Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Природотерапія для дітей, що постраждали внаслідок воєнних дій
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування хімії 8кл

Хімія

Для кого: 8 Клас

20.01.2022

61

3

0

Опис документу:

Календарно-тематичне планування складено відповідно до Програми, що затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

З ключовими компетентностями, які розвиваються на даному занятті і наскрізні змістові лінії.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Хімія

8 клас

70 год, 2 год на тиждень

Дата

Зміст (тема) уроку

К-ть годин

Демонстрації, П/р, Л/р, Н/п, задачі, наскрізні змістові лінії

Д/з

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Ключові компетентності, які розвиваються на даному занятті

Повторення найважливіших питань 

курсу хімії 7 класу

5Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи;

наводить приклади формул і назв простих (метали і неметали) і складних (оксидів, основ, кислот) речовин; рівнянь реакцій: добування кисню з гідроген пероксиду і води;  кисню з воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, залізом, міддю, метаном, гідроген сульфідом, води з кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфор (V) оксидом, карбон (ІV) оксидом; реакцій розкладу і сполучення.

Діяльнісний компонент

обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою, масову частку елемента в складній речовині.

Ціннісний компонент

критично ставиться до власних знань і умінь із хімії.


1


Вступний інструктаж з БЖД. Найважливіші хімічні поняття. 

1Спілкування державною  мовою Математична компетентність

2


Кисень, добування кисню, поняття про каталізатор, вода, розчин і його компоненти, індикатори.

1Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

3


Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.

1

Розрахункові задачі


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

4


Масова частка елемента в складній речовині.

1

Розрахункові задачі


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

5


Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.

1

Розрахункові задачі


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

Тема 1. Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів12

6


Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. 

1Учень/учениця

Знаннєвий компонент

формулює періодичний закон;

записує: електронні та графічні електронні формули атомів 20 хімічних елементів;пояснює періодичність зміни властивостей хімічних елементів (№ 1–20); залежність характеру елементів та властивостей їхніх сполук від електронної будови атомів;

наводить приклади лужних, інертних елементів, галогенів.

Діяльнісний компонент

розрізняє атомне ядро, електрони, протони, нейтрони; періоди (великі й малі), головні (А) та побічні (Б) підгрупи періодичної системи; металічні та неметалічні елементи;

характеризує склад атомних ядер (кількість протонів і нейтронів), розподіл електронів (за енергетичними рівнями та підрівнями) в атомах перших 20 хімічних елементів; хімічний елемент (№ 1–20) за його положенням у періодичній системі, зміни радіусів атомів у періодах і підгрупах, металічних і неметалічних властивостей елементів; структуру періодичної системи (періоди: великі й малі, групи й підгрупи (А і Б);

аналізує інформацію, закладену в періодичній системі, та використовує її для характеристики хімічного елемента;

використовує інформацію, закладену в періодичній системі, для класифікації елементів (металічний або неметалічний), та визначення їхньої валентності, класифікації простих речовин (метал або неметал).

Ціннісний компонент

усвідомлює значення прийому класифікації в науці;

обґрунтовує фізичну сутність періодичного закону;

оцінює значення періодичного закону як одного із фундаментальних законів природи.

Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

7


Поняття про лужні елементи, галогени та інертні елементи.1Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

8


Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число. 1

Демонстрації:

2. Моделі атомів (віртуальні 3D)


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність       Інформаційно-цифрова компетентність

9Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів № 1-20. Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20.

1Спілкування державною  мовою

Математична компетентність 

10


Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20.1

Демонстрації:

3.Форми електронних орбіталей (віртуальні 3D).


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність   Інформаційно-цифрова компетентність

11


Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20. Поняття про радіус атома.1

Демонстрації:

3.Форми електронних орбіталей (віртуальні 3D).


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність  Інформаційно-цифрова компетентність

12


Періодичний закон Д. І. Менделєєва (сучасне формулювання). 

1

Демонстрації:

1. Періодична система хімічних елементів (довга і коротка форми).


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

13


Періодична система хімічних елементів, її структура.

1Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

14


Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.1Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

15


Значення періодичного закону.


1

Наскрізні змістові лінії:

Підприємливість і фінансова грамотність.


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність       Ініціативність і підприємливість

16


Захист навчальних проектів.

1

Навчальні проєкти:

1. Із історії відкриття періодичної системи хімічних елементів.

2.Форми Періодичної системи хімічних елементів.

3.Хімічні елементи в літературних творах.

4.Цікаві історичні факти з відкриття і походження назв хімічних елементів.


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність       Ініціативність і підприємливість  Соціальна та громадянська компетентності


17


Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми: «Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів». 

1Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

Тема 2.    Хімічний зв’язок і будова речовини


14Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає види хімічного зв’язку, типи кристалічних ґраток; 

наводить приклади сполук із ковалентним (полярним і неполярним) та йонним хімічними зв’язками, атомними, молекулярними та йонними кристалічними ґратками; 

пояснює утворення йонного, ковалентного (полярного і неполярного) зв'язків.

Діяльнісний компонент

складає електронні формули молекул;

характеризує особливості ковалентного та йонного зв’язків, кристалічної будови речовин з різними видами хімічного зв'язку; 

визначає вид хімічного зв’язку в типових випадках, полярність ковалентного зв'язку; 

прогнозує фізичні властивості та практичне використання речовин залежно від виду хімічного зв'язку і типу кристалічних ґраток; 

використовує поняття електронегативності для характеристики хімічних зв'язків.Ціннісний компонент

обґрунтовує природу хімічних зв'язків; фізичні властивості речовин залежно від типів кристалічних ґраток;

робить висновки про тип кристалічних ґраток речовин на основі виду хімічного зв’язку в них.

Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

18


Природа хімічного зв’язку. Умови виникнення хімічного зв’язку.

1

Практична робота № 1

Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних граток (наприклад: цукру, кухонної солі, графіту).


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

19


Електронегативність атомів хімічних елементів.


1Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

20


Ковалентний зв'язок, його утворення. 


1Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

21


Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. 


1Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

22


Йони. Йонний зв’язок, його утворення.


1Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

23


Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Інструктаж БЖД.

1

Лабораторний дослід

1.Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

Демонстрації:

4. Моделі кристалічних граток.

5.Зразки речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

Наскрізні змістові лінії:

Підприємливість і фінансова грамотність. Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння вчитися впродовж життя

24


Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток. 

1
Спілкування державною  мовою

Математична компетентність25
Інструктаж БЖД. 1
Спілкування державною  мовою

Математична компетентність Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння вчитися впродовж життя 

26


Контрольна робота № 1

1Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

27


Аналіз контрольної роботи № 1

1Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

28


Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми: «Хімічний зв’язок і будова речовини». 

1Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

29


Захист навчальних проектів.


1

Навчальні проєкти:

5.Використання кристалів у техніці.


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність        Ініціативність і підприємливість   Соціальна та громадянська компетентності    

30
Захист навчальних проектів.

1

Навчальні проєкти:

6.Кристали: краса користь.


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність        Ініціативність і підприємливість   Соціальна та громадянська компетентності


31


Підсумковий урок.


1Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

Тема №3 Кількість речовини.Розрахунки за хімічними формулами (9год)

32


Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Стала Авогадро.


Демонстрація:

6. Зразки речовин кількістю речовини 1 моль (або однакової кількості речовини).


Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає одиницю вимірювання кількості речовини, молярний об’єм газів за нормальних умов, сталу Авогадро;

пояснює сутність фізичної величини кількість речовини.

Діяльнісний компонент

установлює взаємозв'язок між фізичними величинами (масою, молярною масою, об’ємом, молярним об’ємом, кількістю речовини);

обчислює число частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі; молярну масу, масу і кількість речовини; об’єм даної маси або кількості речовини газу за нормальних умов; відносну густину газу за іншим газом, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

Ціннісний компонент

робить висновки щодо значущості математичних знань для розв’язування хімічних задач.

Спілкування державною  мовою

Математична компетентність


Уміння вчитися впродовж життя

33


Розв’язування задач на обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі.


Наскрізні змістові лінії:

Здоров’я і безпека.


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність


34


Молярна маса речовини.


Здоров’я і безпека.


Уміння вчитися впродовж життя

35


Розв’язування задач на обчислення молярної маси речовини.
Спілкування державною  мовою


36


Розв’язування задач на обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою.


Наскрізні змістові лінії:

Екологічна безпека і сталий розвиток.


Спілкування державною  мовою

Уміння вчитися впродовж життя 


37


Закон Авогадро. Молярний об’єм газів
Спілкування державною  мовою


38


Розв’язування задач на обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов.


Наскрізні змістові лінії:

Підприємливість і фінансова грамотність


Спілкування державною  мовою

Уміння вчитися впродовж життя 


39


Відносна густина газів.
Уміння вчитися впродовж життя

40


Розв’язування задач на обчислення з використанням відносної густини газів.


Підприємливість і фінансова грамотність


Спілкування державною  мовою
Тема 4. Основні класи неорганічних сполук (30год)
Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає оксиди, основи, кислоти, амфотерні гідроксиди, середні солі за сучасною науковою українською номенклатурою;

наводить приклади оснόвних, кислотних і амфотерних оксидів, оксигеновмісних і безоксигенових, одно-, дво-, триосновних кислот, розчинних і нерозчинних основ, амфотерних гідроксидів, середніх солей.

Діяльнісний компонент

розрізняє несолетворні й солетворні (кислотні, основні, амфотерні) оксиди, розчинні й нерозчинні основи, кислоти за складом (оксигеновмісні, безоксигенові) та основністю (одно-, дво-, триосновні), середні солі; реакції заміщення, обміну, нейтралізації;

описує поширеність представників основних класів неорганічних сполук у природі;

складає хімічні формули оксидів, основ, амфотерних гідроксидів (Алюмінію, Цинку), кислот, середніх солей; рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів; кислот, лугів, нерозчинних основ, амфотерних гідроксидів, середніх солей;

порівнює за хімічними властивостями основні, кислотні та амфотерні оксиди, луги і нерозчинні основи;

класифікує неорганічні сполуки за класами;

характеризує поняття амфотерності, фізичні та хімічні властивості оксидів, основ, кислот, солей, амфотерних гідроксидів;

установлює генетичні зв’язки між простими і складними речовинами, основними класами неорганічних сполук;

обчислює за рівняннями хімічних реакцій масу, кількість речовини та об’єм газу (н. у.) за відомою масою, кількістю речовини, об’єму одного з реагентів чи продуктів реакції, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

використовує сучасну українську номенклатуру основних класів неорганічних сполук; таблицю розчинності кислот, основ та солей для складання рівнянь хімічних реакцій; індикатори для виявлення

кислот і лугів;

планує експеримент, проводить його, описує спостереження, робить висновки;прогнозує перебіг хімічних реакцій солей і кислот з металами, використовуючи ряд активності металів;

дотримується запобіжних заходів під час роботи з кислотами і лугами

розв’язує експериментальні задачі, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання.

Ціннісний компонент

обґрунтовує залежність між складом, властивостями та застосуванням неорганічних речовин;

оцінює значення найважливіших представників основних класів неорганічних сполук;

висловлює судження про значення хімічного експерименту як способу набуття нових знань; вплив речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини; вплив діяльності людини на стан довкілля й охорону від забруднень.


41


Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура
Уміння вчитися впродовж життя

42


Оксиди, їх склад, номенклатура, фізичні властивості.


Демонстрація:

7. Зразки оксидів.


Соціальна та громадянська компетентності


43


Хімічні властивості оснόвних і кислотних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.


Демонстрація:

8. Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою.


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

44


Хімічні властивості амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.


Наскрізні змістові лінії: Громадянська відповідальністьСпілкування державною  мовою

Математична компетентність

45


Поширеність у природі та використання оксидів. Вплив на довкілля і здоров’я людини.Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

46


Кислоти: склад і назви, класифікація, фізичні властивості. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.


Демонстрація:

9. Зразки кислот.


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

47


Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями.


Демонстрація:

10. Хімічні властивості кислот.


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

48


Реакція нейтралізації. Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну.

Інструктаж з БЖД


Лабораторні досліди:

  1. Взаємодія лугів з кислотами в розчині.

  2. Взаємодія хлоридної кислоти з металами.


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

49


Поширеність у природі та використання кислот. Вплив на довкілля і здоров’я людини.
Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

50


Розв’язування розрахункових задач за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.


Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека.


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

51


Розв’язування розрахункових задач за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.


Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека.


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

52


Тематичний контроль знань з теми «Оксиди. Кислоти»
Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

53


Основи, їх склад і назви, класифікація, фізичні властивості. Заходи безпеки під час роботи з лугами.


Демонстрація:

11. Зразки основ.


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

54


Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями.


Демонстрація:

12. Хімічні властивості лугів.


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

55


Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання.


Демонстрація:

13. Добування і хімічні властивості нерозчинних основ.


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

56


Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні).


Демонстрації:

14. Доведення амфотерності цинк гідроксиду.Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

57


Поширеність у природі та використання основ. Вплив на довкілля і здоров’я людини.


15. Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей. 


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

58


Солі: склад і назви, фізичні властивості.


Демонстрація:

16. Зразки солей.


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

59


Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями.Демонстрації:

17. Хімічні властивості солей.


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність Соціальна та громадянська компетентності


60


Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями.

Інструктаж з БЖД


Лабораторні досліди:

  1. Взаємодія металів із солями у водному розчині.

  2. Взаємодія солей з лугами у водному розчині.

  3. Реакція обміну між солями в розчині.


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність Соціальна та громадянська компетентності


61


Практична робота №2. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. Інструктаж з БЖД
Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

62


Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.


Демонстрація:

18. Взаємодія кальцій оксиду з водою, дослідження добутого розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу крізь розчин.


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність Ініціативність і підприємливість

63


Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук. Інструктаж з БЖД


Лабораторний дослід:

7. Розв’язування експериментальних задач.


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність Ініціативність і підприємливість

64


Практична робо­та №3. Розв’язування експериментальних задач. Інструктаж з БЖД
Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

65


Розв’язування розрахункових задач за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.


Наскрізні змістові лінії Підприємливість і фінансова грамотність.

Здоров’я і безпека.


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

66


Розв’язування розрахункових задач за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.


Наскрізні змістові лінії Підприємливість і фінансова грамотність.

Здоров’я і безпека.


Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

67


Контрольна робота №2
Ініціативність і підприємливість

68


Аналіз контрольної роботи
Ініціативність і підприємливість

69


Представлення результатів навчальних проектів:

7. Неорганічні речовини – представники основних класів у будівництві й побуті.

8. Хімічний склад і використання мінералів.

9. Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини.
Спілкування державною  мовою

Математична компетентність

70


Підсумковий урок
Спілкування державною  мовою


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили