Аналіз уроків у початкових класах

Опис документу:
Для ЗДНВР

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Схеми аналізу та самоаналізу уроків

Схема самоаналізу уроку

 1. Характеристика реальних навчальних можливостей учнів, врахування особливостей дітей при плануванні уроку.

 2. Місце уроку в темі, розділі курсу, значення його, специфіка уроку, його тип.

 3. Завдання уроку: навчальні, виховні, розвивальні, їх взаємозв’язок.

 4. Обґрунтування раціональності обраної структури уроку для реалізації завдань уроку. Доцільність і раціональність опитування, вивчення нового матеріалу, закріплення, домашнє завдання, розподіл часу на кожному з етапів уроку, логічний перехід між етапами уроку.

 5. Акцентування уваги на основних поняттях, ідеях, положеннях, фактах на уроці, вибір головного.

 6. Доцільність методів навчання на уроці.

 7. Різноманітність форм роботи з учнями при поясненні нового матеріалу, здійснення диференційованого підходу до учнів.

 8. Здійснення контролю засвоєння знань, умінь і навичок, ефективність дібраних форм і методів.

 9. Працездатність школярів в час уроку.

 10. Психологічна атмосфера на уроці, спілкування з учнями.

 11. Раціональне використання часу на уроці.

 12. Чи вдалося повністю реалізувати поставлені завдання? Якщо не вдалося, то які і чому?

Загально-дидактична схема аналізу уроку (за О.Я.Савченко)

 1. Готовність класу до уроку.

 2. Визначення теми і мети уроку, їх відповідність програмним вимогам.

 3. Загальна відповідність фактичного змісту уроку його меті.

 4. Організація навчальної діяльності школярів на уроці.

 5. Режим навчальної праці на уроці (розподіл часу, чергування різних видів діяльності як за змістом, так і за формою сприймання; засоби попередження втомлюваності учнів; концентрація уваги).

 6. Оцінка структури уроку та якісна характеристика його окремих етапів.

 7. Мотиваційний мікроклімат уроку (загальна атмосфера спілкування, якість мовлення вчителя, стимулювання дітей до праці, спостережливість, вміння підтримувати дитячу думку).

 8. Загальна оцінка результативності уроку.

Орієнтовна схема аналізу уроку

 1. Загальні відомості про урок: дата, клас, предмет, обладнання.

 2. Початок уроку. Готовність класу до уроку. Вміння вчителя зосередити увагу учнів на навчальну роботу, створити робочий настрій в класі.

 3. Тема і мета уроку (навчальна, виховна, розвиваюча). Місце даного уроку в системі уроків з теми, зв’язок з попереднім вивченим матеріалом.

 4. Організація уроку:

 • тип уроку,

 • структура уроку, його етапи, їх послідовність і розподіл часу, відповідність побудови уроку його змісту і меті;

 • види навчальної діяльності;

 • поєднання фронтальної, групової та індивідуальної роботи на уроці;

 • раціональне використання часу.

 1. Зміст уроку:

 • науковий виклад матеріалу на уроці, його відповідність особливостям учнів;

 • виховне значення уроку;

 • доцільність викладеного матеріалу: для опитування, закріплення, пояснення, вправляння, самостійної роботи, практичних і лабораторних робіт, повторення, роз’яснення домашнього завдання;

 • відповідність змісту уроку вимогам програми;

 • зв’язок теорії з практикою; роз’яснення вчителем практичного значення знань, навчання учнів застосовувати свої знання на практиці, використання вивченого матеріалу, його доступність;

 • зв’язок вивченого матеріалу з попереднім;

 • міжпредметні зв’язки;

 • використання життєвого досвіду учнів з метою розвитку в них пізнавальної активності та самостійності;

 • обсяг знань учнів, їх вмінь і навичок.

 1. Методика проведення уроку:

 • обладнання уроку, використання наочності, дидактичного матеріалу на всіх етапах уроку;

 • відповідність методів і прийомів навчальним, виховним та розвиваючим завданням уроку, їх оптимальне поєднання;

 • відповідність методів змісту уроку, віку і рівню підготовки учнів, ефективність застосованих методів і прийомів;

 • постановка учителем перед учнями мети уроку і проведення підсумків;

 • робота зі слабовстигаючими на уроці;

 • правильність оцінювання учителем знань і діяльності учнів, їх ефективність і об’єктивність;

 • дотримання на уроці єдиних вимог до учнів.

 1. Організація пізнавальної діяльності учнів:

 • роль, місце і характер самостійної роботи учнів на уроці;

 • використання підручників і наочних посібників;

 • послідовність питань і завдань, прийоми активізації учнів;

 • характер пізнавальних завдань, формулювання проблемних питань.

 1. Психологічні основи уроку:

 • розвиток уваги;

 • розвиток пам’яті, мислення;

 • ритмічність уроку: чергування матеріалу різного ступеня важкості, різноманітність видів навчальної діяльності;

 • присутність психологічних пауз;

 • емоційна атмосфера уроку.

 1. Індивідуальний і диференційований підхід до учнів на уроці.

 2. Об’єм, характер домашнього завдання.

 3. Робота і поведінка учнів на уроці:

 • активність класу, якість відповідей учнів:

 • зацікавленість дітей матеріалом уроку;

 • дисциплінованість і організованість дітей;

 • мовлення учнів.

 1. Поведінка вчителя на уроці:

 • витримка, зібраність, доброзичливість у спілкуванні з учнями;

 • вміння розподіляти увагу на уроці, прислуховуватися до відповідей дітей;

 • вимогливість до учнів, використання різноманітних прийомів впливу на школярів;

 • емоційність;

 • мовлення учителя;

 • зовнішній вигляд.

 1. Висновки і побажання.

Орієнтовна схема аналізу комбінованого уроку

І. Початок уроку: організація створення ділової обстановки; визначення теми і завдань, що будуть вивчати, які завдання повинні будуть розв’язати учні на уроці.

ІІ. Перевірка домашнього завдання: форма перевірки. Поставлені запитання. Вміння слухати відповідаючого. Глибина і правильність учнівських відповідей. Робота з класом. Підтримування інтересу. Мотивація оцінок. Підсумок перевірки. Як зроблено.

ІІІ. Зв’язок нового матеріалу з вивченим раніше. Актуалізація.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Аналізуючи матеріал, треба з’ясувати:

 • чи дійсно матеріал розкритий;

 • чи вміє вчитель збуджувати мислення;

 • чи вміє мобілізувати дітей на самостійний пошук розв’язання завдань або проблем;

 • формування висновків або правил;

 • чи допоміг вчитель розібратися дітям в суті;

 • чи зрозуміли діти новий матеріал, завдяки чому це досягнуто (чітке пояснення нових термінів, використання наочних посібників, вдалих прийомів, доступність пояснення і т.д.).

Якщо учні не зрозуміли матеріал, то слід встановити причину (чому, в чому помилки, встановити, як ліквідувати помилки).

V. Перевірка засвоєного матеріалу (тобто відчувати процес засвоєння матеріалу): як перевіряє вчитель засвоєння (переказ вивченого, контрольні запитання, якими методами і прийомами це робить вчитель).

VІ. Закріплення матеріалу: як організована ця робота, який зміст і характер завдання, його трудність; питома вага самостійності учня при виконанні завдань, логіка, послідовність, цікавість по мірі наростаючої трудності.

VІІ. Домашнє завдання: чи зрозуміли учні, як і що робити (щоб було різноманітне і вивчення нового та повторення старого).

VІІІ. Оцінка структури уроку. Тип (етапи, структурність їх чергування і логічний взаємозв’язок між ними).

ІХ. Організація навчальної діяльності учнів на уроці: (доцільність вибору методів і прийомів, методики використання засобів навчання).

Х. Режим навчальної праці школярів на уроці (розподіл часу, чергування різних видів діяльності, як за змістом, так і за формою сприймання, засоби попередження втомлюваності учнів, концентрації уваги тобто).

Мікроклімат уроку (загальна атмосфера спілкування, спостережливості учителя, уваги до внутрішнього стану дитини, засоби заохочення тощо).

Реалізація навчального, виховного та розвиваючого потенціалу.

Орієнтовна схема аналізу уроку української мови

 1. Тема і мета уроку.

 2. За яким планом проводиться урок? ( Вказати основні етапи уроку).

 3. Які запитання ставить учитель до учнів? Які відповіді ставили учні? Дати характеристику типових відповідей учнів – стислі, повні, неповні, невдалі, як учитель виправляє у відповідях помилки учнів, як учити правильно відповідати, розповідати?

 4. Яку наочність використав учитель на уроці? Чи дотримувався основних вимог щодо використання наочності у роботі на уроці?

 5. Які нові слова і вирази діти засвоїли на уроці? Як учитель пояснював значення нових слів? Як привчав учнів вживати у своїй мові нові слова і вирази?

 6. Як учитель проводив роботу по підготовці до навчання грамоти?

 7. Які навички виробляв учитель в учнів? Яким чином?

 8. Як учитель урізноманітнював роботу по підготовці до навчання грамоти?

 9. У чому полягала виховна робота на уроці? (навести конкретні приклади)

 10. Чого навчилися учні на уроці: які здобули знання, уміння і навички?

 11. Які прийоми аналізу і синтезу застосовувалися на уроці, їх доцільність?

Орієнтовна схема аналізу уроку письма

 1. Як проведена підготовча робота.

 2. Зв’язок з уроком читання.

 3. Аналіз структурних елементів букви.

 4. Як пише на дошці? Чи правильно коментує?

 5. Письмо під такт, в повітрі.

 6. Чи стежить за посадкою під час письма?

 7. Як проводить індивідуальну роботу?

 8. Письмо слів і складів.

 9. Виховна робота на уроці.

 10. Проведення фікультхвилинок.

 11. Інші види робіт: з розвитку мовлення, диктанти, моделювання.

 12. Використання наочності, робота з нею.

 13. Чого навчилися учні на уроці.

Схема аналізу уроку навчання грамоти

 1. Тема, мета уроку.

 2. Основні етапи уроку, види роботи.

 3. Використання наочності, робота з нею.

 4. Які запитання ставилися до учнів, як вчитель вчить правильно відповідати і розповідати?

 5. Словникова робота. Які нові слова засвоїли? Як пояснював вчитель нові слова?

 6. Чим учитель зацікавлював дітей? Як підтримував увагу?

 7. Елементи гри на уроці.

 8. Прийоми звукового аналізу та синтезу. Звуко-буквенний аналіз.

 9. Виховна робота на уроці.

 10. Мова вчителя, контакт з класом.

 11. Чого навчились учні на уроці?

Орієнтовна схема аналізу уроку математики

 1. Тема і мета уроку.

 2. Тип уроку (за дидактичною метою) і структура ( етапи уроку).

 3. Відповідність змісту навчального матеріалу меті уроку, його науковість, доступність.

 4. Організація уроку:

 • готовність вчителя і учнів до уроку (необхідні посібники, дошка);

 • перехід від одного етапу уроку до іншого (постановка мети і підведення підсумку на кожному етапі);

 • прийоми перевірки математичних знань, умінь і навичок, використання сигнальних карток;

 • прийоми перевірки домашнього завдання і завдання додому ( інструктаж, об’єм завдань, доступність);

 • поєднання колективних, індивідуальних та групових форм роботи на уроці; здійснення індивідуального підходу до дітей;

 • культура мовлення і оформлення записів на дошці та в зошиті учнями;

 • дисципліна на уроці, педагогічний такт;

 • дотримання гігієнічних вимог (провітрювання класу, проведення фізкультхвилинок, постава при письмі, прийоми зняття втоми, закінчення уроку за дзвоником).

 1. Методи і прийоми навчання. Спрямованість методів і прийомів на активізацію пізнавальної діяльності учнів, використання дидактичних елементів зацікавленості. Організація самостійної роботи (кількість робіт на уроці, інструктаж, перевірка і самоперевірка результатів). Розвиток математичного мислення в учнів.

 2. Обладнання уроку.

 3. Виховне значення уроку.

 4. Висновки і побажання, рекомендації (оцінити досягнуті результати).

Орієнтовна схема аналізу уроку природознавства

 1. Тип уроку.

 2. Мета і завдання уроку. Відповідність типу дидактичній меті, віку учнів, складність і новизна виучуваного матеріалу.

 3. Обладнання уроку (для вчителя, для учнів), відповідність його меті, завданням, змісту уроку.

 4. Готовність класу до уроку.

 5. Структура уроку: основні етапи уроку, доцільність розподілу часу між окремими етапами уроку, перехід від однієї частини уроку до іншої.

 6. Оцінка змісту навчального матеріалу. Відповідність матеріалу уроку програмі та підручнику, віку учнів, досягненням науки. Аналіз науковості теоретичних положень. Виховні можливості навчального матеріалу: ідейна насиченість, можливість вирішення завдань морального та естетичного виховання; зв’язок з місцевим матеріалом, життєвим досвідом.

 7. Методи, прийоми, засоби навчання, використані на уроках. Які принципи навчання найбільш реалізовані на уроці? Відповідність методів і методичних прийомів особливостям змісту, типу, меті уроку та віку дітей. Прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці. Керівна роль учителя в процесі самостійної роботи учнів. Доцільність використання наочних посібників та технічних засобів навчання. Обсяг, доступність, міра складності.

 8. Методи перевірки знань і умінь учнів. Які методи застосовувалися? Які види перевірки мали місце на уроці? (Фронтальне, індивідуальне, поточне, тематичне, атестаційне). Характер оцінки знань учнів. Місце прийомів заохочення учнів до вивчення матеріалу через оцінку.

 9. Діяльність учителя: володіння матеріалом, культура мовлення, стиль спілкування з класом, зацікавленість роботою, артистичність.

 10. Діяльність учнів: зацікавленість роботою, самостійність, активність, дисциплінованість.

 11. Дотримання гігієнічних правил, умови підтримки працездатності учнів на уроці.

 12. Загальні висновки про урок. Рівень досягнення мети. Якість знань ( повнота, глибина, осмисленість), сформованість умінь і навичок. Як реалізована розвиваюча мета уроку? Як проявлявся творчий підхід учителя до уроку? Недоліки уроку і помилки учителя.

 13. Пропозиції і рекомендації.

Орієнтовна схема аналізу уроку трудового навчання

 1. Тема, мета, завдання уроку. Місце уроку в системі уроків.

 2. Підготовка робочого місця ( наявність необхідного матеріалу, інструментів, повторення правил користування інструментами, взаємний контроль в підготовці робочого місця).

 3. Повідомлення теми і завдань уроку дітям:

 • що робити і для чого (суспільно-корисна значимість виробу);

 • які знання і вміння необхідно застосовувати для виконання завдання.

 1. Попереднє планування трудових дій і складання плану виготовлення зразка, здійснення міжпредметних зв’язків і їх дотепність.

 2. Виконання наміченого плану, обробка матеріалів за зразком.

 3. Перевірка виробів в дії, виправлення недоліків, їх оцінка (демонстрування виробу, самооцінка, взаємоконтроль).

 4. Охорона праці дітей і дотримання правил техніки безпеки з інструментами.

 5. Організація спільної колективної творчої роботи і взаємодопомога.

 6. Підведення підсумків ( Чи досягнута мета уроку? Результат праці дітей; які набули учні знання, вміння і навички в процесі роботи на уроці?).

Орієнтовна схема аналізу уроку образотворчого мистецтва

1. Тема уроку, його дидактична і виховна мета.

 • тип уроку (комбінований, практичний урок з елементами копіювання, урок-бесіда з використанням вправ; практичний урок з елементами творчості; практичний урок з елементами розповіді; контрольний урок; підсумковий урок), його структура і дозування;

 • мета: навчальна, виховна, розвивальна.

2. Актуалізація знань учнів:

 • використання наочності;

 • аналіз натури;

 • реалізація навчальної та виховної мети;

 • естетичне і художнє виховання;

 • контакт з учнями.

3.Вивчення нового матеріалу:

 • використання методів і прийомів;

 • відповідність методів меті уроку, змісту матеріалу та розвитку учнів;

 • активізація розумової діяльності учнів, створення проблемних ситуацій, розвиток самостійності учнів;

 • зв’язок з сучасністю.

4.Самостійна робота учнів на уроці.

5.Підсумок уроку (якість виконаної роботи).

6.Висновки та пропозиції.

Орієнтовна схема аналізу уроку образотворчого мистецтва з практичною роботою (малювання з натури, тематичне малювання, декоративно-прикладне мистецтво)

1. Аналіз вступної бесіди.

2. Характеристика методів пояснення зображувальної техніки і її засвоєння учнями.

3. Міжпредметні зв’язки на уроці.

4. Використання ілюстративного матеріалу і технічних засобів навчання.

5. Оцінювання усних відповідей і практичних робіт учнів (малюнків, замальовок, виробів).

6. Підведення підсумків уроку.

7. Характеристика культури поведінки і педагогічної майстерності вчителя.

8. Відповідність змісту проведеного уроку навчальній програмі, конспекту.

 1. Висновки, пропозиції, рекомендації.

Схема аналізу уроку образотворчого мистецтва (урок-бесіда)

 1. Аналіз образотворчого матеріалу, який вчитель пропонує для роботи з дітьми.

 2. Характеристика художньої цінності, доступності для учнів і виховне значення запропонованих творів мистецтва.

 3. Аналіз форм і методів, використаних вчителем для розвитку у дітей вмінь розповідати про твори мистецтва.

 4. Характеристика процесу сприйняття мистецтва школярами.

 5. Аналіз форм, методів, застосованих вчителем при навчанні дітей “графічній мові”, т.б. вміння розповідати і передавати власні враження про твори за допомогою зображення (швидкі накиди по пам’яті олівцем, пензлем).

 6. Використання технічних засобів навчання.

 7. Характеристика культури поведінки і педагогічної майстерності вчителя.

 8. Оцінювання відповідей учнів.

 9. Відповідність змісту проведеного уроку навчальній програмі, конспекту.

 10. Висновки, рекомендації.

Орієнтована схема аналізу уроку музики

 1. Підготовка до уроку:

 • санітарний стан аудиторії;

 • своєчасний вхід дітей;

 • готовність навчальних посібників, технічних засобів навчання.

 1. Структура уроку, її доцільність, ефективність використання різних видів музичної діяльності.

 2. Реалізація мети уроку.

 3. Науковість та методична правильність викладу матеріалу:

 • використання методів і прийомів, їх доцільність, науковість викладу;

 • ідейна спрямованість, послідовність, доступність;

 • зв’язок з життям;

 • використання наочності, технічних засобів навчання.

 1. Організуюча роль практиканта:

 • зовнішній вигляд;

 • поведінка, мова, тон;

 • володіння голосом, музичним інструментом;

 • вимогливість, об’єктивність, оцінювання;

 • контакт з учнями;

 • поведінка учнів на уроці.

6. Висновки і пропозиції.

Орієнтовна схема аналізу уроку фізичного виховання

 1. Оцінка умов і обставин проведення уроку: місце проведення, інвентар і обладнання, одяг та взуття учнів і вчителя, санітарно-гігієнічний стан місця проведення занять.

 2. Оцінка плану-конспекту уроку. Відповідність його календарному плану і матеріалу програми даного класу, логічний зв’язок плану-конспекту з попереднім і наступним матеріалом; чіткість визначення завдань уроку та правильність їх поєднання. Відповідність змісту уроку його завданням, умовам його проведення. Відповідність добору матеріалу анатомо-фізіологічним та психологічним особливостям учнів, визначення часу на кожну частину уроку і дозування фізичного навантаження.

 3. Оцінка проведення уроку. Відповідність методів навчання завданням уроку, фізичне навантаження, індивідуальний підхід, методи організації учнів, щільність уроку, виховна робота на уроці, дисципліна учнів.

 4. Стиль роботи. Зовнішній вигляд (наявність спортивної форми). Мова, тон, звертання до учнів. Правильність вибору місця на уроці. Чіткість і правильність показу вправ. Правильність і надійність страхування учнів. Виправлення помилок.

 5. Висновок щодо проведення уроку. Виконання завдань уроку, успішність учнів, набуття учнями певних умінь в навичок, виховний вплив, загальна оцінка уроку.

Орієнтовна схема аналізу уроку російської мови

 1. Відповідність структури і змісту уроку типу уроку з граматики і орфографії, основним етапам формування граматичного поняття, орфографічних навичок в розвитку мовлення учнів, правильність дібраного матеріалу.

 2. Вміння вчителя при проведенні на уроці вправ, спрямованих на вдосконалення каліграфічних навичок чітко пояснити спосіб написання букви, продемонструвати типи з’єднань букв для здійснення безвідривного письма, зв’язок вправ в каліграфії з темою і завданням уроку.

 3. Володіння вчителем методикою словниково-каліграфічної роботи. Введення нового слова, первинне закріплення на уроці, запам’ятовування слів з неперевіреними орфограмами.

 4. Відбір методів пояснення нового граматичного поняття або орфографічного правила.

 5. Підбір вправ з врахуванням специфіки нового матеріалу, самостійна робота учнів, проведення робіт творчого характеру, вправ, пов’язаних з розвитком усного і писемного мовлення учнів. Прийоми перевірки виконання вправ, робота з невстигаючими дітьми.

 6. Робота з підручником для отримання нових знань, узагальнення їх закріплення. Володіння методикою роботи над визначенням граматичного поняття і орфографічного правила.

 7. Наявність, об’єм, характер домашнього завдання і їх доцільність.

 8. Культура праці вчителя на уроці: володіння мовою, вміння працювати біля дошки, увага до дітей, зацікавленість в успіхах учнів.

Орієнтовна схема аналізу уроку російського читання

 1. Наскільки глибоко розбирається вчитель в особливостях тексту, який вивчається: в природі даного літературного матеріалу (науково-пізнавальний текст або художній твір), в його жанрі, особливостях композиції. Відповідність прийомів первинного читання, системи питань вчителя, видів переказів і творчих завдань, характеру підготовчої роботи до специфіки даного тексту.

 2. Організація різних видів читання на уроці: вибіркове, виразне читання окремих частин і всього тексту, читання за особами, самостійне читання, мотивація цих видів читання.

 3. Наскільки продумана система питань і завдань при аналізі художнього тексту з метою розкриття фактичного змісту твору, ідеї.

 4. Яким чином на уроці аналізується читацький досвід учнів; використовуються спостереження учнів за навколишньою дійсністю, розширюються і поглиблюються знання дітей.

 5. Робота з ілюстраціями підручника: чи володіє вчитель методикою роботи з ілюстрацією на етапі підготовки до сприйняття тексту, в процесі аналізу літературного матеріалу, при узагальненні знань учнів; чи використовуються ілюстрації для формування навичок читання, для розвитку творчої уяви, мовлення дітей.

 6. Ефективність використання на уроці наочності, технічних засобів навчання.

 7. Реалізація мети і завдань уроку.

 8. Об’єм і характер домашнього завдання, його доцільність.

 9. Висновки та пропозиції.

Схема аналізу проведення позакласного заняття

 1. Організація: готовність дітей до проведення заходу; оформлення приміщення, обладнання, наочність; використання технічних засобів навчання; структурна схема заходу, чіткість, організованість, злагодженість у проведенні заходу; раціональне використання часу; участь представників громадськості у заході.

 2. Зміст: актуальність теми, змістовна спрямованість, логічність, послідовність, цілеспрямованість, раціональність у доборі фактів, їх осмислення, глибина висновків, зв’язок з життям класу, школи, міста, села; добір питань, що хвилюють школярів.

 3. Методика проведення: врахування вікових особливостей школярів; можливість відвертого обміну думками; характер діалогу; стимулювання учнів до дискусії.

 4. Психологічна обстановка: поведінка учнів, їх активність, зацікавленість, ставлення до заходу, поведінка вчителя; його тон; ставлення до учнів, педагогічний такт, повага до самостійності думок, пропозицій.

 5. Результати: вирішення конкретних завдань в процесі підготовки і проведення заходу. Ставлення учнів до його змісту.

 6. Загальні висновки: найбільш істотні позитивні сторони і недоліки щодо змісту, методів проведення, якості підготовки і виховних результатів.

 7. Загальна оцінка: чи досягнута мета, як ставилися діти до заняття, роль педагога в підготовці і проведенні заходу, ініціативність і творчість практиканта.

 8. Рекомендації.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
0
8
дн.
2
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!