Електрорухомий склад залізниць. Методична розробка відкритого заняття.

Опис документу:
В методичній розробці розглянута послідовність проведення відкритого заняття, вказано зв'язок з іншими предметами, передбачена самостійна робота студентів, а також засоби закріплення нового матеріалу. Розробка може застосовуватись як лекція при онлайн викладанні.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«Дніпровський транспортно-економічний коледж»

Напрям «Навчальна робота» Новицька Л.Л.

МАТЕРІАЛИ ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ

Тема занття: «Дослідження конструкції та вивчення дії диференційного реле».

предмет

«ЕЛЕКТРОРУХОМИЙ СКЛАД ЗАЛІЗНИЦЬ»

 ( Шифр за ОПП ПП.01.)

галузь знань 27 «Транспорт» (Transport services)

спеціальність 273 «Залізничний транспорт» (Railway transport)

спеціалізація 273.01 «Технічне обслуговування, ремонт та

експлуатація тягового рухомого складу»

(Operation, maintenance and repair of railway rolling stock)

Відділення «ТРАНСПОРТНЕ»

Група ЗТ(273)-17-1

Дніпро

2020 рік

Новицька Л.Л. матеріали відкритого заняття з дисципліни «Електрорухомий склад залізниць» (матеріали проведення відкритого навчального заняття на визначену тему).

Методична розробка містить:

- план навчального заняття;

- дидактичний та роздатковий матеріал;

- завдання для самостійної роботи;

- презентація і інші матеріали на електронних носіях.

Рецензент:

Ярмошенко М.В., викладач вищої категорії, голова ПК «Транспорту» ДНЗ «Дніпровський транспортно-економічний коледж».

Методична розробка рекомендована для викладачів спеціальності 273 «Залізничний транспорт».

Рецензія

Методична розробка відкритого заняття, яке провів викладач вищої категорії, методист - Новицька Л.Л., виконана згідно Положення про правила оформлення та зміст навчально-методичної документації ДНЗ «Дніпровський транспортно-економічний коледж».

Матеріал теми заняття, яку обрав викладач є актуальної. Також необхідно відмітити про те, що матеріал предмету, який був представлений не є легким для сприйняття студентами. Але викладачу вдалося, в доступній формі, подати матеріали лекції що у студентів і присутніх запрошених не виникло жодного додаткового питання.

Методичний збірник відкритого заняття містить усі необхідні матеріали для: організаціїї проведення заняття, організації перевірки залишкових знань студентів по минулій тематиці, організації закріплення і визначення сформованості знань і умінь студентів за вказаною лекцією.

Матеріали складаються зі вступу, де надаються рекомендації з підготовки проведення відкритого заходу, цілі та завдання проведення такого заходу. До рекомендації додається диск з матеріалами презентації.

Основною частиною розробки є технологічна карта навчального заняття, розрахована на 80 хвилин.

Методичну розробку можна використати викладачам технічних спеціальностей, напрямок «Транспорт», для організації лекційних занять.

Методична розробка Новицька Л.Л. рекомендується до затвердження та широкого вжитку викладачам спеціальних дисциплін спеціальності 273 «Залізничний транспорт».

Рецензент М.В.Ярмошенко

АННОТАЦІЯ

Матеріали відкритого заняття з дисципліни «Електрорухомий склад залізниць» на тему: «Дослідження конструкції та дії диференційного реле» виконані згідно вимог. Форма проведення заняття - лекція. Положення про правила оформлення та зміст навчально-методичної документації ДНЗ «Дніпровський транспортно-економічний коледж» 2020 року.

Методична розробка містить:

- витяг з робочої програми з вказаним місцем розташування навчального заняття у загальному переліку матеріалів дисципліни;

- технологічну карту заняття;

- комплект матеріалів по різноманітним видам контролю для визначення рівня знань і умінь студентів з матеріалів дисципліни, які вивчались на минулих заняттях

- перелік питань для визначення рівня знань і умінь студентів з матеріалів дисципліни, які вивчались на вказаному занятті;

- дидактичний та роздатковий матеріал;

- завдання для виконання домашнього завдання;

- презентація і інші матеріали на електронних носіях.

ВСТУП

Відкрите заняття – це одна з форм педагогічного контролю, метою якого є виявлення рівня професійної компетенції та педагогічної майстерності викладача з метою подальшого удосконалення викладацької діяльності. Такий контроль базується на трьох основних принципах:

Систематичність. Систематичний контроль створює належний порядок у процесі навчання, стимулює мотивацію і викладачів, і студентів.

Спонукання. Контроль спонукає викладача не заспокоюватися на досягнутому, а постійно самоудосконалюватися, професійно зростати.

Всебічність. Коло критеріїв оцінки педагогічної діяльності викладача дозволяє розглянути цю діяльність у комплексі, виявити, що заслуговує на увагу, що може бути розповсюджено, а з іншого боку - які саме аспекти потребують подальшого коригування або удосконалення.

Відкрите заняття виконує ряд функцій, а саме:

інформаційну – з одного боку, з’являється інформація щодо рівня професійної компетенції та педагогічної майстерності викладача, з іншого, – щодо рівня підготовленості студентів групи;

діагностуючу – виявляються провідні методи і прийоми, що застосовуються викладачем, їх відповідність цілям заняття, врахування специфіки аудиторії; встановлюються причини певних похибок у знаннях студентів;

мотивуючу - стимулює подальше удосконалення професіоналізму викладача і навчальної діяльності студентів;

прогнозуючу - дозволяє розповсюджувати у наступників передовий досвід, окреслювати шляхи зростання педагогічної майстерності викладача.

Основним орієнтиром при визначенні змісту занять виступають тематичні плани і програми. При цьому враховується, що у навчально-методичних комплексах, як правило, вже представлені питання на конкретні семінари або завдання на практичні заняття з переліком рекомендованої літератури. Відповідно викладач сам повинен гарно орієнтуватися в цій літературі. Крім того, на етапі підготовки він має ще раз переглянути зміни і доповнення у законодавчій базі, чинні відомчі нормативні акти, бюлетені передового досвіду, періодичні видання, а також матеріали наукових конференцій. Така робота виконує інформаційно-накопичу-вальну функцію. Абсолютно не обов’язково всі матеріали увійдуть до конспекту заняття, але викладач у цьому випадку має значно більше можливостей щодо відбору найважливішого, найкращого.

Все перелічене означає, що на підготовчому етапі при складанні плану-конс-пекту викладач повинен передбачувати, що ці матеріали готуються не як одноразова акція, а вони слугуватимуть і потім.

Група

Дата

ЗТ(273)-17-1

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ

Дисципліна: Електрорухомий склад залізниць.

Тема заняття: «Дослідження конструкції та вивчення дії диференційного реле».

Вид заняття: лекція; вивчення та засвоєння нового матеріалу.

мета заняття:

навчальна: вивчити конструкцію та дію диференційного реле.

розвиваюча: розвивати здібності до сприйняття технічного матеріалу; самостійного і колективного аналізу отриманої інформації.

виховна: виховати розуміння значущості роботи диференційного реле для забезпечення виконання техніки безпеки при роботі на електровозі, а також безаварійної рооти електричного обладнання.

міжпредметні зв’язки:

«Фізика»;

«Технічна механіка»;

«Електротехніка»;

«Електричні машини»;

«Охорона праці».

А. Наочні матеріали /посібники/:

1. плакати – диференційне реле;

2. підручники –Чернявский С.Н. Устройство и работа электровозов постоянного тока.

Б. Роздатковий матеріал:

1. схеми роботи диференційного реле.

В. Технічні засоби навчання:

1. диференційне реле (натурний зразок).

Г. Мультимедійні засоби навчання:

1. ноутбук.

Д. Література:

1 Калинин В.К. Электроподвижной состав железнодорожного транспорта. – М.: Транспорт, 1986.

2 Чернявский С.Н. Устройство и работа электровозов постоянного тока. - М.: Транспорт, 1984.

3 Аброскин П.И. Магистральные электровозы. Механическая часть электровоза. – М.: Машиностроение, 1987. - 436 с.

Інформаційні ресурси

http://spacelib.net/category/library; http://railway.in.ua/; http://scbist.com/;

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

І. Організаційні моменти.

Перевірка присутніх на занятті. Оголошення теми, мети та етапів заняття.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

І. Питання для усного опитування студентів:

1 Які приводи мають електричні апарати?

2 Принцип в електричних апаратах?

3 Назвіть типи контакторів.

4 Для чого призначені групові перемикачі?

5 Який привід має струмоприймач?

6 Як називається електроапарат з автомотичним спрацюванням?

7 Який привід мають групові перемикачі?

8 Чому перемикач називаеться груповим?

ІІІ. Видача матеріалу нової теми.

Тема: Конструкція та дія диференційного реле Д-4.

Мета: Вивчити конструкцію та дію диференційного реле.

Обладнання та прилади:

1 Натурний зразок диференційного реле Д-4.

2 Плакати.

3 Довідкова література.

4 Електрична схема

Загальні відомості

Реле Д-4 служить для захисту від струмів короткого замикання силової і допоміжного кіл електровоза в тяговому режимі.

Блокувальні контакти реле, що захищають силовий ланцюг, включені в ланцюг утримуючої котушки швидкодіючого вимикача БВП-ЗА; блокувальні контакти реле, що захищають допоміжний ланцюг, включені в ланцюг котушки електромагнітного контактора КВЦ-2А.

Основні технічні дані реле:

Струм уставки (небалансу) при одному витку в рамці магнітопроводу і номінальній напрузі на котушці з додатковим резистором опором 300 Ом

100 А

Власний час спрацьовування при швидкості наростання струму понад 105 А / с

0,0065 с

Номінальна напруга включає котушки блокувальних контактів

50 В

Струм блокувальних контактів

5 А

Опір котушки при 20 ° С

6,7-7,2 Ом

Найбільша тривалість включення низьковольтної котушки (без додаткового резистора)

60с

Напруга відновлення реле при подачі його безпосередньо на котушку (без додаткового резистора)

30 В

Провал блокувальних контактів

Робочий зазор по центру полюса, при відкритому якорі

2-3 мм

30-12 мм

Маса

17 кг

Мал. 80. Диференціальне реле Д- 4:

1 - кожух; 2 - блок-контакти; 3 - якір; 4 - котушка; 5 - магніто-провід; 6 - панель; 7 - пружина регулювальна; 8 - планка обмежувальна;

Конструкція

Реле Д-4 електромагнітне клапанного типу. Воно складається з шіхтованного магнітопроводу 5 (рис. 80), що включає котушки 4, додаткового резистора, якоря 3 і блокувальних контактів 2.

Мал. 81. Схема розподілу магнітних потоків в магнітопроводі реле Д-4

У верхній частині магнітопроводу на виступах бічних кронштейнів, які скріплюють пакети магнітопроводу, встановлена ​​ізоляційна панель 6. На один з виступаючих пакетів надіта котушка, на інший встановлений якір 3 з відключає пружиною 7 і мостиковим контактом. Між кронштейнами закріплений пакет з електротехнічної сталі, що виконує роль магнітного шунта.

На ізоляційної панелі закріплені додатковий резистор, блокувальні контакти і вивідні затискачі. Кабелі початку і кінця ланцюга, що захищається диференціальним реле, пропущені через вікно магнітопроводу диференціального реле.

Принцип дії

Котушка є як включає, так і утримує. При включенні на котушку подається напруга 50 В. Додатковий резистор вводиться в ланцюг котушки після включення реле. Напрямок магнітного потоку, створюваного котушкою, показано на рис. 81 суцільною лінією; виникає від проходження струму небалансу в силових кабелях - штриховий. Таким чином, в робочому зазорі а зазначені потоки спрямовані зустрічно. При відсутності короткого замикання в зоні, що захищається диференціальним реле, магнітний потік, створюваний струмами, що протікають по силовим кабелям, дорівнює нулю, і під дією магнітного потоку котушки якір знаходиться в притягнутому положенні, при цьому блокувальні контакти замкнуті. При виникненні короткого замикання в зоні, що захищається диференціальним реле, виникає струм небалансу. Магнітний потік від струму небалансу збільшується і при досягненні струмом небалансу значення, рівного току уставки реле, стає таким, що зусилля від результуючого потоку в зоні робочого зазору стає менше зусилля вимикає пружини; якір реле відпадає, блокувальні контакти розмикаються і розривають ланцюг харчування утримує котушки БВП або КВЦ, які вимикаються і розривають струм короткого замикання.

Магнітний шунт Шн служить, для того, щоб при короткому замиканні не відбулося зворотного включення якоря реле, так як струм короткого замикання відразу не припиняється. При відпадання якоря ще деякий час струм короткого замикання протікає по силовим кабелям і магнітний потік від цього струму прагне знову притягнути якір. При наявності магнітного шунта потік від струму небалансу в основному буде протікати по ньому, так як провідність цієї ділянки магнітного ланцюга {АБ) значно більше, ніж провідність ділянки магнітного ланцюга через якір і повітряний робочий зазор (АВГІБ).

Регулювання реле

Реле Д-4 силового ланцюга регулюють на ток небалансу

100 А при одному дроті, заведеному в рамку.

Реле Д-4 допоміжного ланцюга регулюють на ток небалансу не більше 50А при двох витках дроту, заведених в рамку.

Якір повинен притягатися при напрузі на котушці (без додаткового резистора) 30В і надійно утримуватися при 40В, коли в ланцюг котушки включений додатковий резистор. По дроту, заведеним у рамку, пропускають струм, рівний току небалансу і спрямований, як зазначено на рис. 81. Оскільки реле поляризоване, при випробуваннях і монтажі слід строго дотримуватися зазначеної полярності підключення. Якір повинен відпадати при струмі небалансу, на який регулюють реле, і напрузі на котушці з включеним додатковим резистором 50В. Реле регулюють затягуванням пружини. Якщо якір реле при проходженні струму по дроту не відпадає, потрібно змінити полярність котушки реле.

Перевірку регулювання реле на електровозі проводять наступним чином. Перед випробуванням необхідно переконатися, що розмикання контактів реле вручну викликає відключення швидкодіючого вимикача (БВ). Для випробування необхідно зробити коротке замикання перед тяговим двигуном V, для чого поставити перемичку від ножа отключателя ОД5-6 (зажим 001) на землю.

Для перевірки полярності реле при ввімкненому БВ і загальмованому електровозі встановити головну рукоятку контролера на 1, 2 і 3-ю позиції. Якщо блокування реле не розмикається і БВ не відключається, необхідно змінити полярність котушки реле.

Для перевірки уставки реле при ввімкненому БВ і загальмованому електровозі встановити головну рукоятку контролера машиніста на 1-у позицію; якщо контакти реле не розмикаються і БВ не вимикається, необхідно збільшити натяг регулювальної пружини реле.

Перед випробуванням реле Д-4 допоміжних ланцюгів на електровозі необхідно переконатися, що розмикання контактів реле вручну викликає відключення КВЦ. Для випробування необхідно зробити коротке замикання після вентилятора електродвигуна В2 на перемикачі вентиляторів або пусковому резисторі на затиску Р60. Потім слід підняти пантограф і включити кнопку Низька швидкість вентиляторів. Блокувальні контакти реле повинні разомкнутися, а КВЦ вимкнутися. В іншому випадку необхідно перевірити полярність реле або збільшити натяг пружини. Перед пуском електровоза в експлуатацію необхідно перевірити правильність включення і регулювання реле на спрацьовування і відновлення реле шляхом включення його без додаткового резистора при напрузі 30В в ланцюзі управління. Натяг регулювальної пружини має бути не менше 18,6 кгс.

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

  1. Коротке конспектування

  2. Креслення схем

  3. Відповіді на питання

Перелік питань для оцінки рівня знань студентів за пройденим матеріалом:

1 В якому з ланцюгів встановлені контакти диференційного реле?

2 Для чого призначене диференційне реле?

3 Який привід має диферренційне реле?

4 Для чого в диференцийному реле встановлен магнітний шунт?

5 Де знаходиться силовий кабель електровозу по відношенню до диференційного реле?

6 Яка напруга на котушці приводу диференційного реле?

7 В якому випадку пр КЗ неспрацьовує швидкодіючий вимикач?

V. Виставлення оцінок та коментарі до них.

Критерії оцінювання знань студентів за результатами поточного опитування.

Оцінку «5» студент отримує якщо:

- вільно володіє матеріалом вивчених тем, знає конструкцію основних агрега-тів і вузлів тепловозів, принцип та умови роботи їх роботи;

- відповідь грамотна, студент ілюструє відповідь необхідними схемами, на-турними деталями, стендами, макетами, плакатами;

- вільно володіє технічною термінологією;

- в письмовій або в усній формі демонструє знання основних понять і правил експлуатації з тем, які вивчені;

- є в наявності повний конспект лекцій з відпрацюванням тем, які визначені для самостійного вивчення;

- вірно використовує отримані знання для вирішення практичних завдань.

Оцінку «4» студент отримує якщо:

- недостатньо володіє матеріалом вивчених тем, знає принцип роботи і конст-рукцію основних агрегатів і вузлів тепловозів, відповідає з деякими незначними помилками, неточностями;

- є незначні помилки у володінні технічною термінологією;

- відповідь грамотна, але не супроводжується демонструванням наочних при-ладів, натурних вузлів і макетів, стендів, тощо;

- вміє користуватися навчальною і довідковою літературою, є труднощі при аналізуванні кінцевих результатів.

Оцінку «3» студент отримує якщо:

- слабко володіє матеріалом вивчених тем, плутається в принципах роботи і конструкції основних агрегатів і вузлів тепловозів, відповідає зі значними помилками, неточностями, слабко володіє технічною термінологією;

- невпевнений в використанні необхідних знань при застосуванні навичок, по експлуатації вузлів тепловозів.

Оцінку «2» студент отримує якщо:

- не володіє програмним матеріалом вивчених тем, не знає принцип роботи і конструкцію основних агрегатів тепловозів, не володіє технічною термінологією; відповідь не супроводжується демонструванням наочних приладів, натурних вузлів і макетів, стендів, тощо; не вміє пояснити основні вимоги до вузлів під час їх експлуатації.

Тестова контрольна робота складається з 4 варіантів тестових завдань, у кожному варіанті 10 запитань, правильним варіантом відповіді є лише один. Максимальна кількість вірних відповідей, яку може надати студент складає 10. Згідно кількості максимально можливих відповідей критерії оцінювання розподіляються наступним чином:

Кількість

правильних відповідей

Відсоток

правильних відповідей

Оцінка за тест

9 - 10

90 - 100 %

5 (відмінно)

7 - 8

70 - 89 %

4 (добре)

5 - 6

50 - 69 %

3 (задовільно)

0 - 4

0 - 49 %

2 (незадовільно)

VI. Домашнє завдання.

Завдання 1: Накреслити схему включення контактів диференційого реле в ланцюзі управління.

2: Скласти 5 тестових запитань.

Використана література

Основна

1. Под редакцией В.Д.Кузьмича. Тепловозы. – М.: Транспорт , 1991 .

2. Устройство и ремонт тепловозов. Собенин Л.А., Бахолдин В.И.. «АКАДЕМИЯ» 2004.

3. Теория и конструкция локомотивов. под ред. Михальченко Г.С. «МАРШРУТ» 2006

4. Под редакцией А.Э.Симсона. Тепловозные двигатели внутреннего сгорания. – М.: Транспорт , 1987 .

5. В.Н.Логунов. Устройство тепловозов ТГМ-6А. – М.: Транспорт, 1989.

6. Аврунин А.Г. Тепловозные дизели 2Д100, 10Д100 /Техническое обслуживание. Издание 2-е, переработанное и дополненное. М.: Транспорт, 1970 г., 320 стр.

7. Володин А.И. Локомотивные двигатели внутреннего сгорания. М.: Транспорт, 1990 г., 256 стр.

8. Нотик З.Х. Тепловозы ЧМЭЗ, ЧМЭЗТ, ЧМЭЗЭ /Пособие машинисту. Издание 2-е, переработанное и дополненное. М.: Транспорт, 1996 г.

9. Тепловозы 2ТЭ10М, ЗТЭ10М /Устройство и работа/ С. П. Филонов, А. Е. Заборов, В. В. Ренкунас и др. М.: Транспорт, 1986 г.,288 стр.

Інформаційні ресурси

http://train-photo.ru/index.php

http://speclib.net/category/library

http://railway.in.ua/

http://www.donetskrail.com/

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПРОВЕДЕНОГО ЗАНЯТТЯ

Мета навчальної дисципліни «Електрорухомий склад залізниць» є оволодіння предметом навчальної дисципліни, притаманними їй методами наукового дослідження для формування визначених ОКХ та ОПП спеціальності компетенцій.

У результаті вивчення теми «Диференційне реле» даної навчальної дисципліни студент отримав:

основні знання: особливості будови диференційного реле та його дію.

основні вміння: Вивчити дію диференційного реле, місце встановлення на електровозі та зв’язок з силовим ланцюгом. В процесі роботи з групою викладач постійно підтримував зв’язок з групою, працював зі студентами індивідуально, демонстрував за допомогою мультимедійної установки роботу диференційного реле в силових ланцюгах.

Під час опитування застовувались наступні методи:

  • інтерактивне опитування;

  • робота з картками;

  • створювались проблемні ситуації.

Наприклад:

  • Як працює диференційне реле в режимі рекуперації?

  • До яких наслідків може призвести несправність диференційного реле?

ЛИСТ – ВІДГУК

з/п

Прізвище, імя,

по-батькові

Посада

Відгук

ЗМІСТ

с.

Рецензія

3

АНОТАЦІЯ

4

ВСТУП

5

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ

6

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

7

І Організаційні моменти

7

ІІ Перевірка домашнього завдання

7

ІІІ Видача матеріалу нової теми

14

ІV Закріплення вивченого матеріалу

29

V Виставлення оцінок та коментарі до них

30

VІ Домашнє завдання

31

Використана література

32

Інформаційні ресурси

32

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПРОВЕДЕНОГО ЗАНЯТТЯ

33

ЛИСТ - ВІДГУК

34

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»