Скореговане календарно-тематичне планування. Хімія 8 клас 2020-2021нр

Хімія

Для кого: 8 Клас

31.08.2020

2505

293

0

Опис документу:
Скореговане календарно-тематичне планування для уроків хімії в 8 класі складене за програмою затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. До підручника П. Попель, Л. Крикля 8 клас. Скореговане навчання включає 1діагностичну роботу та 4 урока повторення основних питань курсу 7 класу.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

8 клас

Хімія

(70 год, 2 год на тиждень)

Дата

Тема

Демонстрації

Навчальні проєкти

Примітка

І СЕМЕСТР

Корегуюче повторення найважливіших питань курсу 7 класу

1

Вступний інструктаж ТБ.. Прості й складні речовини (кисень, вода) Реакції розкладу, сполучення.

Діагностичний контроль’

2

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою Розв’язування задач на визначеня молекулярнох маси

3

Розчин та його компоненти. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину.

4

Розв’язування задач і вправ на тему розчин

5

Взаємодія води з оксидами. Поняття про індикатори. Інструктаж ТБ Лабораторний дослід №1 Випробування водних розчинів лугів і кислот індикаторами.

Тема 1. Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

6

Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів.

Н.ПЗ історії відкриття періодичної системи хімічних елементів

7

Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.

8

Періодичний закон Д. І. Менделєєва

Н.П «Форми Періодичної системи хімічних елементів.»

9

Періодична система хімічних елементів, її структура.

Демонстрації

Періодична система хімічних елементів (довга і коротка форми).

10

Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони).

Демонстріція Моделі атомів (віртуальні 3D).

11

Будова атома. Протонне число. Нуклонне число.

12

Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів № 1-20. Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі.

Демонстріція Форми електронних орбіталей (віртуальні 3D).

13

Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20.

14

Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20.

15

Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів

1-20 і структура періодичної системи. Самостійна робота ТО

16

Поняття про радіус атома.

17

Взаємозв’язок між будовою електронної оболонки та структурою періодичної системи. Залежність між будовою електронних оболонок і властивостями хімічних елементів.

18

Періодична система, хімічний характер елементів і властивості простих речовин

19

Значення періодичного закону. Життя і діяльність Д.І. Менделєєва.  

Н.П Життя і діяльність Д.І.Менделєєва

20

Практичне заняття. Виконання вправ, розв’язання задач.

21

Практичне заняття. Виконання вправ, розв’язання задач.

22

Контрольна робота з теми «Періодичний закон і Періодична система Д.І.Менделєєва. Будова атома» ТО

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

23

Природа хімічного зв’язку. Електронегативність атомів хімічних елементів

Демонстрації

Моделі кристалічних ґраток різних типів.

Зразки речовин атомної, молекулярної та йонної будови

24

Ковалентний зв'язок, його утворення.

25

Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронні формули молекул.

26

Йони. Йонний зв’язок, його утворення.

27

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали.

28

Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток. Інструктаж ТБ Лабораторний дослід 1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

29

Інструктаж ТБ Практична робота №1. Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток (наприклад: цукру, кухонної солі, графіту).

30

Будова твердих речовин та їхні властивості.

Н.ПВикористання кристалів у техніці.

Кристали: краса і користь.

31

Практичне заняття. Виконання вправ, розв’язання задач.

32

Самостійна робота за темою «Хімічний зв’язок і будова речовини» ТО

ІІ СЕМЕСТР

Тема 3. Кількість речовини. Обчислення за хімічними формулами

33

Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Стала Авогадро

Демонстрації

Зразки речовин кількістю речовини 1 моль (або однакової кількості речовини).

34

Розрахункові задачі Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі

35

Молярна маса.

36

Розрахункові задачі Обчислення молярної маси речовини.

37

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів.

38

Розрахункові задачі Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов.»

39

Відносна густина газів. Розвязування розрахункових задач «Обчислення з використанням відносної густини газів.»

40

Розв’язування розрахункових задач

41

Контрольна робота №2 з теми «Кількість речовини. Обчислення за хімічними формулами» ТО

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

42

Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура.

43

Оксиди. Фізичні властивості оксидів. Поширеність у природі та використання оксидів. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Демонстрація

Зразки оксидів.

44

Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою.

Демонстрація Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою.

45

Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: кислотами, лугами, іншими оксидами.

46

Розрахункові задачі №10: «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

47

Розрахункові задачі №10: «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

48

Основи. Фізичні властивості основ. Поширеність у природі та використання основ. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Демонстрації Зразки основ.

49

Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Заходи безпеки під час роботи з лугами. Інструктаж ТБ Лабораторний дослід №2 «Взаємодія лугів з кислотами в розчині.»

Демонстрації. Хімічні властивості лу ів.

50

Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання.

Демонстрації Добування і хімічні властивості нерозчинних основ.

51

Практичне заняття. Розв’язування задач. Самостійна робота ТО

52

Кислоти. Фізичні властивості кислот. Поширеність у природі та використання кислот. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Демонстрації

Зразки кислот. Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей.

53

Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з основними оксидами, основами, солями. Реакція нейтралізації. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.

54

Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами. Лабораторний дослід 3. «Взаємодія хлоридної кислоти з металами.» Інструктаж ТБ

 

55

Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами. Інструктаж ТБ Лабораторний дослід №4 «Взаємодія металів із солями у водному розчині»

56

Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.

57

Солі. Фізичні властивості середніх солей. Поширеність у природі та використання середніх солей. Вплив на довкілля і здоров’я людини. Інструктаж з ТБ. Лабораторні досліди №4 «Взаємодія металів із солями у водному розчині»; №5 «Взаємодія солей з лугами у водному розчині.»; №6 «Реакція обміну між солями в розчині.»

Демонстрації Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей.

 Зразки солей.

58

Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями.

Демонстрації Хімічні властивості солей

59

Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями. Інструктаж ТБ Лабораторні досліди №5 «Взаємодія солей з лугами у водному розчині.»; №6 «Реакція обміну між солями в розчині.»

60

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні).

Демонстрації Доведення амфотерності цинк гідроксиду.  

61

Розрахункові задачі «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

62

Інструктаж ТБ. Практична робота 2. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук ТО

63

Загальні способи добування кислот, основ, солей, оксидів.

64

Загальні способи добування кислот, основ, солей, оксидів.

65

Інструктаж ТБ Практична робота №3: «Розв’язування експериментальних задач.»

66

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

Інструктаж з ТБ. Лабораторний дослід №7 «Розв’язування експериментальної задачі на прикладі реакції обміну.»

Демонстрації

Взаємодія кальцій оксиду з водою, дослідження добутого розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу в розчин, що утворився.

67

Інструктаж ТБ Практична робота №3: «Розв’язування експериментальних задач.»

68

Систематизація, аналіз та коригування знань учнів. Захист навчальних проєктів

Н.П Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини.

69

Розвязування задач і вправ ТО

70

Підсумковий урок

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.