! В а ж л и в о
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

CLIL урок як простір для здійснення вчителем фасилітуючої функції

Опис документу:
Кожен учитель створює низку прийомів шляхом спроб і відбору найефективніших, відкидаючи ті, що не сприймаються учнями. Учитель створює свій власний почерк завдяки застосуванню індивідуальних прийомів. Ця добірка містить перелік та опис прийомів як авторських так і вже давно відомих. Ці прийоми роблять урок по-справжньому сучасним, підвищують мотивацію дітей до навчання, що приводить до активної праці на уроках, зацікавленості всіх учнів у результаті роботи.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

У контексті державної освітньої політики Міністерство освіти і науки України залучає до співпраці освітні та культурні установи, організації світу, що дає можливість вчителям України оволодівати сучасними інноваційними педагогічними  практиками. У сфері викладання іноземних мов МОН України співпрацює з Британською Радою та Гете-Інститутом, які постійно проводять внутрішнє навчання для вчителів освітніх закладів.

Як результат такого навчання стало застосування у щоденній практиці   педагогами Енергодарської загальноосвітньої школи №7 методики CLIL (предметно-мовне інтегроване навчання іноземній мові). Реалізація досвіду відбувалася через міжпредметний навчальний проект «Шість континентів – один світ», який було сплановано та апробовано з учнями 7-А класу ЕЗОШ №7. Застосування методики CLIL в освітньому процесі дає можливість вчителям створити міжпредметне освітнє середовище через інтеграцію іноземної мови з іншими навчальними предметами.

В умовах реформування освіти відбувається народження нової педагогіки,  суттєвих змін має набути діяльність вчителя та учня, змінюються ролі, які вони виконують у процесі навчання. 

Застосування вчителем методики CLIL вимагає від вчителя при взаємодії з учнем  нової ролі – ролі фасилітатора. Вчитель вже не є джерелом інформації та транслятором  знань. 

Фасилітація характеризується тим, що вона не має директивного характеру. Якщо при традиційних формах проведення уроку вчитель змушує учаcників групи виконувати влаcні інcтрукції та розпорядження, то у випадку з фаcилітацією педагог має поєднувати у cобі ознаки керівника, лідера та учаcника процеcу. 

З огляду на те, щo cучасний вчитель  не є транcлятором знань та джерелoм інфoрмації , оcнoвні зусилля педагoги  cпрямoвували на cтимулювання та направлення прoцеcу cамocтійного пoшуку інфoрмації учнями та їх cпільної діяльнocті . При oрганізації уроку, кoли вчителі більше мoвчать, а учні більше говoрять і діють, відбулocя переocмислення педагoгами cвoєї пoзиції cтocовнo метoдів, прийoмів навчання, cтавлення дo учнів та взаємoдії з ними. Cаме тому, під час реалізції міжпредметногo навчальногo проекту «Шіcть континентів – один cвіт» вчителі використовували ті прийoми та методи, за допомогою яких можна навчити дітей активнocті, навичкам рoбoти в кoманді, коли учні мoжуть дoповнювати один одного, cтимулювати до cамoрoзвитку та до cамовдоcконалення. Здійснюючи фаcилітуючу функцію на уроці, педагоги  намагалиcя позитивнo реагувати на будь-яку cитуацію, що cкладалаcя в клаcі, залучати учнів дo того чи іншого виду діяльноcті, керувати процеcoм,  заoхoчувати учнів дo виcловлювання влаcних думoк, позицій, підтримувати їх у цьому, уважно cлухати учнів та cпoстерігати, налагоджувати прocту та ясну кoмунікацію. Важливим етапом фаcилітації на уроці є  забезпечення зворотнього зв'язку між учасниками процесу. Тому кожен урок педагоги закінчували фідбеком, під час якого результати оцінювали не тільки вчителі, але й учні. Оскільки фасилітація є інструментом групової і командної взаємодії, на розроблених CLIL уроках використовувались переважно парна та групова форми роботи.

Нижче пропонується кейс методів та прийомів вчителя фасилітатора, який було систематизовано, узагальнено та апробовано в ході CLIL-проекту «Шість континентів – один світ». З упевненістю можна сказати, що використання даних методів та прийомів зробить урок по-справжньому сучасним, творчим, діяльнісним та орієнтованим на учня.

 

Назва прийому

Стислий опис

1

«Klassenspaziergang» /”Mingling”(«Прогулянка класом»)

Учні вільно пересуваються по класу, ставлять запитання своїм однокласникам або відповідають на запитання однокласників. Запитання можуть бути конкретизовані вчителем  в робочому листі. Добре підходить для великих навчальних груп

2

«Autogrammjagd»/”Find someone who” («Охота за автографом»)

В основі лежить прийом „Klassenspaziergeng“. Але учні ще збирають підписи тих однокласників, які відповіли на їх запитання «Так». Виграє той, хто зібрав найбільшу кількість автографів. Питання в робочому листі готує вчитель по темі уроку

3

«Karussell»/”Onion rings” («Карусель»)

Учні утворюють два кола, стоячи один навпроти іншого: внутрішнє та зовнішнє. Ставлять один одному запитання та відповідають на них. По сигналу вчителя внутрішнє коло робить крок ліворуч, а зовнішнє – крок праворуч. Таким чином відбувається зміна партнера для бесіди. Завдяки цьому взаємодіяти у бесіді зможуть ті учні, які за інших умов не співпрацюють. Питання для співбесіди та їх кількість окреслює вчитель відповідно до теми уроку. Добре підходить для великих навчальних груп

4

«Rückendiktat»/”Gapped Dictation” (Диктант «Спина до спини»)

Учні працюють в парах, сидячи один до одного спиною. Текст диктанту має два варіанти (Partner A, Partner B). Кожен з партнерів А та В отримує роздрукований текст з пропусками. Кожен з двох учасників  має в своєму тексті різні пропуски. Спочатку речення диктує Partner A, Partner B слухає та записує). Наступним диктує Partner B, Partner A слухає та записує. Диктувати можна по одному реченню. Цей прийом розвиває навички аудіювання, говоріння та письма

5

«Laufdiktat» /”Running Dictation”(«Диктант, що бігає»)

Вчитель організовує роботу в парах або в групах по три учасника. На стінах класу розвішані короткі тексти для диктанту. Учні визначають у групі, хто буде писати, а хто бігати (диктувати диктант); той учень який бігає, має запам’ятати якомога більшу частину тексту, який прикріплений на стіні, повернутися назад і продиктувати учням, які пишуть, все що він запам’ятав; учень може підбігати до тексту і повертатися назад стільки разів, скільки потрібно для того, щоб записати текст повністю. Перевірка організовується по-різному (можна прочитати зміст написаного, можна передати своїми словами і т.д.). Інший варіант: учень все завдання виконує сам.

 

6

«Фоторепортер»

 

 

Учні в двох командах фотографують на мобільні телефони предмети в класі, пов’язані з темою уроку (вчитель заздалегідь приносить ці предмети в клас)

 

Учні, рухаючись у двох лініях, показують фото предметів і називають або описують їх один одному

7

Рухлива гра “Попади в слово”

На дошці, на стіні або на підлозі написані слова (або розложені, прикріплені малюнки, картки із словами, цифрами і т.д.). Учні об’єднуються в дві групи (або в команди по 3-4 учасника) та по черзі прибігають до дошки і вибивають за допомогою хлопавки слово, яке називає вчитель

8

«Кластер»

Якщо явище, що вивчається, має багато різних за значенням характеристик та ознак, можна дати учням завдання створити схему-кластер. Правила створення: в центрі записується слово, навколо якого фіксуються слова/словосполучення, пов’язані з темою. Учні озвучують все, що знають, використовуючи метод мозкового штурму. Це можуть бути не лише чіткі факти, але й асоціації чи творчі сприйняття. Далі вся ця інформація спільно з учнями групується, класифікується, категоризується та оформлюється графічно в певну схему.

9

«Lückentext»/”Gapped Text” («Текст з пропусками»)

Учні читають текст в робочому листі, вставляють в текст пропущені слова (слова подаються в робочому листі до або після тексту), перевіряють правильність виконання завдання за ключем, через QR- код або читаючи текст вголос

10

«Прогнозування за ілюстрацією, малюнком або відео сюжетом»

Вчитель  показує ілюстрацію, малюнок або демонструє відеосюжет  до теми обговорення. Учні роблять свої припущення щодо теми та що вони знають з цього приводу. Вчитель може задати такі питання: як ви думаєте, що тут зображено? До чого це відноситься (в повсякденному житті, чи до якої галузі/сфери науки тощо)? Яка тема нашого обговорення? Що ви чули про це?

11

«Асоціація»

Застосовується для визначення теми уроку, розвиває уяву та інтуїцію. Учні мають висловити свої здогадки/асоціації про тему, завдання для вивчення теми, ціль вивчення цієї теми. Обговорення має відштовхуватися від якогось узагальнюючого слова, наприклад, «smog/смог» (для теми «Забруднення навколишнього середовища» з англійської мови).

12

Прийом «5 Minute Interview Activity» («П’ятихвилинне інтерв’ю»)

Зазвичай даний прийом використовують на перших уроках або на початку уроку, коли учні ще мало знайомі один з одним або з метою зняття емоційної напруги. Такий спосіб організації діяльності дозволяє створити на уроці гарну атмосферу, а також підготувати учнів до подальшої роботи. Суть даного прийому полягає в тому, що кожен з присутніх учнів пише на стікерах запитання іноземною мовою, які вони хотіли б задати своїм однокласникам або навіть вчителю (про роботу, навчання, сім'ю, захоплення і так далі). Всі стікери з питаннями поміщаються на лист паперу, або на дошку. Кожен зі студентів по черзі відриває стікер і відповідає на поставлене запитання. Даний прийом розвиває навички слухання і говоріння, а також розвиває увагу.

13

Прийом «Словникова саванна»

Вчителі готують зображення тварини, яке розрізане на дві частини. На одній частині пазла – назва тварини, на іншій – її опис. Вчителі дають завдання знайти в класі  картки з назвами тварин та картки, на яких ці тварини описуються, об’єднатися в групи і разом наклеїти пазл з зображенням тварини на стіну, створюючи таким чином «словникову саванну» на стіні. 

14

Прийом «Відтвори текст»

Учням пропонується текст, розрізаний на частини. Вони мають скласти частини тексту в правильній послідовності

15

Прийом «Логічний ланцюжок»

Учням дається завдання, де є уривки з тексту, цитати, факти, події, визначні персони – все це потрібно поєднати, або записати в хронологічному порядку, згідно з логікою (можна роздати елементи схеми та запропонувати учням скласти схему в логічній послідовності, наприклад «Утворення пасатів»).  

 

16

“Moving Line” («Лінія, що рухається»)

 

Учні, рухаючись у двох лініях, показують фото предметів і називають або описують їх один одному

17

Прийом “Brainstorming”

Вчитель об’єднує учнів у групи, ставить проблемне запитання, надає час для його розв'язання. Учні працюють у групах, записують якомога більше ідей для рішення проблемного питання, представляють свої результати роботи всьому класу.

18

Приойм „Leserally“ (Читацьке ралі)

На стінах класу розвішані короткі тексти або частини тексту. Учні отримують робочий лист, в якому міститься таблиця із запитаннями. Рухаючись вільно по класу ( у кожного з учнів свій темп роботи), вони записують знайдені у текстах відповіді на питання в робочий лист. Час виконання завдання  контролює вчитель.

19

Гра “Бінго” 

Учні обирають 9 слів із 20, які написані на дошці, вносять їх до таблички 3х3. Під час прослуховування пісні учні закреслюють слова у своїй табличці, якщо вони чують їх у пісні. Учень, який закреслив 1 ряд по горизонталі, вертикалі чи діагоналі викрикує слово “Bingo!”

20

Прийом “Question Loop” («Петля питань»)

Всім учням роздаються аркуші паперу. На одному боці аркуша знаходиться питання по темі, на іншій стороні цього ж листа відповідь на інше питання. Той, хто читає питання першим починає петлю. Всі інші листочки розташовуються відповідями вгору. Таким чином, коли один з учасників бере листок з правильною відповіддю, то перевертає його і читає наступне питання. Так триває до тих пір, поки учні не дадуть відповіді на всі питання.

21

Приойм «Galeriespаziergang» («Прогулянка галереєю»)

Учні отримують назву та картинку тварини. «Прогулюючись» по класу, вони читають описи тварин в «галереї» на стіні, зупиняються біля «картини», яка описує їх тварину та доповнюють її зображенням та назвою тварини. Цей прийом можна використовувати в роботі над іншими темами, наприклад, «Визначні місця», «Транспорт», «Їжа та напої, рецепти».

 

22

Прийом «Склади речення»

На смужках паперу написані слова. Учням пропонують скласти з поданих слів речення.

23

Прийом «Ключове слово»

Учні об’єднуються в групи по 3-5 чоловік. Кожен учасник отримує робочий лист з текстом.  Вчитель викликає по одному бажаючому з кожної групи та просить вийти за двері з робочим листом.

Учасникам, які залишилися, дає завдання прочитати текст, підкреслити в ньому 10 ключових слів і записати їх на кольорові стікери. Учні, які знаходяться за дверима класу готують переказ тексту. Після визначеного вчителем часу представники груп повертаються в клас та переказують текст своїй групі. Якщо в їх переказі зустрічається «ключове» слово, яке група виписала на кольоровий стікер, то цей стікер прикріплюють на учня, який переказує текст.

 

24

Прийом «True-False Dictation» ( «Правда чи неправда»)

Вчитель зачитує кілька пропозицій по темі. Якщо пропозиція «істина», тобто є правдою, то учні записують пропозицію на своїй рідній мові, якщо пропозиція «брехня», то учні виправляють помилку в реченні (за змістом) і записують його на іноземній мові. При виправленні помилок вчитель може давати підказки (scaffolding), наприклад, якщо потрібно виправити якесь слово, можна дати підказку у вигляді пропущених букв.

25

Прийом «Збери валізу»

Використовується під час вивчення теми «Одяг» та «Подорож». У робочому листі розміщено зображення валізи (або зображення валізи  висить на дошці, на стіні). Учням пропонується з хмари слів по темі «Одяг» вибрати та записати у валізу ті предмети одягу, які б вони взяли з собою в подорож.

26

Прийом «Склади слово»

Літери різних кольорів розвішані або приховані в класі. Учні шукають літери та складають з них слова. (кожне слово має свій колір)

27

Прийом «Grab it!» - «Хапай!».

Даний прийом призначений в основному для групової роботи. Вчитель роздає учням картки, де написані деякі терміни з певної теми уроку. Всі картки розташовані на столі вверх тією частиною, на якій написаний термін. З групи вибирається один спікер і йому вчитель дає визначення цих понять або термінів. Спікер читає визначення, а інші учасники групи швидко знаходять слова і хапають картки. Лідером групи стає той, хто збере найбільше карток з термінами

28

Прийом «Drei Geheimnisse» («Три таємниці»)

На дошці написані три слова, які мають відношення до теми уроку. Вчитель стимулює учнів до постановки запитань, відповідь на які наближала б їх до теми уроку або до змісту уроку. Цей прийом можна адаптувати для проведення знайомства між учасниками групи, або для зняття емоційної напруги на початку уроку. В цьому випадку він буде називатися «Meine drei Geheimnisse» («Три мої таємниці»). Вчитель або всі учні пропонують по три слова для розгадування, які є їхніми «таємницями». Цей прийом сприяє розвитку критичного мислення.

29

Прийом «Інформаційна пальма»

Цей прийом було створено та використано під час вивчення теми «Африка». Учні створили на дверях кабінету паперову пальму. До кожного уроку учні готували цікаві факти двома іноземними мовами про Африку, які записували на паперових бананах та прикріплювали ці банани на пальму. Таким чином, за декілька уроків в класі виросла  «інформаційна пальма», яку «читали» всі діти, які навчаються в цьому кабінеті

30

Прийом “Corner Discussion” («Кутова дискусія»)

Цей прийом використовується, щоб навчити учнів самовизначенню та відстоюванню своєї точки зору. Назву він отримав від форми проведення – учні формулюють різні точки зору щодо теми та розходяться по різним «кутам», щоб знайти відповідні аргументи.  Вчителю потрібно так організувати цей процес, щоб учні самостійно визначили спірні питання та напрям дискусії, самі розходилися по кутах.

31

Прийом «Відомий та невідомий факт»

Учні читають текст та визначають відомі та невідомі для них факти, інформацію записують в таблицю в два стовпчика «Відомий факт» / «Невідомий факт». В кінці вчитель організовує обговорення

32

Прийом «Знайди відповідність»

Учням пропонується знайти відповідність між картинкою та назвою, між реченнями двома іноземними мовами, між елементом схеми та реченням, між елементом кліматичної діаграми та назвою цього елементу і т.д.

33

Прийом «Lerntempoduett»/ «Дует за темпом навчання»

Учні індивідуально описують кліматичну діаграму. Потім ті учні, які виконали завдання шукають собі партнера/партнерку з іншою діаграмою, які теж виконали завдання, об’єднуються в пари та в парах аналізують і порівнюють дві діаграми, заповнюють таблицю на робочому листі та презентують результати. Завдання може мати любий зміст відповідно до теми уроку.

 

34

Прийом «Überraschungssacke»/ «Мішок несподіванок»

Найчастіше цей прийом використовуються на початку уроку для визначення теми уроку учнями, а також  як завдання перед читанням тексту або перед переглядом відео для того, щоб учні висловили свої припущення щодо змісту тексту або відео.

Вчитель дістає з  непрозорого пакета або  мішечка речі, які мають відношення до теми уроку (або змісту тексту, відео) і просить учнів висловити свої припущення (інший варіант: вчитель не дістає речі з пакета, а учні на дотик  повинні здогадатися, що знаходиться в середині і як це стосується теми уроку).

35

Прийом «Іm Internet recherchieren»

Учні на уроці  шукають інформацію в інтернеті, опрацьовують її та презентують. Вчитель конкретизує, яка це має бути інформація. Цей прийом найчастіше застосовується для роботи в групах або парах

36

Прийом “Word Wall”(Стіна слів)

Вчитель розміщує на стіні різноманітні фрази, які необхідні учням під час спілкування у групах чи парах. Учні використовують вирази у разі потреби

 

  • 02.08.2019
  • Особливості організації освітнього процесу у 2019/2020 навчальному році
  • Інші методичні матеріали
  • 59
  • 0
  • 3
  • Стежити

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток цифрового інтелекту учителя: путівник по цифрових інструментах в ефективній організації і проведенні освітнього процесу»
Ілляхова Марина Володимирівна
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації (лист МОН № 4/2181-19 від 30.09.2019 р.).

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись