Календарно-тематичне планування хімії 9кл

Хімія

Для кого: 9 Клас

21.01.2022

93

1

0

Опис документу:

Календарно-тематичне планування складено відповідно до Програми, що затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

З ключовими компетентностями, які розвиваються на даному занятті і наскрізні змістові лінії.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

9 клас

70 год, 2 год на тиждень

Дата

Зміст (тема) уроку

К-ть годин

Демонстрації, П/р, Л/р, Н/п, задачі, наскрізні змістові лінії

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Ключові компетентності, які розвиваються на даному занятті

Повторення найважливіших питань 

курсу хімії 8 класу


4


Учень/учениця

Знаннєвий компонент

наводить приклади назв і формул речовин, що належать до основних класів неорганічних сполук.

Діяльнісний компонент

класифікує неорганічні сполуки; 

порівнює склад і властивості неорганічних сполук різних класів; властивості речовин атомної, молекулярної та йонної будови;

характеризує йонний і ковалентний хімічні зв'язки; хімічні властивості основних класів неорганічних сполук.

Ціннісний компонент

обґрунтовує залежність властивостей речовин від їхніх складу і будови.1


Вступний інструктаж з БЖД. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук. 

1


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність       

2


Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

1


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність       

3


Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій.

1


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність       

4


Хімічний зв'язок і будова речовини.

1


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність       


Тема 1.     Розчини


14
5


Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини. Суспензії, емульсії, аерозолі.1

Домашній експеримент:

1.Виготовлення колоїдних розчинів (желе, кисіль тощо).

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність, Здоров’я і безпека


Учень/учениця

Знаннєвий компонент

наводить приклади колоїдних та істинних розчинів, розчинників, суспензій, емульсій, аерозолів, електролітів і неелектролітів, сильних і слабких електролітів, кристалогідратів; 

пояснює вплив різних чинників на розчинність речовин; утворення водневого зв’язку; суть процесу електролітичної дисоціації. 

Діяльнісний компонент

розрізняє компоненти розчину, насичені й ненасичені розчини, катіони й аніони, електроліти й неелектроліти, сильні й слабкі електроліти; рН лужного, кислого та нейтрального середовища;

описує розчинення речовин у воді як фізико-хімічне явище; якісну реакцію на хлорид-іони; виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену;

складає рівняння електролітичної дисоціації лугів, кислот, солей, рівняння реакцій обміну в повній та скороченій йонній формах; рівняння якісних реакцій на хлорид-іони в молекулярній та йонній формах;

розв’язує експериментальні задачі, обираючи й обґрунтовуючи спосіб розв’язання .

обчислює масу, об’єм, кількість речовини за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

характеризує електроліти за ступенем дисоціації;

визначає  характер середовища за значенням рН;

проводить реакції між розчинами електролітів з урахуванням умов їх перебігу; якісні реакції на карбонат-, сульфат- хлорид-іони;

виявляє у розчині гідроксид-іони і йони Гідрогену;

використовує значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища.

Ціннісний компонент

обґрунтовує перебіг реакцій між електролітами у водних розчинах;

оцінює важливість рН розчинів для визначення якості харчової, косметичної продукції тощо; 

висловлює судження про значення розчинів у природі та житті людини; про застосування знань щодо  виявлення деяких йонів; про роль експерименту в науці.

  Спілкування державною  мовою

Математична компетентність      Екологічна грамотність і здорове життя                                       Уміння вчитися впродовж життя                 

6


Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок. 

1


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність       

7


Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини. 

1


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність       

8


Розчинення як фізико-хімічний процес. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Кристалогідрати. 

1

Демонстрації:

1.Теплові явища під час розчинення (розчинення амоній нітрату і безводного кальцій хлориду у воді).

Спілкування державною  мовою

Математична компетентність       

9


Розв’язування задач на приготування розчинів із кристалогідратів.

1


Розрахункові задачі

1.Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини           (розчини кристало-гідратів).
Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність,Здоров’я і безпека, 

Екологічна безпека і сталий розвиток

Спілкування державною  мовою

Математична компетентність       

10


Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. 1

Демонстрації:

2. Дослідження речовин та їхніх водних розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлорид на кислота).

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека

Спілкування державною  мовою

Математична компетентність     Екологічна грамотність і здорове життя       

11


Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти.

1


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність       

12


Поняття про рН розчину (без математичних розрахунків). Значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища. Інструктаж БЖД.

1

Лабораторні досліди

2.Установлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів (натрій гідроксиду, хлоридної кислоти) за допомогою універсального індикатора.

3.Дослідження рН харчової і косметичної продукції.

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека, Екологічна безпека і сталий розвиток

Спілкування державною  мовою

Математична компетентність  Основні компетентності у природничих науках і технологіях     

13


Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Інструктаж БЖД.

1

Демонстрації:

3. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах.

Лабораторні досліди

4.Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжую-ться випаданням осаду.

5. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжую-ться виділенням газу.

6. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжую-ться утворенням води.

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека

Спілкування державною  мовою

Математична компетентність       

14


Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій. 

Інструктаж БЖД.

1

Практична робота № 1

Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах.

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека

Спілкування державною  мовою

Математична компетентність      Екологічна грамотність і здорове життя   

15


Інструктаж БЖД.

1

Практична робота № 2

Розв’язування експериментальних задач.

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека

Спілкування державною  мовою

Математична компетентність   Екологічна грамотність і здорове життя      

16


Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену. Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій. Інструктаж БЖД.


1

Лабораторний дослід

1.Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах.

7.Виявлення хлорид-іонів у розчині.

8.Виявлення сульфат-іонів у розчині.

9.Виявлення карбонат-іонів у розчині.

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека, Екологічна безпека і сталий розвиток

Спілкування державною  мовою

Математична компетентність     Основні компетентності у природничих науках і технологіях     

17


Захист навчальних проектів.

1

Навчальні проєкти:

1. Електроліти в сучасних акумуляторах.

2.Вирощування кристалів солей.

3.Виготовлення розчинів для надання домедичної допомоги.

4.Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості.

5. Дослідження впливу кислотності й лужності ґрунтів на розвиток рослин.

6. Дослідження рН атмосферних опадів та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі.

7. Дослідження природних об’єктів в якості кислотно-основних індикаторів. 

8. Дослідження рН середовища мінеральних вод України.

Спілкування державною  мовою

Математична компетентність       Ініціативність і підприємливість Соціальна та громадянська компетентності


18


Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми: «Розчини».

1


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність       


Тема 2. Хімічні реакції


13
19


Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.


1


Демонстрації:

Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну, екзо- та ендотермічні реакції.

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

знає і розуміє суть понять: хімічна реакція, ступінь окиснення, окисник, відновник, процеси окиснення і відновлення, тепловий ефект реакції, швидкість хімічної реакції;

наводить приклади основних типів хімічних реакцій; відновників і окисників.

Діяльнісний компонент

визначає ступені окиснення елементів у сполуках за їхніми формулами;

розрізняє реакції сполучення, заміщення, обміну, розкладу; окисно-відновні та реакції без зміни ступеня окиснення; екзо- та ендотермічні, оборотні й необоротні реакції; окисники і відновники; валентність і ступінь окиснення елемента; 

складає хімічні формули бінарних сполук за ступенями окиснення елементів; рівняння найпростіших окисно-відновних реакцій на основі електронного балансу, термохімічні рівняння; рівняння оборотних і необоротних реакцій;

класифікує реакції за різними ознаками;

характеризує процеси окиснення, відновлення, сполучення, розкладу, заміщення, обміну; вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій; роль окисно-відновних процесів у довкіллі;

дотримується правил використання побутових хімікатів.

Ціннісний компонент

обґрунтовує процеси окиснення й відновлення з погляду електронної будови атомів;

висловлює судження про значення хімічних реакцій та знань про них у природі, промисловості, побуті.

Спілкування державною  мовою

Математична компетентність       

20


Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки. 

1


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність       

21


Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.

1


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність       

22


Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.


1


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність       

23


Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.

Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.

1


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність       

24


Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння.

1


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність       

25


Оборотні й необоротні реакції.


1


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність       

26


Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників. 1


Демонстрації:

5.Залежність швидкості реакцій металів (цинк, магній, залізо) з хлоридною кислотою від активності металу. 

Лабораторний дослід

10.Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою.

Спілкування державною  мовою

Математична компетентність  Основні компетентності у природничих науках і технологіях      

27


Інструктаж БЖД.

1

Практична робота № 3

Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій.

Спілкування державною  мовою

Математична компетентність       

28


Контрольна робота №1


1


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність       

29


Аналіз контрольної роботи №1


1


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність       

30


Захист навчальних проєктів.

1

Навчальні проєкти:

9. Ендотермічні реакції на службі людині.

10. Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих організмів.

Спілкування державною  мовою

Математична компетентність       Ініціативність і підприємливість Соціальна та громадянська компетентності


31


Підсумковий урок.


1


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність       

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки (32год)

32


Представлення результатів навчальних проєктів:

9 «Ендотермічні реакції на службі людині.»; №10 «Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих організмів.»
Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 

Уміння вчитися впродовж життя   

33


Повторний інструктаж з БЖД.

Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними). Елементи-органогени.Учень/учениця

Знаннєвий компонент

знає і розуміє суть понять гомолог, гомологія; поділ органічних речовин за якісним складом на вуглеводні, оксигеновмісні та нітрогеновмісні сполуки;

називає елементи-органогени, найважливіші органічні сполуки (метан і перші десять його гомологів, етен, етин, метанол. етанол, гліцерол, етанова кислота, глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза, стеаринова, пальмітинова, олеїнова, аміноетанова кислоти), основні продукти перегонки нафти;

наводить приклади гомологів метану; природних і синтетичних речовин, спиртів, карбонових кислот, жирів, вуглеводів;

пояснює реакції горіння органічних речовин, заміщення для метану, приєднання для етену й етину; деякі хімічні властивості етанової кислоти; суть процесу перегонки нафти.

Діяльнісний компонент

складає молекулярні й структурні формули метану та перших десяти його гомологів, етену, етину, метанолу, етанолу, гліцеролу, етанової та аміноетанової кислот; молекулярні формули глюкози, сахарози, крохмалю, целюлози; рівняння реакцій горіння (метану, етену й етину, метанолу, етанолу), заміщення для метану (хлорування), приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування), етанової кислоти (електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями); загальну схему полімеризації етену;

розрізняє за складом метан, етен, етин, метанол, етанол, гліцерол, етанову кислоту, вищі карбонові кислоти, глюкозу, сахарозу, крохмаль, целюлозу, мило, природні й гідрогенізовані, тваринні й рослинні, тверді й рідкі жири,

білки, поліетилен, природні і штучні жири;

порівнює: органічні й неорганічні речовини, крохмаль і целюлозу, склад гомологів метану, насичені й ненасичені вуглеводні;

характеризує склад, фізичні властивості метану і його гомологів, етену, етину, етанолу, гліцеролу, етанової кислоти, жирів, глюкози, сахарози, крохмалю, целюлози, білків, поліетилену;

визначає дослідним шляхом гліцерол, етанову кислоту, глюкозу, крохмаль;

розв’язує розрахункові задачі на обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями та інших раніше вивчених типів на прикладі органічних сполук;

дотримується правил безпечного поводження з горючими речовинами, побутовими хімікатами.

Ціннісний компонент

усвідомлює значення вуглеводневої сировини в енергетиці; природних і синтетичних органічних сполук; моральну та соціальну відповідальність за насідки вживання алкогольних напоїв; необхідність збереження довкілля для майбутніх поколінь;

обґрунтовує роль органічних сполук у живій природі;

оцінює згубну дію алкоголю на здоров’я; вплив продуктів синтетичної хімії на навколишнє середовище в разі неправильного використання їх;

висловлює судження щодо значення органічних речовин у суспільному господарстві, побуті, харчуванні, охороні здоров’я тощо; захисту довкілля від стійких органічних забруднювачів.

Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 


34


Вуглеводні

Метан як представник насичених вуглеводнів. Фізичні властивості.Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 


35


Гомологія. Гомологи метану (перші десять), їхні молекулярні і структурні формули та назви.


Демонстрація:

  1. Моделі молекул вуглеводнів (у тому числі 3D-проектування).


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 

Екологічна грамотність і здорове життя    

36


Гомологія. Гомологи метану (перші десять), їхні молекулярні і структурні формули та назви.Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 


37


Реакція заміщення для метану.


Демонстрація:

7.Горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння.

Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 


38


Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів. Молекулярні і структурні формули. Фізичні властивості.


Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотністьЗдоров’я і безпека

Екологічна безпека і сталий розвиток


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 

Екологічна грамотність і здорове життя    39


Реакція приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування). Горіння вуглеводнів.Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 


40


Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену.


Демонстрація:

8. Ознайомлення зі зразками виробів із поліетилену Виявлення властивостей поліетилену: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів.

Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 


41


Розрахункові задачі на обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями.Спілкування державною  мовою

Математична компетентність  Уміння вчитися впродовж життя   


42


Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля – природні джерела вуглеводнів. Перегонка нафти.Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 

Екологічна грамотність і здорове життя    

43


Вуглеводнева сировина й охорона довкілля. Застосування вуглеводнів.Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 


44


Тематичний контроль знань з теми «Вуглеводні»


Підприємливість і фінансова грамотність


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 


45


Представлення результатів навчальних проєктів:

11 «Використання полімерів: еколого-економічний аспект.»

12 «Альтернативні джерела енергії.»Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 

Уміння вчитися впродовж життя   

46


Оксигеновмісні органічні речовини

Поняття про спирти, карбонові кислоти, жири, вуглеводи.Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 


47


Метанол, етанол, гліцерол: молекулярні і структурні формули, фізичні властивості.


Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 

Екологічна грамотність і здорове життя    

48


Горіння етанолу. Якісна реакція на гліцерол. Інструктаж з БЖД


Лабораторний дослід:

11. Взаємодія гліцерилу з купрум(ІІ) гідроксидом.

Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 


49


Отруйність метанолу й етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини.


Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 


50


Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.


Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 


51


Хімічні властивості етанової кислоти: електролітична дисоціація, дія на індикатори, взаємодія з металами, лугами, солями. Застосування етанової кислоти.


Демонстрації:

9. Дія етанової кислоти на індикатори.

10. Взаємодія етанової кислоти з металами, лугами.

Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 

Екологічна грамотність і здорове життя    

52


Практична робота №4. Властивості етанової кислоти. Інструктаж з БЖДСпілкування державною  мовою

Математична компетентність 

Уміння вчитися впродовж життя   

53


Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова. Мило, його склад, мийна дія.
Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 


54


Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні й гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів.Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 


55


Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі.Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 


56


Крохмаль і целюлоза – природні полімери. Якісні реакції на глюкозу і крохмаль.

Інструктаж з БЖД


Лабораторні досліди:

12. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом.

13. Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру).

14. Взаємодія крохмалю з йодом.

Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 


57


Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль.Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 

Екологічна грамотність і здорове життя    

58


Тематичний контроль знань з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки»Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 


59


Представлення результатів навчальних проєктів:

13 «Екотрофологія – наука про екологічно безпечне харчування.»

14 «Виготовлення мила з мильної основи.»

15 « Дослідження хімічного складу їжі.»;

16 «Хімічний склад жувальних гумок.»;

17 «Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною.»


Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека

Екологічна безпека і сталий розвиток


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 

Уміння вчитися впродовж життя   

60


Нітрогеновмісні органічні речовини

Поняття про амінокислоти.Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 


61


Білки як біологічні полімери. Денатурація білків. Біологічна роль амінокислот і білків.Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 

Екологічна грамотність і здорове життя    

62


Практична робота №5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах. Інструктаж з БЖДСпілкування державною  мовою

Математична компетентність 


63


Значення природних і синтетичних органічних сполук.

Представлення результатів навчальних проєктів

18 «Друге життя паперу.»;Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 

Уміння вчитися впродовж життя   

64


Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів. .

Представлення результатів навчальних проєктів

19 «Джерела органічного забруднення території громади (мікрорайону).»


Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека

Екологічна безпека і сталий розвиток


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 

Уміння вчитися впродовж життя   

65


Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворенняУчень/учениця

Знаннєвий компонент

називає: імена видатних вітчизняних учених-хіміків; найважливіші хімічні виробництва в Україні;

наводить приклади: взаємозв’язків між речовинами; застосування хімічних сполук у різних галузях та у повсякденному житті.

Діяльнісний компонент

характеризує: значення хімії у житті суспільства, збереженні довкілля, для здоров’я людей.

Ціннісний компонент

усвідомлює значення громадянської позиції вченого, причинно-наслідкові зв’язки у природі і її цілісність;

поважає авторське право;

обґрунтовує: роль хімії у пізнанні хімічних процесів;

критично ставиться: до хімічної інформації з різних джерел;

оцінює: внесок хімічної науки в розвиток вітчизняного виробництва; значення хімічних знань як складника загальної культури людини.

Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 


66


Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.

Представлення результатів навчальних проєктів:

21 «Екологічна ситуація в моїй місцевості: відчуваю, думаю, дію.»;

22 «Анкетування учнів навчального закладу щодо їхньої участі у розв’язуванні екологічних проблем місцевості.»


Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека

Екологічна безпека і сталий розвиток


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 

Уміння вчитися впродовж життя    Екологічна грамотність і здорове життя    

67


Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства.

Представлення результатів навчального проєкту:

23 «Дослідження достовірності реклами з погляду хімії.»


Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека

Екологічна безпека і сталий розвиток


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 

Уміння вчитися впродовж життя   

68


Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені – творці хімічної науки.

Представлення результатів навчального проєкту:

20 «Видатні вітчизняні хіміки як учені й особистості.»


Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека

Екологічна безпека і сталий розвиток


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 

Уміння вчитися впродовж життя   

69


Узагальнення знань з теми «Роль хімії в житті суспільства»Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 


70


Підсумковий урок
Спілкування державною  мовою 
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.