Проблеми розуміння питань та мінливість відповідей у особистісних опитувальниках

Опис документу:
Захищеність результатів обстеження від фальсифікацій і впливу настановної поведінки випробовуваних при використанні особистісних опитувальників являє собою особливу проблему і організаційну задачу для діагноста. Перекручену інформацію про себе можуть надавати випробовувані, у яких відсутні необхідні для відповіді знання або навички, яких бентежить зміст завдань або які вельми негативно ставляться до ситуації тестування.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

6

Проблеми розуміння питань та мінливість відповідей у особистісних опитувальниках

Захищеність результатів обстеження від фальсифікацій і впливу настановної поведінки випробовуваних при використанні особистісних опитувальників являє собою особливу проблему і організаційну задачу для діагноста.

Перекручену інформацію про себе можуть надавати випробовувані, у яких відсутні необхідні для відповіді знання або навички, яких бентежить зміст завдань або які вельми негативно ставляться до ситуації тестування.

Серед факторів недостовірних і тенденційних відповідей на питання вказують потреба випробовуваних в захисті Я і соціальному схваленні, їх недовірливість або підозрілість, чутливість до очікувань діагноста, недостатню вмотивованість або небажання докладати значних зусиль для виконання завдань методики [1].

Найбільша кількість недостовірних даних фіксується при випадкових відповідях піддослідних, тенденції показати себе з негативної або позитивної сторони, а також при тяжкій психопатології [2].

Більш витончено спотворювати інформацію про себе здатні випробовувані, які найбільш обізнані про особистісні властивості завдяки самотестування, в тому числі в інтернеті [2].

Два види бажаності відповідей випробовуваних розрізняють дослідники Е. Н. Осін і співавтори:

1) егоїстична бажаність - прикрашання суб'єктних якостей ( «Я завжди абсолютно впевнений у всіх своїх діях»);

2) моралістична бажаність – прикрашання моральних якостей («Я ніколи не говорив неправду») [3].

Ситуаційна бажаність відповідей випробовуваних пов'язана, згідно А. Г. Шмельовим, з моделлю профілю ідеального працівника, яким випробовувані собі його уявляють [4].

Сукупність тактичних прийомів і хитрощів, до яких вдається випробуваний, який намагається вгадати правильну або виграшну для нього відповідь, А. Г. Шмельов називає психологікою, оскільки логіка таких відповідей випробовуваних своєрідна, вельми ірраціональна і тісно пов'язана з різними емоційними установками [4].

Деякі респонденти, прагнучи виглядати здоровими, відповідають на питання ММРI (Міннесотського багатовимірного особистісного опитувальника) так, що в результаті їх особистісні особливості постають більш патологічними, ніж в дійсності [2].

Випробовувані обирають певний план поведінки при оцінці своїх якостей відповідно з конкретною ситуацією, а не розкривають свої якості, вважає М. П. Крюков з співавторами (1985).

І саме плани поведінки, а не загальноприйнята оцінка особистості за величинами шкал, профілів повинні слугувати матеріалом для діагнозу. Діагност повинен постаратися виявити ці моменти до обстеження і переконати випробовуваних бути уважними і щирими. Так, виявлення формальної участі в діагностичній процедурі або небажання респондента вникати в суть завдань може стати вагомою причиною для перегляду відносин між працівником і організацією.

Однак періодично (особливо при груповому тестуванні) випробовувані з подібною інсталяційною поведінкою або формальним ставленням все ж виконують діагностичні завдання.

Зниження достовірності та прогностичної цінності діагностичної інформації при використанні особистісних опитувальників відбувається під впливом цілої низки причин, основними серед яких є:

фальсифікація відповідей;

установки на відповіді;

мінливість відповідей.

Фальсифікація відповідей (від лат. Falsus - помилковий і facio - роблю) - спотворення, підміна, надання респондентом в ході обстеження неправдивої інформації про себе з метою отримання суб'єктивної вигоди.

Переглянувши заповнені бланки відповідей, іноді можна помітити велику кількість пропусків, зміщення відповідей вправо або вліво і т. п.

Випробуваний може відповісти недбало, залишивши багато питань без відповіді, використовувати шпаргалки (зазвичай при виконанні тестів здібностей і досягнень), робити позначки в бланку відповідей випадковим чином, не читаючи питань, або використовувати ідіосинкратичну модель відповідей (наприклад, повторювати в кожному блоці з чотирьох пунктів послідовність відповідей: «вірно», «вірно», «невірно», «невірно»).

Так як відповіді даються випробуваним безвідносно до змісту завдань, отримані дані обстеження повинні бути визнані недостовірними і непридатними для подальшої обробки.

Фальсифікація відповідей є зазвичай навмисною. Неусвідомлена фальсифікація даних є проявом серйозної психопатології.

До фальсифікації діагностичних даних випробовувані вдаються у випадках вимушеної участі в обстеженні, коли з тих чи інших причин неможливі прямі відмови від участі (як правило, в ситуації експертизи). Така поведінка буває викликана прагненням випробуваного уникнути небажаних наслідків або відповідальності, недовірою конкретному діагносту або психодіагностиці в цілому, великим обсягом завдань в методиці.

Саме очевидна валідність завдань, розроблених, як правило, в рамках змістовного підходу, збільшує їх схильність фальсифікації, відзначала А. Анастазі [1].

Виявити фальсифіковані дані дозволяють ряд прийомів. Так, значне зменшення часу виконання опитувальника означає, що випробуваний не читав і не обдумував кожне питання [1].

Виявити стратегію випадкової відповіді допомагають особливі показники консистентності протоколу на основі завдань, які дублюють один одного або текстуально, або за змістом [3].

Установки на відповідь (англ. Response sets) - прагнення (як свідоме, так і неусвідомлюване) респондента вибирати певну категорію або тільки один варіант відповіді.

Вплив певних установок випробуваного на відповіді в особистісних анкетах буває більш завуальованим і часто неусвідомлюваним. Однак їх дію також призводить до спотворення діагностичних даних і знижує точність і достовірність результатів обстеження.

Установки на відповіді Л. Кронбах визначав як стильову схильність, що стимулюється формою відповідей на завдання особистісного опитувальника.

Спочатку такі установки розглядалися як джерела не релевантної дисперсії, що підлягає усуненню з тестових показників. Пізніше їх стали вважати індикаторами стійких особистісних характеристик, що також вимагають вивчення та вимірювання [1].

Ступінь і характер прояву інсталяційної поведінки випробуваного залежать від його індивідуально-особистісних особливостей, специфіки завдань опитувальника, мотивації на обстеження і ситуації, в якій проводиться діагностика. Так, провокують прояв будь-яких установок на відповіді, на думку Дж. Гілфорда, ті завдання, які невизначені, неоднозначні і неконкретні.

До теперішнього часу виявлені і вивчені наступні види установок випробуваного на відповіді.

1. Установка на соціально схвалювані відповіді - прагнення респондента вибирати соціально позитивні і бажані відповіді.

Прагнучи показати себе максимально нормативною і морально-зразковою особистістю, випробуваний під впливом даної установки відповідає не як є, а як це буде правильно або бажано.

Тенденцію (переважно неусвідомлювану) висувати на перший план свої гарні сторони, виглядати в очах оточуючих краще, ніж в дійсності, перший дослідник фактору соціальної бажаності А. Едвардc називав «Ефект фасаду».

На його думку, дане прагнення свідчить про те, що індивід недостатньо добре себе знає або не готовий миритися з власними недоліками.

Інші дослідники вважають, що соціально позитивні відповіді викликані загальною потребою індивіда в самозахисті, соціальній злагоді, соціальному схваленні, а також прагненням уникнути критики [1].

До таких відповідей схильні випробовувані з неоригінальним мисленням і негнучким ставленням до вирішення проблем, з низькою стійкістю до стресу і тиску, які надмірно цінують себе, а в якості психологічного захисту використовують витіснення і заперечення [2].

Крім того, установчу поведінку на соціально бажані відповіді, згідно з різними дослідженнями, частіше проявляється у чоловіків.

Перераховані проблеми використання особистісних опитувальників показують важливість розуміння як авторами-розробниками, так і користувачами специфічних особливостей даного виду психодіагностичного інструментарію, його достоїнств і недоліків. Виникає своєрідна рефлексивна гра: випробуваний прагне вгадати спосіб мислення автора методики, а автор - вгадати спосіб мислення і стилі відповідей випробуваного.

В результаті показники особистісних опитувальників відображають комбінацію самообману, спроб обдурити інших і реалістичного зображення себе, вага кожного з цих компонентів варіюється в залежності від того, хто і за яких обставинах діагностується. Це означає, що психологам необхідна певна ступінь уважності і критичності щодо діагностичної інформації про випробовуваних, отриманої за допомогою особистісних опитувальників.

Використана література

1. Анастази А.Психологическое тестирование. Санкт-Петербург: Питер; 2003. 687 с.

2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. Санкт-Петербург: Питер; 2003. 351 с.

3. Осин Е.Н. Операционализация пятифакторной модели личностных черт на российской выборке. Психологическая диагностика. 2015, С.80–104.

4.Шмелев А.Г. Практическая тестология. Тестирование в образовании, прикладной психологии и управлении персоналом. Москва: Маска; 2013. 688 с.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00