КТП з хімії 8 клас

Хімія

Для кого: 8 Клас

09.09.2021

89

8

0

Опис документу:
КАлендарно-тематичне планування з хімії 8 класу. Для кожного уроку вказані основні програмні вимоги: очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності з урахуванням знаннєвого, діяльнісного та ціннісного компонентів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з хімії 8____ клас 70 год

Зміст (тема) уроку

Дата


Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Д/завдання

Примітка


1

ВСТУП

Вступний інструктаж з БЖД

Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакції розкладу, сполучення.


називає хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи;2

Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакції розкладу, сполучення.


наводить приклади формул і назв простих (метали і неметали) і складних (оксидів, основ, кислот) речовин; рівнянь реакцій: добування кисню з гідроген пероксиду і води; кисню з воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, залізом, міддю, метаном, гідроген сульфідом, води з кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфор(V) оксидом, карбон(ІV) оксидом; реакцій розкладу і сполучення.3

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині.


обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою, масову частку елемента в складній речовині.4

Діагностичний контроль знань за курс 7 класу. Самостійна робота


критично ставиться до власних знань і умінь із хімії.5

КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ
Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Стала Авогадро.

Демонстрації

6. Зразки речовин кількістю речовини 1 моль (або однакової кількості речовини).


називає одиницю вимірювання кількості речовини, сталу Авогадро;

пояснює сутність фізичної величини кількість речовини.
6

Молярна маса.

Розвязування розрахункових задач «Обчислення молярної маси речовини»


установлює взаємозв'язок між фізичними величинами (масою, молярною масою, кількістю речовини);

обчислює молярну масу, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання; Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність Розв’язування розрахункових задач за даною темою.7

Молярна маса.

Розвязування розрахункових задач «Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою»


обчислює молярну масу, масу і кількість речовини; обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність Розв’язування розрахункових задач за даною темою.8

Розвязування розрахункових задач «Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі»


установлює взаємозв'язок між фізичними величинами (масою, молярною масою, кількістю речовини);

обчислює число частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі; обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність Розв’язування розрахункових задач за даною темою.9

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів. Розвязування розрахункових задач «Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов»


називає молярний об’єм газів за нормальних умов; сталу Авогадро

установлює взаємозв'язок між фізичними величинами (об’ємом, молярним об’ємом, кількістю речовини);

обчислює число частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі; об’єм даної маси або кількості речовини газу за нормальних умов; обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність Розв’язування розрахункових задач за даною темою.10

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів. Розвязування розрахункових задач «Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов»


установлює взаємозв'язок між фізичними величинами (об’ємом, молярним об’ємом, кількістю речовини);

обчислює число частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі; об’єм даної маси або кількості речовини газу за нормальних умов; обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність Розв’язування розрахункових задач за даною темою.11

Відносна густина газів.

Розвязування розрахункових задач «Обчислення з використанням відносної густини газів»


обчислює відносну густину газу за іншим газом, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність Розв’язування розрахункових задач за даною темою.12

Відносна густина газів.

Розвязування розрахункових задач «Обчислення з використанням відносної густини газів»


обчислює відносну густину газу за іншим газом, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність Розв’язування розрахункових задач за даною темою.13

Самостійна робота з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами».


робить висновки щодо значущості математичних знань для розв’язування хімічних задач.
14

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК
Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура.


класифікує неорганічні сполуки за класами;

називає оксиди, основи, кислоти, амфотерні гідроксиди, середні солі за сучасною науковою українською номенклатурою;

наводить приклади оснόвних, кислотних і амфотерних оксидів, оксигеновмісних і безоксигенових, одно-, дво-, триосновних кислот, розчинних і нерозчинних основ, амфотерних гідроксидів, середніх солей.

розрізняє несолетворні й солетворні (кислотні, основні, амфотерні) оксиди, розчинні й нерозчинні основи, кислоти за складом (оксигеновмісні, безоксигенові) та основністю (одно-, дво-, триосновні), середні солі;

складає хімічні формули оксидів, основ, амфотерних гідроксидів (Алюмінію, Цинку), кислот, середніх солей;

використовує сучасну українську номенклатуру основних класів неорганічних сполук;15

ОКСИДИ.

Фізичні властивості оксидів.

Поширеність у природі та використання оксидів. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Демонстрації 7. Зразки оксидів.


називає оксиди,

наводить приклади оснόвних, кислотних і амфотерних оксидів,

описує поширеність представників основних класів неорганічних сполук у природі;

характеризує поняття фізичні властивості оксидів; оцінює значення найважливіших представників основних класів неорганічних сполук;

висловлює судження про значення хімічного експерименту як способу набуття нових знань; вплив речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини; вплив діяльності людини на стан довкілля й охорону від забруднень.

Громадянська відповідальність Використання оксидів. Вплив на довкілля. Екологічна безпека і сталий розвиток Поширеність у природі та використання оксидів. Вплив на довкілля.16

Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.

Демонстрації

8. Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою.


характеризує поняття хімічні властивості оксидів; називає оксиди, за сучасною науковою українською номенклатурою;

наводить приклади оснόвних, кислотних і амфотерних оксидів,

розрізняє несолетворні й солетворні (кислотні, основні, амфотерні) оксиди,

складає хімічні формули оксидів, рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів;

порівнює за хімічними властивостями основні, кислотні та амфотерні оксиди, характеризує поняття амфотерності, фізичні та хімічні властивості оксидів.

Здоров’я і безпека Заходи безпеки під час роботи з кислотами і лугами.

Екологічна безпека і сталий розвиток Безпечне поводження з речовинами.17

Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.18

КИСЛОТИ

Фізичні властивості кислот.

Поширеність у природі та використання кислот. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Демонстрації 9. Зразки кислот.


називає кислоти за сучасною науковою українською номенклатурою;

наводить приклади оксигеновмісних і безоксигенових, одно-, дво-, триосновних кислот;

розрізняє кислоти за складом (оксигеновмісні, безоксигенові) та основністю (одно-, дво-, триосновні);

описує поширеність представників основних класів неорганічних сполук у природі;

складає хімічні формули кислот;

оцінює значення найважливіших представників основних класів неорганічних сполук;

висловлює судження про вплив речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини; вплив діяльності людини на стан довкілля й охорону від забруднень.

Громадянська відповідальність Використання кислот. Вплив на довкілля.

Екологічна безпека і сталий розвиток Поширеність у природі та використання оксидів, кислот. Вплив на довкілля.19

Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Реакція нейтралізації. Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.

Інструктаж з ТБ

Лабораторний дослід №3 «Взаємодія хлоридної кислоти з металами»

Демонстрації 10. Хімічні властивості кислот.


називає кислоти за сучасною науковою українською номенклатурою;

наводить приклади оксигеновмісних і безоксигенових, одно-, дво-, триосновних кислот;

розрізняє кислоти за складом (оксигеновмісні, безоксигенові) та основністю (одно-, дво-, триосновні); реакції заміщення, обміну, нейтралізації;

складає хімічні формули кислот; рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості кислот;

характеризує поняття хімічні властивості кислот;

використовує сучасну українську номенклатуру основних класів неорганічних сполук; таблицю розчинності кислот для складання рівнянь хімічних реакцій; індикатори для виявлення кислот;

прогнозує перебіг хімічних реакцій кислот з металами, використовуючи ряд активності металів;

планує експеримент, проводить його, описує спостереження, робить висновки;

дотримується запобіжних заходів під час роботи з кислотами і лугами

розв’язує експериментальні задачі, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання.

Здоров’я і безпека Заходи безпеки під час роботи з кислотами і лугами.

Екологічна безпека і сталий розвиток Безпечне поводження з речовинами.20

Розв’язування задач «Розрахунки за хімічними рівняннями»


складає хімічні формули оксидів, кислот; рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів; кислот;

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність Розв’язування розрахункових задач за даною темою.21

Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Реакція нейтралізації. Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.

Домашній експеримент

1. Дія на сік буряка чи червоноголової капусти лимонного соку, оцту, розчину харчової соди, мильного розчину.

Демонстрації

15. Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей.


називає кислоти за сучасною науковою українською номенклатурою;

наводить приклади оксигеновмісних і безоксигенових, одно-, дво-, триосновних кислот;

розрізняє кислоти за складом (оксигеновмісні, безоксигенові) та основністю (одно-, дво-, триосновні); реакції заміщення, обміну, нейтралізації;

складає хімічні формули кислот; рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості кислот;

характеризує поняття хімічні властивості кислот;

використовує сучасну українську номенклатуру основних класів неорганічних сполук; таблицю розчинності кислот для складання рівнянь хімічних реакцій; індикатори для виявлення кислот;

прогнозує перебіг хімічних реакцій кислот з металами, використовуючи ряд активності металів;

Здоров’я і безпека Заходи безпеки під час роботи з кислотами і лугами.

Екологічна безпека і сталий розвиток Безпечне поводження з речовинами.22

Розрахункові задачі: «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»


обчислює за рівняннями хімічних реакцій масу, кількість речовини та об’єм газу (н. у.) за відомою масою, кількістю речовини, об’єму одного з реагентів чи продуктів реакції, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність Розв’язування розрахункових задач за даною темою.23

Розрахункові задачі: «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»


обчислює за рівняннями хімічних реакцій масу, кількість речовини та об’єм газу (н. у.) за відомою масою, кількістю речовини, об’єму одного з реагентів чи продуктів реакції, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність Розв’язування розрахункових задач за даною темою.24

ОСНОВИ

Фізичні властивості основ.

Поширеність у природі та використання основ. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Демонстрації 11.  Зразки основ.


називає основи за сучасною науковою українською номенклатурою;

наводить приклади розчинних і нерозчинних основ.

розрізняє розчинні й нерозчинні основи,

описує поширеність представників основних класів неорганічних сполук у природі;

складає хімічні формули основ,

характеризує поняття фізичні властивості основ,

оцінює значення найважливіших представників основних класів неорганічних сполук;

висловлює судження про значення хімічного експерименту як способу набуття нових знань; вплив речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини; вплив діяльності людини на стан довкілля й охорону від забруднень.

Громадянська відповідальність Використання основ. Вплив на довкілля.

Екологічна безпека і сталий розвиток Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ. Вплив на довкілля.25

Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Заходи безпеки під час роботи з лугами.

Інструктаж з ТБ

Лабораторний дослід №2 «Взаємодія лугів з кислотами в розчині»

Демонстрації 12. Хімічні властивості лугів.


називає основи за сучасною науковою українською номенклатурою;

наводить приклади розчинних і нерозчинних основ

розрізняє розчинні й нерозчинні основи; реакції обміну, нейтралізації;

порівнює за хімічними властивостями луги і нерозчинні основи;

складає хімічні формули основ, рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості лугів, нерозчинних основ,

характеризує поняття хімічні властивості основ;

установлює генетичні зв’язки між простими і складними речовинами, основними класами неорганічних сполук;

використовує сучасну українську номенклатуру основних класів неорганічних сполук; таблицю розчинності основ для складання рівнянь хімічних реакцій; індикатори для виявлення лугів;

планує експеримент, проводить його, описує спостереження, робить висновки;

дотримується запобіжних заходів під час роботи з лугами

розв’язує експериментальні задачі, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання.

висловлює судження про значення хімічного експерименту як способу набуття нових знань; вплив речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини; вплив діяльності людини на стан довкілля й охорону від забруднень.

Здоров’я і безпека Заходи безпеки під час роботи з кислотами і лугами.

Екологічна безпека і сталий розвиток Безпечне поводження з речовинами.26

Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання.

Демонстрації 13. Добування і хімічні властивості нерозчинних основ.
27

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні).

Демонстрації

14. Доведення амфотерності цинк гідроксиду.  


називає амфотерні гідроксиди за сучасною науковою українською номенклатурою;

наводить приклади амфотерних гідроксидів

складає хімічні формули амфотерних гідроксидів (Алюмінію, Цинку); рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості амфотерних гідроксидів;

характеризує поняття амфотерності, фізичні та хімічні властивості амфотерних гідроксидів;

установлює генетичні зв’язки між простими і складними речовинами, основними класами неорганічних сполук;

використовує сучасну українську номенклатуру основних класів неорганічних сполук;

Екологічна безпека і сталий розвиток Безпечне поводження з речовинами.28

Контрольна робота № 1


оцінює значення найважливіших представників основних класів неорганічних сполук;

обчислює за рівняннями хімічних реакцій масу, кількість речовини та об’єм газу (н. у.) за відомою масою, кількістю речовини, об’єму одного з реагентів чи продуктів реакції, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

висловлює судження про значення хімічного експерименту як способу набуття нових знань; вплив речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини; вплив діяльності людини на стан довкілля й охорону від забруднень.29

СОЛІ

Фізичні властивості середніх солей.

Поширеність у природі та використання середніх солей. Вплив на довкілля і здоров’я людини.називає середні солі за сучасною науковою українською номенклатурою;

наводить приклади середніх солей.

розрізняє середні солі;

описує поширеність представників основних класів неорганічних сполук у природі;

складає хімічні формули середніх солей; характеризує поняття фізичні властивості солей;

використовує сучасну українську номенклатуру основних класів неорганічних сполук;

оцінює значення найважливіших представників основних класів неорганічних сполук;

висловлює судження про значення хімічного експерименту як способу набуття нових знань; вплив речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини; вплив діяльності людини на стан довкілля й охорону від забруднень.

Громадянська відповідальність Використання середніх солей. Вплив на довкілля.

Екологічна безпека і сталий розвиток Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх солей. Вплив на довкілля.30

Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями.

Демонстрації 17. Хімічні властивості солей.

Інструктаж з ТБ

Лабораторні досліди №4 «Взаємодія металів із солями у водному розчині»; №5 «Взаємодія солей з лугами у водному розчині.»; №6 «Реакція обміну між солями в розчині.» Демонстрації 15. Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей. 16. Зразки солей.


складає хімічні формули середніх солей; рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості середніх солей;

характеризує поняття хімічні властивості солей;

використовує сучасну українську номенклатуру основних класів неорганічних сполук; таблицю розчинності кислот, основ та солей для складання рівнянь хімічних реакцій;

планує експеримент, проводить його, описує спостереження, робить висновки;

прогнозує перебіг хімічних реакцій солей і кислот з металами, використовуючи ряд активності металів;

дотримується запобіжних заходів під час роботи з кислотами і лугами

розв’язує експериментальні задачі, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання.

оцінює значення найважливіших представників основних класів неорганічних сполук;

висловлює судження про значення хімічного експерименту як способу набуття нових знань; вплив речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини; вплив діяльності людини на стан довкілля й охорону від забруднень.

Екологічна безпека і сталий розвиток Безпечне поводження з речовинами.31

-

32

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

Інструктаж з ТБ

Лабораторний дослід №7 «Розв’язування експериментальної задачі на прикладі реакції обміну»

Демонстрації 18. Взаємодія кальцій оксиду з водою, дослідження добутого розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу в розчин, що утворився.


називає оксиди, основи, кислоти, амфотерні гідроксиди, середні солі за сучасною науковою українською номенклатурою;

наводить приклади оснόвних, кислотних і амфотерних оксидів, оксигеновмісних і безоксигенових, одно-, дво-, триосновних кислот, розчинних і нерозчинних основ, амфотерних гідроксидів, середніх солей.

розрізняє несолетворні й солетворні (кислотні, основні, амфотерні) оксиди, розчинні й нерозчинні основи, кислоти за складом (оксигеновмісні, безоксигенові) та основністю (одно-, дво-, триосновні), середні солі; реакції заміщення, обміну, нейтралізації;

складає хімічні формули оксидів, основ, амфотерних гідроксидів (Алюмінію, Цинку), кислот, середніх солей; рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів; кислот, лугів, нерозчинних основ, амфотерних гідроксидів, середніх солей;

використовує сучасну українську номенклатуру основних класів неорганічних сполук; таблицю розчинності кислот, основ та солей для складання рівнянь хімічних реакцій; індикатори для виявлення

кислот і лугів;

обґрунтовує залежність між складом, властивостями та застосуванням неорганічних речовин;

оцінює значення найважливіших представників основних класів неорганічних сполук;

планує експеримент, проводить його, описує спостереження, робить висновки;

прогнозує перебіг хімічних реакцій солей і кислот з металами, використовуючи ряд активності металів;

дотримується запобіжних заходів під час роботи з кислотами і лугами

розв’язує експериментальні задачі, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання.33

Інструктаж з Техніки Безпеки на ІІ семестр

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.


називає оксиди, основи, кислоти, амфотерні гідроксиди, середні солі за сучасною науковою українською номенклатурою;

наводить приклади оснόвних, кислотних і амфотерних оксидів, оксигеновмісних і безоксигенових, одно-, дво-, триосновних кислот, розчинних і нерозчинних основ, амфотерних гідроксидів, середніх солей.

розрізняє несолетворні й солетворні (кислотні, основні, амфотерні) оксиди, розчинні й нерозчинні основи, кислоти за складом (оксигеновмісні, безоксигенові) та основністю (одно-, дво-, триосновні), середні солі; реакції заміщення, обміну, нейтралізації;

складає хімічні формули оксидів, основ, амфотерних гідроксидів (Алюмінію, Цинку), кислот, середніх солей; рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів; кислот, лугів, нерозчинних основ, амфотерних гідроксидів, середніх солей;

використовує сучасну українську номенклатуру основних класів неорганічних сполук; таблицю розчинності кислот, основ та солей для складання рівнянь хімічних реакцій; індикатори для виявлення

кислот і лугів;

обґрунтовує залежність між складом, властивостями та застосуванням неорганічних речовин;

оцінює значення найважливіших представників основних класів неорганічних сполук;34

Інструктаж з ТБ

Практична робота : «Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук.»


установлює генетичні зв’язки між простими і складними речовинами, основними класами неорганічних сполук;

планує експеримент, проводить його, описує спостереження, робить висновки;

прогнозує перебіг хімічних реакцій солей і кислот з металами, використовуючи ряд активності металів;

дотримується запобіжних заходів під час роботи з кислотами і лугами

розв’язує експериментальні задачі, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання.

обґрунтовує залежність між складом, властивостями та застосуванням неорганічних речовин

Екологічна безпека і сталий розвиток Безпечне поводження з речовинами.35

Інструктаж з ТБ

Практична робота: «Розв’язування експериментальних задач.»


установлює генетичні зв’язки між простими і складними речовинами, основними класами неорганічних сполук;

планує експеримент, проводить його, описує спостереження, робить висновки;

прогнозує перебіг хімічних реакцій солей і кислот з металами, використовуючи ряд активності металів;

дотримується запобіжних заходів під час роботи з кислотами і лугами

розв’язує експериментальні задачі, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання.

обґрунтовує залежність між складом, властивостями та застосуванням неорганічних речовин

Екологічна безпека і сталий розвиток Безпечне поводження з речовинами.36

Розрахункові задачі: «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій»

Захист проектів №7 «Неорганічні речовини – представники основних класів у будівництві й побуті.»;


обчислює за рівняннями хімічних реакцій масу, кількість речовини та об’єм газу (н. у.) за відомою масою, кількістю речовини, об’єму одного з реагентів чи продуктів реакції, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

обґрунтовує залежність між складом, властивостями та застосуванням неорганічних речовин;

оцінює значення найважливіших представників основних класів неорганічних сполук;

висловлює судження про значення хімічного експерименту як способу набуття нових знань; вплив речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини; вплив діяльності людини на стан довкілля й охорону від забруднень.

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність Розв’язування розрахункових задач за даною темою.37

Розрахункові задачі: «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

Захист проектів №8 «Хімічний склад і використання мінералів.»; №9 «Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини.»


обчислює за рівняннями хімічних реакцій масу, кількість речовини та об’єм газу (н. у.) за відомою масою, кількістю речовини, об’єму одного з реагентів чи продуктів реакції, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

обґрунтовує залежність між складом, властивостями та застосуванням неорганічних речовин;

оцінює значення найважливіших представників основних класів неорганічних сполук;

висловлює судження про значення хімічного експерименту як способу набуття нових знань; вплив речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини; вплив діяльності людини на стан довкілля й охорону від забруднень. Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність Розв’язування розрахункових задач за даною темою.38

Розрахункові задачі: «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій»


обчислює за рівняннями хімічних реакцій масу, кількість речовини та об’єм газу (н. у.) за відомою масою, кількістю речовини, об’єму одного з реагентів чи продуктів реакції, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

обґрунтовує залежність між складом, властивостями та застосуванням неорганічних речовин;

оцінює значення найважливіших представників основних класів неорганічних сполук;

висловлює судження про значення хімічного експерименту як способу набуття нових знань; вплив речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини; вплив діяльності людини на стан довкілля й охорону від забруднень.

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність Розв’язування розрахункових задач за даною темою.39

Розрахункові задачі: «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій»

Самостійна робота


обчислює за рівняннями хімічних реакцій масу, кількість речовини та об’єм газу (н. у.) за відомою масою, кількістю речовини, об’єму одного з реагентів чи продуктів реакції, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

обґрунтовує залежність між складом, властивостями та застосуванням неорганічних речовин;

оцінює значення найважливіших представників основних класів неорганічних сполук;

висловлює судження про значення хімічного експерименту як способу набуття нових знань; вплив речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини; вплив діяльності людини на стан довкілля й охорону від забруднень.

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність Розв’язування розрахункових задач за даною темою.40

Розрахункові задачі: «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій» (комбіновані задачі)


обчислює за рівняннями хімічних реакцій масу, кількість речовини та об’єм газу (н. у.) за відомою масою, кількістю речовини, об’єму одного з реагентів чи продуктів реакції, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

обґрунтовує залежність між складом, властивостями та застосуванням неорганічних речовин;

оцінює значення найважливіших представників основних класів неорганічних сполук;

висловлює судження про значення хімічного експерименту як способу набуття нових знань; вплив речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини; вплив діяльності людини на стан довкілля й охорону від забруднень.

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність Розв’язування розрахункових задач за даною темою.41

Розрахункові задачі: «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій» (комбіновані задачі)


обчислює за рівняннями хімічних реакцій масу, кількість речовини та об’єм газу (н. у.) за відомою масою, кількістю речовини, об’єму одного з реагентів чи продуктів реакції, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

обґрунтовує залежність між складом, властивостями та застосуванням неорганічних речовин;

оцінює значення найважливіших представників основних класів неорганічних сполук;

висловлює судження про значення хімічного експерименту як способу набуття нових знань; вплив речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини; вплив діяльності людини на стан довкілля й охорону від забруднень.

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність Розв’язування розрахункових задач за даною темою.42

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН ТА ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА

Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів.

Навчальний проект №1 «Із історії відкриття періодичної системи хімічних елементів.»


розрізняє періоди (великі й малі), головні (А) та побічні (Б) підгрупи періодичної системи; металічні та неметалічні елементи;

використовує інформацію, закладену в періодичній системі, для класифікації елементів (металічний або неметалічний), та визначення їхньої валентності, класифікації простих речовин (метал або неметал). усвідомлює значення прийому класифікації в науці;43

Періодична система хімічних елементів, її структура.

Навчальний проект №2 «Форми Періодичної системи хімічних елементів.»

Демонстрації

  1. Періодична система хімічних елементів (довга і коротка форми).


пояснює залежність характеру елементів та властивостей їхніх сполук від електронної будови атомів;

характеризує зміни металічних і неметалічних властивостей елементів; структуру періодичної системи (періоди: великі й малі, групи й підгрупи (А і Б);

аналізує інформацію, закладену в періодичній системі, та використовує її для характеристики хімічного елемента;44

Поняття про лужні, інертні елементи, галогени. Навчальний проект

3 «Хімічні елементи в літературних творах.»;

4 «Цікаві історичні факти з відкриття і походження назв хімічних елементів.»


наводить приклади лужних, інертних елементів, галогенів.

аналізує інформацію, закладену в періодичній системі, та використовує її для характеристики хімічного елемента;45

Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число.

Демонстрації

2.Моделі атомів (віртуальні 3D).


розрізняє атомне ядро, електрони, протони, нейтрони;

характеризує склад атомних ядер (кількість протонів і нейтронів)46

Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів 1-20. Стан електронів у атомі. Поняття про радіус атома. Демонстрації 3. Форми електронних орбіталей (віртуальні 3D).


характеризує зміни радіусів атомів у періодах і підгрупах,

47

Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20. Демонстрації 3. Форми електронних орбіталей (віртуальні 3D).


пояснює періодичність зміни властивостей хімічних елементів (№ 1–20);

характеризує розподіл електронів (за енергетичними рівнями та підрівнями) в атомах перших 20 хімічних елементів;
48

Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20.


записує: електронні та графічні електронні формули атомів 20 хімічних елементів;
49

Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20.
50

Періодичний закон Д. І. Менделєєва (сучасне формулювання).


формулює: періодичний закон;

обґрунтовує фізичну сутність періодичного закону;51

Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.


характеризує хімічний елемент (№ 1–20) за його положенням у періодичній системі,52

Розв’язування задач на знаходження хімічного елемента


аналізує інформацію, закладену в періодичній системі, та використовує її для характеристики хімічного елемента;53

Значення періодичного закону


оцінює значення періодичного закону як одного із фундаментальних законів природи. Підприємливість і фінансова грамотність Значення періодичного закону54

Самостійна робота з теми «Будова атома. Періодичний закон та періодична система хімічних елементів»

55

Природа хімічного зв’язку.

Електронегативність атомів хімічних елементів.

Інструктаж з ТБ

Лабораторний дослід №1 «Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови»

Демонстрації 4.Моделі кристалічних ґраток різних типів.

5.Зразки речовин атомної, молекулярної та йонної будови.


складає електронні формули молекул;

використовує поняття електронегативності для характеристики хімічних зв'язків.

обґрунтовує природу хімічних зв'язків;

56

Ковалентний зв'язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронні формули молекул.

Інструктаж з ТБ.

Лабораторний дослід №1 «Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови»


називає види хімічного зв’язку,

наводить приклади сполук із ковалентним (полярним і неполярним) та йонним хімічними зв’язками; характеризує особливості ковалентного зв’язків; визначає вид хімічного зв’язку в типових випадках, полярність ковалентного зв'язку;

обґрунтовує природу хімічних зв'язків;57

Ковалентний зв'язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронні формули молекул.


пояснює утворення ковалентного (полярного і неполярного) зв'язків

визначає вид хімічного зв’язку в типових випадках, полярність ковалентного зв'язку;

обґрунтовує природу хімічних зв'язків;58

Йони. Йонний зв’язок, його утворення.

Інструктаж з ТБ Лабораторний дослід №1 «Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.»


пояснює утворення йонного зв'язків;

характеризує особливості йонного зв’язків,

59

Йони. Йонний зв’язок, його утворення.


пояснює утворення йонного зв'язків.

обґрунтовує природу хімічних зв'язків;60

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.

Демонстрації

  1. Моделі кристалічних ґраток різних типів.

  2. Зразки речовин атомної, молекулярної та йонної будови.


називає типи кристалічних ґраток;

наводить приклади сполук із атомними, молекулярними та йонними кристалічними ґратками; характеризує особливості кристалічної будови речовин з різними видами хімічного зв'язку;

робить висновки про тип кристалічних ґраток речовин на основі виду хімічного зв’язку в них. Підприємливість і фінансова грамотність. Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток Атомні, молекулярні та йонні кристали.61

Інструктаж з ТБ

Практична робота «Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток (наприклад: цукру, кухонної солі, графіту)»


прогнозує фізичні властивості та практичне використання речовин залежно від виду хімічного зв'язку і типу кристалічних ґраток;

обґрунтовує фізичні властивості речовин залежно від типів кристалічних ґраток;

планує експеримент, проводить його, описує спостереження, робить висновки;

прогнозує перебіг хімічних реакцій солей і кислот з металами, використовуючи ряд активності металів;

дотримується запобіжних заходів під час роботи з кислотами і лугами

розв’язує експериментальні задачі, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання.

Екологічна безпека і сталий розвиток Безпечне поводження з речовинами.62

Захист навчальних проектів №5 «Використання кристалів у техніці»; №6 «Кристали: краса і користь»


висловлює судження про значення кристалів у техніці та косметології; вплив речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини; вплив діяльності людини на стан довкілля й охорону від забруднень.63

Розрахункові задачі: «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій»


обчислює за рівняннями хімічних реакцій масу, кількість речовини та об’єм газу (н. у.) за відомою масою, кількістю речовини, об’єму одного з реагентів чи продуктів реакції, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність Розв’язування розрахункових задач за даною темою.64

Розрахункові задачі: «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій» (комбіновані задачі)


обчислює за рівняннями хімічних реакцій масу, кількість речовини та об’єм газу (н. у.) за відомою масою, кількістю речовини, об’єму одного з реагентів чи продуктів реакції, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність Розв’язування розрахункових задач за даною темою.65

Розрахункові задачі: «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій» (комбіновані задачі)


обчислює за рівняннями хімічних реакцій масу, кількість речовини та об’єм газу (н. у.) за відомою масою, кількістю речовини, об’єму одного з реагентів чи продуктів реакції, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність Розв’язування розрахункових задач за даною темою.66

Контрольна робота №2

67

ПОВТОРЕННЯ.

Періодичний закон та періодична система. Ковалентний та йонний зв'язки, їх утворення


аналізує інформацію, закладену в періодичній системі, та використовує її для характеристики хімічного елемента;68

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук


обґрунтовує залежність між складом, властивостями та застосуванням неорганічних речовин;

оцінює значення найважливіших представників основних класів неорганічних сполук;69

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук


обґрунтовує залежність між складом, властивостями та застосуванням неорганічних речовин;

оцінює значення найважливіших представників основних класів неорганічних сполук;70

Розрахункові задачі №10: «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій»


обчислює за рівняннями хімічних реакцій масу, кількість речовини та об’єм газу (н. у.) за відомою масою, кількістю речовини, об’єму одного з реагентів чи продуктів реакції, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність Розв’язування розрахункових задач за даною темою.
Орієнтовні об’єкти екскурсій. Краєзнавчий і мінералогічний музеї.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.