Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Формування психологічної готовності працівників закладів освіти до конструктивної поведінки в умовах надзвичайних ситуацій
»
Взяти участь Всі події

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Інклюзивна освіта

Для кого: Дошкільнята (5-6 років)

05.08.2019

1289

54

0

Опис документу:
Стаття є дослідженням особливостей компетентнісного підходу до навчання. Розкриваються психологічні та педагогічні ідеї щодо формування життєвих компетентностей у дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами на засадах педагогіки життєтворчості. Охарактеризовано особливості загального та специфічного розвитку дошкільників з особливими освітніми потребами різних вікових категорій теоретично та практично.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Троцька Валентина Михайлівна

вихователь інклюзивної групи

Романівського центру розвитку дитини

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Анотація: Стаття є дослідженням особливостей компетентнісного підходу до навчання. Розкриваються психологічні та педагогічні ідеї щодо формування життєвих компетентностей у дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами на засадах педагогіки життєтворчості. Охарактеризовано особливості загального та специфічного розвитку дошкільників з особливими освітніми потребами різних вікових категорій теоретично та практично.

Ключові слова: життєві компетентності, особа з особливими освітніми потребами, соціалізація, соціальна компетентність.

Аннотация: Статья представляет собой исследование особенностей компетентностного подхода к обучению. Раскрываются психологические и педагогические идеи по формированию жизненных компетентностей у детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями на основе педагогики жизнетворчества. Охарактеризованы особенности общего и специфического развития дошкольников с особыми образовательными потребностями различных возрастных категорий теории и практике.

Ключевые слова: жизненные компетентности, лицо с особыми образовательными потребностями, социализация, социальная компетентность.

Annotation: The article is a study of the features of a competent approach to learning. The psychological and pedagogical ideas about the formation of vital competencies in preschool children with special educational needs are based on the principles of pedagogy of life-creation. The peculiarities of general and specific development of preschool children with special educational needs of different age groups are described in theory and in practice.

Key words: life competencies, person with special educational needs, socialization, social competence.

1.Актуальність проблеми дослідження. Світ стрімко і динамічно змінює свою сутність. Великий технічний виток людства спостерігається в усіх сферах діяльності. Люди стали єдиною спільнотою і відшукати себе серед інших, знайти своє місце в житті, ствердитися як особистість і зрозуміти сенс свого життя – нелегке завдання, яке постало перед освітнім закладом щодо формування соціальної компетентності у дітей як громадян світової спільноти. Сучасний дошкільний заклад активно шукає нові підходи щодо інтеграції дитини з особливими освітніми потребами в сучасне суспільство, задля цього формує в дітей з особливими освітніми потребами життєву соціальну компетентність [1; 2].

Вчені вважають, що соціальна компетентність дітей з особливими потребами передбачає спроможність особистості набувати знання, перетворювати їх на уміння, адекватно діяти в соціальному середовищі, правильно оцінювати складні соціально-культурні, економічні, виробничі ситуації, приймати правильні рішення та діяти згідно з обставинами соціального, культурного, економічного життя суспільства [1, 3, 4, 5]

2.Аналіз останніх досліджень і публікацій. Означена проблема ще не була предметом спеціального наукового вивчення в корекційній педагогіці, хоча науковці й наголошували на її актуальності. Особливо вагомими є ідеї В. І. Бондаря, Ю. О. Бистрової, В. О. Липи, С. П. Миронової, В. М. Синьова та ін.

Мета дослідження – проаналізувати особливості процесу формування соціальної компетентності дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами.

Об’єкт дослідження – соціальна компетентність як різновид життєвої компетентності.

Предмет дослідження – процес формування соціальної компетентності дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами.

3.Виклад основного матеріалу. Компетентнісний підхід ученими визначається як спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток ключових (базових) і предметних компетентностей. Результатом такого процесу має бути соціальної компетентності, що є інтегрованою характеристикою досягнень дітей дошкільного віку. Вона набувається в результаті навчання, особистого пізнавального і життєвого досвіду. Компетентність – це володіння учнем певною компетенцією [3].

Компетентність – інтегрована здатність особистості, яка набута в процесі навчання. Вона включає знання, уміння, навички, досвід, цінності і ставлення, які можуть цілісно реалізуватися на практиці, тому компетентність не може бути зведена лише до фактичних знань.

Поняття «соціальна компетентність» відрізняється від таких понять, як «соціальний досвід», та «обізнаність», воно означає цілеспрямованість на досягнення життєвого успіху, свідоме накопичення знань та соціального досвіду, застосування їх у реальному житті. Отже поняття «соціальна компетентність» певною мірою можна вживати у сенсі мудрості, досконалості, доречної актуалізації здібностей; тобто єдністю розуму, інтуїції та спостережливості дитини [2].

Соціально компетентна дитина знає про елементарні соціальні події та явища, за допомогою дорослого адекватно їх оцінює, розуміє основні закономірності соціальних ситуацій, будує свою поведінку відповідно до соціальних вимог, проявляє соціальну відповідальність, дбає про рідних та близьких людей, уміє домовлятися, розв’язувати конфлікти. Важливою складовою соціальної компетентності старшого дошкільника є розвиток його самосвідомості. У міру своїх можливостей дитина вже починає усвідомлювати себе часткою людської спільноти, відчувати свій зв’язок із суспільством, залежність від нього.

Процес формування соціальної компетентності, або соціалізації дітей з особливими потребами проходить з великими труднощами та у дещо сповільненому темпі. Схематично його можна розділити на 3 етапи:

І етап соціалізації – входження дитини в соціум: першою сходинкою є адаптація її в сім’ї. Успішність цього процесу залежить від того, наскільки адекватно члени родини реагують на проблеми дитини і допомагають у їх подоланні. Виникаючі труднощі – результат неправильної позиції батьків та інших членів сім’ї [5].

ІІ етап соціалізації – це перебування дитини у освітньому закладі. Важливу роль має відіграти такт педагогів, повага до дитини з особливими освітніми потребами. Налаштування дитини на перебування у закладі, на важливість нових змін у її житті виконують члени родини.

ІІІ етап соціалізації – адаптація дитини та її сім’ї власне у суспільстві, (пошук інших сімей з подібними проблемами, встановлення контактів, пошук своєї «соціальної ніші») [3].

Формування соціальної компетентності та комплексної реабілітації в суспільстві дитини із проблемами розвитку передбачає навчитися пізнавати життя; навчитися життєвої і соціальної компетентності; навчитися жити разом; навчитися мистецтва життя. Однак усі зазначені вище процеси неможливі без активної діяльності соціальних та психологічних служб в умовах освітніх закладів, головною метою щодо становлення та розвитку життєвих компетентностей яких є створення необхідних умов та стимулювання навчально-пізнавальної, практичної та комунікативної діяльності дітей дошкільного віку, необхідної для формування, застосування та здобуття досвіду успішної реалізації цих навичок у житті.

Успішному вирішенню завдань формування соціальної компетентності дітей з особливими потребами сприятимуть глибоке вивчення індивідуальних особливостей дитини, створення умов для отримання та закріплення необхідного соціального досвіду. Адже формування у дитини здатності долати труднощі та перешкоди є вкрай необхідним і надзвичайно важливим компонентом формування соціальної компетентності дитини, її спроможності жити в реальному світі. Проте науковці наголошують на тих показниках, що перешкоджають формуванню компетентності в дітей з особливими потребами, зокрема: гіперактивність; агресивність; збудженість нервової системи; гальмування нервової системи [4].

Можна з більшою чи з меншою вірогідністю констатувати, що у дитини старшого дошкільного віку з помірною розумовою відсталістю, знижені відповідні позитивні психологічні передумови до соціокультурного розвитку. Дитина з порушенням інтелектуального розвитку може досягти соціальних адекватних соціальних стандартів. Психологічна позиція винятковості, своєрідності призводить до того, що ставлення до такої дитини соціального оточення визначається суспільно встановленим виміром.

4.Висновки. Таким чином, формування соціальної компетентності дошкільників є особливо важливим, оскільки в подальшому саме від рівня її розвиненості залежить подальше формування соціальної позиції при зміні соціальної ситуації розвитку.

5.Література

6.Давидюк М. О. Корекційна педагогіка: Хрестоматія / М. О. Давидюк – Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2011. – 205 с.

7.Єрмаков І. Педагогіка життєтворчості: орієнтири для ХХІ століття // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: науково-методичний збірник / Ред. кол. Н. Софій (голова), І. Єрмаков (керівник авторського колективу і науковий редактор), та ін. – К.: Контекст, 2000. – режим доступу: http: // library. rehab. org. ua / ukrainian / logop / erm / print

8.Життєва компетентність особистості: Науково-методичний посібник / за ред.. Л. В. Сохань, І. Г. Єрмакова, Г. М. Несен – К.: Богдана, 2003. – 520 с.

9.Робінсон К. Школа майбутнього. Революція у вашій школі, що назавжди змінить освіту / Кен Робінсон. – Львів: Літопис, 2016. – 258 с.

10.Романчук О. Неповносправна дитина в сім’ї та суспільстві / О. Романчук. – Львів, 2008. – 334 с.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.