Цифровізація як актуальний тренд шкільної географічної освіти

Опис документу:
Анотація. Стаття розкриває сутність основних тенденцій сучасної освіти України та світу. Зазначається високий потенціал використання мобільних пристроїв під час вивчення шкільного курсу географії. Досліджено можливість використання ряду мобільних додатків та цифрових освітніх ресурсів для сприяння формуванню загальної географічної та інформаційної культури школяра, задоволенню його пізнавальних інтересів. Ключові слова: цифровізація, цифрові технології, мобільний пристрій, додатки.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЯК АКТУАЛЬНИЙ ТРЕНД ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ

Карюк Є. О.

Чорноморська гімназія № 1

Чорноморської міської ради Одеської області

e-mail: jefertyneo@gmail.com

Анотація. Стаття розкриває сутність основних тенденцій сучасної освіти України та світу. Зазначається високий потенціал використання мобільних пристроїв під час вивчення шкільного курсу географії. Досліджено можливість використання ряду мобільних додатків та цифрових освітніх ресурсів для сприяння формуванню загальної географічної та інформаційної культури школяра, задоволенню його пізнавальних інтересів.

Ключові слова: цифровізація, цифрові технології, мобільний пристрій, додатки, цифрові освітні ресурси, інноваційне освітнє середовище.

Abstract. The article reveals the essence of the basic tendencies of modern education of the world and Ukraine. There is a high potential for using mobile devices while learning the geography school course. The possibility of using a number of mobile applications and digital educational resources to promote the formation of the general geographical and informational culture of the students and to satisfy their cognitive interests is explored.

Keywords: digitalization, digital technologies, gadget, mobile applications, information culture, digital learning resourses, information learning environment.

Аннотация. Статья раскрывает суть основных тенденций современного образования Украины и мира. Подчеркивается высокий потенциал использования мобильных устройств при изучении школьного курса географии. Исследована возможность использования ряда мобильных приложений и цифровых образовательных ресурсов для содействия формированию общей географической и информационной культуры учащихся, удовлетворению их познавательных интересов.

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, мобильное устройство, приложения, цифровые образовательные ресурсы, инновационная образовательная среда.

Постановка проблеми. Сучасний світ безперервно змінюється. У різні сфери діяльності людини впроваджуються інновації, що, з одного боку, орієнтує людей на постійний розвиток, вдосконалення своїх знань, умінь, компетенцій, оволодіння новими видами діяльності. З іншого боку, рутинна робота все більше передається машинам, а від людини вимагається творчість, готовність співпрацювати з колегами в пошуку нових рішень, і - що особливо важливо - вміння критично оцінити пропоновану інформацію.

У сучасних умовах з величезною швидкістю зростають потоки інформації, розвиваються технології її обробки та зберігання, реальне життя все більше і більше переходить в «цифру». Такі зміни неминуче зачіпають всі сторони суспільного життя.

Одним із громадських інститутів, які зазнали такого інформаційного впливу, стала система освіти. Розвиток технологій спричиняє розробку нових інструментів навчання і робить навчальний процес більш ефективним.

Відповідно змінюються і вимоги до вмінь учнів, оскільки необхідно не тільки читати, писати і рахувати, а і вміти організовувати ресурси даних, плідно співпрацювати, оцінювати та використовувати інформацію. Таким чином, ми можемо говорити про необхідність наявності у сучасної людини інформаційної культури як елементу культури загальнолюдської і як обов'язкової умови комфортного існування в соціумі, а її формування виявляється одним із найважливіших завдань системи освіти.

Для його вирішення потрібна була адаптація до умов, що змінюються, і нових вимог. До недавнього часу ми говорили про інформатизацію освіти. Під цим терміном розумівся комплекс заходів щодо перетворення педагогічних процесів на основі впровадження в навчання і виховання інформаційної продукції, засобів, технологій. Виходячи з цих уявлень, ми можемо говорити про завершення етапу інформатизації. Освітні установи всіх рівнів оснащені комп'ютерною технікою, педагоги пройшли підготовку і перепідготовку з використання інформаційних технологій (ІКТ) в навчальному процесі.

Тому необхідно продовжувати модернізацію освіти, привести освітні програми у відповідність до потреб цифрової економіки, широко запроваджувати цифрові інструменти навчальної діяльності та забезпечити можливість навчання дітей за індивідуальними освітніми траєкторіями впродовж всього життя – у будь-який час у будь-якому місці.

В освіті цифровізація спрямована на забезпечення безперервності процесу навчання, т. зв. life-long-learning - навчання протягом життя, а також його індивідуалізації на основі advanced-learning technologies - технологій просунутого навчання. Усталеного визначення цього терміна поки немає, але до нього включають використання в навчанні великих даних про процес освоєння окремим учнем окремих дисциплін і багато в чому автоматичної адаптації навчального процесу на їх основі; використання віртуалізації, доповненої реальності і хмарних обчислень та багато інших технологій [1].

Мета даної статті - проаналізувати тренди інноваційної освіти та застосування цифрових освітніх ресурсів на уроках географії.

Виклад основного матеріалу. Термін «цифровізація» (синонімом можна вважати термін «діджиталізація») з'явився у зв'язку з інтенсивним розвитком інформаційно-комунікаційних технологій. Давоссе Клаус Шваб, називаючи першу цифрову революцію 1960-1980 років «промисловою», вважає, що її каталізатором став розвиток напівпровідникових ЕОМ, в 60-70-х - персональних комп'ютерів, в 90-х - мережі Інтернет.

Спочатку цифровізація зводилася до автоматизації технологій, поширенню Інтернету, мобільного зв'язку, соціальних мереж, появи смартфонів, зростання споживачів, які застосовували нові технології. Однак дуже швидко цифрові технології стають частиною економічного, політичного і культурного життя людини.

У даний час цифровізація проникла в освіту. Вікісловник розкриває зміст поняття «цифровізація» як «цифровий спосіб зв'язку, запису, передачі даних за допомогою цифрових пристроїв». А. Марей розглядає цифровізацію як зміну парадигми спілкування і взаємодії один з одним і соціумом. Є. Л. Вартанова, М. І. Максеєнко, С. С. Смирнов уточнюють зміст цього поняття - це не тільки переклад інформації в цифрову форму, а комплексне рішення інфраструктурного, управлінського, поведінкового, культурного характеру. Таким чином, можна зробити висновок про те, що розвиток інтернету і мобільних комунікацій є базовими технологіями цифровізації.

Цифровізація освіти веде до змін на ринку праці, в освітніх стандартах, виявлення потреб у формуванні нових компетенцій населення та орієнтована на реорганізацію освітнього процесу, переосмислення ролі педагога. З одного боку, цифровізація підриває успадковану з минулого методичну основу школи, з іншого, породжує доступність інформації в різних її формах, не тільки в текстовій, а й звуковий, візуальній. Доступність інформації потребує постійного пошуку і вибору релевантного і цікавого контенту, високих швидкостей його обробки. Отже, цифровізація освіти веде до її корінної, якісної перебудови. Педагог зобов'язаний навчитися застосовувати нові технологічні інструменти і практично необмежені інформаційні ресурси. Технології віртуальної реальності створюють можливість застосування цифрових тренажерів, не прив'язаних до одного робочого місця, що розширює коло досліджуваних технологій. Технології мобільного навчання дозволяють навчатися в будь-який час і в будь-якому місці.

Підхід ЄС до розвитку «цифрових» навичок, «цифрової» грамотності.

«Цифрова» грамотність (або «цифрова» компетентність) визнана ЄС однією з 8 ключових компетенцій для повноцінного життя та діяльності. 2016 року ЄС представив оновлений фреймворк Digital Competence (DigComp 2.0), що складається з основних 5 блоків компетенцій та усього 21 компетенції, що до них входить, а саме:

1. Інформаційна грамотність та грамотність щодо роботи з даними.

2. Комунікація та взаємодія.

3. Цифровий контент.

4. Безпека.

5. Вирішення проблем.

Підхід України до цифровізації освіти

Процитуємо концептуальні засади Цифрової адженди України – 2020 (Цифрового порядку денного):

1. Не зменшити, а збільшити рівень та якість знань, формувати сучасні навички та компетенції, навчити вчитись, вільно спілкуватись іноземними мовами, будувати індивідуальні траєкторії навчання, вводити нові спеціалізовані предмети, готувати до професій майбутнього та ОДНОЧАСНО зробити процес навчання цікавим та захопливим – ключові завдання реформи освіти конкурентоздатної країни та суспільства [2].

2. Враховучи невідворотність подальшої «цифровізації» як глобального та національного явища, реформування середньої освіти має відбуватись відповідно з урахуванням потреб розвитку «цифрової» економіки, цифрового громадянства, інноваційного та креативного підприємництва, наукових можливостей, нових потреб та викликів України та світу. Використання «цифрових» технологій має носити кросплатформовий (наскрізний) характер, тобто використовуватися не лише на уроці інформатики в окремому класі інформатики, як зазвичай, а при навчанні інших предметів, взаємодії учнів один з одним та з вчителями, з реальними експертами, здійсненні досліджень, індивідуальному навчанні тощо.

3. Враховуючи комплексний характер системи середньої освіти, велику кількість навчальних закладів, педагогічних та державних установ, першочерговим кроком є розробка ґрунтовної національної політики «цифровізації» освіти, як пріоритетної компоненти реформи освіти в цілому [3].

4. Результатом має стати розробка політики, низки стратегічних документів, які визначатимуть візію, чітке бачення трансформації освіти з ІКТ на наступні 15-20 років, стратегічний майстер-план досягнення цієї візії з відповідними показниками змін (КРІs), план ресурсного забезпечення «цифровізації» освіти, та проведення досліджень щодо оцінки успішності процесів трансформації.

5. «Цифровізація» середніх шкіл має реалізовуватись за наступними 6-ма напрямками:

• Доступ до технологій:

- Доступ учнів до технологій (Student Accessibility).

- Доступ вчителів до технологій (Teacher Accessibility).

- Доступ адміністраторів школи до технологій (Administration Accessibility).

• Шкільний Інтернет (моделі Fiber-to-the-Building та wi-fi).

«Цифровий» мультимедійний контент.

• «Цифрові» компетенції та грамотність викладачів (фасилітаторів, коучів) та учнів [4].

Таким чином, система цифрової освіти включає в себе інформаційні ресурси, телекомунікації, систему управління. Інформаційні ресурси: гіпер-колекції (медіа, відео, аудіо, бібліо, фото, графіка, анімації), інформаційні масиви даних, освітні портали, інтернет-сайти. Телекомунікації: мережеві та мобільні середовища, ЗМІ, телебачення, телефонія, телемости, хостинг, поштові сервіси. Система управління: авторизація користувачів, тестування, контент, рейтинги, приватний і колективний інформаційні простір (сайт, блог, чат, форум, пошта, база даних).

Останнім часом активно реалізується процес створення і застосування відкритих онлайн ресурсів, починаючи від окремих завдань, тестів до повномасштабних курсів (модулів) з формування необхідних компетенцій. Додаткові напрямки застосування цифровізації в освіті - розвиток цифрових бібліотек і кампусів університетів. Розробка і наповнення онлайн курсу здійснюється із застосуванням програмних рішень, що дозволяють здійснити збірку курсу з наявних інформаційних ресурсів і в спеціалізованих програмних середовищах, авторськими системами, автоматизованим проектуванням.

Таке цифрове навчання тісно пов'язане з концепцією BYOD - «Bring Your Own Device». Суть її полягає в тому, що гаджет стає не тільки іграшкою або засобом зв'язку, а інструментом у навчанні, подібно лінійці або олівцю. Таким чином урок з будь-якого предмету стає більш насиченим і цікавим.

Інструменти цифровізації географічної освіти

У даній статті я не буду зупинятися на загальнопредметних цифрових інструментах, на кшталт онлайн-тестів та хмарних сервісів. А наведу приклади цифрових освітніх ресурсів, які зроблять саме уроки географії яскравіше, багатше та сучасніше.

Мобільні додатки для вивчення географії

U.S. Geography

З додатком U.S. Geography мрії про дикий Заході і блискучий Нью-Йорк стануть вагомішими. Це вісім ігор-подорожей всіма 50 штатами - можна вирушати у віртуальні мандри, знайомлячись з містами і багатою американською природою. Крім географії, велика увага приділяється історії, культурі та видатним особистостям. Закріпити знання можна в тестах - питань більше тисячі.

Verne: The Himalayas

Google запустив інтерактивну гру, в якій потрібно вивчати дивовижні місця, керуючи сніговою людиною. Безкоштовний додаток, доступний для пристроїв на Android, працює на основі тривимірних карт Google Maps і движку Unity Game Engine. Її головний герой, мальований йєті, бігає, стрибає, літає і катається з Гімалайських гір. Керуючи персонажем, гравці проходять рівні, попутно знайомлячись з географією та історією регіону.

Google Arts & Culture

Google запустив масштабну онлайн-експозицію, присвячену природознавству, еволюції та світу живої природи.

Основою для проекту стали матеріали 50 природничо-наукових музеїв з усього світу. На сайті доступні 150 інтерактивних виставок, 300 тисяч фотографій і 30 віртуальних турів. Наприклад, можна в деталях розглянути давніх динозаврів, дізнатися про дивовижні здібності тварин або побачити, як виглядали предки людини.

Проект доступний в браузері, а також додатку Google Arts & Culture на пристроях iOS і Android. Можна шукати ресурси за форматами або темами: динозаври, рослини, птахи і багато іншого.

Глобус + доповнена реальність = ідеальний підручник географії

Orboot складно назвати звичайним глобусом. Проект, розроблений випускниками Стенфорда та Індійського інституту технологій, поєднує географію з технологією доповненої реальності.

До глобусу додається мобільний додаток для iOS або Android: якщо навести камеру смартфона на земну кулю, відкриються ігри і завдання. Вони присвячені різним темам - тваринам, пам'яткам, їжі, винаходам, культурі та погоді. Наприклад, можна відправитися у віртуальну подорож горою Еверест, послухати історію про життя в Кенії або погодувати слона.

Google Earth

Найвідоміший географічний додаток - віртуальний глобус від Google, скачаний вже понад мільярд разів. Якісні супутникові знімки, панорами вулиць, 3D-моделі деяких будівель, навіть вбудований авіасимулятор - навряд чи є більш універсальний спосіб відчути себе в іншій частині світу.

Країнознавчі додатки

Seterra Online – онлайн-гра, що є лідером за популярністю у світі

Це одна з найбільш захоплюючих та популярних географічних вікторин у світі. Щомісяця цей інтернет-ресурс відвідує понад 1 млн користувачів з усього світу. Чим викликаний такий ажіотаж? На платформі зібрано понад 200 географічних завдань різного ступеня складності та відмінної тематики, які відображуються на зручно влаштованому інтерфейсі.

Граючись, можна у цікавий спосіб запам'ятати розташування країн та їх столиць, пам'ятки, прапори, номенклатуру від найбільш визначних географічних об`єктів до найдрібніших.

Redigo: мобільний додаток з комплексною інформацією про країни та міста

Redigo — застосунок, який стане у нагоді як учням на уроках географії, так і мандрівникам на практиці.

Додаток містить таку інформацію:

  • загальні дані про країну (мова, часовий пояс, валюта, необхідність візи тощо);

  • добірка карт міста, на яких відображені ключові об`єкти та пам`ятки;

  • загальний список, коротка інформація та світлини рекомендованих об`єктів, які варто відвідати туристу;

  • розроблені варіанти маршрутів туристичної подорожі;

  • актуальні події у країні/місті;

  • розмовник на 7 базових мовах;

  • додатковий розмовник у малюнках, який допоможе порозумітися з місцевими жителями.

Barefoot World Atlas

За допомогою цього додатку ви можете покрутити віртуальний глобус і натискати на позначки країн, визначних пам’яток і тварин, дізнаючись про них цікаві факти. Для маленьких діток творці додатку додали функції озвучки тексту. Додаток англійською мовою, але у ньому легко розібратися. Він абсолютно безкоштовний і доступний на App Store. Для користувачів телефонів на Android можна завантажити подібні додатки, які також доступні у Google Market: Карта світу 2019, World Atlas, Earth 3D-World Atlas тощо [5].

Де це?

У звичних вікторинах показують країну і запитують її назву. У цьому додатку, навпаки, пропонують за назвою знайти місце на карті (потрапив точно - багато балів, поруч - менше, далеко - ніяких). Крім цього, програма може перевірити знання столиць, міст, гір і навіть хмарочосів.

Країни світу

Багато країнознавчих довідників просто копіюють Вікіпедію, повідомляючи лише загальнодоступні відомості на кшталт назви столиці, чисельності населення і т.д. Цей нічим принципово не відрізняється, зате відчутно приємніше інших безкоштовних. Як мінімум, він не обвішаний з ніг до голови рекламою, групує країни за неочевидними критеріями (на кшталт форми правління або навіть виходу до певного морю).

Вікторина Національні прапори

Державні символи - це ще складніше, ніж розташування. Оскільки зробити довідники прапорів або вікторину по ним дуже просто, подібних додатків існує море. Чим вирізняється саме цей? По-перше, містить два режими - «Пізнай прапор за країною» і «Дізнайся країну за прапором». По-друге, є відразу для трьох мобільних операційних систем.

National debt

Несподіваний спосіб порівнювати країни - додаток демонструє, скільки кожна країна заборгувала. Обсяги боргу при цьому наочно змінюються за прогнозами.

Maps jigsaw puzzle

Дивно, що до цього не додумалися раніше: карта світу - це ідеальний пазл. За час складання мозаїки картинку волею-неволею детально вивчаєш і запам'ятовуєш. Дану особливість і взяли на озброєння розробники програми, що тренує пам'ять на розташування країн.

World Map Quiz

Цей додаток є чудовим способом для проведення інтерактивних уроків географії. Зареєструвавшись, діти можуть змагатися між собою та проходити різнорівневі вікторини.

Countries capitals quiz

Вікторина на знання світових столиць не виділяється з ряду подібних їй додатків. Проте, обійтися зовсім без такого було б неправильно. Гра йде не тільки на знання, а й на час: запускається секундомір, а будь-яка помилка додає до загального часу три секунди.

География Мастер

Дуже цікавий додаток дозволяє перевірити знання столиць держав, їх прапорів, пам'яток. Добре реалізована робота з картою: вона не статична, а обертається як глобус. У центрі екрана є «приціл», який можна навести на потрібну країну, обертаючи карту.

Earth Viewer

Чи знаєте ви, як виглядала наша земля мільярд років тому? Завдяки цьому додатку ви маєте змогу дізнатись про нашу планету більше. Кожен об’єкт на мапі містить історичну та геологічну довідку. Хоча додаток є англомовним, але надзвичайно корисний і цікавий.

Geography Quiz

Відправляйтесь у подорож світом за допомогою додатку Geography Quiz. Ви знаєте, хто відкрив Гаваї? Яке озеро найсолоніше у світі? Про все це та більше ви дізнаєтесь з вікторини. Отримуючи відповідь на запитання, ви також дізнаєтесь кумедні факти, про які, можливо, ніколи не чули.

География

У світі є близько 200 країн, і в кожної з неї є столиця та прапор. Перевірити свої знання політичної карти планети допоможе додаток «География». Він пропонує тест на визначення країн за прапорами та столиць за країнами (або навпаки). У простому режимі вам дається чотири варіанти відповіді, з яких можна вибрати правильний. А от натиснувши однойменну кнопку, вони зникають, а відповідь доводиться вже пригадувати і вручну вводити назву в поле.

Таким же способом можна грати і з прапорами. Вони показуватимуться замість назв країн чи їхніх столиць, а користувач може або вибирати з правильних варіантів, або вводити назви вручну.

Також у додатку є довідкова інформація. У розділі «Список країн» про кожну з держав, що є у базі (а мова йде про країни-члени ООН), можна дізнатись базову інформацію – столицю, населення, площу, телефонний код, доменну зону та інші параметри. А в налаштуваннях програми є можливість виставити материки, з якими вестиметься гра.

Geography Master Quiz

Цей додаток – ще одна гра, яка дозволяє перевірити базові знання з політичної географії. На відміну від попередньої програми, спектр тем тут ширше: у базі є і кордони, і прапори, і визначні місця, і пам’ятки архітектури, і багато іншого. От тільки інтерфейс не найзручніший. Для того щоб почати тест, треба натиснути на кнопку Play, накладену на Місяць. Після цього з’явиться перелік тем. Для професійних користувачів є режим перемішування, коли задаються питання з усіх наявних тем.

Досить цікавий і розділ з пам’ятками. Тут треба показувати їхнє місцезнаходження. Додаток показує пам’ятку і ділянку карти, де вона розташована. Вона дуже велика, може містити цілі країни, тож вказувати місце кліком треба приблизно. Залежно від того, наскільки близькими ви були до точної відповіді, вам нараховуються бали. А про самі пам’ятки можна почитати корисну інформацію.

Інтерактивні сайти та онлайн-сервіси для вивчення географії

Tour Builder

Незвичайний, але успішний синтез: сервіс Tour Builder об'єднав Google Maps з редактором презентацій. Можна придумувати красиві мультимедійні історії - додавати текст, графіки, картинки і відео, відзначаючи на карті місця, про які йдеться в оповіданні. Прекрасно піде для створення віртуальних екскурсій на уроках та в позаурочний час.

Google Earth VR: карта світу в віртуальній реальності

Google запустив нову версію сервісу Google Earth: можна надіти шолом віртуальної реальності і зробити запаморочливу подорож у будь-яку точку світу.

Сервіс Google Earth VR розрахований на використання з шоломом HTC Vive. Можна вивчати світ з будь-якої точки: обійти навколо Великої китайської стіни, підпливти до Статуї Свободи або навіть піднятися в космос для спостереження за Землею з віртуальної орбіти. У Google підготували кілька віртуальних турів найцікавішими місцями, включаючи річку Амазонку, Великий каньйон, Манхеттен, Альпи тощо.

LandscapAR augmented reality

Додаток допоможе учням опанувати принцип побудови форм рельєфу на топографічній карті. Це нова форма доповненої реальності (AR), додаток, який пропонує користувачам створювати інтригуючи форми рельєфу. Простий ескіз з лініями на папері буде транслюватися в 3D ландшафт.
Учні можуть створювати свій власний острів з пагорбами, горами
і долинами, і візуалізувати його в повному 3D. Прогулятися навколо свого творіння і подивитися острів з усіх точок зору. Метою програми є вийти за рамки створеного користувачем певного краєвиду, заохочуючи художню творчість.

Earth Timelapse

Цей сервіс дозволяє стежити за тим, як змінювалася географія планети. Інтерактивна карта відображає зовнішній вигляд Землі з 1984 по 2019 рік. Алгоритми Google автоматично підбирають знімки з 5-мільйонної бази зображень.

Сервіс дозволяє шукати певні місця на карті, зменшувати і збільшувати масштаб. Наприклад, можна простежити за тим, як змінювався зовнішній вигляд найбільших міст світу (з найцікавіших географічних сюжетів Google склав цілу добірку відео).

GE Teach

GE Teach - сервіс для вивчення географії на базі Google Earth. Не лякайтеся, коли побачите дві абсолютно однакові картинки: на кожну з цих карт можна накладати різні фільтри. Відкриваються різні привабливі перспективи для практичних робіт з географії: наприклад, порівняти різні кліматичні райони за демографічними показниками, завдавши зліва кліматичну карту, а праворуч – густоту населення Землі.

Worldmapper дозволяє поглянути на карту світу крізь криве дзеркало статистики

Група англійських географів створила сайт, на якому міститься майже 700 карт. На цих картах пропорції країн змінені відповідно до всіляких показників. Половина з них доступна в зручному для друку pdf-форматі з коментарями і супроводжується інформацією. Спотворити стандартне зображення земної кулі і держав можна за кількістю наукових публікацій, імпортованого алкоголю і ще за сотнями критеріїв, які ніколи не прийшли б у голову. Змісту цього сайту вистачить на всю шкільну програму, навіть якщо використовувати по кілька різних карт на кожному уроці географії. Картографічні фокуси не тільки дуже наочні, але і дають привід для роздумів.

ArcGIS Online

Навіщо приховувати потенціал карт, використовуючи їх лише як ілюстрації? ArcGIS Online дозволяє створювати багатошарові та інтерактивні карти-розповіді. І не обов'язково використовувати їх тільки на уроках географії, є навіть приклади переказу творів античної літератури за допомогою даного сервісу. Може здатися, що освоїти такий інструмент досить складно, але в цьому вам допоможе російськомовний довідник по сервісу. Крім того, на сайті представлена чудова галерея уроків, які дозволяють за допомогою цифрових карт вирішити актуальні проблеми: провести евакуацію чи рятувальні роботи під час стихійного лиха, оцінити кліматичні зміни або провести аналіз громадського простору великих міст.

Nature Sound Map – географія та біологія вухами

Ми звикли пізнавати світ візуально, але чому б не спробувати ще й послухати його? Nature Sound Map - це колекція атрибутованих і нанесених на карту звуків природи. Це дає великі можливості відчути пройдений матеріал по субтропікам або вічній мерзлоті. Крім того, то ці звуки можуть послужити прекрасним фоном для роботи і відпочинку.

Інтерактивна інфографіка з природознавства від BBC

На сайті BBC з'явилася можливість оцінити глобальні зміни, що відбулися за період з моменту народження і по сьогоднішній день. Потрібно тільки вбити свою дату народження, щоб автоматично згенерувати вражаючу статистику. Наприклад, можна дізнатися, що муха твого віку вже розплодилася на 12 000 поколінь вперед, а також, наскільки виріс рівень Світового океану і як скоро він затопить якусь країну. Також сервіс може назвати місто-ровесник або вид комахи, виявлений за останні роки. Головне, що урок з біології чи географії з використанням цього інструменту можна однаково цікаво провести як у початкових класів, так і у випускників.

Крім того, на цьому сайті присутня анімована інфографіка, що дозволяє вивчати нашу планету вглиб, гортаючи інтернет-сторінку.

По ходу просування по інфографіці з'являються невеликі уривки тексту з цікавими фактами максимальної відстані під землею, до якої дістає металошукач, або глибини, на якій затонув «Титанік». Виходить захоплююча і проста візуальна розповідь про будову нашої планети і родовища у Світовому океані. Якщо читати всі факти, що зустрічаються на шляху до центру землі, то вивчення інфографіки забере не менше десяти хвилин.

Species in Pieces

Всесвітній фонд дикої природи підготував інтерактивну виставку для школярів і не тільки про зникаючі види. Чарівний сайт «Species in Pieces» підготовлений за допомогою CSS, концепція ж полягає в тому, що на сайті представлені тридцять тварин, кожну з яких намальовано з тридцяти трикутників. Кожен пункт супроводжується статистикою і роз'ясненням, що загрожує конкретного виду. Сайт настільки інформативний (список джерел складається з десятків пунктів) і так добре візуалізований, що за ним можна провести не один урок.

Google Expeditions

Нещодавно Google анонсував запуск нового сервісу: проект Expeditions дозволить школярам здійснювати віртуальні екскурсії по всьому світу за допомогою технологій доповненої реальності.

Весняним ранком канадські п'ятикласники вирушили до тропічних островів вивчати різних тварин і розділяти їх за групами, як Чарльз Дарвін. Учні школи в Чикаго поїхали в Китай на уроці математики: розв’язували, як швидше можна дістатися від однієї вежі до іншої. Все це стало можливим завдяки сервісу Google Expeditions.

Програма дозволяє вчителям синхронізовано показувати 3D-панорами різних місць на смартфонах і планшетах школярів. Віртуальні екскурсії включають в себе 360-градусне панорамне відео, звуки і навчальні завдання. Замість звичайних мобільних пристроїв можна використовувати технології доповненої реальності: наприклад, картонний шолом Google Cardboard.

Проект домовився з деякими партнерами: найбільшими музеями, національними парками та планетаріями.

Chronas

Це сервіс, який створює інтерактивні історичні карти, аналізуючи інформацію з різних джерел. Він допомагає знаходити відповіді на важливі історичні питання, пов'язані з датами, фактами і географією. На географічні карти накладається інформація, зібрана з відкритих джерел (головним чином, з Вікіпедії): наприклад, відомості про історичних особистостей і артефакти. Можна розглядати карти держав і дізнаватися, хто керував цими країнами в різний час, як змінювалося населення та які релігії були найбільш поширеними. У майбутньому Chronas стане справжнім краудсорсінговим проектом: користувачі зможуть додавати і редагувати нові шари даних.

Reading a Map

Сервіс, розроблений Управлінням національних парків США, допоможе раз і назавжди розібратися, як давати раду масштабам і читати легенду карти.

В епоху супутникових навігаторів паперова карта здається непотрібною, але вміння працювати з нею нікому не завадить - хіба ми знаємо, які пригоди чекають попереду. Онлайн-сервіс Reading a Map допомагає школярам розвинути навички читання географічних карт. Проект вчить розпізнавати різні види карт, розрізняти значки і швидко зчитувати інформацію.

Сервіс доступний в браузері і не вимагає реєстрації. Для початку роботи потрібно перейти за посиланням і натиснути кнопку «Let's go». У короткому посібнику розповідається, як влаштовані географічні карти, які у них є функції, як користуватися легендою, масштабом і покажчиком напрямків. Вивчивши теоретичну частину, учні можуть пройти вправи і застосувати отримані знання на практиці.

Trippin

Творцеві сайту Trippin, вчителю з двадцятирічним стажем Мау Буклеру, знадобилося три роки на розробку ресурсу. Результат вийшов вельми вражаючим. Цікаво, що крім географії та міжкультурних комунікацій, тут приділяється багато уваги англійській мові. Кожен урок - віртуальна подорож до англомовної країни. Сайт порадує не тільки великою кількістю навчальних роликів, але ще і небанальним дизайном.

Mapillary: побачити на власні очі, здійснивши віртуальну подорож

Ресурс Google Earth — загальновідомий, а про наявність його аналогу з додатковими функціями мало хто знає.

Mapillary — сервіс, на якому можна подивитися точкові панорамні фотографії з певного куточку світу і розглядати панораму лінійно. Функціонал сайту передбачає можливість додавати власні світлини з прив`язкою до місцевості

Незвичайні освітні ресурси про красу Землі

Головоломки з карт

У грі, розробленій студією Esri, можна зібрати по частинах будь-яку частину світу. Можна вибрати потрібну область і приступити до гри або самому створити нову головоломку. Це відмінний спосіб для вивчення географії та розвитку логічного мислення.

Неземна краса

Щомісяця на Яндекс.Картах публікується понад 200 тисяч квадратних кілометрів супутникових знімків. У минулому році редактори проекту зробили підбірку найдивовижніших знімків: це дійсно варто бачити.

Карта пожеж

Космоснімки - це сервіс, що дозволяє спостерігати за планетою в реальному часі. Наприклад, за допомогою карти можна відстежувати пожежі.

Інфографіка: космічне сміття

Після корабельних на орбіті залишаються тисячі уламків. Які ще загрози існують в космосі? На сайті наочно представлені новини з життя космічного сміття.

Geoguessr

Проект Geoguessr виконує відразу два завдання: по-перше, дозволяє здійснити віртуальну подорож по дивних місцях, а по-друге, потренуватися у вгадуванні. У грі пропонуються панорами Google Maps, які потрібно правильно атрибутувати.

Перший День Землі

Перший День Землі пройшов 22 квітня 1970: в акції взяли участь двадцять мільйонів чоловік. На сайті National Geographic викладені навчальні матеріали, що дозволяють провести урок на цю тему.

Додатки від порталу UkrMap

Є в інтернеті сайт UkrMap, де можна знайти багато цифрових версій підручників і посібників з географії. На Google Play в одного з його розробників є своя сторінка, де можна знайти якісні географічні додатки для смартфонів та планшетів для різних класів.

Окрім цього, в арсеналі авторів є ще додатки «Регіони України» та «Географія Києва». Перший розповідає про географічні особливості всіх українських земель, а другий концентрує увагу на столиці нашої держави. Там є така цікава інформація, як рослинний і тваринний світ Києва, ландшафт, погодні особливості, відстані до інших столиць, інформація стосовно визначних місць і пам’яток.

«Сім чудес України»: добірка відеоматеріалів про визначні місця України

«7 чудес України» — всеукраїнський просвітницький проект. Його задум — показати Україну з боку непересічності та унікальності у природному та історико-культурному форматі. А головна мета — формування привабливості країни як для зовнішнього, так і внутрішнього туризму.

Проект реалізований у форматі періодичного всеукраїнського змагання. За період існування проекту конкуренція між визначними місцями України визначалася у таких категоріях:

• «7 історико-архітектурних чудес України»;

• «7 природних чудес України»;

• «7 чудес України: замки, фортеці, палаци»;

• «7 історичних міст та містечок».

В межах проекту було відзнято понад 40 відеофільмів про найбільш знакові місця України. Всі вони є у вільному доступі на офіційному сайті проекту.

На головній сторінці сайту міститься інтерактивна карта, на якій відображено всі об`єкти, відзначені в межах всеукраїнського конкурсу. Карта масштабується, тому зі збільшенням детальності кількість позначених пам'яток збільшується. Це сприяє розширенню знань про непересічні місця в Україні і формує просторове уявлення головних пам'яток України.

Висновки. Цифровізація перетворює соціальну парадигму життєдіяльності людей, відкриває можливості отримання і вдосконалення знань, розширення кругозору. Цифрові технології в сучасному світі - це не тільки інструмент, а середовище існування, яке відкриває нові можливості: навчання в будь-який зручний час, безперервну освіту, можливість проектувати індивідуальні освітні траєкторії, зі споживачів електронних ресурсів стати творцями.

Таким чином, цифровізація освіти передбачає застосування учнями мобільних та інтернет-технологій, розширюючи горизонти їх пізнання, роблячи їх безмежними. Продуктивне застосування цифрових технологій, включення учнів у самостійний пошук, відбір інформації, участь в проектній діяльності формує у них компетенції XXI століття.

Література

1. Innovating Pedagogy 2014. Exploring new forms of teaching, learning and

assessment, to guide educators and policy makers. The Open University, 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.openuniversity.edu/sites/www.openuniversity.edu/files/The_Open_University_Innovating_Pedagogy_2014_0.pdf.

2. Розпорядження КМУ від 17 січня 2018 р. № 67-р Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi

3. Проект Закону України «Про цифровий порядок денний України». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.rada.gov.ua/uploads/documents/40009.pdf

4. Цифрова адженда України – 2020 («Цифровий порядок денний» – 2020) Концептуальні засади. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf

5. Корисні мобільні додатки для вивчення географії та історії. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/news/korisni-mobilni-dodatki-dla-vivcenna-geografii-ta-istorii-3197.html

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця