Формування і розвиток комунікативної компетентності молодших школярів на уроках української мови та читання.

Самоосвіта

15.01.2021

326

4

0

Опис документу:
Впровадження даного досвіду в навчально-виховному процесі сприятиме розвитку здатності учнів до ефективної комунікації, формуванню людини-громадянина, спроможної самостійно розв'язувати різні соціальні, культурні, моральні та інші проблеми.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема досвіду     

Формування і розвиток комунікативної компетентності  молодших школярів на уроках української мови та читання.

Провідна ідея

Розвиток комунікативної компетентності  молодших школярів забезпечує формування інтелектуальної, творчої, ініціативної особистості, здатної жити в принципово нових умовах, реалізувати себе у житті, бути успішною і сприяти розвитку суспільства.

Мета досвіду

Розкрити провідну ідею досвіду, розробивши й реалізувавши на практиці систему вправ, творчих завдань з української мови та читання, спрямованих на формування комунікативних компетентностей школярів.

Завдання, на розв'язання яких спрямована педагогічна діяльність

- вивчити основні підходи соціально-педагогічної діяльності з формування комунікативних навичок у молодших школярів;

- розробити педагогічну технологію формування комунікативної компетентності молодших школярів;

- визначити етапи засвоєння основних комунікативних ознак мовленнєвої культури на основі використання сучасних методів, прийомів і засобів мовленнєвого розвитку;

- підвищити якість оволодіння молодшими школярами нормативним мовленням, необхідним для активного спілкування.

Практична значущість

Впровадження даного досвіду в навчально-виховному процесі сприятиме розвитку здатності учнів до ефективної комунікації, формуванню людини-громадянина, спроможної самостійно розв'язувати різні соціальні, культурні, моральні та інші проблеми.

Наукові ідеї

- орієнтація на вікові,індивідуально-психологічні особливості учня;

- побудова навчального процесу на особистісно-орієнтованих принципах;

- переорієнтація процесу навчання з репродуктивної основи на пізнавальну, діяльнісну.

ОПИС ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

У сучасних умовах школа повинна забезпечити  формування й розвиток особистості, здатної жити у принципово нових умовах,  реалізовувати себе в житті, бути успішною і сприяти розвитку суспільства.

Формування компетентності учнів — найактуальніша проблема школи. Серед основних предметних компетентностей значна роль відводиться саме комунікативній, тому що вона означає не лише вміння спілкуватися рідною та іноземними мовами, а ще й характеризується вміннями взаємодіяти з людьми та подіями, є невід’ємною складовою роботи в колективі. Комунікативна компетентність характеризується низкою інших здібностей людини, що виявляється у швидкості, глибині та міцності оволодіння засобами і прийомами діяльності, такими як:  уміння слухати, сприймати і відтворювати інформацію; вести діалог;  брати участь у дискусіях;    вести переговори;  уміння переконувати і відстоювати свою точку зору, тобто спілкуватися.

Формування комунікативної компетентності учнів – одне з основних завдань вчителя початкових класів.

Переступаючи поріг першого класу, діти володіють розмовно-побутовою мовою, їх лексичний словник переважно бідний. Дитина не може виразити свої почуття, зрозуміти нові значення слів, терміни та поняття, які освоює у процесі навчання. Окрім того, невміння зв’язно висловлювати свої думки, неправильна вимова слів, помилки в усному та писемному мовленні – все це створює проблеми у процесі спілкування з дорослими та однолітками, не дає учневі можливості в повній мірі розкрити свої здібності і задатки, проявити себе як особистість. 

Саме вирішення окреслених питань і спонукало мене до роботи над темою «Формування і розвиток комунікативної компетентності  молодших школярів на уроках української мови та читання».

Першим етапом роботи було опрацювання науково-педагогічної та методичної літератури з цієї теми. Наукові підходи до формування комунікативної компетентності розкрито в працях визначних  педагогів й лінгвістів таких як М.Ф.Бунаков, Ф.І.Буслаєв, М.С.Вашуленко, В.І.Водовозов, Я.К.Грот, О.А.Потебня, В.О.Сухомлинський, К.Д.Ушинський, Ф.Ф.Фортунатов, та інших. Велику увагу проблемі формування в молодших школярів уміння творити усні й письмові висловлювання приділила і доктор педагогічних наук Бадер В.І., досвід якої я використовую в своїй роботі.

Про актуальність і важливість даної проблеми повідомляю дітям вже з перших днів знайомства. Згадуючи історію Робінзона Крузо, розказую їм, що в повсякденному житті можна обійтися без багатьох звичних для нас речей, а ось без спілкування жити вкрай важко. Щоб переконатися в цьому, пропоную учням пограти в гру «Мовчанка», хоча б один день, і вже через 3-5 хвилин всім стає зрозумілим, що це неможливо й, що потреба в спілкуванні дійсно одна з найважливіших потреб у житті людини. Саме з цієї хвилини розпочинається постійна, складна, але вмотивована робота над формуванням і розвитком комунікативної компетентності  молодших школярів, метою якої є: підготувати дитину не до якогось окремого уроку, а до самостійності в житті. Для цього створюю постійні умови (під час уроків і в позаурочний час) для розвитку творчої особистості, яка вміє формувати власну думку, розв’язувати проблеми, здатна самостійно займатися власною освітою.

З перших днів перебування дітей в школі залучаю їх до всіх можливих видів та форм усного, (а далі і писемного) мовлення. Зважаючи на вікові особливості, зрозуміло, що для молодших школярів більш природнім є спілкування в звичних для них обставинах, тому в 1 класі вважаю за необхідність пристосовувати вступні та (або) заключні бесіди на уроках і позакласних заходах до життєвих інтересів учнів.

В своїй роботі з першокласниками проводжу традиційну щоденну бесіду: «Сьогодні по дорозі до школи…», під час якої всі бажаючі з неприхованим інтересом діляться своїми новинами, враженнями, почуттями, які вони отримали зранку цього дня; допомагаю дітям правильно сформулювати думку, побудувати речення, за необхідності зробити висновки, дати поради.

У 2 класі схожі бесіди проводжу раз на тиждень (після вихідних, свят, канікул) на тему: «Як я провів свій час». Учні з задоволенням розповідають і слухають про пригоди однокласників.

У 3-4 класах такі бесіди проводжу за бажанням учнів, окрім цього починаю роботу над написанням заміток у класні стіннівки, веденням літопису класу. Такий вид роботи стимулює дитячу творчість, пробуджує бажання самостійно мислити і доречно користуватися словом. Діти пишуть побажання однокласникам, вчителям до свят, на канікули, розповідають про цікаві події у шкільному та особистому житті, добирають матеріал з життя тварин тощо.

Але найвагоміша робота щодо розвитку комунікативної компетентності  молодших школярів відбувається на уроках української мови та літературного читання, для яких я і розробила систему вправ, ігор, творчих завдань, що роблять процес навчання учнів цікавішим та невимушеним. (Додаток 1)

Формування комунікативної компетентності у 1-4 класах передбачає розвиток усного і писемного мовлення учнів, формування вмінь користуватися мовою як засобом спілкування й пізнання.

Для розвитку усного спілкування використовую такі методи: розігрування діалогу, монологу, аудіювання, інсценування казок, усний опис картини, проведення нестандартних уроків, сюжетно-рольових ігор, розширення словникового запасу школярів через роботу зі словниками, складання словосполучень та речень, відновлення деформованого тексту, проведення бібліотечних уроків, підтримання постійного зв’язку з бібліотекою.

Для розвитку уміння спілкуватися письмово використовую такі завдання: складання тематичних груп слів і речень; написання запрошень, привітань, оголошень, творів, переказів; складання пам’яток-порад; вільне письмо.

Навчання діалогічного мовлення розпочинаю з 1 класу на зразках літературних творів. З метою забезпечення мотивації такого виду діяльності пропоную дітям пограти в театр, відчути себе в ролі акторів, велику увагу при цьому приділяю формуванню вміння: регулювати силу голосу, темп мовлення, говорити чітко і правильно, слухати співрозмовника, вживати формули мовленнєвого етикету. Для цього пропоную дітям використовувати різні формулювання для активізації розмовних слів і синтаксичних конструкцій та вправи для формування навичок діалогічного мовлення.(Додаток 2).

Крім відтворення діалогів проводжу роботу над складанням діалогу за ситуативними малюнками чи серією малюнків. 

У своїй роботі використовую такі види діалогів: деформований діалог; діалог – перевтілення; діалог – інтерв'ю; екологічний діалог; діалог – дискусія; діалог – аудіювання; діалог – загадка; діалог - пастка; діалог – фантазія; діалог – міркування; діалог – діагностування знань; діалог – передбачення. Для них підбираю теми та мовленнєві ситуації, на основі яких можуть бути сконструйовані розмовні діалоги. (Додаток 3).

Під час контролю за рівнем сформованості діалогічного мовлення дотримуюсь таких критеріїв: кількість реплік; використання форм мовного етикету; дотримання правил спілкування; дотримання норм літературної вимови; формулювання запитань; логічний зв’язок між репліками.

Одночасно з розвитком діалогічного мовлення розпочинаю формування умінь будувати невеликі монологічні усні зв’язні висловлювання. Одним із видів такої роботи є переказування твору, в ході якої дуже важливо допомогти дитині навчитися запам'ятовувати і відтворювати тексти. Для цього пропоную вправи, які поступово формують навички логічного запам'ятовування. (Додаток 4). Крім переказу працюю над розвитком вміння складати усні твори. З цією метою теж використовую різні цікаві завдання. (Додаток 5).

Не менш важливим для розвитку комунікативних компетентностей є аудіювання. Навчаючи молодших школярів умінь аудіювати, планую і проводжу роботу за такими трьома напрямами:

а) аудіювання під час пояснення нового матеріалу. (Під час такої роботи значну увагу приділяю не тільки розумінню почутого, а й усвідомленому сприйманню кожного слова);

б) аудіювання, як елемент діалогічного мовлення. (Робота за цим напрямом відбувається, коли формуються вміння говорити і виникає обумовлена необхідність: без аудіювання не буває спілкування);

в) аудіювання, як спеціальний різновид вправ. лухання мовлення вчителя або диктора, яке включає, як діалоги різних осіб, так і монологічні тексти.)

Для кращих результатів пропоную завдання, що спрямовані па розвиток мовленнєвих механізмів аудіювання. (Додаток 6).

Підготовчу роботу до проведення аудіювання проводжу за такими етапами: вибір тексту для аудіювання; формулювання комунікативного завдання, яке виражає мету аудіювання; організація допомоги учням під час аудіювання. (Додаток 7).

Роботу з формування в учнів зв’язного писемного мовлення починаю з післябукварного періоду. Спочатку вчу правильно будувати і записувати окремі речення. Вже з 2 класу починаю пропедевтичну роботу над складанням творів. Для цього використовую цікаві вправи і завдання на усвідомлення змісту тексту, передбачування наступного елементу тексту, розвиток вміння передбачати хід думки у тексті, формування вміння розуміти суть тексту, вирізняти її серед другорядних елементів змісту. (Додаток 8).

Уже в 4 класі школярі, володіючи певними комунікативними уміннями, можуть самостійно складати розповіді за опорними словами і картиною, за аналогією із прочитаним, за окремими епізодами кінофільму, сценами дитячого спектаклю; будувати порівняльні наукові і художні описи за опорними словами, за даним початком. І хоч мовлення учнів вирізняється неповторністю, природністю, індивідуальністю, особливу увагу необхідно звернути увагу на розвиток такої її риси як образність, метою якої є розширення лексичного запасу учнів, навчання розуміння відтінків значення слова, вміння влучно і впевнено його використовувати. Досягти цієї мети також допоможуть різноманітні творчі вправи. (Додаток 9).

З матеріалами можна ознайомитись на моїй сторінці за адресою: http://kholodolena.blogspot.com/

Із власного досвіду можу зазначити, що систематична, послідовна і цілеспрямована робота над розвитком комунікативної компетентності  

молодших школярів із використанням різних методів і прийомів навчання сприяє:

- підвищенню якості оволодіння учнями нормативним мовленням, необхідним для активного спілкування;

- формуванню інтелектуальної, творчої, ініціативної особистості; людини-громадянина, спроможної самостійно розв'язувати різні соціальні, культурні, моральні та інші проблеми;

- формуванню позитивної мотивації до навчання.

Я можу сказати, що отримую задоволення від своєї діяльності, тому що бачу її результати.

Додаток 1

(Зразки і завдання до всіх вправ у більшому об'ємі розміщено на сайті http://kholodolena.blogspot.com/search/label/Науковометодична%20діяльність )

Вправи на диференціацію звукової форми слова.

1.Визначте, який звук змінюється, додайте слово у ряд, замінивши відповідний звук.

2. Послухайте пари слів і визначте, чи однакові в них …

3. Послухайте слова із звуками [...] і [...]. Кожного разу піднімайте червону картку для звука [...], зелену – для звука [...].

Вправи, спрямовані на вміння аналізувати звуки, розвиток уважності, здібності сприймати слова з голосу і визначати їх фонетичні особливості.

Послухайте слова, змініть у словах один або два звуки так, щоб утворилось нове слово.

Вправи на розвиток загального поняття про будову слова та словотвір, вміння утворювати нові слова від поданих, добирати спільнокореневі слова.

1. Прочитайте складені слова, поясніть їх значення та назвіть слова від яких вони утворилися.

Або: Складіть основи двох слів і поясніть значення утворених слів.

2. Назвіть за зразком, використовуючи мовний матеріал

Вправи на усвідомлення змісту речення.

1. Розподіли три речення так, щоб два з них мали однаковий зміст, а третє - відрізнялось.

2.Склади речення з окремих частин.

3. Скороти речення до чотирьох (трьох, двох) слів.

4. Замініть перше слово в реченні (потім – друге слово, третє тощо).

5. Поширте дане речення, нарощуючи по одному слову.

6. Продовжте речення одним словом.

Вправи на розширення й активізацію словника учнів, розвитку їх мислення.

Синоніми.

1. Вправи на вибір слів, близьких за значенням.

Прочитай загадку і знайди в ній слова, близькі за значенням.

2. Вправи на групування слів, близьких за значенням.

Згрупуй синоніми з поданого ряду слів.

3. Вправи на вибір одного з поданих синонімів.

4.Вправи на заміну синонімів у реченні чи тексті.

5.Вправи на самостійний добір синонімічних слів.

Антоніми.

1. Вправи на спостереження за вжитими в реченні антонімами.

а ) знайди слова з протилежним значенням у прислів'ях;

б) допиши з довідки антоніми до поданих слів.

2. Вправи на формування уміння вживати антоніми у своєму мовленні.

а) добери до поданих слів антоніми, запиши їх;

б) у словосполученнях чи реченнях заміни виділені слова антонімами;

в) до поданих словосполучень добери антонімічні словосполучення;

г) продовж почате речення антонімами.

Додаток 2

(Зразки формул, формулювань і завдання до всіх вправ розміщено на сайті http://kholodolena.blogspot.com/search/label/Науковометодична%20діяльність )

Формули мовленнєвого етикету

1. У ситуації вибачення.

2. У ситуаціях згоди, дозволу, відмови, заборони.
3. У ситуаціях поздоровлення, побажання, вручення подарунків .

Формулювання для активізації розмовних слів і синтаксичних конструкцій

Вправи і завдання для формування навичок діалогічного мовлення
1.
Підстановочні вправи.
2. Заперечні вправи.
3. Констатуючі вправи.
4. Трансформаційні вправи.
5. Вправи на коротку і поширену відповідь на запитання

6. Вправи на залежність відповіді від інтонування запитання.
7. Гра « Відгадай предмет» ( За запитаннями і відповідями учителя діти відгадують предмет, схований у скриньці).

8. Ланцюжок запитань. (За малюнком чи таблицею з питальними словами діти складають ряд запитань).
9. Знайомство з предметом.(Діти розглядають запропонований предмет, наприклад, книгу і запитують, що їх цікавить).

10. Порівняння монологу й діалогу. 11. Інсценізація діалогів із казок. 12. Складання діалогів за прочитаним твором.
13. Складання діалогів на тему події,що відбулась у класі чи в школі.
14. Деформований діалог.
15. Встановити учасників діалогу. Дописати слова автора, вживаючи
дієслова: запитав,поцікавився, прошептав,зітхнув,відповів тощо.
16. Побудувати діалог, виділивши в тексті окремі репліки.
17. Побудувати діалог за розповіддю і записати його.
18. Записати дані слова у формі звертання.
19.За даними схемами побудувати репліки для діалогу. 20. Доповнити репліки одного із співрозмовників.
21. Діалог – перевтілення. (Діти перевтілюються у тварин , рослини, іграшки, предмети побуту тощо . Цікаві діалоги можна скласти між предметами, які „взаємодіють” у житті. Наприклад, діалог двох підручників.)
22. Діалог – інтерв'ю. б'єктом інтер'ю виступають однокласники, учитель, письменник ,герой казки , пора року , відомий спортсмен чи артист, предмети побуту тощо. Їх ролі також виконують діти.)
23. Діалог – дискусія. 24. Об'єднати репліки співрозмовників в один діалог.
25.Діалог – аудіювання. 26. Діалог – загадка. 27. Діалог – фантазія.
28. Діалог – діагностування знань з певної теми. 29. Діалог – міркування. 30.Діалог – пастка. 31.Діалог – міркування за змістом прислів”я чи приказки.
32. Діалог – передбачення. 33. Визначити учасників діалогу і вставити
у репліки звертання.
34.Поставити до речення запитання.
35.Складання таблиць, рекомендацій.

Додаток 3

Теми та мовленнєві ситуації, на основі яких можуть бути сконструйовані учнями розмовні діалоги:

1. Школа. Клас. Урок. Учні в школі. День народження. Черговий. Розмова на перерві: запрошення прийти на заняття, запрошення погратися, подивитися разом телепередачу.
2. Пори року. Розмова учнів про улюблену пору року.
3. Ким бути? (Професії). Діалоги на цю тему можуть виникнути у зв’язку зі змістом прочитаного тексту.
4. Сім’я. Учні знайомляться в класі – розмова про себе і свою сім’ю.
5. Вихідний день. Діалог про проведений вихідний день.
6. Магазин. Учень прийшов у магазин. Йому доручили купити певні продукти. Він розмовляє із продавцем.
7. Київ – столиця України. Діалог на цю тему можна побудувати на основі прочитаного тексту.

8. Супермаркет. Учні прийшли всупермаркет. Їм доручили подивитися певні товари та з’ясувати ціну цих товарів.
9. Село (місто), в якому я живу. До тебе приїхав товариш з іншого міста. Він просить тебе розповісти про Харків. Твоя розповідь переривається запитаннями та іншими репліками твого співбесідника.
10. Моя вулиця. Мій дім.
11. Як ти відпочивав влітку?
12. Як пройшли святкові дні?
13. Одяг. Взуття. Розмова про новий одяг, нове взуття.
14. Тварини. Птахи. Розмова про домашніх тварин, пташок, їх звички.

Додаток 4

(Зразки і завдання до всіх вправ розміщено на сайті http://kholodolena.blogspot.com/search/label/Науковометодична%20діяльність )

Вправи на формування навички логічного запам'ятовування:

1. Угрупування слів

2. Зв'яжи пару

3. Асоціації

4. Малюємо схему

5. Ключові слова

Завдання 1. Послухай текст, записуючи в паузах ключові слова або словосполучення. Перекажи текст, користуючись записами.

Завдання 2. Прочитай текст самостійно, випиши ключові слова на аркуш паперу. Перекажи текст, користуючись записами.

6. Питання

Завдання. Прочитай текст і дай відповіді на запитання.

7. Складаємо план

Завдання. Прочитай текст, склади план. Перекажи текст за планом.

8. Плутанина

Завдання. Віднови послідовність уривків, так щоб вийшов знайомий текст.

Додаток 5

(Зразки завдань і правила проведення ігор розміщено на сайті http://kholodolena.blogspot.com/search/label/Науковометодична%20діяльність )

Ігри, вправи та завдання на розвиток монологічного мовлення

1. Аукціон іграшок

Завдання. Опиши іграшку, не називаючи її (різні іграшки виставлені в ряд на столі; той, хто вгадав слово за описом, отримує її).
2. Продовж далі

Завдання. Послухай оповідання і придумай продовження.

3. Опиши героя улюбленої казки

(Завдання для дітей, які слухають – відгадати героя казки)
4. Рости, виростай деревце

Завдання. Придумай речення, наступне до поданого.

5. Розвесели картинку

На дошці – картина, на якій зображена тільки лінія горизонту. В окремій коробці – набір вирізаних малюнків-предметів (дерево, сонце, хмарки, пташка, доріжка тощо) на магнітах.

Завдання. Розвесели картинку (прикріпи вирізаний елемент з коробки),

складаючи речення.
6. Новини

Завдання. Уяви себе телеведучим і виступи перед глядачами з випуском новин.

7. Казкове лото

Завдання. Придумай казку за малюнком.
8. Подорож до країни казок

Завдання. Придумай свою розповідь про минуле свого улюбленого казкового героя.

9. Казкова плутанина

Завдання. Розплутай клубок з казкових подій. (Згрупуй сюжети різних казок в окремі частини).

10. Кольорові казки

Завдання. Склади казку жовтого (зеленого, червоного, синього) кольору.

11. У світі фантазії

(Перед учнями – два набори карток з предметними малюнками. В одному – зображення істот, в іншому – неістот.)

Завдання. Вибери по одному малюнку з обох коробок. Поєднай два слова, утворивши назву майбутньої казки. Придумай казку.
12. Складання загадок-описів

13. Складання розповіді за опорними словами і картиною

14. Складання розповіді за аналогією із прочитаним

15. Складання розповіді за окремими епізодами кінофільму, сценами дитячого спектаклю

16. Побудова порівняльних наукових і художніх описів за опорними словами, за даним початком

Додаток 6

(Зразки завдань розміщено на сайті http://kholodolena.blogspot.com/search/label/Науковометодична%20діяльність )

Завдання, що спрямовані па розвиток мовленнєвих механізмів аудіювання

1. Завдання на розвиток імовірного прогнозування і уяви.

2. Завдання на розвиток уваги та аудитивної пам'яті.

3. Завдання на визначення логічної послідовності подій.

4. Завдання на розуміння тексту без домислювань.

5. Завдання на розуміння основної думки / точного розуміння тексту.

Додаток 7

Тексти для аудіювання

(Тексти з завданням розміщено на сайті http://kholodolena.blogspot.com/search/label/Науковометодична%20діяльність )

1 клас. Орієнтовний обсяг – 60 – 100 слів

2 клас. Орієнтовний обсяг – 140-160 слів

3 клас. Орієнтовний обсяг – 210-230 слів

4 клас. Орієнтовний обсяг – 280-300 слів

Додаток 8

(Зразки завдань і вправ розміщено на сайті http://kholodolena.blogspot.com/search/label/Науковометодична%20діяльність )

Завдання на усвідомлення змісту тексту

Вправи на передбачування наступного елементу тексту

Вправи на розвиток вміння передбачати хід думки у тексті

Завдання на формування вміння розуміти суть тексту, вирізняти її серед другорядних елементів змісту

Додаток 9

(Зразки і завдання до всіх вправ розміщено на сайті http://kholodolena.blogspot.com/search/label/Науковометодична%20діяльність )

Творчі вправи для формування образності мовлення

1. Вгадай за порівнянням

2. Хто найцікавіше порівнює

3. Будуємо ланцюжок

4. Чим зв’яжеш?

5. Десять прикладів

6. Відремонтуємо вірш

7. Кмітливе око

8. Кошик

9. Сортувальники

10. Поширення речення образними словосполученнями

11. Підбір заголовка

12. Поєднання фразеологізмів з їх значенням

13. Складання віршу з добиранням останнього слова в рядку в риму

15. Заміна слів

16. Заміна висловів

Додаток 10

Результати роботи над формуванням і розвитком комунікативної компетентності  молодших школярів

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абрамова Е.В. Подготовка студентов к работе по формированию языковых понятий у младших школьников // Начальная школа. - 1989. - № 11.- С. 65-67.

2. Бадер В.І. Удосконалення мовленнєвого розвитку молодших школярів // Педагогіка і психологія. - 1998. - № 4. - С. 31-36.

3. Бадер В.І., Василина С.В. Редагування як засіб розвитку мовлення // Поч. школа. - 1991. - № 8. - С. 24-27.

4. Богун М.І. Методика навчання української мови у дошкільних закладах. - К.: Вища школа, 1993. - 328 с.

5. Бондаренко А.А. Работа над ударением в начальних классах // Нач. школа, 1989. - № 2. - С. 18-21.

6. Бородич А.М. Методика развития речи детей. - М.: Просвещение, 1981.- 255 с.

7. Бурмистрова Л. Сказки про страну словографию // Семья и школа. -1991. - № 8. -С. 44-46.

8. Бутузова И.Д. Лексическая работа на уроках чтения // Начальная школа. - 1992. - № 2. - С. 14-19.

9. Варзацька Л.О. Активізація мовленнєвої діяльності учнів // Поч. школа. - 1991. - № 2. - С. 28-31.

10. Василевська М.В. Інтегровані уроки // Поч. школа. - 1996. - №11. - С.11-12.

11.​ Донченко Т. Уроки мови мають стати уроками словесності. // Дивослово. – К.: Вид-во „Логос”, 1995. - № 4. – с. 36-38.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.