Доповідь з презентацією на тему: «Форми і методи організації гурткової роботи з учнями за професією «Продавець непродовольчих товарів»

Професійна освіта

09.04.2021

81

0

0

Для кого: Дорослі
Опис документу:
Зміст 1.Вступ 2.Гурткова робота 3.Організація гурткової роботи 3.1 комплектування гуртку і загальні питання його організації 3.2 зміст роботи керівника предметного гуртка. 3.2 профіль роботи гуртку 3.3 мета, задачі і завдання функції гуртка 4. Форми, методи та види діяльності гуртка 4.1 планування роботи гуртку 4.2 форми і методи роботи гуртка 4.3 зміст гурткової роботи. 4.4 облік гурткової роботи 5.Висновки
Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Міністерство освіти і науки України

Донецька обласна державна адміністрація

Департамент освіти і науки

Державний навчальний заклад

«Краматорське вище професійно торгово-кулінарне училище»

«___» __________

Доповідь

на тему:«Форми і методи організації

гурткової роботи з учнями

за професією

«Продавець непродовольчих товарів»

Підготувала викладач спеціальних дисциплін торгового-кулінарного профілю: Умірсеітова О.К.

м. Краматорськ, 2016

Зміст

1.Вступ

2.Гурткова робота

3.Організація гурткової роботи

3.1 комплектування гуртку і загальні питання його організації

3.2 зміст роботи керівника предметного гуртка.

3.2 профіль роботи гуртку

3.3 мета, задачі і завдання функції гуртка

4. Форми, методи та види діяльності гуртка

4.1 планування роботи гуртку

4.2 форми і методи роботи гуртка

4.3 зміст гурткової роботи.

4.4 облік гурткової роботи

5.Висновки

Вступ

Зміна пріоритетних цілей професійної освіти зумовлює виведення на перший план завдання розвитку особистості майбутнього фахівця на основі його внутрішнього потенціалу та з урахуванням прогресивних культурно-історичних і технологічних досягнень людства. За цих умов глобальною метою і стратегічним завданням професійної освіти стає всебічний розвиток людини, створення таких організаційно-педагогічних умов, які б сприяли максимальному розкриттю творчого потенціалу особистості.
Пріоритетним завданням освіти України у новому тисячолітті є така організація процесу набуття знань, яка б сприяла розвитку особистості учня, виявлення його творчого потенціалу.

Згідно з новою парадигмою професійної освіти основою освітнього процесу стає потреба учня в саморозвитку, педагога – у створенні навчального середовища.
Головним завданням професійної освіти є створення умов для повноцінного виявлення та розвитку особистісних функцій суб'єктів освітнього процесу.

Як відомо, основний принцип педагогіки – єдність навчання та виховання. Цьому принципу повинні підпорядковуватися всі форми навчальної роботи: класні заняття, виробниче навчання та позакласна робота.

Майже всіх викладачів турбує питання, як підвищити інтерес учнів до свого предмету? Вирішити це завдання певною мірою дозволяють позакласні заходи, зокрема, гурткова робота.

Гурткова робота

Гурткова робота в професійно-технічних навчальних закладах є частиною освітнього процесу. Це один із найефективніших шляхів розвитку творчо спрямованої особистості. Саме тому організація роботи різноманітних предметних гуртків потребує особливої уваги .

Результативність гурткової роботи значною мірою залежить від чіткої, продуманої її організації, планування та координації.

Гурток - це демократичне об'єднання учнів, які займаються поглибленим вивченням навчальної дисципліни, одна із форм позакласної навчально-виховної роботи. Мета якого спонукати учня до певного виду діяльності, розвивати його природні здібності, творчий потенціал, тобто використовувати в повному обсязі особистісно орієнтований підхід.

Гурток – основна традиційна форма реалізації змісту позаурочної освіти і виховання учнів як у процесі вивчення окремого навчального предмета чи їх сукупності, так і різноманітних інтегрованих курсів у межах навчальних програм, затверджених МОНмолодьспорту України чи адаптованих навчальних програм.

За своєю сутністю гурток – це специфічна спільність учнівської молоді, яка ґрунтується насамперед на добровільності, спільності інтересів, спрямованості на певний вид навчальної та практичної діяльності; середовище, де забезпечуються умови інтелектуального, духовного і фізичного розвитку учнів, реалізація їхнього творчого потенціалу в галузі та створюються комфортні умови соціальної адаптації до умов реального життя.

Предметним гурткам, на відміну від інших форм позаурочної учбової роботи, властиві такі особливості: спільність пізнавальних інтересів учнів, їх зацікавлене відношення до вивчення даного предмету, розширення та поглиблення знань, отриманих на уроці, формування та вдосконалення практичних навичок та умінь по учбовому предмету, розвиток індивідуальних здібностей учнів до певної галузі науки, розвиток творчої активності, ініціативи та самостійності, забезпечення учнів методами отримання знань, формування інтересу до інтелектуальної та практичної праці, організація змістовного відпочинку учнів, направленого на естетичне виховання. Щоб зацікавити учнів їх діяльністю, гурткам нерідко дають інтригуючі назви.

Організація гурткової роботи.

Комплектування гуртку і загальні питання його організації

Комплектування гуртків здійснюється в період з 1 до 15 вересня.

Членом гуртка може бути будь-який учень, який виявив бажання працювати в даному гуртку.

Середня наповнюваність гуртків становить, як правило, 10 – 15 учнів. Залежно від профілю, спеціальності, навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-виховного процесу, рівня майстерності учнів може становити не більше як 25 осіб.

Прийом до гуртків може здійснюватися протягом навчального року за бажанням учнів.
Членами гуртка є не тільки учні, що добре вчаться, а любий учень, що має бажання. Практика показує, що учні з різною успішністю у навчанні, які активно працюють у гуртку, починають краще встигати по предмету. 

До кожного предметного гуртка можуть буди входити учні як однієї, так і декількох груп різних курсів з однієї професії.

Роботу з формування предметного гуртка організовує викладач з певного предмету.

Керівник гуртка призначається за представленням голови методичної комісії, заступника директора з навчально-виробничої роботи, затверджується наказом директора і працює на громадських засадах.

Розклад роботи предметних гуртків, затверджений директором училища, повинен бути розміщений на видному місці в кабінеті.

Загальне керівництво роботою предметного гуртка здійснює методична комісія.

Робота гуртка на навчальний рік обговорюється на засіданні членів гуртка, погоджується з завідувачами навчальних кабінетів, розглядається методичною комісією і затверджується з заступником директора з навчально-виробничої роботи.

Матеріальною базою предметного гуртка є навчальний кабінет, при якому організований гурток.

Робота предметного гуртка базується на таких принципах:

- особистісний підхід;

- індивідуальний підхід;

- відкритість учнівського об’єднання, що передбачає добровільність входження в нього;

- створення оптимальних умов для саморозвитку та самореалізації кожного члена гуртка.

Зміст роботи керівника предметного гуртка

Керують гуртками викладачі відповідних предметів на громадських засадах. Викликати інтерес учнів до вивчення спеціальних предметів – відповідальна та складна задача, що вимагає від викладача ентузіазму, волі та педагогічної майстерності.

Успіх роботи гуртка залежить від уміння, бажання, ініціативи і знань його керівника, який забезпечує наукове і методичне керівництво

Керівник гуртка

- пропагандує цілі і задачі гуртка;

- комплектує склад гуртка, забезпечує його збереження протягом всієї діяльності;

- приймає участь у виборі активу гуртка і організує його роботу;

- визначає зміст роботи гуртка, складає план роботи гуртка і забезпечує його виконання;

- забезпечує ритмічність роботи гуртка за завданнями;

- виявляє інтереси, нахили членів гуртка з метою організації і виконання дослідницької роботи в гуртку, розвитку технічної творчості гуртківців;

- здійснює різноманітну діяльність, особистісно зорієнтоване навчання і виховання, педагогічно обґрунтований вибір форм, засобів та методів роботи створює умови для цілісного розвитку творчої особистості, виявляє і підтримує талановитих та обдарованих дітей, сприяє розвитку і формуванню їх професійних інтересів;

- організує самостійну роботу гуртківців з виконання завдань і здійснює допомогу гуртківцям в їх дослідницькій, творчій роботі;

- проводить роботу серед вихованців, учнів з виховання загальної культури, культури спілкування і дозвільно-розважальної діяльності;

- працює у співдружності з керівниками інших гуртків,викладачами;

- організовує участь гуртківців в оглядах-конкурсах їхньої творчої роботи;

- забезпечує участь гуртківців у масових заходах училища, міста, обласних і всеукраїнських конкурсах, фестивалях, виставках;

- веде профілактичну роботу з безпеки життєдіяльності та забезпечує проведення занять із додержанням правил охорони праці та санітарно-гігієнічних норм;

- веде відповідну документацію і вчасно звітується про наслідки своєї роботи і творчої діяльності гуртківців.

- керівник гуртка має право ставити перед адміністрацією училища про заохочення членів гуртка за їхню результативну роботу.

Профіль роботи гуртку

Характер роботи предметного гуртка тісно пов'язаний з програмою теоретичного і практичного навчання з професії або спеціальності. Так з професії "Продавець непродовольчих товарів" навчальними планами передбачено вивчення багатьох необхідних предметів "Товарознавство непродовольчих товарів", "Технологія і організація продажу непродовольчих товарів", "Техніка і механізація торгівельних процесів", "Професійна етика і психологія" та інших. Навчальні програми з цих предметів дуже насичені. Для того, щоб викладачу заохотити учнів до навчання, привернути увагу до вивчення спеціальних предметів недостатньо тільки знань програмного матеріалу, потрібно донести свої знання до учнів. Сучасне виробництво спонукає постійно вивчати асортимент товарів, який швидко змінюється, нові торгові марки із їх пропозиціями, які постійно з’являються на споживчому ринку. Охопити всі зміни на уроках товарознавства складно, тому з метою поглибленого вивчення навчального матеріалу створюються предметні гуртки. 

Мета, задачі і завдання функції гуртка

Мета гуртка - допомогти учням закріпити знання, отримані на уроках теоретичного і практичного навчання, сприяти підвищенню ефективності навчального процесу.

Основною метою гуртка є:

- всебічний розвиток особистості її нахилів і талантів;

- підвищення інтересу до професії і її ролі в суспільстві;

- поглиблене вивчення навчальної програми зі спеціальних предметів;

- розвиток умінь самостійно організовувати навчальну роботу;

- виховування в учнів відповідального відношення до праці;

- прищеплення любові до обраної професії.

Основні задачі предметного гуртка:

- виховувати в учнів відповідальне відношення до праці;

- формувати почуття колективізму, навички самостійної творчої роботи і організаторських здібностей;

- розвивати різноманітні види діяльності: пошукової, технічної, творчої.

- навчити орієнтуватися....

- зіставляти конкретну досліджувану подію чи явище у зв'язку з іншими;

- на основі набутих знань зіставляти факти, порівнювати та робити висновки.

Планування роботи гуртку

Згідно до плану роботи гуртка до 10 вересня відбувається організація гуртка, складається план роботи на рік, відбувається вибір активу, редколегія. До активу гуртка вибирають староста, його замісник, члени редколегії, члени художньої самодіяльності.

Гурток працює систематично ( 1 раз в місяць). Заняття в гуртку продовжується в середньому 1 годину. Але під час проведення тижня торгово-кулінарного відділення заняття з репетиціями відбуваються двічі або й тричі на тиждень. Тоді роботи вистачає для керівника та всіх учасників гуртка.

Підготовка гурткового заняття - це розробка комплексу заходів та вибір такої схеми організації навчально-виховного процесу, яка в даних конкретних умовах забезпечить прогнозований кінцевий результат.

План

роботи предметного гуртка Елегант”

на 2014-2015 навчальний рік

з/п

Найменування заходів

Форма проведення

Відповідальний за

проведення

Дата проведення

I. Організаційна робота

1.

Провести агітаційну роботу з залучення учнів в гурток

Бесіда, інформаційне повідомлення

Керівник гуртка

вересень

2.

Скласти та затвердити списочний склад членів гуртка

Бесіда, обговорення

Керівник гуртка

вересень

3.

Обговорення плану роботи гуртка

Бесіда, обговорення

Керівник гуртка

вересень

4.

Провести організаційне засідання гуртка

Бесіда, обговорення

Керівник гуртка

вересень

5.

Створити бібліотеку професійного напрямку

Практична робота

Керівник гуртка Члени гуртка

протягом року

6.

Проводити профорієнтаційну роботу

Бесіда, інформаційне повідомлення

Керівник гуртка Члени гуртка

протягом року

II.Зміст та формигуртковоїроботи

1.

Знайомство з торговими підприємствами міста

Екскурсія, звіт, обговорення

Керівник гуртка члени гуртка

жовтень

2.

Поновити куточок національної символіки: «Прапор, гербі гімн України»

Практична робота

Керівник гуртка члени гуртка

жовтень

3.

Провести засідання на тему: «Така давня і сучасна торгівля»

Диспут

Керівник гуртка

члени гуртка

листопад

4.

Підготувати кросворди за темами: «Торговельне обладнання та інвентар»

Практична робота, вікторина

Члени гуртка

листопад - грудень

5

«Імідж продавця»

Круглий стіл

Керівник гуртка

члени гуртка

листопад

6..

Прийняти участь в конкурсі професійної майстерності торгово-кулінарного відділення

Практична робота, конкурс-шоу

Керівник гуртка, члени гуртка

грудень

7.

«Як завоювати довіру клієнта»

Прес-конференція

Керівник гуртка

члени гуртка

січень

8.

«Сучасні тенденції в оформленні подарунків»

Доповіді, презентація, професійний конкурс

Керівник гуртка

члени гуртка

лютий

9.

Виготувати картки з роздатковим матеріалом за темою: «Складання трикотажних товарів»

Практична робота

Члени гуртка

лютий - березень

10.

«Вибір товарів для себе і покупця»

Ділова гра

Керівник гуртка

члени гуртка

березень

11.

«Побутова техніка в домі – надійний помічник господині»

Семінар, інформаційні повідомлення

Керівник гуртка

члени гуртка

квітень

12.

Підготувати презентації і роздатковий матеріал за темою: «Упакування посудо-господарчих товарів»

Практична робота

Керівник гуртка Члени гуртка

квітень травень

13.

«Ні дня без реклами. Це добре чи погано?»

Конференція

Керівник гуртка члени гуртка

травень

14.

Провести підсумкову конференцію.

Обговорення

Керівник гуртка, члени гуртка

травень

15.

Членам гуртка приймати участь у накопиченні наочних посібників, методичних матеріалів, спеціальної літератури

Практична робота

Керівник гуртка, члени гуртка

протягом року

16.

Щомісяця проводити огляд підібраного інформаційного матеріалу про нові товари, їх використання, якість

Повідомлення

Керівник гуртка, члени гуртка

протягом року

17.

Проводити огляд друкованих повідомлень про захист прав споживачів і робити їх підборку

Повідомлення

Керівник гуртка, члени гуртка

протягом року

Форми, методи та види діяльності гуртка

В нашому училищі при проведенні гурткових занять особливої актуальності набувають проблеми удосконалення методів навчання, виховання, як шляхом оновлення методичних надбань новими методами та прийомами, так і за рахунок модернізації традиційних.

При проведенні гурткових занять використовуються різноманітні методи:

- методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності (пізнавальні ігри, навчальні дискусії, створення емоційно-етичних ситуацій:створення цікавої ситуації, створення ситуації успіху, реалізація виховного потенціалу, ситуації неуспіху, емоційних переживань, організаційно-діяльні ігри)

- активні і інтерактивні методи навчання ( ділова гра, аналіз конкретних ситуацій, пошуково-дослідницькі, евристичний, проблемна бесіда, проблемно-пошукові вправи, дослідницька робота);

Методи виховання (методи стимулювання обов’язку, відповідальності)

В роботі предметних гуртків, залежно від спеціальності і рівня підготовки, використовуються різноманітні форми і методи. Найбільш поширеними формами гурткової роботи учнів є:

- пошукова робота;

- проведення екскурсій ;

- підготовка , організація і проведення олімпіад, конференцій, вікторин, конкурсів професійної майстерності і змагань ерудитів

- участь в організації і проведенні масових заходів;

- науково-дослідницька колективна та індивідуальна робота

- розробка та оформлення тематичних стендів для навчальних кабінетів продовольчих і непродовольчих товарів

- виготовлення і поповнення кабінету наочними посібниками (схемами, таблицями, муляжами, моделями та інше);

- проведення екскурсій;

- випуск тематичних бюлетенів, газет, альбомів;

- підготовка докладів; рефератів, інформацій для виступу на засіданні гуртка;

- зв’язок гуртка з передовими організаціями, підприємствами галузі;

зв'язок гуртка з гуртками інших професійно-технічних начальних закладів.

Пошуково-дослідницька робота здебільшого проводиться учнями 3 курсу. Наприклад, доповідь і презентація за темою «Актуальні проблеми товарознавства та дослідження ринків товарів». Учні не тільки професійно оформили і підготували доповідь, але і використали результати соціологічного опитування серед учнів училища щодо вживання різних непродовольчих товарів. Створена цими учнями презентація на тему «Декоративна косметика» була продемонстрована на предметному тижні торгово-кулінарного відділення. Ця співпраця мала не тільки навчальний характер, але і передавала досвід гурткової роботи. 

Робота, яка виконується одним учнем і та що зроблена вдвох або втрьох має різні якісні показники.

Робота у малих групах приносить кращі результати і задоволення від неї. В цьому випадку працює прислів’я «Одна голова добре, а дві – краще». Поєднання ідей, комп’ютерних навичок, самостійний розподіл обов’язків у групі дають найкращий результат, згуртовує учнів, розвиває комунікативні навички

Проведення екскурсій з членами гуртка проводиться з метою знайомства з підприємствами торгівлі, організацією їх роботи, формами і методами продажу товарів, вивченню сучасного асортименту товарів, способами розміщення і викладки товарів в торговому залі, рекламуванням товарів, знайомством із сучасним торгово-технологічним обладнанням. Бесіду по ходу екскурсії слід вести з таким розрахунком, щоб звернути увагу учнів на основне, водночас не докучаючи довгими поясненнями, що втомлює учнів. Рекомендується розкривати перед учнями міжпредметні зв`язки.

Окрім екскурсій на торгові підприємства проводяться також екскурсії на виробничі підприємства: швейну фабрику, трикотажні цехи, взуттєву фабрику, склозавод з метою вивчення основ виробництва і факторів, які впливають на якість товарів. Керівництво навчальною роботою учнів на екскурсіях, як правило, здійснює спеціаліст даного об'єкта. Щоб забезпечити єдність вимог щодо характеру, змісту й порядку подання інформації про спостережувані об'єкти, викладач заздалегідь домовляється з екскурсоводом, що й за чим демонструвати і як пояснювати учням демонстровані предмети, процеси і явища.

В кінці екскурсії, незалежно від того, на яких об'єкта вона проводилась, викладач перевіряє роботу учнів, чи все виконано за планом, чи зроблені записи,фотознімки, замальовки, виміри, чи відібрано потрібні експонати. Потім проводиться заключна бесіда, на якій викладач відповідає на запитання учнів, з'ясовує їхні враження від екскурсії і ставить завдання щодо оформлення її матеріалів (у вигляді реферату, альбому, стенда і т. ін.).

Матеріали екскурсії використовуються на інших заняттях з предмета, що значно підвищує її ефективність, сприяє повнішій реалізації педагогічних можливостей екскурсії та, можуть лягти в основу учнівської конференції.

Предметний гурток бере участь у проведенні масових виховних заходів в училищі: готує і проводить тематичні вечори, конкурси, олімпіади, предметні тижні. Це сприяє поглибленню знань і підвищує інтерес до навчальних предметів.

Дуже цікавою формою роботи є проведення тематичних вікторин і конкурсів професійної майстерності. Учні із задоволенням і фантазією пишуть сценарії, готують емблеми, загадки, цікаві факти. Ведучими і суддями таких конкурсів також є учні. Атмосфера доброзичливості, позитивні емоції, веселі спогади і бажання у наступному році стати суддею, а не учасником, роблять їх незабутніми, привабливими.

Так, в нашому училищі проводилися конкурси "Торгова феєрія" ,"Торгівлі зоряний шлях", "Свято Нептуна", "Судариня Масляна" та інші.

Підготовка, організація і проведення дефіле «Мода - 2014» як рольової ігри дає можливість продемонструвати набуті знання і навички під час теоретичного і практичного навчання, а саме: виступити у ролі моделі або продавця-консультанта відділів одягу і взуття, виявити фантазію під час створення образу, продемонструвати організаційні здібності, самостійність у роботі, вміння відповідально і дружно співпрацювати у колективі. Позитивним моментом такої співпраці також є реальне бачення перспективи навчання учнями. В роботі обов’язково присутній мистецький компонент. Написання сценарію, створення образів, підбір музичного супроводу - все це розвиває творчий підхід, смак, фантазію. Всі ці навички їм знадобляться у майбутній професійній діяльності. Під час підготовки дефіле молодь здобула компетенції, необхідні в роботі продавців-консультантів, товарознавців.

Зміст гурткової роботи

Цікаво навчатися, коли не тільки запам’ятовуєш академічну теорію, але і подивишся відео і щось зробиш своїми руками. Тому, в плані роботи предметного гуртка обов’язково передбачається створення презентацій, пошук або створення тематичних фільмів. Незважаючи на те, що на сьогоднішній день зібрана достатня кількість відеоматеріалів, відеотека постійно поповнюється. Кожна людина має своє бачення проблеми - тому з кількох презентацій обираємо найкращу для представлення на підсумковій конференції. В плані роботи гуртка передбачено підготовка матеріалів та написання рефератів, повідомлень і доповідей. Разом з активом гуртка викладач вибирає найбільш цікаві теми. В цьому році були вибрані наступні теми для рефератів:"Як завоювати довіру клієнта". "Побутова техніка в домі - надійний помічник господині", "Ні дня без косметики", "Ми і мода". Члени гуртка проводять відновлення колекцій і зразків деяких непродовольчих товарів (тканин, трикотажних полотен, одягу, головних уборів, взуття, галантерейних товарів та інших ), розробку опорних конспектів, роздавального матеріалу, складання кросвордів та інше. При виконанні таких завдань учні глибше вивчають проблему і закріплюють певну тему. За оновленням інформації на стендах в кабінетах також слідкують гуртківці. Інформаційні листки повинні містити не тільки цікаві факти, але й приваблювати оформленням. Традиційними стали рубрики «Кращий товар року», «Краща торгова марка року», "Товари до Нового року" та інші. Предметний гурткові випускає стінну газету, альманахи.

Облік роботи гуртка. Звітність

Облік роботи гуртка ведеться керівником гуртка в спеціальному журналі (відмічає дату проведення засідання, зміст роботи, відповідального).

Звіт про роботу предметного гуртка за кожний навчальний рік подається заступнику директора з начально-виробничої роботи не пізніше 10 червня звітного року.

Досягнення гурткової роботи демонструються на постійно діючій виставці, яка створюється в кабінеті під час загальноучилищного огляду-конкурсу творчих робіт учнів.

Кожне заняття гуртка оформлюється протоколом.

ВИСНОВКИ

Виконуючи гурткову роботу, учні отримують додаткові знання, вчаться працювати з джерелами інформації, систематизувати і аналізувати матеріал, вдосконалюють навички роботи з комп’ютерною технікою та інформаційними технологіями, навчаються працювати і співпрацювати, висловлювати свої думки і ідеї, зацікавлювати інших своєю проблемою. Таким чином, вони стають компетентними фахівцями. А компетентність - це не тільки знання – уміння – навички, інтегровані в єдиний комплекс, а й уміння їх застосовувати на практиці і повсякденному житті. Сучасність вимагає саме такого спеціаліста, який здатен до самоосвіти, може постійно оновлювати професійні знання і володіє сучасними інформаційними та комунікативними технологіями.
Отже, знання, вміння і навички формуються у членів гуртків за допомогою певних способів організації їх навчально-пізнавальної діяльності з визначеними завданнями, рівнями пізнавальної активності, навчальними діями й очікуваними результатами для досягнення навчальної мети. Майстерність керівника гуртка полягає в тому, щоб, виходячи зі змісту навчального матеріалу, індивідуальних особливостей учнів, визначити найоптимальніші прийоми та засоби для процесу навчання. Тісна співпраця викладачів і учнів досягає мети над якою працює училище: «Навчити учнів самостійно здобувати і використовувати знання».

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Алексюк А.М., Бех І.Д., Демків Т.Ф., Єрмаков І.Г., Завадський І.О. Перспективні освітні технології: Науково-метод. посібник / Г.С. Сазоненко (заг.ред.). – К.: Гопак, 2000. – 560 с.

2. Бех І.Д. Вихованняособистості: У 2 кн.. – К.: Либідь, 2003. - Кн. 2: Особистісноорієнтованийпідхід: науково-практичні засади. — К.: Либідь, 2003. – 344 с.

3. Дичківська І. Інноваційніпедагогічнітехнології: навчальнийпосібник. – К.: Академвидав, 2006. – 352 с.

4. Єрмаков І. Крок за кроком до життєвоїкомпетентності та успіху // Упр. освітою – 2004. - №18. – С. 8-10.

5. Клепко С. Компетентність як основа успіху і самовдосконалення // Упр. освітою. – 2009. - №10 – С. 5-6.

6. Чепіль М.М., Дудник Н.З. Педагогічнітехнології: навч. посібн. К.: Академвидав. - 2012.- 224 с.

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Форми і методи організації гурткової роботи з учнями з професії «Продавець непродовольчих товарів»
Слайд № 1

Форми і методи організації гурткової роботи з учнями з професії «Продавець непродовольчих товарів»

Пріоритетним завданням освіти України у новому тисячолітті є така організація процесу набуття знань, яка б сприяла розвитку особистості учня, виявл...
Слайд № 2

Пріоритетним завданням освіти України у новому тисячолітті є така організація процесу набуття знань, яка б сприяла розвитку особистості учня, виявлення його творчого потенціалу

Головними завданнями професійної освіти є створення умов для повноцінного виявлення та розвитку особистісних функцій суб’єктів освітнього процесу
Слайд № 3

Головними завданнями професійної освіти є створення умов для повноцінного виявлення та розвитку особистісних функцій суб’єктів освітнього процесу

Слайд № 4

Гурткова робота в професійно-технічних закладах є частиною освітнього процесу
Слайд № 5

Гурткова робота в професійно-технічних закладах є частиною освітнього процесу

Результативність гурткової роботи Залежить від чіткої, продуманої організації, планування та координації
Слайд № 6

Результативність гурткової роботи Залежить від чіткої, продуманої організації, планування та координації

Гурток - це демократичне об'єднання учнів, які займаються поглибленим вивченням навчальної дисципліни, одна із форм позакласної навчально-виховної ...
Слайд № 7

Гурток - це демократичне об'єднання учнів, які займаються поглибленим вивченням навчальної дисципліни, одна із форм позакласної навчально-виховної роботи. Мета якого спонукати учня до певного виду діяльності, розвивати його природні здібності, творчий потенціал, тобто використовувати в повному обсязі особистісно орієнтований підхід

Характер роботи предметного гуртка тісно пов'язаний з програмою теоретичного і практичного навчання з професії або спеціальності Мета гуртка допомо...
Слайд № 8

Характер роботи предметного гуртка тісно пов'язаний з програмою теоретичного і практичного навчання з професії або спеціальності Мета гуртка допомогти учням закріпити знання, отримані на уроках теоретичного і практичного навчання, сприяти підвищенню ефективності навчального процесу

Принципи роботи предметного гуртка особистісний підхід; індивідуальний підхід; відкритість учнівського об’єднання, що передбачає добровільність вхо...
Слайд № 9

Принципи роботи предметного гуртка особистісний підхід; індивідуальний підхід; відкритість учнівського об’єднання, що передбачає добровільність входження в нього; створення оптимальних умов для саморозвитку та самореалізації

Успіх роботи гуртка залежить від уміння, бажання, ініціативи і знань його керівника, який забезпечує наукове і методичне керівництво  
Слайд № 10

Успіх роботи гуртка залежить від уміння, бажання, ініціативи і знань його керівника, який забезпечує наукове і методичне керівництво  

Зміст роботи керівника предметного гуртка Керівник гуртка - пропагандує цілі і задачі гуртка; - формує склад гуртка; - приймає участь у виборі акти...
Слайд № 11

Зміст роботи керівника предметного гуртка Керівник гуртка - пропагандує цілі і задачі гуртка; - формує склад гуртка; - приймає участь у виборі активу гуртка і організує його роботу; - визначає зміст роботи гуртка, складає план роботи гуртка і забезпечує його виконання; - виявляє інтереси, нахили членів гуртка з метою організації і здійснення дослідницької роботи в гуртку, розвитку технічної творчості гуртківців; - забезпечує ритмічність роботи гуртка за завданнями; - організує самостійну роботу гуртківців з виконання завдань і здійснює допомогу гуртківцям в їх дослідницькій, творчій роботі; - організовує участь гуртківців в оглядах-конкурсах їхньої творчої роботи; - організовує проведення підсумкової конференції, яка характеризує діяльність гуртка і активність її членів; - керівник гуртка має право ставити перед адміністрацією училища про заохочення членів гуртка за їхню результативну роботу.

тісно пов'язаний з програмою теоретичного і практичного навчання з професії або спеціальності Профіль роботи гуртка
Слайд № 12

тісно пов'язаний з програмою теоретичного і практичного навчання з професії або спеціальності Профіль роботи гуртка

Основною метою предметного гуртка є: - всебічний розвиток особистості її нахилів і талантів; - підвищення інтересу до професії і її ролі в суспільс...
Слайд № 13

Основною метою предметного гуртка є: - всебічний розвиток особистості її нахилів і талантів; - підвищення інтересу до професії і її ролі в суспільстві; - поглиблене вивчення навчальної програми зі спеціальних предметів; - розвиток умінь самостійно організовувати навчальну роботу; - виховування в учнів відповідального відношення до праці; - прищеплення любові до обраної професії.

Основні задачі предметного гуртка: - виховувати в учнів відповідальне відношення до праці; - формувати почуття колективізму, навички самостійної тв...
Слайд № 14

Основні задачі предметного гуртка: - виховувати в учнів відповідальне відношення до праці; - формувати почуття колективізму, навички самостійної творчої роботи і організаторських здібностей; розвивати різноманітні види діяльності: пошукові, технічні, творчі; - навчити орієнтуватися.... - зіставляти конкретну досліджувану подію чи явище у зв'язку з іншими; - на основі набутих знань зіставляти факти, порівнювати та робити висновки.  

Підготовка гурткового заняття — це розробка комплексу заходів та вибір такої схеми організації нав-чально-виховного процесу, яка в даних конкретних...
Слайд № 15

Підготовка гурткового заняття — це розробка комплексу заходів та вибір такої схеми організації нав-чально-виховного процесу, яка в даних конкретних умовах забезпечить прогнозований кінцевий результат

План роботи предметного гуртка “Елегант” № з/п Найменування заходів Форма проведення Відповідальний за проведення Дата проведення I.Організаційнаро...
Слайд № 16

План роботи предметного гуртка “Елегант” № з/п Найменування заходів Форма проведення Відповідальний за проведення Дата проведення I.Організаційнаробота 1. Провести агітаційну роботу з залучення учнів в гурток Бесіда, інформаційне повідомлення Керівник гуртка вересень 2. Скласти та затвердитисписочнийсклад членів гуртка Бесіда, обговорення Керівник гуртка вересень II.Змісттаформигуртковоїроботи   Знайомство з торговими підприємствами міста Екскурсія, звіт, обговорення Керівник гуртка члени гуртка жовтень   2.  Провести засідання на тему: «Така давня і сучасна торгівля» Диспут Керівник гуртка члени гуртка листопад   3.  «Імідж продавця»   Круглий стіл Керівник гуртка члени гуртка листопад   4  Прийняти участь в конкурсі професійної майстерності торгово-кулінарного відділення Практична робота, конкурс-шоу Керівник гуртка, члени гуртка грудень 5.  «Сучасні тенденції в оформленні подарунків» Доповіді, презентація, професійний конкурс Керівник гуртка члени гуртка лютий   6  Провести підсумкову конференцію. Обговорення Керівник гуртка, члени гуртка травень

Методи гурткової роботи - методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності (пізнавальні ігри, навчальні дискусії, створення емоційно-етичних с...
Слайд № 17

Методи гурткової роботи - методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності (пізнавальні ігри, навчальні дискусії, створення емоційно-етичних ситуацій: створення цікавої ситуації, створення ситуації успіху, реалізація виховного потенціалу, ситуації неуспіху, емоційних переживань, організаційно-діяльні ігри); - активні і інтерактивні методи навчання ( ділова гра, аналіз конкретних ситуацій, пошуково-дослідницькі, евристичний, проблемна бесіда, проблемно-пошукові вправи, дослідницька робота). Методи виховання (методи стимулювання обов’язку, відповідальності)

Форми та види діяльності предметного гуртка є - пошукова робота; - проведення екскурсій ; - підготовка , організація і проведення олімпіад, конфере...
Слайд № 18

Форми та види діяльності предметного гуртка є - пошукова робота; - проведення екскурсій ; - підготовка , організація і проведення олімпіад, конференцій, вікторин, конкурсів професійної майстерності і змагань ерудитів - участь в організації і проведенні масових заходів; - науково-дослідницька колективна та індивідуальна робота; розробка та оформлення тематичних стендів для навчальних кабінетів - виготовлення і поповнення кабінету наочними посібниками (схемами, таблицями, муляжами, моделями та інше); - випуск тематичних бюлетенів, газет, альбомів; підготовка докладів; рефератів, інформацій для виступу на засіданні гуртка; розробка презентацій і відеофільмів; - зв'язок гуртка з передовими організаціями, підприємствами галузі; - зв'язок гуртка з гуртками інших професіно-технічних начальних закладів.

Пошукова робота Науково-дослідницька колективна та індивідуальна робота
Слайд № 19

Пошукова робота Науково-дослідницька колективна та індивідуальна робота

Екскурсії на торгові підприємства
Слайд № 20

Екскурсії на торгові підприємства

Екскурсії на торгові підприємства
Слайд № 21

Екскурсії на торгові підприємства

Екскурсії на виробничі підприємства
Слайд № 22

Екскурсії на виробничі підприємства

Організація і проведення конкурсів, вікторин, змагань ерудитів
Слайд № 23

Організація і проведення конкурсів, вікторин, змагань ерудитів

Організація і проведення масових заходів
Слайд № 24

Організація і проведення масових заходів

Організація і проведення конкурсів професійної майстерності
Слайд № 25

Організація і проведення конкурсів професійної майстерності

*Ваша сила - віра в себе. *Ваша свобода - відповідальність за власний розвиток *Ваші здібності - культура самостворення Формула успіху
Слайд № 26

*Ваша сила - віра в себе. *Ваша свобода - відповідальність за власний розвиток *Ваші здібності - культура самостворення Формула успіху

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Професійна освіта

09.04.2021

81

0

0

Для кого: Дорослі