Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Календарно-тематичне планування .8 клас хімія на 2021-2022 н.р.

Хімія

Для кого: 8 Клас

05.08.2021

1090

136

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування складено відповідно до Програми, що затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. За програмою 70 годин, 2 години на тиждень. ослідовність викладення навчального матеріалу: Тема 1. Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини. Тема 3. Кількість речовини, розрахунки за хімічними формулами. Тема 4. Основні класи неорганічних сполук
Перегляд
матеріалу
Отримати код

8 клас

Хімія

(70 год, 2 год на тиждень)

з/п

Дата

Тема уроку

Примітка

І СЕМЕСТР

ВСТУП

1


Вступний інструктаж ТБ Найважливіші хімічні поняття, закони.

Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакції розкладу, сполучення.


2


Обчислення за формулами хімічних речовин: відносна атомна та молекулярна маса, масова частка елемента в речовині, масова частка розчиненої речовини.


Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

3


Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів.

Навчальні проєкти:

1.З історії відкриття періодичної системи хімічних елементів.

2.Форми періодичної системи хімічних елементів.

3.Хімічні елементи в літературних творах.

4.Цікаві історичні факти з відкриття і походження назв хімічних елементів.


4


Поняття про лужні , інертні елементи, галогени.


5


Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число

Демонстрації: Моделі атомів (віртуальні 3D).


6


Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів 1-20.

Демонстрації:.Періодична система хімічних елементів (довга і коротка форми).


7


Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20

Демонстрації: Форми електронних орбіталей (віртуальні 3D).


8


Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20


9


Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20


10


Періодичний закон Д. І. Менделєєва (сучасне формулювання).


11


Періодична система хімічних елементів, її структура. Демонстрації: Періодична система хімічних елементів (довга і коротка форми).


12


Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.


13


Значення періодичного закону. Захист навчальних проєктів:

1.З історії відкриття періодичної системи хімічних елементів

2. «Форми Періодичної системи хімічних елементів.»

3.Життя і діяльність Д.І.Менделєєва


14


Практичне заняття. Виконання типових вправ.


15


Практичне заняття. Виконання типових вправ.


16


Контрольна робота з теми «Періодичний закон і Періодична система Д.І.Менделєєва. Будова атома»


17


Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань з теми: «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома» ТО


Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

18


Природа хімічного зв’язку. Електронегативність атомів хімічних елементів.

Демонстрації: Моделі кристалічних ґраток різних типів. Зразки речовин атомної, молекулярної та йонної будови


19


Ковалентний зв’язко, його утворення.


20


Полярний і неполярний ковалентний зв'язок.


21


Електронні формули молекул.


22


Йони. Йонний зв'язок, його утворення.


23


Практичне заняття. Виконання типових вправ.


24


Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали.

Демонстрації: Моделі кристалічних ґраток різних типів.

Лабораторне дослідження: №1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної , молекулярної та йонної будови.


25


Розв’язання задач.


26


Залежність фізичних властивостей речовини від типів кристалічних граток.

Домашній експеримент №1. Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних граток: води, кухонної солі, піску.


27


Практична робота №1.Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних граток (на прикладі цукру, кухонної солі, графіту). Інструктаж ТБ


28


Практичне заняття. Виконання вправ, розв’язання задач.


29


Практичне заняття. Виконання вправ, розв’язання задач.


30


Самостійна робота за темою «Хімічний зв’язок і будова речовини»


31


Захист навчальних проєктів:

1. Використання кристалів у техніці.

2. Кристали: краса і користь.


32


Узагальнення знань зтеми: «Хімічний зв’язок і будова речовини» ТО


ІІ СЕМЕСТР

Тема 3. Кількість речовини. Обчислення за хімічними формулами

33


Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Стала Авогадро.

Демонстрації: Зразки речовин кількістю речовини 1 моль (або однакової кількості речовини).


34


Практичне заняття. Розв’язування задач.


35


Молярна маса.


36


Практичне заняття. Розв’язування задач.


37


Закон Авогадро. Молярний об’єм газів.


38


Відносна густина газів.


39


Практичне заняття. Розв’язування задач.


40


Розв’язування розрахункових задач


41


Самостійна робота


42


Розв’язування розрахункових задач


43


Контрольна робота №2 з теми «Кількість речовини. Обчислення за хімічними формулами»


44


Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань з теми: «Кількість речовини. Обчислення за хімічними формулами» ТО


Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

45


Класифікація неорганічних сполук, їх склад і номенклатура.


46


Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура.


47


Оксиди. Фізичні властивості, поширеність та використання. Класифікація оксидів (основні, кислотні та амфотерні).

Демонстрації: Зразки оксидів


48


Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.

Демонстрації: Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою.


49


Фізичні властивості кислот

Демонстрації: Зразки кислот.


50


Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Реакція нейтралізації.

Демонстрації: Хімічні властивості кислот.

Лабораторне дослідження №2: Взаємодія лугів з кислотами в розчині.


51


Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами

Лабораторне дослідження №3.Взаємодія хлоридної кислоти з металами.


52


Практичне заняття. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.


53


Узагальнююче повторення ТО


54


Фізичні властивості основ

Демонстрації: Зразки основ.


55


Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Заходи безпеки під час роботи з лугами.

Демонстрації:Хімічні властивості лугів.


56


Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: взаємодія з кислотами, лугами(розчин і сплав).

Демонстрації: Доведення амфотерності цинк гідроксиду.  Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей


57


Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання. Заходи безпеки під час роботи з лугами.

Демонстрації:  Добування і хімічні властивості нерозчинних основ.


58


Практичне заняття. Розрахунки за хімічними рівняннями


59


Фізичні властивості середніх солей. Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями.

Демонстрації: Хімічні властивості солей. Взаємодія кальцій оксиду з водою, дослідження добутого розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу в розчин, що утворився.


60


Практичне заняття. Виконання типових вправ.

Лабораторні дослідження

  1. 4.Взаємодія металів із солями у водному розчині.

  2. 5.Взаємодія солей з лугами у водному розчині.

Реакція обміну між солями в розчині


61


Генетичний зв'язок між основними класами неорганічних сполук.

Лабораторне дослідження:

  1. Розв’язування експериментальної задачі на прикладі реакції обміну.


62


Практична робота 2. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук Інструктаж ТБ.


63


Загальні способи добування оксидів та кислот.


64


Загальні способи добування основ та солей.


65


Практична робота №3: «Розв’язування експериментальних задач.» Інструктаж ТБ


66


Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх солей. Вплив на довкілля і здоров’я людини.


67


Практичне заняття. Виконання типових вправ.

Домашній експеримент№2. Дія на сік буряка чи червоноголової капусти лимонного соку, оцту, розчину харчової соди, мильного розчину.


68


Практичне заняття. Розрахунки за хімічними рівняннями


69


Захист навчальних проєктів:

1.Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини.

2.Неорганічні речовини – представники основних класів у будівництві й побуті.

3. Хімічний склад і використання мінералів.

4. Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини.

Узагальнення і систематизація знань з теми: «Основні класи неорганічних сполук» ТО


70


Підсумковий урок
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.