Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Сучасні підходи до соціалізації дошкільника
»
Взяти участь Всі події

Організація проектної діяльності в школі І ступеня

Інноваційні технології навчання

Для кого: 3 Клас

27.08.2021

67

0

0

Опис документу:
Проектна діяльність може бути ефективно використана, починаючи з початкової школи, при цьому, не замінюючи традиційну систему, а органічно доповнюючи, розширюючи її. Навчальна програма вчителя початкових класів будується як серія взаємопов'язаних проектів, що випливають з тих чи інших життєвих завдань. Від дитини вимагається вміння координувати свої зусилля з зусиллями інших. Щоб домогтися успіху, йому доводиться добувати необхідні знання та з їх допомогою проробляти конкретну роботу.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо організації

проектної діяльності в школі І ступеня
Терещенко Світлана Іванівна
На сучасному етапі розвитку суспільства, який характеризується надзвичайною рухливістю і мінливістю, проектний тип культури стає одним з провідних. Метод проектів як специфічна форма творчості є унікальним засобом розвитку людини. Він здатний забезпечити особистісний ріст кожної людини.

Метод проектів виник на початку ХХ століття в Америці. Він був розроблений видатним американським філософом і педагогом Джоном Дьюї. Спочатку як метод проблем.

Першим у 1918 році увів термін «метод проектів» посліддовник ДЖ. Дьюї Вільям Херд Кілпатрік. Тоді був проголошений принцип «навчання через діяльність», «все життя, все для життя». Він казав: «...Тільки за такого підходу навчально-виховний процес може перетворитися в неперервну перебудову життя дитини з навколишнім середовищем і підняти її на найвищий щабель...».

В радянській школі метод проектів виник у 1929-1931р.р. Причини невдалого кпровадження: відсутність підготовлених кадрів, здатних працювати за методом проектів; слабка розробка (відсутність) методики проектної діяльності. Як наслідок: вийшла постанова ЦК ВКПБ від 01.09.1931 р. «Про зміну комплексно-проектної системи навчання Радянського Союзу на класно-урочну».

Метод проектів має такі педагогічні функції:

 • Дидактична. Ознайомлення зі способами роботи з інформацією. Формування вміння презентувати результати своєї роботи. Вироблення вміння конструювати свої знання.

 • Пізнавальна. Підвищення мотивації учнів до отримання нових знань. Формування вміння аргументувати та захищати свої ідеї.

 • Розвивальна. Розвиток творчих і дослідницьких здібностей особистості. Розвиток критичного мислення, комунікативних умінь і навичок.

 • Виховна. Виховання значущих загальнолюдських цінностей. Виховання почуття відповідальності та самодисципліни.

 • Соціалізуюча. Формування навичок спілкування у соціумі. Осмислення своїх можливостей та усвідомлення власної значущості під час роботи в команді.

Основна теза сучасного розуміння методу проектів: «Все, що я пізнаю, я знаю, навіщо це мені потрібно, де і як я можу ці знання застосувати...».


Проектна діяльність може бути ефективно використана, починаючи з початкової школи, при цьому, не замінюючи традиційну систему, а органічно доповнюючи, розширюючи її.

Навчальна програма вчителя початкових класів будується як серія взаємопов'язаних проектів, що випливають з тих чи інших життєвих завдань. Від дитини вимагається вміння координувати свої зусилля з зусиллями інших. Щоб домогтися успіху, йому доводиться добувати необхідні знання та з їх допомогою проробляти конкретну роботу.

Ідеальним вважається той проект, для виконання якого необхідні різні знання, що дозволяють вирішити цілий комплекс проблем.

1. При роботі за методом проектів необхідно враховувати психолого-фізіологічні особливості молодших школярів.

2. Теми проектів учнів молодшого шкільного віку повинні бути тісно пов'язані з предметним змістом. Тому значна частина навчального часу, відведеного на повторення і закріплення вивченого матеріалу, може бути використана для організації проектної діяльності.

3. Проблема проекту, що забезпечує мотивацію включення в самостійну роботу, повинна знаходитися в зоні найближчого розвитку.

4. Тривалість виконання проекту або дослідження доцільно обмежити 1-4 тижнями в режимі урочно-позаурочних занять або 1-2 парними уроками.


Забезпечення ефективності проектної діяльності учнів.

Для того, щоб створити умови для ефективної самостійної творчої проектної діяльності учнів, необхідно:

1. Провести підготовчу роботу.

Учням знадобляться до певної міри сформовані специфічні вміння і навички проектування для самостійної роботи. Формування їх доцільно проводити не тільки в процесі роботи над проектом, а й в рамках традиційних занять, коли вони освоюються поетапно як загальношкільні. Наприклад, проблемне введення в тему уроку, постановка мети уроку спільно з учнями, спільне або самостійне планування виконання практичного завдання, групові роботи на уроці, в тому числі і з рольовим розподілом роботи в групі, самоаналіз і самооцінка, рефлексія.

Наступні вміння і навички проектної діяльності потрібно формувати в процесі роботи над проектом або поза ним:

а) висування ідеї (мозковий штурм), визначення цілей і формулювання завдання, висування гіпотези, обгрунтовання вибору способу або методу діяльності, планування своєї діяльності, самоаналіз і рефлексія;

б) презентаційні: побудова усної доповіді (повідомлення) про виконану роботу, вибір способів і форм наочної презентації (продукту) результатів діяльності, виготовлення предметів наочності, підготовка звіту про виконану роботу;

в) слухати і розуміти інших, висловлюватися, знаходити компроміс, взаємодіяти всередині групи,

г) пошукові: знаходити інформацію в каталогах, контекстний пошук, в гіпертексті, в Інтернеті, формулювання ключових слів;

д) інформаційні: виділення головного, прийом і передача інформації, подання у різних формах, впорядковане зберігання і пошук.

2. Враховувати вікові та індивідуальні особливості учнів.

Важливо пам'ятати, інтерес до роботи і посильність багато в чому визначають успіх. В рамках проектної діяльності передбачається, що проблемне питання пропонують учні. Але в умовах початкової школи допустимо представлення питання учителем або допомогти учням під час його формулювання.

3. Забезпечити зацікавленість дітей в роботі над проектом - мотивацію.

Мотивація є постійним джерелом енергії для самостійної роботи і творчої активності. Для цього потрібно ще на старті педагогічно грамотно зробити занурення в проект, зацікавити проблемою, перспективою практичної і соціальної користі. В ході роботи включаються закладені в проект мотиваційні механізми.

4. Уважно ставитися до вибору основного питання проекту.

Весь проект має будь-які основні питання. Якщо це питання цікаве учням, то і проект буде успішним. Інакше кажучи, ось звідки значимість проблеми для учнів. При необхідності її потрібно коригувати.

5. Створювати групу не більше 5-8 осіб.

Для роботи над проектом клас об»єднується в групи. Кожна з цих груп буде працювати над одним з питань, так званим «проблемним питанням».

6. Враховувати можливість навчальних предметів для реалізації проектної діяльності.

Відносно низьку ефективність реалізації проектної діяльності учнів мають такі предмети, як рідна мова, літературне читання, математика. Реалізація проектної діяльності з цих дисциплін найкраще відбувається в позакласній діяльності, особливо в формі міжпредметних проектів. Найбільшу ефективність мають такі навчальні предмети, як «Я досліджую світ», «Технології». Викладання даних дисциплін не тільки допускає, але і вимагає введення методу проекту як в класно-урочну, так і у позаурочну діяльність учнів.

7. Врахувати і уникнути «підводних каменів».

Перша небезпека - підмінити діяльність виконанням завдання, зробити багато за дітей, передоручити виконання завдання батькам. Щоб цього не сталося, вчителю необхідно працювати в стилі педагогічної підтримки.

Друга небезпека - при виконанні дослідницького проекту не перетворити проект в реферат. Звичайно, дослідницький проект передбачає вивчення будь-яких наукових робіт, грамотний виклад їх змісту. Але проектант повинен мати власну точку зору на дане явище, власний кут зору, під яким він буде розглядати джерела.

Третя небезпека - переоцінка результату проекту і недооцінка його процесу. Щоб оцінка була максимально об'єктивною і різнобічною, необхідно уважно поставитися до складання та подальшого аналізу самою дитиною своєї роботи.


Підготовка дітей до проектно-дослідницької діяльності.

Приступаючи до створення проекту, учень повинен володіти:

• необхідними знаннями, вміннями і навичками у змістовій області проекту;

• специфічними вміннями і навичками проектування для самостійної роботи.

У зв'язку з цим метод проектів починаємо реалізовувати з 1 класу. У 1-му класі основна увага приділяємо розвитку умінь і навичок проектування і дослідницької діяльності, прищеплення інтересу до пізнавальної діяльності, розширення дитячого кругозору. Ці вміння потім удосконалюються в наступних класах. В рамках традиційних навчальних занять використовують:

• проблемне введення в тему уроку;

• постановку мети і завдань уроку спільно з учнями;

• спільне або самостійне планування виконання практичного завдання;

• групові роботи на уроці, в тому числі і з рольовим розподілом роботи в групі;

• висування ідеї (мозковий штурм);

• постановку питання (пошук гіпотези);

• формулювання припущення (гіпотези);

• обгрунтований вибір способу виконання завдання;

• складання анотації до прочитаної книги, картотек;

• пошук додаткової літератури;

• підготовку доповіді (повідомлення);

• самоаналіз і самооцінку, рефлексію;

• пошук альтернативних способів вирішення проблеми і т.п.

Діти самі вибирають тему, яка їм цікава, або пропонують свою тему. Робота виконується добровільно. Учитель не примушує дітей, він повинен мати на увазі, що учні, які не беруть участі в цьому проекті, можуть взяти участь у наступному.

Творчими роботами проекту можуть бути: малюнок, листівка, саморобка, скульптура, іграшка, макет, розповідь, лічилка, загадка, концерт, спектакль, вікторина, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, доповідь, електронна презентація, і т.д. При виконанні проекту використовується робочий зошит, в якій фіксуються всі етапи роботи над проектом. Вдалі знахідки під час роботи над проектом бажано зробити надбанням усього класу, це може підвищити інтерес і залучити до роботи над проектом інших учнів.

Висновок.

Кожен проект повинен бути доведений до успішного завершення, залишаючи у дитини відчуття гордості за отриманий результат. Після завершення роботи над проектом дітям потрібно надати можливість розповісти про свою роботу, показати те, що у них вийшло, і почути похвалу на свою адресу. Добре, якщо на представленні результатів проекту будуть присутні не тільки інші діти, а й батьки.

Роль батьків на етапах проекту.

Якщо дитина бере участь у створенні проекту, то завдання батьків - знати суть цієї проектної діяльності, її етапів, вимог до процесу і результату виконання, щоб бути готовим до сприяння своїй дитині, якщо вона звернеться за допомогою.

Дії батьків можуть бути такими:


Етапи проектної діяльності

Можливі дії батьків

Висуваються початкові ідеї.

Допоможіть дитині висунути якомога більше ідей, записуйте їх на аркуш паперу. Нехай ідеї будуть найрізноманітнішими і зухвалими. Чим більше ідей - тим більший вибір

Вибирається і формулюється тема проектної роботи.

Допоможіть вибрати кращу ідею і обгрунтувати вибір.

Формулюється завдання проекту.

Може знадобитися допомога в правильному формулюванні.

Розробляється план виконання проекту.

Допоможіть спланувати роботу з урахуванням зайнятості вашої дитини.

Обговорюються можливі результати роботи з теми проекту.

Обміркуйте з дитиною можливі результати.

Визначаються навчальні завдання і встановлюються терміни їх виконання.

Розбийте обсяг робіт на невеликі частини і визначте термін виконання кожної.

Розподіляються обов'язки між учасниками проектної групи.

Може знадобитися роз'яснення обов'язків.

Вивчаються джерела і література по темі проекту.

Посприяйте у відвідуванні бібліотеки.

Збирається і обробляється інформація з проблеми.

Допоможіть дитині в знаходженні різноманітних джерел інформації.

Готуються висновки, які зіставляються із завданнями проектної діяльності.

Може знадобитися допомога в підготовці висновків, граматичний і стилістичний контроль.

Оформляються результати роботи, готується звіт.

Підкажіть основні правила оформлення документів.

Проект готується до презентації.

Допоможіть прорепетирувати виступ.

Публічна презентація проектної роботи.

Будьте присутніми на захисті. Підтримуйте дитину, у вас є привід пишатися ним.

Аналізується робота, виконана протягом проектного періоду.

Обговоріть вашу спільну роботу, подумайте, що можна було зробити по-іншому.


Ще однією умовою, також досить необхідною для роботи в проекті, особливо в молодшому шкільному віці, є допомога з боку батьків, включеність батьків у роботу.

Отже, третій суб'єкт проектної діяльності в початковій школі - це батьки.

Розглянемо цю сторону організації проектної діяльності молодших школярів.

Залучати батьків до процесу проектування доцільно, якщо виконання проекту проходить в режимі поєднання урочної, позаурочних і позашкільних занять. Однак при цьому важливо зробити так, щоб батьки не брали на себе більшої частини роботи над проектом, інакше губиться сама ідея методу проектів. А ось допомога порадою, інформацією, прояв зацікавленості з боку батьків - важливий фактор підтримки мотивації і забезпечення самостійності школярів при виконанні ними проектної діяльності. Особливо неоціненна допомога батьків, коли діти роблять перші кроки в роботі над проектом. На цьому етапі важливо провести спеціальні батьківські збори, на яких батькам потрібно роз'яснити суть методу проектів і його значущість для розвитку особистості дітей, розповісти про основні етапи проектної діяльності і формах можливої участі в ній. На зборах батькам можна запропонувати рекомендації-пам'ятки. Наші батьки брали участь в проектах «Моя сім'я», «Сімейний фотоальбом» і, звичайно, без них не були б настільки успішними такі проекти як «Снігур - птах 2019 року», «Кішка Маша в цифрах і діаграмах».

Не можна не зупинитися ще на одному дуже важливому, на мій погляд, позитивному моменті залучення батьків в роботу над проектом. Стало очевидним, що спільна робота педагога, дітей та батьків є найціннішим інструментом, що дозволяє скласти для кожного учня свій виховний маршрут, підібрати оптимальний варіант індивідуальної роботи. Крім того, спільна робота взаємно збагачує знаннями кожного з її учасників. Таким чином: працюючи разом з дітьми над проектом, батьки більше часу проводять з дітьми. Вони стають ближче до них, краще розуміють проблеми своїх дітей.

Величезне значення має позитивне спілкування дітей (під час роботи над проектом) з неповних і проблемних сімей. Зустрічі, спілкування з батьками однокласників можуть зробити для дитини набагато більше, ніж розмови і моралі.

В результаті спільної проектної діяльності діти дізнаються багато нового один про одного, заповнюють дефіцит спілкування з дорослими, їх батьками, у них формується значуще ставлення до поняття "сім'я".

Так в радісній атмосфері спільної співтворчості, організовуючи роботу над проектом, вирішую завдання розвитку творчої та комунікативної активності.

Правила для вчителя,

який вирішив працювати за допомогою методу проектів


1.Учитель сам вибирає, чи буде він працювати за допомогою методу проектів.

2.Учитель повністю відповідає за дітей, що беруть участь в проекті, за їх успіх і безпеку.

3.Учитель довіряє учням, вважає їх рівноправними учасниками спільної творчої роботи і постійно підкреслює своєю поведінкою цю довіру.

4.Учитель надає можливості дітям для самостійної роботи.

5.Учитель виробляє нову позицію. Відбувається зміна позиції лектора і контролера на позицію помічника і наставника.

6.Учитель стежить за своєю мовою (не «Ти зробив неправильно!", А "Чому ти це зробив так?").

7.Учитель втручається в самостійну роботу дітей тільки тоді, коли цього вимагають обставини або самі учні про це просять.

Поради вчителю,

який працює за методом проектів

1.Ви повинні бути впевнені, що тема проекту цікава учням класу.

2.Переконайтеся, що тема проекту досить гнучка і її можна розглядати з різних точок зору.

3. Зверніть увагу, чи передбачає вирішення проблеми різні види діяльності (виготовлення предметів, малюнки, аплікації, записи на плівку, інтерв'ю, коротку п'єсу і.т.д.)

4. Не приголомшують учнів своїм проектом. Краще менше, та краще.

5.Завжди будьте поруч, щоб протягнути руку допомоги.

6.Установіть обмежувачі, щоб не було змагань між більш і менш здатними.

7.Прокоментуйте та оцініть роботу учнів. Співпрацюйте з дітьми.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 1. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова освіта.— 2011.— № 18.

 2. Білецька, Н. Й. Метод проектів у виховній роботі / Н. Й Білецька // Класному керівнику. Усе для роботи. - 2017. - № 6. - С. 8-10

 3. Гоцко Г.І. Особливості організації освітнього процесі в умовах реалізації основних засад інклюзивного навчання / Г.І. Гоцко // Інклюзивне навчання в Новій українській школі: Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції «Інклюзивне навчання в Новій українській школі» (26-27 березня 2018 р., м.Теребовля): у 2 ч. / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; упорядн.: Лапін А.В., Сурмай Л.О.,Щуцька О.І. – Київ: Інтерсервіс, 2018. – С. 28-30.

 4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. / І.М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. –С. 56-72.

 5. Жульєва, А. М. Формування в учнів соціалізованих умінь на основі проектних технологій навчання / А. М. Жульєва // Завучу. Усе для роботи. - 2018. - № 23/24. - Вкладка "Методист". - № 75. - С. 34-1 - 34-6

 6. Загорулько, О. Проектні технології в системі виховної роботи школи : Упровадження методу проектів у систему виховної роботи ЗНЗ сільського регіону / О. Загорулько // Методист. 2017. - № 1. - С. 11-18

 7. Качуровська, О. Проектні технології у формуванні ключових компетентностей школяра / О. Качуровська // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2018.- № 1/2. - С. 5-9

 8. Ковалінська І.І. Модель інклюзивної освіти в умовах Теребовлянського навчально-виховного комплексу /І.І. Ковалінська // Інклюзивне навчання в Новій українській школі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне навчання в Новій українській школі» (26-27 березня 2018 р., м. Теребовля): у 2 ч. / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; упорядн.: Лапін А.В., Сурмай Л.О.,Щуцька О.І. – Київ: Інтерсервіс, 2018. – С. 42-45.

 9. Ковпак, С. Створення інноваційного простору: проектна діяльність у позанавчальний час / С. Ковпак та ін. // Директор школи. - 2017. - № 3/4. - С. 52-102

 10. Коломис, А. М. Співпраця школи, сім'ї та батьківської громади як важливий компонент ефективної діяльності закладу освіти: реалізація проекту "Психолого-педагогічна освіта батьків" / А. М. Коломис // Виховна робота в школі. - 2018. - № 5. - С.43-44

 11. Колупаєва А.А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання. Видання доповнене та перероблене: наук.-метод. посіб. / А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук. – К.: Видавнича група «АТОПОЛ», 2011. – 273 с.

 12. Метод проектів : особливості застосування в початковій школі : Посіб. для вчителів початкових класів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, студентів педагогічних факультетів вищих навчальних закладів.— К : Київський міський педагогічний університет ім. Б. Д. Грінченка, 2009.— 42 с.

 13. Молчанова, О. Інноваційні технології: формування професійної компетентності педагога сучасної школи (на прикладі міського методичного мегапроекту) / О. Молчанова, О. Сидорова // Методист. - 2019. - № 3. - С. 62-70

 14. Подолян, І. С. Сутність методу проектів як запоруки розвитку ключових компетентностей / І. С. Подолян // Німецька мова в школі. - 2019. - № 9. - С. 13-17

 15. Полінок, О. Типологічна класифікація видів проектів / О. Полінок // Українська мова і література в школах України. - 2018. - №12. - С. 9-12

 16. Пономаренко, О. Майбутнє освіти за проектною діяльністю / О. Пономаренко // Педагогічна майстерня. - 2017. - № 12. - С. 13-17

 17. Ревуцька О.В. Інноваційні технології в навчанні осіб з особливими потребами / О.В. Ревуцька. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/20509/1/164-Revutska-265-267.pdf.

 18. Скрипник, В. І. Проектування готовності вчителя до інноваційної діяльності / В. І. Скрипник // Управління школою. - 2019. - № 4/6. - С. 60-90

 19. Тимощук, О. П. Технологія впровадження мережевих проектів в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти / О. П. Тимощук // Завучу.Усе для роботи. - 2019. - № 3/4.- С. 25-30

 20. Титулько, А. Д. Розвиток ключових компетентностей через застосування проектних технологій / А. Д. Титулько // Англійська мова та література. - 2018. - № 9. - С. 2-5.


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.