Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках
»

Календарно-тематичне планування уроків з російської мови для 11 класу.

Російська мова

Для кого: 11 Клас

19.08.2020

480

31

0

Опис документу:
План розроблений за Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання «РОСІЙСЬКА МОВА.10–11 класи (початок вивчення з 1 класу). Рівень стандарту», 2017 рік. Розрахований на 2 години на тиждень. План має переклад українською мовою.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування уроків

з росiйської мови в 11 класi

Розподіл годин

І семестр

ІІ семестр

Усього за рік

Години на вивчення навчального матеріалу

25

30

55

Розвиток мовлення:

Усно

Письмово

5

3

аудіювання 1

читання 1

говоріння 1

2

переказ 1

реферат 1

5

2

діалог 1

виступ(монолог) 1

3

твір 1

контрольний твір 1

звіт, резюме 1

10

5

5

Контроль знань

  • тестові завдання

  • диктант

3

2

1

2

1

1

5

3

2

І семестр

з/п

Зміст програми

Кількість годин

Дата

Тема № 1. Общие сведения о языке и культуре речи (10 ч.)

Тема № 1. Загальні відомості про мовлення та культуру мовлення (10 год.)

1.

Понятие о культуре речи

Языковая культура и её влияние на эффективность общения.

Поняття про культуру мовлення.Мовленнєва культура та її вплив на ефективність спілкування.

1

2.

Понятие о культуре речи

Отношение общества к проблемам культуры речи.

Відношення суспільства до проблем культури мовлення.

1

3.

Критерии речевой культуры. Правильность (соблюдение языковых норм) - главное коммуникативное качество хорошей речи. Языковые нормы (орфоэпические, лексические, словообразовательные, морфологические, синтаксические, пунктуационные).

Правильнiсть головна комунiкативна якiсть гарного мовлення Мовнi норми (орфоепiчнi, лексiчнi, словотворчi,морфологiчнi, синтаксичнi,пунктуцiйнi.

1

4.

Критерии речевой культуры Речевое мастерство (точность, логичность, чистота, богатство, уместность, выразительность речи).

Критерії мовленнєвої культури (правильнiсть, точнiсть, логiчнiсть, чистота, багатство, доречність, виразнiсть мовлення).

1

з/п

Зміст програми

Кількість годин

Дата

5.

Критерии речевой культуры. Нормы произношения и ударения Нарушение орфоэпической нормы, вызванное влиянием украинского языка. Орфоэпические словари.

Норми вимови та наголосу. Порушення орфоепічних норм, які викликані впливом української мови. Орфоепічні словники.

1

6.

Развитие речи № 1 (письменно). Выборочное изложение текста с оценкой его содержания.

Розвиток мовлення №1. Вибiрковий переказ тексту з висловленням свого ставлення до його змiсту.

1

7.

Культура речи и риторика.

Понятие риторики. Значение риторики в жизни общества. Из истории ораторского искусства. Развитие науки о красноречии и ораторском искусстве в ХХ-ХХ1 веках.
Культура мови і риторика. Поняття риторики. Значення риторики в житті суспільства. З історії ораторського мистецтва. Розвиток науки про красномовство й ораторське мистецтво в ХХ-ХХ1 століттях.

1

8.

Законы и правила создания речевых произведений как предмет общей риторики.

Закони та правила створення мовних творів як предмет загальної риторики

1

9.

Разделы общей риторики в последовательности создания и воспроизведения речи.

Розділи загальної риторики в послідовності створення та відтворення мови.

1

10.

Развитие речи 2 (устно). Чтение-понимание (вслух и молча) и анализ текстов ораторских выступлений в научном и публицистическом стилях речи.

Розвиток мови № 2 (усно). Читання-розуміння (вголос і мовчки) та аналіз текстів ораторських виступів у науковому і публіцістічному стилях.

1

11.

Роды, виды и жанры ораторской речи. Их структурные особенности и различия.

Роди, види і жанри ораторської мови. Їх структурні особливості і відмінності.

1

12.

Развитие речи №3. Контрольное аудирование текста художественного стиля.

Розвиток мови №3. Контрольне аудіювання тексту художнього стилю.

1

13.

Контрольная работа №1 по теме «Общие сведения о языке и культуре речи.

Контрольна робота № 1 за темою «Загальні відомості про мовлення та культуру мовлення» (тестовi завдання).

1

з/п

Зміст програми

Кількість годин

Дата

ПРАВИЛЬНОСТЬ РЕЧИ (20 ч.)

Правильність мови (20 год.)

14.

Правильность речи.

Понятие языковой нормы. Виды норм: строго обязательная и допускающая варианты. Норма как изменяющееся явление.

Правильність мови. Поняття мовної норми. Види норм: строго обов'язкова та мова, яка допускає варіанти. Норма як явище, що змінюється.

1

15.

Нормы орфоэпии (повторение с углублением и практически).

Основные понятия раздела «Фонетика». Классификация звуков, их обозначение на письме.

Норми орфоепії (повторення з поглибленням і практично).

Основні поняття розділу «Фонетика». Класифікація звуків, їх визначення на письмі.

1

16.

Произношение гласных в сильных и слабых позициях. Произношение согласных в сильных и слабых позициях. Чередование звуков.

Вимова голосних у сильних і слабких позиціях. Вимова приголосних у сильних і слабких позиціях. Чергування звуків.

1

17.

Произношение сочетаний звуков. Произношение согласных перед [э] в словах иноязычного происхождения.

Вимова поєднань звуків. Вимова приголосних перед [е] в словах іншомовного походження.

1

18.

Нарушение орфоэпической нормы, вызванное влиянием украинского языка. Орфоэпические словари.

Порушення орфоепічної норми, викликане впливом української мови. Орфоепічні словники.

1

19.

Нормы орфографии (повторение с углублением и практически).

Написание слов по морфологическому принципу русской орфографии. Написание слов по фонетическому принципу.

Норми орфографії (повторення з поглибленням і практично).

Написання слів за морфологічним принципом російської орфографії. Написання слів за фонетичним принципом.

1

20.

Написание слов по традиционному принципу. Дифференцирующие написания.

Написання слів за традиційним принципом. Диференційоване написання.

1

21.

Урок развития речи №4 (письменно)

Составление текста доклада (реферат) па заданную тему (с использованием материала из разных источников).

Урок розвитку речі №4 (письмово)

Складання доповіді (реферату) па задану тему (з використанням матеріалу з різних джерел).

1

22.

Нормы орфографии. Прописные и строчные буквы. Слитные, раздельные и дефисные написания. Орфографические словари

Норми орфографії. Великі та малi букви. Написання слів окремо, разом, через дефіс. Орфографічні словники.

1

з/п

Зміст програми

Кількість годин

Дата

23.

Контрольная работа №2. Нормы орфоэпии и орфографии. Тестовые задания.

Контрольна робота №2. Норми орфоепії та орфографії. Тестові завдання.

1

24.

Нормы морфологии (повторение с углублением и практически) Падежные окончания существительных единственного и множественного числа. Образование краткой формы и степеней сравнения качественных прилагательных.

Норми морфології. Відмінкові закінчення iменникiв в однинi i множинi. Утворення короткої форми прикметникiв.

1

25.

Употребление количественных и собирательных числительных в сочетании с существительными. Употребление в речи местоимений сам, самый, сколько.

Вживання кількісних i збірних числівників з іменниками. Вживання в мові займенників сам, самий, стільки, скільки.

1

26.

Употребление в речи видовых пар глаголов, возвратных глаголов, возвратных причастий, деепричастий, причастных и деепричастных оборотов.

Вживання в мові дієслів різних видів, зворотних дієслів ,дієприслівників, дієприкметникових i дієприслівникових зворотів.

1

27.

Употребление предлогов с существительными и местоимениями. Нарушение морфологической нормы, вызванное влиянием украинского языка.)

Вживання прийменників з іменниками i займенниками. Порушення морфологічної норми, зумовленої впливом української мови.

1

28.

Нормы синтаксиса (повторение с углублением и практически)

Согласование глагола-сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием. Форма зависимого слова при согласовании и управлении. Неполное согласование.

Норми синтаксису. Узгодження дієслова-присудка з підметом, вираженим словосполученням. Форма залежного слова при узгодженні і потребу керувати. Неповне узгодження.

1

29.

Способы передачи чужой речи. Нарушение синтаксической нормы, вызванное влиянием украинского языка.

Способи передачі чужої мови. Порушення синтаксичної норми, викликане впливом української мови.)

1

30.

Контрольная работа № 3. Диктант.

Контрольна робота. Диктант.

1

31.

Развитие речи 5 (устно). Тезисы и конспект научно-популярного текста для подготовки к выступлению.

Розвиток мови № 5 (усно). Тези і конспект науково-популярного тексту для підготовки до виступу.

1

32.

Повторение и обобщение.

Повторення та узагальнення.

1

II СЕМЕСТР

з/п

Зміст програми

Кількість годин

Дата

33.

Нормы пунктуации (повторение с углублением и практически)

Тире между подлежащим и сказуемым. Норми пунктуації (повторення з поглибленням і практично) (3 год.)

Тире між підметом і присудком

1

34.

Знаки препинания в простых осложнённых предложениях.

Розділові знаки в простих ускладнених реченнях.

1

35.

Знаки препинания в сложном предложении (сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном).

Розділові знаки в складному реченні (Складносурядні, складнопідрядне, безсполучникового).

1

36.

Урок развития речи №6 (усно).

Выступление на общественную или морально-этическую тему в публицистическом стиле речи.

Урок розвитку мовлення №6 (усно). Виступ на суспільну або морально-етичну тему в публіцистичному стилі мови.

1

РЕЧЕВОЕ МАСТЕРСТВО (20 ч.)

Мовленнєва майстерність

37.

Точность речи. Факторы, от которых зависит точность речи. Точность в использовании лексических средств языка (синонимов, омонимов, паронимов, многозначных слов). Толковые словари, словари синонимов, антонимов, паронимов (повторение с углублением).

Точність мови. Фактори, від яких залежить точність мови. Точність у використанні лексичних засобів мови (синонімів, омонімів, паронімів, багатозначних слів). Тлумачні словники, словники синонімів, антонімів, паронімів тощо (повторення з поглибленням).

1

38.

Точность в использовании лексических средств языка (заимствованных слов, профессионализмов, архаизмов, фразеологизмов). Фразеологические словари (повторение с углублением).

Точність у використанні лексичних засобів мови (запозичених слів, професіоналізмів, архаїзмів, фразеологізмів). Фразеологічні словники (повторення з поглибленням).

1

39.

Урок-практикум. Точность в использовании лексических средств языка (практические упражнения).

Урок-практикум. Точність у використанні лексичних засобів мови (практичні вправи).

1

40.

Урок развития речи №7 (устно). Диалог (дискуссия) в научном стиле речи.

Урок розвитку мовлення №7 (усно). Діалог (дискусія) у науковому стилі мови

1

з/п

Зміст програми

Кількість годин

Дата

41.

Логичность речи.

Признаки логичности речи: непротиворечивость сочетаний слов и высказывания; расположение слов в высказывании в логической последовательности; соблюдение смысловых, структурных, интонационных и экспрессивных связей.

Логічність мови.

Ознаки логічності мовлення: несуперечливість словосполучень і висловлювання; розташування слів у висловленні в логічній послідовності; дотримання смислових, структурних, інтонаційних і експресивних зв'язків.

1

42.

Вводные слова и союзы как средства, способствующие организации смысловой связности (повторение с углублением).

Вступні слова та спілки як засоби, що сприяють організації смислової зв'язності (повторення з поглибленням).

1

43.

Трёхчастное построение текста (вступление, основная часть, заключение) как наиболее соответствующее логике развития мысли (повторение с углублением). Членение текста на абзацы как средство логической организации речи (повторение с углублением).

Поділ тексту на абзаци як засіб логічної організації мовлення (повторення з поглибленням). Трискладова побудова тексту (вступ, основна частина, висновок) як найбільш відповідне логіці розвитку

думки (повторення з поглибленням).

1

44.

Контрольная работа № 4. Тестовые задания.

Контрольна робота №4. Тестові завдання.

1

45.

Чистота речи. Отсутствие нелитературных элементов как главная особенность чистой речи. Лексика, ограниченная в своем употреблении (повторение с углублением).

Чистота мовлення. Відсутність нелітературних елементів як головна особливість чистого мовлення. Лексика, обмежена у своєму вживанні (діалектизми, просторічні слова, канцеляризми і професіоналізми, жаргонізми) (повторення з поглибленням)

1

46.

Слова–паразиты. Неуместное использование в речи иноязычных слов.

Слова-паразити. Необумовлене використання у мові іншомовних слів.

1

47.

Развитие речи8 (письменно). Сочинение в научно-популярном стиле «Как говорить?»

Розвиток мовлення №8 (письмово). Твір у науково-популярному стилі «Як говорити?»

1

48.

Украинизмы в русской речи населения Украины. Редактирование текстов.

Українізми в російській мові населення України. Редактування текстів.

1

49.

Богатство речи. Словесное и структурное богатство. Источники богатства речи – лексические ресурсы языка.

Багатство мови. Словесне і структурне багатство. Джерела збагачення мовлення-лексичні ресурси мови

1

з/п

Зміст програми

Кількість годин

Дата

50.

Синонимия (словообразовательная, лексическая, синтаксическая) (повторение с углублением) и вариантность.

Синонімія (словотворча, лексична, синтаксична) (повторення з поглибленням) і варіантність.

1

51.

Динамические процессы в лексике и фразеологии: неологизация и архаизация. Пассивный и активный лексический запас носителя языка.

Динамічні процеси в лексиці і фразеології: неологізація і архаїзація. Пасивний і активний лексичний запас носія мови.

1

52.

Урок развития речи № 9 (устно). Резюме. Отчет.

Урок розвитку мовлення №9 (усно). Резюме. Звіт.

1

53.

Уместность речи

Соответствие выбора языковых средств ситуации общения и поставленной цели.

Доречність мови. Відповідність вибору мовних засобів від ситуації спілкування і поставленої мети.

1

54.

Тональность речи: высокая, нейтральная, дружественная, фамильярная и пр. Уместность речи как риторическая проблема.

Тональність мови: висока, нейтральна, дружня, фамільярна. Доречність мови як риторична проблема

1

55.

Искусство выражения волеизъявления. Искусство выражения оценки. Отношение к грубой речи.

Мистецтво вираження волевиявлення: прохання, вказівка, наказ, порада, побажання. Відношення до грубої мови.

1

56.

Выразительность речи как риторическая проблема. Ресурсы выразительности: средства языка, фонетические средства, невербальные средства.

Виразність мови як риторична проблема. Ресурси виразності: засоби мови, фонетичні засоби, вербальні, невербальні засоби.

1

57.

Грамматические, стилистические ресурсы языка.

Граматичні, стилістичні ресурси мови.

1

58.

Стилистические фигуры: анафора и эпифора, антитеза, градация, инверсия, риторическое обращение, риторический вопрос, многосоюзие и бессоюзие

Стилістичні фігури: анафора, епіфора, градація, інверсія, риторичне звернення, риторичне питання, багатосполучення, безсполучення.

1

59.

Урок-практикум. Анализ текстов.

Урок-практикум. Аналіз текстів.

1

60.

Урок развития речи №10. Контрольний твір.

Урок розвитку мовлення №10. Контрольний твір.

1

61.

Повторение. Основные понятия раздела «Морфология». Самостоятельные и служебные части речи.

Повторення. Основні поняття розділу «Морфологія». Самостійні та службові частини мови.

1

62.

Повторение. Основные единицы синтаксиса.

Повторення. Основні одиниці синтаксису.

1

63.

Повторение. Основные виды фиксирования информации (повторение): ключевые слова, план, тезисы, конспект.

Повторення. Основні види фіксування інформації: ключові слова, план, тези, конспект.

1

з\п

Зміст програми

Кількість годин

Дата

64.

Повторение. Способы передачи чужой речи. Стилистическая роль косвенной и несобственно-прямой речи

Повторення. Способи передачі чужої мови. Стилістична роль непрямої та невласно-прямої мови.

1

65.

Повторение. Сложное предложение. Способы выражения смысловых отношений между частями сложного предложения

Повторення. Складне речення. Способи вираження змістовних відносин між частинами складного речення.

1

66

Повторение. Синонимия сложных предложений

Повторення. Синонімія складних речень.

1

67

Повторення. Текст и его строение: признаки текста, средства связи, типы речи

Повторення. Текст та його будова: ознаки тексту, засоби зв’язку, типи мови.

1

68.

Контрольная работа № 5 . Диктант за год.

Контрольна робота № 5. Диктант за рік.

1

69.

Повторение и обощение. Работа над ошибками.

Повторення та узагальнення. Робота над помилками.

1

70.

Повторение и обощение.

Повторення та узагальнення.

1

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.