і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ: «Металічні та неметалічні елементи».

Перегляд
матеріалу
Отримати код

8 КЛАС хімія

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ: «Металічні та неметалічні елементи».

Варіант 1.

І рівень.

 1. Укажіть формулу натрієвої селітри:

A) NaNO2 Б) NH4NO2 В) NH4NO3 Г) NaNO3

2. Укажіть сіль сульфатної кислоти:

А) Zn(NO3)2 Б) FeCl3 В) CaCO3 Г) CrSO4

3. Укажіть молярну масу AgNO3:

А) 166 г/моль Б) 170 г/моль В) 171 г/моль Г) 174 г/моль

4. Укажіть метал, який зустрічається в природі у вільному стані?

А) магній Б) барій В) цинк Г) золото

5. Укажіть протонні числа Натрію і Алюмінію:

А) 11, 27 Б) 11, 13 В) 23, 27 Г) 23, 13

6. Укажіть загальні формули кальцій гідроксиду і алюміній гідроксиду:

А) Е(ОН)2, ЕОН Б) ЕОН, Е(ОН)3 В) Е(ОН)3, Е(ОН)2 Г) Е(ОН)2, Е(ОН)3

ІІ рівень.

7. Укажіть продукти термічного розкладу калій нітрату:

А) К2O, NO Б) К2O, NO2 В) К, NO2, О2 Г) KNO2, О2

8. Укажіть речовини, необхідні для отримання магній карбонату:

А) Мg, СO Б) Мg, СO2 В) МgО, СO Г) МgО, СO2

9. Укажіть речовини, взаємодія між якими відбувається згідно зі скороченим йонним рівняням Ba2+ + SO42- = BaSO4:

А) BaCO3, К2SO4 Б) BaCO3, МgSO4

В) BaCO3, Н2SO4 Г) BaCl2, Н2SO4

10. Укажіть до якого типу належить реакція 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3:

А) розкладу Б) заміщення В) обміну Г) сполучення

11. Укажіть електронну формулу Алюмінію:

А) 1s22s22p63s2 Б) 1s22s22p63s23p3

В) 1s22s22p63s23p2 Г) 1s22s22p63s23p1

12. Укажіть послідовність збільшення ступеня окиснення металічного елемента:

А) Na3Р Б) МоО3 В) Сr2O3 Г) Mg2Si

ІІІ рівень.

13. Установіть відповідність між формулами реагентів і назвами продуктів реакцій:

1). Н2СO3 + Na2O → А) кисла сіль + вода

2). NO2 + H2O + O2 Б) середня сіль + вода

3). SO2 + KOH → В) кисла сіль

4). CO2 + CaО → Г) кислота

Д) середня сіль

14. Напишіть рівняння хімічних реакцій у молекулярній, повній і скороченій іонній формах між сульфатною кислотою і:

А) залізом, Б) купрум (ІІ) оксидом, В) калій гідроксидом, Г) барій карбонатом

15. Складіть електронний баланс для реакції між натрієм і водою. Укажіть процес окиснення і відновлення, окисник і відновник.

IV рівень.

16. Напишіть рівняння хімічних реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

S → SO2 → SO3Н2SO4 Na2SO4 → BaSO4

17. Задача

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ: «Металічні та неметалічні елементи».

Варіант 2.

І рівень.

 1. Укажіть формулу барій нітрату:

A) ВаSO4 Б) Ва(ОН)2 В) ВаCl2 Г) Вa(NO3)2

2. Укажіть сіль карбонатної кислоти:

А) Al4C3 Б) Nа2SO3 В) К2SO4 Г) Nа2CO3

3. Укажіть молярну масу ZnSO4:

А) 160 г/моль Б) 161 г/моль В) 164 г/моль Г) 169 г/моль

4. Укажіть у даному переліку найм’якіший метал?

А) цинк Б) алюміній В) золото Г) натрій

5. Укажіть протонне число хімічного елемента, атом якого має на зовнішньому енергетичному рівні 2 електрони:

А) 3 Б) 7 В) 11 Г) 20

6. Укажіть металічний елемент, атом якого має найбільший радіус:

А) Мg Б) Sr В) Ва Г) Са

ІІ рівень.

7. Укажіть продукти термічного розкладу купрум (ІІ) нітрату:

А) Cu(NO2)2, O2 Б) CuO, NO2 В) CuO, NO2, О2 Г) Cu, NO2, О2

8. Укажіть речовини, необхідні для отримання калій нітрату:

А) K, N2O5 Б) K2O, NO В) K2O, NO2 Г) K2O, HNO3

9. Укажіть речовини, взаємодія між якими відбувається згідно зі скороченим йонним рівняням Ca2+ + CO32- = CaCO3:

А) CaCO3, H2O Б) CaCl2, CO2

В) Ca(NO3)2, CO Г) CaCl2, Na2CO3

10. Укажіть до якого типу належить реакція 2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O:

А) розкладу Б) заміщення В) обміну Г) сполучення

11. Укажіть електронну формулу йона Калію К+:

А) 1s22s22p63s23p6 Б) 1s22s22p63s23p64s1

В) 1s22s22p63s23p64s2 Г) 1s22s22p63s2

12. Укажіть послідовність збільшення ступеня окиснення металічного елемента:

А) V2O5 Б) K3N В) ZnCl2 Г) Al2S3

ІІІ рівень.

13. Установіть відповідність між формулами реагентів і назвами продуктів реакцій:

1). Н2O + CO2 А) кисла сіль

2). SO3 + BaO Б) середня сіль

3). HNO3 + KOH → В) кисла сіль + вода

4). Na2SO3 + NaOH → Г) кислота

Д) середня сіль + вода

14. Напишіть рівняння хімічних реакцій у молекулярній, повній і скороченій іонній формах між нітратною кислотою і:

А) ферум (ІІІ) оксидом, Б) цинк гідроксидом, В) калій карбонатом, Г) амоніаком

15. Складіть електронний баланс для реакції між кальцієм і хлоридною кислотою. Укажіть процес окиснення і відновлення, окисник і відновник.

IV рівень.

16. Напишіть рівняння хімічних реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

Al → Al2O3 → Al2(SO4)3Al(OH)3 Al2O3 → Al(NO3)3

17. Задача

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ: «Металічні та неметалічні елементи».

Варіант 3.

І рівень.

 1. Укажіть формулу магній нітрату:

A) МgCO3 Б) МgSO3 В) МgSO4 Г) Мg(NO3)2

2. Укажіть сіль сульфатної кислоти:

А) МgCO3 Б) ZnSO4 В) CuCl2 Г) K2SiO3

3. Укажіть молярну масу Na2CO3:

А) 150 г/моль Б) 154 г/моль В) 158 г/моль Г) 106 г/моль

4. Укажіть метал, що належить до кольорових:

А) марганець Б) мідь В) хром Г) залізо

5. Укажіть число електронів в атомі Феруму:

А) 25 Б) 26 В) 56 Г) 30

6. Укажіть загальні формули ферум (ІІІ) оксиду і натрій гідроксиду:

А) Е2О, Е(ОН)3 Б) Е2О, ЕОН В) ЕО, Е(ОН)2 Г) Е2О3, ЕОН

ІІ рівень.

7. Укажіть продукти термічного розкладу цинк нітрату:

А) Zn(NO2)2, О2 Б) ZnО, NO, О2 В) ZnО, NO2, Г) ZnО, NO2, О2

8. Укажіть речовини, необхідні для отримання сульфатної кислоти:

А) SO2, H2O Б) SO2, НCl В) K2SO3, H2O Г) SO3, H2O

9. Укажіть речовини, взаємодія між якими відбувається згідно зі скороченим йонним рівняням 2Н+ + СO32- = Н2О + СО2:

А) НCl, СaCO3 Б) H2SO4, МgCO3

В) НNO3, BaCO3, Г) HCl, Na2CO3

10. Укажіть до якого типу належить реакція CaCO3 + H2O + CO2 = Ca(HCO3)2:

А) розкладу Б) заміщення В) обміну Г) сполучення

11. Укажіть електронну формулу атома Феруму:

А) 1s22s22p63s23p63d34s2 Б) 1s22s22p63s23p63d44s2

В) 1s22s22p63s23p63d54s2 Г) 1s22s22p63s23p63d64s2

12. Укажіть послідовність збільшення ступеня окиснення металічного елемента:

А) BaS Б) CrО3 В) Al2O3 Г) LiCl

ІІІ рівень.

13. Установіть відповідність між формулами реагентів і назвами продуктів реакцій:

1). НNO3 + Fe2O3 А) кислота

2). SO3 + NaOH → Б) кисла сіль + вода

3). SO2 + Na2O → В) середня сіль

4). SO3 + H2O → Г) середня сіль + вода

Д) кисла сіль

14. Напишіть рівняння хімічних реакцій у молекулярній, повній і скороченій іонній формах між карбонатною кислотою і:

А) калієм, Б) натрій гідроксидом, В) барій оксидом, Г) кальцій гідроксидом

15. Складіть електронний баланс для реакції між магнієм і сульфатною кислотою. Укажіть процес окиснення і відновлення, окисник і відновник.

IV рівень.

16. Напишіть рівняння хімічних реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

С → СO → СO2 → СаСO3 Ca(HCO3)2 → СаСO3

17. Задача

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ: «Металічні та неметалічні елементи».

Варіант 4.

І рівень.

 1. Укажіть формулу кальцієвої селітри:

A) СаСO3 Б) Са(НСО3)2 В) СаCl2 Г) Сa(NO3)2

2. Укажіть сіль хлоридної кислоти:

А) Mg3P2 Б) Cа3(PO4)2 В) КPO3 Г) ZnCl2

3. Укажіть молярну масу KNO3:

А) 101 г/моль Б) 151 г/моль В) 152 г/моль Г) 154 г/моль

4. Укажіть елемент, який має найбільшу відносну атомну масу?

А) Хром Б) Ванадій В) Кальцій Г) Натрій

5. Укажіть протонне число хімічного елемента, атом якого має на зовнішньому енергетичному рівні 1 електрон:

А) 12 Б) 20 В) 11 Г) 38

6. Укажіть метал, який має найменшу густину:

А) літій Б) ртуть В) молібден Г) марганець

ІІ рівень.

7. Укажіть продукти термічного розкладу барій карбонату:

А) Ва, СO2, O2 Б) ВаО, СO В) Ва, СO, O2 Г) ВаО, СO2

8. Укажіть речовини, необхідні для отримання барій сульфату:

А) ВаО, SO2 Б) Ba(OH)2, H2SO4 В) Ba, H2SO3 Г) BaO, H2SO3

9. Укажіть речовини, взаємодія між якими відбувається згідно зі скороченим йонним рівняням H+ + OH- = H2O:

А) AgNO3, HCl Б) HNO3, Cu(OH)2

В) H2SiO3, KOH Г) BaO, H2SO3

10. Укажіть до якого типу належить реакція CaCO3 = CaO + CO2:

А) розкладу Б) заміщення В) обміну Г) сполучення

11. Укажіть електронну формулу йона Кальцію Са2+:

А) 1s22s22p63s2 Б) 1s22s22p63s23p64s2

В) 1s22s22p63s23p6 Г) 1s22s22p63s23p64s1

12. Укажіть послідовність збільшення ступеня окиснення металічного елемента:

А) CaF2 Б) FeN В) Cu2S Г) WO3

ІІІ рівень.

13. Установіть відповідність між формулами реагентів і назвами продуктів реакцій:

1). Н2SO4 + KOH → А) кисла сіль

2). HNO3 + Cu(OH)2 Б) кислота

3). SO3 + K2O В) середня сіль + вода

4). CO2 + NaOH → Г) середня сіль

Д) кисла сіль + вода

14. Напишіть рівняння хімічних реакцій у молекулярній, повній і скороченій іонній формах між cульфатною кислотою і:

А) ферум (ІІ) гідроксидом, Б) амоніаком, В) магній оксидом, Г) алюмінієм

15. Складіть електронний баланс для реакції між барієм і сіркою. Укажіть процес окиснення і відновлення, окисник і відновник.

IV рівень.

16. Напишіть рівняння хімічних реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

Al → AlCl3 → Al(NO3)3Al2O3 AlCl3Al(OH)3

17. Задача

 1. Крейда, основна складова якої СаСО3 масою 5,5 г з масовою часткою домішок 9 % прожарили. Знайди об’єм вуглекислого газу (н.у.), що утворився.

 1. Крейда, основна складова якої СаСО3 масою 5,5 г з масовою часткою домішок 9 % прожарили. Знайди об’єм вуглекислого газу (н.у.), що утворився.

 1. При взаємодії лужного металу масою 4,25 г з водою виділилось 0,56 л газу. Встанови цей метал.

 1. При взаємодії лужного металу масою 4,25 г з водою виділилось 0,56 л газу. Встанови цей метал.

 1. Знайди масу сірки, що утворюється при пропусканні сірководню об’ємом 13,44 л (н.у.) крізь йодну воду І2.

 1. Знайди масу сірки, що утворюється при пропусканні сірководню об’ємом 13,44 л (н.у.) крізь йодну воду І2.

 1. Обчисли масу солі, що утворюється при взаємодії алюмінію масою 10,8 г з сіркою масою 32 г.

 1. Обчисли масу солі, що утворюється при взаємодії алюмінію масою 10,8 г з сіркою масою 32 г.

 1. Який об’єм газу (н.у.) добутий в результаті взаємодії калій сульфіту масою 15,8 г та сульфатної кислоти масою 4,9 г.

 1. Який об’єм газу (н.у.) добутий в результаті взаємодії калій сульфіту масою 15,8 г та сульфатної кислоти масою 4,9 г.

 1. Відомо, що в кістках міститься 58% кальцій ортофосфату. Обчисли масу Фосфору, який міститься у кістках масою 10 кг.

 1. Відомо, що в кістках міститься 58% кальцій ортофосфату. Обчисли масу Фосфору, який міститься у кістках масою 10 кг.

 1. Який об’єм (н.у.) займе газ нітроген (І) оксиду, якщо маса зрідженого 1 кг.

 1. Який об’єм (н.у.) займе газ нітроген (І) оксиду, якщо маса зрідженого 1 кг.

 1. При взаємодії лужноземельного металу масою 4 г з водою виділився газ об’ємом 2,24 л. встанови метал.

 1. При взаємодії лужноземельного металу масою 4 г з водою виділився газ об’ємом 2,24 л. встанови метал.

 1. Молярна маса вищого оксиду хімічного елемента із зарядом катіона +1 становить 94 г/моль. Визнач цей елемент та охарактеризуй його за положенням у періодичній системі.

 1. Молярна маса вищого оксиду хімічного елемента із зарядом катіона +1 становить 94 г/моль. Визнач цей елемент та охарактеризуй його за положенням у періодичній системі.

 1. Молярна маса гідроксиду хімічного елементу із зарядом катіону +2 становить 171 г/моль. Визнач цей елемент та охарактеризуй його за положенням у періодичній системі.

 1. Молярна маса гідроксиду хімічного елементу із зарядом катіону +2 становить 171 г/моль. Визнач цей елемент та охарактеризуй його за положенням у періодичній системі.

 1. Крейда, основна складова якої СаСО3 масою 5,5 г з масовою часткою домішок 9 % прожарили. Знайди об’єм вуглекислого газу (н.у.), що утворився.

 1. При взаємодії лужного металу масою 4,25 г з водою виділилось 0,56 л газу. Встанови цей метал.

 1. Знайди масу сірки, що утворюється при пропусканні сірководню об’ємом 13,44 л (н.у.) крізь йодну воду І2.

 1. Обчисли масу солі, що утворюється при взаємодії алюмінію масою 10,8 г з сіркою масою 32 г.

 1. Який об’єм газу (н.у.) добутий в результаті взаємодії калій сульфіту масою 15,8 г та сульфатної кислоти масою 4,9 г.

 1. Відомо, що в кістках міститься 58% кальцій ортофосфату. Обчисли масу Фосфору, який міститься у кістках масою 10 кг.

 1. Який об’єм (н.у.) займе газ нітроген (І) оксиду, якщо маса зрідженого 1 кг.

 1. При взаємодії лужноземельного металу масою 4 г з водою виділився газ об’ємом 2,24 л. встанови метал.

 1. Молярна маса вищого оксиду хімічного елемента із зарядом катіона +1 становить 94 г/моль. Визнач цей елемент та охарактеризуй його за положенням у періодичній системі.

 1. Молярна маса гідроксиду хімічного елементу із зарядом катіону +2 становить 171 г/моль. Визнач цей елемент та охарактеризуй його за положенням у періодичній системі.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Різнорівнева контрольна робота
 • Додано
  28.02.2018
 • Розділ
  Хімія
 • Клас
  8 Клас
 • Тип
  Тест
 • Переглядів
  272
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  2
 • Номер матеріала
  BP470986
 • Вподобань
  0
Курс:«Селф-коучинг (самонаставництво) як технологія професійного розвитку педагога Нової української школи»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь