Календарно - тематичний план уроків хімії для 11 класу 2019-2020 навчальний рік

Опис документу:
Календарно- тематичне планування уроків хімії для 11 класу 2019-2020 навчальний рік, укладене згідно навчальної програми, для закладів загальної середньої освіти (наказ № 1407 від 23.10.2017 р.) Рівень стандарту

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

УЗГОДЖЕНО: КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН З ХІМІЇ

на 2019-2020 навчальний рік для 11 класу рівень стандарту

учитель ____________-. (наказ № 1407 від 23.10.2017 р.)

з.п

Дата

Тема уроку

Демонстрації,

лабораторні досліди

Домашнє завдання

Навчальні проекти

Очікувані результати навчання

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів (6 год)

1

Інструктаж з техніки безпеки. Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.

Демонстрації

1. Різні варіанти періодичної системи хімічних елементів (довга і коротка форми, віртуальні 3D).

Навчальні проекти

1. Створення 3D-моделей атомів елементів.

2. Застосування радіонуклідів у медицині.

3. Використання радіоактивних ізотопів як індикаторів у тваринництві, археології.

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

називає s-, p-, d-елементи за їхнім місцем у періодичній системі;

пояснює валентність і ступінь окиснення елементів 2 і 3 періодів у основному і збудженому станах атомів;

наводить приклади s-, p-, d-елементів.

Діяльнісний компонент

складає електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів (Ферум) 1-4 періодів з урахуванням принципу «мінімальної енергії»; атомів неметалічних елементів 2 і 3 періодів у основному і збудженому станах;

аналізує відмінності електронних конфігурацій атомів s-, p-, d-елементів (Ферум) 1-4 періодів;

порівнює можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів, що знаходяться в одній групі, на основі електронної будови їхніх атомів.

Ціннісний компонент

обґрунтовує періодичну зміну властивостей елементів і їхніх простих речовин на основі електронної будови їхніх атомів;

висловлює судження щодо застосування періодичного закону для передбачення властивостей іще не відкритих елементів.

Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність

Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.

2

Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії».

2. Форми електронних орбіталей (у тому числі 3D-проектування).

3

Збуджений стан атома. Валентні стани елементів.

3. Моделі атомів s-, p-, d елементів (у тому числі 3D-проектування).

4

Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів

5

Тестовий контроль знань.

6

Представлення навчальних проектів.

Тематична «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів»

Тема 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

7

Йонний, ковалентний, металічний, водневий хімічні зв’язки.

Демонстрації

4. Моделі різних типів кристалічних ґраток (у тому числі 3D-проектування).

5. Утворення амоній хлориду з амоніаку і гідроген хлориду.

6. Зразки кристалічних і аморфних речовин.

Навчальні проекти

4. Застосування рідких кристалів.

5. Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці.

6. Значення водневого зв’язку для організації структур біополімерів

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

установлює види хімічного зв’язку в речовинах за їхніми формулами;

наводить приклади речовин із різними видами хімічного зв’язку; аморфних і кристалічних речовин.

Діяльнісний компонент

пояснює відмінності в механізмах утворення ковалентних зв’язків у молекулі амоніаку та йоні амонію; між аморфними і кристалічними речовинами;

прогнозує фізичні властивості речовин на основі їхньої будови та будову речовин на основі їхніх фізичних властивостей.

Ціннісний компонент

оцінює на основі будови молекул води і спиртів можливість утворення водневого зв’язку між молекулами води, спиртів, води і спиртів;

висловлює судження щодо залежності між використанням речовин та їхньою будовою і властивостями.

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.

Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови

8

Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію).

9

Кристалічний і аморфний стани твердих речовин.

10

Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

11

Самостійна робота «Хімічний зв'язок і будова речовини».

12

Тестовий контроль знань.

13

Представлення навчальних проектів. Тематична «Хімічний зв'язок і будова речовини»

Тема 3. Хімічні реакції

14

Необоротні і оборотні хімічні процеси. Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє.

Навчальні проекти

7. Гальванічний елемент з картоплі, лимону.

8. Види і принципи роботи малих джерел електричного струму, утилізація їх.

Знаннєвий компонент

пояснює вплив різних чинників на зміщення хімічної рівноваги, на гідроліз солей; принцип дії гальванічного елемента;

наводить приклади необоротних і оборотних хімічних реакцій.

Діяльнісний компонент

складає рівняння реакцій гідролізу солей;

розрізняє необоротні і оборотні хімічні реакції;

характеризує суть хімічної рівноваги, гідролізу солей;

прогнозує можливість реакції гідролізу солей; рН середовища водних розчинів солей;

добирає умови зміщення хімічної рівноваги оборотних процесів на основі принципу Ле Шательє;

дотримується правил безпеки під час виконання хімічних дослідів;

експериментально визначає рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів;

обчислює за хімічними рівняннями відносний вихід продукту реакції, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

Ціннісний компонент

висловлює судження про значення принципу Ле Шательє в керуванні хімічними процесами;

обґрунтовує значення оборотних процесів у довкіллі, промислових виробництвах; вплив гідролізу солей на рН грунтів;

оцінює негативний вплив на екологію відпрацьованих гальванічних елементів і дотримується правил їхньої утилізації.

Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність

Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело струму.

15

Гідроліз солей.

16

Лабораторни дослід № 1 «Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів».

Лабораторни дослід № 1

17

Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.

18

Тестовий контроль знань.

19

Представлення навчальних проектів. Тематична «Хімічні реакції»

Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості (Частина І)

20

Неметали. Загальна характеристика неметалів. Фізичні властивості.

Знаннєвий компонент

називає найпоширеніші у природі металічні й неметалічні елементи; представників класів неорганічних сполук за систематичною номенклатурою;

пояснює суть явища алотропії;

відмінності властивостей алотропних модифікацій Оксигену, Сульфуру, Карбону, Фосфору їхнім кількісним складом або будовою; суть явища адсорбції; антропогенні і природні причини появи в атмосфері оксидів неметалічних елементів;

наводить приклади алотропних модифікацій Оксигену, Сульфуру, Карбону, Фосфору; сполук неметалічних елементів з Гідрогеном (гідроген хлорид, гідроген сульфід, амоніак); взаємозв’язків між речовинами.

Діяльнісний компонент

складає рівняння, що підтверджують відновні властивості металів, зокрема алюмінію і заліза (реакцій з неметалами, водою, кислотами і солями в розчинах); окисні властивості неметалів (кисень, сірка, вуглець, хлор) в реакціях з воднем і металами; відновні властивості водню й вуглецю в реакціях з оксидами металічних елементів; реакцій, які характеризують особливості водних розчинів гідроген хлориду (з основами), гідроген сульфіду (з лугами), амоніаку (з кислотами); реакцій, які характеризують хімічні властивості та одержання оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів; кислот, основ, амфотерних гідроксидів (Алюмінію і Цинку), середніх і кислих солей; реакцій нітратної і концентрованої сульфатної кислот з магнієм, цинком, міддю;

характеризує метали і неметали, їхні фізичні властивості та застосування (у тому числі сплавів металів); застосування гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку; фізичні та хімічні властивості (взаємодія з магнієм, цинком, міддю) нітратної і концентрованої сульфатної кислот; застосування гідроксидів Натрію і Кальцію; поширення солей у природі;

складає план дослідження та експериментально встановлює генетичні зв’язки між неорганічними і органічними речовинами;

порівнює фізичні та хімічні властивості металів (алюміній і залізо) і неметалів, оксидів металічних і неметалічних елементів; особливості водних розчинів гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку; основ (гідроксидів Натрію і Кальцію);

аналізує і тлумачить результати досліджень;

прогнозує рН середовища кислотних і лужних ґрунтів;

установлює генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук;

проводить якісні реакції й визначає в розчинах йони: Феруму(2+), Феруму(3+), осаджуючи їх лугами, Барію, амонію, силікат- і ортофосфат-іони;

досліджує

якісний склад солей;

адсорбційну здатність активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів;

аналізує види жорсткості води і пропонує безпечні способи усунення жорсткості води у побуті;

дотримується правил безпеки під час виконання хімічних дослідів;

обчислює кількість речовини, масу або об’єм продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

Ціннісний компонент

робить висновки на основі спостережень;

обґрунтовує

значення алотропних перетворень;

причини існування кислотних і лужних ґрунтів;

оцінює

біологічне значення металічних (Кальцію, Калію, Натрію, Магнію, Феруму) і неметалічних (Оксигену, Нітрогену, Карбону, Фосфору, галогенів) елементів;

найважливіших представників основних класів неорганічних сполук;

доводить

практичну значущість явища адсорбції, металів і неметалів та сполук металічних і неметалічних елементів;

уплив жорсткої води на побутові прилади і комунікації;

висловлює судження

щодо біологічної ролі озону і його застосування, екологічних наслідків викидів в атмосферу оксидів Карбону, Нітрогену, Сульфуру;

кислотних дощів, парникового ефекту, нераціонального використання мінеральних добрив.

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність

Кислотні дощі.

Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

Здоров’я і безпека

Явище адсорбції.

Застосування водних розчинів гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку.

Кислотні дощі.

Властивості і застосування гідроксидів Натрію і Кальцію.

Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Явище адсорбції.

Застосування водних розчинів гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку.

Кислотні дощі.

Підприємливість і фінансова грамотність

Фізичні властивості металів на основі їхньої будови.

Алюміній і залізо: фізичні і хімічні властивості.

Застосування металів та їхніх сплавів.

Застосування неметалів.

Застосування водних розчинів гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку.

Властивості і застосування гідроксидів Натрію і Кальцію.

Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

21

Розв’язування задач та вправ.

22

Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів.

23

Явище адсорбції.

24

Лабораторний дослід № 2

« Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів».

Лабораторний дослід № 2

25

Окисні та відновні властивості неметалів.

26

Застосування неметалів.

Розрахункові задачі

2. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку

27

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном.

Особливості водних розчинів неметалічних сполук з Гідрогеном, їх застосування.

Демонстрації

8. Зразки неметалів.

9. Моделі кристалічних ґраток алотропних модифікацій Карбону і Сульфуру (у тому числі 3D-проектування).

28

Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері. Кислоти. Кислотні дощі.

29

Самостійна робота « Неметали».

30

Особливості взаємодії металів з нітратною і концентрованою сульфатною кислотами.

31

Тестовий контроль знань.

32

Семестрова контрольна робота №1

Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості (Частина ІІ)

33

Загальна характеристика металів.

Демонстрації

7. Зразки металів і їхніх сплавів.

Навчальні проекти

7. Штучні алмази у техніці.

8. Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля.

9. Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини.

10. Неорганічні речовини у фармації (або домашній аптечці) і харчовій промисловості.

11. Кислотні дощі.

12. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості. Складання карти родючості.

13. Властивості і застосування карбонатів, нітратів і ортофосфатів лужних і лужноземельних металічних елементів, солей амонію.

14. Усунення тимчасової і постійної жорсткості води.

34

Особливості взаємодії металів з нітратною і концентрованою сульфатною кислотами.

35

Фізичні властивості металів на основі їхньої будови.

36

Алюміній і залізо: фізичні і хімічні властивості.

37

Застосування металів та їхніх сплавів.

38

Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію.

39

Розв’язування задач та вправ.

40

Солі, їх поширення в природі.

41

Середні та кислі солі.

Розв’язування задач та вправ.

42

Практична робота № 1 « Дослідження якісного складу солей».

43

Сучасні силікатні матеріали.

44

Мінеральні добрива. Застосування мінеральних добрив.

45

Поняття про кислотні та лужні ґрунти.

46

Якісні реакції на деякі йони

47

Розвязування задач та вправ.

48

Лабораторний дослід № 3-6 «Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+), Феруму(3+), Барію, амонію».

Лабораторний дослід № 3-6

49

Лабораторний дослід №7-8 «Виявлення у розчинах силікат- і ортофосфат-іонів».

Лабораторний дослід №7-8

50

Біологічне значення металічних і неметалічних елементів.

51

Місце металічних елементів у періодичній системі.

52

Особливості будови атомів металів. Поширення у природі.

53

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

54

Розв’язування вправ та задач.

55

Розв’язування вправ та задач.

56

Самостійна робота « Неорганічні речовини та їх властивості»

57

Тестовий контроль знань.

58

Представлення навчальних проектів.

59

Представлення навчальних проектів.

60

Тематична « Неорганічні речовини і їхні властивості»

Тема 5. Хімія і прогрес людства

61

Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем

Знаннєвий компонент

наводить приклади застосування хімічних сполук у різних галузях та у повсякденному житті.

Ціннісний компонентоцінює значення хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем; усвідомлює значення нової філософії у хімії і власної громадянської позиції для реалізації концепції сталого розвитку суспільства; причинно-наслідкові зв’язки у природі та її цінність і цілісність; право на власний вибір і прийняття рішення; відповідальність за збереження довкілля від шкідливих викидів; популяризує хімічні знання;

критично ставиться до хімічної інформації з різних джерел;

висловлює судження щодо значення хімічних знань як складника загальної культури людини; про вплив діяльності людини на довкілля та охорону його від забруднень;

виробляє власні ставлення до природи як найвищої цінності.

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність. Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.

Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем.

«Зелена» хімія.

62

«Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією.

63

Самостійна робота.

64

Тестовий контроль знань.

65

Представлення навчальних проектів.

Навчальні проекти

15. Вирішення проблеми утилізації різних видів електричних ламп.

66

Представлення навчальних проектів.

16. Підготовка есе іноземною мовою «Роль хімії у моєму житті».

67

Повторення вивченого матеріалу за рік.

68

Повторення вивченого матеріалу за рік.

69

Семестрова контрольна робота №2

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!