! В а ж л и в о
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ШКОЛЯРІВ

Опис документу:
Кваліфікайна робота

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

1

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ

ПІЗНАВАЛЬНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ШКОЛЯРІВ

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………….....3

Розділ І.Технологія успіху в сучасному навчанні………………………………6

І.1.Інтерактивне навчання - спеціальна форма організації роботи учнів на уроці………………………………………………………………………………...8

І.2.Класифікація сучасних форм організації пізнавальної діяльності школярів…………………………………………………………………………….….10

Розділ ІІ. Використання інтерактивних технологій на практиці………………..12

2.1. Інтерактивні технології кооперативного навчання…………………18

2.2.Технології колективно-групового навчання……………………….21

Висновки…………………………………………………………………………….25

Список використаної літератури……………………………………………….....26

Додатки……………………………………………………………………………...28

Вступ

Нові завдання шкільної освіти в Україні, що спрямовані на соціалізацію особистості в громадянському суспільстві , демократизацію всього навчального процесу в школі, визначають нові пріоритети навчання і виховання, потребують формування соціально зрілої ініціативної особистості, здатної до раціональної творчої праці, працелюбної, з притаманним почуттям власної гідності, повагою до прав і свобод людини та здатністю до саморозуміння і самовдосконалення. Ми живемо у третьому тисячолітті, у час комп'ютеризації та інтенсивного розвитку всіх галузей науки та виробництва, і глибоко усвідомлюємо незворотність демократичних змін, що відбуваються у суспільстві і освіті зокрема. Сучасні діти потребують від сучасного навчання чогось актуального.

У національній доктрині розвитку освіти у ХХІ столітті зазначено: «Головна мета української системи освіти - створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України...», а Закон України «Про загальну середню освіту» стверджує: «Завданням загальної середньої освіти є формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань».В Державній національній програмі «Освіта. Україна XXI ст.» одним із пріоритетних напрямів реформування освіти визначено необхідність «досягнення якісно нового рівня у вивченні іноземних мов», адже – це не просто навчальний предмет. На відміну від інших академічних предметів, це ціла галузь, оскільки розкриває перед людиною скарбницю іншомовної культури, нові стилі життя. Інтеграція України у світову спільноту потребує досконалого володіння іноземними мовами. Формування свідомості в процесі вивчення іноземних мов відбувається шляхом розкриття способів мислення. Специфіка іноземної мови як навчального предмета полягає в тому, що спілкування є не лише кінцевою метою навчання, а й засобом її досягнення. Учитель, який творчо реалізує свої педагогічні здібності, розвиває й укріплює внутрішній потяг до самовдосконалення , вбачає сенс не тільки в самостійному творчому пошуку, а і :

•  формує в учнів культуру навчальної праці;

•  реалізує принцип переконаності учнів у дієвості та необхідності знань;

•  розвиває самостійність учнів як засіб їх інтелектуального розвитку;

•  навчає вмінню самостійно регулювати свою розумову діяльність;

• навчає порівняннювати, узагальнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;

• створює необхідну психологічну атмосферу підтримки та розвитку особистості.

Оскільки мова залишається єдиною універсальною базою мислення, знання іноземної мови слід розглядати з погляду вдосконалення інтелектуальних здібностей (пам'яті, уяви, критичного, логічного, креативного мислення). Творчість є найвищим виявом розвитку людського розуму – це здатність дивуватися і пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, це спрямованість на відкриття нового і здатність глибокого усвідомлення свого досвіду. Реалізація ідеї неможлива без розробки та впровадження відповідних технологій навчання . Досягнути цього можливо, створюючи інтерактивне середовище.

Мета дослідження: з'ясувати наскільки інтерактивні технології навчання та колективного творчого виховання відповідають сучасним вимогам гуманізації освіти та потребам суспільства, наскільки вмотивоване їх застосування під час уроків іноземної мови.

Завдання дослідження:

- зацікавити учнів у вивченняі англійської мови з використанням інтерактивних методів навчання, розвивати емоційні відгуки учнів до таких уроків, вчити розуміти їх зміст;

- описати методичні прийоми, зміст та відповідність використання інтерактивних методів навчання на уроках іноземної мови;

- визначити характер впливу роботи з інтерактивними методами на рівень знань учнів;

- у додатках запропонувати розробки уроків англійської мови з використанням інтерактивних методів навчання.

Активізація пізнавальної діяльності - необхідна умова шкільного навчання. Інтерес образно порівнюють з каталізатором, який полегшує і прискорює розумові реакції, з ферментом, що дає змогу учням асимілювати основами наук. З перших днів дитини у школі треба вірити в розум дитини, її можливості, в її право здобувати знання з радістю. Розвиток психологічних чинників навчальної успішності, внутрішні функціональні зміни в структурі пізнавальної сфери учня, динаміка інформаційної ваги психічних функцій навчальної успішності молодших школярів залежать від ефективності розвитку їх пізнавальних інтересів. Стійкий пізнавальний інтерес є основою всієї навчально - виховної роботи з дітьми. Знання сприяють виникненню, розширенню і поглибленню зацікавленості до дійсності. Важливо збуджувати пізнавальну активність учня, що виявляється у запитаннях, діях. Маючи сформовані пізнавальні інтереси, дитина успішно навчатиметься, в неї з'явиться зацікавленість до навчальної праці.

Найголовнішим завданням вчителя на кожному уроці є активізація пізнавальної діяльності. Тому щоразу, обдумуючи урок, учитель має спочатку розв'язати принципове завдання, як найдоцільніше організувати передачу нового матеріалу - повідомлення, евристична бесіда, відкриття, роздум, розв'язання проблеми, самостійна робота тощо. Необхідно перетворити кожний урок на урок спілкування, мислення, де істина постає як суперечка про істину, як діалог.

З метою активізації пізнавальної діяльності, лоцільно на кожному уроці застосовувати елементи інтерактивних технологій, творчі проблемні завдання, що забезпечують розвиток тих здібностей і якостей, які перебувають у стадії формування.

І.Технологія успіху в сучасному навчанні

Перш ніж перейти до ґрунтовного розгляду інтерактивних навчальних технологій та інтерактивного уроку, варто з'ясувати загальну суть інтерактивного навчання і порівняти його із загальновідомими, традиційними підходами до навчання. Я. Голант ще в 60-х рр. XX ст. охарактеризував три основні моделі навчання, що існують у сучасній школі. Він виділяв активну й пасивну моделі залежно від участі учнів у навчальній діяльності. Зрозуміло, що термін «пасивна» є умовним, оскільки будь – який спосіб навчання обов'язково передбачає певний рівень пізнавальної активності суб'єкта – учня, інакше досягнення результату, навіть мінімального, неможливе.

У такій класифікації Я. Голант швидше використовує «пасивність» як визначення низького рівня активності учня, переважно репродуктивної діяльності за майже повної відсутності самостійності й творчості.

До цієї класифікації можна додати інтерактивне навчання як певний різновид активного, який має свої закономірності та особливості.

У пасивній моделі навчання учень виступає в ролі «об'єкта» навчання. Він повинен засвоїти й відтворити матеріал, переданий йому вчителем, текстом підручника. До відповідних методів навчання належать ті, за якими учні лише слухають і дивляться (лекція – монолог, читання, пояснення, демонстрування й відтворювальне опитування учнів). Учні, як правило, не спілкуються між собою і не виконують якихось творчих завдань.

Активна модель навчання передбачає застосування методів, які стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів. Учень виступає «суб'єктом» навчання, виконує творчі завдання, вступає в діалог з учителем. Основні методи: самостійна робота, проблемні та творчі завдання (часто домашні), запитання від учня до вчителя і навпаки, що розвивають творче мислення.

Слово «інтерактивний» означає здатний до діалогу. Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації навчальної діяльності, яка має конкретну, передбачену мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умова постійної, активної взаємодії усіх учнів. Це спів навчання, взаємонавчання (колективне, групове навчання у співпраці), де і учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлектують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють. Інтерактивне навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає змогу вчителю стати лідером колективу.

Інтерактивна взаємодія виключає як домінування одного учасника навчального процесу над іншим, так і однієї думки над іншою. Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення.

Інтерактивне навчання – це діалогічне навчання, у ході якого здійснюється взаємодія вчителя й учня.

Мета інтерактивного навчання – створити комфортні умови навчання, за яких учень відчуває успішність, свою інтерактивну досконалість, що робить продуктивним сам освітній процес.

І.1. Інтерактивне навчання - спеціальна форма організації роботи учнів на уроці

Принципи особистісно-орієнтованого навчання лежать у спілкуванні, це- діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя та учня. Інтерактив (від  англ. interaction — «взаємодія») - це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, створення комфортних умов навчання, за яких кожен учасник процесу відчуває свою інтелектуальну проможність. Головне в основі інтерактивна – безпосередня участь кожного учасника занять як шукача шляхів і засобів розв'язання проблем.

У ХХст. Курт Левін, починаючи розробляти «теорію поля», висунув такі судження: «Легше змінити індивідів, які зібрані в групу, ніж змінити кожного з них окремо». «Доведено, - підкреслює також О.І.Зимня, - що в порівнянні з індивідуальною роботою за схемою «учень – учень» внутрішньо групове спілкування у розв'язанні тих же завдань підвищує ефективність не меньш ніж на 10%».

Передати знання і усвідомити цінність інших людей - призначення інтер- активного навчання, основіні риси якого :

•  двобічний характер;

•  спільна діяльність учителя й учнів;

•  керівництво процесу вчителем;

•  спеціальна організація та різноманітність форм;

•  інформаційна прогалина;

•  цілісність та єдність;

•  мотивація та зв'язок з реальним життям;

•  виховання та розвиток особистості учнів одночасно з процесом засвоєння нових знань.

Організація інтерактивного навчання передбачає використання дидактичних і рольових ігор, моделювання життєвих ситуацій, створення проблемних ситуацій.

До ідеї інтерактивного підходу впритул підійшли й намагалися реалізувати його елементи В. Сухомлинський, Ш. Амонашвілі, В. Шаталін, Є. Ільїн та інші. Суть такого навчання виголосив більше двох тисяч років ще Конфуцій. Хоча наполягати, що він мав на увазі інтерактив некоректно: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Те, що я роблю, я розумію». Багато інтерактивних технологій, що застосовуються на сучасних уроках, сприймаються скоріше як гра, аніж серйозне, перспективне навчання. Але в грі особливо проявляються здібності дитини. Якщо гра використовується як тренувальна вправа під час первинного закріплення матеріалу, то вона може тривати 20-25 хв, але потім ту ж саму гру можна проводити 3-5 хв для повторення вивченого матеріалу. Треба пам’ятати: при всій привабливості та ефективності ігор необхідно додержуватися почуття міри.

Гра – особливо організована справа, де потрібна напруга емоційних та мисленнєвих сил. Гра завжди змушує прийняти рішення: як вчинити, що сказати, як перемогти. А якщо ще дитина буде при цьому розмовляти іноземною мовою! Учні не замислюються, які навчальні можливості приховує в собі гра. Для них це розвага. Цим і приваблює інтерактивна гра, особливо вчителів іноземної мови. В грі всі однакові. Вона посильна навіть слабким учням; навіть слабкий може стати першим в грі: винахідливість і кмітливість можуть бути більш важливими ніж знання предмета. Захопленість, відчуття посильних завдань та інше – це все дає можливість учням побороти сором’язливість та невпевненість і висловлюватися іноземною мовою. Таким чином непомітно учні опановують мовний матеріал.

І.2. Класифікація сучасних форм організації пізнавальної діяльності школярів

В сучасній дидактиці виділяють чотири форми організації навчальної діяльності учнів:

індивідуальна (самостійна) робота учня

• парна (взаємодія учня з учнем чи вчителя з учнем);

• групова (вчитель одночасно навчає весь клас);

• кооперативна (колективна) (всі учні активні і навчають один одного);

Кожна з цих форм має свої особливості, які необхідно враховувати, підбираючи ті чи інші способи організації засвоєння учнями знань (методи, технології).

Індивідуальна форма роботи орієнтує учня на самостійне виконання навчального завдання на рівні його можливостей. Широко використовується у ході програмованого або комп'ютерного навчання. Індивідуалізація в навчанні означає підтримку і стимулювання розвитку в учневі того, що становить його унікальність і неповторність, оскільки випливає з внутрішньо інтенційної спрямованості, формуючи життєтворчий потенціал особистості.

Парна робота найчастіше передбачає допомогу сильного учня слабшому. Пари бувають постійними або змінними, залежно від особливостей навчальних завдань. Часто робота у парі передбачає взаємнонавчання та взаємоконтроль.

Групова (фронтальна) форма організації навчальної діяльності учнів передбачає навчання однією людиною (здебільшого вчителем) групи учнів чи цілого класу. За такої організації навчальної діяльності кількість слухачів завжди більша, ніж тих, хто говорить. Усі учні в кожен момент часу працюють разом чи індивідуально над одним завданням із наступним контролем результатів.

Колективна (кооперативна) форма навчальної діяльності учнів – це форма

організації навчання у малих групах учнів, об'єднаних спільною навчальною метою. Вчитель керує роботою кожного учня опосередковано, через завдання, якими він спрямовує діяльність груци. Таке навчання відкриває для учнів можливості співпраці зі своїми ровесниками, дозволяє реалізувати природне прагнення кожної людини до спілкування, сприяє досягненню учнями високих результатів засвоєння знань та формування вмінь. Така модель легко й ефективно поєднується з традиційними формами і методами навчання і може застосовуватися на різних етапах навчання.

Абрахам Маслоу твердить, що в людини переважають дві потреби – потреба до постійного росту й потреба бути в безпеці. Людина, яка повинна вибрати між цими двома потребами, обирає потребу в безпеці, яку необхідно задовольняти скоріше, ніж потребу в особистісному зростанні, у відкритті нового. Згідно з Маслоу, зростання відбувається невеликими «кроками», і «кожен крок уперед можливий лише тоді, коли забезпечується почуття безпеки, коли рух у невідоме відбувається із безпечного домашнього порту».

Один із найважливіших способів досягнення безпеки – залучитися до групи, що дає учням змогу подолати труднощі, які постають на їхньому шляху. Коли діти навчаються разом з іншими, вони відчувають істотну емоційну та інтелектуальну підтримку, яка дає їм можливість вийти далеко за рамки їх нинішнього рівня знань і вмінь.

Джером Брюннер визначив соціальний бік навчання: «Людина повинна відповідати за інших, діяти разом у напрямку досягнення мети». Це він називає взаємодією, яку вважає основою активного навчання: «Де необхідні спільні дії, де потрібна взаємодія, щоб досягти поставлених групових цілей, відбувається процес залучення індивіда до навчання, вироблення компетентності, яка необхідна для групи».

Концепції Маслоу та Брюннера лежать в основі методів кооперативного навчання, які популярні нині в освітніх колах США.

ІІ. Використання інтерактивних технологій на практиці

Використання інтерактивних технологій – не самоціль. Це лише засіб для досягнення такої атмосфери в класі, яка найкраще сприяє співробітництву, порозумінню й доброзичливості, дає можливість дійсно реалізувати особистісно-орієнтоване навчання. Для ефективного застосування інтерактивних технологій, зокрема щоб охопити весь необхідний обсяг матеріалу і глибоко його вивчити , а не перетворити технології на безглузді «ігри заради самих ігор» , педагог повинен старанно планувати свою роботу, щоб: дати завдання учням для попереднього підготування: прочитати, продумати, виконати самостійні підготовчі завдання; відібрати для уроку або заняття такі інтерактивні вправи, які дали б учням «ключ» до освоєння теми; під час самих інтерактивних вправ дати учням час подумати над завданням, щоб вони сприйняли його серйозно, а не механічно або «граючись» виконали його; на одному занятті можна використовувати одну (максимум — дві) інтерактивних вправи, а не їх калейдоскоп; дуже важливо провести спокійне глибоке обговорення за підсумками інтерактивної вправи, зокрема акцентуючи увагу й на іншому матеріалі теми, прямо не порушеному в інтерактивній вправі; проводити швидкі опитування, самостійні домашні роботи з різноманітних матеріалів теми, які не були пов'язані з інтерактивними завданнями.

Існують безліч прикладів інтерактивних ігор: підготовчі, творчі ігри, рольові ігри, інтерактивні прийоми, ігри для інтенсивного навчання тощо.

Приклади підготовчих ігор.

Ігри на 5-7 хв, наприклад на перевірку домашнього завдання.

1. Гра «Які знаєш слова?» Мета: активізація лексики з різних тем. Учитель називає звук/літеру і показує дітям, скільки слів вони повинні пригадати. Потім учитель ставить питання: "What words for this sound/letter do you know?", а діти згадують і називають слова на заданий звук/літеру. (Гру можна проводити в командах)

2. Гра «Виправ помилку» Мета: закріплення та активізація лексики з теми «Частини тіла». Дітям подобається виправляти помилки інших. Учитель показує свою руку і каже: ―Oh, something is wrong with my foot!‖ Учні виправляють: ―with your hand!‖. Учитель продовжує: ―I don’t hear, something is wrong with my nose! , показуючи на вухо, наприклад. Діти сміються і виправляють. Потім роль ведучого може виконувати учень, який по черзі звертається до однокласників.

3. Гра «Назви ці літери» Мета: засвоєння орфографії слів, повторення літер. Учитель заздалегідь готує список слів, важких для написання. Ці слова мають бути відомими учням. Клас ділиться на дві – три команди. Учитель говорить слово, і перший учень першої команди повинен назвати літери цього слова. Далі учитель називає інше слово першому учневі другої команди, потім – першому учневі третьої команди, далі – другому учневі першої команди і т. д. За кожну правильну відповідь команда дістає очко.

4. Гра «Переплутані букви» Мета: розвиток орфографічних навичок. Учитель готує список слів з неправильно розташованими літерами. Він тира-жує цей список за кількістю учнів у класі. Кожен учень, отримавши такий список, за три хвилини повинен відгадати стільки слів, скільки зможе, і записати їх поряд з відповідними наборами літер. Виграє той, хто відгадав і правильно записав найбільше слів

Приклади рольових ігор.

5. «Ярмарок». Ціль: розвиток навичок монологічного та діалогічного мовлення. (Для всіх класів при вивченні іменників, прикметників тощо). Готуємо 20-30 малюнків, можна однакових, наприклад з тем «Шкільні предмети», «Тварини», «Комп'ютер», «Одяг»… Клас поділяємо на групи: продавці, покупці. Продавці обирають по 3 малюнки та готують свій товар до реклами. Покупці підходять то до одного, то до другого продавця, слухають рекламу та обирають собі товар. Перемагає той, хто більше продасть свого товару. Потім покупці пояснюють, чому вони обрали той чи іншій товар. (Помітила, учні легше і охоче розмовляють, коли їх не слухає вчитель. Звісно з помилками, але вони розуміють один одного).

6. Приклади рольових ігор на уроках англійської мови в п'ятих класах.

Вікові особливості учнів п'ятих класів дозволяють використовувати різні варіанти рольової гри. У сюжетних рольових іграх із предметом можна використовувати фотоальбоми, книги і журнали, ілюстрації, предмети побутового призначення, ляльку з набором одягу, іграшки. П'ятикласники зберігають деякі особливості попереднього вікового періоду, коли ведучою діяльністю була дитяча рольова гра. Вони охоче приймають уявлювану ігрову ситуацію, нереальний, казковий чи фантастичний сюжет. Це дозволяє застосовувати на уроках як сюжетні рольові ігри казкового змісту, так і рольові ігри на теми реального життя. Наприклад, коли діти учаться описувати зовнішність людей, можна використовувати рольова гру «Друг заблукав»:

Teacher: You are in London with your friend. Suddenly you see that your friend is no longer with you. He has lost his way. You come to a policeman and tell him about it. The policeman asks you to describe your friend. Do it for him. (Типові питання «поліцейського» можна оформити у виді плаката, а для відповідей на його питання, якщо це необхідно, використовувати підстановчі таблиці).

Policeman: Good morning.

Pupil: Good morning.

Policeman: You look sad. What is the matter?

Pupil: I lost my friend somewhere here.

Policeman: What is your friend's name?

Pupil: His name is Eugene.

Policeman: How old is he?

Pupil: He is 12 years old.

Policeman: Describe him, please.

Pupil: My friend is not tall. His hair is dark. His eyes are gray.

Policeman: What is he wearing?

Pupil: My friend is wearing a red sweater and blue jeans. He has gray sneakers and a cap on.

Policeman: Wait here, please. Відходить, "шукає" друга, знайшовши по описі, говорить: Is this your friend?

Pupil: Yes, thank you very much.

Policeman: You are welcome.

Наступна гра має назву "На вулиці". В ній беруть участь поліцейський і учень.

Policeman (свистить): Wait a little, young man!

Pupil: What is it, officer?

Poliсeman : You can't cross the street here.

Pupil: Why not?

Policeman: There is no pedestrian crossing here.

Pupil: I am sorry . I have forgotten about it.

Policeman: You must always remember the traffic rules, or you will be in trouble!

Pupil: Good. I see. May I go now?

Pupil: Yes, but be careful! Good-bye.

Головне в грі – поставити собі ціль, що ви бажаєте: повторити, закріпити чи навчити? Гра проводиться не заради задоволення та сміху та відпочинку. Щоб зняти напругу, щоб побачити зацікавленість в очах.

Приклади використання інтерактивних прийомів на уроках.

-Навчання на помилках.

-Провокаційні питання.

-Рецензування учнями відповідей один одного.

-Імпровізація.

7. «Імпровізація». Ціль: повторення, активізація ЛО, розвиток творчої уяви, розвиток навичок усного, писемного мовлення. Тема «Тварини».

Це «словарна робота», тому що словник народжується на очах учнів їх же зусиллям. Наприкінці цієї вправи можна зробити невеликий творчий опис.

Щоб добре запланувати всі завдання вчителю варто пам'ятати такі «правила» групової роботи:

Необхідний вступ до кожного виду роботи, який пояснює мету, завдання та форму представленої роботи, спосіб оцінювання. Це може бути навіть коротке, але точне пояснення: яку користь приносить – робота в групах (учні мають нагоду практично вправлятися у вмінні вживати різні форми та функції мови. Не всі учні люблять говорити перед класом, боячись допустити помилку. У малих групах можна це робити «безпечніше»).

Варто навести приклади виконання завдання. Якщо завдання нове для учнів і може бути для них важким, треба впевнитись, що всі діти зрозуміли, чого від них очікують.

Слід подати чіткі та детальні інструкції, поділити клас на групи, перевірити, чи всі школярі зрозуміли завдання. У процесі роботи вчитель спрямовує діяльність учнів у необхідне русло.

Слід організувати презентацію групової роботи. Усі учні мають отримати можливість задавати питання до звітуючої групи та звертатися за додатковими поясненнями. Учитель підтримує кожну групу, яка презентує виконане завдання позитивними схваленнями.

Необхідно підготувати класну кімнату. У членів групи має бути можливість, сидячи разом, віч-на-віч, обмінюватися думками, передавати один одному інформацію з теми, не заважаючи роботі інших груп. У той же час учитель повинен мати змогу легко підійти до кожної з груп, що працюють.

Варто роз'яснити учням критерії оцінювання якості виконаної ними роботи. До початку заняття учнів знайомлять з критеріями оцінки їхньої праці. Оцінювання можна використовувати для трьох цілей:

-  щоб спонукати дитину до кращої роботи;

-  щоб встановити, що дитина знає або не знає, уміє або не вміє, у чому учневі треба допомогти;

-  щоб встановити результати засвоєних знань, умінь, навичок у процесі роботи.

Учням подобається така форма оцінювання, як складання «Flower». Весь клас має 5 однакових завдань, на дошці 6 намальованих кружечків (для 6 груп). Поступово, по мірі виконання завдання, представники з кожної групи маюють на кружечку пелюстки. Якщо група виконала завдання повністю, утворюється квітка.

Після кожного групового заняття вчитель має попросити учнів оцінити свій персональний внесок у роботу групи .

Отже, основними ознаками кооперативної групової роботи є: поділ класу на групи для досягнення конкретного навчального результату; склад групи змінюється залежно від змісту й характеру навчальних завдань, які необхідно виконати; кожна група розв'язує певну проблему, визначену завданням; завдання в групі виконується таким способом, щоб можна було враховувати й оцінити індивідуальний внесок кожного члена групи та групи в цілому.

2.1. Інтерактивні технології кооперативного навчання

До технологій кооперативного навчання належать такі інтерактивні технології, як:

 • робота в парах;

 • ротаційні (змінні) трійки;

 • два-чотири-всі разом;

 • карусель;

 • акваріум.

Їх можна ефективно використовувати як на уроках засвоєння, так і на уроках застосування знань, умінь і навичок. Це може відбуватись одразу ж після викладу вчителем нового матеріалу, замість опитування, на спеціальному уроці, присвяченому застосуванню знань, умінь і навичок, або бути частиною узагальнювального уроку.

Кооперативне навчання сприяє позитивному ставленню до навчання, розвиває вміння пристосуватися до роботи в групах, підготовлює ґрунт для широкого і ефективного застосування інтерактивних технологій .

Робота в парах дуже ефективна на початкових етапах навчання.За умов парної роботи всі діти в класі отримують можливість говорити, висловлюватися, мають час поміркувати, обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучувати свої думки перед класом. Вона розвиває навички спілкування, вміння висловлюватися, критично мислити, переконувати, вести дискусію. Під час роботи в парах можна швидко виконати вправи, які за інших умов потребують багато часу.Запропонуйте учням завдання, поставте запитання для невеличкої дискусії, поясніть його, дайте учням 1-2 хв для обдумування можливих відповідей або індивідуальних рішень. Визначте, хто з учнів висловлюватиметься першим, запропонуйте обговорити свої ідеї один з одним. Щоб привчити дітей до чіткої організації роботи в парах, ліпше одразу визначити час на спільне обговорення. Учні повинні дійти згоди щодо відповіді або рішення. Після того як час буде вичерпано, дайте можливість кожній парі представити свої результати роботи.

Ротаційні (змінні) трійки

Цей варіант кооперативного навчання сприяє активному, ґрунтовному аналізу та обговоренню нового матеріалу з метою його осмислення, засвоєння і закріплення.  

1. Розробіть запитання на допомогу учням з метою обговорення нового матеріалу. Запитання повинні передбачати неоднозначну відповідь.

2. Об'єднайте учнів у трійки. Розмістіть їх так, щоб кожна з них бачила трійку ліворуч і трійку праворуч. Разом усі трійки мають утворити коло.  

3. Поставте кожній трійці відкрите запитання (однакове для всіх членів трійки). Кожен за порядком повинен на нього відповісти.  

4. Після короткого обговорення запропонуйте учасникам розрахуватися на перший, другий, третій". Учні з номером "один" переходять до наступної трійки за годинниковою стрілкою, а учні з номером "два" переходять через дві трійки проти годинникової стрілки. Учні з номером "три" залишаються на місці і є постійними членами своєї трійки. У результаті утвориться нова трійка.

5. Змінюйте трійки стільки разів, скільки є запитань.

Два-чотири-всі разом

Ця технологія є ефективною для розвитку навичок спілкування в групі, вмінь вести дискусію.

1. Поставте учням запитання для обговорення дискусії тощо. Поясніть запитання, дайте 1-2 хв для індивідуального обдумування можливих відповідей.

2. Об'єднайте учнів у пари з метою взаємообговорення своїх ідей. Визначте час на висловлювання кожного в парі та спільне обговорення. Пари обов'язково повинні дійти згоди щодо відповіді або рішення.

3. Об'єднайте пари в четвірки, обговоріть попередньо досягнуті рішення щодо постановленого запитання. Як і в парах, прийняття спільного рішення обов'язкове.

4. Об'єднайте четвірки в більші групи або обговоріть поставлене запитання з усім класом.

Карусель

Ця технологія найефективніша для одночасного залучення всіх учасників до активної роботи з різними партнерами. Її застосовують для обговорення будь - якої гострої проблеми з діаметрально протилежних позицій, для збирання інформації з певної теми, для перевірки обсягу й глибини наявних знань, для розвитку вмінь аргументувати власну позицію.

Розставте стільці для учнів у два кола. Учні, що сидять у внутрішньому колі, розташовані спиною до центру, а ті, що сидять у зовнішньому колі, - обличчям до центру, таким чином учні сидять один навпроти одного. Внутрішнє коло нерухоме, зовнішнє - рухоме: за сигналом ведучого всі його учасники пересуваються на один стілець праворуч і опиняються перед новим партнером.

Мета - пройти все коло, виконуючи поставлені завдання. Може бути декілька варіантів такої діяльності.  

Акваріум

Цю технологію застосовують, коли учні вже мають певні навики групової роботи. Ефективна вона для розвитку спілкування, вдосконалення вміння дискутувати.

1. Об'єднайте учнів у 2-4 групи та ознайомте із завданням.

2. Запропонуйте одній із груп сісти в центрі або на початку середнього ряду і класі, де стоять парти, і утворити коло.

3. Подайте команду розпочати обговорення проблеми за алгоритмом:

 • прочитати вголос ситуацію;  

 • обговорити її в групі, застосувати метод дискусії;  

 • дійти до спільного рішення за 3-5 хв.  

4. Решта учнів слухають, не втручаючись у перебіг обговорення, спостерігають, чи дотримуються учасники дискусії правил її проведення. Коли завершиться відведений для дискусії час, група повертається на свої місця, а вчитель ставить класу запитання:

 • Чи погоджуєтеся ви з думкою групи?  

 • Чи була ця думка достатньо доведеною?  

 • Який із аргументів ви вважаєте найбільш переконливим?  

Тривалість такої бесіди - 2-3 хв. Потім місце в "акваріумі" займає інша група, яка обговорює наступну ситуацію.

2.2.Технології колективно - групового навчання

До цієї групи належать інтерактивні технології, що передбачають одночасну спільну (фронтальну) роботу всього класу.

Це загальновідома технологія, яка застосовується, як правило, в комбінації з іншими. Її метою є прояснення певних положень, привертання уваги учнів до складних або проблемних питань у навчальному матеріалі, мотивація пізнавальної діяльності, актуалізація опорних знань тощо. Вчитель має заохочувати всіх до рівної участі та дискусії.

Щоб організувати роботу бажано розташувати стільці або парти по колу. Весь клас обговорює ідеї чи події, що стосуються якоїсь певної теми. Обговорення будується навколо запланованої або імпровізованої теми, яку слід визначати зрозуміло для всіх присутніх до початку обговорення. Учні висловлюються за бажанням. Обговорення триває доти, доки є бажаючі висловитись. Вчитель бере слово (якщо вважає за потрібне) наприкінці обговорення. Він може висловити свою думку.

Ключем до ефективності обговорення великою групою є те, як учитель ставить запитання. Уникайте закритих запитань, тобто таких, на які можна відповісти коротко («так» або «ні»). Вживайте відкриті запитання, які починаються з «як», «чому», «який». Заохочуйте всіх учасників до висловлення своїх ідей.

Те, як учитель реагує на запитання та коментарі, є вирішальним у створенні навчальної атмосфери. Демонструйте увагу до всіх, дякуючи кожному учневі за запитання та висловлювання. Це стимулюватиме присутніх продовжувати ділитися цінною інформацією, яку в іншому випадку вони відкинули б як нудну, нетипову, недоцільну та зайву.

Не дозволяйте будь-кому домінувати над групою під час дискусії. Обмежити це можна, сказавши: «А тепер послухаймо, що скаже хтось інший або інша, або «я хотіла (хотів) би, щоб усі мали можливість сказати своє слово».

Не слід забувати, що велика кількість загально класних обговорень втомлює. Зловживання цією методикою призводить до втоми і нудьгування.

Мікрофон

Різновидом загально-групового обговорення є технологія «Мікрофон», яка надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи. На запитання або висловлюючи свою думку чи позицію.

Як організувати роботу

1.  Поставте запитання класу.

2.  Запропонуйте класу якийсь предмет (ручку, олівець тощо), який виконуватиме роль уявного мікрофона. Учні передаватимуть його один одному, по черзі беручи слово.

3.  Надавайте слово тільки тому, хто отримує «уявний» мікрофон.

4.  Запропонуйте учням говорити лаконічно й швидко (не більше ніж 0,5–1 хвилину).

5.  Не коментуйте і не оцінюйте подані відповіді.

Фрагмент уроку з теми «Sports and games in our life»

T: It's the main idea of our lesson. What does it mean?

PI: Sports help people to keep in good health. Because health is better than wealth. P2: We go in for sports because we want to be strong, vigorous, active. P3: If we go in for sports we will never use cigarettes, alcohol, drugs. P4: We must go in for sports.

Heзакінчені речення.

Цей прийом часто поєднується з «Мікрофоном» і дає можливість ґрунтовніше працювати над формою висловлення власних ідей, порівнювати їх з іншими. Робота за такою методикою дає присутнім змогу долати стереотипи, вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті й переконливо.

Як організувати роботу. Визначивши тему, з якої учні будуть висловлюватись в колі ідей або використовуючи уявний мікрофон, учитель формулює незакінчене речення і пропонує учням висловлюючись закінчувати його. Кожний наступний учасник обговорення повинен починати свій виступ із запропонованої формули. Учні працюють 8 відкритими реченнями, наприклад: «On a today's lesson for me the most essential opening was…» or «This information allows us to draw a conclusion, that…» or «This decision was accepted because…» and others like that.

Рефлексія

1. Today on a lesson

-  I knew…,

-  I understood…,

-  I felt most difficulties…,

-  I was not able, and able now…,

-  I changed…,

On a next lesson I want….2. «Вільне письмо»

Describe one of general days of your future life.

Симуляції або імітаційні ігри

Імітаціями називають процедури з виконанням певних простих відомих дій, які відтворюють будь-які явища навколишньої дійсності. Учасники імітації реагують на конкретну ситуацію в рамках заданої програми, чітко виконуючи інструкцію. Під час імітації учні отримали чіткі поопераційні інструкції. Учні виконували дії індивідуально. На закінчення певного виду діяльності всі учні отримали подібний результат, але він різнився залежно від індивідуальних особливостей учня.

Імітаційна гра позитивно впливає на розвиток уяви та навички критичного мислення, сприяє застосуванню на практиці вміння вирішувати проблеми.

Симуляції - це створені вчителем ситуації, під час яких учні копіюють у спрощеному вигляді процедури, пов'язані з діяльність суспільних інститутів, які існують у справжньому житті.

Висновки

Інтерактивні технології відіграють важливу роль у сучасній освіті та мають переваги перед традиційним:

•  у роботі задіяні усі учні класу;

•  учні навчаються працювати у команді;

•  формується доброзичливе ставлення до опонента;

•  кожна дитина має можливість пропонувати свою думку;

•  створюється «ситуація успіху»;

•  за короткий час опановується велика кількість матеріалу;

•  формуються навички толерантного спілкування;

•  учні вчаться аргументувати свій погляд, знаходити альтернативне рішення проблеми.

Пізнавальна діяльність школярів активізується, у класах збільшується кількість учнів, які свідомо засвоюють навчальний матеріал, займають активну позицію у засвоєнні знань .

Гуманізація й диференціація шкільної освіти вимагає пошуків нових підходів не лише до змісту, форм і методів навчання, а й до пізнавальної діяльності школярів у процесі навчання.

Інноваційні процеси визначають динаміку прогресивного розвитку освіти і виховання. Значно підвищується особистісна роль учителя - він є лідером, організатором, якому необхідна компетентність в своїй галузі і новітніх технологіях , вміння переглянути і перебудувати свою роботу з учнями.

І найістотніший висновок – учні більше цінять вчителів, які застосовують нові форми введення та закріплення матеріалу, на таких уроках вони більш активні, творчість вчителя збуджує в них бажання випробовувати й власні сили в творчій діяльності.

Список використаної літератури

1.Богомазова В.Н. Формування навичок мовленнєвої компетенції/ В.Н.Богомазова. // Німецька мова в школі. – 2010. – №3. – С. 5 – 9

2.Валуєва К. М. Гра в процесі вивчення англійської мови./ К.М.Валуєва. // Англійська мова і література. – 2005. – №7. – С. 2 – 4

3.Врублевська Л.В. Методичні розробки «Ігри на уроках англійської мови»/ Л.В.Врублевська. // Англійська мова і література. – 2009. – №19-21. – С. 63 – 64

4.Гис В.Й. Методика проведення гри як засобу активної пізнавальної діяльності/ В.Й.Гис. // Англійська мова і література. – 2010. – №6. – С. 7 – 10

5. Гурова Н.В. Ігри та ігрові прийоми на уроці німецької мови/Н.В.Гурова. // Німецька мова в школі. – 2009. – №2. – С.6 – 11

6.Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології / І.М.Дичківська. – К.:Академвидав, 2004. – 218с.

7.  Жека А.А. Використання ігрових технологій на початковому етапі вивчення німецької мови /А.А.Жека. // Німецька мова в школі. – 2009. – №1. – С. 13 – 14

8. Зайчикова Л. Значення гри у навчанні іноземних мов / Л.Зайчекова. // Рідна школа. – 2009. – №7. – С. 68 – 70

9.Колісник В.П. Підвищення ефективності навчання за допомогою гри/В.П.Колісник. // Англійська мова і література. – 2010. – №3. – С. 2 – 6

10. Куліковська Ю.С. Навчаємось граючись / Ю.С.Куліковська. // Німецька мова в школі. – 2010. – №1. – С. 22 – 26

11.Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві / Сухомлинський Василь Олександрович// Вибр.твори: В п’яти томах. - Т.2.- К.: Рад.школа,1976. - 712 с.

12.Терещенко Л.Д. Роль гри в процесі вивчення німецької мови на початковому етапі навчання/ Л.Д.Терещенко. // Німецька мова в школі. – 2009. – №12. – С. 14 – 20

13.Фічора Т.С. Вивчаємо із задоволенням – вивчаємо із успіхом / Т.С.Фічора. // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2003. – №4. – С. 80 – 89

14.Флюд Р.О. Активні форми проведення уроків / Р.О.Флюд. // Англійська мова і література. – 2010. – №5. – С. 4 – 7

15.Ціпан Н.Г. Розвиток комунікативних здібностей учнів при вивченні англійської мови/ Н.Г.Ціпан. // Іноземні мови. – 2005. – №2. – С. 51 – 57

16.Чепурна М.В. Рольова гра - один із основних засобів особистісно зорієнтованого навчання/ М.В.Чепурна. // Англійська мова і література. – 2006. – №22-23. – С.17 – 27

Тема. Spring 3 клас

Мета:

 • закріпити вивчені лексичні одиниці по темі “Spring”,

 • розширювати словниковий запас;

 • сприяти виробленню в учнів правильної вимови;

 • розвивати логічне мислення учнів;

 • розвивати вміння ефективно працювати в парах;

- розвивати навички групової роботи;

- вдосконалювати комунікативні вміння і навички;

- викликати в учнів позитивне ставлення до мови;

 • виховувати любов до природи;

 • виховувати повагу до оточуючого середовища;

 • привчати до старанності, взаємовиручки.

Обладнання: тематичні ілюстрації, завдання для читання на картках, кросворд, прислів’я, відеозаписи, відеопрезентація.

Тип: застосування знань, умінь, навичок.

Хід уроку

І. Oрганізаційна частина

1. Привітання

-Good morning dear pupils. I am glad to see you. How are you?

2. Повідомлення теми і мети

- We’ll read, write, speak, listen to about one of the seasons. Put in order and guess the season. Учні розставляють картки в правильний порядок і називають пору року.

r, n, S, i, p, g - SPRING

ІІ. Актуалізація опорних знань

 1. Мовна зарядка

Answer my questions:

 • What day is it today?

 • What month is it now?

 • What season is it now?

 • What is the weather like today?

 1. Перевірка д/з.

 • Our pupils prepared short poems about spring. Listen to them. Учні розповідають вірші про весну.

3.Фонетична зарядка. Пісня ” What colour is the sky ”. ( Використання запису пісні на ДВД диску).

What color is the sky?
Какого цвета небо?
It’s blue, it’s blue, it’s blue.
Оно синее, оно синее, оно синее.
The sky is blue. The sky is blue.
Небосинее. Небосинее.

What color is the sun?
Какого цвета солнце?
It’s yellow, it’s yellow, it’s yellow.
Оно желтое, оно желтое, оно желтое.
The sun is yellow. The sky is blue.
Солнцежелтое. Небосинее.

What color is the grass?
Какого цвета трава?
It’s green, it’s green, it’s green.
Она зеленая, она зеленая, она зеленая.
The grass is green. The sun is yellow. The sky is blue.
Травазеленая. Солнцежелтое. Небосинее.

What color is an apple?
Какого цвета яблоко?
It’s red, it’s red, it’s red.
Оно красное, оно красное, оно красное.
An apple is red. The grass is green. The sun is yellow. The sky is blue.
Яблоко – красное. Трава – зеленая. Солнце – желтое. Небо – синее.
The sky is blue!
Небо – синее.

(Школа з російською мовою викладання).

ІІІ. Усне мовлення

 1. Розгадування загадок

 • Guess the riddles.

 • What comes down but never goes up? (Rain).

 • What is without hands and without feet, without head and body, but can open the door? (Wind).

 1. Опис погоди

 • Describe the weather like today (in a chain).

ІV. Фізкультхвилинка.

Hokey-Pokey (З використанням відеозапису).

You put your right foot in,
You put your right foot out,
You put your right foot in
And you shake it all about.
You do the Hokey Pokey
And you turn yourself around,
That's what it's all about.

You put your left foot in,
You put your left foot out,
You put your left foot in,
And you shake it all about.
You do the Hokey Pokey
And you turn yourself around,
That's what it's all about.

You put your right hand in,
You put your right hand out,
You put your right hand in
And you shake it all about.
You do the Hokey Pokey
And you turn yourself around,
That's what it's all about.

You put your left hand in,
You put your left hand out,
You put your left hand in,
And you shake it all about.
You do the Hokey Pokey
And you turn yourself around,
That's what it's all about.

You put your right shoulder in,
You put your right shoulder out,
You put your right shoulder in,
And you shake it all about.
You do the Hokey Pokey
And you turn yourself around,
That's what it's all about.

You put your left shoulder in,
You put your left shoulder out,
You put your left shoulder in,
And you shake it all about.
You do the Hokey Pokey
And you turn yourself around,
That's what it's all about.

You put your right hip in,
You put your right hip out,
You put your right hip in
And you shake it all about.
You do the Hokey Pokey
And you turn yourself around,
That's what it's all about.

You put your left hip in,
You put your left hip out,
You put your left hip in,
And you shake it all about.
You do the Hokey Pokey
And you turn yourself around,
That's what it's all about.

You put your whole self in,
You put your whole self out,
You put your whole self in
And you shake it all about.
You do the Hokey Pokey
And you turn yourself around,
That's what it's all about.

V.Читання

 • Reading. Put the words in order to make up sentences. Read them. Учні складають речення в трьох групах, зачитують їх.(Слова записані на окремих картках).

 • What season do we have? Spring.

 • І група:

 1. the, blows, Sometimes, wind.

 2. is, warm, It.

 • II група:

 1. trees, are, The, grass, green, and.

 2. rains, It, often.

 • III група:

 1. sing, birds, songs, their.

 2. plant, We, can, the, garden, in.

VІ. Аудіювання

1. Робота над прислівям

- Every country has its customs. – В кожній країні свої звичаї.

- Tell me please, what great holiday do we have in spring? – Easter.

-Ми знаємо наші традиції, давайте прослухаємо традиції святкування Великодня в Англії.

2. Перегляд відеозапису

3. Перевірка розуміння

- Retell into Ukrainian (переказ на українську мову).

-Vocabulary (повторення слів).

VIІ.Кросворд

(На магнітній дошці)

 • Let’s guess the crossword:

 1. You can see it in winter. It is white and cold – snow.

 2. It can be blue or grey – sky.

 3. It shines. It is yellow – sun.

 4. You can’t see it. It can’t be of any colour. It blows – wind.

 5. It brings water to flowers and trees. It helps them to grow – rain.

VІІІ. Закріплення вивченого матеріалу

 • Describe the pictures. Учні в парах описують ілюстрації пір року. Виграє та пара, яка останньою складе речення.

 • То якої пори року немає на ілюстраціях?

ІХ. Підсумок уроку

 1. Д/З: підготуватись до самостійної роботи.

 2. Оцінювання

- You were active. Your marks are:

3.Пісня “Spring is green”.(Відео).

Spring is green,
Summer is bright,
Autumn is yellow,
Winter is white.

Thema SPORT 5 клас

Мета:

Практична:

1) формувати фонетичні навички вимови німецьких речень;

2) розвивати вміння підготовленого монологічного мовлення;

3) формувати вміння непідготовленого діалогічного мовлення;

4) формувати аудитивні навички на основі тексту "Baseball";

5) формувати навички оглядового читання тексту мовчки;

6) формувати граматичні навички вживання модального дієслова "wollen";

Розвивальна: розвивати логічне мислення, увагу, вміння висловлювати та аргументувати власну думку;

Виховна: виховувати культуру спілкування, старанність, інтерес до спорту.

Обладнання: відео записи, презентація на тему «Спорт»

Очікувані результати:

після цього уроку учні зможуть володіти лексикою попередніх уроків, використовувати її у мовленні і на тренувальних вправах, пов’язуючи з невеликою кількістю нових лексичних одиниць, а також використовувати методи критичного мислення.

ХІД УРОКУ

I . Мотивація Guten morgen! Guten morgen!

Guten Morgen sag ich dir!

Guten Morgen, guten Morgen!

Guten Morgen sagen wir!

Фонетична зарядка

Wer fehlt heute in der Klasse?

Який ваш настрій сьогодні?

(діти показують картки для визначення настрою)

ІІ. Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів

Що ми будемо робити сьогодні на уроці?

 • Які у вас бажання , пропозиції?

ІІІ. Надання необхідної інформації. Аудіювання лексичних одиниць уроку ( Презентація).

1. Schreibe richtig!

(робота в парах)

eTnnsi, tReien, taKrae, saGуmntki, rtSop, rTeibne.

2. Метод ”Сито”

Wir werden die neue Worter lernen!

Die Sportart

Der Fussballspieler

Die Sportschule

Der Boхer

die Leichtathletik

der Leichtathlet

die Leichtathletin

3.Ich interessiere mich fur Sport.

Meine Schwester ist Leichtathletin.

Jana Klotschkowa ist gute Schwimmerin.

W. Klуtschko ist guter Boхer.

Er ist guter Spieler.

4.Фізкультхвилинка

Hände nach oben!

Hände nach unten!

Hände nach rechts!

Hände nach links!

ІV. Інтерактивні вправи

1.Повторення лічилочки

Eins, zwei, drei, vier

In die Schule gehen wir-

Eins, zwei, drei, vier

In der Schule lernen wir

Eins, zwei, drei, vier

In der Schule turnen wir

Eins,zwei, drei,vier

In der Schule zählen wir.

2. Учні складають Сенкан зі словами:

Tennis, Sportler

3.Назвати види спорту (асоціативний кущ)

4.Метод «Займи позицію»

(Вчитель називає різні слова , мішаючи їх зі словами до теми „СПОРТ”.Учні, вирізнивши слово по темі, займають позицію – так, решта слів – ні.

ІV. Рефлексія.

Was machten wir heute in der Stunde?

Учні визначають і підсумовують те, що вони робили на уроці. Вчитель запитує про настрій в кінці уроку, виставляє оцінки, поясн.є домашнє завдання.

Гра «Хто швидше?»

Учні шукають в класі розібране по складах слово і складають його .

Слово AUF WIEDERSEHEN, що означає « ДО ПОБАЧЕННЯ».

Вчитель прощається з учнями і бажає їм успіхів.

Тема: Шкільне життя 3 клас

Підтема: Ми рахуємо.

Мета:повторити лексику з теми «Шкільне життя» за 2-ий клас, правила утворення множини віменників;.

-ввести нові лексичні одиниці: плюс, мінус ,віднімати, знайти суму, знайти різницю, більше, менше, пропущене число, скільки буде;

-тренувати навички усного мовлення на основі мовленнєвих одиниць (plus, minus, to subtract, to find the sum, to find the difference, greater, less, missing number, How much is…? );

-розвивати навички мовленнєвих здібностей дітей, пам’ять та увагу;

-виховувати активність у роботі на уроці, позитивне ставлення до вивчення англійської мови;

-закріпити артикуляцію вивчених звуків на основі віршика «1,1,1» та пісні «АВС», розвиваючи слуховий та артикуляційний апарат дітей.

Обладнання: фонограма пісні «АВС», картки з цифрами, малюнки з зображенням лексичного матеріалу теми, картки з новими словами теми, книги казок, підручники, листівки з секретами, кросворди, м’яч, лото, костюми казкових героїв.

Хід уроку:

1.Організаційний момент .

Звучить пісня «АВС» (діти співають під фонограму).

Вчитель: Good morning.I am glad to see you. How are you? (Т-Р1,Р2) Take your seats.

Визначення теми, мети, завдань уроку. (Напередодні учні отримали запрошення на урок).

Сьогодні на уроці Ви поспілкуєтеся з Пані Вдачею,яка роздає чарівні серця,пограєте в цікаві ігри, побачите виставу, назву якої Вам доведеться відгадати самим.

Записуємо в зошити дату уроку та тему «Numbers. Figures

2.Мотивація навчальної діяльності.

Вправи на логічне мислення:

1___3___4 5___2___3

(Що треба зробити,щоб ці цифри стали математичним рівнянням?)

3.Активізація опорних знань.

1) Гра «Порахуй», в виконанні якої вам допоможуть знання англійських цифр та чисел.

--від 1 до 10, від 10 до 20,від 30 до 40,від 40 до 50, від 50 до 60,від 60 до 70,від 70 до 80,від 80 до 90,від 90 до 100 (завдання на кольорових аркушах в формі серця).

2) Гра «Будь уважним». Вчитель,а потім ведучий називає якесь число,а учень має швидко сказати: а)наступне число; б) попереднє число.(За допомогою лото з цифрами).

4.Пояснення та сприйняття нового матеріалу:

1) вправа 3на сторінці 94 (в режимі : TCl,TP1,P2);

2) Робота зі словниками. Самоперевірка правильності написання слів (Р1- Р2);

3)Робота з підручником. Складання фраз за зразком (вправа 2 на сторінці 93) в режимі Р1 –Р2 –Р3; повторення правил утворення множини іменників ; вико-

нання вправи 1 на сторінці 93 (Р1,Р2,Р3);

4) Читання за вчителем речень з новими лексичними структурами «Луна» (Т-Рl1,Pl2) (вправа 4а на сторінці 94);

5) Гра «Find the missing number…» (вправа 5 на сторінці 94).

Діти трохи втомилися, тому роблять фізичну зарядку під віршик :

1,1,1

Little dogs run.

2,2,2

Cats see you.

3,3,3

Birds in a tree.

4,4,4

Mice on the floor.

5,5,5

Planes in the sky.

5.Осмислення нового матеріалу:

1)Бесіда в режимі Т—Р1,Р2 на основі структур:

--What is your favourite number?

--My favourite number is____.

--How much is 7+2 ?

--How much is 8-3 ? (Приклади записано на дошці).

2) Інсценізація казки «Три ведмеді».

В назвах яких казок є цифри або числа?(«Вовк та 7-ро козенят», «12 місяців», «Спляча Красуня та 7-ро гномів», «Три ведмеді»...)

6.Підсумок уроку:

1) Підсумкова бесіда «Що ми нового дізналися?», «Що вивчали?», «Де ви зможете використати отримані на уроці знання ?» (В магазині, на уроках математики…)

2) Оцінювання учнів (у вигляді «Валентинок»).

3) Домашнє завдання: вправа 3 на сторінці 94-вивчити слова напам’ять;

вправа 7 на сторінці 94-письмово;

розгадати кросворди по темі (кожен учень отримує індивідуальне індивідуальне завдання).

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Креативний менеджмент в умовах змін (на прикладі управління закладами позашкільної освіти)»
Просіна Ольга Володимирівна
30 годин
590 грн
590 грн