Виступ на педраді "Підсумки роботи вчителя математика та класного керівника за І семестр навчального року".

Опис документу:
У виступі підведені підсумки роботи вчителя математики у малокомплектній сільській школі з учнями по математиці на уроках та позаурочний час, а також з виховної роботи як класного керівника у 9 класі на протязі І семестру у навчальному році.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Підсумки роботи вчителя математики та класного керівника 9 класу Ночевчук М. В. за І семестр 2018-2019 навчального року.

Нова українська школа – це школа, де вчать критично мислити, бути відповідальним громадянином, не боятись висловлювати власну думку, отримані знання застосовувати в житті. Це перехід від школи знань до школи компетентностей, які в нерозривному зв’язку охоплюють знання, уміння та ціннісне ставлення. Визнання компетентнісного підходу провідним у навчанні передбачає формування не лише предметної, а й ключових компетентностей, зміщення акцентів на діяльнісний освітній результат. Отже, курс математики теж покликаний не лише для розвитку математичної компетентності, а й інших 9 ключових компетентностей. Також при вивченні математики значна увага приділялася реалізації наскрізних ліній, а саме: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність». Упровадження цих наскрізних ліній відбувалося як через колективну, так і через індивідуальну інтерактивну діяльність учнів. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуація. Уроки проводилися згідно календарно-тематичного планування відповідно до навчальної програми з математики. Основним орієнтиром для мене, як вчителя, у виконанні програми з математики у І семестрі були зазначені у програмі очікувані результати. Цим підкреслюється те, що основною метою навчання є не самі знання і розв’язування всіх вправ підручника, а формування якісної предметної компетентності учнів, яка матиме застосування у різних життєвих ситуаціях. Успішність учнів з математики (алгебри та геометрії) протягом І семестру має такі показники: У 5 класі якість знань 100 % достатнього рівня . У 6 класі якість знань 30 % високого рівня , 30 % достатнього та 40 % середнього. У 8 класі якість знань 80 % достатнього рівня, 20 % середнього. У 9 класі якість знань 50% достатнього рівня, 10 % початкового та 40 % середнього.

В порівнянні з даними на початку семестру (діагностичне оцінювання й не тільки), показники в деяких учнів знизилися. Уроки математики проводилися у інтерактивній (урок-семінар, ділова гра, урок-мандрівка, урок-проект) та у традиційній формі. Це зокрема, урок-проект з геометрії у 8 класі на тему «Енциклопедія чотирикутника», ділова гра у 9 класі «Прикладні задачі» при вивченні теми «Розв’язування трикутників», На уроках використовувала такі прийоми й методи, щоб допомогти дітям набути навичок аналізу, узагальнення, оцінювання, порівняння, перевірки; стати більш самостійними, мислити критично, відповідально й творчо ставитися до отримуваної інформації (складання кластера або асоціативного куща, метод фактів, створення граф-схем з теми, метод аналізу конкретних ситуацій чи «Діаграма Ейлера-Вена», прийом «Логічне дерево» та «Фішбоун», «Хто скаже останнім?»,…). Сучасні засоби навчання мають суттєві переваги перед тими, що застосовувались раніше, оскільки розвиток технологій забезпечує нині можливість динамічного управління навчальним процесом. Саме тому певний час я працюю над темою «Впровадження елементів STEM-освіти у навчання математики та фізики». Одним із напрямків інноваційного розвитку природничо-математичної освіти є система навчання STEM, завдяки якій діти розвивають логічне мислення та технічну грамотність, вчаться вирішувати поставлені задачі, стають новаторами, винахідниками. Головна мета впровадження STEM-освіти полягає у реалізації державної політики з урахуванням нових вимог Закону України «Про освіту» щодо посилення розвитку науково-технічного напряму в навчально-методичній діяльності на уроці. Уроки математики з використанням елементів STEM-освіти дають можливість не тільки розвивати і підтримувати інтерес до предмета, але й бажання займатися нею і набувати нові знання, сприяти розвитку особистості, умінню виділяти головне в проблемі, формуванню високого рівня елементарних операцій (аналіз, порівняння, аналогія, класифікація). Це можуть бути завдання з елементами дослідницької роботи або міні-дослідження по темі. При вивченні теми «Функція. Властивості функції» дев’ятикласникам було запропоноване міні-дослідження. Представник кожної мінігрупи вибирає почергово номер функції, графіки яких зображені на дошці. Кожна мінігрупа обговорює, а потім описує властивості даної функції у зошитах та на дошці під відповідним графіком. Були проведений в 8 класі урок-дослідження на тему «Раціональні рівняння. Розв’язування раціональних рівнянь». Складання математичної моделі задачі – це переклад завдання мовою математики. Функцією моделювання може бути опис явищ або процесів, рівнянь, систем рівнянь, нерівностей та ін.. Процес моделювання здійснюється шляхом на основі глибокого аналізу досліджуваного явища (процесу) і вимагає вміння описати явище (процес) мовою математики. Розв’язуючи на уроках математики задачі прикладного характеру (економічні, екологічні, фізичні) шляхом моделювання, учень отримує факти важливості математики для науки і повсякденного життя. Однією із STEM-технологій навчання математики є використання прикладних задач, які в достатній кількості я можу підібрати в мережі Інтернет або придумати самостійно, використовуючи дані із реального життя. Це можуть бути задачі про архітектурні споруди рідного селища або про відомі на весь світ пам’ятки культури… Одним із дієвих засобів є практико-орієнтовані завдання, які я пропоную учням 5-6 класу. Під практико-орієнтованими завданнями розуміють завдання, умови яких є описом ситуацій із повсякденного життя учнів. Однією з таких форм роботи на уроках математики, яка сприяє розвитку графічних навичок та обчислювальних умінь, є лабораторно-графічні роботи. Вони дають можливість повніше й більш свідомо засвоїти математичні залежності між величинами, ознайомитись із вимірювальними й обчислювальними приладами та їх застосуванням на практиці, навчитися проводити вимірювання та обчислення з певною точністю тощо. Вдало виконана робота сприяє розвитку почуття краси, викликає задоволення від такого виду навчальної діяльності. Із задоволенням учні «відкривають» для себе геометрію, якщо застосувати на уроках орігамі. Пропоную учням компетентнісні задачі, у яких чітко прослідковуються міжпредметні зв’язки та прикладна спрямованість навчання фізики. У «Методичних рекомендаціях щодо впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2018-2019 навчальний рік» наголошується, що «одним із ефективних засобів формування компетентностей є дослідно-проектна діяльність». Метод проектів дозволяє школярам перейти від засвоєння готових знань до їх усвідомленого здобування. Реалізація проектного методу в освітньому процесі є одним з ефективних шляхів підвищення якості підготовки учнів. Проект як засіб реалізації STEM-освіти у школі дозволяє органічно інтегрувати знання учнів з різних дисциплін під час розв’язання реальних проблем, обумовлює їх практичне використання, генерує при цьому нові ідеї, формує всі необхідні життєві компетенції. Школярі із задоволенням працюють над проектами на уроках математики. Прикладами виконаних проектів є інформаційні проекти в 6-му класі «Пропорція навколо нас», у 8-му класі «Різні способи доведення теореми Піфагора» (геометрія), у 9-му «Квадратична функція» (алгебра). Під час захисту проектів діти вчаться слухати своїх товаришів, аналізувати їхню думку, зіставляти зі своєю. Оцінюючи інших, учні вчаться оцінювати себе, у них формується вміння жити серед людей. Реалізую самоосвіту шляхом вивчення ППД з даної теми, напрацюваннями додаткових матеріалів до уроків, розробкою презентацій, використанням мультимедійних матеріалів з математики, тестових технологій. Під час навчання в І семестрі було проведено уроки з використанням ІТ під вивчення таких тем:

  • «Множення і ділення звичайних дробів», «Відношення. Масштаб» у 6 класі.

  • «Чотирикутники та їх властивості», «Подібність трикутників» (у тому числі інтегрований урок математики-географії) у 8 класі;

  • «Нерівності», «Квадратична функція. Перетворення графіків функції», «Вектори на площині» (зокрема було проведено роботу учнів з теми «Вектори в житті людини, мистецтві, науці та техніці», звіт у формі презентації) у 9 класі.

Також було проведено відкритий урок з алгебри із впровадженням елементів STEM-освіти у 9 класі для вчителів методичного об’єднання школи ІІ ступеня на тему: «Функція. Властивості функції», під час якого було реалізовано міжпредметні зв’язки не лише математики-географії, а ще й історії, української літератури, фізики, вказано на можливості застосування функціональних залежностей в життя людини через розв’язання конкретних практичних задач. Окрім реалізації елементів STEM-освіти на уроках математики, було створено безліч роздаткового матеріалу до уроків, папки з довідковими таблицями та практичними роботами. Створено картки для індивідуального оцінювання під час ігрових форм роботи, математичне лото для перевірки знань, підібрано математичні та графічні диктанти для актуалізації та оцінювання знань учнів.

Брала участь у шкільному МО вчителів школи ІІ ступеня як керівник, а також провела методичний міст з елементами тренінгу «Сучасний учитель на шляху до вдосконалення», підготувала матеріал для обмін досвідом по питанню «набір активних методів навчання, прийомів та різноманітних вправ для формування компетентності «вміння вчитися»». Під час підготовки до уроків користуюсь науково-методичною літературою, періодичними виданнями (такими як «Математика в школах України», «Математика»), мережею Інтернет. Використовую на уроках схвалені Міністерством освіти і науки України робочі та комплексні зошити з математики, алгебри та геометрії. Маю окрему особисту сторінку на освітньому проекті «На Урок» та освітньому проекті «Всеосвіта», де розміщую свої матеріали з досвіду роботи та розробки уроків, з якими ознайомлюються вчителі України. Зокрема, на сторінці проекту «На урок» розміщено 25 моїх матеріалів, які на сьогоднішній день мають 3882 перегляди, а найбільше переглядів 1652 має матеріал на тему «Впровадження елементів STEM-освіти у навчання математики та фізики». На сторінці проекту «Всеосвіта» розміщено 15 матеріалів, які мають 1474 перегляди. За публікацію своїх авторських матеріалів маю грамоти та подяки: від освітнього проекту «На Урок»: - за активне поширення власного педагогічного досвіду серед спільноти освітян України; - за участь у формуванні освітнього простору бібліотеки авторських розробок для вчителів «На Урок»; - за підготовку учнів до Всеукраїнського конкурсу «Фінансова грамотність» та формування однієї з важливих компетентностей сучасної людини; від освітнього проекту «Всеосвіта»: - за вагомий внесок у розвиток онлайн бібліотеки методичних матеріалів для вчителів; - за активне використання інформаційно- комунікаційних технологій у педагогічній роботі; - за координування Всеукраїнського конкурсу «Екологічна грамотність»; - за активну участь у проведенні Всеукраїнського конкурсу «Екологічна грамотність»; - за високий професіоналізм, виявлений у процесі створення та розвитку власної інформаційної сторінки в рамках проекту «Всеосвіта». А також за кожен окремий матеріал сертифікати чи свідоцтва від цих освітніх проектів. У жовтні та грудні 2018 року взяла участь у конкурсі навчальних розробок «Вчительська десятка» (додала по 10 авторських розробок до розділу Бібліотека проекту щомісячно) від освітнього проекту «На Урок» і нагороджена дипломами. Крім того , я підвищую свій професійний рівень , займаюся самоосвітою, пройшла онлайн-курс на інтернет платформі ЕDERA на тему «Недискримінаційний підхід у навчанні», на платформі PROMETHEUS – на тему «Критичне мислення для освітян», на платформі НОМІ TEACHHUB CORPORATION на тему «Як спланувати STEM-проект»,і маю відповідні сертифікати. Під час першого семестру мої учні прийняли участь у першому шкільному турі математичної олімпіади та ІІ турі (районному) олімпіади з математики ( учень 6 класу Новаківський О. показав 3-й результат). Допомагали у підготовці додаткової інформації до уроків. Невід’ємною частиною добре організованого навчання учнів математики є позакласна робота. З метою накопичення знань про навколишнє середовище, виховання любові до природи та формування навичок екологічної культури школярів учні 9 класу взяли участь у Всеукраїнському інтернет- конкурсі «Екологічна грамотність» , який проводився у рамках освітнього проекту «Всеосвіта», і показали такі результати: - диплом ІІ ступеня ( 2 місце) – Галагуза В., Ткачук О.; - диплом ІІІ ступеня (3 місце)– Перун А., Трохименко І., Литвинчук Р.; - сертифікат учасника – Яковець Т., Сич Р., Новік І., Реготун В., Батюк Я. Відправили роботу на VІ щорічний конкурс на екологічну тематику для школярів (7-11 класи), який проводить кафедра Хімічної техніки і промислової екології НТУ «ХПІ», у номінації екологічних проектів «Проект, який зробить довкілля чистішим». З метою формування в учнів однієї з важливих компетентностей сучасної людини, як фінансова грамотність, учні класу взяли участь у Всеукраїнському інтернет-конкурсі «Фінансова грамотність», який проводився у рамках освітнього проекту «На Урок», і показали такі результати: - диплом І ступеня (1 місце) – Яковець Т.; - диплом ІІ ступеня (2 місце) – Реготун В., Коненкова Є.; - сертифікати учасника – Галагуза В., Ткачук О., Перун А., Трохименко І., Литвинчук Р., Сич Р., Новік І., Батюк Я. В даний час всі учні класу виконують завдання різдвяного конкурсу «Зимові свята в традиціях нашого народу», який проводить освітній проект «На Урок», щоб мати змогу дізнатися багато нового про українські зимові традиції. Головна мета цього конкурсу – сформувати цікавість до вивчення народних традицій, допомогти школярам краще зрозуміти значення кожного свята та подарувати віру в різдвяну казку. 10 учнів школи ( з них 7 учнів 9 класу) взяли участь у Всеукраїнському відкритому конкурсі «МАН Юніор Ерудит-2018» у номінації «Технік», завдання якого були присвячені 135-річчю з дня народження відомого популяризатора науки Я. І. Перельмана, відомого математика та фізика. Виховна робота у 9 класі здійснювалася згідно плану виховної роботи класу та була направлена на реалізацію Основних орієнтирів виховання, була спрямована на формування відповідального ставлення учнів до своїх обов’язків, на виховання активної життєвої позиції та лідерських якостей, на самовизначення кожного школяра. Здійснювалася профорієнтаційна робота та робота з профілактики девіантної поведінки серед підлітків, правопорушень та злочинності серед неповнолітніх, а також з питань збереження здоров’я й попередженню травматизму. Були проведені з цією метою різноманітні заходи, зокрема: - перший урок-проект «Діти об’єднують Україну»; - класні збори з розподілу обов’язків учнівського самоврядування «Наш клас – дружний колектив»; - урок миру «Ми прагнемо миру»; - батьківські збори «Шкільна дисципліна - запорука успішного навчання» з участю соціального педагога; - урок доброти про гуманне та відповідальне ставлення до чотирилапих; - урок мрій; - ділова гра «Ми всі різні, але рівні» (урок гендерної грамотності); - година Гідності та Свободи; - батьківські збори разом із учнями класу «Дисципліна учнів у школі та їх відношення до навчання»; - Всеукраїнський урок права на тему «Права та обов’язки людини»; - година моральності «Коли ялинки плачуть»…

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Воркшоп як інноваційна освітня технологія»
Швень Ярослава Леонідівна
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.