Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках
»

Календарно-темтичний план уроків з російскої мови. 10 клас

Російська мова

Для кого: 10 Клас

19.08.2020

437

25

0

Опис документу:
План складений за Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання «РОСІЙСЬКА МОВА.10–11 класи (початок вивчення з 1 класу). Рівень стандарту», 2017 рік. Має переклад українською мовою. Розрахований на 2 години на тиждень.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ

РОСІЙСЬКОЇ МОВИ У 10 КЛАСІ

(70 часов; 2 часа в неделю)

І семестр

ІІ семестр

Усього за рік

Всього

32

38

70

Години на вивчення навчального матеріалу.

20

23

43

Розвиток мовлення:

усно

письмово

9

7

2

12

8

4

21

15

6

Контроль знань

  • тестові завдання

  • диктант

3

2

1

3

1

2

6

3

3

Тема урока

Дата урока

Введение. Общие сведения о языке. Роль языка в жизни общества.

Вступ. Загальні відомості про мову. Роль мови в житті суспільства.

Русский язык как один из восточнославянских языков

Російська мова як одна із східнослов’янських мов.

Стилистика и культура речи как разделы науки о языке (5 ч)

Понятие о стилистике. Предмет и задачи стилистики, связь её с другими разделами науки о языке.

Поняття про стилістику. Предмет і завдання стилістики, зв'язок її з іншими розділами науки про мову.

Речевая ситуация и её компоненты (повторение с углублением)

Мовленнєва ситуація та її компоненти (повторення з поглибленням)

Система функциональных стилей современного русского языка (повторение с углублением)

Система функціональних стилів сучасної російської мови (повторення з поглибленням)

Стилистически нейтральные и стилистически окрашенные языковые средства

Стилістично нейтральні й стилістично забарвлені мовні засоби

Понятие о стилистической норме и стилистической ошибке.

Поняття про стилістичну норму та стилістичну помилку.

Урок развития речи. Чтение-понимание (молча) текстов разных стилей.

Урок розвитку мовлення. Читання-розуміння (мовчки) текстів різних стилів

Урок развития речи (п). Составление письменных высказываний о культуре речи в разных стилях.

Урок розвитку мовлення. Складання письмових висловлювань про культуру мовлення в різних стилях

Контрольная работа № 1: выполнение комплексных заданий по теме «Стилистика и культура речи как разделы науки о языке»

Контрольна робота № 1: виконання комплексних завдань з теми «Стилістика та культура мови як розділи науки про мову»

Тема урока

Дата проведения

Разговорный стиль (6часов)

Розмовний стиль (6 годин)

Разговорный стиль речи: сфера применения, функции, стилевые черты.

Розмовний стиль мовлення: сфера застосування, функції, стильові риси.

Фонетические особенности разговорного стиля речи. Влияние украинского языка на фонетические особенности русской речи в Украине.

Фонетичні особливості розмовного стилю мовлення. Вплив української мови на фонетічні особливості російської мови в Україні

Лексические особенности разговорного стиля речи

Лексичні особливості розмовного стилю мовлення

Словообразовательные особенности разговорного стиля речи

Словотворчі особливості розмовного стилю мовлення

Морфологические особенности разговорного стиля речи

Морфологічні особливості розмовного стилю мовлення

Синтаксические особенности разговорного стиля речи

Синтаксичні особливості розмовного стилю мовлення

Урок развития речи. Лингвистический анализ текстов, содержащих элементы разговорного стиля

Урок розвитку мовлення. Лінгвістичний аналіз текстів, що містять елементи розмовного стилю

Урок развития речи. Составление диалога на заданную этикетную или информационную тему с использованием языковых средств разговорного стиля речи.

Урок розвитку мовлення. Складання діалогу на задану етикетну або інформаційну тему з використанням мовних засобів розмовного стилю мовлення

Урок развития речи. Имитация разговорного стиля: SМS-сообщения, общение по интернету

Урок розвитку мовлення. Імітація розмовного стилю: SМS-повідомлення, спілкування по інтернету

Контрольная работа № 2: свободный диктант с элементами редактирования.

Контрольна робота № 2: вільний диктант з елементами редагування

Официально-деловой стиль (6 часов)

Офіційно-діловий стиль (6 годин)

Официально-деловой стиль как функциональная разновидность литературного языка.

Офіційно-діловий стиль як функціональна різновид літературного мовлення.

Характеристика сфер применения официально-делового стиля речи. Основные жанры официально-делового стиля речи

Характеристика сфер застосування офіційно-ділового стилю мовлення. Основні жанри офіційно-ділового стилю мовлення.

Лексико-фразеологические особенности официально-делового стиля речи.

Лексико-фразеологічні особливості офіційно-ділового стилю мовлення.

Словообразовательные и морфологические особенности официально-делового стиля речи.

Словотворчі та морфологічні особливості офіційно-ділового стилю мовлення

Синтаксические особенности официально-делового стиля речи.

Синтаксичні особливості офіційно-ділового стилю мовлення.

Основные синтаксические и правописные нормы официально-делового стиля речи (урок практикум)

Основні синтаксичні та правописні норми офіційно-ділового стилю мовлення (урок практикум)

Тема урока

Дата проведения

Урок развития речи. Основные виды деловых бумаг (повторение)

Урок розвитку мовлення. Основні види ділових паперів (повторення)

Урок развития речи. Жанры официально-делового стиля речи. Виды деловых писем.

Урок розвитку мовлення. Жанри офіційно-ділового стилю мовлення. Види ділових листів.

Урок развития речи(п). Жанры официально-делового стиля речи. План работы.

Урок розвитку мовлення. Жанри офіційно-ділового стилю мови. План роботи

Контрольная работа № 3 по теме «Официально-деловой стиль речи как функциональная разновидность литературного языка»: выполнение тестовых заданий.

Контрольна робота № 3 по темі «Офіційно-діловий стиль мовлення як функціональний різновид літературного мовлення»: виконання тестових завдань.

Урок развития речи. Устное выступление на классном собрании.

Урок розвитку мовлення. Усний виступ на класних зборах.

Итоговый урок.

Підсумковий урок.

ІІ четверть

Тема урока

Дата проведения

Научный стиль (9 часов)

Науковий стиль (9годин)

Научный стиль как один из книжных стилей русского литературного языка

Науковий стиль як один з книжкових стилів російського літературного мовлення

Сфера применения научного стиля речи. Особенности общения с использованием научного стиля

Сфера застосування наукового стилю мовлення. Особливості спілкування з використанням научного стилю

Внеязыковые средства научного стиля речи.

Позамовні засоби наукового стилю мовлення.

Словообразовательные и лексические средства научного стиля речи. Термин как составляющая научного стиля.

Словотворчі та лексичні засоби наукового стилю мовлення. Термін як складова наукового стилю.

Морфологические и синтаксические средства научного стиля.

Морфологічні та синтаксичні засоби наукового стилю.

Урок развития речи. Чтение-понимание текстов научного стиля (молча и вслух). Классификация типов чтения.

Урок розвитку мовлення. Читання-розуміння текстів наукового стилю (мовчки і вголос). Класифікація типів читання

Урок развития речи. Высказывание в научном стиле: устный развёрнутый ответ в виде классификации (о стилистических ошибках)

Урок розвитку мовлення. Висловлювання в науковому стилі: усна розгорнута відповідь у вигляді класифікації (про стилістичні помилки)

Урок развития речи (п). Жанры письменной научной речи: тезисы.

Урок розвитку мовлення (п). Жанри писемної наукової мови: тези.

Урок развития речи. Жанры письменной научной речи: библиография.

Урок розвитку мовлення (п). Жанри писемної наукової мови: бібліографія.

Урок развития речи. Составление и разыгрывание диалогов с помощью вспомогательных материалов и самостоятельно.

Урок розвитку мовлення. Складання та розігрування діалогів за допомогою допоміжних матеріалів і самостійно

Урок развития речи. Устный пересказ текстов разных стилей и типов речи.

Урок розвитку мовлення. Усний переказ текстів різних стилів і типів мовлення

Контрольная работа №4 по теме «Научный стиль речи»: выполнение тестовых заданий.

Контрольна робота №4 по темі «Науковий стиль мови»: виконання тестових завдань.

Публицистический стиль (9 ч)

Публіцистичний стиль (9 год)

Публицистический стиль как функциональная разновидность литературного языка: общая характеристика, функции.

Публіцистичний стиль як функціональна різновид літературної мови: загальна характеристика, функції.

Реализация коммуникативной, экспрессивной, эстетической функций языка в публицистическом стиле.

Реалізація комунікативної, експресивної, естетичної функцій мовлення в публіцистичному стилі.

Лексико-фразеологические особенности публицистического стиля речи.

Лексико-фразеологічні особливості публіцистичного стилю мовлення.

Морфологические и словообразовательные особенности публицистического стиля речи.

Морфологічні та словотвірні особливості публіцистичного стилю мовлення.

Синтаксические особенности публицистического стиля речи.

Синтаксичні особливості публіцистичного стилю мовлення.

Урок развития речи. Чтение-понимание (вслух и молча) текстов публицистического стиля. Стилистический анализ публицистического текста.

Урок розвитку мовлення. Читання-розуміння (вголос і мовчки) текстів публіцистичного стилю. Стилістичний аналіз публіцистичного тексту.

Характеристика жанров публицистического стиля.

Характеристика жанрів публіцистичного стилю.

Урок развития речи. Публицистический диалог дискуссионного характера на общественно-политическую тему.

Урок розвитку мовлення. Публіцистичний діалог дискусійного характеру на суспільно-політичну тему.

Урок развития речи (п). Письменный отзыв о произведении искусства в публицистическом стиле.

Урок розвитку мовлення (п). Письмовий відгук про твір мистецтва в публіцистичному стилі.

Лингвистический анализ текста пубдицистическго стиля.

Лінгвістичний аналіз тексту публіцистичного стилю.

Контрольная работа № 5 по теме «Публицистический стиль речи»: слуховой диктант с выполнением грамматического задания.

Контрольна робота № 5 по темі «Публіцистичний стиль мовлення»: слуховий диктант з виконанням граматичного завдання.

Художественный стиль речи (9 ч)

Художній стиль мовлення (9 ч)

Стиль художественной литературы как особый функциональный стиль.

Стиль художньої літератури як особливий функціональний стиль.

Функция эстетического, эмоционально-образного воздействия на читателя и коммуникативная функция художественного стиля.

Функція естетичного, емоційно-образного впливу на читача і комунікативна функція художнього стилю

Лексические и морфологические особенности художественного стиля речи.

Лексичні та морфологічні особливості художнього стилю мовлення.

Синтаксические средства художественного стиля речи.

Синтаксичні засоби художнього стилю мовлення.

Синтаксические средства художественной выразительности (урок-практикум).

Синтаксичні засоби художньої виразності (урок-практикум)

Жанры художественного стиля речи.

Жанри художнього стилю мовлення.

Лингвистический анализ текста художественного произведения (прозаического, стихотворного) по заданной схеме.

Лінгвістичний аналіз тексту художнього твору (прозового, віршованого) за заданою схемою

Урок развития речи. Чтение-понимание (молча и вслух) текстов художественного стиля.

Урок розвитку мовлення. Читання-розуміння (мовчки і вголос) текстів художнього стилю.

Практикум. Лингвистический анализ текста художественного произведения. Практикум. Лінгвістичний аналіз тексту художнього твору.

Контрольная работа № 6 по теме «Художественный стиль речи»: слуховой диктант с выполнением грамматического задания.

Контрольна робота № 6 по темі «Художній стиль мови»: слуховий диктант з виконанням граматичного завдання.

Урок развития речи (п). Написание сочинения-миниатюры с элементами описания природы, местности, обстановки.

Урок розвитку мовлення (п). Написання твору-мініатюри з елементами опису природи, місцевості, обстановки.

Урок развития речи (п). Художественный перевод текста с украинского языка на русский.

Урок розвитку мовлення (п). Художній переклад тексту з української мови на російську

Итоговый урок-практикум по теме «Функциональная стилистика как наука о стилях».

Підсумковий урок-практикум на тему «Функціональна стилістика як наука про стилі»

Повторение. Выполнение коммуникативных упражнений, направленных на развитие речевой культуры.

Повторення. Виконання комунікативних вправ, спрямованих на розвиток мовної культури.

Повторение. Выполнение коммуникативных упражнений, направленных на развитие речевой культуры.

Повторення. Виконання комунікативних вправ, спрямованих на розвиток мовної культури.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.