Обчислювальні задачі з хімії

Хімія

Для кого: 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас

28.03.2020

414

12

0

Опис документу:
Задачі з хімії ( з розв'язками) на обчислення за хімічними формулами для учнів 7-9 класів. Теми: Обчислення масової частки елемента у сполуці, Обчислення числа атомів (молекул) у певній кількості речовини, Обчислення за хімічними рівняннями мас речовин або об’ємів газів за відомою кількістю речовини, масою чи об’ємом, Знаходження формул, Знаходження відносної густини газів та ін.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Розрахункові задачі з хімії для 7-9 класів

Бождан І.В.

Обчислення за хімічними формулами.

Обчислення масової частки елемента у сполуці.

7 клас, середній рівень

 1. У сполуці масою 90г міститься 31г Сульфуру. Обчисліть масову частку Сульфуру у сполуці.

Дано:

т(сполуки)=90г

т(S)=31г

w (S)- ?

Розвязання:

І спосіб

Складаємо пропорцію і за нею обчислюємо відсотковий вміст S у сполуці.

90г – 100%

31г – х%

; х = 34,45%

І спосіб

Розраховуємо масову частку Сульфуру у сполуці за формулою.

; w(S) = 34.45%

Відповідь: Вміст Сульфуру у сполуці становить 34,45 %.

7 клас, достатній рівень

 1. Обчислити масові частки елементів у сполуці вуглекислого газу СО2.

А) Обчислюємо відносну молекулярну масу газу СО2.

Мч(СО2)= Ач(С)+2Ач(О)=12+2×16=44

В) Розраховуємо масову частку С у СО2

= 27,27%

С) Розраховуємо масову частку О у СО2

= 72,73%

D) Знаходимо відсотковий вміст О у СО2 іншим способом

СО2=100%

СО2

Відповідь:

У молекулі вуглекислого газу міститься:

= 27,27%

72,73%

Обчислення за хімічними формулами.

Обчислення числа атомів (молекул) у певній кількості речовини.

8 клас, середній рівень

 1. Молекула тетрахлорметану СCl4 містить 7,05×1023молекул. Якій кількості речовини відповідає дане число?

Дано:

N(ССl4) = 7,05×1023молекул

п(ССl4) = ?

Розрахунок:

Знаходимо кількість речовини з формули:

п(ССl4) = ;

п(ССl4) = =

Відповідь:

7,05×1023молекулам тетрахлоретану відповідає число моль.

8 клас, достатній рівень

 1. Скільки атомів Аргентуму міститься в порції срібла масою 36 г? Яку кількість речовини це становить?

Дано:

m(Ag) = 36г

N(Ag) - ?

Розв’язання:

А)Знаходимо кількість моль Аргентуму

ν(Аg)= m(Ag)/Mr(Ag) = 36/108 = 0,33 моль

В) З формули знаходимо кількість молекул

N(Ag) = ν(АgNa = 0,33×6,02×1023 = 1,98×1023молекул

Відповідь:

Кількість речовини Аргентуму становить 1,98×1023молекул

Обчислення за рівняннями хімічних реакцій.

Обчислення за хімічними рівняннями мас речовин або об’ємів газів за відомою кількістю речовини, масою чи об’ємом.

8 клас, середній рівень

 1. В результаті взаємодії 8.5 г Карбону з Киснем утворився оксид СО2 . Визначте об’єм газу, що утворився.

Дано:

m (С) = 8.5 г

V(СО2) - ?

Розвязання:

Складаємо рівняння реакції з умови, та підставляючи в рівняння відомі і невідомі значення знаходимо об’єм газу.

8,5 х

С + О2 = СО2

12 22,4

х = = 15,86 л

Відповідь:

В результаті реакції виділився газ обємом 15,86 л.

8 клас, високий рівень

 1. Яка кількість речовини та маса нітратної кислоти потрібна для реакції з 2 молями Са?

Дано:

ν(Са) = 2 моль

ν (НNO3) – ?

m (HNO3) - ?

Розв’язання:

Складаємо рівняння реакцій, підставляємо значення і знаходимо кількість речовини нітратної кислоти.

2моль х моль

Са + 2НNO3 = Ca(NO3)2 + H2

1моль 2 моль

х = = 4 моль

Маючи кількість речовини нітратної кислоти, знаходимо її масу виходячи з формули:

𝛎 (HNO3) =

m(HNO3) = ν × Mr

Знаходимо .

= Ar(H) + Ar(N) + 3×Ar(O) = 1+14+3×16 = 63 г/моль

m(HNO3) = 4×63 = 252г

Відповідь:

Для реакції з 2 молями Кальцію потрібно нітратної кислоти масою 252 г та кількістю речовини 4 моль.

Знаходження формул

8 клас, середній рівень

 1. Знайдіть хімічну формулу речовини, до складу якої входить 9 мас. ч. Алюмінія і 8 мас. ч. Оксигену.

Розв’язання:

Ділимо масові частки на атомні маси елементів і отримуємо співвідношення чисел

Al : О = 9/27 : 8/16 = 0.33 : 0.5 = 0.99 : 1.5 = 2 : 3

Відповідь:

Хімічна формула даної речовини Al2O3

 1. Знайдіть формулу сполуки, якій відповідає наступне:

масова частка елемента Ферума 0.7241 (або 72.41%),

масова частка Оксигену 0.2759 (або 27.59%).

Розв’язання:

 • Знаходимо відношення числа атомів

Fe:O = 72.41/56 : 27.59/16 = 1.29 : 1.72

 • Менше число беремо за одиницю і знаходимо наступне відношення:

Fe:О = 1 : 1.33

 • Так як повинно бути ціле число атомів то, це відношення приводимо до цілих чисел:

Fe : О = 3 : 3.99 = 3 : 4

Відповідь:

Хімічна формула даної сполуки Fe3O4.

Знаходження відносної густини газів

9 клас, середній рівень

 1. Обчисліть відносну густину сульфур (IV) оксиду за киснем.

Розвязання:

Знаходимо молярні маси сульфур (IV) оксиду та кисню

М(О2) = 32г/моль

М(SO2) = 64г/моль

Знаходимо за формулою відносну густину газу.

= = 2

Відповідь:

Відносна густина сульфур (IV) оксиду за киснем становить 2.

9 клас, достатній рівень

 1. За н.у. 10,5г невідомого газу Х займає обєм 17,2 л. Яка густина цього газу за воднем?

Дано:

m (Х) = 42.1г

V (X) = 8.5л

- ?

Розвязання:

А) За формулою знаходимо кількість моль газу Х.

ν(X) = V (X)/ Vm = 8,5 / 22.4 = 0.38 моль

В) Знайшовши кількість моль невідомого газу знайдемо його молярну масу

ν(X) = m(X)/ Mr;

Mr = ν(X) × m(X) = 0.38×42,1 = 15,99

С)Знаходимо густину цього газу за воднем

= Mr(Х)/ Mr2) = 15,99/2 = 8

Відповідь:

Густина газу за воднем становить 8

Обчислення на основі поняття «молярний об’єм”.

8 клас, достатній рівень

 1. Обчисліть який об’єм займуть 12,04 ×1023 молекул азоту за н.у.

Дано:

N (N2) = 12,04 ×1023 молекул

V(N2) - ?

Розв’язання:

А) Обчислюємо за формулою кількість речовини

ν = N/Na

ν = 12,04 ×1023/6.02 ×1023= 2 моль

В) Обчислюємо об’єм азоту кількістю речовини 2 моль за формулою

ν = V/Vm;

V = Vm× ν = 22,4 × 2 = 44,8 л.

Відповідь:

12,04 ×1023 молекули азоту займають об’єм 44,8 л.

8 клас, високий рівень

 1. Обчисліть об’єм кисню (н.у.) масою 6.4 г.

Дано:

m (O2) = 6.4 г.

V (O2) - ?

Розв’язання

А) Знаходимо молярну масу кисню

М (O2) = 2×16 = 32г/моль

В) Обчислюємо кількість речовини кисню

ν = М/Мr = 6.4 / 32 = 0.2 моль

С) Знаходимо з формули об’єм кисню

ν = V/Vm;

V = Vm× ν = 22,4×0,2 =4,48л (н.у.)

Відповідь:

Кисень масою 6,4 г. займе об’єм 4,48 л за н.у.

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини

9 клас, середній рівень

 1. У воді масою 75 г розчинили калій нітрат масою 25 г. Обчисліть масову частку калій нітрату в розчині, використовуючи формулу для визначення масової частки

Дано:

m (H2O) = 25г

m(KNO3) = 25г

w(KNO3) - ?

Розв’язання:

А) Знаходимо масу розчину

m(розчину) = m (H2O)+ m(KNO3) = 25+75 = 100г

В) Знаходимо масову частку розчиненої речовини (KNO3)за формулою

w(KNO3) =(m(KNO3)/ m(розчину))×100%

w(KNO3) = (25/100)×100% = 25%

Відповідь:

Відсотковий вміст калій нітрату в розчині становить 25%

9 клас, достатній рівень

 1. Для підтримки організму в кров вводять фізіологічний розчин (0,85% - й розчин натрій хлориду). Обчисліть масу солі та води, що потрібно взяти для приготування такого розчину масою 5 кг.

Дано:

m(розчину) = 5кг = 5000г

w(NaCl)= 0.85%

m(води) - ?

m(NaCl) - ?

Розв’язання

А) Знаходимо масу речовини (солі) за формулою:

m(речовини)=(W(речовини)•m(розчину))/100 %

m(солі)=(0,85%•5000г)/100% =42,5 г.

В)Знаходимо масу води в розчині:

m(води) =m(розчину)-m(солі) = 5000 г-42,5 г=4957,5 г.

Відповідь: m(солі)=42,5 г; m(води)=4957,5 г. 

Визначення хімічних елементів за даними маси чи обєму

9 клас, початковий рівень

 1. В результаті взаємодії 6г металу з сульфатною кислотою виділився водень кількістю речовини 0,25 моль. Визначте який метал взяв участь у реакції

Дано:

m(Me) = 6г

v(H2) = 0,25 моль

Ме - ?

Розвязання:

А)Записуємо рівняння реакції та розставляємо відомі значення. Таким чином ми знайдемо молярну масу металу а за нею і його назву.

6г 0,25моль

Ме + Н2SO4 = Me SO4 + H2

Х 1 моль

М(Ме) = (6×1)/0,25 = 24г/моль

Ме – Мg

Відповідь:

Метал який взяв участь у реакції - Мg

9клас, достатній рівень

 1. Оксид металу масою 1,55г прореагував з сульфатною кислотою. Після реакції утворилася сіль масою3,55г. Визначте який це метал.

Дано:

m(Me2О) = 1,55г

m(Me2 SO4) = 3,55г

Ме - ?

Розв’язання:

А)Записуємо рівняння реакції та розставляємо відомі значення. За невідомим х знаходимо молярну масу металу.

1,55г 3,55г

Me2О + Н2SO4 = Me2 SO4 + H2О

2х+16 2х+96

1,55×(2х+96) = 3,55×(2х+16)

х = 23

Ме – Na

Відповідь:

Даний метал – Натрій.

 Розчини. Обчислення масової частки і маси речовини в розчині

8 клас, високий рівень

 1. Визначити масову частку кухонної солі в розчині, одержаному при додаванні 25 г натрій хлориду до 200 г розчину з масовою часткою солі 0,25.

Дано:

m (NaCl)=60 г

m1(poзч)=200г

ω1 (NaCl) = 0,25

ω(кухонної солі)-?

Розв’язання:

А) Яка маса солі містилась у вихідному розчині?

m1(NaCl)р.р.=200∙0,25 = 50 (г)

В) Яка маса розчиненої речовини в утвореному розчині?

m2(NaCl)р.р.= m1(NaCl)р.р.+ m (NaCl)= 50+60 = 110 (г)

С) Яка маса утвореного розчину?

m2(poзч)= m1(poзч) + m (NaCl)= 200 + 60 = 260 (г)

D)Якою буде масова частка утвореного розчину?

ω2(%) (р.р.)=

ω2(%) (NaCl)= = 42,3%

Відповідь:

Масова частка кухонної солі в розчині становить 42,3%

8 клас, достатній рівень

 1. Обчислити масову частку цукру в розчині, приготовленому при розчиненні 20 г цукру в 180 г води.

Дано:

m (р.р.)=20 г

m (Н2О)=180 г

Розв’язання:

А) Записуємо формулу для обчислення масової частки

ω (%) (р.р.)=

ω (%) (р.р.)= %

Вілповідь:

Масова частка цукру в розчині – 10%

Обчислення кількості молекул

7 клас, середній рівень

 1. Обчисліть кількість молекул у 2 молях натрій карбонату Na2CO3.

ν Na2CO3=2 моль

N (Na2CO3) - ?

Розвязання:

А) За формулою знаходимо кількість речовини Na2CO3

ν Na2CO3 = N (Na2CO3)/Na;

N (Na2CO3) = 2×6,02×1023= 12,04×1023

Відповідь:

Кількість молекул у 2 молях натрій карбонату становить 12,04×1023

 1. клас, достатній рівень

 1. Знайдіть число молекул та атомів у сульфатній кислоті кількістю речовини 2,5 моль.

Дано:

ν(Н2SO4) = 2,5 моль

Nм - ?

Nа - ?

Розрахунки:

А) Обчислюємо число молекул

1 моль - молекул

2,5 моль – х молекул

х = =15,05×молекул

В) Обчислюємо число атомів

Н2SO4=2+1+4=7 атомів

Кількість атомів множимо на числи молекул. Таким чином отримуємо число атомів

7×15,05×=108,5×атомів

Відповідь:

У молекулі сульфатнїй кислоти кількістю речовини 2,5 моль міститься

15,05×молекул

108,5×атомів

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.