Узагальнення досвіду "Використання проектних технологій на семінарських заняттях з географії"

Педагогіка

28.10.2018

538

0

1

Опис документу:
Досвід роботи викладача з проектними технологіями під час проведення семінарських занять цікавий для викладачів, що починають впроваджувати проектні технології у своїй роботі зі студентами. Проектна технологія є високо ефективним методом для здобуття нових знань, закріплення вивченого матеріалу, контролю знань та умінь студентів. Використання цього методу дозволяє здійснити такий підхід у освіті як гуманізація та диференціація навчання.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений підрозділ

«Рубіжанський політехнічний коледж

імені О. Є. Порай-Кошиці

Луганського національного університету

імені Тараса Шевченка»

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ З ГЕОГРАФІЇ

Розробив викладач

географії та біології

Болотіна Ольга Василівна

2009

2

Анотація

Досвід роботи викладача з проектними технологіями під час проведення семінарських занять цікавий для викладачів, що починають впроваджувати проектні технології у своїй роботі зі студентами.

3

Зміст

1 Вступ

2 Основна частина

3 Довідково – інформаційний матеріал

4 Література

4

Вступ

Проектна технологія є високо ефективним методом для здобуття нових знань, закріплення вивченого матеріалу, контролю знань та умінь студентів. Використання цього методу дозволяє здійснити такий підхід у освіті як гуманізація та диференціація навчання. Застосування проектних технологій в процесі навчання спрямоване на набуття студентами досвіду самостійного здобуття нових знань і творче їх використання, на формування у вихованців нових пізнавальних цінностей та життєвих орієнтацій. Метод проектів сприяє поглибленню їхнього інтересу до пізнавальної та творчої діяльності, формуванню вмінь та навичок дослідництва в сприйнятті та осмисленні світу. Проектна технологія вимагає використання сукупності дослідницьких, пошукових творчих за своїм змістом методів, прийомів, засобів.

Мета проектної технології — стимулювати інтерес студентів до розв’язання нових проблем, які передбачають практичне застосування набутих знань як інструментів проектної діяльності.

У процесі проектної діяльності студенти набувають таких умінь:

- планувати свою роботу;

- використовувати багато джерел інформації;

- самостійно відбирати й нагромаджувати матеріал;

- аналізувати, підставляти факти;

- аргументувати факти;

- приймати рішення;

- налагоджувати соціальні контакти;

- створювати «кінцевий продукт» (фільм, журнал, календар, про­спект, сценарій тощо);

- презентувати створене перед аудиторією;

- оцінювати себе й одне одного.

Критерії проектної діяльності:

  • орієнтація на інтереси студентів, на актуальні проблеми й завдання;

5

  • причетність до власного перспективного дослідження;

  • інтегративність;

  • орієнтація на «кінцевий продукт»;

  • розвиток комунікативних умінь;

  • партнерська роль педагога в окресленні шляху досягнення постав­леної мети.

Підготовка до опанування нової за змістом і формою діяльності проектування — вимагає від учнів не засвоєння знань з однієї конкретної галузі, а їх синтезу. Учні вчаться самовиражатися, бути реалістами, спокійно реагувати на перемоги й невдачі, самостійно приймати рі­шення й застосовувати знання в нових незвичних ситуаціях.

Для безпосереднього здійснення проекту учням потрібні спеціальні знання, вміння й навички, володіння сукупністю способів поведінки, які забезпечують успіх особистості в самореалізації. Для цього їх треба навчати виконувати конкретні соціальні ролі, керуватися фактами в життєдіяльності, ставити відкриті запитання й відповідати на них, прислухатися

до ідей інших та обстоювати свою точку зору, відповідати за результати своєї діяльності, не шукати в інших людях причини своїх труднощів і невдач, правильно використовувати час, розуміти свої почуття та обмеження, бути гнучкими в стосунках — у співпраці й партнерстві.

Система підготовки учнів до проектної діяльності спрямована на досягнення таких цілей:

- формування системи знань про проекти;

- допомога в розумінні змін, що відбуваються в найближчому ото­ченні, суспільстві;

- сприяння усвідомленню практичної цінності проектної діяльності;

- формування проектного мислення, мотивів та поведінки партнерст­ва й співробітництва;

6

- розкриття соціальної цінності й ролі особистості в реалізації життєвих планів і потреб.

Проектна технологія дає змогу для вибору ролі в системі взаємин (організатор, учасник, виконавець), передбачає активність кожного, оскільки кінцевий результат залежить від спільних зусиль, сприяє формуванню ціннісних орієнтацій.

7

Основна частина

При підготовці до семінарських занять можна використовувати метод проектної технології , що реалізує принципи індивідуалізації та диференціації навчання. Підготовка до семінарського заняття розпочинається заздалегідь. На початку вивчення теми. Студентська група розбивається на міні - групи (по 5 – 6 осіб), що отримують індивідуальні завдання по підготовці проектів з складання характеристики окремих країн світу у вигляді журналів, туристичних проспектів, календарів, відеофільмів, над якими вони працюють протягом 3-4 тижнів.

Роль викладача полягає в спрямуванні роботи груп, керівництві та допомозі у збиранні матеріалу. Більш підготовлені студенти можуть вибрати складання туристичного проспекту у вигляді комп’ютерної презентації (Power Point) країн, групи студентів з достатнім рівнем знань та навичок можуть працювати над складанням журналу чи календаря по країнах Європи, студенти з задовільним рівнем працюють над озвучуванням фільму про європейські держави. Таким чином творчою роботою будуть охоплені всі студенти групи, що створює можливість підвищення зацікавленості до предмету, активізації інтересу та пізнавальної діяльності, реалізує розвиток вміння користуватись різними джерелами знань, періодичною літературою, спеціальними виданнями, картографічним матеріалом та Internett.

Наводимо приклад семінарського заняття з географії з теми «Країни Європи»

8

План заняття

Тип заняття: семінарське

Вид заняття: узагальнення та систематизація знань

Тема: Регіональна географія. Країни Європи.

Мета заняття: навчальна: узагальнити та систематизувати знання з теми, повторити основні риси економіко – географічних характеристик

Німеччини, Франції, Великобританії, Італії, Польщі, Росії, Білорусі; познайомити студентів з системою знань про проекти;

розвиваюча: формувати проектне мислення, мотиви і поведінку партнерства та співробітництва, розвивати пізнавальну активність студентів, вміння використовувати надбані знання на практиці при складанні проектів, розвивати вміння користуватись додатковими джерелами знань(періодична література атласи, довідники, Internett)

виховна: виховувати вміння працювати в групах, оцінювати один одного.

Методи: проектна технологія

Матеріально – технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН:

наочність: Атласи, карти країн Європи

ТЗН: відеопроектор

Література: 1. Економічна і соціальна географія/ Б. П. Яценко – К.: АртЕк, 2000 -с.101 – 141, 158 – 180.

2. Економічна і соціальна географія світу. 10 клас: Атлас .- К: НВП “Картографія”, 2005

Структура заняття:

  1. Організаційна частина (привітання з групою, перевірка присутніх)

  2. Мотивація навчальної діяльності.

Вступне слово. Європа – історико – географічний регіон, що має найдавнішу історію розвитку, найзначніший вплив на розвиток світового господарства. З цього регіону ми і почали вивчення регіональної географії.

9

Європейські держави наші найближчі сусіди, що мають тісні зв’язки з нашою країною, тому дуже важливим є дослідження їх економіко – географічних особливостей, як факторів економічного розвитку держав європейсько – азіатського простору.

Сьогодні ми проводимо незвичне заняття. Воно проходить у формі засідання географічного товариства з проблеми «Візитні картки країн Європи».

Робота товариства представлена дослідницькою діяльністю чотирьох наукових секцій, кожна з яких розробила і підготувала до презентації свій проект. Зараз я вам представлю теми проектів і керівників секцій:

1. Перша секція працювала над проблемою складання рекламного проспекту по країнам «Великобританія та Німеччина»

2. Друга секція підготувала пробний випуск географічного журналу «Світ подорожей» з теми «Польща та Білорусь».

3. Третя секція працювала над документальним фільмом в двох частинах «Італія та Франція»

4. Нарешті четверта секція створила випуск настінного календаря на 2009 рік з теми «Росія».

Кожна секція повинна сьогодні представити свій проект, розповівши про роботу над ним і результати цієї роботи.

3. Узагальнення та систематизація знань.

Представлення проектів.

1) Презентація рекламного проспекту.(Додаток 1)

Обговорення проекту.

Орієнтовні додаткові запитання: Які галузі спеціалізації ФРН? Яку роль в економіці ФРН відіграють новітні технології? Які галузі господарства Великої Британії є традиційними? Чому в сільському господарстві Великобританії переважає тваринництво? Що спільного в експорті на імпорті Німеччини та Великобританії?

10

2) Презентація та обговорення журналу.(Додаток 2)

Обговорення проекту.

Орієнтовні додаткові питання: Назвіть позитивні та негативні риси ЕГП Польщі та Білорусі. Яка модель реформування економіки – польська чи білоруська - здається вам більш ефективною? Назвіть провідні галузі сільського господарства двох країн.

3) Презентація фільму.(Додаток 3)

Обговорення проекту.

Орієнтовні додаткові питання: Які галузі господарства Франції спираються на власні природні ресурси? Які галузі господарства Франції можна назвати істинно французькими? Чому промисловість Італії переважно працює на імпортній сировині? Яку роль в обох країнах відіграє туризм?

4) Презентація та обговорення календаря(Додаток 4)

Обговорення проекту.

Орієнтовні додаткові питання: Розвитку яких галузей сприяє природно – ресурсний потенціал Росії? Яку роль відіграє Росія в сучасному політичному житті світу? Які основні риси паливно – енергетичного комплексу Росії? Чи існують на даний момент в Росії соціальні та демографічні проблеми?

4. Виконання тестового завдання (контроль знань, умінь та навичок) (Додаток 5)

5. Підведення підсумків заняття (оцінювання проектної діяльності)

6. Домашнє завдання: повторити карту Азії

11

Довідково – інформаційний матеріал

Додаток 1

Економіко - географічна характеристика ФРН.

Площа країни - 356 тис. км2, населення - 81,3 млн., столиця - Берлін. Повна назва держави - Федеративна Республіка Німеччина. Вона складається з 16 земель. Вища законодавча влада належить парламенту, що складається з палати депутатів і палати земель, виконавча влада - уряду на чолі з канцлером.

Природно-ресурсний потенціал. Вугілля-Рур, Саар. Калійні солі, будівельна сировина. Клімат помірний перехідний від морського до помірно-континентального. Найбільші річки: Рейн, Дунай, Ельба . Ліси займають 1/4 площі країни.

Населення. ФРН - одно національна держава, основна релігія католицизм та протестантство. Пересічна густота 220 чол/км2, урбанізація 85%, 15 міст з чисельністю понад 500 тис (Берлін - 3,5 млн., Гамбург - 1,6 млн., Мюнхен - 1,2 млн.). Промислове ядро - Рурська агломерація (>10 млн.). Фінансовий центр – Франкфурт – на -Майні, політичні центри Бонн і Берлін.

Господарство.

У промисловості зайнято 45% економічно активного населення. Електроенергетика працює на власних та привозних енергоносіях. Серед галузей обробної промисловості найбільш розвинуті машинобудування та хімічна промисловість. Металургійне виробництво 30% продукції створює на експорт, а хімічна промисловість за обсягом експорту продукції займає перше місце в світі. Країна визначається випуском музичних інструментів, фарфору, поліграфічної продукції, хутрових виробів, пива.

Сільське господарство (4% зайнятих) не задовольняє власних потреб. Тваринництво створює 4/5 вартості продукції, рослинництво спеціалізується на вирощуванні пшениці, жита, ячменю, цукрового буряка, овочів, винограду, хмелю.

12

Транспорт. Вантажо - та пасажиро перевезення здійснюються залізницями, автошляхами та водними шляхами.

Зовнішньоекономічна діяльність. На ринку капіталу найбільші зв'язки з США, Бразилією, Мексикою. Частка країни у світовому імпорті - 9%, в експорті - 11%.

Внутрішні відмінності: Північна Німеччина Північний Рейн - Вестфалія, Прирейнський Південний Захід, Баварія, Південь Східної Німеччини, Бранденбург з Берліном.

Економіко - географічна характеристика Великобританії.

Площа країни 224 тис км2, населення 58,1 млн. чол., столиця Лондон.

Великобританія - острівна держава, розташована на північному сході Євразії. Крім острова Великобританія і північно-східної частини Ірландії до складу входить низка островів, розташованих довкола. Сполучене королівство Великобританії і Північної Ірландії складається з Англії, Уельсу, Шотландії, Північної Ірландії. Ірландія тривалий час була колонією Великобританії.

Держава очолює Британську Співдружність Націй, що складається з 49 держав і колоній, є членом НАТО. За формою державного правління держава - парламентська монархія. Парламент складається з палати общин і палати лордів. Офіційно головою держави є королева а фактична влада належить Кабінету міністрів.

Природно - ресурсний потенціал. Мінерально - сировинна база виснажена. Порівняно значні запаси нафти, газу, каоліну, калійної і кам'яної солі. Країна багата на гідроресурси, ліси займають невеликі площі.

Населення. Англійці становлять 4/5 усіх жителів; шотландці, уельсці, ірландці -15?<6. Рівень урбанізації 80%, 1/3 населення проживає у великих агломераціях, а 1/8 у агломерації Великого Лондону. Для населення характерно збільшення частки пенсіонерів , великий рівень безробітних.

Господарство формується під впливом історичних особливостей країни. За обсягом промислового виробництва Великобританія займає 7 місце в світі,

13

зменшується частка традиційних галузей - гірничо видобувної і легкої промисловості, зростає частка машинобудування (складного, точного, технічно досконалого обладнання). Важливе місце має в економіці хімічна промисловість( особливо фармацевтика).

Сільське господарство. У володінні великих землевласників знаходиться 75% земель. У сільськогосподарському виробництві працюють робітники, а не селяни. Тваринництво створює 70% вартості продукції(скотарство, свинарство, птахівництво). Рослинництво інтенсивне, використовують врожайні сорти пшениці, ячменю, цукрових буряків, картоплі.

Транспорт . Морський - 86% вантажообігу, автомобільний - 75% внутрішніх перевезень, залізничний - 20%. Головна магістраль: Лондон - Манчестер - Глазго.

Основна частка зовнішніх зв'язків відбувається з країнами Євросоюзу.

Додаток 2

1. Економіко-географічна характеристика Польщі.

Площа країни 312, 7 тис км2. Населення 38 млн. чол. Столиця - Варшава. За формою правління - президентська республіка. Країна має вигідне економіко-географічне положення: знаходиться в центрі Європи, маг вихід до Балтійського моря, сприятливе сусідське положення.

Природно-ресурсний потенціал. Рівнинний рельєф(80%), помірно континентальний клімат, значні запаси кам'яного вугілля, сірки, міді, цинку, кам'яної солі створюють сприятливі можливості для розвитку господарства. Лісами вкрито 20% площі, гідроресурси не значні.

Населення. Польща - Однонаціональна країна(98;7%- подяки), рівень урбанізації 60%.

Господарство.

Промисловість: галузями спеціалізації є точне і загальне машинобудування, хімічна промисловість, паливно-енергетичний комплекс, фармацевтика, легка промисловість, кольорова металургія (виробництво міді)

14

Сільське господарство. Переважає рослинництво (льон, картопля, зернові, кормові, технічні, овочеві). Тваринництво менш розвинуте з-за низької кормової бази, розводять велику рогату худобу, свиней, м'ясо-вовняні поро дії овець.

Транспорт. Переважає залізничний, поширюється автомобільний.

Зовнішні зв'язки. Половина обсягів торгівлі припадає па країни Західної Європи. Експорт - машини, гірничошахтне обладнання, автомобілі, кокс, вугілля, мідь, сірку, срібло. Імпорт - паливо(нафта, газ), зерно, метали.

2. Економіко-географічна характеристика Білорусі.

Білорусь знаходиться в Східній Європі, не має виходу до моря, площа держави 207,6 тис км2. Розташована на перехресті транзитних шляхів між центральною та Східною Європою. Має сприятливе сусідське положення.

Природно ресурсний потенціал. Рівнинний рельєф, клімат помірний. Мінеральні ресурси бідні: калійна та кам'яна сіль, торф, незначні поклади нафти, будівельна сировина. Багаті водні ресурси.

Населення. Населення країни складає 10,3 мли чол. Високий рівень урбанізації(62%). Пересічна густота 48 чол. на км2. Найбільші міста - Мінськ, Вітебськ, Брест, Гомель, Могілев.

Господарство. Переважають виробництва завершальної стадії, які працюють на привізній сировині. Розвинуте машинобудування(Мінськ, Вітебськ, Гомель), хімічна промисловість( виробництво калійних добрив - Солегорськ, фосфорних -Гомель, азотних - Гродно). Лісове господарств має велике значення. Сільське господарство має допоміжну роль. Тваринництво переважає над рослинництвом (80% вартості продукції) і представлене м'ясо-молочним напрямком. Рос спеціалізується на вирощуванні картоплі, льону, зернових і технічних культур, кормові культури займають 1/3 посівних площ.

Транспорт. Розвинуті усі види транспорту окрім морського. Крупний транспортний вузол - Брест.

15

Зовнішні зв'язки. Імпорт: нафта, газ, вугілля, метали. Експорт: вантажні автомобілі, трактори, хімікати, картопля, м'ясо-молочна продукція. Найбільші обсяги торгівлі з Росією

Додаток 3

Текстовий супровід до фільму «Італія»

Сучасна Італія це країна з високим рівнем економічного розвитку. Площа 301 тис км2, населення 57 мли чол., столиця - Рим. Рельєф гірський(80%), ліси займають 1/5 площі країни, внутрішні води незначні. Бідний мінеральний потенціал, є поліметалічні руди, ртутна руда, будівельна сировина, незначні поклади кам'яного вугілля, нафти, газу.

«Всі дороги ведуть до Риму» - ця приказка склалась ще у древності, понад 2000 років тому, коли Рим був столицею наймогутнішої держави світу.

Держава входить до складу "великої сімки". Займає Апеннінський півострів, о. Сицилія, Сардинія та інші дрібні острови. Італія - парламентська республіка, голова

держави президент, якій обирається на сім років. Парламент складається з Сенату і Палати депутатів, разом вони є законодавчою владою. Виконавча влада належить раді Міністрів.

Рекреаційні ресурси. Клімат помірно континентальний і субтропічній. Країну омиває п’ять морів: Адріатичне, Іонічне, Тірренське, Лігурійське, Середземне. Все це разом з історичними пам’ятками, чисельними спорудами та храмами є привабливим для туристів, які круглий рік приїжджають насолодитись теплим морським кліматом та архітектурними скарбами Античності та Середньовіччя.

На чисельних базарах, перед нами площа Квітів, туристи можуть знайти для себе безліч цікавого і перш за все – овочі та фрукти які у великий кількості пропонують місцеві торгівці: цитрусові, виноград, оливи, інжир.

Площа святого Петра - межа між Римом та Ватиканом – найменшою, та найбільш впливовішою державою католицького світу. Площу перед Собором

16

Святого Петра прикрашають два барочних фонтана. На даху храму та колонади встановлено 140 фігур пап.

Колізей ще в епоху античності був предметом гордощі місцевих жителів, чотири поверхи будівлі могли вмістити 80 тис. осіб, а на арені відбувались гладіаторські бої.

Група акторів зображує римських легіонерів. Центуріон дає останні настанови воїнам , що одягнені в лати, точні копії тих, що носили древньоримські воїни.

Рельєф гірський(80%), ліси займають 1/5 площі країни, внутрішні води незначні. Бідний мінеральний потенціал, є поліметалічні руди, ртутна руда, будівельна сировина, незначні поклади кам'яного вугілля, нафти, газу.

Господарство. Італія - індустріально - аграрна країна, вартість промислової продукції перевищує вартість продукції сільського господарства в 5-7 разів.

Промисловість. Переважають галузі важкої промисловості особливо хімічна, машинобудування , недостатній розвиток добувних галузей. Промисловість спирається на імпортну сировину.

Сільське господарство значно поступається промисловості і невиробничим галузям. Власні потреби задовольняються лише на 70%. Рослинництво є провідною галуззю, переважає вирощування зернових і овочів. Серед овочів видаляються томати. Зернові вирощують переважно для харчової промисловості значна частка твердої пшениці йде на виробництво макаронних виробів. Країна посідає перше місце в Західній Європі за вирощуванням рису Розвинуте садівництво. Країна займає перше місце в світі за вирощуванням винограду і виробництвом вин, четверте за збором апельсинів і вирощуванням льону. Серед технічних культур важливу роль мають цукрові буряки.

В італійській кухні важливу роль відіграють риба, морепродукти, сир, вина, макаронні вироби, овочі в різних видах, піцца і ,не дивлячись на меншу долю тваринництва, бекон.

17

Зовнішньоекономічні зв'язки. Експорт: продукція машинобудування, легкої промисловості (текстиль взуття, одяг), сільськогосподарської продукції(цитрусових, овочів, вина, фруктів). Імпорт: інвестиції з США та західноєвропейських країн. Значні прибутки Італія отримує від туризму.

Текстовий супровід до фільму «Франція»

Франція – республіка. В адміністративному відношенні поділена на 22 регіони, що об’єднують 96 департаментів. Площа 551 тис км2, населення 57, 7 млн. чол. Столиця - Париж.

Франція - одна з провідних і економічно розвинутих країн Західної Європи. Країна знаходиться у західній частині регіону, межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Італією, Монако, Іспанією, Андоррою. На заході і півночі омивається водами Атлантичного океану, на півдні - Середземним морем. Франції належить острів Корсика.

Природно - ресурсний потенціал. Клімат помірний морський та перехідний від морського до континентального, південь Франції та острів Корсика —субтропічний. Країна має потужний рекреаційний потенціал і є дуже комфортною для проживання. 1/4 території займають ліси. Серед видів мінеральної сировини є залізні руди, кам'яне вугілля у Лотарингії та Центральному масиві боксити, у південному Провансі уранові руди. Незважаючи на це країна залежить від імпорту нафти, газу, руд кольорових металів.

Водними ресурсами забезпечена добре, найбільша річка Франції Луара. В епоху пізнього Середньовіччя та Відродження на берегах Луари були збудовані багато чисельні замки , що в наші дні приваблюють туристів.

Сільське господарств, Франція крупний постачальник на світовий ринок пшениці, молочних продуктів, вин. Рослинництво і тваринництво рівноцінні. У Франції добре розвинуте садівництво та овочівництво, а ось король городництва – гарбуз(пригадаємо казку Ш. Перо в якій гарбуз перетворився на карету Попелюшки). На півдні країни значну роль відіграє квітникарство.

18

Частка молочних корів - 52%. Половина молока іде на виробництво масла та сиру. Вирощують також овець, кіз. Прослідкуємо виробництво сиру з козячого молока. Кіз утримують на спеціальних фермах високо обладнаних сучасною технікою, автодоїлками. Після заквашування сир поміщають в спеціальні контейнери в яких він позбавляється надмірної рідини, потім обвалюють в золі і дають можливість дозріти. Після цього відправляють на полиці магазинів.

Виноградарство – друга важлива галузь сільського господарства після зернових культур. Виноградну лозу оберігають, дбайливо збираючи кожне гроно винограду. З поля виноград потрапляє до виноробних підприємств. Виноробство – одна з провідних галузей харчової промисловості Франції. В спеціальних дубових бочках вино дозріває, перш ніж потрапити на стіл до цінителів цього древнього напою.

Шампіньйони – улюблений продукт на французькій кухні, з них виготовляють безліч блюд. Простежимо за процесом вирощування шампіньйонів. Все починається з великої купи перегною, який поміщають у спеціальні лотки, запаюють у плівку, формуючи блоки і відправляють до місця вирощування грибів – у старі каменоломні. Процес вирощування доволі складний треба постійно слідкувати за вологістю, температурою повітря, станом грибниці. Перші гриби зяблюються уже через два тижні в абсолютній темряві при постійній температурі 10- 12 градусів шампіньйони вирощують в каменоломнях цілий рік

Кухня Франції цікава і різноманітна. Традиційними є овочі, риба, морепродукти, сир, вина, гриби, птиця. В старих замках для туристів проводять спеціальні кулінарні екскурсії, на яких можна ознайомитись з облаштуванням замку і відвідати наприклад солодкі медові магдалинки, що виробляються з молока, муки, меду, яєць та мигдалю.

В парке Мини - Шато, який створювався 6 років, можна побачити в мініатюрі 44 замки Луари і навіть міні –залізницю, що відображує розвиток

19

головного пасажирського транспорту країни. Добре розвинутий у Франції і авіатранспорт, який у давнину був представлений повітроплаванням. Перший підйом у повітря на шарі наповненому гарячим повітрям здійснили маркіз Долранд і пілатор д’Лорзьє. Подивимось і ми з висоти повітряної кулі на прекрасні поля та береги Луари, міста та містечка Франції.

Додаток 4

Економіко-географічна характеристика Росії.

Площа країни 17 075, 4 тис км2, населення 143, 5 млн. чол., сталиш Москва.

Росія - євразійська держава: 1/3 території її знаходитеся в Східній Європі, 2/3 - в Північній Азії.

Росія має вигідне економіко-географічне положенні, на сході вона омивається морями Тихого, Північного Льодовитого океанів, на півдні виходить до Чорного, Азовського та Каспійського морів. На морські кордони припадає майже 2/3 всіх кордонів країни.

До Російської Федерації належить розташована окремо на заході Калінінградська область, яка межує з Литвою, Польщею, омивається водами Балтійського моря.

Природно-ресурсний потенціал. 70% площі зайнято рівнинами, гірські області переважають на сході і півдні країни.

Росія добре забезпечена паливно-енергетичними ресурсами: вугілля, нафта, газ, значні поклади торфу, горючих сланців, урану. Родовища залізних руд, марганцеві руді і, руди кольорових металів, рідкісних, дорогоцінних, рідкісних. Значні поклади калійної і кам'яної солі, фосфорити, апатити, будівельна сировина.

Більша частина території країни знаходиться в помірному поясі, клімат на більшій території континентальний. Річки багаті на гідроресурси особливо в східних районах країни.

Населення. Росія - багатонаціональна держава. Населення по території розмішується не рівномірно, що пояснюється різноманітністю природних

20

умов, історією освоєння, різним рівнем економічного розвитку окремих територій. В європейській частині пересічна густота 9 чол. на км2 , а в окремих районах понад 100. Міське населення становить 2/3 від усього населення. В південних районах і на сході переважає сільське населення

Господарство. Країна має значний потенціал, але за рівнем розвитку країна посідає 25 - 27 місце. Причиною тому є екстенсивний шлях ведення господарства в попередні десятиліття, моральний і фізичний знос обладнання.

Господарство спирається на власну сировинну базу.

Промисловість.

Паливно-енергетичний комплекс включає розвинуту газову промисловість. У вугільній промисловості обсяги видобутку зменшуються. В енергетиці переважають ТЕС, АЕС - в європейській частіші. Чорна металургія має три основні бази: Урал, Центр, Сибір. Кольорова металургія - Урал, Північний Кавказ. Кольський півострів, Сибір. Хімічна промисловість: основна та хімія полімерів. Машинобудування має широку спеціалізацію. Важке - Урал, Сибір. Центральна Росія. Транспортне - Центр, Північний Кавказ. Урал. Сільськогосподарське - Ростов-на-Дону, Таганрог. Верстатобудування - Москва. Санкт-Петербург. Автомобілебудування - Набережні Човни, Нижній Новгород, Ульянівськ, Тольятті,

Сільське господарство має зональну спеціалізацію. Переважає тваринництво. В лісовій зоні молочно-м'ясного напрямку з вирощуванням зернових, льону, трав, картоплі. В лісовій та лісостеповій зоні зернове господарство та м'ясо-молочне тваринництво з вирощуванням картоплі, кукурудзи, цукрового буряка, овочів. На півночі розвинуте оленярство.

Транспорт : залізничний, річковий - вантажоперевезення, автомобільний – вантажо - та пасажиро перевезення на недалекі відстані. Велике значення має морський та трубопровідний транспорт.

Зовнішні зв'язки. Імпорт: прокат, вугілля, сталь, обладнання, харчові продукти. Експорт: сировина, обладнання.

21

Внутрішні відмінності. Центр, Північний район, Південь, Поволжя, Урал, Західний Сибір, Східний Сибір, Далекий Схід.

Додаток 5

Тестове завдання до тематичної атестації №2

Тема: Країни Європи

Варіант 1

1. Найважливіша позитивна риса ЕГП Білорусі:

а) розташування між країнами Балтії та Україною;

б) розташування на транзитних шляхах, які сполучають Західну і Центральну Європу з Росією;

в) наявність численних судноплавних річок;

г) відсутність виходу до моря.

2. Росія посідає перше місце у світі:

а) за кількістю населення; б) розмірами площі;

в)рівнем економічного розвитку;

г) розмірами внутрішнього валового продукту; д) вартістю експорту;

є) густотою населення.

3. Росія – країна: а) одно національна; б) двонаціональна;

в) багатонаціональна

4. Одна із головних зернових культур Польщі:

а) пшениця; б) ячмінь; в) жито; г) кукурудза; д) овес

5. Виберіть з переліку дві провідні галузі промисловості Німеччини.

а) кольорова металургія; б) чорна металургія;

в) машинобудування;

г) харчова промисловість; д) паливна промисловість

6. У міжнародному поділі праці Велика Британія виступає у першу чергу експортером:

а) продукції хімічної промисловості; б) тканин, одягу, взуття;

в) продуктів харчування; г) капіталу

22

7. Найбільша міська агломерація Великої Британії:

а) Ланкаширська; б) Йоркширська; в) Клайдсайд; г) Лондонська

8. Виберіть з переліку дві провідні галузі промисловості Франції:

а) машинобудування; б) чорна металургія; в) кольорова металургія;

г) хімічна промисловість; д) лісова промисловість

9. На сході Франції - у Лотарингії - залягають значні запаси корисної копалини:

а) нафти; б) залізної руди; в) сірки; г) марганцевих руд; д) мідних руд; е) нікелевих руд

10. Виберіть з переліку дві сільськогосподарські культури, які в Італії мають експортний характер:

а) апельсини; б) цукрові буряки; в) виноград; г) ячмінь; д) соняшник

Варіант 2

1. За формою державного устрою Білорусь:

а) унітарна держава; б) унія; в) федерація; г) конфедерація.

2. За формою державного устрою Росія:

а) унітарна держава; б) унія; в) федеративна держава;

г) конфедерація.

3. Виберіть з переліку країн ту , з якою Росія не має сухопутного кордону:

а) Казахстан; б) Китай; в) Польща; г) Фінляндія;

д) Японія

4. Важливою особливістю географічного положення Польщі є наявність широкого виходу:

А) до Північного моря; б) Чорного моря; в) Середземного моря;

г) Балтійського моря; д) правильної відповіді немає.

5. Серед країн Європи більшу кількість населення, ніж Німеччина, має:

а) Франція; б) Україна; в) Велика Британія; г) Італія;

д) правильної відповіді немає

23

6. Велика Британія має сухопутний кордон лише з :

а) Францією; б) Ісландією; в) Німеччиною; г) Іспанією; д) Ірландією

7. Текстильна промисловість Великої Британії втратила своє значення в основному через:

а) припинення надходження дешевої сировини;

б) високий рівень заробітної плати в країні , що зумовило високу собівартість продукції;

в) зменшення в країні поголів’я овець;

г) нестачу трудових ресурсів.

8. За формою правління Франція :

а) парламентська республіка; б)президентсько-парламентська республіка;

в) джамахірія; г) конституційна монархія; д) абсолютна монархія.

9. Італія не має сухопутного кордону:

а) з Німеччиною; б) Швейцарією; в) Словенією; г ) Австрією;

д) Францією

10. За формою правління Італія:

а) абсолютна монархія; б) конституційна монархія;

в) президентсько – парламентська республіка; г)президентська республіка

Варіант 3

1. Білорусь – країна:

а) економічно розвинена; б) нової індустріалізації;

в) з порівняно зрілою структурою господарства;

г) постсоціалістична;

д) яка із запізненням стала на шлях капіталістичного розвитку.

2. Однією з двох корисних копалин, експорт яких забезпечують Росії великі валютні надходження є та, що позначається умовним знаком:

а) залізні руди; б) мідні руди; в) газ; г) алюмінієві руди; д) фосфор; є) марганець.

24

3. Західний Сибір є одним найбільшим у світі та найбільшим в Росії районом розвитку:

а) чорної металургії; б) кольорової металургії;

в) паливної промисловості; г) машинобудування.

4. Для якої частини Німеччини типовим є гірський ландшафт:

а) Північної Німеччини; б) Східної Німеччини;

в) Південної Німеччини; г) Середньої Німеччини

5. Найголовніша галузь сільського господарства Німеччини:

а) вирощування зернових; б) скотарство;

в) вівчарство; г) виноградарство; д) буряківництво

6. Виберіть з переліку дві провідні галузі промисловості великої Британії:

а) лісова і деревообробна ; б) машинобудування; в) легка;

г) харчова; д) хімічна; е) вугільна

7. Франція – країна:

а) високо урбанізована; б) середньо урбанізована; в)слабо урбанізована

8. Райони Франції із середземноморським кліматом спеціалізуються на розвитку:

а) морського транспорту; б) виноградарства; в) санаторно – курортного господарства; г) парфумерної промисловості; д) харчової промисловості

9. За державним устроєм Італія:

а) парламентська республіка; б)президентсько-парламентська республіка;

в) джамахірія; г) конституційна монархія; д) абсолютна монархія.

10. На острові Сицилія залягають запаси світового значення корисної копалини:

а) нафти; б) природного газу; в) залізних руд; г) сірки; д) бокситів

Варіант 4

1. Виберіть дві найважливіших сільськогосподарських культури Білорусі:

а) буряк; б) редис; в) льон; г) картопля; д) кукурудза; є) пшениця.

25

2. За формою правління Росія:

а) парламентська республіка; б)президентсько-парламентська республіка;

в) джамахірія; г) конституційна монархія;

д) абсолютна монархія.

3. За формою правління Польща:

А) абсолютна монархія; б) конституційна монархія;

в) президентсько – парламентська республіка;

г) президентська республіка

4. За формою державного устрою Німеччина:

а) федеративна держава; б) унітарна держава;

в) унія; г) конфедерація

5. Велика Британія має великі запаси корисних копалин:

а) буре вугілля; б) мідні руди; в) нікелеві руди; г) кам’яні солі;

д) нафта; е) природний газ

6. Виберіть з переліку країну, що сполучається підводним транспортним тунелем з Великою Британією:

а) Бельгія; в) Нідерланди; г) Франція; д) Німеччина; е) Ірландія

7. Основну частину електроенергії Франції виробляють АЕС, тому що:

а) в країні повністю відсутні родовища нафти, природного горючого газу і вугілля;

б) переважно рівнинний характер поверхні обмежує можливість будівництва ГЕС;

в) це екологічно чисте виробництво;

г) на території країни знаходяться значні родовища уранових руд

8. Виберіть із переліку два найважливіших сільськогосподарських райони Франції:

а) Північний; б) Паризький; в) Західний; г) Середземноморський;

д) Південно – Західний

26

9. За особливостями розвитку господарства та рівнем розвитку Італія належить:

а) до країн нової індустріалізації; б) малих промислово – розвинутих країн Європи;

в) країн «великої вісімки»; г) країн, що з запізненням стали на шлях капіталістичного розвитку

10. Виберіть дві провідні галузі промисловості Італії:

а) чорна металургія; б) лісова та деревообробна промисловість;

в) кольорова металургія; г) хімічна промисловість;

д) машинобудування

Література

1. Методика и технология обучения географии / И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможня. – М.: ООО "Издательство Астрель", 2002. – 203 с.

2. Сопіна В. Особистісно-зорієнтований урок географії // Завуч (Перше вересня). – 2002. - № 5. – С.4-5. (вкладки).

3. Сопіна В. Шляхи розвитку нових освітніх технологій//Управління школою. – 2003, - № 13

4. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 192 с.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця