули речовин: 3-метилпент-1-ин,

2,3-диметилгепт-2-ен

3.Для пропену розрахувати: а) відносну густину за повітрям,

б) масову частку Карбону.

Варіант 1

1.Для речовини складу С5Н10 написати структурну формулу, скласти всі можливі ізомери,

назвати їх.

2. Написати структурні формули речовин: 3-метилпент-1-ин,

2,3-диметилгепт-2-ен

3. Для пропену розрахувати:

а) відносну густину за повітрям,

б) масову частку Карбону.

Варіант 2

1.Для речовини складу С5Н8 написати структурну формулу, скласти всі можливі ізомери,

назвати їх.

2. Написати структурні формули речовин: 3-метилпент-1-ен,

3,4-диметилгепт-1-ин

3. Для етилену розрахувати:

а) відносну густину за воднем,

б) масову частку Карбону.

Варіант 3

1. Для речовини складу С6Н10 написати структурну формулу, скласти всі можливі ізомери, назвати їх.

2. Написати структурні формули речовин: 4,4-диметилпент-2-ин, 3,5-диметилгепт-2-ен

3. Для пропіну розрахувати:

а) відносну густину за воднем,

б) масову частку Карбону.

Варіант 1

1.Для речовини складу С5Н10 написати структурну формулу, скласти всі можливі ізомери, назвати їх.

2.Написати структурні формули речовин: 3-метилпент-1-ин,

2,3-диметилгепт-2-ен

3.Для пропену розрахувати: а) відносну густину за повітрям,

б) масову частку Карбону.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»