Педрада. Створення цілеспрямованого педагогічного впливу на формування компетентного випускника школи

Опис документу:
Мета: сприяти активізації знань педагогів теоретичних основ з питання педагогічного впливу на формування компетентного випускника школи та формування вмінь і навичок моделювання уроку. Сучасний урок, зорієнтований на реалізацію компетентнісного підходу в навчанні, має вирішувати ряд завдань. Готуючись до уроку, слід пам'ятати, що сучасний урок відрізняється... У презентації подано етапи (модулі) конструювання вчителем уроку з точки зору компетентнісного підходу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
2019-2020 н. р. Створення цілеспрямованого педагогічного впливу на формування компетентного випускника школи ОЗИМКО ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА
Слайд № 1

2019-2020 н. р. Створення цілеспрямованого педагогічного впливу на формування компетентного випускника школи ОЗИМКО ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА

Ключові компетентності Уміння вчитися. Загальнокультурна компетентність. Громадянська компетентність. Підприємницька компетентність. Соціальна комп...
Слайд № 2

Ключові компетентності Уміння вчитися. Загальнокультурна компетентність. Громадянська компетентність. Підприємницька компетентність. Соціальна компетентність. Здоров’язберігаюча компетентність. Компетентність у застосуванні ІКТ. Озимко Г.М

Ключові компетентності Нової української школи Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Спілкування іноземними мовами. Математич...
Слайд № 3

Ключові компетентності Нової української школи Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Спілкування іноземними мовами. Математична грамотність. Компетентності в природничих науках і технологіях. Інформаційно-цифрова компетентність. Уміння навчатися впродовж життя. Соціальні і громадянські компетентності. Підприємливість. Загальнокультурна грамотність. Екологічна грамотність і здорове життя. Озимко Г.М

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння Уміння читати і розуміти прочитане. Уміння висловлювати думку усно і письмово. Критичне мислення. ...
Слайд № 4

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння Уміння читати і розуміти прочитане. Уміння висловлювати думку усно і письмово. Критичне мислення. Здатність логічно обґрунтовувати позицію. Ініціативність. Творчість. Уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення. Уміння конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект. Удатність до співпраці в команді. Озимко Г.М.

Уміння навчатися впродовж життя Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власн...
Слайд № 5

Уміння навчатися впродовж життя Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками; вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя. Озимко Г.М

Сформоване уміння вчитися передбачає, що учень: сам визначає мету діяльності або сприймає ту, що поставлена вчителем; виявляє зацікавленість до нав...
Слайд № 6

Сформоване уміння вчитися передбачає, що учень: сам визначає мету діяльності або сприймає ту, що поставлена вчителем; виявляє зацікавленість до навчання, докладає вольових зусиль для досягнення позитивного результату пізнавальної діяльності; раціонально організовує свою навчальну працю; знаходить потрібну інформацію, добирає доцільні способи для розв’язання завдання; виконує в певній послідовності сенсорні, розумові або практичні дії, прийоми, операції; усвідомлює свою діяльність і прагне її вдосконалити; має уміння й навички самоконтролю та самооцінки. Озимко Г.М

Озимко Г.М підвищення рівня мотивації учнів; використання суб’єктивного досвіду набутого учнями; ефективне та творче застосування набутих знань та ...
Слайд № 7

Озимко Г.М підвищення рівня мотивації учнів; використання суб’єктивного досвіду набутого учнями; ефективне та творче застосування набутих знань та досвіду на практиці; формування у учнів навичок отримувати, осмислювати та використовувати інформацію з різних джерел; здійснення організаційної чіткості та оптимізації кожного уроку; підвищення рівня самоосвітньої та творчої активності учнів; створення умов для інтенсифікації навчально-виховного процесу; наявність контролю, самоконтролю та взаємоконтролю за процесом навчання; формування моральних цінностей особистості; розвиток соціальних та комунікативних здібностей учнів; створення ситуації успіху. Сучасний урок, зорієнтований на реалізацію компетентнісного підходу в навчанні, має вирішувати ряд завдань. Це зокрема:

Умови стимулювання мотивації учня Збагачення змісту особистісно-орієнтованим, емоціогенним матеріалом. Можливість виявляти своє ставлення, власну о...
Слайд № 8

Умови стимулювання мотивації учня Збагачення змісту особистісно-орієнтованим, емоціогенним матеріалом. Можливість виявляти своє ставлення, власну оцінку, власну позицію. Підтримка мотивації учіння учнів з різними навчальними можливостями і навчальними стилями. Стимулювання позитивних інтелектуальних почуттів. Розвиток пізнавальних інтересів і потреб. Виховання активного, відповідального, ініціативного і ставлення до навчання, заохочення вольових зусиль. Формування прагнення до самопізнання, саморозвитку і самовдосконалення. Озимко Г.М

Найважливіша компетентність педагога ХХІ століття Забезпечити освітнє середовище, яке сприяє благополуччю кожної дитини і формує її багатий духовни...
Слайд № 9

Найважливіша компетентність педагога ХХІ століття Забезпечити освітнє середовище, яке сприяє благополуччю кожної дитини і формує її багатий духовний світ Урок – дзеркало загальної педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його світогляду, ерудиції. До хорошого уроку вчитель готується все життя.( В. Сухомлинський) Озимко Г.М В. Сухомлинський В. Сухомлинський Урок — це центр, навколо якого обертаються і до якого повертаються всі думки і дії вчителя. При підготовці до уроку вчитель має пам'ятати, що на кожному уроці потрібні інтерес і захопленість самого вчителя, готовність самому дивувати і дивуватися. «Щоб запалити, треба горіти», Запалює сумлінна і всебічна підготовленість до уроку, емоційна щедрість учителя, його захопленість.

Озимко Г.М Готуючись до уроку, слід пам’ятати, що сучасний урок відрізняється: скерованістю на всебічний гармонійний розвиток у поєднанні з надання...
Слайд № 10

Озимко Г.М Готуючись до уроку, слід пам’ятати, що сучасний урок відрізняється: скерованістю на всебічний гармонійний розвиток у поєднанні з наданням можливостей самореалізації кожному учневі з урахуванням його можливостей, інтересів та життєвих планів; напруженою, посильною, добре організованою і результативною пізнавальною роботою всіх учнів; ретельною діагностикою причин, що впливають на якість занять, прогнозуванням ходу і результатів навчально-виховного процесу; творчим підходом до вирішення конкретних завдань відповідно до наявних умов і можливостей учнів; доцільним використання дидактичних засобів; співробітництвом учителя і учня, індивідуальним і диференційованим підходами з урахуванням можливостей кожної дитини; раціональним використанням кожної робочої хвилини уроку; створенням ситуації успіху на уроці, атмосферою демократизму, стимулювання, відповідальності всіх учасників навчально-виховного процесу за результати діяльності.

Озимко Г.М Етапи (модулі) конструювання вчителем уроку з точки зору компетентнісного підходу. Модуль вступного повторення Мета: Визначити рівень по...
Слайд № 11

Озимко Г.М Етапи (модулі) конструювання вчителем уроку з точки зору компетентнісного підходу. Модуль вступного повторення Мета: Визначити рівень попередньої підготовленості учнів, що стосується теми. Актуалізувати знання, що потрібні для введення нового матеріалу. Активізувати мислення учнів. Методи: фронтальна бесіда, усне опитування, робота зі схемами, метод прогнозування, робота з текстом підручника, самоперевірка за зразком тощо. Прийоми: «Інтрига», «Дивуй!», «Фантастична добавка», «Відстрочена загадка», заповнення кросвордів,«Альтернатива», «Світлофор», «Мозковий штурм», «Асоціація», «Зайве слово», «Назви відповідь», «Пошук загального», «Групування слів», «Лото», «Зашифровки», «Незакінчені речення» тощо. Форми навчання: індивідуальні, парні, групові, фронтальні. Засоби: диктанти, тести, ТЗН, навчальні та наочні посібники, підручник, таблиці, моделі тощо.

Озимко Г.М Модуль вивчення нового матеріалу Мета: Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Фор...
Слайд № 12

Озимко Г.М Модуль вивчення нового матеріалу Мета: Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися. Методи: пояснення, коментоване читання тексту підручника, проблемна лекція, семінар-практикум, фронтальна бесіда, дискусія, робота з книгою, посібниками, схемами, таблицями, рисунками, моделями, демонстрація презентацій. Прийоми: «Асоціації», «Мозкова атака», створення проблемної ситуації, використання яскравих афоризмів, порівнянь, образів, «Знаємо — бажаємо дізнатися — дізналися», «Моделі, що ожили», «Снігова грудка», «Ажурна пилка», «Акваріум», «Броунівський рух», «Два-чотири — всі разом», «Навчаючи — учусь», «Павучки», «Місткий кошик» тощо. Форми навчання: парна, групова, індивідуальна, колективна, фронтальна. Засоби: ТЗН, підручники, посібники, довідники, Іnternet, інформаційні таблички, роздавальний матеріал, таблиці, моделі тощо.

Озимко Г.М Модуль практики Мета: Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок. Формувати й удосконалювати вміння й навички у ст...
Слайд № 13

Озимко Г.М Модуль практики Мета: Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв'язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися. Методи: практичні роботи, розв’язування завдань за зразком, метод коментування, робота з підручником та різними джерелами інформації. Прийоми: «Асоціативний ряд», «Синтез думок», «Альтернатива», «Коментування», «Навчаючи – учусь», «Карусель», «Поєдинок»,»Інтелектуальний тир», змагання тощо. Форми навчання: парна, групова, індивідуальна, колективна, фронтальна. Засоби: ТЗН, математичні диктанти, тести, навчальні та наочні посібники, роздавальний матеріал, схеми тощо.

Озимко Г.М Модуль спостереження і діагностики Мета: Організувати і підтримати безперервний зворотний зв'язок. Одержати своєчасну інформацію про усп...
Слайд № 14

Озимко Г.М Модуль спостереження і діагностики Мета: Організувати і підтримати безперервний зворотний зв'язок. Одержати своєчасну інформацію про успішність просування у навчанні всіх учнів. Спостерігати за процесом засвоєння та застосування знань, умінь і навичок. Здійснювати моніторинг навчальних досягнень учнів. Формувати на кожного учня «досьє» (залучаючи комп’ютер), до якого тільки він та вчитель мають доступ. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, загальнокультурну. Методи: спостереження, дискусія, створення проблемної ситуації тощо. Прийоми: «Світлофор настрою», «Зворотний зв'язок», «Релаксаційні вправи», рефлексія тощо. Форми навчання: індивідуальна, парна, фронтальна, колективна. Засоби: ТЗН, завдання для моніторингу рівня знань, навчальні та наочні посібники тощо.

Озимко Г.М Модуль домашньої роботи Мета: Удосконалити, узагальнити, систематизувати знання, вміння та навички. Розвивати самостійність та творче ми...
Слайд № 15

Озимко Г.М Модуль домашньої роботи Мета: Удосконалити, узагальнити, систематизувати знання, вміння та навички. Розвивати самостійність та творче мислення. Формувати вміння самостійно засвоювати окремі питання навчального матеріалу. Формувати групи компетентностей: інформаційну, уміння вчитися, соціально-трудову. Методи: виконання вправ, письмових і графічних робіт, підготовка рефератів, доповідей, самоперевірка, індивідуальне опитування, фронтальна бесіда, робота з підручником, довідниками, додатковою літературою, використання Іnternet тощо. (залучення консультантів, якість виконання д/з за допомогою звірки зі зразками, усний коментар, самостійна робота, що аналогічна до домашньої). Прийоми: «Інтелектуальна розминка», «Одне завдання на двох», «Вірю - не вірю», «Так – ні», «Знайди помилку», «Вибери сам», «Ярмарок – подорож», «Заздалегідь», «Творче завдання», бліцопитування ланцюжком, тощо. Форми навчання: індивідуальна, парна, групова. Засоби: навчальні та наочні посібники, довідкова література, Іnternet , інформаційні таблички тощо.

Озимко Г.М Модуль узагальнення і систематизації Мета: Узагальнити і систематизувати знання, уміння і навички. Установити загальні зв'язки в матеріа...
Слайд № 16

Озимко Г.М Модуль узагальнення і систематизації Мета: Узагальнити і систематизувати знання, уміння і навички. Установити загальні зв'язки в матеріалі, що дозволяє побачити учням тему (розділ) в цілому. Формувати вміння застосовувати набуті знання під час розв'язування задач різного рівня складності. Формувати потребу до постійної самоосвіти, продуктивної творчої діяльності. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, загальнокультурну. Методи: порівняння, узагальнення, усна розповідь, бесіда, вступні, оглядові, пошукові семінари, дебати, конференції тощо. Прийоми: «Письмовий звіт», «Шпаргалка», «Пошта», «Перепишу параграф по-своєму», «Я – вчитель», «Інтелектуальне лото», «Ділова гра», «Аукціон ідей», «Творча робота», «Учені та їхні відкриття», «Фантастичні фігури» тощо. Форми навчання: індивідуальна, парна, фронтальна, колективна. Засоби: ТЗН, навчальні та наочні посібники, інформаційні картки, тести тощо

Озимко Г.М Модуль психологічного супроводу Мета: Врахувати психофізіологічні особливості учнів. Розвивати пізнавальні процеси (пам'ять, увагу, спри...
Слайд № 17

Озимко Г.М Модуль психологічного супроводу Мета: Врахувати психофізіологічні особливості учнів. Розвивати пізнавальні процеси (пам'ять, увагу, сприймання, мислення, мовлення, уяву тощо) та математичні здібності учнів. Формувати пізнавальний інтерес. Створити позитивно-емоційний настрій і психологічно комфортні умови. Сприяти позитивному відношенню учнів до навчання. Методи: інтерактивні, ігрові, релаксаційні тощо. Прийоми: «Світлофор настрою», «Навіювання», «Відстрочена відгадка», «Бліц-опитування», «Релаксаційні вправи», «Зворотний зв'язок» тощо. Форми навчання: індивідуальні, парні, групові, фронтальні, колективні. Засоби: ТЗН, інформаційні таблички тощо.

Озимко Г.М Для розв'язання задач компетентнісної освіти вчитель має керуватися такими правилами, незалежно роботи, від стажу категорії, технології,...
Слайд № 18

Озимко Г.М Для розв'язання задач компетентнісної освіти вчитель має керуватися такими правилами, незалежно роботи, від стажу категорії, технології, яку він використовує: Головним є не предмет, якому ви навчаєте, а особистість, яку ви формуєте. Не предмет формує особистість, а вчитель своєю діяльністю, пов'язаною з вивченням предмета. На виховання активності не шкодуйте ні часу, ні зусиль. Сьогоднішній активний учень — завтрашній активний член суспільства. Ставте учнів у ситуації, котрі вимагають виявлення та пояснення розбіжностей між фактами, що спостерігаються, та наявним знанням. Допомагайте учням оволодіти найбільш продуктивними методами навчально-пізнавальної діяльності, навчайте їх вчитися. Слід якомога частіше використовувати питання «чому?», щоб навчити мислити причинно-розуміння причинно-наслідкових зв'язків є обов'язковою умовою розвивального навчання. Пам'ятайте, що насправді знає не той, хто переказує, а той, хто застосовує на практиці. Привчайте учнів думати та діяти самостійно. Поступово відходьте від механічних переказів, дослівного відтворення.

Озимко Г.М Творче мислення розвивайте всебічним аналізом проблем, пізнавальні задачі розв'язуйте кількома способами, частіше практикуйте творчі зав...
Слайд № 19

Озимко Г.М Творче мислення розвивайте всебічним аналізом проблем, пізнавальні задачі розв'язуйте кількома способами, частіше практикуйте творчі завдання. Вчителі з будь-якого предмета, не тільки мови і літератури, мають слідкувати за способом та формою висловлення думки учнів. Слід частіше показувати учням перспективи їх навчання. Використовуйте схеми, плани, щоб забезпечити засвоєння системи знань. Оскільки міцність запам'ятовування інформації, що засвоєна у вигляді логічних структур, є більш високою, ніж міцність розрізнених знань, закріплювати слід ті знання, що подані у цілісних логічних структурах. У значних блоках інформації легше встановлюються логічні зв'язки, чіткіше простежується головна думка, котру легше виділити й показати учням. У процесі навчання обов'язково враховуйте індивідуальні особливості кожного учня, об'єднуйте в диференційовані підгрупи учнів з однаковим рівнем.

Озимко Г.М Вивчайте і враховуйте життєвий досвід учнів, їх інтереси, особливості розвитку. Будьте обізнаними з останніми науковими досягненнями із ...
Слайд № 20

Озимко Г.М Вивчайте і враховуйте життєвий досвід учнів, їх інтереси, особливості розвитку. Будьте обізнаними з останніми науковими досягненнями із свого предмета. Заохочуйте дослідницьку роботу школярів. Знайдіть можливості ознайомити їх із технікою експериментальної роботи, алгоритмами розв'язання винахідницьких задач, обробкою першоджерел і довідкових матеріалів. Суспільно-історичною практикою доводьте необхідність наукових знань, які вивчаються в школі. Навчайте так, щоб учень розумів, що навчання є для нього життєвою необхідністю. Пояснюйте школярам, що кожна людина знайде своє місце в житті, якщо навчиться всьому, що необхідно для реалізації її життєвих планів.

5 навичок, які знадобляться кожному вчителю в майбутньому Озимко Г.М Розвинені суспільні навички Аналіз даних Глибоке знання предмета Зовнішній фок...
Слайд № 21

5 навичок, які знадобляться кожному вчителю в майбутньому Озимко Г.М Розвинені суспільні навички Аналіз даних Глибоке знання предмета Зовнішній фокус Вміння бути посередником

Знання - це гість, а розум - це хазяїн, у добрій спілці треба жити їм. Хто має розум і багато знає, - той буде довше сильним і міцним. А, сила, що ...
Слайд № 22

Знання - це гість, а розум - це хазяїн, у добрій спілці треба жити їм. Хто має розум і багато знає, - той буде довше сильним і міцним. А, сила, що без розуму, - недужа, бо все робити буде навмання. Тож для творіння, для роботи,друже,  виховуй розум і бери знання. Давид Гуліа Озимко Г.М

Озимко Г.М. Дякую за увагу!
Слайд № 23

Озимко Г.М. Дякую за увагу!

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
3
міс.
1
4
дн.
0
1
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!