Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках»

КТП з хімії 9 клас

Хімія

Для кого: 9 Клас

09.09.2021

133

13

0

Опис документу:
Для кожного уроку запропоновано програмні очікувані результати навчально-пізнаваної діяльності з хімії 9 класу. Наскрізні змістові лінії відображені в уроках. Календарно-тематичне планування підійде для будь-якого підручника для загальноосвітніх навчальних закладів з хімії 9-го класу.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно- тематичне планування з хімії 9 ___ клас 70 год

Зміст (тема) уроку

Дата

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Д/завдання

Примітки


1

Повторення найважливіших питань

курсу хімії 8 класу (3 год.)

Вступний інструктаж з ТБ.

Склад і властивості основних класів неорганічних сполук.


наводить приклади назв і формул речовин, що належать до основних класів неорганічних сполук.

класифікує неорганічні сполуки;

порівнює склад і властивості неорганічних сполук різних класів;

характеризує хімічні властивості основних класів неорганічних сполук.


2


Хімічний зв'язок і будова речовини.порівнює властивості речовин атомної, молекулярної та йонної будови;

характеризує йонний і ковалентний хімічні зв'язки;3

Діагностичний контроль знань за курс 8 класу. Самостійна робота.


обґрунтовує залежність властивостей речовин від їхніх складу і будови.4

Тема 1.Розчини

Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини. Суспензії, емульсії, аерозолі.

Домашній експеримент 1. Виготовлення колоїдних розчинів (желе, кисіль тощо).


наводить приклади колоїдних та істинних розчинів, розчинників, суспензій, емульсій, аерозолів,

розрізняє компоненти розчину,

висловлює судження про значення розчинів у природі та житті людини;5

Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників.


пояснює утворення водневого зв’язку;
6

Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини.

Навчальний проект №3:«Виготовлення розчинів для надання домедичної допомоги»


розрізняє насичені й ненасичені розчини,


7

Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Розчинення як фізико-хімічний процес. Поняття про кристалогідрати.

Навчальний проект №2: «Вирощування кристалів солей.» Демонстрації 1.Теплові явища під час розчинення (розчинення амоній нітрату і безводного кальцій хлориду у воді).


наводить приклади кристалогідратів;

пояснює вплив різних чинників на розчинність речовин;

описує розчинення речовин у воді як фізико-хімічне явище;
8

Розв’язування розрахункових задач. Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.


обчислює масу, об’єм, кількість речовини за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

Громадянська відповідальність. Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток Розв’язування розрахункових задач за цією темою.
9

Розв’язування розрахункових задач. Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини (розчини кристалогідратів).


обчислює масу, об’єм, кількість речовини за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

Громадянська відповідальність. Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток Розв’язування розрахункових задач за цією темою.10

Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах.

Демонстрації 2.Дослідження речовин та їхніх водних розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлоридна кислота).


наводить приклади електролітів і неелектролітів,

пояснює суть процесу електролітичної дисоціації.

розрізняє катіони й аніони, електроліти й неелектроліти,

складає рівняння електролітичної дисоціації лугів, кислот, солей,

виявляє у розчині гідроксид-іони і йони Гідрогену;

Здоров’я і безпека Електроліти й неелектроліти11

Ступінь електролітичної дисоціації.

Сильні й слабкі електроліти.

Навчальний проект №1:«Електроліти в сучасних акумуляторах»


наводить приклади сильних і слабких електролітів,

розрізняє сильні й слабкі електроліти;

характеризує електроліти за ступенем дисоціації;
12

Поняття про рН розчину (без математичних розрахунків). Значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища.

Інструктаж з ТБ

Лабораторні досліди №1 «Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах»; №2 «Установлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів (натрій гідроксиду, хлоридної кислоти) за допомогою універсального індикатора»; №3«Дослідження рН харчової і косметичної продукції»


розрізняє рН лужного, кислого та нейтрального середовища;

визначає характер середовища за значенням рН;

використовує значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища.

оцінює важливість рН розчинів для визначення якості харчової, косметичної продукції тощо;

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Поняття про рН розчину.13

Захист навчальних проектів № 4:«Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості»; №5 «Дослідження впливу кислотності й лужності ґрунтів на розвиток рослин»; №6 «Дослідження рН атмосферних опадів та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі»; №7 «Дослідження природних об’єктів в якості кислотно-основних індикаторів»; №8 «Дослідження рН середовища мінеральних вод України»


оцінює важливість рН розчинів для визначення якості харчової, косметичної продукції тощо;
14

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій.

Інструктаж з ТБ.

Лабораторні досліди №4 «Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду»; №5 «Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються виділенням газу»; №6 «Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням води»

Демонстрації 3.Реакції обміну між електролітами у водних розчинах.


складає рівняння реакцій обміну в повній та скороченій йонній формах;

проводить реакції між розчинами електролітів з урахуванням умов їх перебігу;

обґрунтовує перебіг реакцій між електролітами у водних розчинах;

15

Інструктаж з ТБ.

Практична робота №1: «Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах»


розв’язує експериментальні задачі, обираючи й обґрунтовуючи спосіб розв’язання

висловлює судження про роль експерименту в науці.
16

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій.

Демонстрація 3 .Реакції обміну між електролітами у водних розчинах.


описує виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену;
17

Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену. Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій.

Інструктаж з ТБ

Лабораторні досліди №7 « Виявлення хлорид-іонів у розчині.»; №8 «Виявлення сульфат-іонів у розчині.»;

9 «Виявлення карбонат-іонів у розчині.»


описує якісну реакцію на хлорид-іони;

складає рівняння якісних реакцій на хлорид-іони в молекулярній та йонній формах;

проводить якісні реакції на карбонат-, сульфат- хлорид-іони;

висловлює судження про застосування знань щодо виявлення деяких йонів;

Екологічна безпека і сталий розвиток Застосування якісних реакцій.18

Інструктаж з ТБ

Практична робота №2:

«Розв’язування експериментальних задач»


розв’язує експериментальні задачі, обираючи й обґрунтовуючи спосіб розв’язання

висловлює судження про роль експерименту в науці.
19

Самостійна робота «Розчини»

20

Тема 2. Хімічні реакції

Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

Демонстрації Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну


знає і розуміє суть понять: хімічна реакція,

наводить приклади основних типів хімічних реакцій;

розрізняє реакції сполучення, заміщення, обміну, розкладу;

класифікує реакції за різними ознаками;

характеризує сполучення, розкладу, заміщення, обміну;21

Ступінь окиснення.

Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.


знає і розуміє суть понять: ступінь окиснення;

визначає ступені окиснення елементів у сполуках за їхніми формулами;

розрізняє валентність і ступінь окиснення елемента;

складає хімічні формули бінарних сполук за ступенями окиснення елементів;22

Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.


знає і розуміє суть понять: окисник, відновник, процеси окиснення і відновлення

наводить приклади відновників і окисників

розрізняє окисно-відновні та реакції без зміни ступеня окиснення; окисники і відновники;

складає рівняння найпростіших окисно-відновних реакцій на основі електронного балансу,

класифікує реакції за різними ознаками;

характеризує процеси окиснення, відновлення,

обґрунтовує процеси окиснення й відновлення з погляду електронної будови атомів;23

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.


знає і розуміє суть понять: окисник, відновник, процеси окиснення і відновлення

складає рівняння найпростіших окисно-відновних реакцій на основі електронного балансу,

характеризує процеси окиснення, відновлення,

обґрунтовує процеси окиснення й відновлення з погляду електронної будови атомів;24

Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.


характеризує роль окисно-відновних процесів у довкіллі;

висловлює судження про значення хімічних реакцій та знань про них у природі, промисловості, побуті;

Громадянська відповідальність Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.25

Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння.

Демонстрації Реакції екзо- та ендотермічні реакції.


знає і розуміє тепловий ефект реакції,

розрізняє екзо- та ендотермічні,

складає термохімічні рівняння

класифікує реакції за різними ознаками.

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність Екзотермічні та ендотермічні реакції.26

Захист навчальних проектів

9 «Ендотермічні реакції на службі людині»;

10 «Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих організмів»


дотримується правил використання побутових хімікатів.

27

Оборотні й необоротні реакції.


розрізняє оборотні й необоротні реакції;

складає рівняння оборотних і необоротних реакцій;

класифікує реакції за різними ознаками;

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність Оборотні й необоротні реакції.28

Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників.

Інструктаж з ТБ.

Лабораторний дослід №10 «Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою.»

Демонстрації Залежність швидкості реакцій металів (цинк, магній, залізо) з хлоридною кислотою від активності металу.


знає і розуміє суть понять: швидкість хімічної реакції;

характеризує вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій;

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність Швидкість хімічної реакції.29

Інструктаж з ТБ.

Практична робота №3 «Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій»


розв’язує експериментальні задачі, обираючи й обґрунтовуючи спосіб розв’язання

висловлює судження про роль експерименту в науці.30

Контрольна робота №1

31

Аналіз контрольної роботи.

Класифікація хімічних реакцій

32

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки

Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними). Елементи-органогени.

Демонстрації Моделі молекул вуглеводнів (у тому числі 3D-проектування).


знає і розуміє поділ органічних речовин за якісним складом на вуглеводні, оксигеновмісні та нітрогеновмісні сполуки;

називає елементи-органогени,

порівнює: органічні й неорганічні речовини,

обґрунтовує роль органічних сполук у живій природі;

висловлює судження щодо значення органічних речовин у суспільному господарстві, побуті, харчуванні, охороні здоров’я тощо;33

Повторний інструктаж з ТБ на ІІ семестр Вуглеводні

Метан як представник насичених вуглеводнів.

Демонстрації Моделі молекул вуглеводнів (у тому числі 3D-проектування).


називає найважливіші органічні сполуки (метан і перші десять його гомологів)

складає молекулярні й структурні формули метану

розрізняє за складом метан,

характеризує склад метану34

Гомологія. Гомологи метану (перші десять), їхні молекулярні і структурні формули та назви.


знає і розуміє суть понять гомолог, гомологія;

наводить приклади гомологів метану;

складає молекулярні й структурні формули метану та перших десяти його гомологів,

порівнює: склад гомологів метану,

характеризує склад метану і його гомологів,35

Гомологія. Гомологи метану (перші десять), їхні молекулярні і структурні формули та назви.


знає і розуміє суть понять гомолог, гомологія;

наводить приклади гомологів метану;

складає молекулярні й структурні формули метану та перших десяти його гомологів,

порівнює: склад гомологів метану,

характеризує склад метану і його гомологів,36

Фізичні та хімічні властивості: реакція заміщення для метану.


пояснює реакції заміщення для метану,

складає рівняння реакцій горіння метану, заміщення для метану (хлорування),

характеризує склад, фізичні властивості метану і його гомологів,37

Розв'язування розрахункових задач

«Обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями»


розв’язує розрахункові задачі на обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями та інших раніше вивчених типів на прикладі органічних сполук

Громадянська відповідальність. Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток Розв’язування розрахункових задач за цією темою38

Розв’язування задач

«Обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями»


розв’язує розрахункові задачі на обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями та інших раніше вивчених типів на прикладі органічних сполук

Громадянська відповідальність. Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток Розв’язування розрахункових задач за цією темою39

Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів. Молекулярні і структурні формули. Фізичні властивості.


називає етен, етин,

складає молекулярні й структурні формули етену, етину,

розрізняє за складом етен, етин,

порівнює: насичені й ненасичені вуглеводні;

характеризує склад, фізичні властивості етену, етину,40

Реакція приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування).


пояснює реакції приєднання для етену й етину;

складає рівняння реакцій горіння етену й етину, приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування)41

Горіння вуглеводнів.

Демонстрації Горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння.


пояснює реакції горіння органічних речовин,

складає рівняння реакцій горіння метану, етену й етину,

дотримується правил безпечного поводження з горючими речовинами, побутовими хімікатами.42

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену.

Захист навчального проекту №11 «Використання полімерів: еколого-економічний аспект.»

Демонстрації 8. Ознайомлення зі зразками виробів із поліетилену Виявлення властивостей поліетилену: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів.


наводить приклади природних і синтетичних речовин,

складає загальну схему полімеризації етену;

розрізняє за складом поліетилен

характеризує склад, фізичні властивості поліетилену;

Підприємливість і фінансова грамотність Застосування органічних речовин.

Підприємливість і фінансова грамотність Поняття про полімери.43

Поширення вуглеводнів у природі.

Природний газ, нафта, кам’яне вугілля – природні джерела вуглеводнів. Перегонка нафти. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля. Застосування вуглеводнів.

Захист проекту №12 «Альтернативні джерела енергії»


називає основні продукти перегонки нафти;

пояснює суть процесу перегонки нафти.

усвідомлює значення вуглеводневої сировини в енергетиці; необхідність збереження довкілля для майбутніх поколінь

Підприємливість і фінансова грамотність Переробка нафти.

Екологічна безпека і сталий розвиток Вуглеводнева сировина й охорона довкілля.44

Самостійна робота «Вуглеводні»

45

Оксигеновмісні органічні речовини.

Поняття про спирти, карбонові кислоти, жири, вуглеводи. Метанол, етанол, гліцерол: молекулярні і структурні формули, фізичні властивості.


називає метанол, етанол, гліцерол,

наводить приклади спиртів,

складає молекулярні й структурні формули метанолу, етанолу, гліцеролу

розрізняє за складом метанол, етанол, гліцерол,

характеризує склад, фізичні властивості етанолу46

Горіння етанолу.складає рівняння реакцій горіння метанолу, етанолу,

дотримується правил безпечного поводження з горючими речовинами, побутовими хімікатами47

Отруйність метанолу й етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини.


дотримується правил безпечного поводження з горючими речовинами, побутовими хімікатами.

усвідомлює значення моральну та соціальну відповідальність за насідки вживання алкогольних напоїв;

оцінює згубну дію алкоголю на здоров’я;

Громадянська відповідальність Отруйність метанолу й етанолу. Здоров’я і безпека Згубна дія алкоголю на організм людини.48

Гліцерол. Якісна реакція на гліцерол.

Інструктаж з ТБ

Лабораторний дослід №11

«Взаємодія гліцеролу з купрум (ІІ) гідроксидом»


розрізняє за складом гліцерол,

характеризує склад, фізичні властивості гліцеролу,

визначає дослідним шляхом гліцерол

Екологічна безпека і сталий розвиток Застосування якісних реакцій.49

Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.


називає етанова кислота,

наводить приклади карбонових кислот,

складає молекулярні й структурні формули етанової кислоти;

розрізняє за складом етанову кислоту

характеризує склад, фізичні властивості етанової кислоти50

Хімічні властивості етанової кислоти: електролітична дисоціація, дія на індикатори, взаємодія з металами, лугами, солями.

Демонстрації

9. Дія етанової кислоти на індикатори.

10. Взаємодія етанової кислоти з металами, лугами.


пояснює деякі хімічні властивості етанової кислоти;

складає рівняння реакцій етанової кислоти (електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями);

визначає дослідним шляхом етанову кислоту,51

Застосування етанової кислоти.

Захист проекту №13 «Екотрофологія – наука про екологічно безпечне харчування»


висловлює судження щодо значення органічних речовин у суспільному господарстві, побуті, харчуванні, охороні здоров’я тощо;

Підприємливість і фінансова грамотність Застосування органічних речовин.


52

Інструктаж з ТБ

Практична робота №4 «Властивості етанової кислоти»


пояснює деякі хімічні властивості етанової кислоти;

складає рівняння реакцій етанової кислоти (електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями);

визначає дослідним шляхом етанову кислоту53

Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова. Мило, його склад, мийна дія.

Захист проекту №14 «Виготовлення мила з мильної основи.» Домашній експеримент 2. Порівняння мийної дії мила та прального порошку вітчизняного виробника.


називає стеаринова, пальмітинова, олеїнова,

наводить приклади карбонових кислот,

розрізняє за складом вищі карбонові кислоти,

розрізняє за складом мило,
54

Жири.

Склад жирів, фізичні властивості. Природні й гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів.


наводить приклади жирів,

розрізняє за складом природні й гідрогенізовані, тваринні й рослинні, тверді й рідкі жири,

природні і штучні жири;

характеризує склад, фізичні властивості жирів55

Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі.


називає глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза,

наводить приклади вуглеводів

складає молекулярні формули глюкози, сахарози, крохмалю, целюлози;

розрізняє за складом глюкозу, сахарозу, крохмаль, целюлозу,

характеризує склад, фізичні властивості глюкози, сахарози, крохмалю, целюлози56

Крохмаль і целюлоза – природні полімери.

Якісні реакції на глюкозу і крохмаль.

Інструктаж з ТБ

Лабораторні досліди

12 «Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом»;

13 «Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру)»;

14 «Взаємодія крохмалю з йодом»

Домашній експеримент 3. Виявлення крохмалю в харчових продуктах.


порівнює: крохмаль і целюлозу

визначає дослідним шляхом глюкозу, крохмаль

Екологічна безпека і сталий розвиток Застосування якісних реакцій.57

Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль.

Захист навчальних проектів

15 « Дослідження хімічного складу їжі»;

16 «Хімічний склад жувальних гумок»;

17 «Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною»


висловлює судження щодо значення органічних речовин у суспільному господарстві, побуті, харчуванні, охороні здоров’я тощо;

Підприємливість і фінансова грамотність Застосування органічних речовин.
58

Нітрогеновмісні органічні речовини

Поняття про амінокислоти.


називає аміноетанова кислоти,

складає молекулярні й структурні формули аміноетанової кислоти;59

Білки як біологічні полімери. Денатурація білків. Біологічна роль амінокислот і білків.


розрізняє за складом білки,

характеризує склад, фізичні властивості білків,
60

Значення природних і синтетичних органічних сполук. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів.

Захист навчальних проектів №18 «Друге життя паперу.»;

19 «Джерела органічного забруднення території громади (мікрорайону)»


усвідомлює значення природних і синтетичних органічних сполук; необхідність збереження довкілля для майбутніх поколінь;

висловлює судження щодо захисту довкілля від стійких органічних забруднювачів.

оцінює вплив продуктів синтетичної хімії на навколишнє середовище в разі неправильного використання їх;

Здоров’я і безпека Безпечне поводження з речовинами.

Підприємливість і фінансова грамотність Застосування органічних речовин.61

Інструктаж з ТБ

Практична робота №5 «Виявлення органічних сполук у харчових продуктах.»


висловлює судження щодо значення органічних речовин у суспільному господарстві, побуті, харчуванні, охороні здоров’я тощо;

Здоров’я і безпека Безпечне поводження з речовинами.

Підприємливість і фінансова грамотність Застосування органічних речовин.62

Контрольна робота №2


розрізняє за складом метан, етен, етин, метанол, етанол, гліцерол, етанову кислоту, вищі карбонові кислоти, глюкозу, сахарозу, крохмаль, целюлозу, мило, природні й гідрогенізовані, тваринні й рослинні, тверді й рідкі жири, білки, поліетилен, природні і штучні жири;63

Тема 4. Роль хімії в житті суспільства Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення.

64

Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.

Захист навчальних проектів №21 «Екологічна ситуація в моїй місцевості: відчуваю, думаю, дію.»; №22 «Анкетування учнів навчального закладу щодо їхньої участі у розв’язуванні екологічних проблем місцевості.»
65

Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства; №23 «Дослідження достовірності реклами з погляду хімії.»
66

Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені – творці хімічної науки. Представлення результатів навчального проекту №20 «Видатні вітчизняні хіміки як учені й особистості.»
67


Повторення

Розв'язування розрахункових задач.
68

Повторення

Складання рівнянь окисно-відновних та йонних реакцій.
69

Повторення

Генетичний зв'язок між класами неорганічних та органічних сполук.
70

Підсумковий урокВідображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.