Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Дислексія: як подолати труднощі та підвищити успішність в навчанні
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з хімії 8 клас за оновленою програмою.

Хімія

Для кого: 8 Клас

18.09.2018

1412

45

0

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Відділ освіти Куп’янської міської ради

Харківської області

Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради

Харківської області

Календарно-тематичне планування

з предмета «Хімія» інваріантної складової робочого навчального плану у 4(8) класі на 2018/2019 навчальний рік

Учитель хімії

Пустоварова Юлія Юріївна

Розглянуто на засіданні

методичного об’єднання вчителів

природничо-математичних дисциплін від ___________

«Погоджено»

Заступник директора з навчально-виховної роботи гімназії

________________ І.В.Кожевіна

Куп’янськ

2018

8 клас

68 год, 2 год на тиждень ( 5 год резерв)

Зміст (тема) уроку

К-ть годин

Дата

Скоригована дата

Примітка

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Повторення найважливіших питань

курсу хімії 7 класу

4

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи;

наводить приклади формул і назв простих (метали і неметали) і складних (оксидів, основ, кислот) речовин; рівнянь реакцій: добування кисню з гідроген пероксиду і води; кисню з воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, залізом, міддю, метаном, гідроген сульфідом, води з кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфор(V) оксидом, карбон(ІV) оксидом; реакцій розкладу і сполучення.

Діяльнісний компонент

обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою, масову частку елемента в складній речовині.

Ціннісний компонент

критично ставиться до власних знань і умінь із хімії.

1

Вступний інструктаж з БЖД. Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакції розкладу, сполучення.

1

2

Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакції розкладу, сполучення.

1

3

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині.

1

4

Діагностичний контроль знань за курс 7 класу. Самостійна робота.

1

Тема 1. Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

13

5

Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів.

1

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

формулює періодичний закон;

записує: електронні та графічні електронні формули атомів 20 хімічних елементів;

пояснює періодичність зміни властивостей хімічних елементів (№ 1–20); залежність характеру елементів та властивостей їхніх сполук від електронної будови атомів;

наводить приклади лужних, інертних елементів, галогенів.

Діяльнісний компонент

розрізняє атомне ядро, електрони, протони, нейтрони; періоди (великі й малі), головні (А) та побічні (Б) підгрупи періодичної системи; металічні та неметалічні елементи;

характеризує склад атомних ядер (кількість протонів і нейтронів), розподіл електронів (за енергетичними рівнями та підрівнями) в атомах перших 20 хімічних елементів; хімічний елемент (№ 1–20) за його положенням у періодичній системі, зміни радіусів атомів у періодах і підгрупах, металічних і неметалічних властивостей елементів; структуру періодичної системи (періоди: великі й малі, групи й підгрупи (А і Б);

аналізує інформацію, закладену в періодичній системі, та використовує її для характеристики хімічного елемента;

використовує інформацію, закладену в періодичній системі, для класифікації елементів (металічний або неметалічний), та визначення їхньої валентності, класифікації простих речовин (метал або неметал).

Ціннісний компонент

усвідомлює значення прийому класифікації в науці;

обґрунтовує фізичну сутність періодичного закону;

оцінює значення періодичного закону як одного із фундаментальних законів природи.

6

Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.

1

7

Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число.

Демонстрації

2.Моделі атомів (віртуальні 3D).

1

8

Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів 1-20. Стан електронів у атомі. Поняття про радіус атома.

Демонстрації

3. Форми електронних орбіталей (віртуальні 3D).

1

9

Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20.

Демонстрації

3. Форми електронних орбіталей (віртуальні 3D).

1

10

Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20.

1

11

Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20.

1

12

Періодичний закон Д. І. Менделєєва (сучасне формулювання).

Періодична система хімічних елементів, її структура.

Презентація проектів №1 «Із історії відкриття періодичної системи хімічних елементів.» №2 «Форми Періодичної системи хімічних елементів.»

Демонстрації.

  1. Періодична система хімічних елементів (довга і коротка форми).

1

13

Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.

1

14

Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.

1

15

Презентація навчальних проектів №3 «Хімічні елементи в літературних творах.»; №4 «Цікаві історичні факти з відкриття і походження назв хімічних елементів.»

1

16

Значення періодичного закону.

Контроль знань з теми «Будова атома. Періодичний закон та періодична система хімічних елементів.». Самостійна робота.

1

17

Узагальнення і систематизація знань з теми Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

1

Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність

Значення періодичного закону

Тема 2.

Хімічний зв’язок і будова речовини

9

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає види хімічного зв’язку, типи кристалічних ґраток;

наводить приклади сполук із ковалентним (полярним і неполярним) та йонним хімічними зв’язками, атомними, молекулярними та йонними кристалічними ґратками;

пояснює утворення йонного, ковалентного (полярного і неполярного) зв'язків.

Діяльнісний компонент

складає електронні формули молекул;

характеризує особливості ковалентного та йонного зв’язків, кристалічної будови речовин з різними видами хімічного зв'язку;

визначає вид хімічного зв’язку в типових випадках, полярність ковалентного зв'язку;

прогнозує фізичні властивості та практичне використання речовин залежно від виду хімічного зв'язку і типу кристалічних ґраток;

використовує поняття електронегативності для характеристики хімічних зв'язків.

Ціннісний компонент

обґрунтовує природу хімічних зв'язків; фізичні властивості речовин залежно від типів кристалічних ґраток;

робить висновки про тип кристалічних ґраток речовин на основі виду хімічного зв’язку в них.

18

Природа хімічного зв’язку. Електронегативність атомів хімічних елементів. Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід №1 «Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.»

Демонстрації

  1. Моделі кристалічних ґраток різних типів.

  2. Зразки речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

1

19

Ковалентний зв'язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронні формули молекул. Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід №1 «Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.»

1

20

Ковалентний зв'язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронні формули молекул.

1

21

Йони. Йонний зв’язок, його утворення. Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід №1 «Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.»

1

22

Йони. Йонний зв’язок, його утворення.

1

23

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток. Завдання для навчальних проектів №5 «Використання кристалів у техніці.»; №6 «Кристали: краса і користь.».

Демонстрації

  1. Моделі кристалічних ґраток різних типів.

  2. Зразки речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

1

24

Інструктаж з БЖД. Практична робота №1 «Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток (наприклад: цукру, кухонної солі, графіту).»

1

25

Контрольна робота №1.

1

26

Представлення результатів навчальних проектів №5 «Використання кристалів у техніці.»; №6 «Кристали: краса і користь.»

1

Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність. Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток

Атомні, молекулярні та йонні кристали.

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

9

27

Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Стала Авогадро.

Демонстрації

6. Зразки речовин кількістю речовини 1 моль (або однакової кількості речовини).

1

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає одиницю вимірювання кількості речовини, молярний об’єм газів за нормальних умов, сталу Авогадро;

пояснює сутність фізичної величини кількість речовини.

Діяльнісний компонент

установлює взаємозв'язок між фізичними величинами (масою, молярною масою, об’ємом, молярним об’ємом, кількістю речовини);

обчислює число частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі; молярну масу, масу і кількість речовини; об’єм даної маси або кількості речовини газу за нормальних умов; відносну густину газу за іншим газом, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

Ціннісний компонент

робить висновки щодо значущості математичних знань для розв’язування хімічних задач.

28

Розвязування розрахункових задач «Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі.»

1

29

Молярна маса. Розвязування розрахункових задач №5 «Обчислення молярної маси речовини.»

1

30

Повторний інструктаж з БЖД. Молярна маса. Розвязування розрахункових задач «Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою.»

1

31

Контроль знань з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами». Самостійна робота.

1

32

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів. Розвязування розрахункових задач «Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов.»

1

33

Розвязування розрахункових задач «Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов.»

1

34

Відносна густина газів. Розвязування розрахункових задач «Обчислення з використанням відносної густини газів.»

1

35

Відносна густина газів. Розвязування розрахункових задач «Обчислення з використанням відносної густини газів.» Закон Авогадро. Молярний об’єм газів.

1

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність

Розв’язування розрахункових задач за даною темою.

Тема 4.

Основні класи неорганічних сполук

28

36

Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура.

1

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає оксиди, основи, кислоти, амфотерні гідроксиди, середні солі за сучасною науковою українською номенклатурою;

наводить приклади оснόвних, кислотних і амфотерних оксидів, оксигеновмісних і безоксигенових, одно-, дво-, триосновних кислот, розчинних і нерозчинних основ, амфотерних гідроксидів, середніх солей.

Діяльнісний компонент

розрізняє несолетворні й солетворні (кислотні, основні, амфотерні) оксиди, розчинні й нерозчинні основи, кислоти за складом (оксигеновмісні, безоксигенові) та основністю (одно-, дво-, триосновні), середні солі; реакції заміщення, обміну, нейтралізації;

описує поширеність представників основних класів неорганічних сполук у природі;

складає хімічні формули оксидів, основ, амфотерних гідроксидів (Алюмінію, Цинку), кислот, середніх солей; рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів; кислот, лугів, нерозчинних основ, амфотерних гідроксидів, середніх солей;

порівнює за хімічними властивостями основні, кислотні та амфотерні оксиди, луги і нерозчинні основи;

класифікує неорганічні сполуки за класами;

характеризує поняття амфотерності, фізичні та хімічні властивості оксидів, основ, кислот, солей, амфотерних гідроксидів;

установлює генетичні зв’язки між простими і складними речовинами, основними класами неорганічних сполук;

обчислює за рівняннями хімічних реакцій масу, кількість речовини та об’єм газу (н. у.) за відомою масою, кількістю речовини, об’єму одного з реагентів чи продуктів реакції, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

використовує сучасну українську номенклатуру основних класів неорганічних сполук; таблицю розчинності кислот, основ та солей для складання рівнянь хімічних реакцій; індикатори для виявлення

кислот і лугів;

планує експеримент, проводить його, описує спостереження, робить висновки;

прогнозує перебіг хімічних реакцій солей і кислот з металами, використовуючи ряд активності металів;

дотримується запобіжних заходів під час роботи з кислотами і лугами

розв’язує експериментальні задачі, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання.

Ціннісний компонент

обґрунтовує залежність між складом, властивостями та застосуванням неорганічних речовин;

оцінює значення найважливіших представників основних класів неорганічних сполук;

висловлює судження про значення хімічного експерименту як способу набуття нових знань; вплив речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини; вплив діяльності людини на стан довкілля й охорону від забруднень.

37

Фізичні властивості оксидів. Поширеність у природі та використання оксидів. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Демонстрації

7. Зразки оксидів.

1

38

Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.

Демонстрації

8. Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою.

1

39

Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.

1

40

Кислоти їх склад, назви, та класифікація. Фізичні властивості кислот. Поширеність у природі та використання кислот. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Демонстрації

9. Зразки кислот.

1

41

Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід №3 «Взаємодія хлоридної кислоти з металами.»

1

42

Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Реакція нейтралізації. Відкритий урок.

Демонстрації

10. Хімічні властивості кислот

1

43

Розрахункові задачі «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

1

44

Розрахункові задачі «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

1

45

Фізичні властивості основ. Поширеність у природі та використання основ. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Демонстрації

11.  Зразки основ.

1

46

Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Заходи безпеки під час роботи з лугами.

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід №2 «Взаємодія лугів з кислотами в розчині.»

Демонстрації

12. Хімічні властивості лугів.

1

47

Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання.

Демонстрації

13. Добування і хімічні властивості нерозчинних основ.

1

48

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні).

Демонстрації

14. Доведення амфотерності цинк гідроксиду.  

1

49

Розрахункові задачі «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

1

50

Контроль знань з тем: «Оксиди. Кислоти. Основи». Самостійна робота.

1

51

Фізичні властивості середніх солей. Поширеність у природі та використання середніх солей. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

1

52

Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями.

Демонстрації

17. Хімічні властивості солей.

1

53

Інструктаж з БЖД. Лабораторні досліди №4 «Взаємодія металів із солями у водному розчині»; №5 «Взаємодія солей з лугами у водному розчині.»; №6 «Реакція обміну між солями в розчині.»

Демонстрації

15. Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей.

16. Зразки солей.

54

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід №7 «Розв’язування експериментальної задачі на прикладі реакції обміну.»

Демонстрації

18. Взаємодія кальцій оксиду з водою, дослідження добутого розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу в розчин, що утворився.

1

55

Інструктаж з БЖД . Практична робота №2: «Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук.»

1

56

Інструктаж з БЖД. Практична робота №3: «Розв’язування експериментальних задач.»

1

57

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

1

58

Розрахункові задачі «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

1

59

Представлення результатів навчальних проектів №7 «Неорганічні речовини – представники основних класів у будівництві й побуті.»; №8 «Хімічний склад і використання мінералів.»; №9 «Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини

1

60

Розрахункові задачі «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

1

61

Контрольна робота №2 з теми Основні класи неорганічних сполук

1

62

Аналіз контрольної роботи

1

63

Узагальнення і систематизація знань з теми Основні класи неорганічних сполук

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність

Використання оксидів, кислот, основ і середніх солей. Вплив на довкілля.

Здоров’я і безпека

Розв’язування розрахункових задач за рівняннями реакцій.

Заходи безпеки під час роботи з кислотами і лугами.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Розв’язування розрахункових задач за рівняннями реакцій.

Безпечне поводження з речовинами.

Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх солей. Вплив на довкілля.

Підприємливість і фінансова грамотність

Розв’язування розрахункових задач за рівняннями реакцій.

Орієнтовні об’єкти екскурсій. Краєзнавчий і мінералогічний музеї.

РЕЗЕРВНІ години

64

Повторення. Ковалентний та йонний зв'язки, їх утворення.

1

65

Повторення. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

1

66

Повторення. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

1

67

Повторення. Розрахункові задачі №10: «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

1

68

Повторення. Розрахункові задачі №10: «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

1

Відділ освіти Куп’янської міської ради

Харківської області

Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради

Харківської області

Календарно-тематичне планування

з предмета «Хімія» інваріантної складової робочого навчального плану у 4(8) класі на 2017/2018 навчальний рік

Учитель хімії

Пустоварова Юлія Юріївна

«Погоджено»

Заступник директора з навчально-виховної роботи гімназії

________________ І.В.Кожевіна

Куп’янськ

2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.