Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Цивільний захист у закладах освіти: складаємо мобілізаційний план
»
Взяти участь Всі події

Планування "Індивідуальна програма розвитку"

Інклюзивна освіта

Для кого: 4 Клас

25.09.2021

950

112

0

Опис документу:

Подано зразок індивідуальної програми розвитку (ІПР) дитини для вчителів, асистентів вчителів та усіх, хто працює чи буде працювати із дітьми з особливими освітніми потребами. Також цей зразок може стати у нагоді логопедам,психологам. 4 клас.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Індивідуальна програма розвитку


1.Період виконання 2020 -2021 навчальний рік

2. Загальні відомості про учня:

- Прізвище, ім’я, по батьковіПІБ

- Дата народження 09.11.2010

- Повне найменування закладу:

Рік навчання :4 клас

3.Відомості про особливості розвитку учня (освітні потреби, стан здоров’я, фізичний і мовленнєвий розвиток, когнітивну, емоційно-вольову сферу, навчальну діяльність).

п/п

Дата

Короткий зміст

Джерело інформації

1.

11.12.2019 р

Рекомендовано розроблення індивідуальної програми розвитку з використанням програми для дітей із порушеннями мовлення, програми для дітей з інтелектуальними порушеннями легкого ступеня, програми для дітей із порушеннями психічних процесів та інших додаткових ресурсів.

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги: практичний психолог: 2 години на тиждень; заняття з вчителем-логопедом:2 години на тиждень;


Висновок від 11.12.2019

року № 141

4. Наявний рівень знань та вмінь учня

Потенційні можливості

Потреби

Надає стислі відомості про себе і оточуючих. Загальний запас знань і уявлення про навколишнє нижче вікової норми (домашню адресу, дату народження називає не повністю). Навичками ними просторової орієнтації володіє слабо. Часові уявлення і поняття сформовані частково. Знає пори року, послідовність й ознаки плутає. Дні тижня називає з допомогою, послідовність плутає. Навички дрібної моторики розвинені слабо. Математичними знаннями володіє на елементарному рівні . Рахує до 10 з помилками. Співвідносить кількість предметів з числом. Множини порівнює. Сенсорні еталони на стадії формування (знає тільки круг і квадрат, основні кольори- частково).

Навички письма розвинені слабо. Списує повільно, дисграфічного характеру( пропускає й переставляє склади, літери.). Навички каліграфічного письма розвинені недостатньо.

Навички читання на стадії формування. Читає по складах з помилками дислексивного характеру( пропускає й переставляє склади, літери, замінює оптично схожі літери). Швидкість дуже низька. Прочитане розуміє частково(утруднене розуміння прихованого сенсу).

Допомогу педагога приймає. Інструкцію розуміє. Вміє працювати за зразком, але показаний спосіб дії частково переносить на аналогічні завдання. Пізнавальний інтерес сформований, але пізнавальна активність низька. Недостатня сформованість навчальних навичок.

Формування, уточнення та розширення знань про навколишній світ. Розвитку навичок просторової орієнтації. Формування знань та уявлень про часові поняття та відносини. Розвитку дрібної моторики, графомоторних навичок. Розвитку знань з пунктуації то орфографії. Виправлення помилок дисграфічного дислексивного характеру вироблення швидкості, закріплення правильності читання, розуміння прочитаного). Розвитку математичних компетенцій( вирішування прикладів, простих задач, навичок рахунку). Формування системи узагальнених уявлень про якості предметів( колір, форма, величина).

В залежності від вида діяльності потребує організуючої, направляючої, навчальної допомоги педагога.5. Додаткові освітні та соціальні потреби учня (додаткова підтримка асистента вчителя, супровід соціальним працівником, робота з вчителем дефектологом, робота з вчителем логопедом, робота з практичним психологом).

Асистент вчителя ПІБ

Логопед ПІБ

Психолог ПІБ

Соціальний педагог ПІБ

6. Психолого-педагогічна допомога, що надається під час проведення у позаурочний час корекційно - розвиткових занять.

Найменування занять

Фахівець,який проводить заняття

Місце проведення

Дата

Періодичність

Розвиток мовлення


Кабінет

логопеда

Четвер

П’ ятниця

2 рази на тиждень

Соціально-побутове орієнтування


Кабінет психологічного розвитку

Середа

2 рази на тиждень

Додаткове заняття


Кабінет психологів

Понеділок

1 раз на тиждень7. Характеристика учня

Сфера

розвитку

Компетенція (знання, здібності, уміння, навички)

Потреби

Рекомендації

Емоційно-вольова
Поведінка адекватна ситуація.

Контакт змістовний, встановлюється поступово, характеризується скутістю, сором’язливістю, потребує заохочення. Дитина млява, пасивна. Рівномірно повільний темп працездатності.


Потребує розвитку: самостійності під час виконання завдання, самоконтролю, довільності поведінки, зменшенню психоемоційної напруги.

Індивідуальна робота з мамою по розширення психолого- педагогічних знань з розвитку та виховання дитини. Заохочувати наполегливість, незалежність та самостійність дитини, формувати навички само оцінювання. Ігри та вправи на розвиток соціальної взаємодії, зменшення психоемоційного напруження. Сприяти створенню умов для підвищення активності дитини шляхом участі її у іграх та вправах спортивного характеру.

Фізичний

Рівень фізичного розвитку – нижче середнього, амплітуда рухів в суглобах не обмежена, сила м’язів недостатня для виконання основних рухових функцій, основні рухові функції та вправи з різних вихідних положень з предметами та без них – виконує частково, точність виконання рухів збережена частково. Координація рухів та орієнтування у просторі сформовані недостатньо. Основні фізичні показники ( сила, швидкість, спритність) – знижені, дрібні та загальна моторика недостатньо сформовані. Швидкість виконання фізичних вправ уповільнена, навичками самообслуговування володіє. Інструкція педагога розуміє після додаткового пояснення.

Подальшого розвитку дрібної та загальної моторики, формування подальшої соціалізації, вдосконалення загального фізичного розвитку, удосконалення психомоторних функцій та властивостей (координованість, статична і динамічна рівновага, спритність, влучність, витривалість). Всебічний фізичний розвиток дитини для створення загально фізіологічних умов, які будуть сприяти правильному утриманню тіла, засвоєнню рухових навичок працездатності м’язів, координація рухів. Розвитку рухових якостей, узгодженості дій( рухів з диханням), координації рухів та орієнтування у просторі.

Використовувати позитивні стимули, уникати перевтомлень, продовжувати заняття з фізичної культури ( адаптування чи модифікувати їх нормалізація загального фізичного стану дитини через рухову діяльність, на заняттях з фізичної культури використовувати вправи та ігри для подальшого вдосконалення фізичних якостей дитини. Формувати інтерес до занять фізичними вправами.

Мовленнєвий

При обстеженні органів артикуляції патології не виявлено. Відчуває труднощі при виконанні статичних і динамічних артикуляційних вправ. Рухова функція органів артикуляції недостатня. Голос нормальний. Темп мовлення, дихання нормальне. Мовленнєве дихання слабке, недостатня сила видиху. Мовлення маловиразне. Навички фонематичного аналізу на стадії формування. Фонематичне сприймання розвинене недостатньо. Порушена звуковимова свистячих звуків, шиплячих звуків, сонорних звуків. Спостерігаються труднощі при використанні складних прийменників. Висловлювання оформлені простими реченнями з аграматизмами. Відповіді односкладні. Описову розповідь складає з допомогою навідних запитань. Обсяг словникового запасу нижче вікової норми. Пасивний словник переважає над активним. Граматичні завдання на словотвір та словозміну виконує з допомогою.

Розвитку рухливості органів артикуляції. Розвитку мовленнєвого дихання, вироблення цілеспрямованого повітряного струменя. Формування чіткої дикції, виразного мовлення. Практичного засвоєння граматичних засобів мовлення (рід, число, відмінок). Розвитку зв’язного мовлення. Формування та розширення активного словника. Постановки, автоматизації свистячих звуків [с’][з’]. Постановки, автоматизації, диференціації шиплячих звуків [ш][ж]. Постановки, автоматизації сонорних звуків [л]. Розвитку мовленнєво-комунікативних навичок. Розвитку фонематичних процесів ( аналіз, синтез, сприймання).

Розширювати та уточнювати активний словник дитини синонімами, прикметниками, прийменниками, дієсловами. Вчити дотримуватися порядку слів у реченні, доповнювати їх потрібними словами, адекватними за граматичною формою та значенням. Сформувати уявлення про звуко-буквену та звуко-складову структуру слова. Розвивати фонематичне сприймання, слухову увагу. Вчити переказувати за допомогою запитань дорослого зміст добре знайомих творів (казок, оповідань), передаючи послідовність подій, мову персонажів. Закріплювати навички чіткого та фонетично правильного мовлення. Використовувати вправи для розвитку рухливості органів артикуляційного апарату, мовленнєвого дихання.

Когнітивна

Рівень розвитку психічних процесів дитини нижче за вікову норму. Мислення наочно - образне, з елементами словесно-логічного. Наявність труднощів у розумінні внутрішніх смислових зв’язків особливо прихованих. Труднощі переключення уваги на інші види діяльності. Пам’ять обмежена в об’ємі –неміцна. Недостатньо сформоване зорове сприйняття, уява.

Потребує розвитку уваги (концентрації, об’єму), пам’яті, сприйняття, уяви, логічного мислення.

Урахування індивідуальної працездатності дитини відповідно до її можливостей. Проводити заняття з усіх видів сприйняття. Вчити простежувати зображений переплутаний шлях від одного предмета до іншого. Знаходити схоже і відмінне між предметами. Виконувати розвиваючі, логічні завдання на мислення. Ігрові вправи та завдання на розвитку пам’яті, уяви. Формувати вміння працювати за інструкцією, послідовно виконувати завдання (арт – терапію: конструювання, малювання, ліплення).8. Навчальні предмети (у разі, коли потенційні можливості учня не дають змоги засвоїти навчальну програму, що приводить до необхідності розроблення адаптованої або модифікованої програми).

п/п

Навчальний предмет

Адаптована

Модифікована

1.

Українська мова


+

2.

Літературне читання


+

3.

Математика


+

4.

Я у світі

+


5.

Природознавство

+


6.

Фізична культура

+


7.

Основи здоровя

+


8.

Трудове навчання

+


9.

Музичне мистецтво

+


10.

Образотворче мистецтво

+
9. Адаптація (необхідне підкреслити)

Пристосування середовища: доступність, зменшення рівня шуму в класі, приміщення для усамітнення,використання дидактичних матеріалів.

Психолого-педагогічна адаптація: збільшення часу на виконання завдань, чергування видів діяльності, виконання завдань за зразком, вид та частота релаксації, використання засобів концентрації уваги,

Адаптація навчального матеріалу: адаптація навчальних посібників, наочних матеріалів, картки-підказки, використання друкованих текстів з різним розміром шрифтів.

Необхідне спеціальне обладнання: дидактичні матеріали, наочність,альбоми для розвитку мовлення,логопедичні зонди,логопедичне дзеркало, дидактичні ігри для розвитку мовлення.10. Індивідуальний навчальний план

Для дитини з особливими освітніми потребами

Іванов Богдан Олексійович, учня 4 –Б класу

Назва школи…Навчальний предмет

Кількість годин на тиждень

1.

Українська мова

4

2.

Літературне читання

3

3.

Математика

4

4.

Я у світі

1

5.

Трудове навчання

1

6.

Музичне мистецтво

1

7.

Образотворче мистецтво

1

8.

Фізична культура

3

9.

Основи здоров'я

1

10.

Природознавство

2

Навчальний предмет: Українська мова

(Типова освітня програма спеціальних закладів загальної середньої освіти I ступенів для дітей з особливими освітніми потребами з використання складання спец програм для дітей з інтелектуальним порушенням легкого ступеня, затверджено Міністерством освіти і науки України 25.06.2018 року № 693.)

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети


Оцінювання знань за рік/півріччя

Довгострокова ціль:

Формувати вміння розрізняти голосні та приголосні букви, називає їх

- порівнювати та розрізняти друковані та рукописні рядкові і прописні букви;

Короткострокові цілі:

Вчити писати вивчені рядкові та прописні букви;


Довгострокова ціль

Вчити визначати у тексті зачин, основну частину, кінцівку;Короткострокова ціль:

писати та читати вивчені рядкові та прописні букви;


Формувати вміння списувати букви, склади, слова, словосполучення, речення.

дотримуватися правил переносу слів із рядка в рядок (під контролем учителя);
Довгострокова ціль

Формувати вміння практично розрізняти групи окремих слів і речення; розрізняти серед них окличні і неокличні.


Короткострокові цілі:


Вчити розуміти і відповідати на запитання, із чого складається речення та про що йдеться в ньому;

правило про написання великої букви на початку речення, дотримуватися його;

з допомогою вчителя добирати розділовий знак, який необхідно поставити в кінці речення (крапку, знак питання);

визначати на слух та на письмі кількість і послідовність слів у реченні;

-списувати слова і прості речення;


Довгострокова ціль

Формувати уявлення про слова, що означають назви предметів; розпізнавати слова, що означають назви предметів, відповідаючи на запитання вчителя хто? що? ставить до слів запитання хто? що?

співвідносить значення слова, що означає назву предмета, з відповідним предметом (особою, явищем тощо);


Короткострокові цілі:

Вчити за допомогою вчителя ставить до слів запитання хто? що?

співвідносить значення слова, що означає назву предмета, з відповідним предметом (особою, явищем тощо);

розрізняти та називати слова, що означають один і кілька однакових предметів (стіл-столи, літак-літаки);

добирати слова, що означають один або кілька однакових предметів;

групувати слова за приналежністю до певної групи (іграшки, одяг, меблі, овочі, фрукти, посуд, тварини, рослини, професії, знаряддя праці);


використовувати у мовленні слова, що належать до певних тематичних груп, розуміє їх значення;


вивчити правило про написання імен, по батькові, прізвищ людей і кличок тварин з великої букви; дотримується його;Довгострокова ціль

Розуміє значення слова, співвідносить його з предметами (діями, ознаками), які воно позначає; має уявлення про слова, що означають ознаки предметів; розпізнає слова, що означають ознаки предметів, відповідаючи на запитання вчителя який? яка? яке?


Короткострокові цілі:


Вчити за допомогою вчителя ставить до слів запитання який? яка? яке?

співвідносить значення слова, що означає ознаку предмета, з відповідним предметом.


списувати рукописний і друкований текст (букви, склади, слова, словосполучення, речення);


спільно з учителем перевіряє правильність написання слів шляхом усного промовляння;


вчити писати під диктування букви, склади.Українська мова

Тема1 Мова і мовлення

-1. Мова – жива скарбниця історії народу.

- 2. Неперервне поповнення словникового складу мови. Старі й нові слова в мові.

-3 . Культура мовлення і спілкування в різних мовленнєвих ситуаціях.

Тема 2 Текст.

-4. Закріплення поняття про будову текстів різних типів. Тема, мета висловлювання. Заголовок.

-5.Визначення теми висловлювання, формулювання основної думки.

-6. Спостереження над засобами зв’язку речень у тексті.

-7. Поділ тексту на частини. Складання плану.

-8. розвитку зв'язного мовлення.№1 усний переказ тексту складеним планом та опорними словами .

-9. Особливості змісту та побудови тексту міркування .

-10. Складання художніх та науково-популярних описів.

-11. Вправи на порівняння художнього і науково-популярного описів.

-12. Урок розвитку зв'язного мовлення №2. Вправляння у написанні замітки до стінгазети, листа.

-13.Контрольна робота. Списування.

Тема 3 Речення.

-14. Повторення й узагальнення вивченого про види речень.

-15.Встановлення зв’язку слів у реченнях: виділення головних членів.

-1Урок розвитку зв'язного мовлення№3. Списування тексту - опис «Павутинки бабиного літа»

-17. Складання речень за зразком, за схемою.

-18. Поняття про однорідні члени речення.

-19. Кома при однорідних членах речення.

Поєднання однорідних членів за допомогою інтонації, сполучників.

-20. Складання речень з однорідними членами, поширення їх залежними словами; використання речень з однорідними членами.

-21. Контрольна робота. Діалог.

Тема 4 Слово. Значення слова. Частини мови.

-22. 0Повторення й узагальнення знань і вмінь учнів про: лексичне значення слова.

- 23 Розрізнення спільнокореневих слів і форм одного й того самого слова.

- 24. Урок розвитку зв'язного мовлення №4

Вибірковий переказ твору «Осінні сни клена».

-25. Спостереження за словами, що відповідають на питання хто? що? який? яка? яке? які? що робить? що роблять.

Тема 5 Іменник.

-26. Розширення уявлень про лексичне значення іменника.

- 27. Іменники-синоніми. Іменники-антоніми.

- 28. Рід іменників. Віднесення іменника до одного з родів.

- 29. Змінювання іменників за числами.

- 30. Розрізнення відмінків іменників з однаковими закінченнями.

- 31. Зміна приголосних г, к, х на з, ц, с перед закінченням –і в іменниках різного роду.

- 32. - розвитку зв'язного мовлення№5. Складання письмового зв’язані між собою речення, що описують зміст фотоілюстрації.

-33. Чергування голосних у коренях іменників.

-34. Правопис закінчень іменників жіночого

-35. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду

-36. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду.

-37. Практичне засвоєння правопису закінчень найуживаніших іменників.

-38.Спостереження над паралельними закінченнями іменників чоловічого роду.

-39. Форми іменників жіночого роду з основою на приголосний.

-40. - розвитку зв'язного мовлення№6.

Складаємо письмове висловлювання «Чому ми любимо собак

-41. Спостереження за закінченнями іменників у множині.

-42. Розвиток умінь правильно використовувати іменники з прийменниками.

-43. Контрольна робота. Перевірка мовних знань і вмінь. «Іменник».

Тема 6 Прикметник.

-44. Розвиток умінь розпізнавати прикметники в тексті, спостереження за їх роллю у мовленні.

-45. Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Пряме і переносне значення прикметників.

-46. Спостереження за вживанням прикметників у текстах.

-47.Вправи на доцільне використання прикметників у мовленні.

-48. - розвитку зв'язного мовлення№7. Переказуємо текст «Перші сніжинки»

-49. Змінювання прикметників за родами та числами.

-50. Розрізнення роду і числа прикметників .

-51. Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками

-52. Зіставлення закінчень прикметників з основою на твердий та м’який приголосний в однині і множині.

-53. Побудова сполучень слів і речень з прикметниками

- 54. - розвитку зв'язного мовлення. №8

«Найбільші міста України» робота з деформованим текстом.

-55. Контрольна робота. Списування.

-56. Аналіз контрольної роботи. Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ, -зьк, -цьк.

-57. Уживання знака м'якшення перед закінченням прикметників.

-58. Уживання знака м'якшення перед закінченням .

-59 Прикметники жіночого роду.

-60. Вживання прикметників у множині.

-61. Вправи на вживання прикметників у множині.

-62. Контрольна робота. Диктант.

-63.Аналіз контрольної роботи. Закінчення –і у називному відмінку множини (вимова і правопис).

(

-64. - розвитку зв'язного мовлення. №9 Текст – опис на основі власних спостережень «Зима - чарівниця»

-65. Узагальнення і систематизація знань і вмінь за темою «Прикметник».

Ігрові технології,

технологія особистісно-орієнтованого навчання,

інформаційно-комунікаційна технологія,

метод ейдетики.

І-

ІІ-

Рік-


Навчальний предмет: Літературне читання

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети


Оцінювання знань за рік/півріччя

Довгострокові цілі:

Вчити букви і звуки, читати прямі і обернені склади.


Короткострокові цілі:

-формувати уявлення

про номінативну роль слова;

-розрізняти назви істот

і неживих предметів;

-вчити розпізнавати

слова-назви ознак, дій,

ставити до них питання;

-вимовляти слова по

складах;

- мати уявлення про мовні

і немовні звуки;


Формувати вміння на слух вивчені впізнавати звуки;

правильно співвідносить їх із

відповідними буквами;Довгострокові цілі:

формувати вміння

розрізняти букви

на позначення голосних і приголосних звуків;

-читати прямі склади;
Короткострокові цілі:

читати слова з буквами

українського алфавіту

і буквосполучення - ґ, щ, дз;

-читати слова складами

(окремі слова нескладної

структури – цілком).

Довгострокові цілі:

Формувати в учня

розуміння прочитаного,

правильного вимовляти

звуки і слова.Короткострокові цілі:

-практичне ознайомлення

із структурними елементами

дитячої книги;

-за допомогою вчителя

розповідати

Українські народні казки;

-відгадувати доступні загадки;

-знати напам’ять скоромовки, лічилки. і; умовно позначати їх

на письмі;

- робити звуковий

Аналіз простих за звуковою

будовою

слів; будувати їх

звукову схему.
Тема 1 Із скарбниці усної народної творчості (18 год)


-1.Вступний - до теми «Рости книголюбом!» Усна народна творчість.

-2. Звернення до читача. М. Сингаївський «До школи».

-3В. Сухомлинський «Цікаво знати»

-4. Н. Умеров «Про книжку».С. Михалков «Пісенька юних читачів». М. Чепурна «Золота хвилина»

-5. «Мудра дівчина» (уривок українська народна казка). Побутові казки

-6. Позакласного читання №1.«З народних джерел». «Перші бувають останніми, а останні першими»(укр.нар.казка).

-7. Притчі: «Без труда нема плода»;

-8.Легенди. «Звідки пішло прізвище та ім’я Богдана Хмельницького» (уривок народна легенда).

-9. Народ скаже, як зав’яже. Українські народні прислів'я. Прислів'я народів світу.

-10. Біблійні легенди «Вавилонська вежа» (біблійна легенда)

-11. Каїн і Авель» (уривок біблійна легенда)

-12. позакласного читання №2. Народні легенди,

-13.Ш. Франко «Дрімають села»

-14. А. Малишко «Дощик

-15. М. Рильський «Розмова з другом»; «Зимовий ранок»

-16. Контрольна робота № 1. Аудіювання (письмово)

Л. Полтава «Лісова книга». В. Скомаровський

-17. Аналіз контрольної роботи. Узагальнюючий - за темою.

-18. позакласного читання №3. «Тиха, задумлива осінь спускається…» -1

Тема 2 Цікаві розповіді про братів наших менших

-19. Цікаві пригоди братів наших менших. Літературні казки М. Трублаїні «Пустуни на пароплаві»(уривок)

-20.Літературні казки

М. Трублаїні «Пустуни на пароплаві

-21. О. Копиленко «Кріт-неборака»(уривок)

-22. Г. Тютюнник «Ласочка» » (уривок)

-23.М. Слабошпицький «Чудасія на балконі». »(уривок)

-24. О. Довженко «Пірат» (уривок повісті «зачарована Десна»)

-25. позакласного читання №4. Народна байка Не впусти рака з рота»

-26. Контрольна робота № 2. Навичка читання мовчки (уснно). В. Юрченко «Друзі»

-27. Нузет Умеров «Дельфін» »(уривок)

-28. Узагальнюючий - за темою. -

Тема 3 Світ пригод і захоплень у творах українських письменників.

-29. Вступ до теми І. Франко «Лисичка кума»

-30. позакласного читання №5. . Тетяна Стус «Як пасує краватка, або Чому не всі поросята брудні»

-31.Леся Українка «Біда навчить»

-32. М. Слабошпицький «Хлопчик Валь».

-33. Ю. Ярмиш «Як солов’ятко вскочило в біду»

Контрольна робота №3. Усний переказ прочитаного твору (усно).

-34. А. Костецький «Буває все» , «Краще з друзями разом» «-35В. Сухомлинський «Як Павлик списав у Ніни задачу»

-36. позакласного читання №6. Леся Вороніна «Пригоди голубого папуги»

-37. О. Сенатович «Базіка»; «Ми розбили склянку з чаєм».

-38. Ю. Ярмиш «Паличка-рятівниця».

-39. Контрольна робота №4. Навичка читання вголос (усно).

В. Чемерис «Чорна кішка,або Магічне число «сім»


-40. Контрольна робота №4. Навичка читання вголос (усно) Я і мій телевізор» (за В. Кавою).

-41.В.Сухомлинський «Як Микола став хоробрим»

-42. позакласного читання №7.А Усачов «Телехлопчик.»

-43.Остап Вишня «Веселі артисти»

-44. Лідія Компанієць "Зимовий вечір".

-45. За Аллою Коваль. Гарна нічка-новорічка! Найчудовіша в зимі!

-46. "Що нас жде в Новому році?" Анатолій Качан "Новорічна пригода". Богдан Стельмах "Щедрий вечір". "Щедрівка".

Технологія особистісно-орієнтованого навчання, технологія традиційного навчання, ігрова технологія

метод ейдетики.

І-

ІІ-

Рік-
Навчальний предмет: Основи здоров’я


Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети


Оцінювання знань які засвоїв учень

за рік/півріччя

Довгострокова ціль:

Вчити бути здоровим та дотримуватись правил здорового способу життя,

виховання елементів самостійності в діяльності (миття рук, овочів, фруктів, користування посудом та столовими приборами),

формувати звички правильної постави на основі знань про правильне виконання фізичних вправ,

виховання позитивного ставлення до членів сім’ї.

виховувати позитивні якості особистості (охайності, самостійності, співчуття, доброти, взаємодопомоги).


Короткотривалі цілі:

- вчити контролювати свої емоції, почуття,

- вчити правил спілкування з дорослими, однолітками, правил товаришування,

- вчити правил поведінки у школі, причин дитячого травматизму,

- формувати правила безпечного перетину дороги,

- розробити безпечний маршрут до школи та додому,

- вчити правил поведінки у разі знахідки незнайомого предмета,

- формувати знання про небезпеку комп’ютерних ігор


Вчити називати предмети, що знаходяться у помешканні; називати свою адресу.

Тема№ 1 Вступ. Цінність і неповторність життя і здоров’я людини.

- 2 Безпека життєдіяльності.

- 3 Цілісність здоров’я: взаємозв’язок фізичної, соціальної, психічної і духовної його складових.

- 4 Показники розвитку дитини .

Тема№3 Фізична складова здоров’я


- 5 Збалансоване харчування. Вітаміни та їх значення для здоров’я. Питний режим. Значення води для життя і здоров’я людини.


- 6 Вплив рухової активності на розвиток організму. Принципи загартовування.


- 7 Профілактика порушень зору, слуху, опорно-рухового апарату у школярів.


- 8 Відновлення рівня здоров’я після хвороби.


- 9 Гігієна порожнини рота.

- 10Гігієна оселі. Повітря, його значення для здоров’я.

- 11 Організація самонавчання і взаємонавчання. Практична робота. Джерела

Тема№2 Соціальна складова здоров'я

-12 Традиції збереження здоров’я в родині.

- 13 Знайомство з людьми.

- 14Дружба і здоров’я. Побудова дружніх стосунків.


- 15 Вплив друзів. Протидія небажаним пропозиціям.

- 16 Формування негативного ставлення до куріння та алкоголю.


Технології традиційного навчання, ігрові технології

І-

ІІ-

Рік-


Навчальний предмет: Математика


Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети


Оцінювання знань за рік/півріччя

Довгострокові цілі:

Вчити утворювати, читати і записувати числа, які складаються з круглих десятків в межах 100;

рахувати десятками в прямому і зворотному порядку в межах 100;

Порівнювати числа за величиною в межах 100, визначає більше, менше число, рівні числа


Вчити склад числа в межах 10;

Короткострокові цілі:

Формувати вміння розв’язувати приклади на віднімання з переходом через розряд в межах 20;

пояснювати розв’язання прикладів;

розв’язувати приклади на дві дії, пояснювати їх розв’язання; знати назву кутів, розрізняти їх;

Довгострокові цілі:

Вчити назви частини доби, їх послідовність, початок доби назви одиниць часу: доба, місяць, рік; місяців по порядку;

Користуватися календарем

Ознайомитися з величинами та їх одиницями вимірювання, Вивчити одиниці вимірювання довжини: міліметр, сантиметр, дециметр, метр, кілометр навчитися використовувати їх при розв’язуванні арифметичних задач.

Навчитися розв’язувати прості задачі. Розв’язувати текстові арифметичні задачі, які містять відношення «більше на», «менше на»


Короткострокові цілі:

Навчитися розпізнавати і креслити геометричні фігури. Будувати кути, прямокутники квадрати, за допомогою математичних приладів; за допомогою лінійки виконувати

завдання на вимірювання.


Тема 1Усна і письмова нумерація чисел в межах 100. Додавання і віднімання чисел в межах 100.

Назви компонентів і результатів дій додавання, віднімання, множення і ділення.

Способи перевірки обчислень.

Тема 2 Таблиці множення чисел 2, 3 та ділення на 2, 3.

Ознайомлення з деякими буквами латинського алфавіту.

Знаходження значення виразу зі змінною, зокрема, коли змінна міститься у виразі двічі.

Тема 3Місяці пір року. Дні тижня.

Рік і місяць. Число днів у місяці. Календар.

Буквене позначення геометричних фігур.

Розв’язування складених задач на дії різного ступеня.

Тема 3 Множення чисел та ділення на

Взаємозв’язок дій множення і ділення. Перевірка дій множення і ділення.

Ділення рівних чисел.

Відношення «більше в», «менше в».

Кратне порівняння чисел.

Розуміння понять «половина», «третина», «чверть»,

«частина числа».

Знаходження частини числа.

Знаходження числа за його частиною.

Ділення з остачею.

Множення на 10 і на 100.

Тема 4 Одиниці вимірювання довжини – міліметр, сантиметр, дециметр, метр, кілометр.

Одиниці маси (кілограм, грам, центнер).

Грошові розрахунки. Залежність між ціною, кількістю, вартістю.

Час. Одиниці вимірювання часу (секунда, хвилина, година, доба, тиждень, рік, століття).

Кут. Види кутів.

Прямокутник, квадрат.

Периметр трикутника, прямокутника, квадрата,

Педагогіка співробітництва, колективний

спосіб навчання, ігрові технології

І-

ІІ-

Рік-


Навчальний предмет: Природознавство

Цілі навчання

Зміст
Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань які засвоїв учень

за рік/півріччя

Довгострокова ціль Вчити називати склад сонячної системи, теплові пояси Землі, умови для життя живих організмів. Пояснювати зв'язок між добовим та річним рухом Землі і періодичними змінами в природі. Формувати уявлення про план місцевості, масштаб, вчити розрізняти план і карту. Називати основні та проміжні сторони горизонту.


Короткотривалі цілі:

Вчити

склад Сонячної системи: Сонце, великі та карликові планети, малі тіла.

Вплив Сонця на різноманітність природи

Землі.

Сучасні уявлення про Всесвіт. Орієнтуватися на місцевості за допомогою Сонця, компасу та місцевих ознак.

Географічна карта, умовні знаки

на карті.

Робота з планом і

картою.
Довгострокова ціль

Вчити називати і показувати на карті океани й материки, розрізняти їх особливості природи.Короткотривалі цілі:

Вчити

Океани, материки (континенти) і частини світу на географічних картах.

Особливості природи

Тихого, Атлантичного,

Північного

та Льодовитого океанів. Особливості природи материків Землі: Африка, Євразія, Північна та

Південна Америка.Тема1Всесвіт та сонячна система -

-1 Вступ. Уявлення давніх людей про Землю та Всесвіт.

-2 Склад Сонячної системи: Сонце, великі та карликові планети, космічні тіла.

- 3 Земля – планета Сонячної системи.

- 4 Вплив Сонця на різноманітність природи Землі.

- 5 Добовий і річний рух Землі.

- 6 Місяць – природний супутник Землі.


- 7 Сузір’я. Велика та Мала Ведмедиця. Полярна Зоря. Молочний шлях – наша Галактика.

- 8 Сучасні уявлення про Всесвіт.

- 9 Навчальний проект (за вибором). «Тематична контрольна робота №1. «Всесвіт і Сонячна система».

- 10 Аналіз контрольної роботи. Перевір свої досягнення: Що ти знаєш про Всесвіт?

-2 План і карта

- 11Горизонт, сторони горизонту.

- 12 Орієнтування на місцевості за Сонцем, місцевими ознаками.

- 13 Орієнтування на місцевості за компасом.

- 14 --екскурсія. Визначення сторін горизонту за Сонцем, компасом або місцевими ознаками.

- 15 Зображення місцевості на плані, умовні знаки. Масштаб.

- 16 Географічна карта, умовні знаки на карті. Практична робота. Читання карти.

- 17 Робота з планом і картою.

Практична робота. Порівняння плану та карти.

-18 Тематична контрольна робота №2. «План і карта».

-19 Аналіз контрольної роботи. Перевір свої досягнення: Що ти знаєш про план і карту?Технологія саморозвитку, педагогіка співробітництва

І-

ІІ-

Рік-


Навчальний предмет: Трудове навчання


Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети


Оцінювання знань які засвоїв учень

за рік/півріччя


Довготривалі цілі:.

Ознайомлення з різними видами людської діяльності та професіями. Правила безпеки життя. Загальні відомості про види та властивості паперу, картону, тканини. Формувати навичку

вирізання найпростіших форм розмічених за допомогою шаблону. Створення аплікацій з вирізаних форм.Виготовлення аплікації з рваних частин паперу і картону.

Різання паперу ножицями. Різання по прямій лінії і по лінії згину.


Виготовлення аплікацій з використанням тканини.

Основні відомості про правила догляду за одягом і взуттям.

Практична робота. Зав’язування пояса, шарфа та шнурків

Тема 1.Екскурсія

Тема 2.

Комбінування природних, штучних

та пластичних матеріалів

Тема 3.

Конструювання рухомих моделей із картону та паперу

Тема 4. Сюжетна витинанка

Тема 5.Виготовлення штучних квітів

об’ємної форми

Тема 6. Колаж

Тема 7.Робота з пластичними матеріалами

Тема 8.Робота із сучасними штучними матеріалами

Тема 9.Плетіння

Тема 10.Обємна аплікація з тканини

Тема 11.Вишивання

Тема 12.Папє-маше

Тема 13.

Самообслуговування, одяг та взуття

Технологія співробітництва

І-

ІІ-

Рік-Навчальний предмет: Образотворче мистецтво


Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети


Оцінювання знань за рік/півріччя

Довгострокові цілі:


Збагачувати уявлення і поняття про форму, розмір, забарвлення; просторові відношення

зображуваних обєктів.

.


Короткострокові цілі:

Вчити:

- передавати на аркуші паперу форму колір предмету, найпростішого

орнаменту з рослинних та

геометричних форм;

- користуватися осьовими

лініями під час малювання;

- охайно розфарбовувати зображення, додержуючи

контурів;

-

- вчити малювати форми квадратних,

трикутних, круглих та

прямокутних предметів;

- розрізняти кольори та основні художні матеріали,

інструменти;


Вчити на площині аркуша паперу

знаходити середину,

верхній, нижній, правий і

лівий краї;

- проводити від руки прямі

вертикальні, горизонтальні,

похилі, замкнені лінії;


Художній образ у графіці, живописі та скульптурі.


1.Вступ. Техніка безпеки на уроках образотворчого мистецтва. П«Рідний край».

2.Створення художнього образу «Мелодія осені».

3.Значення вибору графічної техніки для створення виразного художнього образу. Практ «Осінні барви».

4Поглиблення знань про колір як засіб виразності живопису «Золото осені».

5. «Осінній дощ».

6. «Щаслива родина».

7Поглиблення знань про скульптуру, її види.«Півник».

8. Створення казкового образу з природних матеріалів.


Художній образ у декоративно-прикладному мистецтві. 9. «Мальовниче село».

10. «Казкова квітка Петриківки».

11.Народне мистецтво витинанки. «Янгол – охоронець».

12.Архітектура як будівельне мистецтво. «Грибне селище у казковій країні».

13.Дизайн та художнє конструювання. орігамі.«Моя кімната».

14. Створення художнього образу в техніках паперопластики, орігамі. «Лев»,

15.Ознайомлення зі шрифтом. «Моє ім’я»

Ігрові технології. Технологія особистісно-орієнтованого навчання

І-

ІІ-

РікНавчальний предмет: Музичне мистецтво

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети


Оцінювання знань які засвоїв учень

зарік/півріччя


Довготривалі цілі:

Формувати уявлення про роль музики в житті народу;

називає музичні твори, що звучали у класі;

намагається висловити

власне ставлення до змісту музичних творів

Короткострокові цілі:

Вчити виразно виконувати пісні; 

передати настрій і характері пісні; 

ритмічно і розбірливо відтворити слова пісні;

співати емоційно, виразно і злагоджено у дитячому ансамблі;


1Я люблю свою країну – Україну!

2Головна пісня країни

3Вийшли в поле косарі…

4. Думи

5Сяйво козацької слави

6. Сяйво козацької слави (продовження)

7. Жартівливі пісні

8.Світ дитячих ігор

9.Вечірня пісня

10.Музична казка

11.Музична казка

12.На гостини до Коломиї

13.Фольклор і професійна музика

14.Напередодні Нового року

15 На гостини до сусідів


Ігрові технології. Технологія особистісно-орієнтованого навчання.

І-

ІІ-

Рік


Навчальний предмет: Фізична культура


Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети


Оцінювання знань які засвоїв учень

за рік/півріччя


Довготривалі цілі:

Вчити дотримується правил підготовки до занять, правил поведінки та гігієни на уроках фізичної культури.

Формувати інтерес та звичку до занять фізичною культурою.

Вчити фізичні вправи, формування правильної постави

Короткострокові цілі:

Вчити різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Фізичні вправи, на формування правильної постави, характеристика послідовності їх виконання та запобігання плоскостопості, захворювань очей. Спеціальні бігові вправи. Біг зі зміною швидкості та напрямку за зоровим сигналом. Біг 30 м з низького старту. Рухливі ігри та «Естафета звірів» Вправи для розвитку еластичності м’язів. Стрибки в довжину з місця. Стрибки у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги». Стрибки зі скакалкою

Вступний інструктаж з правил безпеки на уроках фізичної культури. Символіка Олімпійських ігор. Гра «Шишки, жолуді, горіхи»

Первинний інструктаж. Правила безпеки під час оволодіння навичками пересувань. Спеціальні бігові вправи. Старт із різних вихідних положень

Спеціальні вправи бігуна. Біг по слабо пересіченій місцевості до 400 м.


«Човниковий біг» 4х9 м. Біг : 30 м з низького старту. Рухлива гра «Виклик»

«Екологічна естафета»

Загальнорозвивальні вправи у русі. Повторний біг. Рухлива гра «День і ніч». Навчальний норматив: біг 30 м.

Загально-розвивальні вправи у русі. Повторний біг.

Загально-розвивальні вправи. Навчальний норматив: біг до 1000м

Підсумковий урок «Весела естафета»

Тема 2. Стрибкові вправи

Первинний інструктаж з правил безпеки життєдіяльності. Стрибки зі скакалкою. Рухлива гра : «Кружляння».

. Підтягування у висі.

Стрибки у висоту: серійні вистрибування з упору присівши. Стрибки у висоту: з розбігу способом «переступання» Рухлива гра : «Упіймай жабу».

Підтягування у висі.

Стрибки у довжину: з розбігу 7-9 кроків способом «зігнувши ноги» Навчальний норматив: нахил тулуба вперед. Рухлива гра «Переміна місць».

Загально-розвивальні вправи. Навчальний норматив: стрибок у довжину з місця. Рухлива гра «Переміна міст»

Спортивна естафета.

Тема 3. Вправи для опанування навичками володіння м’ячем

Первинний інструктаж з правил безпеки під час опанування навичками володіння м’ячем.. Передача м’яча в парах на місці. Гра « М’яч у колі»

Правила гри у футбол. Передача м’яча на місці

Техніка ведення м’яча пересуваючись кроком. Техніка виконання передачі на вихід. Гра «Боротьба за м’яч»

Передача м’яча на місці та в русі.

Техніка передачі м’яча вивченими способами. Техніка зупинки м’яча стегном.

Техніка ведення м’яча і ударів по воротах. Віднімання м’яча у суперника вибиванням

Техніка віднімання м’яча у нападаючого. Гра воротаря під час ударів. Техніка ведення м’яча «вісімкою» по колу. Техніка ударів м’яча по воротах.

Удари м’яча по воротах. Естафета з м’ячем.

Фінти “відходом”, “ударом”, “зупинкою. Двостороння навчальна гра у футбол.

Двостороння навчальна гра у футбол.

Техніка виконання ударів по воротах. Двостороння навчальна гра у футбол.

Техніка виконання ударів по воротах. Рухливі ігри та естафети.

Тема

Тема 4. Вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики

Первинний інструктаж з правил безпеки під час формування культури рухів з елементами гімнастики. Бесіда «Роль фізичних вправ, спрямованих на формування правильної постав

Перекати в групуванні. Піднімання тулуба з положення лежачи.

Згинання і розгинання рук в упорі. «Горобці-стрибунці»

Техніка виконання переходу із сидня в упори.

Переворот в упор на низькій перекладині. Гра «Займи вільне місце».

«Міст» із положення лежачи на спині. Рухлива гра: «Слухай музику»

Техніка виконання вису на зігнутих руках Виконання акробатичних вправ.

Техніка виконання вису кутом на перекладині. Акробатичні вправи. Рухливі ігри.

Техніка виконання акробатичних вправ. Рухливі ігри з предметами.

Вправи на гімнастичній стінці. Рухливі ігри з предметами.


Ігрові технології. Технологія особистісно-орієнтованого навчання.

І-

ІІ-

Рік
11. Джерела інформації в процесі розроблення індивідуальної програми розвитку:

- Висновок психолого – педагогічної оцінки розвитку дитини;

- Попередня індивідуальна програма розвитку;

- Батьки ;

- Учень ….

12. Члени групи з розроблення індивідуальної програми розвитку

Прізвище, ім’я, по батькові

Підпис


13. План консультування батьків у процесі розроблення індивідуальної програми розвитку

Дата

Мета

Відповідальна особа

17.10.2020 р.

Організація навчального процесу у 4 класі

Асистент вчителя Класовод

23.10.2020 р.

Підсумок навчання у І семестрі

Асистент вчителя Класовод

24.12.2020 р.

Практичні завдання на канікули


Класовод

29.12.2020 р.

Підсумок навчання у ІІ семестрі

Асистент вчителя Класовод

15.01.2021 р.

Емоційний стан Богдана

Психолог

28.05.2021 р.

Підсумки навчання за рік

Асистент вчителя

Класовод14. Моніторинг стану розвитку учня та його навчання до занять

Сфера розвитку/навчальні предмети

Протягом І півріччя навчального року

Після закінчення І півріччя

Протягом ІІ півріччя навчального року

Після закінчення навчального року

Емоційно-вольова сфера

Когнітивна

Мовленнєва

Соціальна

Українська мова

Літературне читання

Математика

Природознавство

Я у світі

Трудове навчання

Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

Основи здоров’я
Директор

Дата:Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.