Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

КТП за підручником Г. А. Лашевська Хімія 9 клас

Хімія

Для кого: 9 Клас

28.03.2020

739

16

0

Опис документу:
Тематичне планування за підручником Г. А Лашевська Хімія 9 клас 2 години на тиждень, усього 70 годин, із них 10 годин — резервний час; За рік: контрольних робіт — 2; практичних робіт — 5; лабораторних дослідів — 14.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тематичне планування

за підручником Г. А Лашевська Хімія 9 клас

2 години на тиждень,

усього 70 годин,

із них 10 годин — резервний час;

За рік:

контрольних робіт — 2;

практичних робіт — 5;

лабораторних дослідів — 14.

уроку

Тема

Основні освітні завдання уроку

Демонстрації, лабораторні досліди

Міжпредметні та внутрішньо-предметні зв’язки

Учбово-наочні посібники

Параграфи підручника, домашнє завдання

ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 8 КЛАСУ

1

Основні класи неорганічних сполук. Хімічні властивості оксидів, основ, кислот, солей

Актуалізувати знання учнів про основні класи неорганічних сполук; узагальнити знання учнів про склад, класифікацію, властивості оксидів, кислот, основ і солей; удосконалити вміння складати рівняння реакцій, що характеризують генетичний зв’язок між класами неорганічних речовин; закріпити вміння проводити розрахунки за хімічними формулами й хімічними рівняннями; розвивати вміння використовувати вивчений матеріал для розв’язування поставлених задач

§ 1

2

Хімічний зв’язок і будова речовини

Повторити й узагальнити знання про види хімічного зв’язку, будову речовин; актуалізувати та закріпити знання учнів про залежність хімічного зв’язку від будови речовини; закріпити навички визначення типу хімічного зв’язку, ступеня окиснення елементів та типу

кристалічних ґраток

§ 2

Тема 1. РОЗЧИНИ

3

Значення розчинів у природі та житті людини. Розчин і його компоненти. Поняття про колоїдні та істинні розчини. Класифікація розчинів

Сформувати поняття про розчини, їх класифікацію; пояснити відмінність істинних і колоїдних розчинів; сформувати вміння розрізняти типи дисперсних систем; розвивати вміння аналізувати інформацію та робити висновки

Демонстрація. Колоїдні та істинні розчини

Фізика, природознавство

Підручник

§ 3, завдання 2,3,4 (ст. 26-27)

4

Вода як розчинник. Фізико-хімічна суть процесу розчинення. Кристалогідрати

Сформувати уявлення про розчинення як результат складного фізико-хімічного процесу взаємодії між молекулами розчиненої речовини і розчинника; дати поняття про гідратацію як процес приєднання молекул води до молекул розчиненої речовини, про продукти такого приєднання — кристалогідрати; ознайомити з особливостями будови молекул води, диполями; дати уявлення про водневий зв’язок; розвинути знання про значення води як розчинника в природі, житті та практичній діяльності людини

Демонстрація. Теплові ефекти розчинення (розчинення амоній нітрату і концентрованої сульфатної кислоти у воді)

Фізика

Підручний,

Таблиця розчинності

§ 4, завдання 1,2 (ст. 32);

§ 5, завдання 4,5 (ст. 38)

5

Розчинність, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені розчини

Дати уявлення про розчинність речовин у воді; розкрити залежність значення розчинності від природи розчинених речовин та розчинника, температури й тиску; розмежувати поняття «насичений» і «концентрований» розчин, «ненасичений» і «розбавлений» розчин; ознайомити з таблицею розчинності речовин та формувати вміння користуватися нею; розвивати вміння
спостерігати та робити висновки

Демонстрація. Розчинність твердих, рідких і газуватих речовин у воді

Фізика

Підручний,

Таблиця розчинності

§ 6, завдання 4,5 (ст. 44)

6

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини

Сформувати поняття про масову частку розчиненої речовини; навчити учнів проводити розрахунки масової частки і маси розчиненої речовини та розчинника; розвивати навички, необхідні при розв’язуванні задач

Математика, фізика

Підручник, періодична система хімічних елементів

§ 7, задача 5,6, (ст. 51)

7

Приготування розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини. Розв’язування задач із використанням масової частки розчиненої речовини

Сформувати в учнів уявлення про способи приготування розчинів; навчити учнів проводити розрахунки масової частки і маси розчиненої речовини та розчинника; підготувати учнів до практичної роботи з приготування розчинів; розвивати самостійність, творчу активність, логічне мислення, уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки

Математика, фізика

Підручник, періодична система хімічних елементів

§ 8, задача 3, 6 (ст 57), підготуватися до практичної роботи № 1

8

Практична робота № 1. Приготування розчину солі з певною
масовою часткою розчиненої речовини

Продовжити формування навичок розв’язання розрахункових задач із використанням масової частки розчиненої речовини; формування в учнів навичок проведення хімічних дослідів, закріплення вмінь хімічно грамотного й безпечного поводження з речовинами, роботи з терезами, мірним посудом; розкрити роль хімічних знань і умінь у повсякденному житті та професійній діяльності людини; розвивати здатність до співпраці, групової діяльності, взаємодопомоги

Математика

Підручник, періодична система хімічних елементів

9

Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти

Ознайомити учнів з класифікацією речовин за їхньою здатністю проводити електричний струм у водному розчині або в розплаві на електроліти та неелектроліти; сформувати поняття «електроліти та неелектроліти»; розкрити суть процесу електролітичної дисоціації, залежність електропровідності розчинів і розплавів речовин від їхньої будови; пояснити роль води в процесі дисоціації; ознайомити з теорією електролітичної дисоціації С. Арреніуса; розвивати вміння спостерігати і робити висновки

Фізика, математика

Підручник

§ 9

10

Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах

Поглибити й розширити знання учнів про кислоти, основи і солі з погляду теорії електролітичної дисоціації; уточнити визначення кислот, основ і солей з погляду теорії електролітичної дисоціації; пояснити, що зумовлює найважливіші властивості кислот і лугів; формувати навички складання рівнянь дисоціації на прикладі розчинних кислот, основ, солей; розвивати вміння спостерігати, порівнювати та робити висновки

Демонстрація. Зміна забарвлення індикаторів у розчинах кислот і лугів.

Лабораторний дослід № 1. Виявлення йонів Гідрогену і гідроксид-іонів

Фізика

Підручник

§ 10, завдання 9 ( ст. 74)

11

Сильні та слабкі електроліти. Ступінь дисоціації

Сформувати в учнів поняття про ступінь електролітичної дисоціації, сильні та слабкі електроліти; ознайомити з прикладами сильних і слабких електролітів; продовжити формувати вміння складати рівняння електролітичної дисоціації кислот, основ, солей; розвивати вміння порівнювати та робити висновки

Демонстрація. Електропровідність розчинів сильного і слабкого електролітів

Фізика

Підручник

§ 11, завдання 4, 5 (ст. 78)

12

Реакції обміну між розчинами електролітів

Пояснити поняття про реакції йонного обміну, причини та умови їх здійснення; сформувати вміння складати повні та скорочені рівняння реакцій йонного обміну, пояснювати їхній механізм з погляду теорії електролітичної дисоціації; продовжити розвивати навички складання рівнянь дисоціації речовин; розвивати вміння спостерігати, порівнювати та робити висновки

Демонстрація. Реакції йонного обміну між розчинами електролітів

Лабораторний дослід № 2. Реакції обміну в розчинах електролітів з випаданням осаду.

Лабораторний дослід № 3. Реакції обміну в розчинах електролітів з виділенням газу.

Лабораторний дослід № 4. Реакції обміну в розчинах електролітів з утворенням води

Фізика

Підручник

§ 12 , завдання 5, підготуватися до практичної роботи № 3

13

Практична робота № 2. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів

Закріпити знання про реакції йонного обміну та умови їх перебігу; удосконалити вміння записувати рівняння реакцій у молекулярній та повній і скороченій йонних формах; Підручник розвивати навички дотримуватись правил безпеки при проведенні хімічних дослідів, описувати досліди, робити висновки

Фізика, математика

Підручник

14

Особливості перебігу реакцій йонного обміну

Поглибити та закріпити знання про особливості та умови перебігу реакцій йонного обміну; продовжити розвивати навички складання рівнянь у молекулярному та йонному вигляді; розвивати вміння передбачати ймовірність перебігу реакцій у розчинах; розвивати самостійність, творчу активність, логічне мислення, уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки

Фізика

Підручник

§ 12, підготуватися до практичної роботи № 3

15

Практична робота № 3. Розв’язування експериментальних задач

Сформувати навички розв’язання експериментальних задач; узагальнити та закріпити знання про реакції обміну в розчинах електролітів та процеси дисоціації електролітів; закріпити знання про умови перебігу реакцій йонного обміну в розчинах електролітів; формувати навички проведення експерименту

Математика, фізика

Підручник

§ 1-12, підготуватися до самостійної роботи по темі «Розчини»

16

Узагальнення й систематизація знань з теми «Розчини»

Узагальнити та систематизувати знання з теми «Розчини»; актуалізувати знання про основні ознаки щодо класифікації розчинів; закріпити й розширити знання про особливості та умови перебігу реакцій йонного обміну; закріпити вміння складати рівняння електролітичної дисоціації та йонні рівняння; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки; виховувати витримку, уміння співпрацювати та об’єктивно оцінювати свою роботу

Фізика, математика

Підручник

ТЕМА 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

17

Класифікація хімічних реакцій. Окисно-відновні реакції

Сформувати поняття про окисно-відновні реакції; визначити місце окисно-відновних реакцій серед основних типів реакцій; розглянути сутність процесів окиснення й відновлення та їхній взаємозв’язок; ознайомити учнів з поняттями «окисник», «відновник»; розвивати вміння порівнювати та робити висновки

Демонстрація. Окисно-відновні реакції: взаємодія цинку з хлоридною кислотою

Фізика

Підручник

§ 13,14, завдання 1, 2 (ст. 98), завдання 7,8 (ст. 109)

18

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

Дати поняття про метод електронного балансу; сформувати вміння застосовувати метод електронного балансу при добиранні коефіцієнтів реакції; навчити використовувати поняття «ступінь окиснення» для складання простих окисно-відновних реакцій методом електронного балансу; закріпити поняття ступеня окислення, окисника й відновника, процесу окиснення й відновлення

Фізика

Підручник

§ 14

19

Значення окисно-відновних реакцій

Розкрити роль окисно-відновних реакцій у природі, техніці та житті людини; продовжити відпрацювання навичок визначення ступеня окиснення елементів, окисника і відновника в рівняннях реакції, урівнювання реакції методом електронного балансу; розвивати пізнавальну активність учнів, хімічну мову, мислення, сприяти розширенню їхнього світогляду, формувати життєві компетенції, виховувати творче ставлення до практичного використання знань з хімії

Біологія, екологія, математика

Підручник

§ 14

20

Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння

Розширити уявлення про класифікацію хімічних реакцій; сформувати поняття про тепловий ефект хімічної реакції, розкрити його фізичний зміст; вивчити поняття «екзо-» та «ендотермічні реакції»; сформувати поняття про термохімічні рівняння як наслідок законів збереження маси та енергії; формувати вміння складати термохімічні рівняння; розвивати науковий світогляд

Демонстрація. Ендо- та екзотермічні реакції (горіння магнієвої стрічки, розкладання малахіту під час нагрівання)

Фізика

Підручник

§ 15, завдання 7

21

Розв’язування задач за термохімічними рівняннями

Закріпити знання про тепловий ефект хімічних реакцій; продовжити формувати вміння складати термохімічні рівняння реакцій; навчити учнів розв’язувати задачі за термохімічними рівняннями; удосконалювати навички розв’язування розрахункових задач

Фізика, математика

Підручник, збірник задач

22

Швидкість хімічної реакції

Сформувати поняття швидкості хімічної реакції; експериментально довести й теоретично обґрунтувати вплив різних факторів: природи речовини, температури, концентрації реагуючих речовин, площі поверхні дотику — на швидкість реакції; сформувати поняття каталізу й каталізатора; розвивати вміння спостерігати та робити висновки; удосконалювати прийоми безпечної роботи з речовинами та лабораторним обладнанням

Демонстрація. Залежність швидкості реакції металів (цинк, магній, залізо) з хлоридною кислотою від природи металу та концентрації кислоти.

Лабораторний дослід № 5. Вплив площі поверхні контакту реагентів, концентрації й температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою

Математика,фізика

Підручник

§ 16

23

Хімічна рівновага

Сформувати поняття про хімічну рівновагу; розглянути причини оборотності й необоротності хімічних реакцій; пояснити вплив факторів, що здатні зміщувати хімічну рівновагу; розкрити зміст принципу Ле Шательє; розвивати вміння виділяти головне, аналізувати та робити висновки

Фізика

Підручник

24

Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками

Узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції; розвивати вміння і навички визначення типів хімічних реакцій за рівняннями хімічних реакцій; формувати знання учнів про хімічні рівняння на прикладі класифікації рівнянь реакцій за тепловим ефектом, наявністю каталізатора, зміною ступенів окиснення атомів у процесі хімічної реакції; розвивати навички складання рівнянь хімічних реакцій; розвивати вміння порівнювати та робити висновки

Фізика

Підручник

§ 17, завдання 3,4 (ст. 122)

25

Узагальнення й систематизація знань з теми «Хімічні реакції»

Узагальнити та систематизувати знання з теми «Хімічні реакції»; закріпити поняття класифікації типів реакцій, уміння складати окисно-відновні рівняння, використовуючи метод електронного балансу; розвивати вміння характеризувати вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій, а також значення різних типів реакцій у природі; сформувати поняття про хімічні реакції як прояв дії законів природи; розвивати вміння точно та логічно висловлювати власні думки, узагальнювати їх; виховувати науковий світогляд та вміння спілкуватись

Фізика, математика

Повторення матеріалу по темі «Хімічні реакції». Підготуватися до контрольної роботи № 1

26

Контрольна робота № 1

Визначити рівень навчальних досягнень учнів за І семестр; з’ясувати рівень засвоєння основних понять, термінів і правил

Математика, фізика

Підручник

ТЕМА № 3. НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

27

Вступ до органічної хімії. Органічні речовини

Сформувати уявлення про предмет вивчення органічної хімії; ознайомити учнів з різноманітністю органічних речовин та їхніми особливостями; розглянути основні етапи розвитку органічної хімії; розкрити значення органічної хімії

Демонстрація. Зразки органічних речовин

Біологія, екологія

Біологія

Підручник

§ 18

28

Особливості будови органічних сполук

Ознайомити учнів з передумовами виникнення теорії будови органічних речовин, основними положеннями теорії О. М. Бутлерова; сформувати поняття про ізомерію, ізомери, структурні формули найпростіших органічних речовин (повні і скорочені); навчити визначати ізомери, гомологи; продовжити формування світоглядних понять: про матеріальну єдність неорганічних і органічних речовин, пізнаванності природи, причинно-наслідкової залежності між будовою і властивостями органічних речовин

Фізика

Підручник

§ 18, 19, завдання 3,4 (ст. 129)

29

Вуглеводні. Метан. Гомологи метану

Сформувати поняття про вуглеводні; розглянути молекулярну, електронну й структурну формули метану; ознайомити учнів з особливостями будови насичених вуглеводнів; поглибити знання про поширення органічних сполук у природі на прикладі метану; формувати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між будовою і властивостями речовини; розвивати асоціативне, образне мислення, просторове уявлення, пізнавальну активність, творчі здібності учнів

Демонстрація. Кулестрижневі моделі молекул алканів

Лабораторний дослід № 6. Виготовлення моделей молекул вуглеводнів

Екологія, фізика

Підручник

§ 20, 22

30

Фізичні властивості гомологів метану

Розглянути фізичні властивості гомологів метану; установити залежність фізичних властивостей гомологів метану від їхньої молекулярної маси; розглянути поширеність гомологів метану в природі; розвивати вміння спостерігати, порівнювати та робити висновки

Демонстрація. Фізичні властивості алканів: розчинення парафіну та бензину у воді, що забарвлена калій перманганатом

Фізика, основи здоровя, екологія

Підручник

§ 22, завдання 2,5,7 ( ст. 155)

31

Хімічні властивості метану та його гомологів

Розглянути хімічні властивості та способи добування алканів; розвивати вміння складати рівняння хімічних реакцій, що відображають хімічні властивості та способи добування органічних речовин (алканів), уміння користуватися хімічними термінами; розвивати вміння аналізувати та робити висновки

Демонстрація. Добування метану з натрій етаноату

Математика

Підручник

§ 23 завдання 2,3,4 (ст. 161)

32

Ненасичені вуглеводні. Фізичні властивості етену та етину

Сформувати поняття про ненасичені вуглеводні та кратний подвійний зв’язок між атомами Карбону; ознайомити учнів зі складом, будовою та фізичними властивостями етену та етину; розглянути гомологію, ізомерію та номенклатуру ненасичених вуглеводнів; розвивати вміння аналізувати, порівнювати та робити висновки

Демонстрація. Моделі молекул етену та етину

Фізика

Підручник

§ 24,26, завдання 7,8 (ст. 170)

33

Хімічні властивості ненасичених вуглеводнів

Вивчити хімічні властивості ненасичених вуглеводнів на прикладі етену і етину, особливості перебігу реакцій приєднання (водню, галогенів, гідрогенгалогенів), повне та часткове окиснення сполук; розкрити механізм реакцій приєднання, показати, що цей тип реакцій є характерним для ненасичених вуглеводнів; розглянути якісну реакцію на ненасичені вуглеводні та способи їх добування; вдосконалювати вміння складати рівняння хімічних реакцій між органічними та неорганічними речовинами на прикладі етену і етину

Демонстрація. Добування етену й етину та вивчення їх відношення до розчину калій перманганату

Математика

Підручник

§ 24, 26 завдання 3,4,8 ( ст. 182)

34

Відношення об’ємів газів у хімічних реакціях. Обчислення об’ємних співвідношень газів за хімічними рівняннями

Ознайомити учнів із законом об’ємних співвідношень газів Гей-Люссака; навчити розв’язувати розрахункові задачі, застосовуючи вивчений закон; поглибити уявлення учнів про речовини в газоподібному агрегатному стані; удосконалювати вміння розв’язувати розрахункові задачі, якщо в реакції беруть участь або утворюються газоподібні речовини

Фізика, математика

Підручник

§ 21

35

Застосування вуглеводнів

Закріпити знання учнів про хімічні властивості та класифікацію вуглеводнів, ознайомити з природними джерелами вуглеводнів та їх застосуванням у господарській діяльності людини, впливом вуглеводнів і продуктів їх переробки на навколишнє середовище; розвивати спостережливість, уміння співвідносити знання, отримані в школі, з явищами в навколишній природі, робити логічні висновки; виробити елементи екологічного виховання та стереотипи поведінки в побуті й на виробництві, які сприяють зміцненню екологічної безпеки

Демонстрація. Зразки вуглеводнів

Екологія, біологія, фізика

Підручник

§ 24

36

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену

Ознайомити учнів із загальними поняттями хімії високомолекулярних сполук на прикладі поліетилену; показати переваги й недоліки окремих видів полімерів; розглянути властивості та застосування поліетилену; розглянути проблеми утилізації полімерних матеріалів; розвивати вміння досліджувати, спостерігати, робити висновки; виховувати екологічну культуру та бережливе ставлення до природи

Демонстрація. Вироби з поліетилену

Демонстрація. Відношення поліетилену до розчинів кислот, лугів та калій перманганату.

Лабораторний дослід № 7. Ознайомлення зі зразками виробів із поліетилену

Екологія, фізика

Підручник

§ 25, завдання 1,2,3

37

Метанол, етанол, гліцерол як представники спиртів

Сформувати уявлення про спирти як оксигеновмісні органічні сполуки; розкрити поняття функціональної групи; ознайомити учнів з гомологічним рядом спиртів та їхньою номенклатурою; розглянути фізичні властивості спиртів; розвивати вміння спостерігати та робити висновки

Демонстрація. Розчинність спиртів у воді

Біологія, основи здоровя

Підручник

§ 27, завдання 2,3,5 ( ст. 189)

38

Хімічні властивості спиртів

Вивчити хімічні властивості одноатомних і багатоатомних спиртів на прикладі етанолу, метанолу та гліцеролу; розкрити взаємозв’язок будови і властивостей речовин на прикладі одноатомних і багатоатомних спиртів; продовжити формування вмінь і навичок складання рівнянь хімічних реакцій, що характеризують властивості спиртів; розвивати в учнів уміння виділяти головне, істотне в досліджуваному матеріалі, порівнювати

Демонстрація. Хімічні властивості спиртів.

Лабораторний дослід № 8 . Досліди з гліцеролом: розчинність у воді, взаємодія з купрум(ІІ) гідроксидом

Математика

Підручник

§ 27

39

Застосування метанолу, етанолу, гліцеролу. Отруйність спиртів,
їхня згубна дія на організм людини

Розглянути основні галузі застосування спиртів, які зумовлені їхніми фізичними та хімічними властивостями; розкрити шкідливу фізіологічну дію спиртів на організм людини, схарактеризувати особливості фізіології підлітків, показати неприйнятність уживання алкоголю в підлітковому віці; звернути увагу на наслідки, до яких призводить уживання надмірної кількості алкогольних напоїв

Основи здоровя, біологія, фізика

Підручник

§ 28

40

Насичені одноосновні карбонові кислоти. Етанова кислота
як представник карбонових кислот. Склад молекули, електронна і структурна формули, фізичні властивості

Розглянути склад, будову та ізомерію карбонових кислот; навчити учнів складати структурні формули карбонових кислот та називати їх за систематичною номенклатурою; розглянути будову карбоксильної групи; ознайомити учнів із фізичними властивостями етанової кислоти та її гомологів; розвивати вміння порівнювати властивості речовин

Демонстрація. Зразки карбонових кислот

Фізика

Підручник

§ 29

41

Хімічні властивості етанової кислоти

Ознайомити учнів з властивостями одноосновних карбонових кислот на прикладі етанової кислоти; удосконалювати вміння застосовувати знання, отримані з курсу неорганічної хімії, для характеристики властивостей етанової кислоти, порівняти властивості неорганічних та органічних кислот; сформувати вміння записувати рівняння хімічних реакцій; розвивати вміння спостерігати, робити висновки, порівнювати

Демонстрація. Хімічні властивості етанової кислоти.

Лабораторний дослід № 9. Дія етанової кислоти на індикатори

Лабораторний дослід № 10. Взаємодія етанової кислоти з металами, лугами, солями

Математика

Підручник

§ 30

42

Практична робота № 4. Властивості етанової кислоти

Реалізація знань про властивості етанової кислоти в практичній діяльності учнів; формувати вміння застосовувати набуті знання на практиці, формулювати узагальнюючі висновки та оцінювати результати виконаних дій; розвивати навички проведення експерименту

Математика, фізика

Підручник

43

Поняття про вищі карбонові кислоти. Застосування етанової кислоти

Сформувати поняття про вищі карбонові кислоти; ознайомити учнів із насиченими й ненасиченими вищими карбоновими кислотами; розглянути зв’язок між властивостями етанової кислоти та її застосуванням, використовуючи знання про хімічні властивості карбонових кислот; розвивати вміння робити висновки

Фізика, екологія, біологія

Підручник

§ 30

44

Жири. Склад жирів, їх утворення

Сформувати уявлення про жири як естери, їх класифікацію, фізичні властивості; актуалізувати знання про жири з курсу біології; розвивати вміння спостерігати, визначати причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки

Демонстрація. Розчинність жирів у воді, спирті, бензині

Фізика, біологія

Підручник

§ 31,завдання 1,2 (ст. 213)

45

Гідроліз та гідрування жирів. Жири в природі. Біологічна роль жирів

Сформувати уявлення про властивості жирів на прикладі реакцій гідрування та гідролізу жирів; удосконалювати вміння учнів складати рівняння хімічних реакцій за участю жирів; повторити, систематизувати знання, одержані на уроках біології, з питання поширення жирів у природі та їхніх біологічних функцій

Фізика, біологія, екологія

Підручник

§ 31

46

Вуглеводи. Глюкоза як представник вуглеводів. Властивості глюкози. Поширення в природі

Сформувати уявлення про вуглеводи; ознайомити з класифікацією вуглеводів; вивчити склад і будову молекули глюкози, її поширення у природі, фізичні властивості; вивчити хімічні властивості глюкози, що зумовлені її двофункціональною будовою; розглянути спиртове бродіння як специфічну властивість глюкози, якісну реакцію на глюкозу; розвивати вміння аналізувати, робити висновки

Лабораторний дослід № 11. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом

Географія, екологія, фізика, біологія

Підручник

§ 32, завдання 2,3 (ст. 219)

47

Сахароза, її склад, властивості, поширення в природі.
Виробництво цукру

Ознайомити учнів з дисахаридами на прикладі сахарози, вивчити склад її молекули, поширення в природі, фізичні та хімічні властивості; розглянути загальну схему виробництва цукру

Екологія, фізика, біологія

Підручник

§ 32

48

Крохмаль і целюлоза як біополімери. Склад їхніх молекул,
властивості, поширення у природі

Ознайомити учнів зі складом та будовою крохмалю й целюлози, поглибити уявлення про полімери, розглянути властивості, якісну реакцію на крохмаль; розглянути взаємозв’язок між будовою і властивостями; сформувати навички виявляти крохмаль у розчинах та інших об’єктах; розвивати вміння аналізувати, робити висновки

Лабораторний дослід № 12. Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру).

Лабораторний дослід № 13. Взаємодія крохмалю з йодом

Фізика, біологія, екологія

Підручник

§ 33, завдання 1,3,8 (ст. 225)

49

Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль

Ознайомити учнів із застосуванням вуглеводів; розглянути біологічну роль вуглеводів та їхнє значення для життєдіяльності людини; розвивати вміння аналізувати та узагальнювати навчальну інформацію, робити висновки; створити умови для взаємодії учнів під час навчання

Фізика, біологія

Підручник

§ 33

50

Амінокислоти як складові частинки білків, функціональні групи
амінокислот. Аміноетанова кислота, будова молекули та фізичні властивості

Дати уявлення про нітрогеновмісні органічні сполуки на прикладі амінокислот; з’ясувати склад і хімічну будову аміноетанової кислоти як сполуки з подвійними властивостями; поглибити уявлення про функціональні групи на прикладі аміно- та карбоксильної груп; розглянути знаходження амінокислот у природі

Демонстрація. Ознайомлення зі зразками амінокислот

Фізика, біологія

Підручник

§ 34, завдання 5,6,8 ( ст. 230)

51

Амфотерні властивості амінокислот, утворення поліпептидів

Дати уявлення про нітрогеновмісні органічні сполуки на прикладі амінокислот; з’ясувати склад і хімічну будову аміноетанової кислоти як сполуки з подвійними властивостями; поглибити уявлення про функціональні групи на прикладі аміно- та карбоксильної груп; розглянути знаходження амінокислот у природі

Фізика

Підручник

§ 34

52

Білки: склад і будова. Біологічна роль білків

Сформувати знання про різноманітність органічних сполук на прикладі білків як природних полімерів, про мономери білків, про склад, хімічну будову, властивості й функції білків, їхню провідну роль у процесах життєдіяльності; навчити виконувати якісні реакції на білки; розвивати вміння аналізувати та робити висновки

Демонстрація. Розчинення й осадження білків.

Демонстрація. Денатурація білків

Лабораторний дослід № 14. Кольорові реакції білків

Фізика, біологія

Підручник

§ 35, завдання 4, 5 (ст. 239)

53

Нуклеїнові кислоти: склад і будова. Біологічна роль нуклеїнових
кислот

Сформувати знання учнів про будову біополімерів — нуклеїнових кислот — у зв’язку з їхніми біологічними функціями; визначити властивості нуклеїнових кислот; розвивати логічне мислення шляхом порівняння структури нуклеїнових кислот ДНК і PHК, виявлення їхніх подібних і відмінних ознак

Біологія, фізика

Підручник

§ 36

54

Природні й синтетичні органічні сполуки. Значення продуктів органічної хімії

Дати уявлення про природні, штучні та синтетичні речовини, їхні позитивні та негативні риси; ознайомити з основами органічного синтезу та деякими галузями застосування штучних та синтетичних речовин; продовжити формування знань про взаємозалежність будови, властивостей та застосування речовин; узагальнити причини різноманітності органічних речовин

Біологія, екологія,фізика

Підручник

§ 37, завдання 1,3, (ст. 248), підготуватися до практичної роботи

55

Практична робота № 5. Розв’язування експериментальних задач

Узагальнити та закріпити знання про вивчені класи органічних сполук; відпрацювати навички розв’язання теоретичних, експериментальних та розрахункових задач, які доводять генетичний взаємозв’язок між різними класами органічних речовин; продовжити формування знань про залежність властивостей речовин від їхньої будови; узагальнити причини різноманітності органічних речовин

Математика

Підручник

56

Узагальнення й систематизація знань з теми «Органічні сполуки»

Узагальнити та систематизувати знання з теми «Органічні сполуки»; закріпити навички складання назв та формул органічних сполук; закріпити вміння складання хімічних реакцій та розв’язування задач; розвивати вміння точно та логічно висловлювати власні думки, узагальнювати; виховувати науковий світогляд та вміння спілкуватись

Біологія, екологія, фізика, математика

Підручник

Підготуватися до контрольної роботи № 2

57

Контрольна робота № 2

Визначити рівень навчальних досягнень учнів за ІІ семестр; з’ясувати рівень засвоєння основних понять, термінів і правил

Математика

Підручник

Тема 4. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ХІМІЇ

58

Місце хімії серед наук про природу

Дати уявлення про місце хімії серед наук про природу; розкрити внесок хімії у формування наукової картини світу; показати взаємозв’язок між природничими науками; продовжити формувати вміння грамотно застосовувати знання з хімії у трудовій діяльності, спілкуванні з природою, побуті, використовуючи приклади з реального життя; продовжити формування в учнів діалектичного світогляду

Екологія

Підручник

§ 38

59

Значення хімічних процесів в атмосфері, гідросфері, літосфері,
біосфері

Розглянути суть хімічних процесів в атмосфері, гідросфері, літосфері та біосфері; пояснити вплив хімічних процесів на життя на планеті й на екологічний стан оточуючого середовища; розвивати кмітливість, уміння чітко й швидко формулювати свої думки, логічно мислити, застосовувати свої знання на практиці, працювати з додатковою літературою

Екологія, географія

Підручник

§ 39

60

Роль хімії в житті суспільства, у розв’язуванні глобальних проблем людства

Визначити роль хімії у створенні нових матеріалів і речовин, у розв’язанні сировинної та енергетичної проблем, у побуті й медицині; дослідити проблему охорони навколишнього середовища, дії токсичних речовин на живі організми; продовжити формувати в учнів навички роботи в малих групах; виховувати екологічну свідомість учнів

Екологія, географія

Підручник

§ 40

61

Розвиток хімічної науки і виробництва в Україні. Видатні вітчизняні вчені-хіміки

Розкрити значення хімічної промисловості як однієї з найважливіших галузей у світовому господарстві; визначити структуру та головне завдання хімічної промисловості як галузі науково-технічного прогресу; розвивати логічне мислення, уміння аналізувати різні джерела знань; сприяти формуванню світогляду, активної громадської позиції, свідомого ставлення до розвитку господарства країни

Географія, історія, екологія

Підручник

§ 40, підготуватися до практичної роботи по темі «Узагальнення знань з хімії»

62

Семінарське заняття «Екологічні проблеми сучасності

Узагальнити та систематизувати знання учнів про глобальні екологічні проблеми людства, її сутність; розвивати критичне мислення учнів, уміння узагальнювати численні факти; удосконалювати розвиток загальнонавчальних умінь (працювати над доповіддю, виступати з повідомленнями, вивчати додаткову літературу); розвивати відчуття відповідальності учнів за екологічну ситуацію у світі; виховувати колективізм, організованість

Екологія, географія

Підручник

Підготувала

Вчитель хімії

Бождан Ірина Володимирівна

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.