Сьогодні о 18:00
Кабінет психолога:
«
Здатність до саморегуляції – основа духовного розвитку. Нові інструменти й підходи
»
Взяти участь Всі події

ІКТ-компетентність вчителя хімії

Хімія

17.09.2018

1013

13

0

Опис документу:
В статті автор розкриває значення ІКТ під час проведення уроків хімії, а саме на різних його етапах. Вчитель обґрунтовує переваги уроків ІКТ над традиційними.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Автор: Жовновата Наталія Яківна, вчитель хімії Ватутінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Ватутінської міської ради Черкаської області.

ІКТ-компетентність вчителя хімії

Урок - це дзеркало загальної і педагогічної

культури вчителя, мірило його інтелектуального

багатства, показник світогляду, ерудиції

В.Сухомлинський


Хімія – складна, важка для сприйняття та запам’ятовування наука. На жаль, не можу сказати, що всі теми діти слухають уважно з цікавістю. Під час вивчення, особливо теоретичного матеріалу, увага учнів розсіюється, діти починають відволікатися. Тому і настає час активізувати увагу учнів інтересним оповіданням, хімічною загадкою, мультимедійною презентацією або цікавим хімічним експериментом.

Ян Амос Коменський писав, що всіма можливими засобами потрібно запалювати в дітях палке прагнення до знань і навчання. «Хороший учень, - писав він, буде згорати від нетерпіння вчитися, не лякаючись ніяких труднощів, аби оволодіти наукою. Мало того, що він не буде уникати праці, він буде навіть шукати їх». А Костянтин Дмитрович Ушинський, визнаючи роль інтересу, одночасно розглядав навчання, як серйозну працю, що пов’язана з вольовими зусиллями дитини. Він наголошував: «Вихователь не повинен забувати, що навчання, позбавлене всякого інтересу, узяте тільки примусовою силою, хоча б вона й наповнювалася з найкращого джерела – з любові до вихователя – вбиває в учня охоту, без якої він далеко не піде; а навчання, основане лише на інтересі, не дає можливості зміцнити самовладання і волю учня, бо не все у навчанні цікаво, і з’явиться багато того, що треба буде взяти зусиллям волі». Таким чином, ІКТ інтерес, ІКТ компетентність є на сучасному етапі навчання як результат так і необхідна умова успішного навчання учнів.

Життя доводить, що в складних умовах, які постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення і працює тільки творчий, гнучкий, конкурентоспроможний педагог, здатний до генерування й використання нових ідей, задумів, рішень. Такий фахівець, сміливий, рішучий не зупиняється на досягнутому.

Сучасний урок – це компетентнісний підхід – інноваційні технології – інформаційно-комунікаційні технології – атмосфера творчості – здатність виплекати особистість, яка зможе самовиразитися, самореалізуватися - девіз сучасного вчителя.

  Аналіз і порівняння різних підходів до розгляду структури ІКТ-компетентності (В.А. Адольф, М.А. Горюнова, А.М. Семібратов, А.А. Єлізаров, М.Б. Лєбєдєва і О.Н. Шилова, М.А. Холодна) дали підставу стверджувати, що поняття ІКТ-компетентності є багатокомпонентним. Однак, різні науковці виділяють різні структурні компоненти.Автором пропонується власне бачення структури ІКТ компетентності, спираючись на теорію організації змісту освіти В.В. Краєвського. Згідно його теорії, у складі будь-якої компетентності можна виділити чотири загальні елементи:

 • Мотиваційно-цільова складова – указує на наявність мотиву досягнення мети, готовність і інтерес до роботи, постановку і усвідомлення цілей діяльності.

 • Когнітивна складова – розкривається як наявність знань, умінь і здатність застосовувати їх в професійній діяльності; уміння аналізувати, класифікувати і систематизувати програмні засоби.

 • Операційно-діяльністна складова демонструє ефективність і продуктивність діяльності, застосування на практиці набутих знань та вмінь.

 • Рефлексійна складова – забезпечує готовність до пошуку вирішення виникаючих проблем, до їх творчого перетворення на основі аналізу своєї діяльності, у зв'язку з тим, що об'єм знань та уміння не забезпечують необхідний розвиток потенціалу особи.

ІКТ-компетентність вчителя можна представити за такою схемою: 

Ціннісно-мотиваційний компонент включає мотиви, мету, потреби в професійному навчанні, вдосконаленні, самовихованні, саморозвитку, ціннісні установки актуалізації в професійній діяльності, стимулює творчий прояв особи в професійній діяльності. Він припускає наявність інтересу до професійної діяльності, який характеризує потребу людини в знаннях, в оволодінні ефективними способами організації професійної діяльності. Також ціннісно-мотиваційний компонент включає мотиви здійснення педагогічної діяльності, спрямованість на передачу суми знань і розвиток особистості учнів.

Когнітивний компонент повинний забезпечити вільне володіння вчителем навичками опрацювання інформації та роботи з інформаційними об’єктами, які відповідно впливають на навички вдосконалення професійних знань і умінь, знання міжпредметних зв'язків і т.д. Рівень розвитку когнітивного компоненту визначається повнотою, глибиною, системністю знань вчителя в його предметній області.

Діяльністний компонент – це активне застосування інформаційних технологій і комп'ютера в професійній діяльності як засобів пізнання і розвитку ІКТ-компетентності, самовдосконалення і творчості, а також виховання подібних якостей у своїх учнів. Комунікативна складова цього компоненту виявляється в умінні встановлювати міжособистісні зв'язки, вибирати оптимальний стиль спілкування в різних ситуаціях, опановувати засобами вербального і невербального спілкування.

У діяльністному компоненті ІКТ-компетентності педагога, можна виділити два рівні: базовий і предметно-орієнтований. Під базовим рівнем розуміється інваріант знань, умінь і досвіду, необхідний вчителеві для вирішення освітніх завдань, перш за все, засобами комп’ютерних технологій загального призначення. На цьому рівні ІКТ-компетентність включає використання інформаційних технологій сучасного суспільства (комп'ютерних, мультимедійних Інтернет, електронних засобів масової інформації, мобільних телефонів…) для пошуку, доступу, зберігання, вироблення, уявлення і обміну інформацією, а також комунікацію між людьми і роботу в Інтернеті.

Предметно-орієнтований рівень припускає освоєння і формування готовності до впровадження в освітню діяльність спеціалізованих технологій і ресурсів, розроблених відповідно до вимог змісту того або іншого навчального предмету. Зміст предметно-професійної ІКТ-компетенції вчителя безпосередньо залежать від потреб його предметної галузі. Вивчення тих чи інших комп’ютерних технологій та засобів повинне бути зумовлено потребами вчителя в його професійній діяльності. Тому загального змісту даного компоненту ІКТ-компетентності навести неможливо – він повинний складатися відповідно до потреб кожної навчальної групи.

Сфера рефлексійного компонента ІКТ-компетентності вчителя визначається відношенням вчителя до себе і до світу, до своєї практичної діяльності та її здійснення. Вона включає самосвідомість, самоконтроль, самооцінку, розуміння власної значущості в колективі і розуміння результатів своєї діяльності, відповідальності за результати своєї діяльності, пізнання себе і самореалізації в професійній діяльності через засоби ІКТ. Розвиток кожного компоненту ІКТ-компетентності пов'язаний з формуванням його характеристик і властивостей як частини цілісної системи.

Процес навчання – це система взаємодії вчителя й учнів і його кінцевий результат залежить від пізнавальної діяльності останніх. Лише педагог створює необхідні умови для збудження навчальної активності дітей, виявлення ними пізнавальної самостійності і пошуку. Оволодіння ж знаннями, вміннями і навичками, способами діяльності відбувається тією мірою, якою кожна дитина проявлятиме індивідуальну активність [2].

Тому намагаюся уроки будувати так , щоб вони були різноманітні і цікаві.

Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні – одна з найбільш важливих тенденцій розвитку освітнього процесу. Останніми роками комп´ютерна техніка та інші засоби інформаційних технологій стали все частіше використовуватися під час вивчення шкільних предметів.

Отже, використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним.

При використанні ІКТ на уроках хімії, на мою думку, в учнів:

 • стимулюється пізнавальний інтерес;

 • підвищується мотивація навчання;

 • зростає ефективність самостійної роботи, самопізнання;

 • сприяє підвищенню пізнавального інтересу до предмета;

 • зростанню успішності з предмету;

 • створенню ситуації успіху для кожного школяра;

 • дозволяє вихованцям проявити себе в новій ролі.

Під час підготовки до уроку з використанням ІКТ не забуваю, що це урок, а тому складаю план заняття, виходячи з його цілей, при відборі навчального матеріалу намагаюся дотримуватися основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює мене як вчителя, а лише доповнює . Урізноманітнюю основний матеріал цікавою додатковою інформацією, добираю творчі завдання на розвиток логічного мислення, враховуючи психолого-педагогічні аспекти класу.

Комп'ютер використовую на всіх етапах, як при підготовці уроку, так і в процесі навчання: при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі знань.

Що ж дає педагогу впровадження ІКТ у навчально- виховний процес ?

 • Економію часу на уроці;

 • глибину занурення в матеріал;

 • підвищує емоційний настрій;

 • можливість одночасного використання аудіо-, відео-, мультимедіа - матеріалів;

 • акцентує увагу дітей;

 • засіб діагностики та контролю;

 • підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи;

 • отримання задоволення від захопливого процесу пізнання;

 • індивідуалізацію навчання;

 • інтенсифікацію самостійної роботи учнів;

 • зростання обсягу виконаних за урок завдань;

 • можливість формування комунікативної компетенції учнів, тому що учні стають активними учасниками уроку не тільки на етапі його проведення, але і при підготовці, на етапі формування структури уроку;

 • залучення різних видів діяльності, розрахованих на активну позицію учнів, які отримали достатній рівень знань з предмета, щоб самостійно мислити, сперечатися, міркувати, навчилися вчитися, самостійно здобувати необхідну інформацію;

 • викликає у дітей емоційний підйом, навіть, відсталі учні охоче працюють з

комп'ютером, ніж з матеріалом підручника.

Ні комп’ютер сам по собі, ні мережа Інтернет не в змозі замінити безпосереднє спілкування учнів з педагогом і між собою. Я вважаю, що доцільне залучення комп’ютерних технологій у процес здобуття хімічної освіти, використання таких можливостей нових інформаційних технологій, які сприятимуть реалізації дидактичних цілей і завдань відповідно до вимог освітнього стандарту , є доцільним та ефективними [6, с. 29].

Мої учні будуть дізнаватися про нове не від мене;

вони будуть відкривати це нове самостійно.

Моя основна задача – допомогти їм розкритися.

М. Песталоцці.

Я проводжу уроки з використовуючи презентації, тести, віртуальні експерименти. Під моїм керівництвом діти і готують творчі роботи з використанням інформаційних технологій, презентації до доповідей, рефератів, життя та діяльність вчених-хіміків . Учні при цьому відчувають себе активними учасниками процесу навчання, отримують нові навички, вміння роботи з компютером, аналізують, зіставляють, перебувають у постійному пошуку.

Використання комп'ютерних програм на уроках з хімії дозволяє побачити те, що на звичайному уроці неможливо: змоделювати хімічний процес, провести небезпечну реакцію, побачити динамічну модель роботи хімічного заводу або апарату.

Активна роль на такому уроці належить учителю. Основа уроку - це виклад матеріалу, ілюстрована малюнками, простими і анімаційними схемами, анімаційними і відео фільмами, об'єднаними разом за допомогою програми PowerPoint. До пошуку матеріалів залучаю учнів, вони з задоволенням готують презентації, підвищуючи при цьому інтерес до предмету. Учні 11-го класу готують ґрунтовні проекти з різноманітних тем («Отруйність спиртів», «Алкоголь – «за» і «проти», «Алкоголь і материнство», «Білки – основа всього живого», «Краса та косметика», «Вітаміни», «Хімія – наука, яка врятує чи загубить світ»…..)

Комп'ютеризація стимулює допитливість та інтерес учнів,
сприяє динамічному оновленню змісту, форм та методів навчання і виховання;
дозволяє мені вирішувати проблеми, пов'язані з розробкою і використанням навчальних програмних продуктів якісно нового рівня.

Отже, уроки хімії з використанням технології ІК роблять захоплюючим навчальний процес, сприяють зростанню активного пізнавального інтересу учнів. На таких заняттях складається особлива атмосфера, де є елементи творчості та вільного вибору.

ІКТ, безумовно, важлива і невід'ємна складова сучасного викладання.

Але їх використання на уроці повинно бути продуманим, доцільним і грамотним. Одним словом, професійним.

Інформаційні джерела

 1. Беспалько В. П. Слагаемые педагогических технологий. - М.: Владос. - 1998. - С.47.

 2. Дігтяр В. Пізнавальна діяльність учнів // Відкритий урок. - 2011. - № 4. - С.43.

 3. Киричук О.Б. Виховання в учнів інтересу до навчання. - К.: Знання. - 1986.

 4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е.С. Полат - М. - 2000.

 5. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: (Методичний посібник). – К.:А.П.Н. - 2002. – С.136.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.