Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Доповідь «Педагогіка партнерства» як один із факторів ефективної взаємодії учасників освітнього процесу

Педагогіка

27.10.2018

18491

1187

2

Опис документу:
Сьогодні в умовах модернізації української освіти одним із напрямків оптимізації навчального процесу є його спрямування на демократизацію взаємовідносин вчителя та учня, що відображається в нових підходах до навчання. «Педагогіка партнерства» є один із факторів ефективної взаємодії учасників освітнього процесу.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

«Педагогіка партнерства» як один із факторів

ефективної взаємодії учасників освітнього процесу

Сьогодні в умовах модернізації української освіти одним із напрямків оптимізації навчального процесу є його спрямування на демократизацію взаємовідносин вчителя та учня, що відображається в нових підходах до навчання: створенні сприятливої атмосфери співробітництва, зниженні монологічного викладу матеріалу та дублювання інформації, яка може бути отримана з доступних джерел і переходу до діалогізованого спілкування з учнями в ході навчального процесу, інтенсифікації впровадження в навчальний процес активних методів навчання, які дають можливості для розкриття творчої особистості, розвитку ініціативи, активізації пізнавально-навчальної діяльності учня.«Педагогіка партнерства» є один із факторів ефективної взаємодії учасників освітнього процесу.

До реалізації ідей педагогіки партнерства ведуть два шляхи.

По-перше, шлях, який можна назвати «романтичним» – «віддавши серце дітям». Учитель наближується до дитини за рахунок великої любові і поваги до неї, «схиляється до її рівня». Слідом за В. Сухомлинським цей шлях пропонував і відомий грузинський педагог Ш. Амонашвілі. На жаль, не всі педагоги готові до такого стилю стосунків, і далеко не всі діти повірять у свою «рівність» з учителем.

По-друге, – це шлях розподілу функцій вчителя та учня і організація їх співпраці. У функції вчителя входить ретельно підготувати вдома для дитини навчальне завдання (задачу), продумати в деталях хід його вирішення різними групами учнів тощо. Функція учня – на добровільних засадах прийняти запропоновану вчителем задачу як свою і самостійно її вирішувати. У такому випадку обидва учасники навчання і виховання – вчитель і учень – рівноправні, вони – суб'єкти діяльності.

Тому завдання педагогів полягає у створенні атмосфери турботи і підтримки учнів, яка сприяла б розвитку їхніх можливостей, задовольняла їхні інтелектуальні, емоційні й соціальні потреби. 

 Для того, щоб освітнє середовище сприяло самореалізації кожного учня, робота повинна бути спрямована на те, щоб кожен учень міг:

 • розвинути здібності критичного мислення й незалежного висловлювання; 

 • поповнити знання у сферах, які цікаві учневі й розкривають перед ним нові горизонти пізнання;

 • розвивати спроможність приймати самостійні рішення;

 • оволодівати необхідними навичками з базових та профільних предметів;

 • навчити радіти навчанню й поважати освіту;

 • розвинути свій емоційний інтелект;

 • отримати необхідну індивідуальну педагогічну підтримку;

 • розвинути самосвідомість кожного учня як самостійної особистості і як члена колективу;

 • зберегти і зміцнити моральне, фізичне і психічне здоров’я вихованців

Робота з учнями будується на використанні у викладанні нових підходів, які переносять акцент не на накопичення знань, а на формування технологій розумової праці учнів. Одним з методів які сприяють розвитку партнерських відносин є розвиток критичного мислення в учнів. Відмінністю уроків розвитку критичного мислення учнів є те, що навчальний процес здійснюється шляхом інтерактивної взаємодії між ними. Між учасниками навчальної взаємодії відбувається не тільки діалог, а й полілог, коли кожний може взяти участь в обговорені, послухати думку іншого, спробувати довести власні міркування і бути почутим. Роль вчителя на уроці полягає у наданні своєчасної допомоги і керуванні навчальною діяльністю школярів.

Прийоми критиного мислення на уроках біологїї допомагають краще засвоїти навчальний матеріал, потребують менше часу на його повторення. Це складання учнями «павутиння слів», кластерів, таблиць, фішинг, складання ребусів.

Як кожна навчальна дисципліна, біологія має свою специфіку, яка полягає у формуванні стійких знань з предмету та застосуванні цих знань на практиці. Насиченість програмового матеріалу термінами і науковим змістом робить біологію достатньо складною для розуміння дитиною шкільного віку. Головна мета застосування методів критичного мислення саме полягає у формуванні вмінь аналізувати і переробляти складну наукову інформацію.( Метод "Якщо…, то…", "Це…, тому що", "Метаморфози з текстом", "Складання тексту на основі запропонованих слів", метод "Кола знання" , Метод "Підписуємо малюнок - пояснюємо" )

Співпраця учителя і учнів, партнерство на уроці, спільний процес пізнання і відкриттів, постійне створення ситуації успіху – ось складові самореалізації учня в освітньому середовищі.

В своїй роботі намагаюсь дотримуватись партнерських відносин з учнями. Так у шостому класі дуже ефективним видався метод фішинг, складання таблиць, метаморфози з текстом. Зараз втілюємо в життя проект «Подаруй весну». Кожна дитина власноруч посадила у жовтні квітку(цибулину гіацинта), цвітіння квітів плануємо на початок березня. Метою є формування біологічних знань про основи розвитку квіткових рослин, особливості вирощування квітів; формування загальнодюдських рис, естетичне та екологічне виховання, розвиток любові до світу живої природи.

Учні сьомого класу завжди приймають активну участь у різноманітній проектній діяльності, з радістю готують міні – проекти(Тварини – будівельники, тварини –рекордсмени, Як спілкуються тварини тощо).

Живий куточок кабінету біології стимулює розвиток пізнавального інтересу, захоплення світом тварин, є елементом партнерства у спілкуванні з дітьми. При вивченні теми «Птахи» у грудні разом з учнями було вирішено прийняти участь в акції «Допомога пташкам».

Сучасні тенденції розвитку освіти в світі пов’язані з ідеями партнерства

 • гуманістичній спрямованості освіти (її індивідуалізація, врахування можливостей кожної конкретної людини, сприяння її самореалізації та розвитку);

 • діалогічність навчання;

 • затребуваність нових професійних орієнтирів у роботі учителя (не фахівця в предметній області, а професіонала, який вміє працювати з процесами утворення і розвитку, організовувати навчальну роботу з вирішення творчих завдань, проявлення ініціативи, самостійності).

Нові тенденції в освіті вимагають використання нових форм роботи та методів навчання. Завдяки матеріальному забезпеченню навчального процесу в нашій школі з’явилась можливість використовувати мультимедійні технології та нове обладнання : інтерактивну дошку, цифровий мікроскоп, документ – камеру, біологічні моделі.

На етапах закріплення навчального матеріалу під час рефлексії та для актуалізації знань в усіх класах є досить ефективним використання навчального ресурсу Learning Epps. Від вчителя даний ресурс не вимагає спеціальних вмінь, але робить урок значно яскравішим та цікавим.

Використання цифрового мікроскопа дозволило урізноманітнити діяльність на етапі вивчення нових знань, під час проведення лабораторних занять.

Доступ до мережі інтернет також дозволяє використовувати на короткі навчальні відеоматеріали, віртуальні лабораторії та динамічні моделі біологічних процесів, а на уроках географії цікаві відомості про сучасні галузі господарства та країни світу. З учнями 11 класу вдало пройшов веб - квест «Мутаційна мінливість» , що дозволило опанувати нові знання за допомогою виконання віртуальних завдань, використання інтернет – посилань забезпечило створення спільної презентації.

Для ефективного викладання предмету «Захист Вітчизни» було придбано тренажер серцево – легеневої реанімації та навчальні турнікети для відпрацювання прийомів зупинки кровотечі, перев’язувальний матеріал, що дозволило залучити учнів 10-11 класів до виконання практичних вправ та формування в них вмінь згідно вимог навчальних програм.

Нові ролі педагога

 • роль фасилітатора (від англ. facilitateполегшувати, сприяти), той, хто підтримує дитину в її навчальній діяльності через педагогічну взаємодію, допомагає, надихає;

 • роль тьютора (від англ.  tutor — учитель), той, хто індивідуально працює з інтересом дитини – виявляє освітні запити, проектує освітню діяльність, організує рефлексію, проектує наступні кроки в освіті

Соціально-педагогічне партнерство розглядається як окрема форма соціальної взаємодії закладу освіти з фізичними або юридичними особами та розгортається на засадах визначальної ролі навчального закладу в реалізації його особистісно-розвивальних функцій. Таке партнерство включає в себе сім’ю, педагогів, адміністрацію навчального закладу.

Метою соціально-педагогічного партнерства є інтеграція батьків у педагогічний процес шляхом створення необхідних і достатніх умов для залучення сім'ї до супроводу дитини у навчально-виховному процесі.

Завданнями партнерства при цьому постають:

• встановлення партнерських відносин з сім'ями учнів;

• визначення ціннісних орієнтирів спільної діяльності та шляхів їх досягнення;

• залучення батьків до організації навчально-виховного процесу та управління життєдіяльністю школи;

• науково-методичний та інформаційний супровід психолого-педагогічного навчання батьків з метою підвищення їхньої компетентності;

• проведення діагностичних досліджень з метою визначення освітніх запитів й задоволення освітніх потреб батьків та учнів.

Основні вимоги та правила організації партнерства школи і сім'ї :

• соціально-педагогічне партнерство педагогів і батьків, які об'єднали свої зусилля для досягнення спільної мети - формування морально-духовної, життєвокомпетентної особистості, яка успішно самореалізується у соціумі як ГРОМАДЯНИН, СІМ'ЯНИН, ПРОФЕСІОНАЛ;

• єдність дій педагогів і батьків як основних суб'єктів навчально-виховного процесу;

• зміцнення й розвиток контактів між педагогами і батьками щодо вивчення психології дитини та її поведінки;

• постійний діалог як форма відносин між педагогами і батьками, основою якої є свідоме прийняття шкільних вимог і правил батьками, а також поважливе ставлення педагогів до думок і пропозицій батьків;

• гуманізація міжособистісних відносин, попередження конфліктних ситуацій та оптимізація взаємин між основними суб'єктами навчально-виховного процесу - педагогами і батьками, в основі яких – толерантність, розуміння, співучасть, відкритість, добровільність, здатність до взаємодії;

• постійне, різнобічне і глибоке вивчення сім'ї;

• системна організація навчання батьків, підвищення рівня їхніх психолого-педагогічних знань і компетентності, урізноманітнення форм і методів педагогічної просвіти.

Показниками готовності батьків до взаємодії є:

• позитивне ставлення до педагогічного колективу та своєї участі в життєдіяльності школи;

• бажання відвідувати обов'язкові заходи для батьків;

• зацікавленість у справах дітей, класу, школи;

• здатність здійснювати конструктивне спілкування і взаємодію з педагогами і адміністрацією школи;

• бачення свого місця і ролі у взаємодії зі школою.

Побудова ефективного партнерства школи і сім'ї має здійснюватися у двох напрямах:

• підготовка педагогічного колективу школи до взаємодії з батьками;

• залучення батьків до процесу життєдіяльності школи.

На що треба звернути увагу педагогу, впроваджуючи принципи педагогіки партнерства у свою практичну діяльність?

1. Шкільне освітнє середовище – це простір дитинства, який будується на засадах: рівності, діалогізму, співрозвитку, прийняття.

2. Переосмислення ролі вчителя вимагає від нього оновлення професійного мислення і відповідних цілеспрямованих дій: постійний аналіз власної педагогічної діяльності;орієнтацію на самоосвіту;відстеження результативності своєї роботи через систему моніторингу та самомоніторингу

 1. Школа має ініціювати нове, ґрунтовне залучення родини у побудові освітньої траєкторії дитини; учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями й прагненнями, є добровільними та зацікавленими прибічниками, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.