Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Критика і розвиток. Як не знищити мотивацію
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з хімії 11 клас .

Хімія

Для кого: 11 Клас

17.09.2018

4703

103

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з хімії 11 клас. Рівень стандарту.• Програма з хімії для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 № 826).
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ З ХІМІЇ В 11 КЛАСІ на 2018/2019 навчальний рік

(1 година на тиждень, разом 35 годин, із них 5 годин –резервний час)

Зміст (тема) уроку

Кіл-ть год.

Дата

Скоригована дата

Примітка

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

ВСТУП

4

1

Теорія як вища форма на­укових знань. Теорія хіміч­ної будови органічних спо­лук 0. М. Бутлерова

1

Учень (учениця):
наводить приклади органічних сполук різних класів;
називає ізомери парафiнів за міжнародною номенклатурою;
складає їхні молекулярні та структурні формули;
наводить приклади синтезів органічних сполук на основі вуглеводневої сировини;
описує склад і властивості нафти, природного газу, кам’яного вугілля, процес та продукти перегонки нафти і переробки кам’яного вугілля;
формулює основне положення теорії хімічної будови;
характеризує значення органічних речовин для розв’язування сировинної проблеми людства; значення рівнів організації органічних речовин у живій природі; природну вуглеводневу сировину як джерело добування органічних сполук; органічні сполуки як компоненти їжі; детонаційну стійкість бензину;
класифікує органічні сполуки за будовою карбонового ланцюга, видами карбон-карбонових зв’язків, функціональними групами, рівнями структурної організації;

встановлює причиново-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями та застосуванням органічних речовин;
порівнює природні, штучні й синтетичні волокна, пластмаси, мило і синтетичні мийні засоби;
пояснює значення теорії хімічної будови, причини багатоманітності органічних речовин;
аналізує хімічний склад харчових продуктів, синтетичних волокон, пластмас, робить висновок щодо їх придатності для використання;
обґрунтовує біологічну роль органічних сполук; значення органічної хімії у створенні нових матеріалів, охороні здоров’я, побуті;
оцінює вплив продуктів переробки вуглеводневої сировини, продуктів побутової хімії на навколишнє середовище;
висловлює судження про згубну дію алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на здоров’я, роль теорії в системі наукових знань, значення синтетичних методів добування органічних речовин;

дотримується правил безпечного поводження з синтетичними мийними засобами, розчинниками, іншими побутовими хімікатами.

2

Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура на­сичених вуглеводнів

1

3

Практичне заняття. Виконання вправ за темою “Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура на­сичених вуглеводнів”. Лабораторний дослід № 1. Виготовлення моделей мо­лекул парафінів.

1

4

Багатоманітність органіч­них сполук, їхня класифі­кація.

1

ПРИРОДНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

15

5

Органічні речовини в жи­вій природі. Рівні струк­турної організації органіч­них речовин.

6

Природні джерела органіч­них речовин. Природний і супутній нафтовий гази, їхній склад, використання

1

7

Нафта. Склад, властивості нафти.

1

8

Продукти перегонки наф­ти, їх застосування. Дето­наційна стійкість бензину Демонстрації . Модель нафтоперегінної установки

Лабораторний дослід № 2. Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів

1

9

Кам'яне вугілля, продукти його переробки. Лабораторний дослід № 3. Ознайомлення зі зразками продуктів коксування вугілля та різних видів палива

1

10

Основні види палива та їх­нє значення в енергетиці країни

1

11

Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводне­вої сировини та викорис­танні продуктів її пере­робки

1

12

Органічні сполуки і здоровя людини

1

13

Жири, вуглеводи як ком­поненти їжі, їхня роль в організмі.

1

14

Білки, вітаміни як компо­ненти їжі, їхня роль в ор­ганізмі.

1

15

Харчові добавки, Е-числа. Лабораторний дослід № 7. Ознайомлення зі змістом етикеток до харчових про­дуктів.

1

16

Поняття про синтетичні лі­карські препарати (на при­кладі аспірину).

1

17

Шкідливий вплив алкого­лю на організм людини. Демонстрації. Адсорбція нікотину силі­кагелем.

1

18

Шкідливий вплив нарко­тичних речовин, тютюно­куріння на організм лю­дини.

1

19

Контрольна робота №1 з теми « Природні органічні речовини»

1

СИНТЕТИЧНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

11

20

Синтез органічних сполук різних класів на основі вуг­леводневої сировини

1

21

Органічні речовини як основа сучасних матеріа­лів. Пластмаси. Демонстрації. Виявлення властивостей пластмас: відношення до нагрівання, розчинів кис­лот, лугів, окисників Лабораторний дослід № 4. Ознайомлення зі зразками пластмас.

1

22

Синтетичні каучуки, гума.

1

23

Штучні й синтетичні во­локна. Демонстрації. Витягування зі смоли ни­ток капрону чи лавсану Відношення волокон різних видів до розчинів кислот і лугів Лабораторний дослід М 6. Ознайомлення зі зразка­ми натуральних, штучних і синтетичних волокон.

1

24

Органічні сполуки в побуті. Поняття про побутові хімі­кати. Загальні правила по­водження з побутовими хі­мікатами. Демонстрації. Зразки побутових хімі­катів

Лабораторний дослід № 8. Ознайомлення зі змістом інструкцій до товарів по­бутової хімії.

1

25

Мило, його склад, мийна дія.

1

26

Синтетичні мийні засоби.. Демонстрації. Зразки синтетичних мий­них засобів.Лабораторний дослід № 9. Порівняння властивостей мила і синтетичних мий­них засобів.

1

27

Органічні розчинники, їх застосування. Демонстрації. Зразки органічних роз­чинників

Розчинність олійної фар­би у воді та гасі

1

28

Практична робота №1. Видалення забруднень із поверхні тканин

1

29

Контрольна робота № 2 з теми «Синтетичні органічні сполуки».

1

30

Попередження забруднен­ня середовища при вико­ристанні органічних речо­вин у побуті. Захист навколишнього се­редовища від забруднення синтетичними мийними за­собами

1

Резервні години

31

Узагальнення і систематизація, корекція знань з теми «Органічні сполуки»

1

32

Повторення. Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура на­сичених вуглеводнів

1

33

Повторення. Синтез органічних сполук різних класів на основі вуг­леводневої сировини

1

34

Повторення. Харчові добавки, Е-числа.

1

35

Повторення. Органічні розчинники, їх застосування.

1

Виконала вчитель хімії Пустоварова Ю.Ю.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.