Контрольна робота 9 клас ( екстернат)

Хімія

Для кого: 9 Клас

02.06.2021

86

4

0

Опис документу:
Шановні колеги! Пропоную вам контрольну роботу для перевірки навчальних досягнень учнів, які навчаються за екстернатною формою ( рівень - базова середня освіта). Дана робота охоплює матеріал як неорганічної так і органічної хімії.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Контрольна робота з хімії (екстернат)

9 клас

1. Розчин, який здатний розсіювати світло, називається

А. суспензія В. колоїдний розчин

Б. емульсія Г. іcтинний розчин

  1. Серед наведених прикладів вкажіть емульсію

А. туман Б. оцет Г. майонез Д. молоко

3. Розчинність газів із підвищенням тиску

А. збільшується Б. зменшується В. залишається без змін

4. Ступінь електролітичної дисоціації для сильних електролітів:

А. ˃30%; Б. = 30%; В. ˂ 2%; Г. ˃ 2%, ˂ 30%.

5. З наведеного переліку речовин виберіть речовини - неелектроліти

А. NaOH Б. SO2 В. O2 Г. K2SO3

6. Якісною реакцією на бромід-іон є речовина

А. калій хлорид Б. магній сульфат

В. нітратна кислота Г. арґентум нітрат

7. З утворенням катіона Fe2+ дисоціює у розчинах речовина

А. Fe2(SO4)3 Б. Fe(OH)2 В. Fe(NO3)2 Г. FeCl3

8. Які речовини реагують між собою у водному розчині

А. Na2CO3+HCL Б. K2SO4 +NaNO3

В. HCl+KNO3 Г. NaOH+BaCL2

9. Осадити Карбонат - аніони з розчину натрій карбонату можна за допомогою водного розчину

А. калій хлориду Б. кальцій хлориду В. етанової кислоти Г. нітратної кислоти

10. Мідний купорос масою 25 г розчинили у воді масою 175 г. Визначити масову частку Купрум (ІІ) сульфату в добутому розчині

А. 10% Б. 8% В. 16% Г. 25%.

11. Унаслідок реакції заміщення утворюється

А. дві складні речовини Б. одна складна речовина

В. проста і складна речовина Г. декілька простих і складних речовин

12. Ступінь окиснення Хлору в сполуці KClO3 дорівнює

А. +7 Б. +2 В. +6 Г. +5

13. Укажіть схему окисно-відновної реакції

А. MnSO4 + Na2S → MnS + Na2SO4

Б. Cr2O3 + Na2CO3 → NaCrO2 + CO2

В. Na2SO3 + H2SO4 → NaHSO4 + SO2 + H2O

Г. Cr2(SO4)3 + MnO2 + H2O → H2CrO4 + MnSO4

14. Речовина, що приєднує електрони в окисно-відновній реакції, називається

А. відновником Б . ізотопом В. окисником Г. приймачем

15. Основним способом переробки нафти є

А. відстоювання Б. фракційна перегонка

В. фільтрування Г. випарювання

16. Крекінг – це процес -

А. приєднання водню до молекули вуглеводню

Б. відщеплення водню від молекули вуглеводню

В. розщеплення вищих вуглеводнів на низькомолекулярні вуглеводні

17. Парниковий ефект посилюється, якщо в повітрі

А. зменшується концентрація Карбон (IV) оксиду Б. збільшується вміст озону

В. зменшується вміст озону Г. збільшується концентрація Карбон (IV) оксиду

18. До невідновних джерел енергії відносять

А. вугілля, нафту, природний газ, торф, сланці

Б. енергію води, Сонця, Землі, вітру

В. енергію води, вітру, природний газ, торф

Г. енергію Сонця, Землі, нафту, сланці

19. До природних джерел забруднення навколишнього середовища відносять

А. дію бактерій, стихійні лиха, пилові бурі, вулкани, землетруси

Б. енергетику, транспорт, сільське господарство, комунально – побутові стоки

В. стихійні лиха, сільське господарство, транспорт, пилові бурі

Г. вулкани, землетруси, пилові бурі, енергетику, зсуви, сельові потоки

20. Речовини, що мають подібну будову та властивості, але відрізняються за складом молекули на групу – СН2, називають

А. ізомерами Б. гомологами

В. радикалами Г. аналогами

21. Під час спалювання органічної речовини утворюються

А. СО і Н2О Б. СО2 і Н2 В. С і Н2О Г. СО2 і Н2О

22. Укажіть загальну формулу гомологів метану

А. СnH2n+2 Б. СnH2n-2 В. СnH2n+1 Г. СnH2n

23. Часто, для отримання необхідної консистенції сметани, недобросовісні виробники вдаються до хитрощів. Юний хімік вирішив перевірити наявність цього нетипового компоненту в придбаному молочному продукті. Для цього він додав краплю спиртового розчину йоду до невеличкої порції сметани. Спостерігалась поява синьо-фіолетової плями. Про наявність якої речовини вказує дана реакція?

А. гліцину Б. фруктози В. крохмалю Г. гліцеролу

24. Укажіть вуглевод, який є найважливішою складовою клітинної стінки рослинних клітин

А. цукри Б. крохмаль В. целюлоза Г. вуглекислий газ Д. вода

25. Автором теорії будови органічних речовин являється

А. В.В. Марковніков Б. М. В. Ломоносов В. М. М. Зінін Г. О. М. Бутлеров

26. Укажіть якісний реактив на білок

А. бромна вода Б. Купрум(II) гідроксид в надлишку лугу

В. аміачний розчин Аргентум оксиду Г. розчин калій перманганату

27. Біополімером являється

А. фруктоза Б. білок В. эфір Г. пентан Д. етанол

28. Дайте назву речовині формула якої  СН3 – СН – СН2 – СН3

/

СН3

А. пентан          Б. 2-метилбутан        В. 2-метилпентан    Г. метилбутан

29. Амінокислотице речовини, у молекулах яких одночасно містяться функціональні групи

А. аміно- й гідроксильна Б. карбоксильна й гідроксильна

В. аміно- й карбоксильна Г. аміно- й карбонільна

30. Який негативний вплив на організм має етиловий спирт

А. не впливає на організм людини Б. впливає на печінку і ЦНС

В. може викликати рак легень Г. спричиняє інфаркт міокарда

31. Розташуйте електроліти за порядком збільшення кількості утворених йонів

А. барій сульфід Б. алюміній хлорид

В. літій сульфат Г. хром (ІІІ) сульфат

32.Установіть відповідність між схемами окисно-відновних реакцій і електронно-йонними рівняннями процесу відновлення

Окисно-відновна реакція Процес відновлення

1. H2 + O2 → H2O А. 2H+1 + 2ē → H20

2. Fe + HClFeCl2 + H2 Б. Cl20 + 2ē →2Cl-1

3. FeCl2 + Cl2FeCl3 В. H20 - 2ē → 2H+1

Г. O20 + 4ē → 2O-2

33. Установіть відповідність між назвами електролітів та йонами, на які вони дисоціюють

1. натрій сульфат А. 2Na+ і SO3 2-

2. натрій сульфіт Б. 3Na+ і PO43-

3. натрій ортофосфат В. Na+ і Cl-

4. натрій хлорид Г. 2Na+ і SO42-

Д. Na+ і SO42-

34. Установіть послідовність збільшення числа атомов Карбону в молекулах

А. метану Б. гліцеролу В. оцтової кислоти Г. глюкози

35. Установіть відповідність між формулою речовини, класом сполук, до якого вона належить та назвою речовини

Формула речовини Клас сполук Назва речовини

І. С2Н5ОН А. Вищі карбонові кислоти 1. Глюкоза

ІІ.С17Н35СООН Б. Одноатомний спирт 2. Гексен

ІІІ. С6Н12О6 В. Вуглевод, полісахарид 3. Крохмаль

ІV. С6Н12 Г. Ненасичені вуглеводні 4.Стеаринова кислота

V. ( С6Н10О5)п Д. Вуглевод, моносахариди 5. Етиловий спирт

36. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакції

Реагенти

Продукти реакції

1 CH3СООН + NaOH

2 C4H9СООН + СН3ОН →

3 2CH3СООН + Zn

4 CH3СООNa + HCl

А. (CH3СОО)2Zn + H2

Б. CH3СООН + NaCl

В. C4H9СООСН3 + H2O

Г. CH3СООNa + H2O

Д. CH3СООC4H9 + H2O

37. Установіть відповідність між речовиною та її використанням

Речовина Галузі використання

А. С2Н5ОН 1.Головне джерело енергії в організмі людини

Б. СН3СООН 2.Виготовлення паперу, штучного волокна

В. С6Н12О6 3. Харчова приправа, засіб для консервування овочів

Г. ( С6Н10О5)n 4. У медицині як розчинник та дезінфікуючий засіб

38. Обчисліть масу (г) води, яку потрібно добавити до розчину масою 120 г з масовою часткою натрій гідроксиду 40 %, щоб приготувати розчин з масовою часткою лугу 15 %.

39. За скороченим йонним рівнянням складіть повне молекулярне та повне йонно-молекулярне рівняння Cu2+ +2OH-Cu(OH)2

40. При охолодженні реакційної суміші з 75˚С до 45˚С швидкість хімічної реакції зменшилась у 27 разів. Визначте температурний коефіцієнт реакції.

41. Перетворіть схему реакції

KI + HNO3I2 + KNO3 + NO + H2O

на хімічне рівняння, використавши метод електронного балансу. Укажіть коефіцієнт перед формулою відновника.

42. Під час спалювання 18 г алюмінію виділилось 547 кДж теплоти. Складіть термохімічне рівняння цієї реакції.

43. Здійсніть перетворення, укажіть типи хімічних реакцій

СаС2 → С2Н2 → С2Н6→ С2Н5BrC2H5ОН C2H5 СООC2H5 СО2

С6Н12О6

44. Який обєм вуглекислого газу утвориться при спиртовому бродінні глюкози масою 270 г?

45. Виведіть молекулярну формулу речовини, в якій масова частка Карбону становить 82,76%, Гідрогену – 17,24%. Відносна густина речовини за воднем становить 29.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.