Календарно-тематичне планування з хімії 8 клас за оновленою програмою.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Відділ освіти Куп’янської міської ради

Харківської області

Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради

Харківської області

Календарно-тематичне планування

з предмета «Хімія» інваріантної складової робочого навчального плану у 4(8) класі на 2018/2019 навчальний рік

Учитель хімії

Пустоварова Юлія Юріївна

Розглянуто на засіданні

методичного об’єднання вчителів

природничо-математичних дисциплін від ___________

«Погоджено»

Заступник директора з навчально-виховної роботи гімназії

________________ І.В.Кожевіна

Куп’янськ

2018

8 клас

68 год, 2 год на тиждень ( 5 год резерв)

Зміст (тема) уроку

К-ть годин

Дата

Скоригована дата

Примітка

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Повторення найважливіших питань

курсу хімії 7 класу

4

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи;

наводить приклади формул і назв простих (метали і неметали) і складних (оксидів, основ, кислот) речовин; рівнянь реакцій: добування кисню з гідроген пероксиду і води; кисню з воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, залізом, міддю, метаном, гідроген сульфідом, води з кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфор(V) оксидом, карбон(ІV) оксидом; реакцій розкладу і сполучення.

Діяльнісний компонент

обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою, масову частку елемента в складній речовині.

Ціннісний компонент

критично ставиться до власних знань і умінь із хімії.

1

Вступний інструктаж з БЖД. Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакції розкладу, сполучення.

1

2

Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакції розкладу, сполучення.

1

3

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині.

1

4

Діагностичний контроль знань за курс 7 класу. Самостійна робота.

1

Тема 1. Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

13

5

Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів.

1

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

формулює періодичний закон;

записує: електронні та графічні електронні формули атомів 20 хімічних елементів;

пояснює періодичність зміни властивостей хімічних елементів (№ 1–20); залежність характеру елементів та властивостей їхніх сполук від електронної будови атомів;

наводить приклади лужних, інертних елементів, галогенів.

Діяльнісний компонент

розрізняє атомне ядро, електрони, протони, нейтрони; періоди (великі й малі), головні (А) та побічні (Б) підгрупи періодичної системи; металічні та неметалічні елементи;

характеризує склад атомних ядер (кількість протонів і нейтронів), розподіл електронів (за енергетичними рівнями та підрівнями) в атомах перших 20 хімічних елементів; хімічний елемент (№ 1–20) за його положенням у періодичній системі, зміни радіусів атомів у періодах і підгрупах, металічних і неметалічних властивостей елементів; структуру періодичної системи (періоди: великі й малі, групи й підгрупи (А і Б);

аналізує інформацію, закладену в періодичній системі, та використовує її для характеристики хімічного елемента;

використовує інформацію, закладену в періодичній системі, для класифікації елементів (металічний або неметалічний), та визначення їхньої валентності, класифікації простих речовин (метал або неметал).

Ціннісний компонент

усвідомлює значення прийому класифікації в науці;

обґрунтовує фізичну сутність періодичного закону;

оцінює значення періодичного закону як одного із фундаментальних законів природи.

6

Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.

1

7

Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число.

Демонстрації

2.Моделі атомів (віртуальні 3D).

1

8

Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів 1-20. Стан електронів у атомі. Поняття про радіус атома.

Демонстрації

3. Форми електронних орбіталей (віртуальні 3D).

1

9

Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20.

Демонстрації

3. Форми електронних орбіталей (віртуальні 3D).

1

10

Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20.

1

11

Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20.

1

12

Періодичний закон Д. І. Менделєєва (сучасне формулювання).

Періодична система хімічних елементів, її структура.

Презентація проектів №1 «Із історії відкриття періодичної системи хімічних елементів.» №2 «Форми Періодичної системи хімічних елементів.»

Демонстрації.

  1. Періодична система хімічних елементів (довга і коротка форми).

1

13

Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.

1

14

Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.

1

15

Презентація навчальних проектів №3 «Хімічні елементи в літературних творах.»; №4 «Цікаві історичні факти з відкриття і походження назв хімічних елементів.»

1

16

Значення періодичного закону.

Контроль знань з теми «Будова атома. Періодичний закон та періодична система хімічних елементів.». Самостійна робота.

1

17

Узагальнення і систематизація знань з теми Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

1

Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність

Значення періодичного закону

Тема 2.

Хімічний зв’язок і будова речовини

9

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає види хімічного зв’язку, типи кристалічних ґраток;

наводить приклади сполук із ковалентним (полярним і неполярним) та йонним хімічними зв’язками, атомними, молекулярними та йонними кристалічними ґратками;

пояснює утворення йонного, ковалентного (полярного і неполярного) зв'язків.

Діяльнісний компонент

складає електронні формули молекул;

характеризує особливості ковалентного та йонного зв’язків, кристалічної будови речовин з різними видами хімічного зв'язку;

визначає вид хімічного зв’язку в типових випадках, полярність ковалентного зв'язку;

прогнозує фізичні властивості та практичне використання речовин залежно від виду хімічного зв'язку і типу кристалічних ґраток;

використовує поняття електронегативності для характеристики хімічних зв'язків.

Ціннісний компонент

обґрунтовує природу хімічних зв'язків; фізичні властивості речовин залежно від типів кристалічних ґраток;

робить висновки про тип кристалічних ґраток речовин на основі виду хімічного зв’язку в них.

18

Природа хімічного зв’язку. Електронегативність атомів хімічних елементів. Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід №1 «Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.»

Демонстрації

  1. Моделі кристалічних ґраток різних типів.

  2. Зразки речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

1

19

Ковалентний зв'язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронні формули молекул. Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід №1 «Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.»

1

20

Ковалентний зв'язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронні формули молекул.

1

21

Йони. Йонний зв’язок, його утворення. Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід №1 «Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.»

1

22

Йони. Йонний зв’язок, його утворення.

1

23

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток. Завдання для навчальних проектів №5 «Використання кристалів у техніці.»; №6 «Кристали: краса і користь.».

Демонстрації

  1. Моделі кристалічних ґраток різних типів.

  2. Зразки речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

1

24

Інструктаж з БЖД. Практична робота №1 «Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток (наприклад: цукру, кухонної солі, графіту).»

1

25

Контрольна робота №1.

1

26

Представлення результатів навчальних проектів №5 «Використання кристалів у техніці.»; №6 «Кристали: краса і користь.»

1

Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність. Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток

Атомні, молекулярні та йонні кристали.

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

9

27

Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Стала Авогадро.

Демонстрації

6. Зразки речовин кількістю речовини 1 моль (або однакової кількості речовини).

1

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає одиницю вимірювання кількості речовини, молярний об’єм газів за нормальних умов, сталу Авогадро;

пояснює сутність фізичної величини кількість речовини.

Діяльнісний компонент

установлює взаємозв'язок між фізичними величинами (масою, молярною масою, об’ємом, молярним об’ємом, кількістю речовини);

обчислює число частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі; молярну масу, масу і кількість речовини; об’єм даної маси або кількості речовини газу за нормальних умов; відносну густину газу за іншим газом, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

Ціннісний компонент

робить висновки щодо значущості математичних знань для розв’язування хімічних задач.

28

Розвязування розрахункових задач «Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі.»

1

29

Молярна маса. Розвязування розрахункових задач №5 «Обчислення молярної маси речовини.»

1

30

Повторний інструктаж з БЖД. Молярна маса. Розвязування розрахункових задач «Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою.»

1

31

Контроль знань з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами». Самостійна робота.

1

32

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів. Розвязування розрахункових задач «Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов.»

1

33

Розвязування розрахункових задач «Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов.»

1

34

Відносна густина газів. Розвязування розрахункових задач «Обчислення з використанням відносної густини газів.»

1

35

Відносна густина газів. Розвязування розрахункових задач «Обчислення з використанням відносної густини газів.» Закон Авогадро. Молярний об’єм газів.

1

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність

Розв’язування розрахункових задач за даною темою.

Тема 4.

Основні класи неорганічних сполук

28

36

Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура.

1

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає оксиди, основи, кислоти, амфотерні гідроксиди, середні солі за сучасною науковою українською номенклатурою;

наводить приклади оснόвних, кислотних і амфотерних оксидів, оксигеновмісних і безоксигенових, одно-, дво-, триосновних кислот, розчинних і нерозчинних основ, амфотерних гідроксидів, середніх солей.

Діяльнісний компонент

розрізняє несолетворні й солетворні (кислотні, основні, амфотерні) оксиди, розчинні й нерозчинні основи, кислоти за складом (оксигеновмісні, безоксигенові) та основністю (одно-, дво-, триосновні), середні солі; реакції заміщення, обміну, нейтралізації;

описує поширеність представників основних класів неорганічних сполук у природі;

складає хімічні формули оксидів, основ, амфотерних гідроксидів (Алюмінію, Цинку), кислот, середніх солей; рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів; кислот, лугів, нерозчинних основ, амфотерних гідроксидів, середніх солей;

порівнює за хімічними властивостями основні, кислотні та амфотерні оксиди, луги і нерозчинні основи;

класифікує неорганічні сполуки за класами;

характеризує поняття амфотерності, фізичні та хімічні властивості оксидів, основ, кислот, солей, амфотерних гідроксидів;

установлює генетичні зв’язки між простими і складними речовинами, основними класами неорганічних сполук;

обчислює за рівняннями хімічних реакцій масу, кількість речовини та об’єм газу (н. у.) за відомою масою, кількістю речовини, об’єму одного з реагентів чи продуктів реакції, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

використовує сучасну українську номенклатуру основних класів неорганічних сполук; таблицю розчинності кислот, основ та солей для складання рівнянь хімічних реакцій; індикатори для виявлення

кислот і лугів;

планує експеримент, проводить його, описує спостереження, робить висновки;

прогнозує перебіг хімічних реакцій солей і кислот з металами, використовуючи ряд активності металів;

дотримується запобіжних заходів під час роботи з кислотами і лугами

розв’язує експериментальні задачі, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання.

Ціннісний компонент

обґрунтовує залежність між складом, властивостями та застосуванням неорганічних речовин;

оцінює значення найважливіших представників основних класів неорганічних сполук;

висловлює судження про значення хімічного експерименту як способу набуття нових знань; вплив речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини; вплив діяльності людини на стан довкілля й охорону від забруднень.

37

Фізичні властивості оксидів. Поширеність у природі та використання оксидів. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Демонстрації

7. Зразки оксидів.

1

38

Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.

Демонстрації

8. Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою.

1

39

Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.

1

40

Кислоти їх склад, назви, та класифікація. Фізичні властивості кислот. Поширеність у природі та використання кислот. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Демонстрації

9. Зразки кислот.

1

41

Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід №3 «Взаємодія хлоридної кислоти з металами.»

1

42

Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Реакція нейтралізації. Відкритий урок.

Демонстрації

10. Хімічні властивості кислот

1

43

Розрахункові задачі «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

1

44

Розрахункові задачі «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

1

45

Фізичні властивості основ. Поширеність у природі та використання основ. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Демонстрації

11.  Зразки основ.

1

46

Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Заходи безпеки під час роботи з лугами.

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід №2 «Взаємодія лугів з кислотами в розчині.»

Демонстрації

12. Хімічні властивості лугів.

1

47

Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання.

Демонстрації

13. Добування і хімічні властивості нерозчинних основ.

1

48

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні).

Демонстрації

14. Доведення амфотерності цинк гідроксиду.  

1

49

Розрахункові задачі «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

1

50

Контроль знань з тем: «Оксиди. Кислоти. Основи». Самостійна робота.

1

51

Фізичні властивості середніх солей. Поширеність у природі та використання середніх солей. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

1

52

Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями.

Демонстрації

17. Хімічні властивості солей.

1

53

Інструктаж з БЖД. Лабораторні досліди №4 «Взаємодія металів із солями у водному розчині»; №5 «Взаємодія солей з лугами у водному розчині.»; №6 «Реакція обміну між солями в розчині.»

Демонстрації

15. Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей.

16. Зразки солей.

54

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід №7 «Розв’язування експериментальної задачі на прикладі реакції обміну.»

Демонстрації

18. Взаємодія кальцій оксиду з водою, дослідження добутого розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу в розчин, що утворився.

1

55

Інструктаж з БЖД . Практична робота №2: «Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук.»

1

56

Інструктаж з БЖД. Практична робота №3: «Розв’язування експериментальних задач.»

1

57

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

1

58

Розрахункові задачі «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

1

59

Представлення результатів навчальних проектів №7 «Неорганічні речовини – представники основних класів у будівництві й побуті.»; №8 «Хімічний склад і використання мінералів.»; №9 «Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини

1

60

Розрахункові задачі «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

1

61

Контрольна робота №2 з теми Основні класи неорганічних сполук

1

62

Аналіз контрольної роботи

1

63

Узагальнення і систематизація знань з теми Основні класи неорганічних сполук

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність

Використання оксидів, кислот, основ і середніх солей. Вплив на довкілля.

Здоров’я і безпека

Розв’язування розрахункових задач за рівняннями реакцій.

Заходи безпеки під час роботи з кислотами і лугами.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Розв’язування розрахункових задач за рівняннями реакцій.

Безпечне поводження з речовинами.

Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх солей. Вплив на довкілля.

Підприємливість і фінансова грамотність

Розв’язування розрахункових задач за рівняннями реакцій.

Орієнтовні об’єкти екскурсій. Краєзнавчий і мінералогічний музеї.

РЕЗЕРВНІ години

64

Повторення. Ковалентний та йонний зв'язки, їх утворення.

1

65

Повторення. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

1

66

Повторення. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

1

67

Повторення. Розрахункові задачі №10: «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

1

68

Повторення. Розрахункові задачі №10: «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

1

Відділ освіти Куп’янської міської ради

Харківської області

Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради

Харківської області

Календарно-тематичне планування

з предмета «Хімія» інваріантної складової робочого навчального плану у 4(8) класі на 2017/2018 навчальний рік

Учитель хімії

Пустоварова Юлія Юріївна

«Погоджено»

Заступник директора з навчально-виховної роботи гімназії

________________ І.В.Кожевіна

Куп’янськ

2017

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»