Календарні плани з російської мови 5-9 класи для шкіл з українською мовою навчання

Опис документу:
Вашій увазі пропоную авторський варіант календарних планів з російської мови для 5 – 9 класів, складений за чинною Програмою «Російська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). У складених мною календарних планах не лише зазначена тема уроку, а й ті вміння та навички, які треба виробити в учня, згідно з рекомендаціями чинної Програми.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Вступне слово

Вашій увазі пропоную авторський варіант календарних планів з російської мови для 5 – 9 класів, складений за чинною Програмою «Російська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу).

Варто зазначити, що останній варіант Програми відрізняється від своїх попередників. По-перше, в основу Програми покладено сучасний підхід до вивчення мови національних меншин, закладений у Державному стандарті базової та повної середньої освіти. Виділено дві основні лінії – мовну (языковую) й мовленнєву (речевую), а також супровідні до них – соціокультурну та стратегічну (деятельностную).

Особливий акцент у вивченні російської мови ставиться на компетентності послуговуватися російською мовою у різних сферах мовленнєвої діяльності та ситуаціях спілкування.

Тому у складених мною календарних планах не лише зазначена тема уроку, а й ті вміння та навички, які треба виробити в учня, згідно з рекомендаціями чинної Програми. Завдання мовленнєвої (речевой) лінії рівномірно розподілені на весь семестр, до того ж вони перегукуються із темами мовної (языковой) лінії. Оскільки теми великі за обсягом, то в колонці «Тема» частина заголовку виділена жирним шрифтом для зручності ведення облікових записів у класних журналах.

У Програмі зазначено, що «Программа не ограничивает самостоятельности и творческой инициативы учителя в реализации основных линий содержания обучения русскому языку», тому матеріал по семестрах розподілений так, щоб у кінці кожного з них тема закінчувалась і була можливість провести тематичну атестацію (для чого порядок викладення тем довелося частково поміняти місцями).

За потреби кількість годин можна легко змінити, об’єднавши або розділивши окремі теми.

Хочу наголосити, що цей варіант календарних планів успішно апробований не лише мною, а й моїми колегами впродовж п’яти років.

Календарные планы по русскому языку. 5 класс. І семестр

Дата

Тема

Требования к ученику

Линия / Раздел

1

Звуки и буквы.

Гласные и согласные звуки. Звонкие и глухие, твёрдые и мягкие согласные звуки.

различает звуки слóва; словá с ударением на разных слогах; словá с различным количеством слогов; деление слова на слоги и на части для переноса

Языковая /

Правописание

2

Чтение и письмо слов с буквами, которые не различаются в русской и украинской графике:

слова, которые пишутся по фонетическому принципу (так, как произносятся): дом, стол, урок и т. п.;

различает буквы русского и украинского алфавитов;

находит слово, в котором указанный звук обозначен той или иной буквой;

группирует слова с буквами, которые имеют указанное звуковое значение; с ударением на указанном слоге и т. п.

Речевая /

Чтение и письмо

3

Сильная и слабая позиции звука в слове (безударный гласный, согласный в конце слова и перед другим согласным).

Слогоделение.

Алфавит.

находит позиции в слове, которые требуют проверки написания; части слóва, которые можно/нельзя переносить со строки на строку; слово в алфавитном списке (по 3-й, 4-й букве)

Языковая /

Правописание

4

Слова, в которых ударному звуку [о] соответствует звук [a] в первом предударном слоге (пишется буква о): дом – домá, воду – водá;

сопоставляет начертание букв и их звуковое значение в русской и украинской графических системах, произношение и написание слова

Речевая /

Чтение и письмо

5

Тренировочные упражнения

сопоставляет начертание букв и их звуковое значение в русской и украинской графических системах, произношение и написание слова

Речевая /

Чтение и письмо

6

Слова, в которых ударному звуку [а] после мягкого согласного соответствует звук [и] в первом предударном слоге (пишутся буквы а, я): час – часы, взять – взяла;

проговаривает слово так, как оно пишется, и произносит его по правилам произношения

Речевая /

Чтение и письмо

7

Сведения о диалогической речи: сферы и ситуации общения и коммуникативные задания участников диалога, структура диалога.

различает диалоги, относящиеся к персональной, публичной, образовательной сферам общения

Речевая /

Говорение

8

Слова, в которых во всех безударных слогах, кроме первого предударного, вместо звуков [о], [а] произносится короткий нечёткий гласный, напоминающий звук [ы] (пишется буква о или а): голова, пастушок, сахар, голос и т. п.;

понимает значения воспринятых при чтении слов, словосочетаний, предложений, соотнося их с рисунком, давая краткий ответ на вопрос и т. п.;

читает вслух текст плавно, соблюдая орфоэпические нормы (с опорой на вспомогательные материалы, например, подстрочную транскрипцию слова)

Речевая /

Чтение и письмо

9

Слова, в которых перед гласными произносится звонкий согласный, а в конце слова и перед глухим согласным – парный ему глухой (пишется одна и та же буква): сады – сад, слова – слов, трава – травка и т. п.;

читает вслух текст плавно, соблюдая орфоэпические нормы (с опорой на вспомогательные материалы, например, подстрочную транскрипцию слова), соблюдая интонацию конца предложения. Скорость чтения вслух – 60–90 слов в минуту

Речевая /

Чтение и письмо

10

Качества хорошей диалогической речи. Типы начальных реплик (сообщение, вопрос, побуждение).

оценивает содержательность диалога, правильность и уместность использования в диалоге языковых и неязыковых средств

Речевая /

Говорение

11

Слова с согласными звуками [г], [г’];

читает молча незнакомый текст – после подготовки к чтению (толкования слов, выражений; предваряющего обсуждения проблемы, о которой говорится в тексте, постановки заданий, облегчающих первичное восприятие

Речевая /

Чтение и письмо

12

Правописание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу; ци, цы; чк, чн, нч, нщ, щн, рщ.

произносит в соответствии с правилами произношения

Языковая /

Правописание

13

Слова с согласными звуками [ч’], [ш’ш’] или [ш’ч’].

читает вслух текст плавно, соблюдая орфоэпические нормы (с опорой на вспомогательные материалы, например, подстрочную транскрипцию слова)

Речевая /

Чтение и письмо

14

Тренировочные упражнения по чтению

находит в прочитанном тексте слова и выражения, обозначающие качество предмета, обстановку действия, настроение персонажа и др.; слова, близкие и противоположные по значению, слова с переносным значением

Речевая /

Чтение и письмо

15

Прописная буква в собственных именах, географических названиях, в первом слове предложения.

находит позиции в слове, которые требуют проверки написания

Языковая /

Правописание

16

Языковые и неязыковые средства, используемые в диалоге. Правила общения. Речевой этикет.

оценивает содержательность диалога, правильность и уместность использования в диалоге языковых и неязыковых средств

Речевая /

Говорение

17

Буквы ы, и; звуки, обозначаемые этими буквами;

схватывает и воспроизводит показанное в течение очень короткого времени (0,5–1 сек) целое слово длиной 5–6 букв, в том числе слов, различающихся 1–2 буквами, и сочетание слов из такого же количества букв

Речевая /

Чтение и письмо

18

Произношение и написание слов с сочетаниями жи, ши, ци, цы;

схватывает и воспроизводит показанное в течение очень короткого времени (0,5–1 сек) целое слово длиной 5–6 букв, в том числе слов, различающихся 1–2 буквами, и сочетание слов из такого же количества букв

Речевая /

Чтение и письмо

19

Основные правила переноса (переносят по слогам; одну букву не переносят; при стечении согласных возможны варианты переноса: па-сту-шок, пас-ту-шок).

находит позиции в слове, которые требуют проверки написания; части слóва, которые можно/нельзя переносить со строки на строку

Языковая /

Правописание

20

Контрольная работа

21

Чтение вслух и молча небольших неадаптированных текстов: сказок, рассказов, стихотворений, загадок и др.

Понимание логического содержания текста.

находит в прочитанном тексте слова и выражения, обозначающие качество предмета, обстановку действия, настроение персонажа и др.; слова, близкие и противоположные по значению, слова с переносным значением; предложения указанного типа и содержания; правильно и неправильно построенные единицы; структурные части текста

Речевая /

Развитие

навыка

чтения и

письма

22

Лексикология. Сходство, различие в звучании, значении слов русского и украинского языков (дом – дім, мел – крейда, лечить – лічити).

различает одинаковые, сходные, различные по звучанию слова русского и украинского языков

Языковая /

Лексикология

23

Буква э, её звуковое значение;

читает вслух текст плавно, соблюдая орфоэпические нормы

списывает, проговаривая текст «орфографически» (так, как слово пишут); воспроизводят в лицах готовые диалоги

Речевая /

Чтение и письмо

24

Аудирование.

Особенности аудирования как вида речевой деятельности; факторы, определяющие эффективное слушание-понимание.

Слушание, понимание текстов, относящихся к художественному стилю (объём 200-250 слов) и другим стилям (100-150 слов) – время звучания соответственно 2–2,5 мин. и 1–1,5 мин. Тип речевого произведения: повествование; жанры произведений: загадка, пословица, поговорка, скороговорка, песня, сказка, стихотворение, рассказ.

различает на слух звуки слóва; подобные, но не одинаковые по звучанию словá, словосочетания, предложения (в соответствии с программой данного класса); предложения, различные по цели высказывания и интонации; законченные и незаконченные предложения;

группирует по указанному признаку звуки, словá, словосочетания, предложения, воспринятые на слух;

понимает значения воспринятых на слух слов, словосочетаний, предложений, соотнося их с рисунком, давая краткий ответ на вопрос и т. п.

Речевая /

Аудирование

25

Многозначные слова, слова с прямым и переносным значением.

различает одинаковые, сходные, различные по звучанию слова русского и украинского языков; однозначные и многозначные слова; слова, близкие и противоположные по значению

Языковая /

Лексикология

26

Речевой этикет.

Воспроизведение прослушанных и/или прочитанных диалогов.

воспроизводят в лицах готовые диалоги;

составляют и разыгрывают диалоги (с опорой на вспомогательные материалы)

Речевая /

Говорение

27

Слова-синонимы и слова-антонимы.

различает одинаковые, сходные, различные по звучанию слова русского и украинского языков; однозначные и многозначные слова; слова, близкие и противоположные по значению

Языковая / Лексикология

28

Контрольное списывание (50 -60 слов).

Восприятие на слух, понимание при беглом темпе речи слов длиной 5–6 звуков, в том числе различающихся 1–2 звуками (отбираются слова с учетом языковых тем программы данного класса); словосочетаний, различающихся предлогом и др.

понимает прослушанный текст, выполняя задания такого типа: следует инструкции, содержащейся в тексте, выбирает один из предложенных вариантов ответа на вопрос по тексту, делит текст на части, находит указанные части, создает рисунок по тексту и др.

Языковая

Речевая /

Аудирование

29

Словари (толковые, синонимов, антонимов).

Наиболее употребительные фразеологические обороты

находит слова, группы слов, фразеологические единицы с указанным значением (из тех, которые были рассмотрены в классе);

подбирает слова с указанным значением; пары слов, подобных/ противоположных по значению;

объясняет значение слов, наиболее употребительных фразеологических оборотов;

выбирает из группы слов, фразеологизмов те, которые подходят по значению и эмоциональной окраске для данного текста;

использует слова и наиболее употребительные фразеологизмы при построении диалогического и монологического высказывания;

оценивает правильно/ неправильно, уместно/ неуместно употреблённое слово, фразеологический оборот;

совершенствует текст, заменяя неудачно использованные слова и фразеологизмы;

пользуется различными словарями (толковым, синонимов, антонимов, фразеологическим)

Языковая / Лексикология

Фразеология

30

Анализ контрольного списывания. Контрольная работа (тесты).

31

Точность восприятия, понимание при быстром чтении слов длиной 5–6 букв, в том числе различающихся 1–2 буквами, слов из тематических групп, усвоенных на уроках; словосочетаний, различающихся предлогом и др.

выполняет задания на проверку понимания прочитанного;

схватывает и воспроизводит показанное в течение очень короткого времени (0,5–1 сек) целое слово длиной 5–6 букв, в том числе слов, различающихся 1–2 буквами, и сочетание слов из такого же количества букв;

находит в прочитанном тексте слова и выражения, обозначающие качество предмета, обстановку действия, настроение персонажа и др.; слова, близкие и противоположные по значению, слова с переносным значением; предложения указанного типа и содержания; правильно и неправильно построенные единицы; структурные части текста

Речевая /

Развитие

навыка

чтения и

письма

32

Итоговый урок

Календарные планы по русскому языку. 5 класс. ІІ семестр

Дата

Тема

Требования к ученику

Линия/раздел

33

Главное и зависимое слово в словосочетании.

находит словосочетания, главное и зависимое слово в словосочетании

Синтаксис.

Пунктуация

34

Словосочетания, которые в русском и

украинском языках строятся неодинаково

(разошлись по классам, дом у школы и т. п.).

находит словосочетания, главное и зависимое слово в словосочетании

Язиковая / Синтаксис. Пунктуация

35

Тренировочные упражнения

находит словосочетания, главное и зависимое слово в словосочетании

Язиковая / Синтаксис. Пунктуация

36

Повествовательные предложения. Вопросительные предложения с

вопросительными словами кто, что, какой, чей, который, где, когда, почему и др. и без вопросительных слов; использование в вопросительных предложениях слов ли, разве, неужели, что, как, так, ведь, не. Побудительные предложения, содержащие приказы, советы, просьбы и т.п., выраженные с разной степенью категоричности, любезности и др.

Знаки препинания в конце предложений.

различает предложения, неодинаковые по цели высказывания и интонации; предложения указанных типов ; знаки препинания в конце предложения;

выбирает из предложенных вариантов предложения тот, которьй подходит для данного контекста, то средство связи, которое необходимо для объединения предложений; составляет предложения указанных типов; совершенствует неправильно построенные предложения; использует предложения указанных видов при построении диалогических и монологических высказываний (устных и письменных); совершенствует текст, восстанавливая нарушенные связи между предложениями; добавляя или исключая материал

Языковая / Синтаксис. Пунктуация

37

Восклицательные предложения со

словами какой, как и др., а также слова ну и, что за, до чего, ах, ой и др.

использует предложения указанных видов при построении диалогических и монологических высказываний (устных и письменных)

Язиковая/Синтаксис

Пунктуация

38

Тренировочные упражнения

использует предложения указанных видов при построении диалогических и монологических высказываний (устных и письменных)

Языковая/ Синтаксис. Пунктуация

39

Восприятие на слух

интонационных

особенностей

предложений,

различных по цели

высказывания,

восклицательных

предложений.

использует предложения указанных видов при построении диалогических и монологических высказываний (устных и письменных)

Речевая/ говорение

40

Члены предложения

Предмет высказывания (подлежащее) и утверждение о нём (сказуемое).

находит главные и второстепенные члены предложения (с опорой на вспомогательные материалы)

Языковая/ Синтаксис. Пунктуация

41

Тренировочные

упражнения

находит главные и второстепенные члены предложения (с опорой на вспомогательные материалы)

Языковая /

Синтаксис.

Пунктуация

42

Группа подлежащего и группа сказуемого. Тире между группой подлежащего и группой сказуемого.

-

объясняет уместность использованных средств связи предложений в тексте; тире между подлежащим и сказуемым — после совместного анализа;

Языковая / Синтаксис. Пунктуация

43

Согласование сказуемого с подлежащим.

объясняет уместность использованных средств связи предложений в тексте; тире между подлежащим и сказуемым - после совместного анализа;

Языковая/ Синтаксис. Пунктуация

44

Составление диалогов с помощью

вспомогательных

материалов

составляют и разыгрывают диалоги (с опорой на вспомогательные материалы),

учитывая определенную ситуацию

Речевая /

Г оворение

45

Второстепенные члены предложения - определение

находит главные и второстепенные члены предложения (с опорой на вспомогательные материалы)

Языковая / Синтаксис. Пунктуация

46

Второстепенные члены предложения - дополнение,

находит главные и второстепенные члены предложения (с опорой на вспомогательные материалы)

Языковая / Синтаксис. Пунктуация

47

Второстепенные члены предложения - обстоятельство.

находит главные и второстепенные члены предложения (с опорой на вспомогательные материалы)

Языковая / Синтаксис. Пунктуация

48

Контрольна работа. Словосочетания. Члены предложнения

находит главные и второстепенные члены предложения (с опорой на вспомогательные материалы)

Языковая / Синтаксис. Пунктуация

49

Анализ контрольной работы.

Контрольное

аудирование

Понимание содержания воспринятых на слух предложений, различных по цели высказывания и интонации (длина предложения 7-8 слов).

понимание содержания воспринятых на слух предложений, различных по цели высказывания и интонации (длина предложения 7-8 слов)

Языковая/ Синтаксис. Пунктуация Речевая/ Аудирование

50

Обращение

Обращения,

выраженные одним словом и несколькими словами.

Знаки препинания при обращении.

находит обращения, выраженные одним и несколькими словами

ставит знаки препинания (точку, вопросительный, восклицательный знаки) в конце предложения - самостоятельно

Языковая / Синтаксис. Пунктуация

51

Слова-предложения

Особенности построения, интонационные особенности, роль в тексте слов-предложений

оценивает соответствие устных и письменных высказываний теме и основной мысли, соразмерность частей текста; правильность и уместность использования предложений указанных типов, средств связи между ними

Языковая/ Синтаксис. Пунктуация

52

Тренировочные упражнения

совершенствует текст, восстанавливая нарушенные связи между предложениями; добавляя или исключая материал для большего соответствия содержания теме и основной мысли, структуре высказывания; соблюдая деление письменного текста на абзацы

Языковая / Синтаксис. Пунктуация

53

Составление

диалогов

(самостоятельно)

оценивает соответствие устных и письменных высказываний теме и основной мысли, соразмерность частей текста; правильность и уместность использования предложений указанных типов, средств связи между ними

Речевая/

говорение

54

Текст.

Коммуникативная

направленность

текста.

объясняет тему и основную мысль текста (с опорой на вспомогательные материалы)

Языковая / Синтаксис. Пунктуация

55

Тема и основная мысль произведения.

объясняет тему и основную мысль текста (с опорой на вспомогательные материалы)

Языковая / Синтаксис. Пунктуация

56

Качества хорошей монологической речи.

Основные требования к связному устному высказыванию (соответствие теме, основной мысли; последовательность изложения, перехода от одной подтемы к другой; использование средств связи в тексте; наличие вступления, основной части и заключения).

оценивает соответствие устных и письменных высказываний теме и основной мысли, соразмерность частей текста; правильность и уместность использования предложений указанных типов, средств связи между ними

Речевая/

говорение

57

Структура текста (вступление, основная часть, заключение).

объясняет назначение частей текста;

соответствие/ несоответствие отдельных частей теме

Языковая / Синтаксис. Пунктуация

58

Повтор образца высказывания, данного учителем (текста-

повествования).

пересказывает и самостоятельно составляет тексты по данному простому плану, опорным словам, данному началу

Речевая/

говорение

59

Членение текста на абзацы.

находит в тексте абзацы; части текста по пунктам данного простого плана

Языковая/ Синтаксис. Пунктуация

60

Средства связи между предложениями в тексте: местоимения (он, этот, такой и др.) повторы, синонимы, слова и выражения с временным, пространственным значением (завтра, через два дня, сдесь, там и т.п.)

Вопросительные предложения.

находит средства связи предложений в текст, правильно строит вопросительные предложения

Языковая/ Синтаксис. Пунктуация

61

Устный пересказ (подробный) текстов-повествований (объем текстов 50-60 слов) – с использованиям вспомагательных материалов (данного плана, словосочетаний, незавершенных предложений из текста и др.)

пересказывает и самостоятельно составляет тексты по данному простому плану, опорным словам, данному началу; Оценивает содержания и форму устных высказываний – соответствие теме, основной мысле, последовательность изложения и др.; исправляет допущенные ошибки и недочеты в содержании и форме высказывания

Речевая/ говорение

62

Правильное интонирование предложений при чтении вслух.

Понимание содержания предложений, различных по целее высказывания и интонации (длина предложения 7-8 слов)

оценивает содержания и форму устных высказываний – соответствие теме, основной мысли, последовательность изложения и др.; исправляет допущенные ошибки и недочеты в содержании и форме высказывания

Речевая/ говорение

63

Контрольная работа. Текст

Языковая / Синтаксис. Пунктуация

64

Письменное изложение текстов повествовательного характера

НЕ КОНТРОЛЬНОЕ!!! (по данному плану, опорным словам и словосочетаниям, серии рисунков др.); объём текста для обучающего изложения 30-40 слов.

оценивает содержание и форму устных высказываний - соответствие теме, основной мысли, последовательность изложения и др.; исправляет допущенные ошибки и недочёты в содержании и форме высказывания

Речевая/ Развитие навыка чтения и письма

65

Устное сочинение (высказывание повествовательного характера) по

опорным словам и по серии рисунков).

пересказывает и самостоятельно составляет тексты по данному простому плану, опорным словам, данному началу

Речевая/

говорение

66

Контрольная работа. Списывание текста

умеет правильно списпть текст, выполнить поставленные задания

Языковая / Синтаксис. Пунктуация

67

Письменное

сочинение

НЕ КОНТРОЛЬНОЕ!!! (4-5 предложений) о прочитанном произведении и др.

оценивает содержание и форму устных высказываний - соответствие теме, основной мысли, последовательность изложения и др.; исправляет допущенные ошибки и недочёты в содержании и форме высказывания

Речевая/ Развитие навыка чтения и письма

68

Итоговый урок

Календарные планы по русскому языку. 6 класс. І семестр

Дата

Тема

Требования к ученику

Линия/раздел

1

Лексическое богатство русского языка (группы слов, обозначающие качество, цвет, эмоциональную оценку событий, говорение, время, пространство, действие и др.).Разнообразие значений в группах однокоренных слов.

уметь находить в тексте группу слов с указанным значением, фразеологизмы (из списка отобранных для усвоения устойчивых сочетаний); среди однокоренных слов те, которые имеют в своём составе приставки и суффиксы со стилистической окраской

Языковая/ лексикология

2

Лексические средства, свойственные художественному и разговорному стилям.

Наиболее употребительные фразеологические единицы (расширение списка отобранных для усвоения устойчивых сочетаний).

уметь подбирать слова с указанным значением;объясняет значение слов с одинаковыми префиксами (суффиксами), однокоренных слов с различными префиксами (суффиксами); значение наиболее употребительных фразеологических сочетаний; выбирает из группы слов, фразеологизмов те, которые подходят по значению и эмоциональной окраске для данного текста;использует слова и наиболее употребительные фразеологизмы в устной и письменной речи с учётом коммуникативных задач высказывания

Языковая/ лексикология

3

Аудирование текстов, относящихся к различным типам, стилям речи. Восприятие на слух эмоционально-оценочной информации, прямо выраженной в тексте.

уметь различаеть на слух звуки слóва, подобные, но не одинаковые по звучанию словá, словосочетания, предложения (в соответствии с программой данного класса)

Речевая/

аудирование

4

Основа и окончание слова. Части основы: корень, префикс, суффикс. Образование слов с наиболее употребительными префиксами и суффиксами.

уметь находить основу и окончание слова, значимые части основы (с опорой на вспомогательные материалы и самостоятельно); общее и различное в значении слов с одинаковыми префиксами/ суффиксами

Языковая/

слово-образование

5

Чередование звуков в корнях слов.

сильные и слабые позиции звука в слове; чередующиеся звуки в корне слова

образует слово с помощью указанных префиксов/суффиксов

Языковая/

слово-образование

6

Жанры произведений, предлагаемые для слушания: загадка, пословица, поговорка, скороговорка, песня, сказка, стихотворение, басня, рассказ; толкование занимательных заданий с логической нагрузкой (ребус, шарада и др.).

тексты, относящиеся к различным стилям, типам речи и жанрам произведений; эмоционально-оценочную информацию, прямо выраженную в тексте; главные и второстепенные части содержании

Речевая/Аудирование

7

Однокоренные слова и формы слова.

уметь различать формы слова и однокоренные слова; значение однокоренных слов с разными префиксами/ суффиксами; произношение и написание звуков в сильных и слабых позициях в разных частях слова

Языковая/

слово-образование

8

Различение на слух частей текста по данному простому плану. Оценочные суждения о содержании и форме прочитанного.

Объём текстов, относящихся к художественному стилю (250–300 слов), к другим стилям (150–200 слов) – время звучания соответственно 2,5–3 мин. и 1,5–2 мин.

понимать значения воспринятых на слух слов, словосочетаний, предложений, соотнося их с рисунком, давая краткий ответ на вопрос и т. п.

Понимать прослушанный текст, отвечающий требованиям программы для данного класса, обнаруживая умение выполнить указания, содержащиеся в тексте, выбрать один из предложенных вариантов ответа на вопрос по тексту, разделить текст на части

Речевая/

чтение

9

Произношение и написание безударных гласных, звонких/глухих согласных в корне, префиксе, суффиксе; удвоенных, непроизносимых согласных в корне слова

сильные и слабые позиции звука в слове; чередующиеся звуки в корне слова.

Применять правила о правописании безударных гласных, звонких/ глухих, непроизносимых согласных в корне слова (с опорой на вспомогательные материалы и самостоятельно)

Языковая/

слово-образование

10

Чтение как вид речевой деятельности. Коммуникативная направленность чтения вслух (учёт особенностей аудитории, скорость, выразительность). Чтение молча (скорость, понимание, запоминание).

Восприятие при чтении эмоционально-оценочной информации, прямо выраженной в тексте.

Деление предложений на смысловые группы при чтении.

различать при чтении похожие, но неодинаковые по графической форме словá, сочетания слов, предложения (в соответствии с программой данного класса); смысловые отрезки предложения; правильно и неправильно построенные предложения

Речевая/

чтение

11

Разделительный ь.

пишет предварительно проработанные слова на изученные правила, проверяет написанное по образцу

Языковая/

орфография

12

Разделительный ъ.

писать предварительно проработанные слова на изученные правила, проверяет написанное по образцу

Языковая/

орфография

13

Тренировочные упражнения

объяснять общее в значении неродственных слов с одинаковыми префиксами/ суффиксами, разницу в значении однокоренных слов с разными префиксами (суффиксами); соответствие/ несоответствие произношения и написания слова

Языковая/

слово-образование

14

Контрольная работа "Состав слова"

Языковая/

слово-образование

15

Работа с книгой: способы выделения частей содержания в тексте (отступы, подзаголовки, шрифты). Оглавление книги, журнала. Словарные статьи из словарей различных типов.

Ччитать молча текст, не проговаривая слова вполголоса (скорость чтения молча соответствует норме для данного класса)

обнаруживать понимание прочитанного молча незнакомого текста: следует инструкции, содержащейся в тексте, выбирает один из предложенных вариантов ответа на вопрос по тексту, находит указанные части, создает рисунок и др.;

оценивать особенности содержания и формы прочитанного текста;

группирует по определённому признаку прочитанные слова, словосочетания, предложения;

понимает значения воспринятых при чтении слов, словосочетаний, предложений, соотнося их с рисунком, давая краткий ответ на вопрос и т. п.

Речевая/ чтение

16

Морфология. Орфография

Общее представление о частях речи (общее ознакомление)

Самостоятельные части речи (существительное, прилагательное, числительное, местоимение, глагол, наречие); служебные части речи (предлог, союз, частица); междометие.

различать слова, обозначающие предмет, признак предмета, количество и порядок предметов, действие и признак действия

Языковая/ морфология, орфография

17

Чтение вслух стихотворных и прозаических текстов, содержащих диалогическую и монологическую речь (с опорой на предложенную учителем разметку текста).

читать вслух текст (после предварительной подготовки), соблюдая правила произношения, правильно интонируя предложения (в т. ч. с однородными членами предложения), деля предложения на смысловые отрезки, выделяя голосом ключевые слова, учитывая особенности ситуации, приспосабливая скорость, выразительность чтения к возможностям и потребностям слушателей

схватывать и воспроизводить показанное в течение очень короткого времени (0,5–1 сек.) целое слово длиной 6–7 букв, слов, различающихся 1–2 буквами, и словосочетание из такого же количества букв

Речевая/ чтение

18

Имя существительное

Разнообразие лексического значения имён существительных; вопросы, на которые они отвечают; роль в предложении. Имена существительные, обозначающие живые существа и неживые предметы.

Прописная буква в именах существительных, обозначающих имена людей, клички животных, географические названия и др.

находить имена существительные, обозначающие живые существа и неживые предметы; имена существительные и прилагательные, разные по форме рода и числа

имена существительные, род которых не совпадает в русском и украинском языках; имена существительные, которые имеют форму только единственного или только множественного числа

Языковая/ морфология, орфография

19

Род и число имён существительных.

Имена существительные, род которых не совпадает в украинском и русском языках (адрес – м. р., картофель – м. р., степь – ж. р., собака – ж. р.).

различает слова, обозначающие предмет, имена существительные, обозначающие живые существа и неживые предметы; имена существительные разные по форме рода и числа; имена существительные, род которых не совпадает в русском и украинском языках; имена существительные, которые имеют форму только единственного или только множественного числа

Языковая/ морфология, орфография

20

Устная диалогическая речь

Типы начальных реплик.

Начальная реплика-вопрос, типы вопросов. Обобщённое содержание диалога с начальной репликой-вопросом (ориентировочно): а) вопрос – ответ – вопрос – толкование – согласие; б) вопрос – переспрос – уточнение – несогласие – реакция на несогласие; в) вопрос – уклончивый ответ (в случае невозможности, нежелания отвечать) – сожаление по поводу неудачного вопроса – корректная реакция на предыдущую реплику и др.

находить диалоги, в которых начальной репликой являются вопросы разных типов;

анализировать указанное обобщённое содержание диалога и связность отдельных реплик, правильность и стилистическую уместность использования языковых средств;

разрабатывать возможные варианты обобщённого содержания диалога с начальной репликой-вопросом;

оценивать содержательность диалога, правильность и уместность использования языковых и неязыковых средств

Речевая/ говорение и письмо

21

Оформление начальной реплики-вопроса с помощью вопросительных слов и без них, интонации вопросительного предложения, слов разве, неужели, ли.

воспроизводить в лицах готовые диалоги, относящиеся к художественному и разговорному стилям;

составлять и разыгрывать диалоги с указанным типом начальной реплики, учитывая определённую ситуацию, коммуникативное задание, соблюдая правила общения

Речевая/ говорение и письмо

22

Не с именами существительными.

Буква ь на конце существительных после ж, ч, ш, щ.

уметь правильного написания имен существительных с назваными орфограммами

Языковая/ морфология, орфография

Тренировочные упражнения

Языковая/ морфология, орфография

23

Особенности содержания и построения текстов, относящихся к различным типам речи (повествование, описание, рассуждение).

Особенности содержания, основных композиционных частей, языковых средств, используемых при построении текстов повествовательного характера, относящихся к художественному и разговорному стилям речи.

характеризовать содержание, построение и языковые средства устных и письменных высказываний повествовательного характера;

пересказывает и самостоятельно составляет (устно) художественные и разговорные тексты-повествования (по совместно составленному простому плану, опорным словам, данному началу и др.)

Речевая/ говорение и письмо

24

Имя прилагательное (2 ч)

Разнообразие лексического значения имени прилагательного; вопросы, на которые оно отвечает; роль в предложении.

Различные степени признака, обозначаемого именами прилагательными.

Различать прилагательные, разные по форме рода и числа;

имена прилагательные, обозначающие различную степень признака

Языковая/ морфология, орфография

25

Не с именами прилагательными.

различать случаи написаний на правила правописания, предусмотренные программой данного класса

Языковая/ морфология, орфография

26

Тренировочные упражнения

Языковая/ морфология, орфография

27

Контрольная работа «Морфология»

Языковая/ морфология, орфография

28

Устный пересказ (подробный) художественных и разговорных текстов-повествований. Объём текста для устного изложения 60–70 слов, для письменного (обучающего) изложения 40–50 слов.

характеризует содержание, построение и языковые средства устных и письменных высказываний повествовательного характера;

пересказывает и самостоятельно составляет (устно) художественные и разговорные тексты-повествования (по совместно составленному простому плану, опорным словам, данному началу и др.)

пишет подробное изложение

по совместно составленному простому плану с опорой на вспомогательные материалы и без них

Речевая/ говорение и письмо

29

Письменный пересказ (подробный) художественных и разговорных текстов-повествований. Объём текста для устного изложения 60–70 слов, для письменного (обучающего) изложения 40–50 слов.

характеризует содержание, построение и языковые средства устных и письменных высказываний повествовательного характера;

пересказывает и самостоятельно составляет (устно) художественные и разговорные тексты-повествования (по совместно составленному простому плану, опорным словам, данному началу и др.);

пишет подробное изложение

по совместно составленному простому плану с опорой на вспомогательные материалы и без них

Речевая/ говорение и письмо

30

Контрольное списывание

Языковая/ орфография

31

Анализ контрольной работы

Языковая/ морфология, орфография

32

Итоговый урок

Календарные планы по русскому языку. 6 класс. ІІ семестр

Дата

Тема

Требования к ученику

Линия/раздел

33

Воспроизведение прослушанных и/или прочитанных диалогов.

воспроизводят в лицах готовые диалоги, относящиеся к худ. и разговорному стилям; составляют и разыгрывают диалоги с указанным типом начальной реплики, учитывая определённую ситуацию, коммуникативное задание, соблюдая правила общения

Речевая/ говорение и письмо

34

Глагол. Разнообразие лексического значения глагола; вопросы, роль в предложении. Сочетание глаголов с зависимыми словами – в сопоставлении с украинским языком: беспокоиться о доме, подготовиться к уроку, говорить о товарище, достигать успеха и др.

различает слова, обозначающие действие; сопоставляет сочетание глаголов с зависимыми словами в русс. И украинском языке

Языковая / морфология, орфография

35

Лицо и число глаголов настоящего и будущего времени, род и число глаголов прошедшего времени. Изменение глаголов прошедшего времени по числам, в единственном числе по родам. Ударение в форме прошедшего времени глаголов взялá, спалá, началá и др.

находит глаголы настоящего, прошедшего и будущего времени; различает формы рода и числа глаголов прошедшего времени, лица и числа глаголов настоящего времени; формы наклонения глагола

Языковая / морфология, орфография

36

Составление диалогов с помощью вспомогательных материалов. Минимальный объём диалога 5–6 реплик на двоих учащихся (без учёта этикетных формул начала и конца диалога).

воспроизводят в лицах готовые диалоги, относящиеся к худ. и разговорному стилям; составляют и разыгрывают диалоги с указанным типом начальной реплики, учитывая определённую ситуацию, коммуникативное задание, соблюдая правила общения

Языковая / морфология, орфография

37

Наклонение глагола (общая характеристика). Формы повелительного наклонения от глаголов положить, класть, лечь, бежать

Написание буквы ь у глаголов повелительного наклонения; частицы бы, б с глаголами сослагательного наклонения.

глаголы настоящего, прошедшего и будущего времени; формы рода и числа глаголов прошедшего времени, лица и числа глаголов настоящего времени; формы наклонения глагола

Языковая / морфология, орфография

38

Не с глаголами. Правописание -ться, -тся на конце глаголов.

глаголы на -тся и -ться (по вопросам)

Языковая / морфология, орфография

39

Предлог. Союз. Частица. Междометие. Наиболее употребительные предлоги, значение и употребление которых не совпадает в русском и украинском языках (в – на, с – из, к – до и др.: прийти в школу, выйти из библиотеки, зайти к товарищу и др.). Союзы, выражающие различные отношения между словами и частями предложения (и, или, а, но, потому что, как… так и, не только, но и и др.). Наиболее употребительные частицы, служащие для выражения утверждения и отрицания (не, ни); побуждения (пусть, пускай, давай); вопроса ( Междометия, передающие различные эмоциональные состояния (о, ох, эх, увы, фи и др.) и волеизъявление (стоп!, тсс!).

находит в предложении и словосочетании самостоятельные и служебные части речи, междометия с указанным значением;

соединяет части предложения с помощью различных союзов, уместно используя частицы и междометия

Языковая / морфология, орфография

40

Тренировочные упражнения по теме «Морфология»

оценивает правильность использования в тексте указанных частей речи; совершенствует устное и письменное высказывание, исправляя недочёты в образовании формы слова, его правописании; пишет слова, применяя изученные правила; совершенствует устное и письменное высказывание, исправляя недочёты в образовании формы слова

Языковая / морфология, орфография

41

Контрольная работа (тесты)

проверить уровень сформированости языковых компетентностей

Языковая / морфология, орфография

42

Текст. Текст-монолог, текст-диалог. Подтемы текста. Главные и второстепенные части содержания текста. Типы речи: повествование, описание, рассуждение

простые и сложные предложения (на основе вспомогательных материалов), утвердительные и отрицательные предложения, полные и неполные предложения; главные и второстепенные части содержания текста

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

43

Стили речи: разговорный, художественный, деловой, научный (общее ознакомление).

использует предложения указанных типов при построении текстов разных стилей

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

44

Последовательность, соразмерность частей в тексте. Простой план текста. Ключевые слова в тексте.

находит части содержания текста, соответствующие данному плану; ключевые слова, изученные средства связи предложений в тексте; предложения с однородными членами; с указанным значением

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

45

Устное сочинение повествовательного характера – с предварительным обсуждением содержания, проработкой слов и словосочетаний, предварительным составлением отдельных предложений (художественный и разговорный стили речи).

пересказывает и самостоятельно составляет (устно) художественные и разговорные тексты-повествования (по совместно составленному простому плану, опорным словам, данному началу и др.);пишет подробное изложение и сочинение повествовательного характера (художественный и разговорный стиль речи) по совместно составленному простому плану с опорой на вспомогательные материалы

Речевая / монологи-ческая речь

46

Эмоционально-оценочная информация, прямо выраженная в тексте. Средства связи между предложениями в тексте, в т. ч. вопросительные предложения, слова и выражения со значением причины, следствия, цели, которые используются для большей связности текста (итак, из-за этого, на этом основании, без всяких причин, для того и т. п.).

различает в устных и письменных высказываниях эмоционально-оценочную информацию, прямо выраженную в тексте; делит предложения на смысловые части; текст на логически завершённые части

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

47

Особенности художественного, разговорного стилей речи.

знает особенности разговорного и художественного стилей

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

48

Словосочетание. Словосочетания, близкие по значению (деревянный стол – стол из дерева).

различает и самостоятельно строит словосочетания, близкие по значению, вводит их в предложения

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

49

Подготовка к письменному сочинению повествовательного характера – с предварительным обсуждением содержания, проработкой слов и слово-сочетаний, предварительным составлением отдельных пре-дложений (худ. и разговорный стили речи).

умеет использовать различные языковые средства для составления предложений художественного и разговорного стилей

Речевая / монологи-ческая речь

50

Письменное сочинение по-вествовательного характера.

умеет использовать различные языковые средства для написания сочинений повествовательного характера

Речевая / монологи-ческая речь

51

Утвердительные и отрицательные предложения (общее ознакомление). Утвердительные и отрицательные предложения, содержащие полное (Он не пришел) или частичное отрицание (Контрольная была не на втором, а на первом уроке); предложения с отрицательной частицей ни (Не видел ни разу); повторяющейся частицей не (Не могу не знать).

произносит предложения, правильно членя их на смысловые отрезки, интонируя конец предложения в устной речи и при чтении вслух

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

52

Тренировочные упражнения.

должен уметь использовать утвердительные и отрицательные предложения, с отрицательной частицей ни, повторяющейся частицей не

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

53

Контрольное устное изложение художественного стиля

уметь пересказывать текст художественного стиля

Речевая / монологи-ческая речь

54

Членение предложения в устной речи. Смысловые отрезки предложения, которые произносятся как непрерывный ряд звуков и отделяются от соседних отрезков с помощью интонационных средств: пауз, овышения/понижение тона голоса (Завтра / в 9 часов утра / начнем работу).

использует предложения указанных типов при построении диалогических и монологических высказываний (устных и письменных)

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

55

Контрольное чтение вслух.

уметь выразительно читать тексты художественного стиля

Речевая / монологи-ческая речь

56

Контрольное аудирование. Члены предложения (повторение ).

Уметь воспринимать текст на слух. Различать члены предложения

Речевая / монологи-ческая речь

57

Однородные члены предложения. Смысловые отношения между однородными членами, выраженные с помощью союзов и без них.

ставит знаки препинания между однородными членами, частями сложного предложения (после совместного анализа)

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

58

Запятая при бессоюзной связи однородных членов предложения (за исключением правила о неоднородных определениях), а также перед союзами а, но, и, или.

ставит знаки препинания между однородными членами, частями сложного предложения (после совместного анализа); умеет выделять и правильно интонировать однородные члены предложения

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

59

Контрольное списывание.

умеет правильно списывать предложения с выученными орфограммами и знаками препинания

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

60

Полные и неполные предложения. Особенности построения, интонационные особенности, роль в тексте неполных предложений и слов-предложений. Знаки препинания в конце слов-предложений.

различает в устных и письменных высказываниях полные и неполные предложения

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

61

Простые и сложные предложения. Предложения с одной или несколькими парами главных членов. Запятая между частями сложного предложения.

различает в устных и письменных высказываниях простые и сложные предложения

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

62

Равноправные и неравноправные части сложного предложения; характер отношений между ними.

различает в устных и письменных высказываниях равноправные и неравноправные части сложного предложения

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

63

Контрольная работа (тесты).

проверить уровень сформированости языковых компетентностей

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

64

Повторение и систематизация выученного материала.

выбирает из предложенных вариантов предложение, подходящее по значению и строению (полное/ неполное, с однородными членами и без них и др.); нужное для данного текста средство связи предложений

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

65

Составление диалогов самостоятельно. Минимальный объём диалога 5–6 реплик на двоих учащихся (без учёта этикетных формул начала и конца диалога).

составляют и разыгрывают диалоги с указанным типом начальной реплики, учитывая определённую ситуацию, коммуникативное задание, соблюдая правила общения

Речевая / монологи-ческая речь

66

Личное письмо. Итоговый урок.

умеет писать личное письмо

Речевая / монологическая речь

Календарные планы по русскому языку. 7 класс. І семестр

Дата

Тема

Требования к ученику

Линия/раздел

Восприятие при чтении эмоционально-оценочной информации, прямо не выраженной в тексте. Различение структурных частей текста, главных и второстепенных частей содержания.

различает при чтении звуки слóва, словá, сочетания слов, предложения (в соответствии с программой данного класса); тексты, относящиеся к различным стилям, типам речи и жанрам произведений; прямо не выраженную в тексте эмоционально-оценочную информацию; группирует по определённому признаку прочитанные слова, словосочетания, предложения

Речевая/ говорение и письмо

Тематические группы слов.

Наиболее употребительные фразеологизмы (расширение списка).

находит в тексте слова, относящиеся к той или иной группе с указанным значением (согласие, желание, потребность и др.); стилистически окрашенные слова и фразеологизмы

Языковая / лексикология

Восприятие на слух, понимание при беглом темпе речи слов (длиной 7–8 звуков), различающихся 1–2 звуками (отбираются слова тех категорий, которые рассматриваются по программе); слов и фразеологических единиц из тематических групп, прорабатываемых на уроках; словосочетаний, различающихся предлогом и др.

различает на слух звуки слóва, словá, словосочетания, предложения (в соответствии с программой данного класса); тексты, относящиеся к различным стилям, типам речи и жанрам; прямо не выраженную в тексте эмоционально-оценочную информацию; специальные средства для выделения основных положений текста; известную и новую информации

Речевая/

аудирование

Лексические средства, свойственные научному стилю.

группирует слова, фразеологизмы по указанному признаку;подбирает ряды слов, фразеологизмов с той или иной стилистической окраской, с указанным значением;

объясняет значение слова, фразеологизма, его стилистическую окраску;выбирает из группы слов, фразеологизмов те, которые подходят по значению и стилистической окраске для данного текста;

использует слова, фразеологические сочетания, в том числе и стилистически окрашенные, при составлении предложений,микротекстов;

оценивает точное, уместное использование слов в тексте;совершенствует текст, заменяя неудачно использованные стилистически окрашенные слова и фразеологизмы

Языковая / лексикология

Воспроизведение прослушанных и/или прочитанных диалогов. Составление диалогов с помощью вспомогательных материалов и самостоятельно. Минимальный объём диалога 6–7 реплик на двоих учащихся (без учёта этикетных формул начала и конца диалога).

составляет и разыгрывает диалоги с указанным типом начальной реплики, учитывая определенную ситуацию, коммуникативное задание, соблюдая правила общения

Речевая/ говорение и письмо

Имя существительное (3ч.)

Изменение имён существительных по падежам. Типы склонения имён существительных. Несклоняемые имена существительные (общее ознакомление).

различает слова, принадлежащие к различным частям речи; служебные слова и междометия с указанными значениями; наклонения глаголов; личные и безличные глаголы

Языковая / морфология, орфография

Трудные случаи употребления падежных форм имён существительных (в сопоставлении с украинским языком).

произносит правильно слова, формы слов указанных частей речи

называет падежи и вопросы к ним, личные окончания глаголов I, II спряжения, глаголы II спряжения на -еть, -ать

Языковая / морфология, орфография

Начальная реплика, содержащая просьбу, приказ, совет, предложение, пожелание.

находит диалоги, в которых начальной является реплика, содержащая просьбу, приказ, совет, предложение, пожелание;

анализирует указанное обобщённое содержание диалога и связность отдельных реплик, правильность и стилистическую уместность использования языковых средств

Языковая / морфология, орфография

Имя прилагательное (2 ч.)

Изменение имён прилагательных по падежам. Трудные случаи использования падежных форм имён прилагательных (в сопоставлении с украинским языком).

сопоставляет произношение и написание безударных гласных, звонких и глухих согласных в префиксах и суффиксах различных частей речи: правильно произносит, называет буквы, обозначающие соответствующие звуки

Языковая / морфология, орфография

Правописание безударных окончаний в именах прилагательных.

Н и нн в именах прилагательных.

выбирает из данных вариантов написания слова тот, который соответствует правилу;

образует нужную форму изменяемого слова (по образцу, по вопросам)

Языковая / морфология, орфография

Особенности содержания, основных композиционных частей, языковых средств устных и письменных высказываний описательного характера, относящихся к художественному и разговорному стилям речи

характеризует содержание, построение и языковые средства устных и письменных высказываний, содержащих описание и рассуждение

Речевая/ говорение и письмо

Имя числительное (2 ч.)

Имена числительные, обозначающие количество предметов и порядок их при счёте; роль имён числительных в предложении.

изменяет форму слова с учётом связи слов в предложении;

объясняет значение слова (в т. ч. с теми или иными префиксами, суффиксами); роль слова, относящегося к той или иной части речи, в предложении; написание слова на изученное правило

Языковая / морфология

Изменение по падежам имён числительных 2, 3, 4; 5 – 20, 30.

Буква ь в числительных.

строит словосочетания и предложения, правильно подбирая слова, относящиеся к различным частям речи, образовывая нужную форму

Языковая / морфология

Восприятие на слух прямо не выраженной эмоционально-оценочной информации; понимание роли специальных средств для выделения основных положений текста :– логического ударения, пауз, тембра, силы голоса. Различение на слух известной и новой информации, деление прослушанного текста на части, понимание логического и эмоционально-оценочного компонентов его содержания.

различает на слух звуки слóва, словá, словосочетания, предложения (в соответствии с программой данного класса); тексты, относящиеся к различным стилям, типам речи и жанрам; прямо не выраженную в тексте эмоционально-оценочную информацию; специальные средства для выделения основных положений текста; известную и новую информации

Речевая / аудирование

Значение местоимений; роль в предложении. Изменение по падежам личных местоимений, а также местоимений кто, что.

пишет слова из списка для запоминания, слова на правила правописания, предназначенные для самостоятельного употребления

Языковая / морфология

Написание через дефис местоимений кто-то, что-то, кто-нибудь, что-нибудь, кое-кто.

использует рассмотренные морфологические средства при построении диалогических и монологических высказываний (устных и письменных), в т. ч. частицы и междометия как средство выразительности речи

Языковая / морфология

Тренировочные упражнения

Языковая / морфология

Контрольная работа №1 (тесты).

Языковая / морфология

Обобщенное содержание диалога с начальной побудительной репликой (ориентировочно): а) просьба – уточняющий вопрос – объяснение – согласие (несогласие); б) совет – уклончивый ответ – аргументация – согласие (несогласие); в) предложение – вопрос – разъяснение – несогласие – реакция на несогласие и др.

Оформление начальной побудительной реплики с помощью различных языковых средств.

воспроизводит в лицах готовые диалоги, относящиеся к научно-популярному стилю;

разрабатывает возможные варианты обобщённого содержание диалога с начальной побудительной репликой;

оценивает содержательность диалога, правильность и уместность использования языковых и неязыковых средств

Речевая / монологи-ческая речь

Глагол 

Изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам.

оценивает правильность (по значению и грамматической форме), уместность употребления указанных частей речи в тексте

Языковая / морфология

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных в префиксах и суффиксах глаголов.

Безличные глаголы.

совершенствует устное и письменное высказывание, исправляя недочёты в образовании формы слова, его правописании

Языковая / морфология

Устный пересказ (подробный, сжатый) научно-популярных текстов – повествований/ описаний (процессов труда), рассуждений (о языке, открытиях и изобретениях и др.); объём текста для устного изложения 70–80 слов, для письменного изложения 50–60 слов.

пересказывает и самостоятельно составляет (устно) художественные и научно-популярные тексты, относящиеся к различным типам речи – по самостоятельно составленному простому плану, опорным словам, данному началу

Речевая / монологи-ческая речь

Наречие. Значение, вопросы, роль в предложении.

Буквы о, а на конце наречий.

Буква ь после ж, ч, ш, щ на конце наречий.

совершенствует устное и письменное высказывание, исправляя недочёты в образовании формы слова, его правописании

Языковая / морфология

Чтение молча понимание незнакомых текстов, относящихся к художественному стилю (объём 360–420 слов) и другим стилям (240–300 слов).

понимает значения воспринятых при чтении слов, словосочетаний, предложений, соотнося их с рисунком, давая краткий ответ на вопрос и т. п.

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

Предлог. Союз (1 ч.)

Предлоги, используемые для выражения таких смысловых отношений между словами: образа действия – с, без, сквозь; причины – от, из, из-за, по; цели – в, на, к.

Написание предлогов через дефис (из-за, из-под).

Значение и употребление союзов однако, зато, как, будто, словно и др.

различает слова, принадлежащие к различным частям речи; служебные слова и междометия с указанными значениями; произносит правильно слова, формы слов указанных частей речи

Частица. Междометие (1 ч.)

Частицы бы, пусть (хотел бы, пусть успокоят его). Частицы кое-, -то, -либо, -нибудь. Усилительная частица же (вернись сейчас же).

Разделительное написание частиц бы, же.

Междометия, выражающие характеристику или оценку состояния (Крышка! Милое дело!); передающие волеизъявление говорящего (Стоп!, Тсс!, Цыц! и др ! И др.).

различает слова, принадлежащие к различным частям речи; служебные слова и междометия с указанными значениями; произносит правильно слова, формы слов указанных частей речи

Устное сочинение-рассуждение учебно-научного стиля (на языковую тему).

оценивает содержание и форму устных и письменных высказываний в соответствии с требованиями того или иного стиля, типа речи, жанра

Речевая / монологи-ческая речь

Контрольная работа №2 (тесты).

Проверить уровень сформированости языковых компетентностей

Языковая / морфология

Анализ допущенных ошибок.

Систематизация темы «Морфология» (подготовка к контрольному списыванию)

Систематизировать изученный материал

Языковая / морфология

Контрольное списывание.

Уметь правильно списывать предложения с выученными орфограммами и знаками препинания

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

Работа с книгой: схемы, таблицы и их текстовое сопровождение. Реестр прочитанных книг (читательский дневник). Аннотация на прочитанную книгу. Выписки из книги.

Развивать умение работать с книгой, писать аннотацию

Речевая / монологическая речь

Итоговый урок.

Календарные планы по русскому языку. 7 класс. ІІ семестр

Дата

Тема

Требования к ученику

Линия/раздел

33

Точность восприятия, понимание при быстром чтении слов (длиной 7–8 букв), различающихся 1–2 буквами (отбираются слова тех категорий, которые рассматриваются по программе); фразеологизмов из рассмотренных тематических групп, словосочетаний и др. Правильное произношение слова при чтении вслух.

читает вслух текст (после предварительной подготовки), соблюдая правила произношения, правильно интонируя предложения с однородными, обособленными членами предложения, с прямой и косвенной речью, учитывая особенности ситуации, приспосабливая скорость, выразительность чтения к возможностям и потребностям слушателей

Речевая/ говорение и письмо

34

Особенности содержания, основных композиционных частей, языковых средств устных высказываний, содержащих рассуждение (научно-популярный стиль речи).

пересказывает и самостоятельно составляет (устно) художественные и научно-популярные тексты, относящиеся к различным типам речи – по самостоятельно составленному простому плану, опорным словам, данному началу

Речевая/ говорение и письмо

35

Особенности содержания, основных композиционных частей, языковых средств письменных высказываний, содержащих рассуждение (научно-популярный стиль речи).

пересказывает и самостоятельно составляет (писменно) художественные и научно-популярные тексты, относящиеся к различным типам речи – по самостоятельно составленному простому плану, опорным словам, данному началу;

Речевая/

говорение и письмо

36

Предложения.

строит предложения указанных типов; соединяет их последовательной связью при создании микротекстов; выбирает из предложенных вариантов синонимы (или слова, выполняющие в тексте роль синонимов) для связи предложений в тексте; объясняет особенности прямого порядка слов в предложении и последовательную связь между предложениями в тексте

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

37

Однородные члены предложения. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при однородных членах с обобщающим словом.

находить однородные члены предложения, ставит знаки препинания при них

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

38

Чтение вслух стихотворных и прозаических текстов, содержащих диалогическую и монологическую речь с опорой на самостоятельно выполненную разметку текста.

понимает значения воспринятых при чтении слов, словосочетаний, предложений, соотнося их с рисунком, давая краткий ответ на вопрос и т. п.

Речевая/ говорение и письмо

39

Обособленные второстепенные члены предложений. Понятие об обособленных членах предложения. Порядок слов и интонация в предложениях с обособленными членами.

объясняет особенности содержание предложений с обособлением, произносит предложения с обособлением дополняет предложения обособленными членами предложения

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

40

Обособленные определения. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами.

объясняет особенности содержание предложений с обособлением, произносит предложения с обособлением дополняет предложения обособленными членами предложения, пунктуация

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

41

Уточняющие обособленные члены предложения (обстоятельства времени, места; дополнения со словами кроме, помимо, исключая, за исключением, наряду, сверх, вместо). Знаки препинания в предложениях с обособленными членами.

объясняет особенности содержание предложений с обособлением, произносит предложения с обособлением дополняет предложения обособленными членами предложения, пунктуация

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

42

Сравнительный оборот. Знаки препинания в предложениях со сравнительным оборотом

объясняет особенности содержание предложений со, сравнительным оборотом, пунктуация

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

43

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого или в форме подлежащего.

использует предложения указанных типов при построении диалогических и монологических высказываний (устных и письменных), содержащих рассуждение

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

44

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого или в форме подлежащего.

использует предложения указанных типов при построении диалогических и монологических высказываний (устных и письменных), содержащих рассуждение

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

45

Тренировочные упражнения «Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого или в форме подлежащего».

использует предложения указанных типов при построении диалогических и монологических высказываний (устных и письменных), содержащих рассуждение, преобразует односоставные предложения в двусоставные (там, где это возможно)

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

46

Вводные слова и выражения, их значение, роль в предложении. Наиболее употребительные слова и выражения, которые выступают в роли вводных. Знаки препинания при вводных словах наверное, конечно, пожалуйста, во-первых.

совершенствует текст, восстанавливая нарушенные связи между предложениями, заменяя стилистически неуместные слова, исправляя неправильно построенные предложения, орфографические и пунктуационные ошибки

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

47

Тренировочные упражнения

совершенствует текст, восстанавливая нарушенные связи между предложениями, заменяя стилистически неуместные слова, исправляя неправильно построенные предложения, орфографические и пунктуационные ошибки

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

48

Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи, стоящей после слов автора и перед словами автора.

ставит знаки препинания при прямой речи (после совместного анализа предложения); совершенствует неправильно построенные предложения; использует предложения при построении диалогических и монологических высказываний

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

49

Восприятие на слух особенностей интонации, понимание содержания прослушанных простых и сложных предложений с прямой речью, различными видами обособления и др. (длина предложений 9–12 слов).

понимает прослушанный текст, отвечающий требованиям программы для данного класса, обнаруживая умение выполнить указания, содержащиеся в тексте, выбрать один из предложенных вариантов ответа на вопрос по тексту, разделить текст на части, найти указанные части и др.

Речевая / аудирование

50

Тренировочные упражнения

ставит знаки препинания при прямой речи (после совместного анализа предложения); совершенствует неправильно построенные предложения; использует предложения при построении диалогических и монологических высказываний

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

51

Контрольная работа №1 (тесты).

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

52

Правильное интонирование при чтении вслух, понимание при чтении молча содержания простых и сложных предложений с однородными членами, вводными словами, с прямой речью, различными видами обособления (длина предложения 10–12 слов).

читает молча текст, не проговаривая слова вполголоса (скорость чтения молча соответствует норме для данного класса); понимает прочитанный молча незнакомый текст: следует инструкции, содержащейся в тексте, выбирает один из предложенных вариантов ответа на вопрос по тексту, находит указанные части, создает рисунок и др.; схватывает и воспроизводит показанное в течение короткого времени (0,5–1 сек.) слово длиной 8–9 букв, слов, различающихся 1–2 буквами, и словосочетаний из такого же количества букв; просматривает абзац или несколько абзацев (около 0,5 страницы),  мгновенно находит в нём слово, набранное курсивом; знак сноски; слово с дефисом; знаки препинания; реплики диалога, предложение с прямой речью и др.

Речевая /чтение

53

Текст. Эмоционально-оценочная информация, прямо не выраженная в тексте.

различает тексты, относящиеся к художественному и научно-популярному стилю; односоставные и двусоставные предложения (с опорой на вспомогательные материалы); предложения с прямой речью; эмоционально-оценочную информацию, прямо не выраженную в тексте

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

54

Порядок слов и интонация как средство смысловой связи предложений в тексте. Прямой порядок слов (в начале предложения – известное, в конце – новое). Цепная связь между предложениями в тексте.

делит текст на логически завершённые части, подбирает заголовки к ним, объясняет особенности прямого порядка слов в предложении и последовательную связь между предложениями в тексте

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

55

Вводные слова как средство связи между предложениями в тексте.

находит языковые средства - вводные слова как средства связи между предложениями

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

56

Особенности научного (научно-учебного, научно-популярного) стиля.

различает тексты, относящиеся к художественному и научно-популярному стилю; находит языковые средства, характеризующие научный стиль (лексические, словообразовательные, грамматические); обособленные члены предложения, делит текст на логически завершённые части, подбирает заголовки к ним, самостоятельно составляет простой план

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

57

Чтение молча понимание незнакомых текстов, относящихся к научному (научно-учебному, научно-популярному) стилю (объём 240–300 слов). Контрольное чтение молча

понимает значения воспринятых при чтении слов, словосочетаний, предложений, соотнося их с рисунком, давая краткий ответ на вопрос и т. п.

Речевая /чтение

58

Контрольная работа №2 (тесты).

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

59

Устный пересказ (подробный / сжатый) научно-популярных текстов – повествований / описаний (процессов труда), /рассуждений (о языке, открытиях и изобретениях и др.); объём текста для устного изложения 70–80 слов

Пересказывает изложение (подробное и сжатое) по самостоятельно составленному простому плану с опорой на вспомогательные материалы и без них

Речевая/ говорение, письмо

60

Контрольное письменное пересказывание текста. (Для письменного изложения 50–60 слов)

пишет изложение (подробное и сжатое) по самостоятельно составленному простому плану с опорой на вспомогательные материалы и без них

Речевая/ говорение, письмо

61

Контрольный зрительно-слуховой диктант.

Контрольное аудирование.

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистикаРечевая/ говорение

62

Анализ допущенных ошибок.

Систематизация темы «синтаксис, пунктуация, стилистика»

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

63

Устное соченение-рассуждение на темы, связанные с жизненным опытом.

составляет изложение (подробное и сжатое) и сочинение-рассуждение (художественный и разговорный стиль речи) по самостоятельно составленному простому плану с опорой на вспомогательные материалы и без них

Речевая/ говорение, письмо

64

Письменное сочинение-рассуждение на темы, связанные с жизненным опытом.

пишет изложение (подробное и сжатое) и сочинение-рассуждение (художественный и разговорный стиль речи) по самостоятельно составленному простому плану с опорой на вспомогательные материалы и без них

Речевая/ говорение, письмо

65

Итоговый урок.

Языковая / синтаксис, пунктуация, стилистика

Календарные планы по русскому языку. 8 класс. І семестр

Дата

Тема

Требования к ученику

Линия/раздел

1

Монологическая речь: устные и письменные высказывания

Особенности содержания, основные композиционные части, языковые средства устных и письменных высказываний повествовательного характера с элементами описания публицистический стиль речи).

характеризует содержание, построение и языковые средства устных и письменных высказываний повествовательного характера с элементами описания и рассуждения;

пересказывает и самостоятельно составляет (устно) публицистические тексты, относящиеся к различным типам речи – по данному сложному плану, опорным словам, данному началу

Речевая/ говорение и письмо

2

Монологическая речь: устные и письменные высказывания

Особенности содержания, основные композиционные части, языковые средства устных и письменных высказываний повествовательного характера с элементами рассуждения (публицистический стиль речи).

характеризует содержание, построение и языковые средства устных и письменных высказываний повествовательного характера с элементами описания и рассуждения;

пересказывает и самостоятельно составляет (устно) публицистические тексты, относящиеся к различным типам речи – по данному сложному плану, опорным словам, данному началу

Речевая/ говорение и письмо

3

Морфология. Орфография

Имя числительное

различает слова, относящиеся к различным частям речи, формы слов; служебные слова и междометия с указанным значением

Языковая / морфология, орфография

4

Имя числительное

Изменение по падежам имён числительных 50–80; 40, 90, 100.

различает слова, относящиеся к различным частям речи, формы слов; служебные слова и междометия с указанным значением

Языковая / морфология, орфография

5

Имя числительное

Тренировочные упражнения.

различает слова, относящиеся к различным частям речи, формы слов; служебные слова и междометия с указанным значением

Языковая / морфология, орфография

6

ЧТЕНИЕ

Восприятие в прочитанном тексте прямо выраженной побудительно-волевой информации; различных аргументов при обсуждении той или иной проблемы.

Содержание и смысл текста.

различает при чтении звуки слóва, словá, сочетания слов, предложения; тексты, относящиеся к различным стилям, типам речи и жанрам произведений; прямо выраженную в тексте побудительно-волевую информацию; специальные средства для выделения основных положений текста; известную и новую информации

Речевая/ говорение и письмо

7

Местоимение (3 ч.)

Изменение по падежам местоимений мой, твой, наш, чей, этот; такой, какой, который, каждый, всякий и некоторых других.

различает слова, относящиеся к различным частям речи, формы слов; служебные слова и междометия с указанным значением;

произносит правильно слова (формы слов) указанных частей речи

Языковая / морфология, орфография

8

Местоимение (3 ч.)

Правописание местоимений ничего – нечего, никого – некого, ничему – нечему, никому – некому; а также ни у кого – не у кого, ни к чему – не к чему.

различает слова, относящиеся к различным частям речи, формы слов; служебные слова и междометия с указанным значением

Языковая / морфология, орфография

9

Местоимение (3 ч.)

Тренировочные упражнения.

различает слова, относящиеся к различным частям речи, формы слов; служебные слова и междометия с указанным значением;

произносит правильно слова (формы слов) указанных частей речи

Языковая / морфология, орфография

10

Монологическая речь

Устный пересказ (подробный) публицистических текстов – повествований

характеризует содержание, построение и языковые средства устных и письменных высказываний повествовательного характера

Речевая / монологи-ческая речь

11

Монологическая речь

Письменный пересказ (подробный) публицистических текстов – повествований

характеризует содержание, построение и языковые средства устных и письменных высказываний, содержащих описание и рассуждение

Речевая / монологи-ческая речь

12

Глагол

Совершенный и несовершенный вид глагола.

различает слова, относящиеся к различным частям речи, формы слов; служебные слова и междометия с указанным значением

произносит правильно слова (формы слов) указанных частей речи;

образует нужную форму изменяемого слова (по образцу, по вопросам);

изменяет форму слова с учётом связи слов в предложении

Языковая / морфология

13

Глагол

Совершенный и несовершенный вид глагола.

Тренировочные упражнения.

различает слова, относящиеся к различным частям речи, формы слов; служебные слова и междометия с указанным значением;

произносит правильно слова (формы слов) указанных частей речи;

образует нужную форму изменяемого слова (по образцу, по вопросам);

изменяет форму слова с учётом связи слов в предложении

Языковая / морфология

14

АУДИРОВАНИЕ

Восприятие на слух текстов, содержащих аргументацию в подтверждение двух (нескольких) точек зрения; а также прямо выраженную побудительно-волевую информацию. Слушание, понимание текстов, относящихся к художественному стилю (объём 350–400 слов)

различает на слух звуки слóва, словá, словосочетания, предложения; тексты, относящиеся к различным стилям, типам речи и жанрам; прямо не выраженную в тексте эмоционально-оценочную информацию; специальные средства для выделения основных положений текста; известную и новую информации

Речевая / аудирование

15

Причастие

Общее представление о причастии: признаки глагола и прилагательного, вопросы, роль в предложении.

находит случаи написаний на указанные правила;

различает причастия; произносит правильно слова (формы слов) указанной части речи

Языковая / морфология

16

Причастный оборот.

находит причастный оборот в тексте; правильно строит предложения с использованием причастного оборота

Языковая / морфология

17

Причастие

Не с причастиями.

находит случаи написаний на указанные правила;

произносит правильно слова (формы слов) указанной части речи

Языковая / морфология, орфография

18

Монологическая речь: устные и письменные высказывания. Особенности содержания, основные композиционные части, языковые средства устных и письменных высказываний повествовательного характера с элементами описания и рассуждения (публицистический стиль речи). Устный выборочный пересказ публицистических текстов –описаний (местности, памятников истории и культуры)

характеризует содержание, построение и языковые средства устных и письменных высказываний, содержащих описание и рассуждение; пересказывает и самостоятельно составляет (устно) художественные и научно-популярные тексты, относящиеся к различным типам речи – по самостоятельно составленному простому плану, опорным словам, данному началу; пишет изложение (подробное и сжатое)

Речевая / монологи-ческая речь

19

Монологическая речь: устные и письменные высказывания

Особенности содержания, основные композиционные части, языковые средства устных и письменных высказываний повествовательного характера с элементами описания и рассуждения (публицистический стиль речи).

Письменный выборочный пересказ публицистических текстов–описаний (местности, памятников истории и культуры)

показывает уровень сформированости языковых компетентностей

Речевая / монологи-ческая речь

20

Деепричастие

Общее представление о деепричастии: признаки глагола и наречия, вопросы, роль в предложении.

находит случаи написаний на указанные правила;

различает деепричастия; произносит правильно слова (формы слов) указанной части речи

Языковая / морфология, орфография

21

Деепричастный оборот.

находит деепричастный оборот в тексте; правильно строит предложения с использованием деепричастного оборота

Языковая / морфология, орфография

22

Деепричастие

Не с деепричастиями.

находит случаи написаний на указанные правила;

произносит правильно слова (формы слов) указанной части речи

Языковая / морфология, орфография

23

Контрольная работа №1 (тесты).

показывает уровень языковой компетентности

Языковая / морфология,

орфография

24

Наречие

Разнообразие значений наречий.

Буквы о, е после шипящих на конце наречий.

находит случаи написаний на указанные правила;

различает слова, относящиеся к различным частям речи

произносит правильно слова указанных частей речи

Речевая / монологи-ческая речь

25

Наречие

Тренировочные упражнения

находит случаи написаний на указанные правила;

различает слова, относящиеся к различным частям речи

произносит правильно слова указанных частей речи

Языковая / морфология

26

АУДИРОВАНИЕ

Слушание, понимание текстов, относящихся к – время звучания 2,5–3 мин.

различает на слух звуки слóва, словá, словосочетания, предложения; тексты, относящиеся к различным стилям, типам речи и жанрам; прямо не выраженную в тексте эмоционально-оценочную информацию; специальные средства для выделения основных положений текста; известную и новую информации

Речевая / аудирование

27

Предлог. Союз

Предлоги, используемые для выражения таких смысловых отношений: меры и степени (по), сравнения (с).

Союзы, выражающие различные отношения между частями предложений (что, как; когда, пока; потому что, так как; если и др.).

различает слова, относящиеся к различным частям речи, формы слов; служебные слова и междометия с указанным значением

Языковая / морфология

28

Частицы. Междометия

Частицы с определительным значением: именно, как раз, точь в точь.

Междометия, выражающие эмоционально-волевые отношения к речи собеседника, реакцию на нее: Да! Конечно! Нет! Вот ещё! А? Что? Ой ли?

различает слова, относящиеся к различным частям речи, формы слов; служебные слова и междометия с указанным значением

Языковая / морфология

29

Контрольная работа №2 (тесты).

выявляет знания с изученных тем

Языковая / морфология,

орфография

30

ЧТЕНИЕСодержание и смысл текста. Работа с книгой: предисловие в книге.Цитирование в книгах различных жанров.

оценивает содержание и форму устных и письменных высказываний в соответствии с требованиями того или иного стиля, типа речи, жанра

Речевая / чтение

31

Контрольное списывание.

умеет правильно списывать предложения с выученными орфограммами и знаками препинания

Языковая / синтаксис, пунктуация,

орфография

32

Анализ допущенных ошибок. Систематизация темы «Морфология»

Итоговый урок.

Языковая / морфология

Календарные планы по русскому языку. 8 класс. ІІ семестр

Дата

Тема

Требования к ученику

Линия/

раздел

33

Морфология /Обобщение/

Лексикология.

Заимствованные слова.

Лексические средства, свойственные публицистическому стилю.

находит в тексте слова, свойственные публицистическому стилю; стилистически окрашенные слова,

подбирает ряды слов с той или иной стилистической окраской,

объясняет значение слова,

значение, происхождение заимствованных слов (с опорой на вспомогательные материалы)

Языковая

34

Восприятие на слух, понимание при беглом темпе речи слов (длиной 8–9 звуков), различающихся 1–2 звуками (отбираются слова тех категорий, которые рассматриваются по программе).

различает на слух звуки слóва, словосочетания, предложения (в соответствии с программой данного класса); тексты, относящиеся к различным стилям, типам речи и жанрам произведений

Речевая

35

Фразеология

Наиболее употребительные фразеологические единицы, свойственные публицистическому стилю (расширение списка).

находит в тексте

фразеологизмы;

группирует

фразеологизмы,

подбирает

фразеологизмы с указанным значением;

объясняет значение

фразеологизмов по указанному признаку

Языковая

36

Восприятие на слух, понимание

фразеологических единиц из тематических групп, прорабатываемых на уроках.

различает на слух

предложения (в соответствии с программой данного класса);

группирует по определённому признаку единицы различных уровней, воспринятые на слух (словосочетания, предложения, соотнося их с рисунком, давая краткий ответ на вопрос и т. п., обнаруживает понимание их значения, воспринятое на слух

Речевая

36

Предложение.

Обособленные второстепенные члены предложения.

объясняет

содержание предложений с обособлением,

уместность использования определенной синтаксической конструкции в данном контексте;

произносит с соответствующей интонацией простые и сложные предложения с обособлением

Яз ыковая

37

Обособление второстепенных членов предложения, выраженных причастным оборотом; знаки препинания при них.

находит языковые средства,

обособленные второстепенные члены предложения, выраженные причастным и деепричастным оборотами

Языковая

38

Обособление второстепенных членов предложения, выраженных деепричастным оборотом; знаки препинания при них.

находит языковые средства,

обособленные второстепенные члены предложения, выраженные причастным и деепричастным оборотами

Языковая

39

Восприятие на слух особенностей интонации, понимание содержания прослушанных предложений

с деепричастным оборотом.

понимает содержание и подтекст прослушанного текста, отвечающего требованиям программы для данного класса: выполняет указания, содержащиеся в тексте, выбирает один из предложенных вариантов ответа на вопрос по тексту, может разделить текст на части, найти указанные части и др.

Языковая

40

Сложносочинённое предложение.

Строение сложносочинённого предложения; интонация и союзы.

различает

сложносочинённые

предложения (с опорой на вспомогательные материалы);

объясняет значение и смысл текста

Языковая

41

Смысловые отношения между простыми частями в составе сложносочинённого.

выбирает для связи частей сложного предложения те союзы, которые свойственны текстам того или иного стиля речи.

объясняет значение и смысл текста

Языковая

42

Запятая в сложносочиненном предложении, части которого соединены с помощью союзов а, и, но, или, не только…но и, как… так и и др.

различает

сложносочинённые

предложения (с опорой на вспомогательные материалы); выбирает

для связи частей сложного предложения те союзы, которые свойственны текстам того или иного стиля речи; правильно использует знаки препинания.

Языковая

43

Сложноподчинённое предложение.

Строение сложноподчинённого предложения.

строит предложения указанных типов; соединяет их параллельной связью при создании микротекстов;

использует предложения указанных видов, объединяет их при помощи параллельной связи

Языковая

44

Интонация, союзы и союзные слова (без употребления термина).

произносит с соответствующей интонацией простые и сложные предложения,

подчеркивает при помощи интонации смысловую связь предложений в устной речи

Языковая

45

Разнообразие смысловых отношений между главной и придаточной частями.

строит предложения указанных типов; соединяет их параллельной связью при создании микротекстов;

использует предложения указанных видов, объединяет их при помощи параллельной связи

Языковая

46

Запятая в сложноподчинённом предложении, части которого соединены с помощью союзов и союзных слов: что, чтобы, если, потому что; который, какой, где, куда и др.

ставит знаки препинания

в сложносочинённом и сложноподчинённом предложениях, части которых соединены указанными союзами (на основе предварительного анализа)

Языковая

47

Восприятие на слух особенностей интонации, понимание содержания прослушанных сложносочинённых и сложноподчинённых предложений с различными смысловыми отношениями между частями сложного предложения.

понимает смысл предложений, соотнося их с рисунком, давая краткий ответ на вопрос и т. п.,

группирует по определённому признаку единицы различных уровней, воспринятые на слух

Речевая

48

Заметка в газету информационного характера.

пишет заметку информационного характера;

исправляет допущенные ошибки и недочёты в содержании и форме высказывания

Речевая/ говорение и письмо

49

Чтение молча. Понимание незнакомых текстов, относящихся к художественному стилю (объём 420–480 слов) и другим стилям (300–360 слов).

+ Обобщение темы «Синтаксис».

различает при чтении звуки слóва, сочетания слов, предложения (в соответствии с программой данного класса); тексты, относящиеся к различным стилям,

понимает значения воспринятых при чтении слов, словосочетаний, простых и сложных предложений.

Выявляет понимание темы «Синтаксис»

Речевая/ чтение

50

Контрольная работа «Лексикология. Фразиология. Синтаксис».

показать знания и умения по данных темах

Языковая

51

Прямая и косвенная речь.

объясняет

знаки препинания в предложениях разных типов; уместность использования определенной синтаксической конструкции в данном контексте;

ставит знаки препинания при прямой и косвенной речи,

исправляет неправильно построенные предложения

Языковая

52

Косвенная речь как способ передачи чужой речи. Замена прямой речи косвенной. Союзы в сложном предложении при замене прямой речи косвенной: что, будто; чтобы; кто, что, где, когда, почему и др.

объясняет

знаки препинания в предложениях разных типов; уместность использования определенной синтаксической конструкции в данном контексте;

ставит знаки препинания , исправляя неправильно построенные предложения

Языковая

53

Восприятие на слух особенностей интонации, понимание содержания прослушанных

предложений с

прямой речью (длина предложения 12–14

слов).

понимает содержание и подтекст прослушанного текста, отвечающего требованиям программы для данного класса: выполняет указания, содержащиеся в тексте, оценивает особенности содержания и формы прослушанного текста

Речевая

54

Текст.

Побудительно-волевая информация, прямо выраженная в тексте.

Обратный порядок слов как признак стилистически окрашенной речи.

различает тексты, относящиеся к публицистическому стилю; прямой и обратный порядок слов в предложении; прямую речь в тексте; прямо выраженную побудительно-волевую информацию в тексте

Языковая

55

Параллельная связь между предложениями в тексте.

различает последовательную и параллельную связь между предложениями в тексте; сложносочинённые и сложноподчинённые предложения (с опорой на вспомогательные материалы)

Языковая

56

Воспроизведение прослушанных / и или прочитанных диалогов. Составление диалогов с помощью вспомогательных материалов и самостоятельно(7–8 реплик на двоих учащихся (без учёта этикетных формул начала и конца диалога).

Использование диалога для совместного решения учебных задач: осознание цели, планирования работы, выполняемой в парах и небольших группах и её результата; осознание действий, выполненных в ходе решения учебной задачи, характера общения между членами учебной группы.

воспроизводит в лицах готовые диалоги, относящиеся к публицистическому стилю;

составляет и разыгрывает диалоги с указанным типом начальной реплики, учитывая определённую ситуацию, коммуникативное задание, соблюдая правила общения;

использует диалог для обсуждения цели, последовательности и хода выполнения учебной задачи

Речевая/

Устная диалогическая речь

57

Особенности публицистического стиля.

находит языковые средства, характеризующие публицистический стиль (лексические, словообразовательные, грамматические); предложения, объединённые в тексте параллельной связью

Языковая

58

Контрольный зрительно-слуховой диктант

выявляет умение писать

зрительно-слуховой диктант

Языковая

59

Устное сочинение повествовательного характера с элементами описания и рассуждения на морально-этическую тему.

характеризует содержание, построение и языковые средства устных и письменных высказываний повествовательного характера с элементами описания и рассуждения;

пересказывает и самостоятельно составляет (устно) публицистические тексты, относящиеся к различным типам речи – по данному сложному плану, опорным словам, данному началу

Речевая/ говорение и письмо

60

Контрольное письменное изложение с творческим заданием: сочинение повествовательного характера с элементами описания и рассуждения на морально-этическую тему.

характеризует

построение и языковые средства письменных высказываний повествовательного характера с элементами описания и рассуждения;

пересказывает и самостоятельно составляет публицистические тексты, относящиеся к различным типам речи

Речевая/ говорение и письмо

61

Контрольная работа «Прямая и косвенная речь. Текст. Особенности публицистического стиля»

показать знания и умения по данных темах

Языковая

62

Чтение вслух стихотворных и прозаических текстов, содержащих диалогическую и монологическую речь с опорой на самостоятельно выполненную разметку текста.

читает вслух текст, соблюдая правила произношения, выразительность чтения к возможностям и потребностям слушателей

Речевая/

чтение

63

Точность восприятия, понимание при быстром чтении слов (длиной 8–9 букв), различающихся 1–2 буквами (отбираются слова тех категорий, которые рассматриваются по программе); фразеологизмов из рассмотренных тематических групп, словосочетаний и др. Правильное произношение слова при чтении вслух. Правильное интонирование предложений текста при чтении вслух.

читает вслух текст (после предварительной подготовки), соблюдая правила произношения, правильно интонируя предложения (в т. ч. с причастными и деепричастными оборотами), учитывая особенности ситуации, приспосабливая скорость, выразительность чтения к возможностям и потребностям слушателя

Речевая/

чтение

64

Анализ контрольных работ.

Итоговый урок.

Календарные планы по русскому языку. 9 класс. І семестр

Дата

Тема

Требования к ученику

Линия/Раздел

1

Восприятие при чтении текста, в котором прямо не выражена побудительно-волевая информация, использованы различные средства связи. Регулирование скорости чтения в зависимости от цели чтения. Чтение молча, понимание незнакомых текстов, относящихся к художественному стилю (объѐм 480–540 слов) и другим стилям (360–420 слов).

различает при чтении словá, словосочетания, предложения (в соответствии с программой данного класса); различные средства связи; тексты, относящиеся к различным стилям, типам речи и жанрам произведений; данные в тексте аргументы, используемые для подтверждения двух (нескольких) точек зрения; побудительно-волевую информацию, прямо не выраженную в тексте;

группирует по определённому признаку прочитанные слова, словосочетания, предложения;

понимает прочитанный молча незнакомый текст, выполняя задания такого типа: следует инструкции, содержащейся в тексте, выбирает один из предложенных вариантов ответа на вопрос по тексту, находит указанные части и др.

Речевая

2

Особенности содержания, основных композиционных частей, языковых средств устных и письменных высказываний официально-делового характера. Составление заявления

характеризует содержание, построение и языковые средства текстов официально-делового характера;

пересказывает и самостоятельно составляет (устно) тексты, относящиеся к различным типам и стилям речи – по совместно составленному сложному плану, опорным словам, данному началу;

рассказывает о цели

Речевая

3

Устный пересказ текстов разных стилей и типов речи (художественный стиль: повествование)

пересказывает и самостоятельно составляет (устно) тексты, относящиеся к различным типам и стилям речи – по совместно составленному сложному плану, опорным словам, данному началу;

рассказывает о цели

Речевая/

говорение и письмо

4

Диалоги с различными типами начальных реплик и реакций на них. Разнообразие содержания диалогов: обсуждение фактов и отношения к ним; причин и следствий событий; значения слова; работы воображения; взглядов на какой-либо предмет и др.

находит диалоги с начальными репликами различных типов;

анализирует обобщённое содержание диалога, связность отдельных реплик, правильность и стилистическую уместность использования языковых средств

Речевая/

говорение и письмо

5

Воспроизведение прослушанных и/или прочитанных диалогов. Составление диалогов с помощью вспомогательных материалов и самостоятельно. Минимальный объѐм диалога 8–9 реплик на двоих учащихся (без учѐта этикетных формул начала и конца диалога).

разрабатывает возможные варианты обобщённого содержания диалога с

различными начальными репликами;

оценивает содержательность диалога, правильность и уместность использования языковых и неязыковых средств.

составляют и разыгрывают диалоги с различными типами начальных реплик, учитывая определённую ситуацию, коммуникативное задание, соблюдая правила общения

Речевая/

говорение и письмо

6

Чтение-просматривание (поиск в тексте определѐнной части содержания). Работа с книгой: комментарии, примечания в книге.

различает при чтении словá, словосочетания, предложения (в соответствии с программой данного класса); различные средства связи; тексты, относящиеся к различным стилям, типам речи и жанрам произведений; данные в тексте аргументы, используемые для подтверждения двух (нескольких) точек зрения; побудительно-волевую информацию, прямо не выраженную в тексте;

группирует по определённому признаку прочитанные слова, словосочетания, предложения;

понимает прочитанный молча незнакомый текст, выполняя задания такого типа: следует инструкции, содержащейся в тексте, выбирает один из предложенных вариантов ответа на вопрос по тексту, находит указанные части

Речевая/

говорение и письмо

7

Аудирование. Восприятие на слух текстов, в которых использованы различные средства связи, представлена прямо не выраженная побудительно-волевая информация.

воспринимает на слух тексты, относящиеся к различным стилям, типам речи и жанрам произведений; данные в тексте аргументы, используемые для подтверждения двух (нескольких) точек зрения; прямо не выраженную побудительно-волевую информацию;

понимает содержание прослушанного текста, отвечающего требованиям программы для данного класса, обнаруживая умение выполнить указания, содержащиеся в тексте, выбрать один из предложенных вариантов ответа на вопрос по тексту, разделить текст на части, найти указанные части и др.;

оценивает особенности содержания и формы прослушанного текста

Речевая / аудирование

8

Лексикология. Фразеология.

Омонимы. Межъязыковые (русско- украинские) омонимы: лечить – лічити. Паронимы.

группирует слова по указанному признаку;

подбирает ряды слов с той или иной стилистической окраской, слов с указанным значением

Языковая/

Лексикология, фразеология

9

Лексические средства, свойственные официально-деловому стилю. Канцеляризмы.

находит в тексте слова, свойственные официально-деловому стилю, стилистически окрашенные слова, фразеологизмы, паронимы

Языковая/

Лексикология, фразеология

10

Наиболее употребительные фразеологические единицы (расширение списка)

находит в тексте фразеологизмы,

объясняет значение слова и фразеологической единицы в конкретном предложении; слова, имеющего омоним в украинском языке ( с помощью словаря межъязыковых омонимов), лексические особенности текста официально-делового стиля;

выбирает из группы слов те, которые подходят по значению и стилистической окраске для данного текста;

дополняет предложение соответствующим по значению словом, одной из 2–3 фразеологических единиц;

строит предложение, включая в него подходящее по значению слово из пары слов паронимов, используя рассмотренные омонимы и фразеологические единицы

Языковая/

Лексикология, фразеология

11

Точность восприятия, понимание при быстром чтении слов (длиной 9–10 букв), различающихся 1–2 буквами (отбираются слова тех категорий, которые рассматриваются по программе); фразеологизмов из рассмотренных тематических групп, словосочетаний и др. Правильное произношение слова при чтении вслух.

читает вслух текст (после предварительной подготовки), правильно интонируя предложения, соблюдая правила произношения, учитывая особенности ситуации, приспосабливая скорость, выразительность чтения к возможностям и потребностям слушателей

Речевая/

говорение и письмо

12

Контрольная работа «Лексикология. Фразеология»

Языковая

13

Слушание, понимание текстов, относящихся к художественному стилю (объѐм 400–450 слов), официально-деловому стилю(300-350 слов)

понимает значения воспринятых на слух слов, словосочетаний, предложений, соотнося их с рисунком, давая краткий ответ на вопрос и т. п.;понимает содержание и подтекст прослушанного текста, отвечающего требованиям программы для данного класса, обнаруживая умение выполнить указания, содержащиеся в тексте, выбрать один из предложенных вариантов ответа на вопрос по тексту, разделить текст на части, найти указанные части и др.;оценивает особенности содержания и формы текста

Речевая/

говорение и письмо

14

Морфология. Орфография

Имя числительное

Склонение, употребление порядковых числительных

различает слова, принадлежащие к различным частям речи

Языковая / морфология, орфография

15

Склонение, употребление составных числительных.

находит составные и собирательные числительные; образует падежные формы количественных составных числительных (с опорой на вспомогательные материалы)

Языковая / морфология, орфография

16

Тренировочные упражнения

Языковая / морфология, орфография

17

Письменный пересказ текстов разных стилей и типов речи (художественный стиль: повествование)

пересказывает и самостоятельно составляет (устно) художественные и научно-популярные тексты, относящиеся к различным типам речи – по самостоятельно составленному простому плану, опорным словам, данному началу;пишет изложение (подробное и сжатое) и сочинение-рассуждение (художественный и разговорный стиль речи) по самостоятельно составленному простому плану с опорой на вспомогательные материалы и без них; оценивает содержание и форму устных и письменных высказываний в соответствии с требованиями того или иного стиля, типа речи, жанра

Речевая/

говорение и письмо

18

Причастие. Изменение причастий по падежам.

различает слова, принадлежащие к различным частям речи; причастие в отдельно взятых словосочетаниях, орфограммы в причастиях

Языковая / морфология, орфография

19

Полные и краткие причастия. Ударение в кратких причастиях.

сопоставляет произношение и написание безударных гласных, звонких и глухих согласных в словах, относящихся к различным частям речи: правильно произносит, называет буквы, обозначающие соответствующие звуки

Языковая / морфология, орфография

20

Правописание нн и н в причастиях.

выбирает из данных вариантов написания, постановки знаков препинания тот, который соответствует правилу

Языковая / морфология, орфография

21

Буквы е, ѐ после ж, ш, щ в суффиксах причастий (высушенный, вооружѐнный)

выбирает из данных вариантов написания, постановки знаков препинания тот, который соответствует правилу

Языковая / морфология, орфография

22

Устный пересказ текстов разных стилей и типов речи (художественный стиль: описание)

пересказывает и самостоятельно составляет (устно) тексты, относящиеся к различным типам и стилям речи по совместно составленному сложному плану, опорным словам, данному началу; исправляет допущенные ошибки и недочёты в содержании и форме высказывания

Речевая/

говорение и письмо

23

Наречие.

Различные степени признака, обозначаемого наречием.

находит наречия, обозначающие различную степень признака,– в отдельно взятых словосочетаниях, предложениях, а также в микротекстах (при аудировании и чтении); случаи написаний на указанные правила

Языковая / морфология, орфография

24

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.

выбирает из данных вариантов написания тот, который соответствует правилу подбирает примеры слов, относящихся к указанным частям речи, примеры на то или иное правило

Языковая / морфология, орфография

25

Письменный пересказ текстов разных стилей и типов речи (художественный стиль: описание)

пишет изложение (подробное, сжатое и выборочное) и сочинение по совместно составленному сложному плану с опорой на вспомогательные материалы и без них; исправляет допущенные ошибки и недочёты в содержании и форме высказывания

Речевая/

говорение и письмо

26

Предлог. Союз.

Значение, употребление, правописание предлогов благодаря, исходя, в зависимости, вплоть до, в течение, в продолжение. Значение, употребление, правописание союзов то есть (или), как то, именно, между тем как

различает слова, принадлежащие к различным частям речи; служебные слова с указанным значением; предлоги, союзы

Языковая / морфология, орфография

27

Частица. Междометия.

Значение, употребление, правописание частиц почти, приблизительно, точно, чуть не; исключительно, единственно, просто. Значение, употребление междометий:батюшки, глупости, страсть, ужас, беда,а также звукоподражательных слов

различает слова, принадлежащие к различным частям речи; служебные слова и междометия с указанным значением; частицы, междометия и те части речи, от которых они образованы (благодаря, точно, в течение, то есть и др.)

Языковая / морфология, орфография

28

Тренировочные упражнения

Языковая / морфология, орфография

29

Контрольная работа «Морфология. Орфография»

Языковая / морфология, орфография

30

Контрольный зрительно-слуховой диктант

Языковая / морфология, орфография

31

Обобщение и систематизация выученного материала

Языковая / морфология, орфография

32

Итоговый урок

Календарные планы по русскому языку. 9 класс. ІІ семестр

33

Чтение вслух стихотворных и прозаических текстов, содержащих диалогическую и монологическую речь с опорой на самостоятельно выполненную разметку текста и без разметки

понимает прочитанный молча незнакомый текст.ю выполняя задания: следует инструкции, содержащейся в тексте, выбирает один из предложенных вариантов по тексту, находит указанные части и т.д.

Речевая / говорение и письмо

34

Использование диалога для совместного решения учебных задач: осознание цели, планирования работы, выполняемой в парах и небольших группах, и еѐ результата;

Ввоспроизводит в лицах готовые диалоги, относящиеся к официально-деловому стилю

Речевая / говорение и письмо

35

Использование диалога для осознание действий, выполненных в ходе решения учебной задачи, характера общения между членами учебной группы (при выполнении более сложных, чем в 8 классе, учебных задач)

воспроизводит в лицах готовые диалоги, относящиеся к официально-деловому стилю; составляет и разыгрывает диалоги с различными типами начальних реплик, учитывая определенную ситуацию, соблюдая правила общения

Языковая / синтаксис, пунктуация

36

Синтаксис. Пунктуация. Стилистика. Текст

Побудительно-волевая информация, прямо не выраженная в тексте. Средства связи текста а) слова одной тематической группы; б) слова, обозначающие временные, причинно-следственные отношения между частями текста; в) слова со значением места и времени в начале предложения.

различает в устной речи и на письме тексты, относящиеся к официально-деловому и публицичтическому стилю; БСП и предложения с союзами, СПП с одним и несколькими придаточными, ССП с двумя и несколькими частями (используются вспомогательные материалы)

Языковая / синтаксис, пунктуация

37

Видо-временная соотнесѐнность глаголов в тексте.

слова разных тематических групп как средство святи предложений в тексте; слова и устойчивые сочетания, характеризующие официально-деловой стиль

Языковая / синтаксис, пунктуація, стилистика

38

Особенности официально-делового стиля.

преобразует худ текст в официально-деловой (н-р, рас сказ-миниатюру о процес се труда – в деловое описание этапов этого процесса); ССП в СПП; текст с формальними языковыми показателями связности в текст без очевидних показателей связности

Речевая / говорение и письмо

39

Составление автобиографии

рассказывает о цели, последовательности выполнения задания, о результатах работы

Речевая / говорение и письмо

40

Предложение

Сложное предложение с несколькими частями, объединенными сочинительной связью Значение, построение, употребление предложений с одинаковыми/разными союзами.

находит союзне и бессоюзные сложные предложения; союзы, показатели объединения частей БСП; слова разных тематических групп как средства святи предложений в тексте; слова и устойчивые сочетания, характеризующие официально-деловой стиль

Языковая / синтаксис, пунктуация

41

Запятая в предложениях данного типа

Правильно использует знаки препинания в предложениях данного типа

Языковая / синтаксис, пунктуация

42

Тренировочные упражнения

Языковая / синтаксис, пунктуация

43

Устный пересказ текстов разных стилей и типов речи (публицистический стиль: рассуждение)

пересказывает и самостоятельно составляет (устно) тексты, относящиеся к разным типам и стилям по совместно состав- ленному сложному плану с опорой на вспомогательные материалы и без них

Языковая / синтаксис, пунктуация

44

Письменный пересказ текстов разных стилей и типов речи (публицистический стиль: рассуждение)

пишет изложение и сочинение по совместно составленному сложному плану с опорой на вспомогательные материалы и без них

Языковая / синтаксис, пунктуация

45

Сложноподчинѐнное предложение с несколькими придаточными. Значение, строение, употребление предложений, в которых несколько придаточных относятся к одному/к разным словам главной части; образуют последовательную цепь и др.

объясняет смысловые святи между предложениями в тексте при налички формальних языковых показателей связности и без них; содержание сложных предложений с союзами и без них, смысловые отношения между его составными частями

Языковая / синтаксис, пунктуация

46

Знаки препинания в предложениях данного типа.

знаки препинания в предложениях разных типов, уместность использования определенной синтаксической конструкции в данном контексте

Языковая / синтаксис, пунктуация

47

Контрольная работа «Сложное предложение»

Языковая / синтаксис, пунктуация

48

Аудирование. Восприятие на слух особенности интонации, понимание содержания прослушанных ССП и СПП.

различает на слух звуки слоˊва, словаˊ, словосочетания, предложения; тексты, относящиеся к различным стилям и типам, жанрам призведений; двух точек зрения, прямо не выраженную побудительно-волевую информацию

Речевая/

аудирование

49

Бессоюзное сложное предложение.

Значение, строение.

объясняет смысловые связи между предложениями в тексте при наличии формальных языковых показателей связности и без них; содержание сложных предложений с союзами и без союзов, смысловые отношения между его составными частями; знаки препинания в предложениях разных типов; уместность использования определённой синтаксической конструкции в данном контексте

Языковая / синтаксис, пунктуация

50

Использование в тексте бессоюзных предложений, в которых есть показатели объединения частей (так, как, что и др.) или такие показатели отсутствуют.

совершенствует текст, восстанавливая нарушенные святи между предложениями, заменяя стилистически неуместные слова, исправляя неправильно построенные предложения

Языковая / синтаксис, пунктуация

51

Бессоюзные сложные предложения с отношениями перечисления.

совершенствует текст, восстанавливая нарушенные святи между предложениями, заменяя стилистически неуместные слова, исправляя неправильно построенные предложения

Языковая / синтаксис, пунктуация

52

Бессоюзные сложные предложения с отношениями противопоставления.

совершенствует текст, восстанавливая нарушенные святи между предложениями, заменяя стилистически неуместные слова, исправляя неправильно построенные предложения

Языковая / синтаксис, пунктуация

53

Бессоюзные сложные предложения с отношениями пояснения между частями предложения.

совершенствует текст, восстанавливая нарушенные святи между предложениями, заменяя стилистически неуместные слова, исправляя неправильно построенные предложения

Языковая / синтаксис, пунктуация

54

Запятая, тире, двоеточие в бессоюзном сложном предложении.

совершенствует текст, восстанавливая нарушенные святи между предложениями, заменяя стилистически неуместные слова, исправляя неправильно построенные предложения

Языковая / синтаксис, пунктуация

55

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи.

Значение, строение.

ставит знаки препинания в сложных предложениях с разными типами связи

Языковая / синтаксис, пунктуация

56

Употребление предложений, которые состоят из двух частей, объединенных сочинительной связью, каждая из которых может иметь подчинительную часть. Знаки препинания в предложениях данного типа.

читает с соответствующей интонацией предложения указанных типов; объясняет смысловые связи между предложениями в тексте при наличии формальных языковых показателей связности и без них; содержание сложных предложений с союзами, смысловые отношения между его составными частями; знаки препинания в предложениях разных типов; уместность использования определённой синтаксической конструкции в данном контексте

Языковая / синтаксис, пунктуация

57

Правильное интонирование при чтении вслух, понимание при чтении молча содержания сложных предложений с различными видами связи между частями предложения (длина предложения 14–16 слов).

совершенствует текст, восстанавливая нарушенные святи между предложениями, заменяя стилистически неуместные слова, исправляя неправильно построенные предложения

Речевая / говорение и письмо

58

Аудирование. Восприятие на слух особенности интонации, понимание содержания прослушанных БСП с различными видами обособлений.

оценивает правильность построения, уместность использования сложных предложений рассмотренных видов, различных средств святи между ними; четкость в формулировании мысли

Речевая/

аудирование

59

Контрольное чтение молча.

Контрольная работа «Бессоюзное сложное предложение»

Речевая / говорение и письмо

60

Устный отзыв о книге

оценивает правильность построения, уместность использования сложных предложений рассмотренных видов, различных средств святи между ними; четкость в формулировании мысли

Речевая / говорение и письмо

61

Письменный отзыв о книге

понимает значение воспринятых на слух слов, словосочетаний, предложений, соотнося их с рисунком, давая краткий ответ на вопрос

Речевая / говорение и письмо

62

Контрольное письменное пересказывание текста худ. стиля

Речевая / говорение и письмо

63

Контрольный слуховой диктант.

Контрольное аудирование.

Языковая

64

Итоговый урок

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
8
дн.
0
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!