Стаття ,, Олімпіада 9 клас 2019 р''

Опис документу:
В цьому документі міститься олімпіада 9 клас за 2018-2019 навчальний рік. Олімпіада проводилася в місті Києві. Після завдань містяться відповіді. Олімпіада містить 5 задач і тести. Відповіді мають пояснення.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

Київський університет імені Бориса Грінченка

Інститут післядипломної педагогічної освіти

Завдання ІІІ етапу 55-ї Всеукраїнської хімічної олімпіади

   1. р., м. Київ).

Теоретичний тур. 9 клас

Задача 1. Розчин хлороводню.

Вакуумований хімічний реактор заповнили хлороводнем до тиску 2 атм за температури 100°С. Реактор охолодили і повільно повністю заповнили його водою, зберігаючи герметичність системи.

 1. Обчисліть молярну концентрацію утвореного розчину.

 2. Обчисліть, у скільки разів відрізнятиметься об’єм, який займе така ж маса хлороводню за н.у.

 3. Утворений розчин хлороводню використали для встановлення концентрації розчину калій гідроксиду. Для цього розчин лугу об’ємом 25 мл розбавили вдвічі та відтитрували розчином HCl. Обчисліть концентрацію розчину КОН, якщо на титрування пішло 10 мл розчину хлороводню.

 4. Відомо, що при розчиненні калій перманганату у воді утворюється темно-фіолетовий розчин. Однак, якщо розчиняти KMnO4 у надлишку розчину хлоридної кислоти, то фіолетове забарвлення швидко зникає. Поясніть це явище. Відповідь проілюструйте рівнянням хімічної реакції.

Задача 2. Осад.

Стехіометричну кількість свіжоприготовленого розчину NaOH додали до розчину СuCl2. Утворений осад, що є основною сіллю типу Cux(OH)yClz, відфільтрували, висушили та провели хімічний аналіз, який показав, що масова частка Купруму в ньому складає 59,67%. Якщо прожарити цей осад при температурі 170 °С, то втрата маси твердого залишку складатиме 12,59%.

 1. Встановіть формулу осаду.

 2. Обчисліть масові частки компонентів твердого залишку після прожарювання, якщо відомо, що він містить CuO.

 3. Напишіть рівняння всіх хімічних реакцій, що описані в задачі.

Задача 3. Горіння.

Суміш вуглецю та сірки масою 0,44 г повністю спалили в атмосфері 403,2 мл (н.у.) кисню. При цьому утворилася газова суміш (не містить SO3 та кисню), якої достатньо для нейтралізації 12,8 г 10%-го розчину натрій гідроксиду з утворенням середніх солей.

 1. Обчисліть мольні частки компонентів та середню молярну масу утвореної газової суміші.

 2. Встановіть масову частку вуглецю у вихідній суміші.

 3. Розчин, утворений після нейтралізації лугу, довели дистильованою водою до об’єму 100 мл. Обчисліть молярні концентрації солей у цьому розчині.

 4. Зобразіть просторову будову компонентів газової суміші.

Задача 4. Нейзільбер.

Назва сплаву «Нейзільбер» з німецької перекладається як “нове срібло”, хоча срібла в цьому матеріалі немає взагалі. Основними компонентами сплаву є мідь, цинк та нікель. Для визначення масових часток компонентів провели такі експерименти:

 • Суміш порошків масою 20,00 г, яку використовують перед виплавкою “нового срібла”, залили концентрованою нітратною кислотою. При цьому активно почали виділятися гази А і B (відношення молекулярної маси А до B дорівнює 1,045). Більша частина суміші розчинилася, а невеликий залишок розчинився лише при розбавленні кислоти водою. При цьому виділився газ C (відношення молекулярної маси С до B дорівнює 0,682).

 • Утворений розчин випарували і обережно нагріли до 150оС у вакуумі. При цьому відбувся лише розклад солі Нікелю, а єдиним газоподібним продуктом реакції був газ D об’ємом 1,14 л (н.у.), який підтримує горіння.

 • При подальшому нагріванні до 500оС маса суміші зменшилась до m грамів і далі вже втрата маси не відбувалась.

 1. Напишіть рівняння всіх реакцій, про які ідеться в задачі.

 2. Встановіть формули газів А, B, C, D (вважайте, що А, B і C є єдиними газоподібними продуктами у відповідних реакціях металів з нітратною кислотою, а А і В в умовах експерименту не взаємодіють між собою).

 3. Встановіть масові частки металів в суміші порошків, якщо відношення об’ємів газів А і B, які виділились під час розчинення сплаву, дорівнює 26,4.

 4. Розрахуйте значення маси m.

Задача 5. Важливий метал.

Елемент Х – четвертий за розповсюдженістю катіон у тілі людини. Він є важливим для багатьох біохімічних реакцій. Наприклад відомо, що йон Х бере участь у роботі рецепторів та передачі нервових імпульсів. Так, в неактивованій формі канал деякого рецептора заблокований іоном Х. При активації рецептора вивільнюється Х, відбувається відкриття йонного каналу, наслідком чого стає приток до клітини катіонів елементу Y і в невеликій кількості катіону Z.

Нижче наведено схему перетворень за участю описаних елементів та інших речовин.

 1. Розшифруйте невідомі речовини та запишіть рівняння відповідних хімічних реакцій, якщо відомо:

 • W, K, X, Y, Zпрості речовини. При цьому, W – газ, що утворюється при розкладі гідроген пероксиду та калій перманганату.

 • D – газ, який у твердому стані називають «сухий лід».

 • Y3речовина, 0,9%-ий водний розчин якої називають «фізіологічним» розчином.

 • Е можна отримати дією нітратної кислоти на сполуку С.

 • В перетворенні YY2 виділяється той же газ, що і при реакції К з HCl.

 • На утворення Y1 та Z1 з 1,0 г Y та 1,0 г Z витрачається 0,487 л та 0,56 л водню відповідно (н.у.).

Атом елементу Х містить на 8 електронів менше ніж атом елементу Z.

Тести 9 клас (11 балів)

У завданнях 1-5 потрібно вибрати одну правильну відповідь.

1. Виберіть молекулярну формулу кристалогідрату магній сульфату, якщо у ньому міститься 51,22 % води:

А MgSO4  5H2O

Б MgSO4  7H2O

В MgSO4  9H2O

Г MgSO4  10H2O

Д MgSO4  2H2O

2. Укажіть ряд сполук, у яких Хром має вищій ступінь окиснення:

А NaCrO2, Сr2(SO4)3, Сr2O3

Б Na3[Cr(OH)6], Сr(OH)3

В CrO3, Cr2O3

Г (NH4)2Cr2O7, K2СrO4

3. Укажіть ряд формул речовин із ковалентним полярним зв’язком

А NH3, PCl5, NaCl

Б H2S, CS2, CO2

В CO2, CuO, Na2S

Г CO, N2, SO2

4. Виберіть формулу кислоти, яка може утворювати кислі солі:

A HNO3 Б H3РO4 В HF Г HClO4

5. Укажіть речовину А, яка бере участь у реакції, що відповідає скороченому йонному рівнянню А + 3Н+ = Al3+ + 3H2O:

A AlCl3

Б Al(OH)3

В Al(NO3)3

Г Al2O3

6. Установіть відповідність між типами дисперсних систем та агрегатним станом їхніх компонентів (дисперсного середовища та дисперсної фази):

1 суспензія A рідина — рідина

2 емульсія Б газ — рідина або тверда речовина

3 аерозоль В рідина — газ

4 піна Г рідина — тверда речовина

Д газ — газ

7. Установіть послідовність розташування електролітів у порядку зменшення їхньої сили:

A HСlО4 Б H3PO4 В HNO2 Г H2CO3

8. До 200 г розчину калій гідроксиду з масовою часткою 30% долили 400 г води. Знайти масову частку КОН в отриманому розчині у %.

Теоретичний тур. 9 клас

Задача 1

pV = nRT

C = n/N = p/RT

С= 2 атм/8,314 · 373 = 0,065 моль/л

pV/T = p0V0/T0

V0/V = 2 · 273/1 · 373 = 1,5

1,5 рази

KOH + HCl = KCl + H2O

n(KOH) = 0,065 · 0,01 = 6,5 · 10-4

C(KOH) = 6,5 · 10-4/ 25 · 10-3 = 0,026 М

У кислому середовищі відбувається реакція. катіон Мангану не забарвлює розчин.

2KMnO4 +16HCl = 2KCl +2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2

Задача 2

Cu2(OH)3Cl

Залишок – Сu2OCl2 (57%) CuO (43%)

Задача 3

 1. С + О2 = СО2

S + O2 = SO2

n(O2) = 0,018 моль

m(NaOH) = 1,28 г

n(NaOH) = 0,032 моль

нехай n(CO2) = x моль

2х моль хмоль

NaOH + CO2 = Na2CO3

(0,032-2х) моль (0,016- х) моль

NaOH + SO2 = Na2SO3

х = 0,06 моль - n(CO2)

n(SO2) = 0,01 моль

SO2 – 50%, CO2 - 30%, CO – 20%, середня молярна маса =50,8

 1. n(C) = n(CO) + n(CO2) = 0,01 моль

w(C) = 1,2/0,44 = 27,3%

 1. C(Na2CO3)=0,06 M C(Na2SO3)=0,1 M

 2. SO2 кутова, решта - лінійні

Задача 4

Cu+4HNO3=Cu(NO3)2+2NO2+2H2O

2Cu(NO3)2=2CuO+4NO2+O2 (170оC)

4Zn+10HNO3=4Zn(NO3)2+N2O+5H2O

2Zn(NO3)2=2ZnO+4NO2+O2 (300-500оC)

3Ni+8HNO3=3Ni(NO3)2+2NO+4H2O

Ni(NO3)2=Ni(NO2)2+O2 (150оC)

Ni(NO2)2=NiO+NO2+NO (500оC)

А - NO2

B - N2O

C - NO

D - O2

Масовий склад сплаву: нікель - 15%, цинк - 20%, мідь - 65%.

Кінцева маса суміші оксидів 25.04 г

Задача 5

Розв’язок:

А-MgO, K = Fe L = FeCl2

X – Mg G = FeCl3 Z = Ca

Е - Mg(NO3)2 W = O2 Z2 = CaCl2

C – MgCO3 Y = Na Z1 = CaH2

D – CO2 Y1 = NaH

2MgO + 2 CaO + FeSi = 2Mg + Fe + Ca2SiO4

2Mg + O2 = 2MgO

2Mg(NO3)2 =2 MgO + 4NO2 + O2

MgCO3 = MgO+ CO2

3Mg + N2 = Mg3N2

Fe + HCl = FeCl2 + H2

5 FeCl2 + 8 HCl + KMnO4 = 5 FeCl3 + MnCl2 +KCl + 4H2O

2 FeCl2 + Cl2 = 2 FeCl3

Na + H2 = 2NaH

NaH + Cl2 = NaCl + HCl

Ca + H2 = CaH2

Ca + 2HCl = CaCl2 + H2

2Na +2 NH3 = 2NaNH2 + H2

2H2O2 = 2H2O + O2

2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2

Завдання 6. Тести

1. Б

2. Г

3. Б

4. Б

5. В

6. 1 Г , 2 А, 3 Б, 4 В

7. 1 А, 2 Б , 3 В ,4 Г

8. 10%

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Протидія шкільному насильству»
Черниш Олена Степанівна
72 години
790 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.