Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

Календарне планування з хімії

Хімія

03.09.2020

396

42

1

Опис документу:
Календарне планування з хімії 7-11 класи на 2020-2021 навчальний рік. Складено відповідно до вимог навчальної програми для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ З ХІМІЇ 7-11 КЛАСИ

на 2020-2021 н.р.

7 -9 класи

Складено відповідно до вимог навчальної програми для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

7 клас (51 години – 1,5 годин на тиждень)

Підручник…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Примітка

Навчальні проєкти до теми:

1. Хімічні речовини навколо нас.

2. Історичне значення вогню.

Вступ

1

Вступний інструктаж з БЖД.

Хімія – природнича наука. Речовини та їх перетворення у навко- лишньому світі. Короткі відомості з історії хімії.

Демонстрації

1. Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти). Зміна забарвлення природних індикаторів у середовищі побутових хімікатів і харчових продуктів.

2

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії. Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії.

Демонстрації

2. Ознайомлення з лабораторним обладнанням, посудом.

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід №1 Дослідження будови полум’я.

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід №2 Ознайомлення з маркуванням небезпечних речовин (на прикладі побутових хімікатів).

3

Інструктаж з БЖД.

Практична робота 1 Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Виконання найпростіших лабораторних операцій.

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека. Громадянська відповідальність. Екологічна безпека і сталий розвиток.

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з маркованням небезпечних речовин.

Тема 1. Початкові хімічні поняття

Навчальні проєкти до теми:

3. Хімічні явища у природі.

4. Хімічні явища у побуті.

5. Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах.

6. Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості.

4

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії. Фізичні властивості речовин.

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід №3 Ознайомлення з фізичними властивостями речовин.Опис спостережень. Формулювання висновків.

5

Чисті речовини і суміші ( однорідні, неоднорідні ).Способи розділення сумішей.

6

Інструктаж з БЖД.

Практична робота 2

Розділення неоднорідної суміші.

7

Молекули. Атоми. Хімічні елементи, їх назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі. Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів.

Демонстрації

3. Періодична система хімічних елементів.

8

Розв’язування вправ.

9

Повторення і узагальнення з теми «Початкові хімічні поняття».

10

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

11

Хімічні формули речовин.

12

Багатоманітність речовин. Прості та складні речовини. Метали і неметали. Металічні та неметалічні елементи.

Демонстрації 4. Зразки металів і неметалів.

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід №4 Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.

13

Валентність хімічних елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.

14

Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

15

Розв’язування задач і вправ.

16

Повторення та узагальнення з теми «Початкові хімічні поняття».

17

Розв’язування задач і вправ.

18

Контрольна робота 1

19

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Розв'язування розрахункових задач. 1. Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.

20

Масова частка елемента в складній речовині.

Розв'язування розрахункових задач. 2. Обчислення масової частки елемента в складній речовині.

21

Розв’язування розрахункових вправ і задач. 3. Обчислення маси елемента в складній речовині за його масовою часткою.

22

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супрово - джують. Хімічні властивості речовин.

Інструктаж з БЖД.

Лабораторні досліди № 5-9

Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.

Домашній експеримент

1. Взаємодія харчової соди із соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром.

23

Інструктаж з БЖД.

Практична робота 3

Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів.

24

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій.

Демонстрації

5. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин (реальний або віртуальний).

25

Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

26

Хімічні рівняння.

27

Розв’язування задач і вправ.

28

Розв’язування задач і вправ.

29

Повторення та узагальнення з теми «Початкові хімічні поняття».

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека

Безпечне поводження з речовинами.

Підприємливість і фінансова грамотність

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій.

Розв’язування розрахункових задач за темою «Масова частка елемента в складній речовині».

Тема 2. Кисень

Навчальні проєкти до теми:

7. Проблема забруднення повітря та способи розв’язування її.

8. Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять.

30

Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню. Повітря, його склад.

31

Добування кисню в лабораторії (на прикладі гідроген пероксиду і води) та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

Демонстрації

6. Добування кисню з гідроген пероксиду.

7. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води.

8. Доведення наявності кисню.

32

Інструктаж з БЖД.

Практична робота 4 Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності.

33

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення.

Демонстрації

9. Спалювання простих речовин.

34

Поняття про оксиди, окиснення (горіння,повільне окиснення, дихання).

35

Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду).

Демонстрації

9. Спалювання складних речовин.

36

Умови виникнення та припинення горіння. Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню. Захист навчальних проектів.

37

Розв’язування задач і вправ.

38

Повторення і узагальнення з теми «Кисень».

39

Контрольна робота 2

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність

Умови виникнення та припинення горіння.

Здоров’я і безпека

Безпечне поводження з речовинами.

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Склад повітря. Проблема чистого повітря.

Застосування та біологічна роль кисню.

Поняття про окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).

Підприємливість і фінансова грамотність

Проблема чистого повітря.

Поняття про каталізатор.

Тема 3. Вода

Начальні проєкти до теми:

9. Дослідження якості води з різних джерел.

10. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.

11. Способи очищення води у побуті.

12. Збереження чистоти водойм: розв’язування проблем у вашій місцевості.

13. Еколого-економічний проект «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет».

40

Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості.

41

Розчин і його компоненти: розчинник і розчинена речовина. Вода – розчинник.

42

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину.

Демонстрації

10. Виготовлення розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

43

Інструктаж з БЖД.

Практична робота 5 Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.

44

Розв’язування розрахункових задач. 4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини в розчині і об’єму води в розчині.

45

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори.

Демонстрації

11. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.

12. Взаємодія карбон(ІУ) оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід №10 Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторам.

46

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини.

47

Кислотні дощі. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

Домашній експеримент

2. Очищення забрудненої води за допомогою власноруч виготовленого фільтру.

48

Розв’язування задач і вправ.

49

Повторення і узагальнення з теми «Вода».

50

Розв’язування розрахункових задач і вправ.

51

Підсумковий урок

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність

Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

Здоров’я і безпека

Хімічні властивості води.

Кислотні дощі.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення.

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.

Підприємливість і фінансова грамотність

Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

Охорона водойм від забруднення.

Розв’язування розрахункових задач за темою «Масова частка розчиненої речовини».

8 клас ( 68 години – 2 години на тиждень)

Підручник……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

1

Діагностичне тестування рівня засвоєння навчального матеріалу, що вивчався з використанням дистанційних технологій навчання.

2

Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини. Реакції розкладу, сполучення.

3

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині.

4

Вода. Розв'язування розрахункових задач на обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині.

Навчальні проєкти:

 1. З історії відкриття періодичної системи хімічних елементів.

 2. Форми періодичної системи хімічних елементів.

 3. Хімічні елементи в літературних творах.

 4. Цікаві історичні факти з відкриття і походження назв хімічних елементів

Тема 1. Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

5

Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів.

6

Поняття про лужні, інертні елементи та галогени.

7

Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклоннне число.

Демонстрації

1. Моделі атомів (віртуальні 3D).

8

Розв’язування задач і вправ.

9

Повторення і узагальнення з теми “Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів”.

10

Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів №1-20. Енергетичні рівні.

Демонстрації

2. Форми електронних орбіталей (віртуальні 3D).

11

Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні підрівні. Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20

12

Поняття про радіус атома.

13

Періодичний закон Д.І. Менделеєва (сучасне формулювання).

14

Періодична система хімічних елементів, її структура.

Демонстрації

3. Періодична система хімічних елементів (довга і коротка форми).

15

Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їх місцем у періодичній системі та будовою атома.

16

Значення періодичного закону. Захист навчальних проектів №1-4.

17

Розв’язування задач і вправ.

18

Повторення і узагальнення з теми “Будова атома. Періодичний закон і періодична система”.

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

Навчальні проєкти:

5. Використання кристалів у техніці.

6. Кристали: краса і користь

19

Природа хімічного зв’язку. Електронегативність атомів хімічних елементів.

20

Ковалентний зв’язок, його утворення. Ковалентний неполярний зв’язок. Електронні формули молекул речовин.

21

Ковалентний полярний зв’язок. Електронні формули.

22

Йони. Йонний зв’язок, його утворення.

23

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.

Демонстрації

4. Моделі кристалічних ґраток різних типів.

Зразки речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід 1 Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

24

Інструктаж з БЖД.

Практична робота 1 Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток (наприклад: цукру, кухонної солі, піску).

25

Розв’язування задач і вправ. Захист навчальних проєктів №5-6.

26

Повторення і узагальнення з теми «Хімічний зв'язок і будова речовини».

27

Розв’язування задач і вправ.

28

Контрольна робота 1

Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність. Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток

Атомні, молекулярні та йонні кристали.

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

29

Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Стала Авогадро.

Демонстрації

5. Зразки речовин кількістю речовини 1 моль (або однакової кількості речовини).

30

Розв'язування розрахункових задач. 6. Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини.

31

Молярна маса. Розв'язування розрахункових задач. 5. Обчислення молярної маси речовини.

32

Розв'язування розрахункових задач. 7.Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою.

33

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів.

34

Розв'язування розрахункових задач. 8.Обчислення об'єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов.

35

Відносна густина газів. Розв'язування розрахункових задач. 9. Обчислення з використанням відносної густини газів.

36

Розв’язування розрахункових задач з теми “Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами”.

37

Розв'язування розрахункових задач.

38

Повторення і узагальнення з теми “Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами”.

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність

Розв’язування розрахункових задач за даною темою.

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

Навчальні проєкти до теми:

7.Неорганічні речовини – представники основних класів у будівництві і побуті.

8. Хімічний склад і використання мінералів.

9. Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини.

39

Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура.

40

Оксиди, їх склад, номенклатура, класифікація. Фізичні властивості оксидів.

Демонстрації

6. Зразки оксидів.

41

Хімічні властивості основних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.

Демонстрації

7. Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою.

42

Основи, їх склад, номенклатура, класифікація. Фізичні властивості основ. Заходи безпеки під час роботи з лугами.

Демонстрації

8. Зразки основ.

43

Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації

Демонстрації

9. Хімічні властивості лугів.

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід 2 Взаємодія розчинів лугів з кислотами в розчині.

44

Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами, розкладання нерозчинних основ під час нагрівання.

Демонстрації

10. Добування і хімічні властивості нерозчинних основ.

45

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні).

Демонстрації

11. Доведення амфотерності цинк гідроксиду.  

46

Поширеність у природі та використання оксидів, основ. Вплив на довкілля і здоров'я людини.

47

Розв’язування розрахункових задач. 10. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції.

48

Розв’язування розрахункових задач.

49

Повторення і узагальнення з теми “Основні класи неорганічних сполук. Оксиди. Основи”.

50

Кислоти, їх склад, номенклатура, класифікація. Фізичні властивості кислот.

Демонстрації

12. Зразки кислот.

51

Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Ряд активності металів.

Демонстрації

13. Хімічні властивості кислот.

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід 3 Взаємодія хлоридної кислоти з металами

52

Хімічні властивості кислот. Реакція обміну

53

Солі (середні), їх склад, номенклатура. Фізичні властивості середніх солей

Демонстрації

14. Зразки солей.

54

Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями

Демонстрації

15. Хімічні властивості солей.

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід 4 Взаємодія металів із солями у водному розчині.

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід 5 Взаємодія солей з лугами у водному розчині.

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід 6 Реакція обміну між солями в розчині.

55

Інструктаж з БЖД.

Практична робота 2 Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук.

56

Поширеність у природі та використання кислот, солей. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

57

Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції.

58

Розв’язування розрахункових задач і вправ.

Домашній експеримент

1. Дія на сік буряка чи червоноголової капусти лимонного соку, оцту, розчину харчової соди, мильного розчину.

59

Повторення і узагальнення з теми “Основні класи неорганічних сполук. Кислоти. Солі”.

60

Контрольна робота 2

61

Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук.

62

Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід 7 Розв’язування експериментальних задач

63

Інструктаж з БЖД.

Практична робота 3 Розв’язування експериментальних задач.

64

Розв’язування розрахункових задач і вправ.

65

Розв’язування розрахункових задач і вправ.

66

Захист навчальних проєктів.

67

Повторення і узагальнення знань з вивченого курсу хімії.

68

Підсумковий урок

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність

Використання оксидів, кислот, основ і середніх солей. Вплив на довкілля.

Здоров’я і безпека

Розв’язування розрахункових задач за рівняннями реакцій.

Заходи безпеки під час роботи з кислотами і лугами.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Розв’язування розрахункових задач за рівняннями реакцій.

Безпечне поводження з речовинами.

Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх солей. Вплив на довкілля.

Підприємливість і фінансова грамотність

Розв’язування розрахункових задач за рівняннями реакцій.

9 клас ( 70 годин – 2 години на тиждень)

Підручник………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу.

1

Діагностичне тестування рівня засвоєння навчального матеріалу, що вивчався з використанням дистанційних технологій навчання.

2

Хімічний зв’язок. Будова речовини.

3

Основні класи неорганічних сполук. Оксиди і кислоти.

4

Основні класи неорганічних сполук. Основи і солі.

5

Генетичні звязки між основними класами, їх взаємоперетворення.

6

Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій.

Навчальні проєкти:

 1. Електроліти в сучасних акумуляторах.

 2. Вирощування кристалів солей.

 3. Виготовлення розчинів для надання домедичної допомоги.

 4. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості.

 5. Дослідження впливу кислотності й лужності ґрунтів на розвиток рослин.

 6. Дослідження рН атмосферних опадів та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі.

 7. Дослідження природних об’єктів в якості кислотно-основних індикаторів.

 8. Дослідження рН середовища мінеральних вод України.

Тема 1. Розчини

7

Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини. Суспензії, емульсії, аерозолі.

Домашній експеримент

1. Виготовлення колоїдних розчинів (желе, кисіль тощо).

8

Будова молекули води. Поняття про водневий зв’язок. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників. Насичені і ненасичені, концентровані і розведені розчини.

9

Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Фізико-хімічна суть процесу розчинення. Поняття про кристалогідрати.

Демонстрації

1. Теплові явища під час розчинення (розчинення амоній нітрату і без воднового кальцій хлориду у воді).

10

Розв’язування розрахункових. 1. Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

11

Повторення і узагальнення з теми «Розчини».

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність

Поняття про суспензії, емульсії, аерозолі.

Розв’язування розрахункових задач за цією темою.

Здоров’я і безпека

Розв’язування розрахункових задач за цією темою.

Поняття про суспензії, емульсії, аерозолі. Колоїдні та істинні розчини.

Безпечне поводження з речовинами.

Електроліти й неелектроліти.

Поняття про рН розчину.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Розв’язування розрахункових задач за цією темою.

Поняття про рН розчину.

Застосування якісних реакцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Розв’язування розрахункових задач за цією темою.

Розчинність речовин.

Електроліти й неелектроліти.

Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин.

Поняття про рН розчину.

Застосування якісних реакцій.

12

Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні і слабкі електроліти.

Демонстрації

2. Дослідження речовини та їхніх водних розчинів на електролітичну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, кристалічний цукор, розчин цукру, хлорид на кислота).

13

Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах.

14

Поняття про рН розчину. Значення рН для характеристики кислотного і лужного середовища. Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену.

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід 1 Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид – іонів в розчині.

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід 2 Установлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів (натрій гідроксиду, хлоридної кислоти) за допомогою універсального індикатора.

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід 3 Дослідження рН харчової і косметичної продукції.

15

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння.

Демонстрації

3. Реакції обміну між розчинами електролітів.

Інструктаж з БЖД. Лабораторні досліди 4, 5, 6

Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду, виділенням газу, утворенням води.

16

Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій.

17

Інструктаж з БЖД.

Практична робота 1 Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах.

18

Розв’язування розрахункових задач і вправ.

19

Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій.

Інструктаж з БЖД. Лабораторні досліди 7, 8, 9 Виявлення хлорид-, сульфат-, карбонат-іонів у розчині.

20

Інструктаж з БЖД.

Практична робота 2 Розв’язування експериментальних задач.

21

Розв’язування розрахункових задач і вправ. Захист навчальних проєктів.

22

Повторення і узагальнення з теми «Розчини».

23

Контрольна робота 1

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність

Поняття про суспензії, емульсії, аерозолі.

Розв’язування розрахункових задач за цією темою.

Здоров’я і безпека

Розв’язування розрахункових задач за цією темою.

Поняття про суспензії, емульсії, аерозолі. Колоїдні та істинні розчини.

Безпечне поводження з речовинами.

Електроліти й неелектроліти.

Поняття про рН розчину.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Розв’язування розрахункових задач за цією темою.

Поняття про рН розчину.

Застосування якісних реакцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Розв’язування розрахункових задач за цією темою.

Розчинність речовин.

Електроліти й неелектроліти.

Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин.

Поняття про рН розчину.

Застосування якісних реакцій.

Тема 2. Хімічні реакції

Навчальні проєкти:

9. Ендотермічні реакції на службі людини.

10. Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих організмів

24

Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакції. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

Демонстрації

4. Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну.

25

Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.

26

Окисно-відновні реакції.

27

Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.

28

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.

29

Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння.

Демонстрації

5. Екзо- та ендотермічні реакції.

30

Реакції оборотні й необоротні.

31

Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників.

Демонстрації

6. Залежність швидкості реакцій металів (цинк, магній, залізо) з хлоридною кислотою від активності металу.

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід 10 Вплив концентрації і температури на швидкість хімічної реакції цинку з хлоридною кислотою.

Інструктаж з БЖД.

Практична робота 3 Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій

32

Розв’язування задач і вправ. Захист навчальних проєктів.

33

Повторення і узагальнення з теми «Хімічні реакції».

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність

Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність

Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.

Екзотермічні та ендотермічні реакції.

Оборотні й необоротні реакції.

Швидкість хімічної реакції.

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки

Навчальні проєкти:

11.Використання полімерів: еколого-економічний аспект.

12.Альтернативні джерела енергії.

13.Екотрофологія – наука про екологічно-безпечне харчування.

14. Виготовлення мила з мильної основи.

15.Дослідження хімічного складу їжі.

16.Хімічний склад жувальних гумок.

17.Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною.

18.Друге життя паперу.

19.Джерела органічного забруднення території громади (мікрорайону).

34

Особливості органічних сполук (порівняння з неорганічними. Елементи-органогени.

ВУГЛЕВОДНІ

35

Метан як представник насичених вуглеводнів. Гомологія. Гомологи метану (перші десять), їхні молекулярні і структурні формули та назви, фізичні властивості. Реакція заміщення для метану.

Демонстрації

7. Моделі молекул вуглеводнів (у тому числі 3D-проектування).

36

Етен (етилен) і етин (ацетилен), як представники ненасичених вуглеводнів, їхні молекулярні і структурні формули, фізичні властивості. Реакція приєднання (галогенування, гідрування).

37

Горіння вуглеводнів.

Демонстрації

8. Горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами.

38

Розв’язування розрахункових задач. 2. Обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями.

39

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену

Демонстрації

9. Ознайомлення зі зразками виробів із поліетилену Виявлення властивостей поліетилену: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів.

40

Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля – природні джерела вуглеводнів. Перегонка нафти. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля. Застосування вуглеводнів.

41

Розв’язування задач і вправ.

42

Розв’язування задач і вправ. Захист навчальних проектів.

43

Повторення і узагальнення з теми «Початкові поняття про органічні сполуки. Вуглеводні».

ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

45

Метанол, етанол, гліцерол: їхні молекулярні, структурні формули, фізичні властивості. Отруйність метанолу й етанолу, їх згубна дія на організм людини.

46

Горіння етанолу. Якісна реакція на гліцерол.

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід 11 Взаємодія гліцеролу з купрум(ІІ) гідроксидом.

47

Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. Застосування етанової кислоти.

48

Хімічні властивості етанової кислоти: електролітична дисоціація, взаємодія з індикаторами, металами, лугами, солями.

Демонстрації

10. Дія етанової кислоти на індикатори.

11. Взаємодія етанової кислоти з металами, лугами.

49

Інструктаж з БЖД.

Практична робота 4 Властивості етанової кислоти.

50

Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова. Мило, його склад, мийна дія.

Домашній експеримент

2. Порівняння мийної дії мила та прального порошку вітчизняного виробника.

51

Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні й гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів.

52

Розв’язування задач і вправ. Захист навчальних проєктів.

53

Повторення і узагальнення з теми «Початкові поняття про органічні речовини. Спирти. Карбонові кислоти. Жири».

54

Розв’язування задач і вправ.

55

Контрольна робота 2

56

Вуглеводи. Глюкоза. Молекулярна формула, поширення і утворення в природі. Якісна реакція на глюкозу. Застосування глюкози, її біологічна роль.

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід 12 Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом.

57

Сахароза. Молекулярна формула, фізичні властивості, поширення і утворення в природі. Застосування сахарози, її біологічна роль.

58

Крохмаль – природний полімер. Молекулярна формула, фізичні властивості, поширення і утворення в природі. Якісна реакція на крохмаль, застосування крохмалю, його біологічна роль.

Інструктаж з БЖД. Лабораторні досліди 13, 14 Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру). Взаємодія крохмалю з йодом.

Домашній експеримент

3. Виявлення крохмалю в харчових продуктах.

59

Целюлоза – природний полімер. Молекулярна формула, фізичні властивості, поширення і утворення в природі. Застосування целюлози, її біологічна роль.

60

Поняття про амінокислоти. Білки як біологічні полімери. Денатурація білків. Біологічна роль білків.

61

Інструктаж з БЖД.

Практична робота 4 Виявлення органічних речовин у харчових продуктах.

62

Значення природних і синтетичних органічних сполук. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів.

63

Розв’язування розрахункових задач і вправ.

64

Повторення і узагальнення з теми «Початкові хімічні поняття про органічні речовини. Вуглеводи. Амінокислоти. Білки».

65

Захист навчальних проєктів

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність

Застосування органічних речовин.

Отруйність метанолу й етанолу.

Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів.

Здоров’я і безпека

Безпечне поводження з речовинами.

Згубна дія алкоголю на організм людини.

Природні й гідрогенізовані жири.

Мило, його мийна дія.

Біологічна роль жирів, вуглеводів, амінокислот і білків.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Природні й синтетичні органічні речовини.

Вуглеводнева сировина й охорона довкілля.

Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів.

Підприємливість і фінансова грамотність

Поняття про полімери.

Переробка нафти.

Мило, його склад.

Застосування органічних речовин.

Тема 4. Узагальнення знань з хімії

Навчальні проєкти:

20. Видатні вітчизняні хіміки як учені й особистості

21. Екологічна ситуація в моїй місцевості: відчуваю, думаю, дію.

22. Анкетування учнів навчального закладу щодо їхньої участі у розв’язуванні екологічних проблем місцевості.

23. Дослідження достовірності реклами з погляду хімії

66

Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.

67

Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені – творці хімічної науки. Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства. Захист навчальних проєктів.

68

Підсумковий урок

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність

Видатні вітчизняні вчені – творці хімічної науки.

Значення хімії для розуміння наукової картини світу.

Здоров’я і безпека

Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Хімія та екологія.

Підприємливість і фінансова грамотність

Хімічна наука і виробництво в Україні.

Календарне планування з хімії 10-11 класи, рівень стандарту, складене відповідно до вимог навчальної програми для закладів загальної середньої освіти затвердженої Наказом Міністерством освіти і науки України № 1407 від 23.10.2017 і розроблених на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392). Укладачі: Дубовик О.А. (голова робочої групи), Бобкова О.С., Вороненко Т.І., Глазунов М.М., Іваха Т.С., Рогожнікова О.В.

Хімія 10 клас (52 години – 1,5 годин на тиждень)

Підручник:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Дата

Тема, зміст уроку

Примітка

Повторення початкових понять про органічні речовини

1

Діагностичне тестування рівня засвоєння навчального матеріалу, що вивчався з використанням дистанційних технологій навчання.

2

Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів (метан, етан, етен, етин).

3

Склад, властивості, застосування окремих представників оксигено- і нітрогеновмісних органічних речовин.

4

Розв'язування розрахункових вправ і задач

Тема 1. Теорія будови органічних сполук

Навчальні проєкти:

1. Ізомери у природі.

2. Історія створення та розвитку теорії будови органічних сполук.

3. 3D-моделі молекул органічних сполук.

5

Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул. Поняття про явище ізомерії та ізомери.

Демонстрації:

1. Моделі молекул органічних сполук (у тому числі 3D-проектування ).

2. Моделі молекул ізомерів (у тому числі 3D-проектування).

6

Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний. Класифікація органічних речовин.

7

Розв’язування розрахункових задач. 1. Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів. Захист навчальних проєктів № 1-3.

8

Повторення і узагальнеення з теми «Теорія будови органічних речовин».

Наскрізні змістові лінії

Екологічна безпека і сталий розвиток.

Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул.

Підприємливість і фінансова грамотність.

Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул.

Розв’язування розрахункових задач на виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.

Тема 2. Вуглеводні

Навчальні проекти:

4. Октанове число та якість бензину.

5. Цетанове число дизельного палива.

6. Ароматичні сполуки навколо нас.

7. Смог як хімічне явище.

8. Коксування вугілля: продукти та їх використання.

9. Біогаз.

10. Вплив на довкілля вуглеводнів та їхніх похідних.

9

Класифікація вуглеводнів. Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

10

Хімічні властивості алканів.

Демонстрації:

 1. Відношення насичених вуглеводнів до лугів, кислот.

11

Алкени і алкіни. Загальні та молекулярні формули алкенів і алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

12

Хімічні властивості етену та етину.

13

Арени. Бензен: молекулярна і структурні формули, фізичні властивості. Хімічні властивості бензену.

14

Методи одержання алканів, етену, етину, бензену. Застосування вуглеводнів.

15

Розв'язування розрахункових задач. 2. Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною.

16

Розв'язування розрахункових задач. 3. Виведення молекулярної формули речовини за масою, об'ємом, кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.

17

Повторення і узагальнення з теми «Вуглеводні».

18

Розв'язування розрахункових вправ і задач. Захист навчальних проєктів №4-10.

19

Контрольна робота 1

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність. Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.

Значення засобів захисту рослин і їхній вплив на здоров’я людей та довкілля за їх неправильного використання.

Забезпечення збереження довкілля під час одержання, зберігання, транспортування і застосування вуглеводнів та їхніх похідних

Підприємливість і фінансова грамотність

Одержання алканів, етену, етину, бензену, їх застосування.

Взаємозв’язок між вуглеводнями.

Розв’язування розрахункових задач на виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною; за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.

Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки

Навчальні проекти:

11. Екологічна безпечність застосування і одержання фенолу.

12. Виявлення фенолу в екстракті зеленого чаю або гуаші.

13. Вуглеводи у харчових продуктах: виявлення і біологічне значення.

14. Натуральні волокна рослинного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

15. Штучні волокна: їхнє застосування у побуті та промисловості.

16. Етери та естери в косметиці.

17. Біодизельне пальне.

20

Спирти. Поняття про характеристичну (функціональну) групу. Гідроксильна характеристична група. Насичені одноатомні спирти. Водневий зв’язок. Одержання етанолу.

21

Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів.

22

Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості.

23

Фенол: склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості.

24

Розв’язування розрахункових задач. 4. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

25

Повторення і узагальнення з теми «Спирти. Феноли».

26

Розв’язування задач і вправ. Захист навчальних проєктів №11-17.

27

Альдегіди. Склад, будова молекул альдегідів. Альдегідна характеристична (функціональна) група, загальна та структурна формули, систематична номенклатура і фізичні властивості альдегідів. Хімічні властивості етаналю, його одержання.

Демонстрації:

4. Окиснення етанолу до етаналю.

5. Окиснення метаналю (етаналю) амоніачним розчином аргентум(І) оксиду (віртуально).

6. Окиснення метаналю (етаналю) свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом (віртуально).

28

Карбонові кислоти, їх поширення в природі та класифікація. Карбоксильна характеристична (функціональна) група. Склад, будова молекул насичених одноосновних карбонових кислот. Одержання етанової кислоти.

29

Хімічні властивості насичених, одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації.

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід 1.

Виявлення органічних кислот у харчових продуктах.

30

Естери, загальна та структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів.

Демонстрації:

7. Ознайомлення зі зразками естерів.

31

Жири як представники естерів. Класифікація жирів, їхні хімічні властивості.

Демонстрації:

8. Відношення жирів до води та органічних розчинників.

9. Доведення ненасиченого характеру рідких жирів (віртуально).

32

Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення у природі. Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози.

Демонстрації:

10. Окиснення глюкози амоніачним розчином аргентум(І) оксиду (за відсутності реагентів - віртуально).

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід 2.

Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом.

33

Сахароза, крохмаль, целюлоза: гідроліз.

34

Інструктаж з БЖД.

Практична робота 1.

Розв’язування експериментальних задач.

35

Розв’язування задач і вправ.

36

Повторення і узагальнення з теми «Альдегіди. Карбонові кислоти. Естери. Жири. Вуглеводи».

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність

Одержання етанолу, етаналю.

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток

Біологічне значення жирів і вуглеводів для харчування людини.

Підприємливість і фінансова грамотність .

Одержання етанолу, етаналю.

Реакція естерифікації.

Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки

Навчальні проєкти:

19. Натуральні волокна тваринного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

20. Анілін – основа для виробництва барвників.

21. Синтез білків.

22. Збалансоване харчування – запорука здорового життя.

23. Виведення плям органічного походження.

37

Насичені аміни: склад і будова молекул, назви найпростіших за складом сполук. Будова аміногрупи. Хімічні властивості метиламіну.

38

Ароматичні аміни: склад і будова молекул. Хімічні властивості аніліну. Одержання аніліну.

Демонстрації:

11. Взаємодії аніліну з хлоридною кислотою (віртуально).

12. Взаємодія аніліну з бромною водою (віртуально).

39

Амінокислоти: склад і будова молекул, загальні і структурні формули, характеристичні (функціональні) групи, систематична номенклатура. Пептидна група. Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди.

40

Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків (без запису рівнянь реакцій).

Інструктаж з БЖД. Лабораторні досліди

3. Біуретова реакція.

4. Ксантопротеїнова реакція.

41

Розв'язування задач і вправ. Захист навчальних проєктів № 19-23

42

Повторення і узагальнення з теми «Аміни. Амінокислоти. Білки».

43

Контрольна робота 2

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека. Громадянська відповідальність. Екологічна безпека і сталий розвиток.

Підприємливість і фінансова грамотність

Одержання аніліну.

Тема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі

Навчальні проекти:

24. Синтетичні волокна: їх значення, застосування у побуті та промисловості.

25. Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів.

26. Переробка побутових відходів в Україні та розвинених країнах світу.

27. Перспективи одержання і застосування полімерів із напе-ред заданими властивостями.

28. Дослідження маркування виробів із полімерних матеріалів і пластмас.

29. Виготовлення виробів із пластикових пляшок.

44

Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації і поліконденсації.

45

Пластмаси. Каучуки, гума та сфери їхнього використання. Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини та довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства.

Демонстрації:

13.Зразки пластмас, каучуків, гуми, синтетичних волокон.

46

Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування.

47

Розв’язування задач і вправ. Захист навчальних проєктів № 24-29.

48

Повторення і узагальнення з теми «Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі».

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.

Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання.

Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля.

Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства.

Громадянська відповідальність.

Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля.

Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства.

Підприємливість і фінансова грамотність

Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання.

Тема 6. Багатоманітність та звязки між класами органічних речовин

Навчальні проекти:

30. Найважливіші хімічні виробництва органічної хімії в Україні.

31. Доцільність та шкідливість біологічно активних добавок.

49

Зв'язки між класами органічних речовин. Загальні поняття про біологічноактивні речовини (вітаміни, ферменти).

51

Роль органічної хімії у розвязуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів. Захист навчальних проєктів №30-31.

52

Підсумковий урок

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність. Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність

Біологічно активні речовини.

Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів.

Хімія 11 клас (70 години – 2 години на тиждень)

Підручник:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Дата

Тема, зміст уроку

Примітка

1

Діагностичне тестування рівня засвоєння навчального матеріалу, що вивчався з використанням дистанційних технологій навчання.

2

Склад, властивості, застосування представників органічних речовин.

3

Розв'язування розрахункових задач

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

Навчальні проєкти:

1. Створення 3D-моделей атомів елементів.

2. Застосування радіонуклідів у медицині.

3. Використання радіоактивних ізотопів як індикторів у тваринництві, археології.

4

Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.

Демонстрації

1. Різні варіанти періодичної системи хімічних елементів (довга і коротка форми, віртуальні 3D).

5

Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії».

Демонстрації

2. Форми електронних орбіталей (у тому числі 3D-проектування).

3. Моделі атомів s-, p-, d-елементів (у тому числі 3D-проектування).

6

Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів.

7

Розв'язування задач і вправ. Захист навчальних проєктів 1-3.

8

Повторення і узагальнення з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів»

Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність

Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

Навчальні проекти:

4. Застосування рідких кристалів.

5. Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці.

6. Значення водневого зв’язку для організації структур біополімерів

9

Йонний, ковалентний, металічний, водневий хімічні зв’язки.

Демонстрації

4. Моделі різних типів кристалічних ґраток (у тому числі 3D-проектування).

10

Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію).

Демонстрації

5. Утворення амоній хлориду з амоніаку і гідроген хлориду.

11

Кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

Демонстрації

6. Зразки кристалічних і аморфних речовин.

12

Розв'язування задач і вправ.

13

Розв'язування задач і вправ. Захист навчальних проєктів №4-6.

14

Повторення і узагальнення з теми «Хімічний зв'язок і будова речовини»

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.

Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

Тема 3. Хімічні реакції

Навчальні проєкти:

7. Гальванічний елемент з картоплі, лимону.

8. Види і принципи роботи малих джерел електричного струму, утилізація їх.

15

Необоротні і оборотні хімічні процеси. Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє.

16

Гідроліз солей.

17

Гідроліз солей

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід 1. Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів.

18

Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму. Захист навчальних проєктів №7-8.

19

Розв'язування розрахункових задач. 1. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції

20

Розв'язування задач і вправ

21

Повторення і узагальнення з теми «Хімічні рівняння»

22

Розв’язування задач і вправ

23

Контрольна робота 1

Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність

Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело струму.

Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості

Навчальні проекти:

7. Штучні алмази у техніці.

8. Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля.

9. Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини.

10. Неорганічні речовини у фармації (або домашній аптечці) і харчовій промисловості.

11. Кислотні дощі.

12. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості. Складання карти родючості.

13. Властивості і застосування карбонатів, нітратів і ортофосфатів лужних і лужноземельних металічних елементів, солей амонію.

14. Усунення тимчасової і постійної жорсткості води.

24

Неметали. Загальна характеристика неметалів. Фізичні властивості.

Демонстрації

7. Зразки неметалів.

25

Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів.

Демонстрації

8. Моделі кристалічних ґраток алотропних модифікацій Карбону і Сульфуру (у тому числі 3D-проектування).

26

Явище адсорбції.

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід 2. Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів.

27

Окисні властивості неметалів.

28

Відновні властивості неметалів.

29

Застосування неметалів.

30

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування.

31

Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері.

32

Розв'язування розрахункових задач. 2. Обчислення кількості речовини, маси або обєму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято у надлишку.

33

Розв'язування задач і вправ. Захист навчальних проєктів.

34

Повторення і узагальнення з теми «Неметали»

35

Кислоти. Кислотні дощі.

36

Особливості взаємодії металів з концентрованою сульфатною кислотою.

37

Особливості взаємодії металів з нітратною кислотою.

38

Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови.

Демонстрації

9. Зразки металів.

39

Алюміній: фізичні і хімічні властивості.

40

Залізо: фізичні і хімічні властивості.

41

Застосування металів та їхніх сплавів.

Демонстрації

9. Зразки сплавів.

42

Розв'язування задач і вправ.

43

Розв'язування задач і вправ. Захист навчальних проєктів.

44

Повторення і узагальненняз теми «Метали».

45

Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію.

46

Основи. Властивості, застосування гідроксидів Кальцію.

47

Солі, їх поширення в природі. Середні та кислі солі.

48

Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

49

Сучасні силікатні матеріали.

51

Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні ґрунти.

52

Якісні реакції на деякі йони ( катіони).

Демонстрації

10. Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+) (віртуально), Феруму(3+) (віртуально), Барію, амонію.

Інструктаж з БЖД. Лабораторні досліди

3-6. Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+), Феруму(3+), Барію, амонію.

53

Якісні реакції на деякі йони (аніони).

Інструктаж з БЖД. Лабораторні досліди 7, 8. Виявлення у розчинах силікат- і ортофосфат-іонів.

54

Інструктаж з БЖД.

Практична робота 1

Дослідження якісного складу солей.

55

Розв'язування задач і вправ.

56

Повторення і узагальнення знань з теми «Основи, солі».

57

Розв'язування задач і вправ.

58

Контрольна робота 2

59

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

60

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

61

Інструктаж з БЖД.

Практична робота 2

Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами.

62

Біологічне значення металічних елементів.

63

Біологічне значення неметалічних елементів.

64

Розв'язування задач і вправ.

65

Повторення і узагальнення з теми «Генетичні звязки між основними класами неорганічних сполук»

66

Розв'язування задач і вправ. Захист навчальних проєктів.

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність

Кислотні дощі.

Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

Здоров’я і безпека

Явище адсорбції.

Застосування водних розчинів гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку.

Кислотні дощі.

Властивості і застосування гідроксидів Натрію і Кальцію.

Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Явище адсорбції.

Застосування водних розчинів гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку.

Кислотні дощі.

Підприємливість і фінансова грамотність

Фізичні властивості металів на основі їхньої будови.

Алюміній і залізо: фізичні і хімічні властивості.

Застосування металів та їхніх сплавів.

Застосування неметалів.

Застосування водних розчинів гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку.

Властивості і застосування гідроксидів Натрію і Кальцію.

Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

Тема 5. Хімія і прогрес людства

Навчальні проекти:

15. Вирішення проблеми утилізації різних видів електричних ламп.

16. Підготовка есе іноземною мовою «Роль хімії у моєму житті».

67

Роль хімії у створенні нових матеріалів.

68

Роль хімії у розвитку нових напрямів технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем.

«Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією. Захист навчальних проєктів №15-16.

69

Урок узагальнення і систематизації знань

70

Підсумковий урок.

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність. Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.

Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем.

«Зелена» хімія.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.